11/Volumul 77

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

129


42005A0630(01)


C 160/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


CONVENȚIE

privind aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace la Convenția privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate

(2005/C 160/01)

ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE LA TRATATUL DE INSTITUIRE A COMUNITĂȚII EUROPENE,

AVÂND ÎN VEDERE faptul că Republica Cehă, Republica Estonia, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Ungară, Republica Malta, Republica Polonă, Republica Slovenia și Republica Slovacă, devenind membre ale Uniunii, s-au angajat să adere la Convenția privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate (denumită în continuare „Convenția privind arbitrajul”), semnată la Bruxelles la 23 iulie 1990, și la Protocolul la respectiva convenție, semnat la Bruxelles la 25 mai 1999,

MAJESTATEA SA REGELE BELGIENILOR,

PREȘEDINTELE REPUBLICII CEHE,

MAJESTATEA SA REGINA DANEMARCEI,

PREȘEDINTELE REPUBLICII FEDERALE GERMANIA,

PREȘEDINTELE REPUBLICII ESTONIA,

PREȘEDINTELE REPUBLICII ELENE,

MAJESTATEA SA REGELE SPANIEI,

PREȘEDINTELE REPUBLICII FRANCEZE,

PREȘEDINTELE IRLANDEI,

PREȘEDINTELE REPUBLICII ITALIENE,

PREȘEDINTELE REPUBLICII CIPRU,

CABINETUL DE MINIȘTRI AI REPUBLICII LETONIA,

PREȘEDINTELE REPUBLICII LITUANIA,

ALTEȚA SA REGALĂ MARELE DUCE DE LUXEMBURG,

PREȘEDINTELE REPUBLICII UNGARE,

PREȘEDINTELE MALTEI,

MAJESTATEA SA REGINA ȚĂRILOR DE JOS,

PREȘEDINTELE FEDERAL AL REPUBLICII AUSTRIA,

PREȘEDINTELE REPUBLICII POLONE,

PREȘEDINTELE REPUBLICII PORTUGHEZE,

PREȘEDINTELE REPUBLICII SLOVENIA,

PREȘEDINTELE REPUBLICII SLOVACE,

PREȘEDINTELE REPUBLICII FINLANDA,

GUVERNUL REGATULUI SUEDIEI,

MAJESTATEA SA REGINA REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

Republica Cehă, Republica Estonia, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Ungară, Republica Malta, Republica Polonă, Republica Slovenia și Republica Slovacă aderă la Convenția privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate, semnată la Bruxelles, la 23 iulie 1990, cu toate adaptările și modificările aduse acesteia prin Convenția privind aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei la Convenția privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate, semnată la Bruxelles la 21 decembrie 1995 și prin Protocolul de modificare a Convenției privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate, semnat la Bruxelles la 25 mai 1999.

Articolul 2

Convenția privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2 alineatul (2):

(a)

următoarea literă se introduce după litera (a):

„(b)

în Republica Cehă:

daň z příjmů fyzických osob

daň z příjmů právnických osob”;

(b)

litera (b) devine litera (c) și se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

în Danemarca:

indkomstskat til staten,

den kommunale indkomstskat,

den amtskommunale indkomstskat”;

(c)

litera (c) devine litera (d);

(d)

următoarea literă se introduce după litera (d):

„(e)

în Republica Estonia:

tulumaks”;

(e)

litera (d) devine litera (f);

(f)

litera (e) devine litera (g) și se înlocuiește cu următorul text:

„(g)

în Spania:

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,

Impuesto sobre Sociedades,

Impuesto sobre la Renta de no Residentes.”;

(g)

litera (f) devine litera (h);

(h)

litera (g) devine litera (i);

(i)

litera (h) devine litera (j) și se înlocuiește cu următorul text:

„(j)

în Italia:

imposta sul reddito delle persone fisiche,

imposta sul reddito delle società,

imposta regionale sulle attività produttive.”;

(j)

următoarele litere se introduc după litera (j):

„(k)

în Republica Cipru:

Φόρος Εισοδήματος

Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα της Δημοκρατίας;

(l)

în Republica Letonia:

uzņēmumu ienākuma nodoklis

iedzīvotāju ienākuma nodoklis;

(m)

în Republica Lituania:

Gyventojų pajamų mokestis;

Pelno mokestis”;

(k)

litera (i) devine litera (n);

(l)

următoarele litere se introduc după litera (n):

„(o)

în Republica Ungară:

személyi jövedelemadó

társasági adó

osztalékadó;

(p)

în Republica Malta:

taxxa fuq 1

income”;

(m)

litera (j) devine litera (q);

(n)

litera (k) devine litera (r);

(o)

următoarea literă se introduce după litera (r):

„(s)

în Republica Polonă:

podatek dochodowy od osób fizycznych

podatek dochodowy od osób prawnych”;

(p)

litera (l) devine litera (t);

(q)

următoarele litere se introduc după litera (t):

„(u)

în Republica Slovenia:

dohodnina

davek od dobička pravnih oseb;

(v)

în Republica Slovacă:

daň z príjmov právnických osôb

daň z príjmov fyzických osôb”;

(r)

litera (m) devine litera (w);

(s)

litera (n) devine litera (x) și se înlocuiește cu următorul text:

„(x)

în Suedia:

statlig inkomstskatt

kupongskatt

kommunal inkomstskatt”;

(t)

litera (o) devine litera (y).

