13.11.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 297/183


Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internațional. Situația și data intrării în vigoare ale prezentului regulament trebuie verificate în cea mai recentă versiune a documentului de situație CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la adresa:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Amendamente la Regulamentul nr. 13 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE/ONU) — Dispoziții uniforme privind omologarea vehiculelor din categoriile M, N și O în ceea ce privește frânarea

Seria 11 de amendamente

Amendamente la Regulamentul 13, publicat în JO L 257, 30 septembrie 2010, p. 1.

Incluzând:

 

Seria 11 de amendamente — Data intrării în vigoare: 11 iulie 2008

 

Revizuirea 6 — Amendamentul 1 — Rectificarea 1

 

Revizuirea 6 — Amendamentul 1 — Rectificarea 2

 

Suplimentul 1 la seria 11 de amendamente — Data intrării în vigoare: 22 iulie 2009

 

Suplimentul 2 la seria 11 de amendamente — Data intrării în vigoare: 24 octombrie 2009

 

Rectificarea 2 la seria 11 de amendamente — Data intrării în vigoare: 24 iunie 2009

 

Suplimentul 3 la seria 11 de amendamente — Data intrării în vigoare: 17 martie 2010

Amendamente la cuprins

Titlul anexei 16 se modifică după cum urmează:

“Anexa 16 —

Compatibilitatea dintre vehiculele tractoare și remorci în ceea ce privește comunicațiile de date ISO11992”.

La anexa 19 se introduc noile apendice 7 și 8, denumite după cum urmează:

 

„Anexa 19 — Apendicele 7 — Fișa de informații privind funcția de stabilitate a vehiculului;

 

Anexa 19 — Apendicele 8 — Raport de încercare a funcției de stabilitate a vehiculului.”

Apendicele 7 și 8 (anterioare) sunt redenumite ca apendicele 9 și, respectiv, 10.

Se introduce o nouă Anexă 21:

„Anexa 21 —

Cerințe speciale pentru vehiculele echipate cu o funcție de stabilitate

Anexa 21 — Apendicele 1 — Utilizarea simulării stabilității dinamice

Anexa 21 —

Apendicele 2 —

Instrument de simulare a stabilității dinamice și validarea acestuia

Anexa 21 —

Apendicele 3 —

Raport de încercare a instrumentului de simulare a funcției de stabilitate a vehiculului”.

Amendamente la textul principal al regulamentului

Peste tot în textul Regulamentului nr. 13, mențiunea „ISO 11992:2003” se înlocuiește cu mențiunea „ISO 11992:2003, inclusiv ISO 11992-2:2003 și amendamentul său 1:2007”.

Se introduc puncte noi, de la 2.34 până la 2.36, formulate după cum urmează:

„2.34.

Prin «funcția de stabilitate a vehiculului» se înțelege o funcție de control electronic pentru un vehicul, care îmbunătățește stabilitatea dinamică a vehiculului respectiv.

2.34.1.

O funcție de stabilitate a vehiculului cuprinde unul sau ambele elemente de mai jos:

(a)

controlul direcției;

(b)

controlul la răsturnare.

2.34.2.

Funcțiile de control din cadrul funcției de stabilitate a vehiculului:

2.34.2.1.

„controlul direcției” desemnează o funcție din cadrul funcției de stabilitate a vehiculului care ajută conducătorul, în condiții de subvirare și supravirare, în limitele fizice ale vehiculului, să păstreze direcția dorită în cazul unui autovehicul și să mențină remorca în direcția vehiculului tractor, în cazul unei remorci;

2.34.2.2.

„control la răsturnare” desemnează o funcție din cadrul funcției de stabilitate a vehiculului care acționează la o eventuală răsturnare pentru a stabiliza autovehiculul sau combinația vehicul tractor și remorcă sau remorca în timpul manevrelor dinamice, în limitele fizice ale vehiculului.

2.35.

„Remorcă supusă încercării” este o remorcă reprezentativă pentru tipul de remorcă pentru care se solicită omologarea de tip.

2.36.

„Factor de frânare (FF)” este raportul dintre amplificarea de intrare și amplificarea de ieșire a frânei.”

La punctul 4.2, în loc de „(în prezent 10)”, se va citi „(în prezent 11)”.

Se introduce un nou punct 5.1.3.6.1, formulat după cum urmează:

„5.1.3.6.1.

Suportul pentru mesaje definit în ISO 11992-2:2003, inclusiv în amendamentul 1:2007, este prevăzut în anexa 16 la prezentul regulament pentru vehiculul tractor și remorcă, după caz.”

Punctele 5.1.3.6.1 și 5.1.3.6.2 (anterioare) sunt renumerotate ca punctele 5.1.3.6.2 și, respectiv, 5.1.3.6.3.

La punctul 5.2.1.30.5 se elimină trimiterea la nota de subsol 12 și nota de subsol 12.

Se adaugă un nou punct 5.2.1.32, formulat după cum urmează (se introduce, de asemenea, o trimitere la o nouă notă de subsol 12 și o nouă notă de subsol 12):

“5.2.1.32.

Sub rezerva dispozițiilor punctului 12.4 din prezentul regulament, toate vehiculele din categoriile M2, M3, N2 și N3  (1) care nu prezintă mai mult de 3 axe trebuie să fie dotate cu funcția de stabilitate a vehiculului. Aceasta trebuie să includă controlul la răsturnare și controlul direcției și să îndeplinească specificațiile tehnice prevăzute în anexa 21 la prezentul regulament.

Punctul 5.2.2.17.1 se modifică după cum urmează (se elimină, de asemenea, nota):

„5.2.2.17.1.

Remorcile dotate cu o funcție de stabilitate a vehiculului, astfel cum se definește la punctul 2.34 din prezentul regulament, în cazul unei erori sau defecțiuni la nivelul funcției de stabilitate a remorcii, semnalează această eroare sau defecțiune prin intermediul semnalului separat de avertizare de culoare galbenă specificat în punctul 5.2.1.29.2 de mai sus, prin pinul 5 al conectorului ISO 7638:1997.

Semnalul de avertizare rămâne aprins pe întreaga durată a erorii sau defecțiunii și cât timp comutatorul de contact (de pornire) se află în poziția „pornit” (funcționare).”

La punctul 5.2.2.22.1 se șterg trimiterea la nota de subsol 19 și nota de subsol 19.

La punctul 5.2.2.22.2 trimiterea la nota de subsol 20 și nota de subsol 20 se renumerotează ca nota de subsol 19 și se șterg trimiterea la nota de subsol 21 și nota de subsol 21.

Se adaugă un nou punct 5.2.2.23 formulat după cum urmează (se introduce, de asemenea, o trimitere la o nouă notă de subsol 20 și o nouă notă de subsol 20):

„5.2.2.23.

Sub rezerva dispozițiilor punctului 12.4 din prezentul regulament, toate vehiculele din categoriile O3 și O4  (2) care nu prezintă mai mult de 3 axe și sunt echipate cu suspensie pneumatică trebuie să fie dotate cu o funcție de stabilitate a vehiculului. Aceasta trebuie să includă cel puțin controlul la răsturnare și să îndeplinească specificațiile tehnice prevăzute în anexa 21 la prezentul regulament.

Se adaugă un nou punct 12.1.6, formulat după cum urmează (inclusiv nota de subsol 21):

„12.1.6.

De la data oficială a intrării în vigoare a seriei 11 de amendamente, niciuna din părțile contractante care aplică prezentul regulament nu refuză acordarea de omologări în temeiul prezentului regulament, astfel cum a fost modificat prin seria 11 de amendamente (3).

Se adaugă un nou punct 12.1.7, formulat după cum urmează:

„12.1.7.

Suplimentul 1 la seria 11 de amendamente la prezentul regulament se aplică astfel cum se prevede la punctul 12.4.1.”

Se adaugă un nou punct 12.1.8, formulat după cum urmează:

„12.1.8.

De la data oficială a intrării în vigoare a suplimentului 2 la seria 11 de amendamente la prezentul regulament, nicio parte contractantă care aplică prezentul regulament nu refuză acordarea omologării în temeiul prezentului regulament, astfel cum a fost modificat prin suplimentul 2 la seria 11 de amendamente.”

Se adaugă un nou punct 12.2.6, formulat după cum urmează:

„12.2.6.

După 48 de luni de la intrarea în vigoare a suplimentului 1 la seria 11 de amendamente la prezentul regulament, părțile contractante acordă omologări vehiculelor exceptate de la punctele 5.2.1.32 și 5.2.2.23, inclusiv de la notele de subsol, numai în cazul în care acestea îndeplinesc cerințele suplimentului 1 la seria 11 de amendamente la prezentul regulament.”

Se adaugă un nou punct 12.2.7, formulat după cum urmează:

„12.2.7.

După 48 de luni de la data intrării în vigoare a suplimentului 2 la seria 11 de amendamente la prezentul regulament, părțile contractante care aplică prezentul regulament acordă omologări numai dacă tipul de vehicul care urmează să fie omologat îndeplinește cerințele prezentului regulament, astfel cum a fost modificat prin suplimentul 2 la seria 11 de amendamente.”

Se adaugă un nou punct 12.3.2, formulat după cum urmează:

„12.3.2.

La 84 de luni după intrarea în vigoare a suplimentului 2 la seria 11 de amendamente la prezentul regulament, părțile contractante care aplică prezentul regulament pot refuza prima înmatriculare națională (prima punere în funcțiune) a unui vehicul care nu îndeplinește cerințele suplimentului 2 la seria 11 de amendamente la prezentul regulament.”

Se adaugă un nou punct 12.4, formulat după cum urmează (inclusiv nota *)

„12.4.   Dispoziții obligatorii pentru vehicule dotate cu o funcție de stabilitate a vehiculului

12.4.1.

Cerințele privind dotarea vehiculelor cu funcții de stabilitate, astfel cum se specifică în punctele 5.2.1.32 și 5.2.2.23 din prezentul regulament, modificat prin seria 11 de amendamente, se aplică după cum urmează:

Categoria vehiculului

Data aplicării (de la data intrării în vigoare a seriei 11 de amendamente)

Părțile contractante care aplică prezentul regulament acordă omologări numai cu dacă tipul de vehicul care urmează să fie omologat îndeplinește cerințele prezentului regulament, modificat prin seria 11 de amendamente

Părțile contractante care aplică prezentul regulament pot refuza prima înmatriculare națională sau regională a unui vehicul care nu îndeplinește cerințele seriei 11 de amendamente la prezentul regulament

M2

60 de luni

84 de luni

M3 (clasa III) (4)

12 luni

36 de luni

M3 < 16 tone (transmisie pneumatică)

24 de luni

48 de luni

M3 (clasa II și B) (transmisie hidraulică)

60 de luni

84 de luni

M3 (clasa III) (transmisie hidraulică)

60 de luni

84 de luni

M3 (clasa III)

(control de transmisie pneumatică și transmisie de energie hidraulică)

72 de luni

96 de luni

M3 (clasa II)

(control de transmisie pneumatică și transmisie cu energie hidraulică)

72 de luni

96 de luni

M3 (altele decât cele mai sus menționate)

24 de luni

48 de luni

N2 (transmisie hidraulică)

60 de luni

84 de luni

N2

(control de transmisie pneumatică și transmisie cu energie hidraulică)

72 de luni

96 de luni

N2 (altele decât cele mai sus menționate)

48 de luni

72 de luni

N3 (tractoare cu 2 axe pentru semiremorci)

12 luni

36 de luni

N3

[tractoare cu 2 axe pentru semiremorci cu control de transmisie pneumatică (ABS)]

36 de luni

60 de luni

N3 [3 axe cu control de transmisie electrică (EBS)]

36 de luni

60 de luni

N3

[2 și 3 axe cu control de transmisie pneumatică (ABS)]

48 de luni

72 de luni

N3 (altele decât cele mai sus menționate)

24 de luni

48 de luni

O3 (sarcină de ax combinată între 3,5 și 7,5 tone)

48 de luni

72 de luni

O3 (altele decât cele mai sus menționate)

36 de luni

60 de luni

O4

24 de luni

36 de luni

Punctele 12.4 și 12.4.1 (anterioare) se renumerotează ca 12.5 și, respectiv, 12.5.1.

