15.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 297/23


Numai textele originale CEE–ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internațional. Situația și data intrării în vigoare ale prezentului regulament ar trebui verificate în ultima versiune a documentului de situație al CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la următoarea adresă:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Regulamentul nr. 60 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) – Dispoziții uniforme privind omologarea motocicletelor și a mopedelor (cu două roți) în ceea ce privește comenzile acționate de conducător, inclusiv identificarea comenzilor, a martorilor și a indicatoarelor

Include întreg textul valabil până la:

Suplimentul 4 la seria 00 de amendamente — Data intrării în vigoare: 3 noiembrie 2013

CUPRINS

REGULAMENTUL

1.

Domeniul de aplicare

2.

Definiții

3.

Cererea de omologare

4.

Omologarea

5.

Cerințe

6.

Modificări ale tipului de vehicul

7.

Conformitatea producției

8.

Sancțiuni pentru neconformitatea producției

9.

Încetarea definitivă a producției

10.

Denumirile și adresele serviciilor tehnice responsabile cu încercările de omologare și ale autorităților de omologare de tip

ANEXE

1.

Comunicare

2.

Exemple de mărci de omologare

1.   DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul regulament se aplică categoriilor de vehicule L1 și L3  (1) în ceea ce privește comenzile acționate de conducătorul vehiculului.

Prezentul regulament specifică cerințele privind amplasarea, identificarea, iluminarea și acționarea comenzilor, a martorilor și a indicatoarelor instalate pe mopede și pe motociclete.

2.   DEFINIȚII

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

2.1.

„omologarea unui vehicul” înseamnă omologarea unui tip de vehicul în ceea ce privește comenzile acționate de conducător, atunci când astfel de comenzi sunt prezente, și identificarea lor;

2.2.

„tip de vehicul” înseamnă o categorie de autovehicule care nu prezintă diferențe de dispunere care pot afecta funcția sau poziția comenzilor acționate de conducător;

2.3.

„vehicul” înseamnă o motocicletă cu două roți sau un moped cu două roți, astfel cum sunt definite la punctul 2.1.1 sau la punctul 2.1.3 din Rezoluția consolidată privind construcția vehiculelor (R.E.3) (1);

2.4.

„comandă” înseamnă orice parte a vehiculului sau un element acționat direct de conducător care provoacă o modificare a stării sau a funcționării vehiculului sau a uneia dintre componentele sale;

2.5.

„dispozitiv” înseamnă un element sau un ansamblu de elemente utilizat pentru a îndeplini una sau mai multe funcții;

2.6.

„ghidon” înseamnă toate părțile barei sau barelor unite cu capul furcii (capul de direcție), prin intermediul cărora se comandă direcția vehiculului;

2.7.

„ghidon, partea dreaptă” înseamnă orice parte a ghidonului care, privită în sensul de mers către înainte, este situată în partea dreaptă a planului longitudinal median al vehiculului;

2.8.

„ghidon, partea stângă” înseamnă orice parte a ghidonului care, privită în sensul de mers către înainte, este situată în partea stângă a planului longitudinal median al vehiculului;

2.9.

„ghidon, partea anterioară” înseamnă toate părțile ghidonului cele mai îndepărtate de conducător, atunci când acesta este așezat în poziția de conducere;

2.10.

„mâner” înseamnă partea ghidonului cea mai îndepărtată de centru, cu ajutorul cărora conducătorul vehiculului ține ghidonul;

2.11.

„mâner rotativ” înseamnă un mâner care acționează un mecanism funcțional al vehiculului și care se rotește liber în jurul ghidonului atunci când conducătorul îl acționează;

2.12.

„cadru” înseamnă toate părțile cadrului, șasiului sau ramei vehiculului, de care sunt fixate motorul și/sau transmisia și/sau ansamblul motor-transmisie;

2.13.

„cadru, partea stângă” înseamnă orice parte a cadrului care, privită în sensul de mers către înainte, este situată în partea stângă a planului longitudinal median al vehiculului;

2.14.

„cadru, partea dreaptă” înseamnă orice parte a cadrului care, privită în sensul de mers către înainte, este situată în partea dreaptă a planului longitudinal median al vehiculului;

2.15.

„levier” înseamnă orice dispozitiv alcătuit dintr-un braț articulat pe un pivot, prin intermediul căruia se acționează un mecanism funcțional al vehiculului;

2.16.

„levier de mână/manual” înseamnă un levier manevrat cu mâna de către conducătorul vehiculului.

