14.7.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 162/6


Informaţii comunicate de statele membre referitoare la ajutorul de stat acordat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1/2004 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul ajutoarelor de stat acordate întreprinderilor mici și mijlocii active în producția, prelucrarea și comercializarea de produse agricole

(2007/C 162/04)

Număr XA: XA 120/06

Stat membru: Italia

Regiune: Piemont

Titlul sistemului de ajutor sau denumirea societății care beneficiază de un ajutor individual: Contributi agli agricoltori e allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione.

Temeiul juridic: Deliberazione della Giunta regionale n. 28 — 4172 del 30.10.2006. Legge 7 marzo 2003, n. 38 art. 3 comma 1 lettera b.

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului de ajutor: 250 000 EUR

Intensitatea maximă a ajutoarelor: Contribuția maximă pe exploatație poate acoperi până la 80 % din costurile legate de primii doi ani de supunere la sistemul de control, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului (1), respectiv până la o contribuție maximă de 800 EUR pentru fiecare exploatație în cadrul exercițiilor bugetare 2005 și 2006.

Data punerii în aplicare: 15 decembrie 2006; în fiecare caz, prima concesiune va avea loc în momentul în care va fi comunicat numărul de identificare atribuit de Comisie, imediat după primirea prezentei fișe sumare.

Durata sistemului de ajutor: Până la 30 iunie 2007

Obiectivul ajutorului: Stimularea lucrătorilor agricoli și crescătorilor de animale să pună în aplicare reconversia metodei de producție de la cea convențională la cea biologică, prin contribuții la cheltuieli susținute prin controlul metodelor biologice de producție desfășurat în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 2092/91.

Cheltuielile eligibile pentru contribuții sunt cele de acoperire a costurilor suportate în anii 2005 și 2006 de exploatațiile agricole pentru controalele efectuate în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 2092/91.

Articole din Regulamentul (CE) nr. 1/2004 al Comisiei (2) la care s-a făcut referire: articolul 13 alineatul (2) litera (g).

Sectoare vizate: Exploatații agricole de producție zootehnică și agricolă.

Denumirea și adresa autorității finanțatoare:

Regione Piemonte

Assessorato Agricoltura, Tutela della Flora e della Fauna

Direzione Sviluppo dell'Agricoltura

Corso Stati Uniti, 21

I-10128 Torino

Site Web: www.regione.piemonte.it/agri

Alte informații: Contribuția privește exploatațiile agricole active și care la momentul depunerii cererii fac parte dintr-un sistem de control în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 2092/91, al căror sediu comercial și majoritatea terenurilor se află în Piemont și care inițiază sau au inițiat deja conversia de la sistemul convențional de producție la cel biologic în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2005 și 31 decembrie 2006.

Contribuția este acordată pe baza următoarei ordini de priorități:

Număr XA: XA 121/06

Stat membru: Italia

Regiune: Marche

Titlul sistemului de ajutor: Contributi alle cooperative agricole e alle cooperative sociali che operano nel settore agricolo e forestale al fine di ridurre i costi di produzione, a migliorare e diversificare le attività di produzione, a migliorare la qualità dei prodotti, a tutelare e migliorare l'ambiente naturale e le condizioni di igiene e benessere degli animali.

Temeiul juridic:

1.

Art. 4 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 — «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale»;

2.

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1222 del 23.10.2006 avente ad oggetto «Programma annuale 2006 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 », «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale» .

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului de ajutor sau valoarea anuală totală a ajutoarelor individuale acordate societății: Cheltuielile maxime prevăzute pentru anul 2006 se ridică la 150 000 EUR. În ceea ce privește anii care urmează punerii în aplicare a sistemului de ajutor, cheltuielile maxime vor fi stabilite în conformitate cu respectivele legi bugetare și, în niciun caz, nu vor depăși 1 000 000 EUR pentru fiecare an.

Intensitate maximă a ajutoarelor: Intensitatea brută a ajutoarelor nu poate depăși 30 % din costurile eligibile (40 % în zonele defavorizate).