Amendamente la anexa 2

La anexa 2, se adaugă noi puncte 14.14 și 14.14.1, formulate după cum urmează:

„14.14.

Vehiculul este dotat cu o funcție de stabilitate a vehiculului:

Da/Nu (2)

Dacă da: …

 

Funcția de stabilitate a vehiculului a fost supusă încercării în conformitate cu și îndeplinește cerințele prevăzute la anexa 21:

Da/Nu (2)

Funcția de stabilitate a vehiculului este un echipament opțional:

Da/Nu (2)

Funcția de stabilitate a vehiculului include controlul direcției:

Da/Nu (2)

Funcția de stabilitate a vehiculului include control la răsturnare:

Da/Nu (2)

14.14.1.

Dacă s-a folosit un raport de încercare din anexa 19, se menționează numărul raportului de încercare: …”.

 

Amendamente la anexa 10

La anexa 10, punctul 1.3.1, nota de subsol 2 se modifică după cum urmează:

„(2)

În cazul axelor multiple, atunci când distanța între unul dintre axe și axul său adiacent este mai mare de 2,0 m, fiecare ax individual este considerat un grup independent de axe.”

Amendamente la anexa 11

Anexa 11

Punctul 2 se modifică după cum urmează:

„2.

Termenul «identic», așa cum a fost folosit la punctele 1.1, 1.2 și 1.3 de mai sus, înseamnă identic în ceea ce privește caracteristicile geometrice și mecanice și materialele utilizate pentru fabricarea componentelor vehiculului menționat la aceste puncte.

În cazul remorcilor, aceste cerințe sunt considerate ca fiind îndeplinite în ceea ce privește punctele 1.1 și 1.2 de mai sus dacă identificatorii la care se face referire în apendicele 2 punctul 3.7 la prezenta anexă pentru axa/frâna remorcii supuse încercării sunt incluși într-un raport privind o axă/frână de referință.

O «axă/frână de referință» este o axă/frână pentru care există un raport de încercare menționat în apendicele 2 punctul 3.9 la prezenta anexă.”

Anexa 11 — Apendicele 1

Tabelul I se modifică după cum urmează (inclusiv nota 1):

 

“Axele vehiculului

Axe de referință

Masa statică (P) (5)

Forță de frânare necesară la roți

Viteză

Masa de încercare (Pe) (5)

Forță de frânare dezvoltată la roți

Viteza

kg

N

km/h

kg

N

km/h

Axul 1

 

 

 

 

 

 

Axul 2

 

 

 

 

 

 

Axul 3

 

 

 

 

 

 

Axul 4

 

 

 

 

 

 

În tabelul III, rândul al treilea se modifică după cum urmează (se șterge, de asemenea, nota 2):

 

“AXUL DE REFERINȚĂ …

(copie inclusă)

 

NR. RAPORTULUI …

 

Data …


 

Tip I

Tip III

Forța de frânare pe ax (N)

(a se vedea punctul 4.2.1, apendicele 2)

 

 

Axul 1

T1 = … % Fe

T1 = … % Fe

Axul 2

T2 = … % Fe

T2 = … % Fe

Axul 3

T3 = … % Fe

T3 = … % Fe

…”

Anexa 11 — Apendicele 2

Se introduce un nou punct 1.2.2, formulat după cum urmează:

„1.2.2.

Încercările efectuate în conformitate cu prezentul apendice, anterior suplimentului 2 la seria 11 de amendamente la prezentul regulament care, împreună cu orice date suplimentare furnizate de producătorul vehiculului/axelor/frânelor, oferă suficient de multe informații pentru a îndeplini cerințele suplimentului 2 la seria 11 de amendamente pot fi utilizate pentru un nou raport sau pentru completarea unui raport de încercare deja existent, fără a fi necesară efectuarea încercărilor propriu-zise.”

Punctul 2 se modifică după cum urmează:

„2.   SIMBOLURI ȘI DEFINIȚII

2.1.   Simboluri

P

=

parte a masei vehiculului susținută de ax în condiții statice

F

=

reacțiunea normală a suprafeței drumului asupra axului în condiții statice = P · g

FR

=

reacțiunea statică normală totală a suprafeței drumului asupra tuturor roților remorcii

Fe

=

sarcina de încercare pe ax

Pe

=

Fe/g

g

=

accelerația datorată gravitației: g = 9,81 m/s2

C

=

cuplul aplicat frânei

C0

=

pragul cuplului aplicat frânei, definit la punctul 2.2.2

C0,dec

=

pragul declarat al cuplului aplicat frânei

Cmax

=

cuplul maxim declarat aplicat frânei

R

=

raza de rulare (dinamică) a pneului

T

=

forța de frânare la suprafața de contact dintre pneu și drum

TR

=

forța de frânare totală la suprafața de contact dintre pneu și drum a remorcii

M

=

cuplu de frânare = T · R

z

=

rata de frânare = T / F sau M / (R · F)

s

=

cursa dispozitivului de acționare (cursa utilă plus cursa în gol)

sp

=

a se vedea apendicele 9 din anexa 19

ThA

=

a se vedea apendicele 9 din anexa 19

l

=

lungimea levierului

r

=

raza interioară a tamburului de frână sau raza efectivă a discurilor de frână

p

=

presiunea de acționare a frânei

Notă: Simbolurile cu sufixul «e« au legătură cu parametrii asociați încercării frânei de referință, sufixul putând fi adăugat și altor simboluri, după caz.

2.2.   Definiții

2.2.1.   Masa unui disc sau tambur

2.2.1.1.

«Masa declarată» este masa declarată de producător, care este o masă reprezentativă pentru identificatorul de frână (a se vedea punctul 3.7.2.2 din prezentul apendice).

2.2.1.2.

«Masa nominală de încercare» este masa pe care producătorul o specifică pentru discul sau tamburul cu care serviciul tehnic efectuează încercarea relevantă.

2.2.1.3.

«Masa efectivă de încercare» este masa măsurată de serviciul tehnic înainte de încercare.

2.2.2.   „Pragul cuplului aplicat frânei”:

2.2.2.1.

pragul cuplului aplicat frânei «C0» este cuplul aplicat necesar pentru producerea unui cuplu de frânare măsurabil. Acest cuplu poate fi determinat prin extrapolarea măsurătorilor într-un interval care să nu depășească o rată de frânare de 15 procente sau prin alte metode echivalente (de exemplu, punctul 1.3.1.1 din anexa 10);

2.2.2.2.

pragul cuplului aplicat frânei «C0,dec» este pragul cuplului aplicat frânei declarat de producător, care este un prag al cuplului aplicat frânei reprezentativ pentru frână (a se vedea punctul 3.7.2.2.1 din prezentul apendice) și necesar pentru realizarea diagramei 2 de la anexa 19;

2.2.2.3.

pragul cuplului aplicat frânei «C0,e» este determinat prin procedura definită la punctul 2.2.2.1 de mai sus și măsurat de serviciul tehnic la încheierea încercării.

2.2.3.   „Diametrul exterior al unui disc»:

2.2.3.1.

«diametrul exterior declarat» este diametrul exterior al unui disc, declarat de producător, care este un diametru exterior reprezentativ pentru disc (a se vedea punctul 3.7.2.2.1 din prezentul apendice);

2.2.3.2.

«diametrul exterior nominal» este diametrul exterior pe care producătorul îl specifică pentru discul supus încercării de către Serviciul tehnic;

2.2.3.3.

«diametrul exterior efectiv» este diametrul exterior măsurat de Serviciul tehnic înainte de încercare.

2.2.4.   «Lungimea efectivă a axului cu came» este distanța de la linia centrală a camei în formă de S la linia centrală a levierului de comandă.”

Punctul 3.4 se modifică după cum urmează:

„3.4.   Condiții (generale) de încercare”

Punctele 3.7-3.7.3 se elimină.

Se introduc noi puncte 3.7-3.9.4, formulate după cum urmează:

„3.7.   Identificare

3.7.1.   Axul trebuie prevăzut într-un loc vizibil, iar cel puțin următoarele date de identificare trebuie grupate, în orice ordine, într-un mod lizibil și indelebil:

(a)

producătorul și/sau marca axului;

(b)

identificatorul axului (a se vedea punctul 3.7.2.1 din prezentul apendice);

(c)

identificatorul frânei (a se vedea punctul 3.7.2.2 din prezentul apendice);

(d)

identificatorul Fe (a se vedea punctul 3.7.2.3 din prezentul apendice);

(e)

partea de bază a numărului raportului de încercare (a se vedea punctul 3.9 din prezentul apendice).

Mai jos este prezentat un exemplu:

 

 

 

 

 

3.7.1.1.   Un dispozitiv neintegrat de reglare automată a frânei trebuie prevăzut într-un loc vizibil, iar cel puțin următoarele date de identificare trebuie grupate într-un mod lizibil și indelebil:

(a)

producătorul și/sau marca;

(b)

tipul;

(c)

versiunea.

3.7.1.2.   Marca și tipul fiecărei garnituri de frână trebuie să fie vizibile când garnitura/plăcuța este montată pe sabotul de frână/discul mandrinei, într-un mod lizibil și indelebil.

3.7.2.   Identificatori

3.7.2.1.   Identificatorul axului

Identificatorul axului clasifică un ax în funcție de forța de frânare/capacitatea de torsiune declarată de producătorul axului.

Identificatorul axului este un număr alfanumeric alcătuit din cele patru caractere „ID1-” urmate de maxim 20 de caractere.

3.7.2.2.   Identificatorul frânei

Identificatorul frânei este un număr alfanumeric alcătuit din cele patru caractere „ID2-” urmate de maxim 20 de caractere.

O frână cu același identificator este o frână care nu diferă în ceea ce privește următoarele criterii:

(a)

tipul de frână [de exemplu, cu tambur (camă în formă de S, pană etc.) sau cu disc (fix, mobil, disc simplu sau dublu etc.)];

(b)

materialul de bază (de exemplu, feros sau neferos) în ceea ce privește corpul etrierului, suportul frânei, discul de frână și tamburul de frână;

(c)

dimensiunile aferente sufixului „e” în conformitate cu figurile 2A și 2B din apendicele 5 la prezenta anexă;

(d)

metoda de bază folosită în sistemul frânei pentru a genera forța de frânare;

(e)

în cazul discurilor de frână, metoda de montare a inelului de frecare: fix sau mobil;

(f)

factorul de frânare FF;

(g)

caracteristici diferite ale frânei în conformitate cu cerințele anexei 11 care nu sunt incluse în subpunctul 3.7.2.2.1.

