7.3.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 64/1


DECIZIA (UE, Euratom) 2018/335 A REPREZENTANȚILOR GUVERNELOR STATELOR MEMBRE

din 28 februarie 2018

privind numirea unor judecători și a unor avocați generali în cadrul Curții de Justiție

REPREZENTANȚII GUVERNELOR STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 19,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 253 și 255,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a alineatul (1),

întrucât:

(1)

Mandatele a 14 judecători și a cinci avocați generali ai Curții de Justiție urmează să expire la 6 octombrie 2018. Este oportună efectuarea unor numiri pentru ocuparea acestor posturi pentru perioada cuprinsă între 7 octombrie 2018 și 6 octombrie 2024.

(2)

Candidaturile domnului Alexander ARABADJIEV, domnului Jean-Claude BONICHOT, domnului Thomas VON DANWITZ, domnului Carl Gustav FERNLUND, domnului Egils LEVITS, domnului Constantinos LYCOURGOS, domnului Jiří MALENOVSKÝ și doamnei Alexandra PRECHAL au fost propuse pentru reînnoirea mandatelor lor de judecători ai Curții de Justiție. Candidaturile domnului Yves BOT și domnului Maciej SZPUNAR au fost propuse pentru reînnoirea mandatelor lor de avocați generali ai Curții de Justiție. În plus, a fost propusă candidatura doamnei Lucia Serena ROSSI pentru postul de judecător în cadrul Curții de Justiție și cea a domnului Giovanni PITRUZZELLA pentru postul de avocat general în cadrul Curții de Justiție.

(3)

Comitetul instituit în temeiul articolului 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a emis un aviz cu privire la capacitatea acestor candidați de a exercita funcția de judecător sau de avocat general în cadrul Curții de Justiție,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Sunt numiți judecători în cadrul Curții de Justiție pentru perioada cuprinsă între 7 octombrie 2018 și 6 octombrie 2024:

domnul Alexander ARABADJIEV;

domnul Jean-Claude BONICHOT;

domnul Thomas VON DANWITZ;

domnul Carl Gustav FERNLUND;

domnul Egils LEVITS;

domnul Constantinos LYCOURGOS;

domnul Jiří MALENOVSKÝ;

doamna Alexandra PRECHAL;

doamna Lucia Serena ROSSI.

Articolul 2

Sunt numiți avocați generali în cadrul Curții de Justiție pentru perioada cuprinsă între 7 octombrie 2018 și 6 octombrie 2024:

domnul Yves BOT;

domnul Giovanni PITRUZZELLA;

domnul Maciej SZPUNAR.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 28 februarie 2018.

Președintele

D. TZANTCHEV