10.1.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 6/112


DECIZIA (UE) 2020/14 A REPREZENTANȚILOR GUVERNELOR STATELOR MEMBRE, REUNIȚI ÎN CADRUL CONSILIULUI,

din 19 decembrie 2019

de autorizare a Comisiei Europene să negocieze, în numele statelor membre, acordurile de parteneriat economic dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și țările și regiunile din Africa, zona Caraibilor și Pacific, pe de altă parte, în măsura în care aceste acorduri intră în sfera de competență a statelor membre

REPREZENTANȚII GUVERNELOR STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE, REUNIȚI ÎN CADRUL CONSILIULUI,

întrucât:

(1)

La 17 iunie 2002, Consiliul a autorizat Comisia să negocieze acorduri de parteneriat economic cu țări și regiuni din Africa, zona Caraibilor și Pacific și a adoptat directive pentru negocierile respective.

(2)

Comisia ar trebui să fie autorizată să negocieze, în numele statelor membre, acordurile de parteneriat economic dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și țările și regiunile din Africa, zona Caraibilor și Pacific, pe de altă parte, în măsura în care aceste acorduri intră în sfera de competență a statelor membre, pe baza directivelor de negociere modificate,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Reprezentanții guvernelor statelor membre autorizează Comisia să negocieze, în numele statelor membre, acordurile de parteneriat economic dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și țările și regiunile din Africa, zona Caraibilor și Pacific, pe de altă parte, în măsura în care aceste acorduri intră în sfera de competență a statelor membre.

(2)   Negocierile se desfășoară, după caz, pe baza directivelor de negociere prevăzute în addendumul la Decizia (UE) 2020/13 a Consiliului (1).

Articolul 2

Articolul 1 nu aduce atingere viitoarelor decizii ale statelor membre referitoare la desemnarea reprezentantului acestora pentru aspectele care intră în sfera lor de competență.

Articolul 3

Negocierile se desfășoară cu consultarea Grupului de lucru pentru ACP. Comitetul pentru politică comercială este asociat cu privire la aspectele specifice legate de comerț.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează Comisiei.

Adoptată la Bruxelles, 19 decembrie 2019.

Pentru reprezentanții guvernelor statelor membre

Președintele

F. MIKKONEN


(1)  Decizia (UE) 2020/13 a Consiliului din 19 decembrie 2019 de modificare a directivelor de negociere pentru negocierea acordurilor de parteneriat economic cu țările și regiunile din Africa, zona Caraibilor și Pacific, în măsura în care aceste acorduri intră în sfera de competență a Uniunii (a se vedea pagina 101 din prezentul Jurnal Oficial).