3.7.2.2.1.   Diferențe admise în cadrul aceluiași identificator al frânei

Același identificator al frânei poate include diferite caracteristici ale frânei în ceea ce privește următoarele criterii:

(a)

creșterea cuplului maxim declarat aplicat frânei Cmax;

(b)

variația masei declarate a discului de frână și a tamburului de frână mdec: ± 20 %;

(c)

metoda de fixare a garniturii/plăcuței pe sabotul de frână/discul mandrinei;

(d)

în cazul discurilor de frână, creșterea capacității maxime de cursă a frânei;

(e)

lungimea efectivă a axului cu came;

(f)

pragul cuplului declarat C0,dec;

(g)

± 5 mm față de diametrul exterior declarat al discului;

(h)

tipul de răcire a discului (ventilat/neventilat);

(i)

butuc (cu sau fără butuc integrat);

(j)

disc cu tambur integrat – cu sau fără funcție de frână de parcare;

(k)

raportul geometric dintre suprafețele de frecare ale discului și suportul discului;

(l)

tipul garniturii de frână;

(m)

variații de material (cu excepția modificărilor materialului de bază, a se vedea punctul 3.7.2.2) pentru care producătorul confirmă că astfel de variații de material nu modifică performanța în ceea ce privește încercările necesare;

(n)

discul mandrinei și saboți.

3.7.2.3.   Identificatorul Fe

Identificatorul Fe indică sarcina de încercare pe ax. Este un număr alfanumeric alcătuit din cele patru caractere „ID3-” urmate de valoarea Fe în daN, fără identificatorul unității „daN”.

3.7.2.4.   Identificatorul raportului de încercare

Identificatorul raportului de încercare este un număr alfanumeric alcătuit din cele patru caractere „ID4-” urmate de partea de bază a numărului raportului de încercare.

3.7.3.   Dispozitiv de reglare automată a frânei (integrat și neintegrat)

3.7.3.1.   Tipuri de dispozitive de reglare automată a frânei

Același tip de dispozitiv de reglare automată a frânei nu diferă în ceea ce privește următoarele criterii:

(a)

corpul: materialul de bază (de exemplu, feros sau neferos, fontă sau oțel forjat);

(b)

momentul maxim admis al arborelui de frână;

(c)

principiul de funcționare a reglării, de exemplu, în funcție de cursă, în funcție de forță sau electronic/mecanic.

3.7.3.2.   Versiunile dispozitivului de reglare automată a frânei în ceea ce privește comportamentul de reglare

Dispozitivele de reglare automată a frânei din cadrul unui tip care influențează jocul de rulare a frânei sunt considerate a fi versiuni diferite.

3.8.   Criterii de încercare

Încercarea demonstrează conformitatea cu toate cerințele prevăzute în apendicele 2 la prezenta anexă.

În cazul în care se solicită un nou raport de încercare sau completarea unui raport de încercare pentru o axă/frână modificată în limitele specificate la punctul 3.7.2.2.1, se folosesc următoarele criterii pentru a stabili necesitatea efectuării unor încercări suplimentare luând în considerare configurațiile pentru cazul cel mai nefavorabil convenite cu serviciul tehnic.

Abrevierile prezentate mai jos sunt folosite în tabelul următor:

CT (încercare completă)

Încercare conform apendicelui 2 din anexa 11:

3.5.1

Încercare suplimentară de eficacitate la rece

3.5.2

Încercare de pierdere de eficacitate (încercare de tip I) (6)

3.5.3

Încercare de pierdere de eficacitate (încercare de tip III) (6)

Încercare conform anexei 19:

4

Caracteristici de eficacitate ale frânelor remorcii la rece (6)

FT (încercare de pierdere de eficacitate)

Încercare conform apendicelui 2 din anexa 11:

3.5.1

Încercare suplimentară de eficacitate la rece

3.5.2

Încercare de pierdere de eficacitate (încercare de tip I) (6)

3.5.3

Încercare de pierdere de eficacitate (încercare de tip III) (6)


Diferențe în conformitate cu punctul 3.7.2.2.1 de mai sus

Criterii de încercare

(a)

Creșterea cuplului maxim declarat aplicat frânei Cmax

Modificare permisă fără încercări suplimentare.

(b)

Variația masei declarate a discului de frână și a tamburului de frână mdec: ± 20 %

CT: Se va testa varianta cea mai ușoară. Dacă masa nominală de încercare pentru o nouă variantă variază cu mai puțin de 5 % față de o variantă încercată anterior cu o valoare nominală mai mare, atunci încercarea versiunii mai ușoare poate fi omisă.

Masa efectivă de încercare a specimenului de încercare poate varia cu ± 5 % față de masa nominală de încercare.

(c)

Metoda de fixare a garniturii/plăcuței pe sabotul de frână/discul mandrinei

Cazul cel mai nefavorabil specificat de către producător și convenit de Serviciile tehnice care efectuează încercarea.

(d)

În cazul discurilor de frână, creșterea capacității maxime de cursă a frânei

Modificare permisă fără efectuarea unei încercări suplimentare.

(e)

Lungimea efectivă a axului cu came

Cazul cel mai nefavorabil se consideră a fi cea mai joasă rigiditate la torsiune a axului cu came și se verifică fie prin:

(i)

FT; sau

(ii)

schimbare permisă fără efectuarea unei încercări suplimentare dacă prin calcul poate fi demonstrată influența cu privire la forța cursei și forța de frânare. În acest caz, raportul de încercare va indica următoarele valori extrapolate: se, Ce, Te, Te/Fe.

(f)

Pragul cuplului declarat C0,dec

Se va verifica dacă performanța la frânare se menține în culoarele din diagrama 2 din anexa 19.

(g)

± 5 mm față de diametrul exterior declarat al discului

Cazul cel mai nefavorabil se consideră a fi cel mai mic diametru.

Diametrul exterior efectiv al specimenului de încercare poate varia cu ± 1 mm față de diametrul exterior nominal specificat de producătorul axului.

(h)

Tipul de răcire a discului (ventilat/neventilat)

Fiecare mod va fi supus încercării.

(i)

Butuc (cu sau fără butuc integrat)

Fiecare mod va fi supus încercării.

(j)

Disc cu tambur integrat – cu sau fără funcție de frână de parcare

Pentru această funcție încercarea nu este necesară.

(k)

Raportul geometric dintre suprafețele de frecare ale discului și suportul discului

Pentru această funcție încercarea nu este necesară.

(l)

Tipul garniturii de frână

Fiecare tip de garnitură de frână.

(m)

Variații de material (cu excepția modificărilor materialului de bază, a se vedea punctul 3.7.2.2) pentru care producătorul confirmă că astfel de variații de material nu modifică performanța în ceea ce privește încercările necesare

Pentru această condiție încercarea nu este necesară.

(n)

Discul mandrinei și saboți

Condiții de încercare pentru cazul cel mai nefavorabil: (7)

discul mandrinei: grosime minimă;

sabot: cel mai ușor sabot de frână.

3.8.1.

Dacă un dispozitiv de reglare automată a frânei diferă față de un dispozitiv supus încercării în conformitate cu punctele 3.7.3.1 și 3.7.3.2, este necesară efectuarea unei încercări suplimentare în conformitate cu punctul 3.6.2 din prezentul apendice.

3.9.   Raport de încercare

3.9.1.   Numărul raportului de încercare

Numărul raportului de încercare este format din două părți: o parte de bază și un sufix care identifică nivelul de eliberare al raportului de încercare.

Partea de bază, alcătuită din maxim 20 de caractere, și sufixul trebuie separate în mod clar una de cealaltă prin utilizarea, de exemplu, a unui punct sau a unei bare.

Partea de bază a numărului raportului de încercare va reglementa numai frânele cu același identificator al frânei și cu același factor de frânare (în conformitate cu punctul 4 din anexa 19 la prezentul regulament).

3.9.2.   Codul de încercare

În plus față de numărul raportului de încercare, un „cod de încercare” alcătuit din maxim 8 caractere (de exemplu, ABC123) indică rezultatele încercării aplicabile identificatorilor și specimenului de încercare, care este descris prin informațiile furnizate la punctul 3.7 de mai sus.

3.9.3.   Rezultatele încercării

3.9.3.1.

Rezultatele încercărilor efectuate în conformitate cu punctele 3.5 și 3.6.1 din prezentul apendice se consemnează pe un formular al cărui model este inclus în apendicele 3 din prezenta anexă.

3.9.3.2.

În cazul unei frâne echipate cu un dispozitiv alternativ de reglare a frânei, rezultatele încercărilor desfășurate în conformitate cu punctul 3.6.2 din prezentul apendice se consemnează pe un formular al cărui model este inclus în apendicele 4 din prezenta anexă.

3.9.4.   Fișa de informații

Fișa de informații, furnizată de producătorul axului sau al autovehiculului, care conține cel puțin informațiile stipulate în apendicele 5 din prezenta anexă, va face parte din raportul de încercare.

Fișa de informații va identifica, dacă este cazul, diferitele variante de frână/ax în conformitate cu criteriile esențiale prevăzute la punctul 3.7.2.2.1 de mai sus.”

Punctul 4.1 se modifică după cum urmează:

„4.1.   Verificarea componentelor

Specificația frânei vehiculului care urmează a fi supus omologării de tip este în conformitate cu cerințele prevăzute la punctele 3.7 și 3.8 de mai sus.”

Punctele 4.1.1-4.1.7 se elimină.

Formula de la punctul 4.3.1.4 se modifică după cum urmează:

Formula

Formula de la punctul 4.3.2 se modifică după cum urmează:

Formula

Anexa 11 — Apendicele 3

Se modifică după cum urmează (se elimină, de asemenea, figurile 1A, 1B, 2A și 2B):

„APENDICELE 3

Model de formular de raport de încercare în conformitate cu punctul 3.9 din apendicele 2 la prezenta anexă

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. …

 

Parte de bază: ID4-: …

 

Sufix: …

1.   GENERALITĂȚI

1.1.

Producătorul axului (denumire și adresă): …

1.1.1.

Marca producătorului axului: …

1.2.

Producătorul frânei (denumire și adresă): …

1.2.1.

Identificatorul frânei: ID2-…

1.2.2.

Dispozitiv de reglare automată a frânei: integrat/neintegrat (8)

1.3.

Fișa de informații a producătorului: …

2.   EVIDENȚA ÎNCERCĂRILOR

Se înregistrează următoarele date pentru fiecare încercare:

2.1.

Codul de încercare (a se vedea punctul 3.9.2 din apendicele 2 la prezenta anexă): …

2.2.

Specimenul de încercare: (Identificarea exactă a variantei supuse încercării în conformitate cu fișa de informații a producătorului. A se vedea, de asemenea, punctul 3.9.2 din apendicele 2 la prezenta anexă.)

2.2.1.

Ax

2.2.1.1.

Identificatorul axului: ID1-…

2.2.1.2.

Identificarea axului supus încercării: …

2.2.1.3.

Sarcina de încercare pe ax (Identificatorul Fe): ID3-: … daN

2.2.2.

Frână

2.2.2.1.

Identificatorul frânei: ID2-…

2.2.2.2.

Identificarea frânei supuse încercării: …

2.2.2.3.

Capacitatea maximă de cursă a frânei (9): …

2.2.2.4.

Lungimea efectivă a axului cu came (10): …

2.2.2.5.

Variația de material conform punctului 3.8 litera (m) din apendicele 2 la prezenta anexă: …

2.2.2.6.

Tambur/disc de frână (8)

2.2.2.6.1.

Masa efectivă de încercare a discului/tamburului (8): …

2.2.2.6.2.

Diametrul exterior nominal al discului (9): …

2.2.2.6.3.

Tipul de răcire a discului ventilat/neventilat (8)

2.2.2.6.4.

Cu sau fără butuc integrat (8)

2.2.2.6.5.

Disc cu tambur integrat – cu sau fără funcție de frână de parcare (8)  (9)

2.2.2.6.6.

Raportul geometric dintre suprafețele de frecare ale discului și suportul discului: …

2.2.2.6.7.