Notă: Cu excepția cazului în care se precizează altfel, un levier de mână se acționează prin compresie (adică prin deplasarea extremității levierului spre structura de suport a acestuia) pentru acționarea mecanismului de frânare sau pentru debreiere, de exemplu;

2.17.

„levier de picior” înseamnă un levier acționat prin contactul dintre piciorul șoferului și un pinten care iese în afară în raport cu brațul levierului;

2.18.

„pedală” înseamnă un levier acționat prin contactul dintre piciorului șoferului și o plăcuță situată pe levier, plasată astfel încât să poate fi exercitată o presiune pe brațul levierului.

Notă: Cu excepția cazului în care se precizează altfel, o pedală se acționează prin apăsare în jos, de exemplu, pentru acționarea mecanismului de frânare;

2.19.

„pedale de propulsie” înseamnă dispozitive care sunt conectate la o anumită formă de transmisie și care pot fi destinate propulsării unui moped;

2.20.

„culbutor” înseamnă un levier pivotant în centrul său sau aproape de acesta și dotat cu o plăcuță sau un pinten la fiecare extremitate, acționat prin contactul dintre piciorul șoferului și plăcuțele sau pintenii menționați anterior;

2.21.

„sensul acelor de ceasornic” înseamnă sensul de rotație în jurul axei sale al elementului în cauză, după mișcarea acelor unui ceasornic atunci când elementul este privit de sus sau din exterior;

2.22.

„sensul contrar acelor de ceasornic” înseamnă sensul invers;

2.23.

„frână combinată” înseamnă un sistem funcțional (hidraulic sau mecanic ori ambele) prin intermediul căruia sunt acționate simultan, cel puțin parțial, frâna față și frâna spate ale vehiculului prin aplicarea unei singure comenzi;

2.24.

„indicator” înseamnă un dispozitiv care oferă informații privind funcționarea sau starea unui sistem sau a unei părți a unui sistem, de exemplu, nivelul unui fluid;

2.25.

„martor” înseamnă un semnal optic care indică acționarea unui dispozitiv, funcționarea sau starea corectă ori defectuoasă sau nefuncționarea;

2.26.

„simbol” înseamnă un desen care permite identificarea unei comenzi, a unui martor sau a unui indicator;

2.27.

„avertizor optic” înseamnă un far a cărui lumină poate fi utilizată pentru a transmite semnale luminoase partenerilor de trafic din același sens sau din sens opus, de exemplu atunci când un vehicul este pe cale să depășească un vehicul mai lent care circulă în aceeași direcție;

2.28.

„adiacent”, în legătură cu un simbol de identificare a unei comenzi, a unui martor sau a unui indicator, înseamnă că simbolul este amplasat în imediata apropiere a comenzii, martorului sau indicatorului și că, între simbolul de identificare și comanda, martorul sau indicatorul pe care acesta îl identifică, nu apare simbolul sau sursa de iluminare a niciunei alte comenzi, al niciunui alt martor și al niciunui alt indicator;

2.29.

„spațiu comun” înseamnă o zonă în care pot fi afișate mai mulți martori sau mai multe indicatoare, simboluri de identificare sau alte mesaje, însă nu simultan.

3.   CEREREA DE OMOLOGARE

3.1.   Cererea de omologare a unui tip de vehicul în ceea ce privește comenzile acționate de conducător este prezentată de către producătorul vehiculului sau de reprezentantul său autorizat.

3.2.   Aceasta este însoțită de documentele menționate mai jos, în triplu exemplar, și de următoarele informații:

3.2.1.

desene, la o scară corespunzătoare și suficient de detaliată, ale elementelor vehiculului cărora li se aplică cerințele prezentului regulament și, dacă este cazul, ale vehiculului însuși.

3.3.   Un vehicul, reprezentativ pentru tipul care urmează să fie omologat, trebuie să fie prezentat serviciului tehnic însărcinat cu încercările de omologare pentru efectuarea verificărilor menționate la punctul 5 din prezentul regulament.

4.   OMOLOGAREA

4.1.   În cazul în care tipul de vehicul prezentat pentru omologare în temeiul prezentului regulament îndeplinește cerințele de la punctele 5 și 6 de mai jos, se acordă omologarea respectivului tip de vehicul.

4.2.   Fiecărui tip omologat i se atribuie un număr de omologare. Primele două cifre ale acestuia (în prezent 00, corespunzătoare regulamentului în forma sa originală) indică seria de amendamente care cuprinde cele mai recente amendamente tehnice majore la regulament în momentul eliberării omologării. Aceeași parte contractantă nu poate atribui același număr unui alt tip de vehicul.