Investițiile acceptate spre finanțare nu pot depăși suma maximă de 60 000 EUR.

Investițiile trebuie să aibă drept finalitate reducerea costurilor de producție, îmbunătățirea și diversificarea activităților de producție, îmbunătățirea calității produselor, protejarea și îmbunătățirea mediului înconjurător și a condițiilor de igienă și bunăstare a animalelor.

Tipurile de intervenții acceptate trebuie să se încadreze într-una din categoriile enumerate mai jos:

Data punerii în aplicare: La cel puțin 10 zile lucrătoare de la expedierea prezentului formular, după cum este prevăzut la articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1/2004.

Durata sistemului sau a ajutoarelor individuale: Durata este nedeterminată și legată de alocările anuale ale bugetului decise de regiunea Marche, precum și de perioada de valabilitate a Regulamentului de exceptare [Regulamentul (CE) nr. 1/2004].

Obiectivul ajutorului: Îmbunătățirea veniturilor, a condițiilor de viață și de muncă în cooperativele agricole și în cooperativele sociale care lucrează în sectorul agricol și forestier cu scopul de a reduce costurile de producție, de ameliorare și diversificare a activităților de producție, de îmbunătățire a calității produselor, de protejare și îmbunătățire a mediului înconjurător și a standardelor de igienă și bunăstare a animalelor.

Beneficiari:

1.

Cooperative sociale de tip B, înscrise în registrul cooperativelor sociale instituit prin Legea regională nr. 34 din 18 decembrie 2001, care își desfășoară activitatea în sectorul agricol și forestier;

2.

Cooperative agricole și consorțiile acestora, care au calitatea de întreprinzător agricol profesionist (IAP).

Sectoarele vizate: Sectorul agricol

Denumirea și adresa autorității finanțatoare:

Regione Marche

Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca

Posizione di Funzione Sviluppo della impresa agricola e del sistema agroalimentare

Via Tiziano n. 44

I-60100 Ancona

Site Web:

1.

www.agri-marche.it

2.

www.regione.marche.it

Alte informații: Contribuțiile vor fi acordate exclusiv pentru investiții în sectorul agricol, iar beneficiarii vor fi selectați prin licitații publice.

Număr XA: XA 122/06

Stat membru: Italia

Regiune: Marche

Titlul sistemului de ajutor: Contributi a cooperative o consorzi di cooperative che svolgono attività nel settore agricolo e forestale, nel settore agro-industriale e agroalimentare per il finanziamento di progetti di fattibilità finalizzati ad attivare processi di fusione di cooperative esistenti, allargamento della base sociale, aggregazione di nuove imprese in forma cooperativa con l'obiettivo di aumentare la competitività della struttura cooperativa, consentire alle società cooperative di trovare nuovi sbocchi commerciali, concentrare e riorganizzare l'offerta dei prodotti agricoli e forestali.

Temeiul juridic:

1.

Art. 6 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 — «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale»;

2.

Deliberazione di Giunta regionale n. 1222 del 23.10.2006 avente ad oggetto «Programma annuale 2006 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7», «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale».

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului de ajutor sau valoarea anuală totală a ajutorului individual acordat societății: Cheltuielile maxime prevăzute pentru anul 2006 se ridică la 350 000 EUR. În ceea ce privește anii care urmează punerii în aplicare a sistemului de ajutor, cheltuielile maxime vor fi stabilite în conformitate cu respectivele legi bugetare și, în niciun caz, nu vor depăși 1 000 000 EUR pentru fiecare an.

Intensitatea maximă a ajutoarelor: Cheltuielile eligibile pentru fiecare contribuție nu pot fi mai mici de 30 000 EUR.

Contribuțiile nu pot depăși 75 % din aceste cheltuieli și, în niciun caz, nu pot fi mai mici de 100 000 EUR pentru o perioadă de trei ani și pentru fiecare beneficiar, în conformitate cu prevederile articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 1/2004.

Data punerii în aplicare: La cel puțin 10 zile lucrătoare de la expedierea prezentului formular, după cum este prevăzut la articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1/2004.