Materialul de bază: …

2.2.2.7.

Garnitură sau plăcuță de frână (8)

2.2.2.7.1.

Producător: …

2.2.2.7.2.

Marca: …

2.2.2.7.3.

Tipul: …

2.2.2.7.4.

Metoda de fixare a garniturii/plăcuței pe sabotul de frână/discul mandrinei (8): …

2.2.2.7.5.

Grosimea discului mandrinei, greutatea saboților sau alte informații descriptive (fișa de informații a producătorului) (8):

2.2.2.7.6.

Materialul de bază al sabotului de frână/discului mandrinei (8): …

2.2.3.

Dispozitiv de reglarea automată a frânei (nu se aplică în cazul dispozitivului integrat de reglare automată a frânei) (8)

2.2.3.1.

Producător (denumire și adresă): …

2.2.3.2.

Marca: …

2.2.3.3.

Tipul: …

2.2.3.4.

Versiune: …

2.2.4.

Roată (roți) (pentru dimensiuni a se vedea figurile 1A și 1B din apendicele 5 la prezenta anexă)

2.2.4.1.

Raza de rulare de referință a pneului (Re) la sarcina de încercare pe ax (Fe):. …

2.2.4.2.

Datele roții montate în timpul încercării:

Dimensiune pneu

Dimensiune jantă

Xe (mm)

De (mm)

Ee (mm)

Ge (mm)

 

 

 

 

 

 

2.2.5.

Lungimea levierului le: …

2.2.6.

Dispozitivul de acționare a frânei

2.2.6.1.

Producător: …

2.2.6.2.

Marca: …

2.2.6.3.

Tipul: …

2.2.6.4.

Numărul de identificare (a încercării): …

2.3.

Rezultatele încercării (corectate pentru a ține seama de rezistența la rulare de 0,01 Fe)

2.3.1.

În cazul vehiculelor din categoriile O2 și O3

Tipul încercării:

0

I

Anexa 11, apendicele 2, punctul:

3.5.1.2

3.5.2.2/3

3.5.2.4

Viteza de încercare

km/h

40

40

40

Presiunea în dispozitivul de acționare a frânei pe

kPa

 

 

Durata ciclului de frânare

min

2,55

Forța de frânare dezvoltată Te

daN

 

 

 

Eficiența la frânare Te/Fe

 

 

 

Cursa dispozitivului de acționare se

mm

 

 

Cuplul aplicat frânei Ce

Nm

 

 

Pragul cuplului aplicat frânei C0,e

Nm

 

 

2.3.2.

În cazul vehiculelor din categoria O4

Tipul încercării:

0

III

Anexa 11, apendicele 2, punctul:

3.5.1.2

3.5.3.1

3.5.3.2

Viteza de încercare inițială

km/h

60

 

60

Viteza de încercare finală

km/h

 

 

 

Presiunea în dispozitivul de acționare a frânei pe

kPa

 

 

Numărul de acționări ale frânei

20

Durata ciclului de frânare

s

60

Forța de frânare dezvoltată Te

daN

 

 

 

Eficiența la frânare Te/Fe

 

 

 

Cursa dispozitivului de acționare se

mm

 

 

Cuplul aplicat frânei Ce

Nm

 

 

Pragul cuplului aplicat frânei C0,e

Nm

 

 

2.3.3.

Această poziție se completează numai după ce frâna este supusă procedurii de încercare descrise la punctul 4 din anexa 19 la prezentul regulament, în scopul verificării caracteristicilor de performanță la rece ale frânei cu ajutorul factorului de frânare (FF).

2.3.3.1.

Factorul de frânare FF:

2.3.3.2.

Pragul declarat al cuplului de frânare C0,dec Nm

2.3.4.

Eficacitatea dispozitivului de reglare automată a frânelor (dacă este cazul)

2.3.4.1.

Rulare liberă, în conformitate cu punctul 3.6.3 din anexa 11, apendicele 2: da/nu (8)

3.   DOMENIU DE APLICARE

Domeniul de aplicare specifică variantele de ax/frână incluse în prezentul raport de încercare, prin indicarea variabilelor acoperite de codurile de încercare individuale.

4.   Această încercare a fost efectuată și rezultatele au fost consemnate în conformitate cu apendicele 2 la anexa 11 și, după caz, cu punctul 4 din anexa 19 la Regulamentul nr. 13, astfel cum a fost modificat ultima dată prin seria … de amendamente.

La sfârșitul încercării descrise la punctul 3.6 din anexa 11, apendicele 2 (11) cerințele de la punctul 5.2.2.8.1 din Regulamentul nr. 13 au fost considerate îndeplinite/neîndeplinite (8)

SERVICIUL TEHNIC (12) CARE A EFECTUAT ÎNCERCAREA

Semnătura: …Data: …

5.   AUTORITATEA DE OMOLOGARE (12)

Semnătura: …Data: …

Anexa 11 — Apendicele 4

La punctul 1.1, în loc de „Sarcina pe ax permisă din punct de vedere tehnic (Pe)” se va citi „Sarcina de încercare pe ax (identificatorul Fe): ID3-”.

Se adaugă un nou apendice 5 la anexa 11, formulat după cum urmează:

„APENDICELE 5

Fișă de informații privind axul și frâna remorcii în ceea ce privește procedurile alternative de tip I și tip III

1.   GENERALITĂȚI

1.1.

Denumirea și adresa producătorului axului sau vehiculului: …

2.   DATE PRIVIND AXUL

2.1.

Producător (denumire și adresă): …

2.2.

Tip/variantă: …

2.3.

Identificatorul axului: ID1-…

2.4.

Sarcina de încercare pe ax (Fe): … daN

2.5.

Date privind roata și frâna, conform următoarelor figuri, 1A și 1B

Figura 1A

Image

Figura 1B

Image

3.   FRÂNA

3.1.

Informații generale

3.1.1.

Marca: …

3.1.2.

Producător (denumire și adresă): …

3.1.3.

Tipul de frână (de exemplu, tambur/disc): …

3.1.3.1.

Variantă (de exemplu, cu camă în formă de S, cu pană simplă etc.): …

3.1.4.

Identificatorul frânei: ID2-…

3.1.5.

Date privind frâna conform următoarelor figuri, 2A și 2B:

Figura 2A

Image

Figura 2B

Image

xe (mm)

ae (mm)

he (mm)

ce (mm)

de (mm)

ee (mm)

α0e

α1e

be (mm)

re (mm)

Ae (cm2)

S1e (mm)

S2e (mm)

S3e (mm)

3.2.

Date privind frâna cu tambur

3.2.1.

Dispozitiv de reglare a frânei (extern/integrat): …

3.2.2.

Cuplul maxim declarat aplicat frânei Cmax: …Nm

3.2.3.

Eficiența mecanică: η = …

3.2.4.

Pragul declarat al cuplului aplicat frânei C0,dec: …Nm

3.2.5.

Lungimea efectivă a axului cu came: … mm

3.3.

Tambur de frână

3.3.1.

Diametrul maxim al suprafeței de frecare (limita de uzură) … mm

3.3.2.

Material de bază: …

3.3.3.

Masa declarată: … kg

3.3.4.

Masa nominală: … kg

3.4.

Garnitură de frână

3.4.1.

Producător și adresă …

3.4.2.

Marcă …

3.4.3.

Tip …

3.4.4.

Identificare (identificarea de tip a garniturii) …

3.4.5.

Grosimea minimă (limita de uzură) … mm

3.4.6.

Metoda de fixare a materialului de frecare la sabotul de frână: …

3.4.6.1.

Caz nefavorabil de fixare (în cazul în care există mai multe): …

3.5.

Date privind frâna cu disc

3.5.1.

Tipul de conexiune cu axul (axial, radial, integrat etc.): …

3.5.2.

Dispozitiv de reglare a frânei (extern/integrat): …

3.5.3.

Cursa maximă de acționare: … mm

3.5.4.

Forța de intrare maximă declarată ThAmax: …daN

3.5.4.1.

Cmax = ThAmax · le: … Nm

3.5.5.

Raza de frecare: re = … mm

3.5.6.

Lungimea levierului: le = … mm

3.5.7.

Raport de intrare/de ieșire (le/ee): i = …

3.5.8.

Eficiență mecanică: η = …

3.5.9.

Forța declarată a pragului cuplului aplicat frânei ThA0,dec: … N

3.5.9.1.

C0,dec = ThA0,dec · le: … Nm

3.5.10.

Grosimea minimă a rotorului (limita de uzură): …mm

3.6.

Date privind discul de frână

3.6.1.

Descrierea tipului de disc: …

3.6.2.

Conectarea/montarea la butuc: …

3.6.3.

Ventilație (da/nu): …

3.6.4.

Masa declarată: … kg

3.6.5.

Masa nominală: … kg

3.6.6.

Diametrul exterior declarat: … mm

3.6.7.

Diametrul minim exterior: … mm

3.6.8.

Diametrul interior al inelului de frecare: … mm

3.6.9.

Lățimea canalului de ventilație (dacă este cazul): … mm

3.6.10.

Materialul de bază: …

3.7.

Date privind plăcuța de frână

3.7.1.

Producător și adresă: …

3.7.2.

Marca: …

3.7.3.

Tipul: …

3.7.4.

Identificare (identificarea de tip a discului mandrinei): …

3.7.5.

Grosimea minimă (limita de uzură): … mm

3.7.6.

Metoda de fixare a materialului de frecare pe discul mandrinei: …

3.7.6.1.

Cazul cel mai nefavorabil de fixare (în cazul în care există mai multe): …”

Amendamente la anexa 13

Punctul 4.3 din anexa 13 se modifică după cum urmează:

„4.3.

În cazul unei defecțiuni, conform definiției de la punctul 4.1 de mai sus, se vor aplica următoarele cerințe:

Autovehicule

:

Eficacitatea reziduală de frânare va fi cea stabilită pentru vehiculul în cauză în cazul defecțiunii unei părți din transmisia sistemului de frânare de serviciu, astfel cum se prevede la punctul 5.2.1.4 din prezentul regulament. Prezenta cerință nu trebuie să fie interpretată ca o abatere de la cerințele privind frânarea de siguranță.

Remorci

:

Eficacitatea reziduală de frânare va fi cea definită la punctul 5.2.2.15.2 din prezentul regulament.”

Amendamente la anexa 16

Anexa 16 se modifică după cum urmează:

„ANEXA 16

Compatibilitatea dintre vehiculele tractoare și remorci în ceea ce privește comunicările de date iso11992

1.   GENERALITĂȚI

1.1.

Cerințele prezentei anexe se vor aplica doar în cazul vehiculelor tractoare și remorcilor echipate cu un circuit electric de control, conform definiției de la punctul 2.24 din prezentul regulament.

1.2.

Conectorul ISO7638 alimentează cu energie sistemul de frânare sau sistemul de frânare cu antiblocare al remorcii. În cazul vehiculelor echipate cu un circuit electric de control, conform definiției de la punctul 2.24 din regulament, acest conector asigură, de asemenea, o interfață de comunicare de date prin pinii 6 și 7 – vezi punctul 5.1.3.6 din regulament.

1.3.

Prezenta anexă definește cerințele aplicabile vehiculului tractor și remorcii în ceea ce privește suportul mesajelor definit în cadrul ISO 11992-2:2003, inclusiv în Amendamentul 1:2007.

2.   Parametrii definiți în cadrul ISO 11992-2:2003, inclusiv în Amendamentul 1:2007, care sunt transmiși prin circuitul electric de control sunt suportați după cum urmează.

2.1.