4.3.   Acordarea sau refuzul omologării unui tip de vehicul în conformitate cu prezentul regulament se notifică părților la acord care aplică prezentul regulament prin intermediul unei fișe conforme cu modelul menționat în anexa 1 la prezentul regulament și al desenelor și schițelor furnizate de solicitantul omologării în format maxim A4 (210 mm × 297 mm) sau pliate în acest format și la o scară corespunzătoare.

4.4.   Pe orice vehicul corespunzător unui tip de vehicul omologat în temeiul prezentului regulament se aplică în mod vizibil, într-un loc ușor accesibil și indicat pe fișa de omologare, o marcă de omologare internațională compusă din următoarele elemente:

4.4.1.

un cerc în interiorul căruia se află litera „E”, urmată de numărul de identificare al țării care a acordat omologarea (2);

4.4.2.

numărul prezentului regulament, urmat de litera „R”, de o liniuță și de numărul de omologare, plasate la dreapta cercului prevăzut la punctul 4.4.1.

4.5.   În cazul în care vehiculul corespunde unui tip de vehicul omologat, în temeiul unuia sau al mai multor regulamente anexate la acord, în țara care a acordat omologarea în temeiul prezentului regulament, simbolul prevăzut la punctul 4.4.1 nu trebuie repetat; în acest caz, numerele regulamentelor și numerele de omologare, precum și simbolurile suplimentare ale tuturor regulamentelor în temeiul cărora a fost acordată omologarea în țara care a acordat omologarea în conformitate cu prezentul regulament sunt înscrise unul sub altul, la dreapta simbolului prescris la punctul 4.4.1.

4.6.   Marca de omologare trebuie să fie clar lizibilă și să nu poată fi ștearsă.

4.7.   Marca de omologare trebuie să fie ușor accesibilă.

4.8.   În anexa 2 la prezentul regulament sunt prezentate exemple de mărci de omologare.

5.   CERINȚE

5.1.   Generalități

Un vehicul, în cazul în care este echipat cu o comandă, un martor sau un indicator specificat în tabelul 1, trebuie să respecte cerințele din prezentul regulament în ceea ce privește amplasarea, identificarea, iluminarea și culoarea comenzii, martorului sau indicatorului respectiv.

Pentru funcțiile pentru care tabelul 1 nu specifică niciun simbol, producătorul poate utiliza un simbol care respectă standardele corespunzătoare. În cazul în care nu există niciun simbol pentru aceasta, producătorul poate utiliza un simbol de concepție proprie. Un astfel de simbol nu trebuie să poată fi confundat cu niciunul dintre simbolurile din tabelul 1.

5.2.   Amplasament

5.2.1.   Comenzile specificate în tabelul 1 sunt amplasate în așa fel încât să poată fi acționate și să se afle la îndemâna conducătorului atunci când acesta este așezat în poziția de conducere. Comenzile pentru „Starterul manual” și pentru „Robinetul de închidere manuală a alimentării cu combustibil” sunt amplasate în așa fel încât să poată fi acționate și să se afle la îndemâna conducătorului vehiculului atunci când acesta este așezat.

5.2.2.   Martorii și indicatoarele specificate în tabelul 1 sunt amplasate în așa fel încât să fie vizibile pentru conducător atunci când acesta este așezat în poziția de conducere, atât în timpul zilei, cât și pe timp de noapte. Nu este necesar ca martorii, indicatoarele și simbolurile lor de identificare să fie vizibile atunci când nu sunt activate.

5.2.3.   Simbolurile de identificare a comenzilor, a martorilor și a indicatoarelor sunt amplasate pe sau în apropierea comenzilor, martorilor sau indicatoarelor pe care le identifică, cu excepția cazurilor prevăzute la punctul 5.2.5 de mai jos.

5.2.4.   Comenzile pentru semnalizatoarele de avarie, pentru luminile de întâlnire și respectiv de drum, pentru lămpile indicatoare de direcție, pentru comanda suplimentară de oprire a motorului, pentru avertizorul sonor, pentru frâne și pentru ambreiaj trebuie să fie întotdeauna accesibile șoferului ca funcții primare ale comenzilor corespunzătoare, fără ca respectivul conducător să trebuiască să își ridice mâinile de pe mânerul respectiv.

