8.3.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 65/22


DECIZIA REPREZENTANȚILOR GUVERNELOR STATELOR MEMBRE

din 6 martie 2013

privind numirea unui judecător în cadrul Tribunalului

(2013/120/UE)

REPREZENTANȚII GUVERNELOR STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 19,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 254 și 255,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a alineatul (1),

întrucât:

(1)

În temeiul articolelor 5 și 7 din Protocolul privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene și ca urmare a demisiei domnului Nils WAHL, este necesar să se procedeze la numirea unui judecător în cadrul Tribunalului pentru durata rămasă a mandatului domnului Nils WAHL, și anume până la 31 august 2013.

(2)

Pentru postul care a devenit vacant a fost propusă candidatura domnului Carl WETTER.

(3)

Comitetul instituit în temeiul articolului 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a emis un aviz cu privire la capacitatea domnului Carl WETTER de a exercita funcția de judecător în cadrul Tribunalului,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Domnul Carl WETTER este numit judecător în cadrul Tribunalului, pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei decizii și data de 31 august 2013.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 6 martie 2013.

Președintele

R. MONTGOMERY