Următoarele funcții și mesaje asociate sunt cele specificate în cadrul prezentului regulament și vor fi suportate de vehiculul tractor sau de remorcă în mod corespunzător.

2.1.1.

Mesaje transmise de la vehiculul tractor la remorcă:

Funcție/Parametru

Referință

ISO 11992-2:2003

Referință

Regulamentul nr. 13

Valoarea cererii de frânare de serviciu/de siguranță

EBS11

Octet 3-4

Punctul 3.1.3.2 din anexa 10

Valoarea cererii de frânare la două circuite electrice

EBS12

Octet 3 Biți 1-2

Punctul 5.1.3.2 din Regulamentul nr. 13

Circuit pneumatic de control

EBS12

Octet 3 Biți 5-6

Punctul 5.1.3.2 din Regulamentul nr. 13

2.1.2.

Mesaje transmise de la remorcă la vehiculul tractor:

Funcție/Parametru

Referință

ISO 11992-2:2003

Referință

Regulamentul nr. 13

VDC activ/pasiv

EBS21 Octet 2

Biți 1-2

Punctul 2.1.6 din anexa 21

Alimentarea cu energie electrică a vehiculului: suficientă/insuficientă

EBS22 Octet 2

Biți 1-2

Punctul 5.2.2.20 din Regulamentul nr. 13

Cerere de semnal de avertizare de culoare roșie

EBS22 Octet 2

Biți 3-4

Punctele 5.2.2.15.2.1, 5.2.2.16 și 5.2.2.20 din Regulamentul nr. 13

Cerere de frânare de la circuitul de alimentare

EBS22 Octet 4

Biți 3-4

Punctul 5.2.2.15.2 din Regulamentul nr. 13

Cerere de lămpi de stop

EBS22 Octet 4

Biți 5-6

Punctul 5.2.2.22.1 din Regulamentul nr. 13

Alimentarea pneumatică a vehiculului: suficientă/insuficientă

EBS23 Octet 1

Biți 7-8

Punctul 5.2.2.16 din Regulamentul nr. 13

2.2.

Atunci când remorca transmite următoarele mesaje, vehiculul tractor trebuie să emită o avertizare către conducător:

Funcție/Parametru

Referință

ISO 11992-2:2003

Este necesară avertizarea conducătorului

VDC activ/pasiv (13)

EBS21 Octet 2

Biți 1-2

Punctul 2.1.6 din anexa 21

Cerere de semnal de avertizare de culoare roșie

EBS22 Octet 2

Biți 3-4

Punctul 5.2.1.29.2.1 din Regulamentul nr. 13

2.3.

Următoarele mesaje definite în ISO 11992-2:2003, inclusiv în Amendamentul 1:2007, sunt suportate de vehiculul tractor sau de remorcă:

2.3.1.

Mesaje transmise de la vehiculul tractor la remorcă:

în prezent, nu există mesaje definite.

2.3.2.

Mesaje transmise de la remorcă la vehiculul tractor:

Funcție/Parametru

Referință ISO 11992-2:2003

Frânarea de serviciu a vehiculului activă/pasivă

EBS22 Octet 1, Biți 5-6

Frânarea asistată prin circuitul electric de control

EBS22 Octet 4, Biți 7-8

Indicele de date geometrice

EBS24 Octet 1

Conținutul indicelui de date geometrice

EBS24 Octet 2

2.4.

Următoarele mesaje vor fi suportate în mod corespunzător de vehiculul tractor sau de remorcă atunci când vehiculul este instalat cu o funcție asociată acelui parametru.

2.4.1.

Mesajele transmise de la vehiculul tractor la remorcă:

Funcție/Parametru

ReferințăISO 11992-2:2003

Tipul de vehicul

EBS11 Octet 2, Biți 3-4

VDC (Controlul dinamic al vehiculului) activ/pasiv (14)

EBS11 Octet 2, Biți 5-6

Valoarea cererii de frânare pentru partea din față sau partea stângă a vehiculului

EBS11 Octet 7

Valoarea cererii de frânare pentru partea din spate sau partea dreaptă a vehiculului

EBS11 Octet 8

Sistemul ROP (Protecție la răsturnare) activat/dezactivat (15)

EBS12 Octet 1, Biți 3-4

Sistemul YC (Controlul girației) activat/dezactivat (16)

EBS12 Octet 1, Biți 5-6

Activarea/dezactivarea sistemului ROP (Protecție la răsturnare) al remorcii (15)

EBS12 Octet 2, Biți 1-2

Activarea/dezactivarea sistemului YC (Controlul girației) al remorcii (16)

EBS12 Octet 2, Biți 3-4

Cerere de ajutor la tractare

RGE11 Octet 1, Biți 7-8

Ax liftabil 1 – cerere de poziție

RGE11 Octet 2, Biți 1-2

Ax liftabil 2 – cerere de poziție

RGE11 Octet 2, Biți 3-4

Cerere de blocare a axului director

RGE11 Octet 2, Biți 5-6

Secunde

TD11 Octet 1

Minute

TD11 Octet 2

Ore

TD11 Octet 3

Luni

TD11 Octet 4

Ziua

TD11 Octet 5

Anul

TD11 Octet 6

Reglare minute locale

TD11 Octet 7

Reglare oră locală

TD11 Octet 8

2.4.2.

Mesajele transmise de la remorcă la vehiculul tractor:

Funcție/Parametru

ReferințăISO 11992-2:2003

Susținerea distribuției forței de frânare laterale sau pe ax

EBS21 Octet 2, Biți 3-4

Viteza vehiculului bazată pe roată

EBS21 Octet 3-4

Accelerație laterală

EBS21 Octet 8

ABS vehicul activ/pasiv

EBS22 Octet 1, Biți 1-2

Cerere de semnal de avertizare de culoare galben aurie

EBS22 Octet 2, Biți 5-6

Tipul de vehicul

EBS22 Octet 3, Biți 5-6

Asistență privind metoda de încărcare a rampei

EBS22 Octet 4, Biți 1-2

Suma sarcinii pe ax

EBS22 Octet 5-6

Presiunea în pneuri suficientă/insuficientă

EBS23 Octet 1, Biți 1-2

Garnitura de frână suficientă/insuficientă

EBS23 Octet 1, Biți 3-4

Starea temperaturii frânelor

EBS23 Octet 1, Biți 5-6

Identificare pneu/roată (presiune)

EBS23 Octet 2

Identificare pneu/roată (garnitură)

EBS23 Octet 3

Identificare pneu/roată (temperatură)

EBS23 Octet 4

Presiunea în pneuri (presiunea efectivă în pneuri)

EBS23 Octet 5

Garnitura de frână

EBS23 Octet 6

Temperatura frânelor

EBS23 Octet 7

Presiunea din cilindrul de frână primul ax roata stângă

EBS25 Octet 1

Presiunea din cilindrul de frână primul ax roata dreaptă

EBS25 Octet 2

Presiunea din cilindrul de frână al doilea ax roata stângă

EBS25 Octet 3

Presiunea din cilindrul de frână al doilea ax roata dreaptă

EBS25 Octet 4

Presiunea din cilindrul de frână al treilea ax roata stângă

EBS25 Octet 5

Presiunea din cilindrul de frână al treilea ax roata dreaptă

EBS25 Octet 6

Sistemul ROP (Protecție la răsturnare) activat/dezactivat (17)

EBS25 Octet 7, Biți 1-2

Sistemul YC (Controlul girației) activat/dezactivat (18)

EBS25 Byte 7, Biți 3-4

Ajutor la tractare

RGE21 Octet 1, Biți 5-6

Poziția axului liftabil 1

RGE21 Octet 2, Biți 1-2

Poziția axului liftabil 2

RGE21 Octet 2, Biți 3-4

Blocarea axului director

RGE21 Octet 2, Biți 5-6

Identificare pneu/roată

RGE23 Octet 1

Temperatura pneurilor

RGE23 Octet 2-3

Detectarea pierderilor de aer (pneu)

RGE23 Octet 4-5

Detectarea pragului de presiune în pneuri

RGE23 Octet 6, Biți 1-3

2.5.

Suportarea tuturor celorlalte mesaje definite în cadrul ISO 11992-2:2003, inclusiv în Amendamentul 1:2007, este opțională în cazul vehiculului tractor și al remorcii.”

Amendamente la anexa 17

Anexa 17

Se adaugă noi puncte, 3.2.2.6 și 3.2.2.7, formulate după cum urmează:

„3.2.2.6.   Iluminarea lămpilor de stop

Simulați mesajul EBS 22 octet 4 biți 5-6 setat în poziția 00 și verificați ca lămpile de stop să nu fie iluminate.

Simulați mesajul EBS 22 octet 4 biți 5-6 setat în poziția 01 și verificați ca lămpile de stop să fie iluminate.

3.2.2.7.   Intervenția Funcției de stabilitate a remorcii

Simulați mesajul EBS 21 octet 2 biți 1-2 setat în poziția 00 și asigurați-vă că avertizarea pentru conducător definită în punctul 2.1.6 din anexa 21 nu este iluminată.

Simulați mesajul EBS 21 octet 2 biți 1-2 setat în poziția 01 și asigurați-vă că avertizarea pentru conducător definită în punctul 2.1.6 din anexa 21 nu este iluminată.”

Se adaugă noul punct 3.2.3.2, formulat după cum urmează:

„3.2.3.2.

Punctul 2.4.1 din anexa 16 definește mesajele suplimentare care trebuie suportate de vehiculele tractoare în situații specifice. Se pot efectua încercări suplimentare pentru a verifica statutul mesajelor suportate în sensul garantării îndeplinirii cerințelor de la punctul 5.1.3.6.2 din regulament.”

Se adaugă noile puncte 4.2.2.4-4.2.2.6, formulate după cum urmează:

„4.2.2.4.   Frânare comandată automat

În cazul în care remorca include o funcție a cărei operare rezultă într-o intervenție de frânare comandată automat, se vor verifica următoarele:

În cazul în care nu este generată nicio intervenție de frânare comandată automat, se verifică setarea mesajului EBS 22 octet 4 biți 5-6 în poziția 00.

Se simulează o intervenție de frânare comandată automat; atunci când decelerarea rezultată este ≥ 0,7 m/sec2, se verifică setarea mesajului EBS 22 octet 4 biți 5-6 în poziția 01.

4.2.2.5.   Funcția de stabilitate a vehiculului

În cazul unei remorci echipate cu o funcție de stabilitate a vehiculului, se efectuează următoarele verificări:

 

Când funcția de stabilitate a vehiculului este inactivă, se verifică setarea mesajului EBS 21 octet 2 biți 1-2 în poziția 00.

 

Se simulează o intervenție a funcției de control a stabilității vehiculului, astfel cum se specifică la punctul 2.2.4 din anexa 21, și se verifică setarea mesajului EBS 21 octet 2 biți 1-2 în poziția 01.

4.2.2.6.   Suportul circuitului electric de control

Atunci când sistemul de frânare al remorcii nu suportă frânarea prin circuitul electric de control, se verifică setarea mesajului EBS 22 octet 4 biți 7-8 în poziția 00.

Atunci când sistemul de frânare al remorcii suportă frânarea prin circuitul electric de control, se verifică setarea mesajului EBS 22 octet 4 biți 7-8 în poziția 01.”

Se adaugă un nou punct 4.2.3.2, formulat după cum urmează:

„4.2.3.2.

Punctul 2.4.2 din anexa 16 definește mesajele suplimentare care trebuie suportate de remorcă în situații specifice. Se pot efectua încercări suplimentare pentru a verifica statutul mesajelor suportate în sensul garantării îndeplinirii cerințelor de la punctul 5.1.3.6.2 din regulament.”