5.2.5.   Punctul 5.2.3 de mai sus nu se aplică comenzilor multifuncționale, în cazul în care comanda respectivă este asociată cu un afișaj cu funcții multiple care:

5.2.5.1.

este vizibil pentru conducător și

5.2.5.2.

identifică comanda cu care este asociat și

5.2.5.3.

identifică toate sistemele vehiculului care pot fi comandate de la comanda multifuncțională. Nu este necesar ca subfuncțiile sistemelor respective să fie afișate pe rândul cel mai de sus al afișajului cu funcții multiple și

5.2.5.4.

nu afișează martorii specificați în tabelul 1.

5.3.   Identificare

5.3.1.   Toate comenzile, martorii și indicatoarele menționate în tabelul 1 se identifică prin simbolul corespunzător specificat.

5.3.2.   Este la latitudinea producătorului să utilizeze simboluri, cuvinte sau abrevieri suplimentare împreună cu oricare simbol, cuvânt sau abreviere specificată în tabelul 1.

5.3.3.   Simbolurile, cuvintele sau abrevierile adiționale sau suplimentare utilizate de către producător nu trebuie să creeze niciun risc de confuzie cu un alt simbol specificat în prezentul regulament.

5.3.4.   În cazul în care o comandă, un indicator sau un martor pentru aceeași funcție sunt combinate, se permite utilizarea unui simbol unic pentru a reprezenta combinația respectivă.

5.3.5.   Toate simbolurile de identificare a martorilor, indicatoarelor și comenzilor prezente pe ghidon sau pe trusa de instrumente sunt poziționate astfel încât șoferul să le perceapă ca fiind verticale, cu excepția simbolului pentru comanda de avertizare sonoră. În cazul comenzilor rotative care au o poziție „oprit”, această cerință se aplică comenzii în poziția „oprit”.

5.3.6.   Atunci când sunt instalate, comenzile de reglare continuă a funcției unui sistem într-un domeniu dat trebuie prevăzute cu mijloace de identificare care să indice limitele plajei de reglaj.

5.4.   Iluminarea

5.4.1.   La alegerea producătorului, orice comandă, indicator sau simbol de identificare a acestora poate fi prevăzută cu posibilitatea de iluminare.

5.4.2.   Un martor emite un semnal luminos în cazul unei defecțiuni sau în cazul apariției unei stări a vehiculului pe care trebuie să o semnalizeze. Martorii nu trebuie să emită semnale luminoase în niciun alt caz, cu excepția momentului în care se verifică funcționarea lămpii.

5.5.   Culoare

5.5.1.   Lumina fiecărui martor are culoarea specificată în tabelul 1.

5.5.2.   Culoarea martorilor care nu sunt menționați în tabelul 1 poate fi selectată de producător conform dispozițiilor de la punctul 5.5.3 de mai jos. Culoarea selectată nu maschează sau interferează cu identificarea niciunui martor, niciunei comenzi și niciunui indicator specificat în tabelul 1.

5.5.3.   Culorile recomandabile respectă următorul cod al culorilor:

5.5.3.1.

roșu: pericol imediat sau iminent pentru persoane sau pericol de avariere foarte gravă a echipamentului;

5.5.3.2.

galben-auto (galben): atenție, în afara limitelor de funcționare normală, defecțiune a unui sistem al vehiculului, avariere a vehiculului sau orice altă stare care poate prezenta pericol pe termen mai lung;

5.5.3.3.

verde: stare sigură, condiții normale de funcționare (cu excepția cazului în care tabelul 1 prevede culoarea albastră sau galben-auto).

5.5.4.   Toate simbolurile utilizate pentru identificarea martorilor, comenzilor sau indicatoarelor au o culoare net vizibilă în raport cu fondul.

5.5.5.   Partea colorată a oricărui simbol poate fi înlocuită cu conturul său, iar conturul oricărui simbol poate avea interiorul colorat.

5.6.   Spațiul comun pentru afișarea mesajelor multiple

Se poate utiliza un spațiu comun pentru afișarea informațiilor provenind din orice sursă, cu condiția respectării cerințelor următoare:

5.6.1.

Martorii și indicatoarele afișate în spațiul comun îndeplinesc cerințele prevăzute la punctele 5.3, 5.4 și 5.5 de mai sus și sunt iluminate la inițierea stării pe care sunt proiectate să o identifice.

5.6.2.

Martorii și indicatoarele care sunt specificate în tabelul 1 și care se afișează în spațiul comun sunt iluminate la apariția oricărei stări care poate constitui motiv de activare.

5.6.3.

