19/Volumul 01

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

280


42000A0922(10)


L 239/115

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


ACORD DE ADERARE A REGATULUI SUEDIEI

la Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, semnată la Schengen la 19 iunie 1990


REGATUL BELGIEI, REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA, REPUBLICA FRANCEZĂ, MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI și REGATUL ȚĂRILOR DE JOS, părți la Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre Guvernele Statelor Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune ale acestora, semnată la Schengen la 19 iunie 1990, denumită în continuare „Convenția din 1990”, precum și Republica Italiană, Spania și Republica Portugheză, Republica Elenă și Republica Austria, care au aderat la Convenția din 1990 prin acordurile semnate la 27 noiembrie 1990, la 25 iunie 1991, la 6 noiembrie 1992 și respectiv la 28 aprilie 1995,

pe de o parte,

și REGATUL SUEDIEI, pe de altă parte,

având în vedere semnarea la Luxemburg în ziua de nouăsprezece a lunii decembrie din anul una mie nouă sute nouăzeci și șase a Protocolului privind aderarea Guvernului Regatului Suediei la Acordul Schengen din 14 iunie 1985 dintre Guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune ale acestora, modificat de Protocoalele privind aderarea Guvernelor Republicii Italiene, Regatului Spaniei și Republicii Portugheze, Republicii Elene, și Republicii Austria, semnate la 27 noiembrie 1990, 25 iunie 1991, la 6 noiembrie 1992 și respectiv la 28 aprilie 1995,

în temeiul articolului 140 din Convenția din 1990,

CONVIN URMĂTOARELE:

Articolul 1

Prin prezentul acord, Regatul Suediei aderă la Convenția din 1990.

Articolul 2

(1)   În ceea ce privește Regatul Suediei, la data semnării prezentului acord, funcționarii menționați la articolul 40 alineatul (4) din Convenția din 1990 sunt:

(a)

Polismän som är anställda av svenska polismyndigheter (ofițeri de poliție ai autorităților polițienești suedeze);

(b)

Tulltjänstemän, som är anställda av svensk tullmyndighet i de fall de har polisiara befogenheter, dvs framst i samband med smugglingsbrott och andra brott i samband med inresa och utresa till och fran riket (funcționari vamali ai autorităților vamale suedeze, când aceștia îndeplinesc o funcție polițienească, cu precădere în ceea ce privește infracțiunile legate de contrabandă, precum și alte infracțiuni legate de intrarea și ieșirea din țară);

(c)

Tjänstemän anställda vid den svenska Kustbevakningen i samband med övervakning till sjöss (ofițeri ai Gărzii Suedeze de Coastă responsabili cu supravegherea spațiilor maritime).

(2)   În ceea ce privește Regatul Suediei, la data semnării prezentului acord, autoritatea menționată la articolul 40 alineatul (5) din Convenția din 1990 este, Rikspolisstyrelsen (Direcția Poliției Naționale Suedeze).

Articolul 3

În ceea ce privește Regatul Suediei, la data semnării prezentului acord, funcționarii menționați la articolul 41 alineatul (7) din Convenția din 1990 sunt:

1.

Polismän som är anställda av svenska polismyndigheter (ofițeri de poliție ai autorităților polițienești suedeze);

2.

Tulltjänstemän, som är anställda av svensk tullmyndighet i de fall de har polisiara befogenheter, dvs framst i samband med smugglingsbrott och andra brott i samband med inresa och utresa till och fran riket (funcționari vamali ai autorităților vamale suedeze, când aceștia îndeplinesc o funcție polițienească, cu precădere în ceea ce privește infracțiunile legate de contrabandă, precum și alte infracțiuni legate de intrarea și ieșirea din țară).

Articolul 4

În ceea ce privește Regatul Suediei, la data semnării prezentului acord, ministerul competent menționat la articolul 65 alineatul (2) din Convenția din 1990 este Utrikesdepartementet (Ministerul Afacerilor Externe).

Articolul 5

Dispozițiile prezentului acord nu aduc atingere cooperării în cadrul Uniunii Nordice a Pașapoartelor, în măsura în care această cooperare nu contravine aplicării prezentului acord sau nu împiedică aplicarea acestuia.

Articolul 6

(1)   Prezentul acord este supus ratificării, acceptării sau aprobării. Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului este depozitarul instrumentelor de ratificare, acceptare sau aprobare și notifică toate părțile contractante.