Amendamente la anexa 19

Anexa 19

Se adaugă un nou punct 1.1.5, formulat după cum urmează:

„1.1.5.

Funcția de stabilitate a vehiculului (a se vedea punctul 6).”

La punctul 2.2.3, în loc de „apendicele 7” se va citi „apendicele 9”.

Punctul 4.2.2 se modifică după cum urmează:

„4.2.2.

Factorul de frânare se determină cu următoarea formulă:

Formula

și se verifică pentru fiecare dintre materialele garniturii sau plăcuței specificate la punctul 4.3.1.3.”

Punctul 4.3.2.3. se modifică după cum urmează:

„4.3.2.3.

Pragul declarat al cuplului C0,dec

Se adaugă noile puncte 6-6.6.1, formulate după cum urmează:

„6.   Funcția de stabilitate a vehiculului

6.1.   Generalități

6.1.1.

Această secțiune definește procedura de încercare pentru determinarea caracteristicilor dinamice ale unui vehicul echipat cu o funcție de stabilitate care cuprinde cel puțin una dintre următoarele funcții:

(a)

controlul direcției;

(b)

controlul la răsturnare.

6.2.   Fișa de informații

6.2.1.

Producătorul sistemului/vehiculului prezintă serviciului tehnic o fișă de informații cu privire la funcția (funcțiile) de control pentru care este necesară verificarea eficienței. Acest document conține cel puțin informațiile prevăzute în apendicele 7 la prezenta anexă.

6.3.   Definiția vehiculului (vehiculelor) de încercare

6.3.1.

Pe baza funcției (funcțiilor) de control al stabilității și a aplicației (aplicațiilor) acesteia (acestora) prevăzute în fișa de informații a producătorului, serviciul tehnic va desfășura o verificare a eficienței. Aceasta poate cuprinde una sau mai multe manevre dinamice, astfel cum se menționează la punctul 2.2.3 din anexa 21 la prezentul regulament, asupra unei/unor remorci cu până la 3 axe reprezentative pentru aplicația (aplicațiile) prevăzute la punctul 2.1 din fișa de informații a producătorului.

6.3.1.1.

Atunci când se selectează remorca (remorcile) pentru evaluare, se vor lua, de asemenea, în considerare următoarele:

(a)

tipul suspensiei: pentru fiecare grupă de suspensie, de exemplu, pneumatică echilibrată, se evaluează o remorcă care prezintă acea specificație;

(b)

baza roții: baza roții nu reprezintă un factor de limitare;

(c)

tipul de frâne: omologarea se limitează la remorcile care prezintă frâne cu came în formă de S sau frâne cu disc; în cazul în care se introduc în uz alte tipuri de frâne, poate fi necesară efectuarea unei încercări comparative;

(d)

sistemul de frânare: sistemul de frânare al remorcii (remorcilor) care urmează a fi evaluată (evaluate) îndeplinește toate cerințele relevante din prezentul regulament.

6.4.   Programul de încercări

6.4.1.

Pentru a evalua funcția de control al stabilității vehiculului, încercările folosite sunt convenite între producătorul sistemului/vehiculului și serviciul tehnic și cuprind condiții corespunzătoare funcției supuse evaluării care, fără intervenția funcției de control al stabilității, ar determina pierderea controlului direcției sau a controlului la răsturnare. Manevrele dinamice, condițiile de încercare și rezultatele sunt incluse în raportul de încercare.

6.5.   Vehiculul tractor

6.5.1.

Vehiculul tractor folosit în evaluarea eficienței funcției de stabilitate a vehiculului (remorcii) prezintă conexiunile pneumatice și electrice necesare, iar dacă vehiculul tractor este echipat cu o funcție de stabilitate a vehiculului, astfel cum se prevede la punctul 2.34 din prezentul regulament, aceasta este dezactivată.

6.6.   Raportul de încercare

6.6.1.

Se întocmește un raport de încercare, al cărui conținut este cel puțin cel prevăzut în apendicele 8 la prezenta anexă.”

Se adaugă un nou apendice 7 la anexa 19, formulat după cum urmează:

„APENDICELE 7

Fișă de informații privind funcția de stabilitate a vehiculului

1.   GENERALITĂȚI

1.1.

Denumirea producătorului

1.2.

Denumirea sistemului

1.3.

Variantele sistemului

1.4.

Funcția de control (al direcției/la răsturnare/ambele), inclusiv o explicație a funcțiilor de bază și/sau a filozofiei controlului

1.5.

Configurațiile sistemului (dacă este cazul)

1.6.

Identificarea sistemului

2.   CERERILE

2.1.

Lista tipurilor și configurațiilor de remorci pentru care este necesară omologarea.

2.2.

Schemele configurațiilor respective instalate pe remorcile definite la punctul 2.1 de mai sus, având în vedere parametrii următori:

(a)

axe liftabile;

(b)

axe directoare;

(c)

configurațiile de frânare cu sistem antiblocare.

2.3.

Domeniul de aplicare cu privire la tipul de suspensie:

(a)

suspensie pneumatică: orice tip de suspensie pneumatică echilibrată cu «braț posterior»;

(b)

alte suspensii: identificate în mod individual în funcție de producător, model și tip (echilibrată/neechilibrată).

2.4.

Informații suplimentare (dacă este cazul) la cererea privind funcția (funcțiile) de control al direcției și/sau de control la răsturnare.

3.   DESCRIEREA COMPONENTELOR

3.1.   Senzori externi față de controler:

(a)

funcție;

(b)

limitări privind poziția senzorilor;

(c)

identificare, de exemplu, numerele pieselor.

3.2.   Controler(e):

(a)

descriere generală și funcție;

(b)

identificare, de exemplu, numerele pieselor;

(c)

limitări privind poziția controlerelor;

(d)

funcții suplimentare.

3.3.   Modulatoare:

(a)

descriere generală și funcție;

(b)

identificare;

(c)

limitări.

3.4.   Instalații electrice:

(a)

schema circuitelor;

(b)

metode de alimentare.

3.5.   Circuite pneumatice

Schema sistemului, inclusiv a configurațiilor de frânare cu sistem antiblocare asociate tipurilor de remorcă definite la punctul 6.2.1 din prezenta anexă.

3.6.   Aspecte privind siguranța sistemului electronic în conformitate cu anexa 18 la prezentul regulament.

3.7.   Compatibilitate electromagnetică

3.7.1.

Documentația care demonstrează conformitatea cu Regulamentul nr. 10, inclusiv seria 02 de amendamente.”

Se adaugă un nou apendice 8 la anexa 19, formulat după cum urmează:

„APENDICELE 8

Raport de încercare a funcției de stabilitate a vehiculului

RAPORT DE ÎNCERCARE NR.: …

1.   IDENTIFICARE:

1.1.

Producătorul funcției de stabilitate a vehiculului (denumire și adresă): …

1.2.

Denumirea și modelul sistemului: …

1.3.

Funcția de control: …

2.   SISTEMUL (SISTEMELE) ȘI INSTALAȚIILE OMOLOGATE

2.1.

Configurațiile de frânare cu antiblocare (dacă este cazul): …

2.2.

Domeniul de aplicare [tipul (tipurile) de remorcă și numărul axelor]: …

2.3.

Identificarea sistemului: …

2.4.

Funcții suplimentare: …

3.   DATELE ȘI REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

3.1.

Date privind vehiculul de încercare (inclusiv specificația și funcționalitatea vehiculului tractor): …

3.2.

Informații privind suprafața de încercare: …

3.3.

Informații suplimentare: …

3.4.

Încercări/simulări demonstrative în scopul evaluării corecte a controlului direcției și a controlului la răsturnare: …

3.5.

Rezultatele încercărilor: …

3.6.

Evaluarea în conformitate cu anexa 18 la prezentul regulament: …

4.   LIMITĂRI PRIVIND INSTALAREA

4.1.

Tipul de suspensie: …

4.2.

Tipul de frână: …

4.3.

Poziția componentelor pe remorcă: …

4.4.

Configurații de frânare cu sistem antiblocare: …

4.5.

Alte recomandări/limitări (de exemplu, axe liftabile, axe directoare etc.): …

5.   ATAȘAMENTE: …

6.   DATA ÎNCERCĂRII: …

7.   Această încercare a fost efectuată și rezultatele au fost consemnate în conformitate cu dispozițiile anexei 19 la Regulamentul CEE-ONU nr. 13, astfel cum a fost modificat ultima dată prin seria … de amendamente.

SERVICIUL TEHNIC (19) CARE A EFECTUAT ÎNCERCAREA

Semnătura: … Data: …

8.   AUTORITATEA DE OMOLOGARE (19)

Semnătura: … Data: …

Apendicele 7 și 8 (anterioare) sunt renumerotate ca apendicele 9 și, respectiv, 10.

Amendamente la anexa 20

Anexa 20

Punctul 2.1.3 se modifică după cum urmează:

„2.1.3.

Un pachet informativ care conține informațiile corespunzătoare privind verificarea, inclusiv calculele aferente, după caz, următoarelor elemente:

Cerințe de eficacitate

Referința din anexa 20

Eficacitatea frânei de serviciu la rece

3

Eficacitatea frânei de staționare

4

Eficacitatea frânei automate (de urgență)

5

Defectarea sistemului de distribuție a frânării

6

Frână cu sistem antiblocare

7

Funcția de stabilitate a vehiculului

8

Verificări funcționale

9”

Se adaugă noile puncte 8-8.2.1.4, formulate după cum urmează:

8.   Procedură alternativă pentru demonstrarea eficacității unei remorci echipate cu o funcție de stabilitate a vehiculului.

8.1.   Se poate renunța la evaluarea unei remorci în conformitate cu punctul 2 din anexa 21 la prezentul regulament în momentul omologării de tip a remorcii cu condiția ca funcția de stabilitate a vehiculului să îndeplinească cerințele corespunzătoare din anexa 19 la prezentul regulament.

8.2.   Verificare

8.2.1.   Verificarea componentelor și a instalației

Specificația sistemului de frânare în cadrul căruia funcția de control a stabilității este integrată și instalată pe remorca supusă omologării de tip se verifică prin îndeplinirea fiecăruia dintre următoarele criterii:

 

Condiție

Criterii

8.2.1.1.

(a)

Senzor(i)

Nu se admite nicio modificare

(b)

Controler(e)

Nu se admite nicio modificare

(c)

Modulator (modulatoare)

Nu se admite nicio modificare

8.2.1.2.

Tipurile de remorcă definite în raportul de încercare

Nu se admite nicio modificare

8.2.1.3.

Configurațiile de instalare definite în raportul de încercare

Nu se admite nicio modificare

8.2.1.4.

Pentru alte limitări, a se vedea punctul 4 din raportul de încercare descris în apendicele 8 la anexa 19 din prezentul regulament.

Nu se admite nicio modificare”

Punctele 8 și 8.1.7.1 (anterioare) sunt renumerotate ca punctele 9 și, respectiv, 9.1.7.1.

Punctele 8.1.8 și 8.1.8.1 (anterioare) sunt renumerotate ca punctele 9.1.9 și, respectiv, 9.1.9.1.

Se adaugă noile puncte 9.1.8 și 9.1.8.1, formulate după cum urmează:

„9.1.8.   Funcția de stabilitate a vehiculului

9.1.8.1.

Din motive practice, verificarea funcției de stabilitate a vehiculului se limitează la o verificare a instalației, astfel cum se prevede la punctul 8.2 de mai sus, și la observarea secvenței corecte a semnalului de avertizare pentru a garanta că nu există defecțiuni.”