Cu excepția cazurilor prevăzute la punctele 5.6.4, 5.6.5 și 5.6.6 de mai jos, în cazul întrunirii condițiilor pentru activarea a doi sau mai mulți martori, informațiile:

(a)

fie se repetă în mod automat unele după altele,

(b)

fie se indică prin mijloace vizibile și pot fi selectate pentru vizualizare de către conducătorul așezat în poziția de conducere.

5.6.4.

Martorii pentru defecțiuni ale sistemului de frânare, ale luminilor de drum și ale indicatorilor de direcție nu trebuie să poată fi afișați într-un același spațiu comun.

5.6.5.

În cazul apariției condițiilor de activare pentru următorii martori: defecțiune a sistemului de frânare, lumina de întâlnire sau lampa indicatoare de direcție, care se afișează într-un spațiu comun cu alți martori, cei menționați mai sus au prioritate față de orice alți martori din spațiul comun.

5.6.6.

Informațiile afișate în spațiul comun pot fi anulate automat sau de către conducător, cu excepția martorilor pentru defecțiuni ale sistemului de frânare, lumina de întâlnire, lampa indicatoare de direcție sau a celor pentru care tabelul 1 impune culoarea roșie, care nu pot fi anulați dacă se întrunesc condițiile pentru activarea acestora.

6.   MODIFICĂRI ALE TIPULUI DE VEHICUL

6.1.   Orice modificare a tipului de vehicul trebuie adusă la cunoștința autorității de omologare de tip care a acordat omologarea de tip a vehiculului. Ulterior, autoritatea de omologare are următoarele opțiuni:

6.1.1.

fie să considere că modificările aduse nu riscă să aibă o influență defavorabilă sensibilă și că, în orice caz, vehiculul este în continuare în conformitate cu cerințele,

6.1.2.

fie să solicite un alt raport de încercare din partea serviciului tehnic responsabil cu coordonarea încercărilor.

6.2.   Confirmarea sau respingerea omologării, cu precizarea modificărilor, se comunică, prin procedura specificată la punctul 4.3 de mai sus, părților contractante ale acordului care aplică prezentul regulament.

7.   CONFORMITATEA PRODUCȚIEI

7.1.   Orice vehicul care poartă o marcă de omologare în conformitate cu prezentul regulament trebuie să fie conform cu tipul de vehicul omologat, în special în ceea ce privește comenzile acționate de conducător.

7.2.   Pentru a verifica această conformitate conform dispozițiilor punctului 7.1 de mai sus, se efectuează un număr suficient de verificări prin sondaj pe vehiculele de serie care poartă marca de omologare în conformitate cu prezentul regulament.

8.   SANCȚIUNIPENTRU NECONFORMITATEA PRODUCȚIEI

8.1.   Omologarea acordată unui tip de vehicul în conformitate cu prezentul regulament poate fi retrasă în cazul în care condițiile enunțate la punctul 7.1 de mai sus nu sunt respectate sau dacă acest vehicul nu trece cu succes încercările prevăzute la punctul 7.2 de mai sus.

8.2.   În cazul în care o parte la acordul de aplicare a prezentului regulament retrage o omologare acordată anterior, aceasta notifică imediat acest lucru celorlalte părți contractante care pun în aplicare prezentul regulament prin intermediul unei copii a formularului de omologare care poartă la sfârșit, cu majuscule, mențiunea „OMOLOGARE RETRASĂ”, semnată și datată.

9.   ÎNCETAREA DEFINITIVĂ A PRODUCȚIEI

În cazul în care titularul omologării încetează definitiv să producă un tip de vehicul omologat în conformitate cu prezentul regulament, acesta trebuie să informeze în acest sens autoritatea care a acordat omologarea. La primirea comunicării corespunzătoare, autoritatea respectivă informează cu privire la aceasta celelalte părți la acordul care aplică prezentul regulament, prin intermediul unei copii a formularului de omologare care conține la final, cu litere mari, mențiunea semnată și datată „PRODUCȚIE ÎNCETATĂ”.

10.   DENUMIRILE ȘI ADRESELE SERVICIILOR TEHNICE RESPONSABILE CU EFECTUAREA ÎNCERCĂRILOR DE OMOLOGARE, PRECUM ȘI ALE AUTORITĂȚILOR DE OMOLOGARE DE TIP

Părțile la acordul de aplicare a prezentului regulament comunică Secretariatului Organizației Națiunilor Unite denumirile și adresele serviciilor tehnice responsabile cu efectuarea încercărilor de omologare și ale autorităților de omologare de tip care acordă omologarea și cărora trebuie să li se trimită certificatele de omologare, refuz sau retragere a omologării emise în alte țări.

