11/Volumul 40

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

253


42005D0446


L 156/19

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA REPREZENTANȚILOR GUVERNELOR STATELOR MEMBRE REUNIȚI ÎN CONSILIUL

din 30 mai 2005

de stabilire a termenului limită de angajare a fondurilor celui de-al nouălea fond European de dezvoltare (FED)

(2005/446/CE)

REPREZENTANȚII GUVERNELOR STATELOR MEMBRE ALE COMUNITĂȚILOR EUROPENE, REUNIȚI ÎN CONSILIU,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere Acordul de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Cotonou, la 23 iunie 2000 (1), denumit în continuare „Acordul de parteneriat”,

având în vedere acordul intern între reprezentanții guvernelor statelor membre, reuniți în Consiliu, privind finanțarea și administrarea ajutorului comunitar în temeiul Protocolului financiar la Acordul de parteneriat ACP-CE (2), denumit în continuare „acordul intern”, în special articolul 2 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Punctul 5 din anexa I (Protocolul financiar) la Acordul de parteneriat prevede că suma totală a Protocolului financiar, suplimentată cu soldurile transferate din precedentele FED, acoperă perioada cuprinsă între 2000 și 2007.

(2)

Punctul 7 din respectiva anexă și articolul 2 alineatul (3) din acordul intern prevăd o evaluare a gradului în care fondurile au fost angajate și decontate ca bază pentru evaluarea necesității unor noi resurse după expirarea Protocolului financiar existent.

(3)

Declarația UE privind Protocolul financiar, anexată ca Declarația XVIII la Acordul de parteneriat, specifică faptul că, la evaluarea necesității unor noi resurse, trebuie să se țină seama pe deplin de data dincolo de care fondurile celui de-al nouălea FED nu vor mai fi angajate.

(4)

În consecință, în conformitate cu articolul 2 alineatul (4) din acordul intern, ar trebui să se stabilească, înaintea expirării celui de-al nouălea FED, data care poate fi revizuită în cazul în care este necesar, dincolo de care fondurile celui de-al nouălea FED nu mai pot fi angajate,

DECID:

Articolul 1

Data dincolo de care nu vor mai fi angajate fondurile celui de-al nouălea FED gestionat de către Comisie, subvențiile la dobândă gestionate de Banca Europeană de Investiții (BEI) și venitul provenind din dobânzile la aceste alocări este stabilită la 31 decembrie 2007. Această dată poate fi revizuită în cazul în care este necesar.

Articolul 2

Suma alocată pentru finanțarea facilității de investiții ca fond revolving, gestionată de BEI, nu este afectată de prezenta decizie.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 30 mai 2005.

În numele guvernelor statelor membre

Președintele

F. BODEN


(1)  JO L 317, 15.12.2000, p. 3. Acord, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Decizia nr. 2/2004 a Consiliului de Miniștri ACP-CE (JO L 297, 22.9.2004, p. 18).

(2)  JO L 317, 15.12.2000, p. 355.