(2)   Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni după depozitarea instrumentelor de ratificare, acceptare sau aprobare de către statele în care Convenția din 1990 a intrat în vigoare și de către Regatul Suediei.

În ceea ce privește celelalte state, prezentul acord intră în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni după depozitarea instrumentelor de ratificare, acceptare sau aprobare, cu condiția că prezentul acord a intrat în vigoare în conformitate cu dispozițiile paragrafului anterior.

(3)   Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului notifică tuturor părților contractante data intrării în vigoare.

Articolul 7

(1)   Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului transmite Guvernului Regatului Suediei o copie certificată a Convenției din 1990 în limbile franceză, germană, greacă, italiană, olandeză, portugheză și spaniolă.

(2)   Textul Convenției din 1990 redactat în limba suedeză este anexat la prezentul acord și este autentic în aceleași condiții ca și textele Convenției din 1990 redactate în limbile franceză, germană, greacă, italiană, olandeză, portugheză și spaniolă.

Drept care, subsemnații, pe deplin autorizați, semnează prezentul acord.

Încheiat la Luxemburg în ziua de nouăsprezece a lunii decembrie din anul una mie nouă sute nouăzeci și șase într-un singur exemplar în limbile, franceză, germană, greacă, italiană, olandeză, portugheză, spaniolă și suedeză, toate cele opt texte fiind autentice în aceeași măsură, acest original fiind depozitat la arhivele Guvernului Marelui Ducat al Luxemburgului, care transmite câte o copie certificată fiecărei părți contractante.

Pentru Guvernul Regatului Belgiei

Image

Pentru Guvernul Republicii Federale Germania

Image

Pentru Guvernul Republicii Elene

Image

Pentru Guvernul Regatului Spaniei

Image

Pentru Guvernul Republicii Franceze

Image

Pentru Guvernul Republicii Italiene

Image

Pentru Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului

Image

Pentru Guvernul Regatului Țărilor de jos

Image

Pentru Guvernul Republicii Austria

Image

Pentru Guvernul Republicii Portugheze

Image

Pentru Guvernul Regatului Suediei

Image


ACT FINAL

I.   La data semnării Acordului privind aderarea Regatului Suediei la Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune ale acestora, semnată la Schengen la 19 iunie 1990, la care au aderat Republica Italiană, Spania și Republica Portugheză, Republica Elenă și Republica Austria prin acordurile semnate la 27 noiembrie 1990, la 25 iunie 1991, la 6 noiembrie 1992 și respectiv la 28 aprilie 1995, Guvernul Regatului Suediei a subscris la Actul final, Procesul verbal și Declarația comună a miniștrilor și secretarilor de stat care au fost semnate la data semnării Convenției din 1990.

Guvernul Regatului Suediei a subscris la declarația comună și a luat notă de declarațiile unilaterale cuprinse în această declarație.

Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului transmite Guvernului Regatului Suediei o copie certificată a Actului final, Procesului verbal și Declarației comune a miniștrilor și secretarilor de stat care au fost semnate la data semnării Convenției din 1990, în limbile suedeză, olandeză, franceză, germană, greacă, italiană, portugheză și spaniolă.

II.   La data semnării Acordului privind aderarea Regatului Suediei la Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre Guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune ale acestora, semnată la Schengen la 19 iunie 1990, la care au aderat Republica Italiană, Spania și Republica Portugheză, Republica Elenă și Republica Austria prin acordurile semnate la 27 noiembrie 1990, la 25 iunie 1991, la 6 noiembrie 1992 și respectiv la 28 aprilie 1995, părțile contractante au adoptat următoarele declarații:

1.

Declarația comună privind articolul 6 din Acordul de aderare

 

Înainte de intrarea în vigoare a Acordului de aderare, părțile contractante se informează reciproc asupra tuturor circumstanțelor care ar avea semnificație pentru domeniile reglementate de Convenția din 1990 și pentru intrarea în vigoare a Acordului de aderare.

 

Acordul de aderare intră în vigoare între statele pentru care Convenția din 1990 a intrat în vigoare și Regatul Suediei atunci când condițiile preliminare pentru punerea în aplicare a Convenției din 1990 sunt îndeplinite în acele state și controalele la frontierele externe devin efective în acele state.

 

În ceea ce privește fiecare dintre celelalte state, prezentul Acord de aderare intră în vigoare atunci când toate condițiile preliminare de punere în aplicare a Convenției din 1990 au fost îndeplinite în acel stat și controalele la frontierele externe devin efective în acel stat.

2.