Tabelul 1

Simbolurile de identificare a comenzilor, martorilor și indicatorilor

Nr.

Element

Simbol

Funcție

Amplasament

Culoare

Definiție

Funcționare

1

Comanda suplimentară de oprire a motorului

(OPRIT)

Image

Comandă

Amplasată pe ghidon, partea dreaptă

 

 

Pentru oprirea motorului, în locul întrerupătorului principal sau a comenzii supapei de decompresie, vehiculul poate fi prevăzut cu un întrerupător pentru sistemul de aprindere a motorului (comanda suplimentară de oprire a motorului).

2

Comanda suplimentară de oprire a motorului

(PORNIT)

Image

 

 

 

 

 

3

Comutator de contact

 

Comandă

 

 

Dispozitivul care permite funcționarea motorului și care poate permite, de asemenea, operarea altor sisteme electrice ale unui vehicul.

În cazul unui întrerupător rotativ, acesta trebuie rotit în sensul acelor de ceasornic, din poziția „oprit” în poziția „pornit”.

4

Demaror electric

Image

Comandă

 

 

 

 

5

Starter manual

Image

Comandă

Nu este necesar ca această comandă să fie vizibilă din poziția șoferului.

 

 

 

Martor

 

Galben-auto

 

 

6

Punct mort

(la cutia de viteze)

Image

Indicator

 

Verde

 

Martorul este iluminat atunci când selectorul treptelor de viteză este în poziția neutră.

7

Robinetul de închidere manuală a alimentării cu combustibil

(OPRIT)

Image

Comandă

Nu este necesar ca această comandă să fie vizibilă din poziția șoferului.

 

 

Comanda trebuie să aibă poziții distincte pentru funcțiile efective „pornit”, „oprit” și „rezervă” (în cazul în care aceasta din urmă există).

8

Robinetul de închidere manuală a alimentării cu combustibil

(PORNIT)

Image

 

 

 

 

Comanda este în poziția PORNIT atunci când este pe direcția aval de curgere a combustibilului de la rezervor la motor, în poziția OPRIT atunci când este pe o direcție perpendiculară pe direcția de curgere a combustibilului și în poziția REZERVĂ (dacă aceasta există) atunci când este în direcția amonte de curgere a combustibilului.

9

Robinetul de închidere manuală a alimentării cu combustibil

(RES)

Image

 

 

 

 

În cazul unui sistem în care fluxul de combustibil se oprește la oprirea motorului și care este echipat cu o comandă, simbolurile și pozițiile comenzii sunt aceleași ca cele specificate pentru comanda de închidere manuală a alimentării cu combustibil.

10

Vitezometrul

 

Indicator

 

 

 

Afișajul se iluminează ori de câte ori se activează lampa de poziție (dacă este disponibilă) sau farul.

11

Dispozitiv de avertizare sonoră (claxon)

Image

Comandă

Pe ghidon, pe partea stângă, pentru vehiculele echipate cu o comandă de selectare a treptelor de viteză acționată independent de un ambreiaj acționat manual sau pentru vehiculele fără comandă de selectare a treptelor de viteză.

Alternativ, pe ghidon, pe partea dreaptă, pentru vehiculele cu selectorul treptelor de viteză amplasat pe ghidon, pe partea stângă, și acționat împreună cu ambreiajul acționat manual.

 

 

Se apasă pentru activare.

12

Lumina de drum (faza mare)

Image

Comandă

Pe ghidon, pe partea stângă, pentru vehiculele echipate cu o comandă de selectare a treptelor de viteză acționată independent de un ambreiaj acționat manual sau pentru vehiculele fără comandă de selectare a treptelor de viteză.

Alternativ, pe ghidon, pe partea dreaptă, pentru vehiculele cu selectorul treptelor de viteză amplasat pe ghidon, pe partea stângă, și acționat împreună cu ambreiajul acționat manual.

 

 

 

 

 

 

Martor

 

Albastru

 

 

13

Lumina de întâlnire (faza mică)

Image

Comandă

Pe ghidon, pe partea stângă, pentru vehiculele echipate cu o comandă de selectare a treptelor de viteză acționată independent de un ambreiaj acționat manual sau pentru vehiculele fără comandă de selectare a treptelor de viteză.

Alternativ, pe ghidon, pe partea dreaptă, pentru vehiculele cu selectorul treptelor de viteză amplasat pe ghidon, pe partea stângă, și acționat împreună cu ambreiajul acționat manual.

