11.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 325/89


DECIZIA REPREZENTANȚILOR GUVERNELOR STATELOR MEMBRE

din 5 decembrie 2007

privind numirea unui judecător la Curtea de Justiție a Comunităților Europene

(2007/811/CE, Euratom)

REPREZENTANȚII GUVERNELOR STATELOR MEMBRE ALE COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 223,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 139,

întrucât:

În temeiul articolelor 5 și 7 din Protocolul privind Statutul Curții de Justiție și în urma demisiei domnului Romain SCHINTGEN, este necesar să se procedeze la numirea unui judecător pe durata restantă a mandatului acestuia, și anume până la 6 octombrie 2009,

DECID:

Articolul 1

Domnul Jean-Jacques KASEL este numit judecător la Curtea de Justiție a Comunităților Europene începând cu data depunerii jurământului și până la 6 octombrie 2009.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 5 decembrie 2007.

Președintele

A. MENDONÇA E MOURA