Durata sistemului sau a ajutoarelor individuale: Durata este nedeterminată și depinde de alocările anuale ale bugetului decise de regiunea Marche și de perioada de valabilitate a Regulamentului de exceptare [Regulamentul (CE) nr. 1/2004].

Obiectivul ajutorului: Favorizarea proceselor de fuzionare a cooperativelor existente, de lărgire a bazei sociale, de creare a unor noi întreprinderi cu statut cooperativ, cu scopul de a crește competitivitatea structurii cooperative, de a permite societăților cooperative să găsească noi oportunități comerciale și de a concentra și de a reorganiza oferta de produse agricole și forestiere.

Beneficiari: Cooperative sau consorții de cooperative care își desfășoară activitatea în sectorul agricol și forestier, în sectorul agroindustrial și agroalimentar, precum și consorțiile acestora cu sediul în regiunea respectivă și înscrise în registrul statal al societăților cooperative instituit la 23 iunie 2004 prin decretul Ministero delle attività produttive.

Sectoare vizate: Nu este vizat un anumit sector specific.

Denumirea și adresa autorității finanțatoare:

Regione Marche

Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca

Posizione di Funzione Sviluppo della impresa agricola e del sistema agroalimentare

Via Tiziano n. 44

I-60100 Ancona

Site Web:

3.

www.agri-marche.it

4.

www.regione.marche.it

Alte informații: Contribuțiile sunt acordate exclusiv pentru proiecte privind sectorul agricol, iar beneficiarii sunt selectați prin licitații publice.

Ajutoarele acordate cooperativelor forestiere sunt atribuite conform acelorași modalități ca și ajutoarele de minimis extra-agricole la care se referă Regulamentul (CE) nr. 69/2001 al Comisiei (3).

Număr XA: XA 123/06

Statul membru: Țările de Jos

Regiunea: Provincie Limburg

Denumirea sistemului de ajutoare sau numele întreprinderii care beneficiază de ajutorul individual: Verplaatsing melkveehouderij Snijders in Zuid- Limburg (Relocalizarea fermei producătoare de lactate Snijders în sudul provinciei Limburg)

Temei juridic: Algemene Subsidieverordening 2004

Subsidieregels voorbereidingskosten verplaatsing melkveehouderijen Zuid-Limburg

Cheltuieli anuale prevăzute în sistemul de ajutoare sau suma totală a ajutorului individual acordat întreprinderii: Sumă totală acordată provinciei sub forma unei plăți unice de 100 000 EUR pentru fiecare relocalizare.

Intensitatea maximă a ajutorului: Ajutorul maxim acordat crescătorului de vaci de lapte reprezintă 40 % din cheltuielile de relocalizare, în limita unui prag de 100 000 EUR. Cuantumul ajutorului menționat anterior este egal cu ajutorul autorizat pentru agricultor în cazurile în care relocalizarea în interesul public conduce la crearea de instalații mai moderne pentru agricultor, iar capacitatea de producție crește. În cazul în care efectul este creșterea valorii instalațiilor în cauză sau creșterea capacității de producție, agricultorul trebuie să contribuie cu o sumă egală cu cel puțin 60 % din suma corespunzătoare creșterii valorii instalațiilor în cauză sau cu cheltuielile corespunzătoare creșterii capacității de producție. Aceste dispoziții sunt cuprinse la articolul 6 alineatele (3) și (4) din Regulamentul (CE) nr. 1/2004. Contribuția minimă a crescătorului de vaci de lapte este de 60 %. Ferma producătoare de lactate Snijders: costuri estimative 1 524 792 EUR.

Data punerii în aplicare: Decizia de acordare a subvenției se publică în momentul confirmării primirii de către UE a prezentei note informative.

Durata sistemului de ajutoare sau a ajutorului individual: Din decembrie 2006 până la 31 decembrie 2008, inclusiv.

