29.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 179/94


DECIZIA REPREZENTANȚILOR GUVERNELOR STATELOR MEMBRE

din 26 iunie 2013

privind numirea unor judecători în cadrul Curții de Justiție

(2013/338/UE)

REPREZENTANȚII GUVERNELOR STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 19,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 253 și 255,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a alineatul (1),

întrucât:

(1)

În temeiul articolelor 5 și 7 din Protocolul privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene și ca urmare a demisiei domnilor Uno LÕHMUS și Jean-Jacques KASEL, cu efect de la 6 octombrie 2013, este necesar să se procedeze la numirea a doi judecători în cadrul Curții de Justiție pentru durata rămasă a mandatului domnilor Uno LÕHMUS și Jean-Jacques KASEL, respectiv până la 6 octombrie 2015.

(2)

Pentru posturile care au devenit vacante au fost propuse candidaturile doamnei Küllike JÜRIMÄE și domnului François BILTGEN.

(3)

Comitetul instituit în temeiul articolului 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a emis un aviz cu privire la capacitatea doamnei Küllike JÜRIMÄE și a domnului François BILTGEN de a exercita funcția de judecător în cadrul Curții de Justiție,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Sunt numiți judecători în cadrul Curții de Justiție pentru perioada 6 octombrie 2013 - 6 octombrie 2015:

doamna Küllike JÜRIMÄE

domnul François BILTGEN

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 26 iunie 2013.

Președintele

R. MONTGOMERY