 

 

 

 

 

 

Martor

 

Verde

 

 

14

Avertizor optic

 

Comandă

Adiacent comenzii pentru lumina de drum/lumina de întâlnire.

 

 

Poate fi o funcție suplimentară a comenzii pentru lumina de drum/lumina de întâlnire.

La eliberarea comenzii, lumina revine la starea anterioară.

15

Lămpi de ceață — față

Image

Comandă

 

 

 

 

 

 

 

Martor

 

Verde

 

 

16

Lămpi de ceață — spate

Image

Comandă

 

 

 

 

 

 

 

Martor

 

Galben-auto

 

 

17

Lămpi indicatoare de direcție

Image

Comandă

Comanda/comenzile este/sunt amplasată/amplasate pe ghidon, clar vizibilă/vizibile de pe locul conducătorului, și este/sunt marcată/marcate clar.

 

 

Comanda este concepută astfel încât, atunci când este privită de pe locul conducătorului, acționarea părții stângi sau deplasarea spre stânga a comenzii pune în funcțiune indicatoarele părții stângi și invers pentru indicatoarele părții drepte.

 

 

 

Martor

 

Verde

 

Perechea de săgeți constituie un singur simbol. Cu toate acestea, dacă comenzile sau martorii pentru virajul la stânga și virajul la dreapta sunt acționate independent, cele două săgeți pot fi considerate simboluri separate și distanțate în consecință.

18

Semnal de avarie

Image

Comandă

 

 

 

 

 

 

 

Martor

 

Roșu

Reprezentat fie de lumina intermitentă (simultană) a martorului/martorilor lămpii/lămpilor indicatoare de direcție, fie de simbolul triunghiular indicat.

 

 

 

Image

Martor

 

Verde

 

19

Lampa de poziție

Image

Comandă

 

 

Reprezentată de simbolurile indicate pentru lămpile de poziție, comanda pentru lampa principală și lampa de staționare, dar, dacă toate lămpile se aprind automat când vehiculul este în stare de funcționare, nu este necesar să se aprindă niciun simbol pentru lampa de poziție sau pentru comanda pentru lampa principală.

În cazul unui întrerupător rotativ, rotirea întrerupătorului în sensul acelor de ceasornic trebuie să aprindă în ordine luminile de poziție, apoi luminile principale ale vehiculului. Aceasta nu trebuie să împiedice adăugarea de noi poziții ale întrerupătorului, cu condiția ca acestea să fie indicate în mod clar.

 

 

 

Martor

 

Verde

20

Lampa principală

Image

Comandă

 

Verde

 

 

 

 

 

Martor

 

 

Funcția de martor poate fi îndeplinită prin iluminarea trusei de instrumente.

Întrerupătorul de lumini poate fi combinat cu cel de aprindere, dacă se dorește acest lucru.

21

Lampă de staționare

Image

Comandă

 

 

 

 

 

 

 

Martor

 

Verde

Dacă funcția de lampă de staționare este încorporată în comutatorul de contact, identificarea este opțională.

 

22

Indicator de combustibil

Image

Indicator

 

 

 

 

 

 

 

Martor

 

Galben-auto

 

 

23

Temperatura lichidului de răcire din motor

Image

Indicator

 

 

 

 

 

 

 

Martor

 

Roșu

 

 

24

Încărcarea bateriei

Image

Indicator

 

 

 

 

 

 

 

Martor

 

Roșu

 

 

25

Indicatorul presiunii lubrifiantului

Image

Indicator

 

 

 

 

 

 

 

Martor

 

Roșu

 

 

26

Comanda regimului de rotație a motorului

 

Comandă

Pe ghidon, pe partea dreaptă

 

 

Comandă acționată manual. Rotirea mânerului în sens invers acelor de ceasornic crește viteza. Comanda revine automat în sensul acelor de ceasornic până la ralanti după ridicarea mâinii de pe mâner, cu excepția cazului în care a fost activat dispozitivul de comandă a turației vehiculului.

27

Frână față

 

Comandă

Pe ghidon, pe partea dreaptă în față

 

 

Levier de mână

Frâna față poate funcționa împreună cu frâna spate în cazul unul sistem de frânare combinat.

28

Comanda pentru frânele de picior spate

 

Comandă

Pe cadru, pe partea dreaptă

 

 

Pedală

Frâna spate poate funcționa împreună cu frâna față în cazul unul sistem de frânare combinat.