Obiectivul ajutorului: Ajutorul privește relocalizarea în interes public a întreprinderilor producătoare de lactate cu perspective de viitor din teritorii cu limitări de planificare teritorială, în care prezența fermei producătoare de lactate este însă crucială pentru conservarea calității mediului și a peisajului. Conform obiectivelor provinciale, relocalizarea unei ferme producătoare de lactate trebuie să se axeze pe calitatea peisajului și a mediului și pe caracterul durabil.

Sectoare economice vizate: Pot beneficia de ajutor fermele producătoare de lactate (întreprinderi mici și mijlocii) de o capacitate de cel puțin 75 NGE (Nederlandse grootte eenheden, unități mari neerlandeze), situate în teritorii din sudul provinciei Limburg care prezintă o declivitate de peste 2 %.

Numele și adresa autorității care acordă ajutorul:

Provincie Limburg

Limburglaan 10

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Nederland

Sit internet: www.limburg.nl

Număr XA: XA 124/06

Statul membru: Țările de Jos

Regiunea: Provincie Limburg

Denumirea sistemului de ajutoare sau numele întreprinderii care beneficiază de ajutorul individual: Verplaatsing melkveehouderij Mingels in Zuid- Limburg (Relocalizarea fermei producătoare de lactate Mingels în sudul provinciei Limburg)

Temei juridic: Algemene Subsidieverordening 2004

Subsidieregels voorbereidingskosten verplaatsing melkveehouderijen Zuid-Limburg

Cheltuieli anuale prevăzute în sistemul de ajutoare sau suma totală a ajutorului individual acordat întreprinderii: Sumă totală acordată provinciei sub forma unei plăți unice de 100 000 EUR pentru fiecare relocalizare.

Intensitatea maximă a ajutorului: Ajutorul maxim acordat crescătorului de vaci de lapte reprezintă 40 % din cheltuielile de relocalizare, în limita unui prag de 100 000 EUR. Cuantumul ajutorului menționat anterior este egal cu ajutorul autorizat pentru agricultor în cazurile în care relocalizarea în interesul public conduce la crearea de instalații mai moderne pentru agricultor, iar capacitatea de producție crește. În cazul în care efectul este creșterea valorii instalațiilor în cauză sau creșterea capacității de producție, agricultorul trebuie să contribuie cu o sumă egală cu cel puțin 60 % din suma corespunzătoare creșterii valorii instalațiilor în cauză sau cu cheltuielile corespunzătoare creșterii capacității de producție. Aceste dispoziții sunt cuprinse la articolul 6 alineatele (3) și (4) din Regulamentul (CE) nr. 1/2004. Contribuția minimă a crescătorului de vaci de lapte este de 60 %. Ferma producătoare de lactate Mingels: costuri estimative 1 874 970 EUR.

Data punerii în aplicare: Decizia de acordare a subvenției se publică în momentul confirmării primirii de către UE a prezentei note informative.

Durata sistemului de ajutoare sau a ajutorului individual: Din decembrie 2006 până la 31 decembrie 2008, inclusiv.

Obiectivul ajutorului: Ajutorul privește relocalizarea în interes public a întreprinderilor producătoare de lactate cu perspective de viitor din teritorii cu limitări de planificare teritorială, în care prezența fermei producătoare de lactate este însă crucială pentru conservarea calității mediului și a peisajului. Conform obiectivelor provinciale, relocalizarea unei ferme producătoare de lactate trebuie să se axeze pe calitatea peisajului și a mediului și pe caracterul durabil.

Sectoare economice vizate: Pot beneficia de ajutor fermele producătoare de lactate (întreprinderi mici și mijlocii) de o capacitate de cel puțin 75 NGE (Nederlandse grootte eenheden, unități mari neerlandeze), situate în teritorii din sudul provinciei Limburg care prezintă o declivitate de peste 2 %.

Numele și adresa autorității care acordă ajutorul:

Provincie Limburg

Limburglaan 10

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Nederland

Sit internet: www.limburg.nl


(1)  JO L 198, 22.7.1991, p. 1.

(2)  JO L 1, 3.1.2004, p. 1.

(3)  JO L 10, 13.1.2001, p. 30.