Se adaugă o nouă anexă 21, formulată după cum urmează (inclusiv apendicele 1-3 la aceasta):

ANEXA 21

Cerințe speciale pentru vehicule dotate cu funcția de stabilitate a vehiculului

1.   GENERALITĂȚI

Prezenta anexă definește cerințele speciale pentru vehiculele dotate cu funcția de stabilitate a vehiculului, în conformitate cu punctele 5.2.1.32 și 5.2.2.23 din prezentul regulament.

2.   CERINȚE

2.1.   Autovehicule

2.1.1.

Atunci când un vehicul este echipat cu funcția de stabilitate a vehiculului, astfel cum se prevede la punctul 2.34 din regulament, se aplică următoarele reguli:

 

În cazul controlului direcției, funcția poate controla în mod automat și individual viteza roților din stânga și din dreapta de pe fiecare ax sau un ax din fiecare grup de axe (20) prin frânare selectivă pe baza evaluării comportamentului efectiv al vehiculului în comparație cu determinarea comportamentului vehiculului cerut de conducător (21).

 

În cazul controlului la răsturnare, funcția poate controla în mod automat vitezele roților pe cel puțin două roți de pe fiecare ax sau grup de axe (20) prin frânare selectivă sau frânare comandată automat pe baza evaluării comportamentului efectiv al vehiculului care poate duce la răsturnarea vehiculului (21).

 

În ambele cazuri, funcția nu este necesară:

(a)

atunci când viteza vehiculului este mai mică de 20 km/h;

(b)

până la finalizarea autotestării inițiale la pornire și a verificărilor de plauzibilitate;

(c)

atunci când vehiculul este condus înspre înapoi.

2.1.2.

Pentru a realiza funcționalitatea definită mai sus, funcția de stabilitate a vehiculului cuprinde, în plus față de frânarea selectivă și/sau frânarea comandată automat, cel puțin următoarele elemente:

(a)

capacitatea de a controla puterea motorului.

(b)

în cazul controlului direcției: determinarea comportamentului efectiv al vehiculului folosind valorile vitezei de girație, ale accelerației laterale, vitezei roților și intrările de comandă ale conducătorului asupra sistemelor de frânare și de direcție și asupra motorului. Se utilizează doar informații generate la bord. Dacă aceste valori nu sunt măsurate direct, serviciului tehnic i se prezintă dovada corelației corespunzătoare cu valorile măsurate direct în toate condițiile de condus (de exemplu, inclusiv conducerea în tunel) la data omologării de tip.

(c)

în cazul controlului la răsturnare: determinarea comportamentului efectiv al vehiculului folosind valorile forței verticale pe pneu (pneuri) (sau cel puțin accelerația laterală și vitezele roților) și intrările de comandă ale conducătorului asupra sistemului de frânare și asupra motorului. Se utilizează doar informații generate la bord. Dacă aceste valori nu sunt măsurate direct, serviciului tehnic i se prezintă dovada corelației corespunzătoare cu valorile măsurate direct în toate condițiile de condus (de exemplu, inclusiv conducerea în tunel) la data omologării de tip.

(d)

în cazul unui vehicul tractor echipat în conformitate cu punctul 5.1.3.1 din prezentul regulament: capacitatea de a aplica frânele de serviciu ale remorcii prin circuitul (circuitele) respectiv(e) de control independent de conducător.

2.1.3.

Funcția de stabilitate a vehiculului este demonstrată serviciului tehnic prin manevre dinamice asupra unui vehicul. Acest lucru se poate realiza prin compararea rezultatelor obținute cu funcția de stabilitate a vehiculului activată și dezactivată pentru o anumită condiție de încărcare. Ca alternativă la manevrele dinamice pentru alte vehicule și alte condiții de încărcare, dotate cu același sistem de stabilitate a vehiculului, se pot prezenta rezultatele încercărilor efective ale vehiculului sau ale simulărilor pe calculator.

Utilizarea simulatorului este definită în apendicele 1 la prezenta anexă.

Specificația și validarea simulatorului sunt definite în apendicele 2 la prezenta anexă.

Până la stabilirea procedurilor unificate de încercare, metoda prin care se efectuează această demonstrație se stabilește de comun acord între producătorul vehiculului și serviciul tehnic și cuprinde condițiile esențiale ale controlului direcției și ale controlului la răsturnare corespunzătoare funcției de stabilitate a vehiculului instalate pe vehicul, metoda de demonstrație și rezultatele fiind atașate raportului privind omologarea de tip. Aceasta se poate realiza și cu altă ocazie, nu numai la data omologării de tip.

Ca mijloc de demonstrare a funcției de stabilitate a vehiculului se utilizează oricare dintre următoarele manevre dinamice (22):

Controlul direcției

Controlul la răsturnare

Încercarea privind reducerea razei

Încercare circulară în condiții stabilizate

Încercarea comenzii de asistare treptată a direcției

Întoarcerea în J

Ocolire fără schimbarea direcției

 

Întoarcerea în J

 

Schimbarea benzii cu sens unic μ-split

 

Schimbarea dublă a benzii

 

Încercarea direcției la mersul înapoi

 

Încercarea direcției asimetrice sinusoidale cu o perioadă sau a comenzii de direcție cu impuls

 

Pentru demonstrarea repetabilității, vehiculul este supus unei demonstrații secundare folosind manevra (manevrele) selectată (selectate).

2.1.4.

Intervențiile funcției de stabilitate a vehiculului sunt indicate conducătorului printr-un semnal specific de avertizare optică. Indicatorul rămâne activ pe toată durata intervenției funcției de stabilitate a vehiculului. Semnalele de avertizare prevăzute la punctul 5.2.1.29 din prezentul regulament nu se utilizează în acest scop.

Intervențiile funcției de stabilitate a vehiculului folosite în cadrul oricărui proces de învățare pentru determinarea caracteristicilor operaționale ale vehiculului nu generează semnalul menționat mai sus.

Semnalul este vizibil pentru conducător, chiar și ziua, astfel încât acesta să verifice cu ușurință starea satisfăcătoare a semnalului fără a părăsi scaunul conducătorului.

2.1.5.

Eroarea sau defecțiunea funcției de stabilitate a vehiculului este identificată și indicată conducătorului prin semnalul specific de avertizare optică de culoare galbenă la care se face referire la punctul 5.2.1.29.1.2 din prezentul regulament.

Semnalul de avertizare rămâne aprins pe întreaga durată a erorii sau defecțiunii și cât timp comutatorul de contact (de pornire) se află în poziția «pornit» (funcționare).

2.1.6.

În cazul unui autovehicul echipat cu un circuit electric de control, conectat la o remorcă prevăzută cu circuit electric de control, conducătorul este avertizat printr-un semnal specific de avertizare optică de fiecare dată când remorca furnizează informația «VDC activ» prin componenta responsabilă pentru comunicațiile de date a circuitului electric de control. Semnalul optic definit la punctul 2.1.4 de mai sus poate fi utilizat în acest scop.

2.2.   Remorci

2.2.1.

În cazul în care o remorcă este echipată cu funcția de stabilitate a vehiculului, în conformitate cu punctul 2.34 din prezentul regulament, se aplică următoarele:

 

În cazul controlului direcției, funcția poate controla automat și individual viteza roților din stânga și din dreapta de pe fiecare ax sau un ax din fiecare grup de axe (20) prin frânare selectivă pe baza evaluării comportamentului efectiv al remorcii în comparație cu determinarea comportamentului relativ al vehiculului tractor (21).

 

În cazul controlului la răsturnare, funcția poate controla automat vitezele roților pe cel puțin două roți ale fiecărui ax sau fiecărui grup de axe (20) prin frânare selectivă sau frânare comandată automat pe baza evaluării comportamentului efectiv al remorcii care poate duce la răsturnarea acesteia (21).

2.2.2.

Pentru a realiza funcționalitatea definită mai sus, funcția de stabilitate a vehiculului cuprinde, în plus față de frânarea comandată automat și, dacă este cazul, frânarea selectivă, cel puțin următorul element:

(a)

determinarea comportamentului efectiv al remorcii folosind valorile forței vertical pe pneu (pneuri), sau cel puțin ale accelerației laterale și vitezelor roților. Se utilizează doar informații generate la bord. Dacă aceste valori nu sunt măsurate direct, serviciului tehnic i se demonstrează corelația corespunzătoare cu valorile măsurate direct în toate condițiile de condus (de exemplu, inclusiv la conducerea în tunel) la data omologării de tip.

2.2.3.

Funcția de stabilitate a vehiculului este demonstrată serviciului tehnic prin manevre dinamice efectuate asupra unui vehicul. Acest lucru se poate realiza prin compararea rezultatelor obținute cu funcția de stabilitate a vehiculului activată și dezactivată pentru o anumită condiție de încărcare. Ca alternativă la manevrele dinamice efectuate pentru alte vehicule și alte condiții de încărcare, dotate cu același sistem de stabilitate a vehiculului, se pot prezenta rezultatele încercărilor efective ale vehiculului sau ale simulărilor pe calculator.

Utilizarea simulatorului este definită în apendicele 1 la prezenta anexă.

Specificația și validarea simulatorului sunt definite în apendicele 2 la prezenta anexă.

Până la stabilirea procedurilor unificate de încercare, metoda prin care se efectuează această demonstrație se convine între producătorul vehiculului și serviciul tehnic și cuprinde condițiile esențiale ale controlului la răsturnare și ale controlului direcției corespunzătoare funcției de stabilitate a vehiculului instalate pe vehicul, metoda de demonstrație și rezultatele fiind atașate raportului privind omologarea de tip. Aceasta se poate realiza și cu altă ocazie, nu numai la data omologării de tip.

Ca mijloc de demonstrare a funcției de stabilitate a vehiculului, se utilizează oricare dintre următoarele manevre dinamice (22):

Controlul direcției

Controlul la răsturnare

Încercarea privind reducerea razei

Încercare pe o pistă circulară în condiții stabilizate

Încercarea comenzii de asistare treptată a direcției

Întoarcerea în J

Ocolire fără schimbarea direcției

 

Întoarcerea în J

 

Schimbarea benzii cu sens unic μ-split

 

Schimbarea dublă a benzii

 

Încercarea direcției în revers

 

Încercarea direcției asimetrice sinusoidale cu o perioadă sau a comenzii de direcție cu impuls

 

Pentru demonstrarea repetabilității, vehiculul este supus unei a doua demonstrații folosind manevra (manevrele) selectată (selectate).

2.2.4.

Remorcile echipate cu un circuit electric de control, atunci când sunt conectate la un vehicul tractor echipat cu un circuit electric de control, transmit informația «VDC activ» prin componenta responsabilă pentru comunicațiile de date a circuitului electric de control. Intervențiile funcției de stabilitate a vehiculului folosite în cadrul oricărui proces de învățare pentru determinarea caracteristicilor operaționale ale remorcii nu generează informația menționată mai sus.

2.2.5.

Pentru a spori eficacitatea remorcilor care utilizează un sistem cu «grad scăzut de selecție», acestora li se permite să schimbe modul de control la poziția «grad ridicat de selecție» în timpul unei intervenții a «funcției de stabilitate a vehiculului».

APENDICELE 1

Utilizarea simulării stabilității dinamice

Eficacitatea funcției de control al stabilității direcției și/sau la răsturnare a autovehiculelor și a remorcilor din categoriile M, N și O se poate determina prin simularea pe calculator.

1.   UTILIZAREA SIMULĂRII

1.1

Funcția de stabilitate a vehiculului este demonstrată de către producătorul vehiculului autorității de omologare de tip sau serviciului tehnic prin aceeași (aceleași) manevră (manevre) dinamică (dinamice) ca în cazul demonstrației practice prevăzute la punctul 2.1.3 sau 2.2.3 din anexa 21.