29

Comanda pentru frâna de mână spate

 

Comandă

Pe ghidon, pe partea stângă în față

 

 

Levier de mână

Nu este permisă în cazul vehiculelor cu ambreiaj acționat manual.

Frâna spate poate funcționa împreună cu frâna față în cazul unul sistem de frânare combinat.

30

Frâna de staționare

 

Comandă

 

 

 

Levier de mână sau pedală

31

Ambreiaj

 

Comandă

Pe ghidon, pe partea stângă

 

 

Levier de mână

Se apasă pentru decuplarea ambreiajului.

Nu trebuie să împiedice utilizarea, pe partea stângă a vehiculului, a unor dispozitive care să combine acționarea ambreiajului și selectorul treptelor de viteză.

32

Selector de picior Comandă pentru schimbarea manuală a treptelor de viteză

 

Comandă

Pe cadru, pe partea stângă

 

 

Levier de picior sau culbutor

Deplasarea în față a levierului de picior sau a culbutorului selectează, în ordine, treptele de viteză; se deplasează în sus partea din față pentru trecerea într-o treaptă de viteză superioară și respectiv în jos pentru trecerea într-o treaptă de viteză inferioară. În cazul în care există o poziție distinctă de „punct mort” efectiv, aceasta este fie prima, fie a doua poziție din ordinea de selectare a treptelor de viteză (respectiv 1-N-2-3-4-… sau N-1-2-3-4-…).

Alternativ, în cazul vehiculelor cu o capacitate cilindrică mai mică de 200 cc, se pot monta transmisii cu următoarele modele de schimbare a treptelor de viteză:

modelul rotativ (respectiv N-1-2-3-4-5-N-1);

modelul inversat, în cazul căruia deplasarea în față a levierului de picior sau a culbutorului selectează, în ordine, treptele de viteză:

se deplasează în sus partea din față pentru trecerea într-o treaptă de viteză inferioară și

se deplasează în jos pentru trecerea într-o treaptă de viteză superioară.

33

Selector manual Comandă pentru schimbarea manuală a treptelor de viteză

 

Comandă

Pe ghidon, pe partea stângă

 

 

Dacă acționarea comenzii se face prin rotirea mânerului, rotirea în sens invers acelor de ceasornic selectează, în ordine, treptele corespunzătoare unei viteze crescătoare la mersul înainte și, în sens invers, treptele corespunzătoare unei viteze descrescătoare. În cazul în care există o poziție distinctă de „punct mort” efectiv, aceasta este fie prima poziție, fie a doua poziție din ordinea de selectare a treptelor de viteză (respectiv N-1-2-3-4-… sau 1-N-2-3-4-…).

34

Defecțiune sistem antiblocare frâne

Image

Martor

 

Galben-auto

 

 

35

Lampă indicatoare a unei defecțiuni

Image

Martor

 

Galben-auto

Se utilizează pentru indicarea unor defecțiuni ale grupului propulsor care pot afecta emisiile.

 


(1)  Astfel cum sunt definite în Rezoluția consolidată privind construcția vehiculelor (R.E.3) (ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, para. 2 — www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html).

(2)  Numerele distinctive ale părților contractante la Acordul din 1958 sunt reproduse în anexa 3 la Rezoluția consolidată privind construcția vehiculelor (R.E.3), documentul ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend.3.


ANEXA 1

Image


ANEXA 2

Exemple de mărci de omologare

Modelul A

(a se vedea punctul 4.4 din prezentul regulament)

Image

Marca de omologare de mai sus, aplicată pe un vehicul, indică faptul că tipul de vehicul în cauză a fost omologat în Țările de Jos (E4), în ceea ce privește comenzile acționate de conducătorul vehiculului, în conformitate cu Regulamentul nr. 60 și sub numărul de omologare 002439. Numărul de omologare indică faptul că omologarea a fost acordată în conformitate cu dispozițiile Regulamentului nr. 60 în versiunea sa originală.

Modelul B

(a se vedea punctul 4.5 din prezentul regulament)

Image

Marca de omologare de mai sus, aplicată pe un vehicul, indică faptul că tipul de vehicul în cauză a fost omologat în Țările de Jos (E4), în conformitate cu Regulamentul nr. 60 și cu Regulamentul nr. 10 (1).

Numerele de omologare indică faptul că, la datele la care au fost acordate omologările respective, Regulamentul nr. 60 nu fusese modificat, iar Regulamentul nr. 10 includea deja seria 03 de amendamente.


(1)  Acest ultim număr este indicat numai cu titlu de exemplu.