Declarația comună privind articolul 9 alineatul (2) din Convenția din 1990

 

Părțile contractante specifică faptul că la data semnării Acordului de aderare a Regatului Suediei la Convenția din 1990, regimul comun al vizelor menționat la articolul 9, alineatul (2) din Convenția din 1990 semnifică regimul comun aplicat de părțile semnatare ale Convenției începând cu 19 iunie 1990.

3.

Declarația comună privind Convenția cu privire la extrădare redactată în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind instituirea Uniunii Europene

 

Statele părți la Convenția din 1990 confirmă prin prezentul act că articolul 5, alineatul (4) din Convenția dintre statele membre ale Uniunii Europene redactată în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind instituirea Uniunii Europene cu privire la extrădare, semnată la Dublin la 27 septembrie 1996, și declarațiile acestora anexate convenției menționate, se aplică în cadrul Convenției din 1990.

III.   Părțile contractante au luat notă de declarațiile Regatului Suediei privind Acordurile privind aderarea Republicii Italiene, Regatului Spaniei și Republicii Portugheze, Republicii Elene, și Republicii Austria.

 

Guvernul Regatului Suediei ia notă de conținutul Acordurilor privind aderarea Republicii Italiene, Regatului Spaniei și Republicii Portugheze, Republicii Elene, și Republicii Austria la Convenția din 1990, semnate la 27 noiembrie 1990, la 25 iunie 1991, la 6 noiembrie 1992 și respectiv la 28 aprilie 1995, și de conținutul actelor finale și declarațiilor anexate acordurilor menționate.

 

Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului transmite Guvernului Regatului Suediei o copie certificată a instrumentelor menționate.

 

Declarația Regatului Suediei privind Acordurile privind aderarea Republicii Finlanda și Regatului Danemarcei la Convenția din 1990

 

La data semnării prezentului Acord, Regatul Suediei ia notă de conținutul acordurilor privind aderarea Republicii Finlanda și Regatului Danemarcei la Convenția din 1990 și de conținutul actelor finale și declarațiilor conexe.

Redactat la Luxemburg, în ziua de nouăsprezece a lunii decembrie din anul una mie nouă sute nouăzeci și șase, într-un singur exemplar original, în limbile franceză, germană, greacă, italiană, olandeză, portugheză, spaniolă și suedeză, toate cele opt texte fiind egal autentice, acest original fiind depozitat la arhivele Guvernului Marelui Ducat al Luxemburgului, care transmite câte o copie certificată tuturor părților contractante.

Pentru Guvernul Regatului Belgiei

Image

Pentru Guvernul Republicii Federale Germania

Image

Pentru Guvernul Republicii Elene

Image

Pentru Guvernul Regatului Spaniei

Image

Pentru Guvernul Republicii Franceze

Image

Pentru Guvernul Republicii Italiene

Image

Pentru Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului

Image

Pentru Guvernului Regatului Țărilor de Jos

Image

Pentru Guvernul Republicii Austria

Image

Pentru Guvernul Republicii Portugheze

Image

Pentru Regatul Suediei

Image


DECLARAȚIA MINIȘTRILOR ȘI SECRETARILOR DE STAT

In ziua de nouăsprezece a lunii decembrie din anul una mie nouă sute nouăzeci și șase, reprezentanții Guvernelor Regatului Belgiei, Regatului Suediei, Republicii Federale Germania, Republicii Elene, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria și Republicii Portugheze au semnat la Luxemburg Acordul privind aderarea Regatului Suediei la Convenția depunere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune ale acestora, semnată la Schengen la 19 iunie 1990, la care au aderat Republica Italiană, Spania și Republica Portugheză, Republica Elenă și Republica Austria prin acordurile semnate la 27 noiembrie 1990, la 25 iunie 1991, la 6 noiembrie 1992 și respectiv la 28 aprilie 1995.

Aceștia au luat notă de faptul că reprezentantul Regatului Suediei a declarat asocierea la Declarația făcută la Schengen la 19 iunie 1990 de către miniștrii și secretarii de stat reprezentând Guvernele Regatului Belgiei, Republicii Federale Germania, Republicii Franceze, Marelui Ducat al Luxemburgului și Regatului Țărilor de Jos și la decizia confirmată la aceeași dată prin semnarea Convenției depunere în aplicare a Acordului Schengen, declarație și decizie față de care și-au declarat sprijinul și Guvernele Republicii Italiene, Regatului Spaniei, Republicii Portugheze, Republicii Elene și Republicii Austria.