1.2.

Simularea reprezintă un mijloc prin care se poate demonstra eficacitatea stabilității vehiculului cu funcția de stabilitate a vehiculului activată sau dezactivată și în cazul în care acesta este încărcat sau descărcat.

1.3.

Simulările se efectuează prin intermediul unui instrument validat de modelare și simulare. Verificările se efectuează folosind aceeași (aceleași) manevră (manevre) prevăzută (prevăzute) la punctul 1.1 de mai sus.

Metoda prin care se validează instrumentul de simulare este prevăzută la apendicele 2 din anexa 21.

APENDICELE 2

Instrumentul de simulare a stabilității dinamice și validarea acestuia

1.   SPECIFICAȚIA INSTRUMENTULUI DE SIMULARE

1.1.   Metoda de simulare ia în considerare principalii factori care influențează mișcarea de direcție și de răsturnare a vehiculului. Un model tipic poate cuprinde, într-o formă explicită sau implicită, următorii parametrii ai vehiculului:

(a)

axul/roata;

(b)

suspensia;

(c)

pneul;

(d)

șasiul/caroseria vehiculului;

(e)

sistemul de propulsie/transmisia, dacă este cazul;

(f)

sistemul de frânare;

(g)

încărcătura utilă.

1.2.   Funcția de stabilitate a vehiculului este adăugată modelului de simulare prin intermediul:

a)

unui subsistem (model de software) al instrumentului de simulare; sau

b)

cutiei electronice de comandă din cadrul unei configurații hardware-in-the-loop (în timp real).

1.3.   În cazul remorcilor, simularea se efectuează cu remorca cuplată la un vehicul tractor reprezentativ.

1.4   Condiția de încărcare a vehiculului

1.4.1.

Simulatorul poate lua în considerare condițiile vehiculului încărcat sau descărcat.

1.4.2.

Încărcătura se consideră a fi o încărcătură fixă cu proprietăți (masă, distribuția masei și înălțimea maximă recomandată a centrului de gravitație) indicate de producător.

2.   VALIDAREA INSTRUMENTULUI DE SIMULARE

2.1.

Valabilitatea instrumentului de modelare și simulare se verifică prin comparații cu una sau mai multe încercări practice ale vehiculului. Încercarea (încercările) utilizată(e) pentru validare este (sunt) cea (cele) care, fără măsură de control, ar putea determina pierderea controlului direcției (subvirare și supravirare) sau a controlului la răsturnare pentru funcționalitatea funcției de control al stabilității instalate pe respectivul vehicul.

Pe durata încercării (încercărilor) se consemnează sau calculează în mod corespunzător următoarele variabile de mișcare, în conformitate cu ISO 15037 Partea 1:2005: Condiții generale pentru mașinile de pasageri sau Partea 2:2002: Condiții generale pentru vehiculele de mare tonaj și autobuze (în funcție de categoria de vehicul):

(a)

viteza de girație;

(b)

accelerația laterală;

(c)

sarcina roții sau liftul roții;

(d)

viteza la înaintare;

(e)

comanda conducătorului

2.2.

Obiectivul este demonstrarea posibilității de a compara comportamentul simulat al vehiculului și operarea simulată a funcției de stabilitate a vehiculului cu cele observate în încercările practice de vehicule.

2.3.

Se consideră că simulatorul este validat atunci când rezultatele sale sunt comparabile în mod corespunzător cu rezultatele încercărilor practice generate de un anumit tip de vehicul pe durata manevrei (manevrelor) selectate din cadrul celor prevăzute la punctul 2.1.3 sau 2.2.3 din anexa 21.

În cazul încercării circulare în condiții stabilizate gradientul de subvirare reprezintă mijlocul de realizare a comparației.

În cazul unei manevre dinamice, raportul dintre activare și secvența funcției de stabilitate a vehiculului în cadrul simulării și al încercării practice a vehiculului reprezintă mijlocul de realizare a comparației.

2.4.

Parametrii fizici care diferă între vehiculul de referință și configurațiile simulate ale vehiculului sunt modificați în mod corespunzător în cadrul simulării.

2.5.

Se întocmește un raport de încercare al simulatorului, al cărui model este prevăzut în apendicele 2 la prezenta anexă, și se anexează o copie a acestuia la raportul de omologare a vehiculului.

APENDICELE 3

Raport de încercare a instrumentului de simulare a funcției de stabilitate a vehiculului

RAPORT DE ÎNCERCARE NR.: …

1.   IDENTIFICARE

1.1.

Denumirea și adresa producătorului instrumentului de simulare

1.2.

Identificarea instrumentului de simulare: denumire/model/număr (hardware și software)

2.   DOMENIUL DE APLICARE

2.1.

Tipul de vehicul: (de exemplu, autocamion, tractor, autobuz, semiremorcă, remorcă cu ax central, remorcă)

2.2.

Configurațiile vehiculului (de exemplu, 4 × 2, 4 × 4, 6 × 2, 6 × 4, 6 × 6)

2.3.

Factori de limitare (de exemplu, doar suspensie mecanică)

2.4.

Manevra (manevrele) pentru care a fost validat simulatorul:

3.   VERIFICAREA ÎNCERCĂRII (ÎNCERCĂRILOR) VEHICULULUI

3.1.

Descrierea vehiculului (vehiculelor), inclusiv a vehiculului tractor în cazul încercării remorcii:

3.1.1.

Identificarea vehiculului (vehiculelor): marcă/model/NIV

3.1.1.1.

Dispozitive nestandardizate:

3.1.2.

Descrierea vehiculului, inclusiv a configurației axului/suspensiei/roților, a motorului și a transmisiei, a sistemului (sistemelor) de frânare și a conținutului funcției de stabilitate a vehiculului (controlul direcției/control la răsturnare), a sistemului de direcție, cu identificarea denumirii/modelului/numărului acestuia:

3.1.3.

Datele privind vehiculul folosite în cadrul simulării (explicit):

3.2.

Descrierea încercării (încercărilor), inclusiv a locației (locațiilor), a condițiilor de suprafață ale drumului/zonei de încercare, indicarea temperaturii și a datei (datelor):

3.3.

Rezultatele cu și fără încărcătură cu funcția de stabilitate a vehiculului pornită și oprită, inclusiv variabilele de mișcare menționate în anexa 21 apendicele 2 punctul 2.1, după caz:

4.   REZULTATELE SIMULĂRII

4.1.

Parametrii vehiculului și valorile folosite în cadrul simulării care nu sunt preluate din încercarea reală a vehiculului (implicit):

4.2.

Rezultatele cu și fără încărcătură cu funcția de stabilitate a vehiculului pornită și oprită pentru fiecare încercare desfășurată în conformitate cu punctul 3.2 din prezentul apendice, inclusiv variabilele de mișcare menționate la punctul 2.1 din apendicele 2 la anexa 21, după caz:

5.   Această încercare a fost efectuată și rezultatele au fost consemnate în conformitate cu dispozițiile anexei 21 la Regulamentul nr. 13, astfel cum a fost modificat ultima dată prin seria … de amendamente.

Serviciul tehnic care a efectuat încercarea (23)

Semnătura: …Data: …

Autoritatea de omologare (23)

Semnătura: …Data: …


(1)  Vehicule de teren, vehicule speciale (de exemplu, instalații mobile care folosesc șasiuri de vehicule nestandardizate – de exemplu, macarale –, vehicule cu propulsie hidrostatică al căror sistem de acționare hidraulică este utilizat și pentru frânare și funcții auxiliare), autobuze clasa I și clasa A din categoriile M2 și M3, autobuze cu burduf și autocare, tractoare din categoria N2 pentru semiremorci cu o masă brută între 3,5 și 7,5 tone.”

(2)  Remorci pentru transportul încărcăturilor excepționale și remorci cu zone pentru pasageri care călătoresc în picioare se exclud din această cerință.”

(3)  Acest punct nu împiedică Danemarca să omologheze în continuare o funcție de stabilitate a vehiculului care îndeplinește cerințele prezentului regulament.”

(4)  Clasa III, astfel cum a fost definită în Regulamentul nr. 107.”

(5)  A se vedea punctul 2.1 din apendicele 2 la prezenta anexă.”

(6)  Dacă este cazul.

(7)  Nu se efectuează încercări dacă producătorul poate demonstra faptul că o modificare nu afectează rigiditatea

(8)  A se tăia mențiunea necorespunzătoare.

(9)  Se aplică numai frânelor cu disc.

(10)  Se aplică numai frânelor cu tambur.

(11)  Se completează numai atunci când este instalat un dispozitiv de reglare automată a frânelor.

(12)  Se semnează de către persoane diferite chiar și atunci când serviciul tehnic și autoritatea de omologare coincid sau, în mod alternativ, raportul se emite împreună cu o autorizație separată din partea autorității de omologare.

(13)  VDC (Controlul dinamic al vehiculului), astfel cum este definit în cadrul ISO 11992-2:2003, inclusiv în Amendamentul 1:2007, este definit în prezentul regulament ca Funcția de stabilitate a vehiculului – a se vedea punctul 2.34 din regulament.

(14)  VDC (Controlul dinamic al vehiculului), astfel cum este definit în cadrul ISO 11992-2:2003, inclusiv în Amendamentul 1:2007, este definit în prezentul regulament ca Funcția de stabilitate a vehiculului – a se vedea punctul 2.34 din regulament.

(15)  ROP (Protecție la răsturnare), astfel cum este definită în cadrul ISO 11992-2:2003, inclusiv în Amendamentul 1:2007, este definită în prezentul regulament prin Controlul la răsturnare – a se vedea punctul 2.32.2.2 din regulament.

(16)  YC (Controlul girației), astfel cum este definit în cadrul ISO 11992-2:2003, inclusiv în Amendamentul 1:2007, este definit în prezentul regulament prin Controlul direcției – a se vedea punctul 2.32.2.1 din regulament.

(17)  ROP (Protecția la răsturnare), astfel cum este definită în cadrul ISO 11992-2:2003, inclusiv în Amendamentul 1:2007, este definită în prezentul regulament prin Controlul la răsturnare – a se vedea punctul 2.32.2.2 din regulament.

(18)  YC (Controlul girației), astfel cum este definit în cadrul ISO 11992-2:2003, inclusiv în Amendamentul 1:2007, este definit în prezentul regulament prin Controlul direcției – a se vedea punctul 2.32.2.1 din regulament.

(19)  Se semnează de către persoane diferite chiar și atunci când serviciul tehnic și autoritatea de omologare coincid sau, în mod alternativ, raportul se emite împreună cu o autorizație separată din partea autorității de omologare.

(20)  În cazul axelor multiple, atunci când distanța între unul dintre axe și axul său adiacent este mai mare de 2 m, fiecare ax individual este considerat un grup independent de axe.

(21)  Interacțiunea suplimentară cu alte sisteme sau componente de vehicule este permisă. În cazul în care aceste sisteme sau componente fac obiectul unor regulamente speciale, o astfel de interacțiune respectă cerințele respectivelor regulamente, de exemplu, interacțiunea cu sistemul de direcție respectă cerințele prevăzute în Regulamentul nr. 79 pentru ajustarea direcției.

(22)  În cazul în care folosirea oricăreia dintre manevrele de mai sus nu determină pierderea controlului direcției sau răsturnarea vehiculului, se poate folosi o manevră alternativă de comun acord cu serviciul tehnic.

(23)  Se semnează de către persoane diferite în cazul în care serviciul tehnic și autoritatea de omologare coincid.