2.

La articolul 3 alineatul (1) se adaugă următoarele liniuțe:

„—

în Republica Cehă:

Ministr financí sau un reprezentant autorizat;

în Republica Estonia:

Rahandusminister sau un reprezentant autorizat;

în Republica Cipru:

Ο Υπουργός Οικονομικών sau un reprezentant autorizat;

în Republica Letonia:

Valsts ieņēmumu dienests;

în Republica Lituania:

Finansu ministras sau un reprezentant autorizat;

în Republica Ungară:

a pénzügyminiszter sau un reprezentant autorizat;

în Republica Malta:

il-Ministru responsabbli ghall-finanzi sau un reprezentant autorizat;

în Republica Polonă:

Minister Finansów sau un reprezentant autorizat;

în Republica Slovenia:

Ministrstvo za finance sau un reprezentant autorizat;

în Republica Slovacă:

Minister financií sau un reprezentant autorizat”.

3.

La articolul 3 alineatul (1) liniuța:

„—

în Italia:

il Ministro delle Finanze sau un reprezentant autorizat”

se înlocuiește cu următorul text:

„—

în Italia:

Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali sau un reprezentant autorizat”.

Articolul 3

Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene transmite guvernelor Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia și Republicii Slovace o copie certificată pentru conformitate a următoarelor documente:

Convenția privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate

Convenția privind aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei la Convenția privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate

și

Protocolul de modificare a Convenției privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate

în limbile daneză, engleză, finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, olandeză, portugheză, spaniolă și suedeză.

Textele Convenției privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate, ale Convenției privind aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei la Convenția privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate și ale Protocolului de modificare a Convenției privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate, întocmite în limbile cehă, estonă, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, polonă, slovacă și slovenă sunt prevăzute în anexele I – IX la prezenta convenție. Textele întocmite în limbile cehă, estonă, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, polonă, slovacă și slovenă sunt autentice în aceleași condiții ca și celelalte texte ale Convenției privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate.

Articolul 4

Prezenta convenție face obiectul ratificării, acceptării sau aprobării de către statele semnatare. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare se depun la Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene.

Articolul 5

Prezenta convenție intră în vigoare, în raporturile dintre statele contractante care au ratificat-o, au acceptat-o sau au aprobat-o în prima zi a celei de-a treia luni de la data depunerii ultimului instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare de către statele respective.

Articolul 6

Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene notifică toate statele semnatare cu privire la:

(a)

depunerea fiecărui instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare;

(b)

datele de intrare în vigoare a prezentei convenții între statele care au ratificat-o, au acceptat-o sau au aprobat-o.

Articolul 7

Prezenta convenție, redactată într-un singur exemplar original în limbile cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză, toate cele douăzeci și unu de texte fiind egal autentice, se depune la arhivele Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene. Secretarul General transmite câte o copie certificată pentru conformitate guvernului fiecărui stat semnatar.

Hecho en Bruselas, el ocho de diciembre de dos mil cuatro.

V Bruselu dne osmého prosince dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles den ottende december to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am achten Dezember zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta detsembrikuu kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the eighth day of December in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le huit décembre deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì otto dicembre duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada astotajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų gruodžio aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer-negyedik év december hó nyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell fit-tmien jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brussel, de achtste december tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli, dnia ósmego grudnia roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Bruxelas, em oito de Dezembro de dois mil e quatro.

V Bruseli ôsmeho decembra dvetisícštyri.

V Bruslju, dne osmega decembra leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den åttonde december tjugohundrafyra.

POUR SA MAJESTE LE ROI DES BELGES

VOOR ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN

FÜR SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER

Image

ZA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

Image

FOR HENDES MAJESTÆT DANMARKS DRONNING

Image

FÜR DEN PRÄSIDENTEN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Image

EESTI VABARIIGI PRESIDENDI NIMEL

Image

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Image

POR SU MAJESTAD EL REY DE ESPAÑA

Image

POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Image

THAR CEANN UACHTARÁN NA hÉIREANN

FOR THE PRESIDENT OF IRELAND

Image

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Image

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚYΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Image

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA VĀRDĀ

Image

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO VARDU

Image

POUR SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG

Image

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE RÉSZÉRŐL

Image

GĦALL-PRESIDENT TA' MALTA

Image

VOOR HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN

Image

FÜR DEN BUNDESPRÄSIDENTEN DER REPUBLIK ÖSTERREICH

Image

ZA PREZYDENTA RZECZYPOSLITEJ POLSKIEJ

Image

PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA PORTUGUESA

Image

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE

Image

ZA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Image

SUOMEN TASAVALLAN PRESIDENTIN PUOLESTA

FÖR REPUBLIKEN FINLANDS PRESIDENT

Image

FÖR KONUNGARIKET SVERIGES REGERING

Image

FOR HER MAJESTY THE QUEEN OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

Image