5.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 291/1


AVIZ AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 14 noiembrie 2007

la solicitarea Consiliului Uniunii Europene cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la statisticile europene

(CON/2007/35)

(2007/C 291/01)

Introducere și temei juridic

La 8 noiembrie 2007, Banca Centrală Europeană (BCE) a primit din partea Consiliului Uniunii Europene o solicitare a unui aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la statisticile europene (1) (denumit în continuare „regulament propus”).

Competența BCE de a adopta un aviz se întemeiază pe articolul 105 alineatul (4) prima liniuță din Tratatul de instituire a Comunității Europene. În conformitate cu articolul 17.5 prima teză din Regulamentul de procedură al BCE, Consiliul guvernatorilor adoptă prezentul aviz.

1.   Observații cu caracter general

1.1.

BCE salută regulamentul propus deoarece acesta admite existența a două regimuri paralele și complementare de elaborare a statisticilor europene și, în același timp, recunoaște independența SEBC în exercitarea funcțiilor sale statistice (considerentele 7 și 8). De asemenea, BCE salută referirea, în considerentul 9, la rolul consultativ important pe care îl are Comitetul pentru statistici monetare, financiare și referitoare la balanța de plăți (CMFB).

1.2.

BCE observă cu satisfacție, de asemenea, că regulamentul propus recunoaște nevoia unei cooperări strânse între SSE și SEBC în vederea dezvoltării, elaborării și difuzării statisticilor europene elaborate de ambele sisteme (articolul 8). În această privință, BCE observă că, așa cum se indică în considerentul 6 din regulamentul propus, cerința de cooperare strânsă între SSE și SEBC va funcționa în cadrul legislației primare aplicabile SEBC conform Tratatului. În special, articolul 5 din Statutul SEBC prevede că, pentru realizarea misiunilor SEBC, BCE, sprijinită de băncile centrale naționale, culege informațiile statistice necesare, fie de la autoritățile naționale competente, fie direct de la agenții economici și că, în acest scop, BCE cooperează cu instituțiile sau organele comunitare, precum și cu autoritățile competente ale statelor membre.

1.3.

Mai mult, BCE salută faptul că articolul 20 alineatul (3) din regulamentul propus tratează problema schimbului de date confidențiale, exclusiv în scopuri statistice, între SSE și SEBC. Se admite în general că există o necesitate sporită pentru intensificarea schimbului de informații confidențiale între SSE și SEBC în vederea asigurării calității și consecvenței statisticilor europene, diminuând în același timp sarcina raportării pentru respondenți. Acest lucru se poate realiza prin solicitarea acelorași date o singură dată și utilizarea lor în comun de către autoritățile statistice care au nevoie de acestea fără a aduce atingere dispozițiilor de strictă confidențialitate. Cu toate acestea, în opinia BCE și contrar prevederilor actuale ale articolului 20 alineatul (3), acest schimb de informații nu ar trebui să depindă de adoptarea în continuare a unor acte juridice sectoriale care să autorizeze în mod explicit astfel de schimburi de informații statistice confidențiale. În vederea asigurării unui schimb eficient și eficace al informațiilor statistice necesare, cadrul juridic ar trebui să prevadă că o astfel de transmitere poate avea loc cu condiția ca aceasta să fie necesară pentru eficienta dezvoltare, elaborare și difuzare a statisticilor europene, urmând exemplul articolului 20 alineatul (1) din regulamentul propus care reglementează schimbul de informații statistice confidențiale în cadrul SSE.

1.4.

BCE evidențiază faptul că este importantă obținerea legală a accesului integral la toate datele solicitate existente, în vederea reducerii sarcinii de raportare pentru respondenți. Acest lucru este menționat și la articolul 23 (Accesul la registrele administrative) din regulamentul propus. Cu toate acestea, BCE sugerează faptul că este necesar ca, mai degrabă, cadrul juridic să precizeze aranjamentele și „modalitățile” practice de obținere a accesului efectiv, decât „limitele și condițiile” de acces, aceste din urmă prevederi sugerând o restrângere nejustificată a acestui acces.

1.5.

Conform articolului 253 din Tratat, regulamentele adoptate în comun de Parlamentul European și de Consiliu trebuie să se refere la orice avize care ar trebui să fie obținute în virtutea Tratatului. Prin urmare, BCE sugerează ca în considerentele regulamentului propus să se menționeze prezentul aviz.

2.   Propuneri de redactare

Anexa la prezentul aviz cuprinde propuneri de redactare pentru situațiile în care recomandările BCE ar duce la modificarea regulamentului propus.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 14 noiembrie 2007.

Vicepreședintele BCE

Lucas D. PAPADEMOS


(1)  COM(2007) 625.


ANEXĂ

PROPUNERI DE REDACTARE

Textul propus de Comisie

Modificările propuse de BCE  (1)

Modificarea 1

Articolul 20 — Transmiterea datelor confidențiale

Articolul 20 — Transmiterea datelor confidențiale

1.

Transmiterea datelor confidențiale între autoritățile naționale și între acestea și Comisie (Eurostat) poate avea loc, cu condiția ca această transmitere să fie necesară în vederea dezvoltării, elaborării și difuzării statisticilor europene. Orice altă transmitere trebuie autorizată în mod explicit de către autoritatea națională care a cules datele.

1.

Transmiterea datelor confidențiale între autoritățile naționale și între acestea și Comisie (Eurostat) poate avea loc, cu condiția ca această transmitere să fie necesară în vederea dezvoltării, elaborării și difuzării statisticilor europene. Orice altă transmitere trebuie autorizată în mod explicit de către autoritatea na ț ională care a cules datele.

2.

Normele naționale privind confidențialitatea statistică nu pot fi invocate pentru a împiedica transmiterea datelor confidențiale în cazul în care un act legislativ comunitar prevede transmiterea acestor date.

3. 2.

Schimbul de date confidențiale, în scopuri statistice, între Transmiterea de date confidenț iale de la o autoritate statistică din cadrul SSE către și o bancă centrală din cadrul SEBC poate avea loc dacă se consideră cu condiț ia ca această transmitere să fie necesară pentru dezvoltarea, elaborarea și sau difuzarea eficientă a statisticilor europene sau statisticilor SEBC menționate la articolul 285 din Tratat și la articolul 5 din Statutul SEBC și al BCE ș i dacă acest lucru este prevăzut în mod explicit în legisla ț ia comunitară .

3.

Schimbul de date confidențiale, în scopuri statistice, între SSE și SEBC poate avea loc, dacă se consideră necesar pentru dezvoltarea, elaborarea și difuzarea statisticilor europene sau statisticilor SEBC și dacă acest lucru este prevăzut în mod explicit în legislația comunitară.

2. 3.

Normele naționale privind confidențialitatea statistică nu pot fi invocate pentru a împiedica transmiterea datelor confidențiale conform alineatelor 1 și 2, în cazul în care un act legislativ comunitar prevede transmiterea acestor date.

4.

Măsurile de protecție prevăzute în prezentul regulament se aplică tuturor datelor confidențiale transmise în cadrul SSE, precum și între SSE și SEBC.

4.

În cazul în care datele confidențiale sunt transmise de către o bancă centrală din cadrul SEBC către o autoritate statistică din cadrul SSE în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (2), aceste date se utilizează exclusiv pentru dezvoltarea, elaborarea sau difuzarea statisticilor europene menționate la articolul 285 din Tratat și la articolul 5 din Statutul SEBC și al BCE.

5.

Fără a aduce atingere alineatului 2, [o]rice altă transmitere de date confidențiale în afara SSE trebuie să fie în mod explicit autorizată de către autoritatea națională care a cules datele.

4 6.

Măsurile de protecție prevăzute în prezentul regulament se aplică tuturor datelor confidențiale transmise în cadrul SSE, precum și între autorită țile statistice din cadrul SSE ș i băncile centrale din cadrul SEBC.

Justificare — A se vedea paragraful 1.3 din aviz

Modificarea 2

Articolul 23 — Accesul la registrele administrative

Pentru a reduce sarcina de raportare pentru respondenți, autoritățile naționale și Comisia (Eurostat) au acces la sursele de date administrative, fiecare în domeniile de activitate ale propriilor administrații publice, în măsura în care aceste date sunt necesare pentru dezvoltarea, elaborarea și difuzarea de statistici europene.

Aranjamentele practice, precum și limitele și condițiile de acces efectiv, sunt stabilite, atunci când este cazul, de către fiecare stat membru și de către Comisie, în limita competențelor pe care le are fiecare.

Articolul 23 — Accesul la registrele administrative

Pentru a reduce sarcina de raportare pentru respondenți, autoritățile naționale și Comisia (Eurostat) au acces la sursele de date administrative, fiecare în domeniile de activitate ale propriilor administrații publice, în măsura în care aceste date sunt necesare pentru dezvoltarea, elaborarea și difuzarea de statistici europene.

Aranjamentele și modalită țile practice, precum și limitele și condițiile de acces efectiv, sunt stabilite, atunci când este cazul, de către fiecare stat membru și de către Comisie, în limita competențelor pe care le are fiecare.

Justificare — A se vedea paragraful 1.4 din aviz

Modificarea 3

având în vedere propunerea Comisiei,

după consultarea Autorității Europene pentru Protecția Datelor,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene,

după consultarea Autorității Europene pentru Protecția Datelor,

Justificare — A se vedea paragraful 1.5 din aviz


(1)  Caracterele îngroşate din text indică pasajele unde BCE propune introducerea noului text. Textul tăiat indică pasajele propuse de BCE pentru eliminare.

(2)  JO L 318, 27.11.1998, p. 8.