19/Volumul 11

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

128


41995A0330(01)


C 078/2

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


CONVENȚIE

elaborată în baza articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind procedura simplificată de extrădare între statele membre ale Uniunii Europene

ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE la prezenta convenție, state membre ale Uniunii Europene,

FĂCÂND TRIMITERE la Actul Consiliului din 9 martie 1995,

DORIND să îmbunătățească cooperarea judiciară în materie penală între statele membre în ceea ce privește atât efectuarea urmăririlor, cât și executarea condamnărilor,

RECUNOSCÂND importanța extrădării în cadrul cooperării judiciare pentru realizarea acestor obiective,

CONVINSE de necesitatea de a simplifica procedura de extrădare într-o măsură compatibilă cu principiile fundamentale ale dreptului lor intern, inclusiv cu principiile Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale,

CONSTATÂND că, într-un mare număr de proceduri de extrădare, persoana care face obiectul cererii nu se opune predării ei,

ÎNTRUCÂT este de dorit să se reducă la minimum, în astfel de cazuri, timpul necesar extrădării și orice perioadă de detenție în vederea extrădării,

ÎNTRUCÂT este necesar, prin urmare, să se faciliteze aplicarea Convenției europene privind extrădarea, din 13 decembrie 1957, prin simplificarea și îmbunătățirea procedurii de extrădare,

ÎNTRUCÂT dispozițiile Convenției europene privind extrădarea rămân aplicabile pentru toate aspectele care nu sunt reglementate de prezenta convenție,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

Dispoziții generale

(1)   Prezenta convenție urmărește să faciliteze aplicarea între statele membre ale Uniunii Europene a Convenției europene privind extrădarea prin completarea dispozițiilor acesteia.

(2)   Alineatul (1) nu aduce atingere aplicării unor dispoziții mai favorabile cuprinse în acordurile bilaterale sau multilaterale în vigoare între statele membre.

Articolul 2

Obligația de predare

Statele se angajează să predea între ele în conformitate cu procedura simplificată prevăzută de prezenta convenție, persoanele căutate în scopul extrădării, cu consimțământul acestor persoane și cu acordul statului solicitat, în conformitate cu prezenta convenție.

Articolul 3

Condițiile de predare

(1)   În conformitate cu articolul 2, orice persoană care face obiectul unei cereri de arestare preventivă în conformitate cu articolul 16 din Convenția europeană privind extrădarea este predată în conformitate cu articolele 4-11 și cu articolul 12 alineatul (1) din prezenta convenție.

(2)   Predarea prevăzută la alineatul (1) nu este condiționată de existența unei cereri de extrădare și a documentelor cerute de articolul 12 din Convenția europeană privind extrădarea.

Articolul 4

Informații care trebuie comunicate

(1)   În scopul informării persoanei arestate în vederea aplicării articolelor 6 și 7, precum și a autorității competente menționate la articolul 5 alineatul (2), următoarele informații care trebuie comunicate de statul solicitant sunt considerate suficiente:

(a)

identitatea persoanei căutate;

(b)

autoritatea care solicită arestarea;

(c)

existența unui mandat de arestare sau a unui act care are același efect juridic sau a unei hotărâri executorii;

(d)

natura și calificarea legală a infracțiunii;

(e)

descrierea împrejurărilor infracțiunii, inclusiv ora, locul și gradul de participare la infracțiune a persoanei căutate;

(f)

în măsura în care este posibil, consecințele infracțiunii.

(2)   Fără a aduce atingere alineatului (1), pot fi cerute informații suplimentare în cazul în care se dovedește că informațiile prevăzute în respectivul alineat nu sunt suficiente pentru a permite autorității competente a statului solicitat să autorizeze predarea.

Articolul 5

Consimțământ și acord

(1)   Consimțământul persoanei arestate este dat în conformitate cu articolele 6 și 7.

(2)   Autoritatea competentă a statului solicitat își dă acordul în conformitate cu normele sale procedurale.

Articolul 6

Informarea persoanei

Atunci când o persoană căutată în scopul extrădării este arestată pe teritoriul altui stat membru, autoritatea competentă îi aduce la cunoștință, în conformitate cu dreptul său intern, cererea al cărei obiect este, precum și posibilitatea care îi este oferită de a consimți la predarea ei către statul solicitant potrivit procedurii simplificate.

Articolul 7

Primirea consimțământului

(1)   Consimțământul persoanei arestate și, după caz, renunțarea sa expresă la beneficiul regulii specialității sunt exprimate în fața autorităților judiciare competente ale statului solicitat, în conformitate cu dreptul intern al acestuia.

(2)   Orice stat membru adoptă măsurile necesare pentru ca fie consimțământul, fie, după caz, renunțarea menționate la alineatul (1) să fie primite în condiții din care să reiasă că persoana le-a exprimat în mod voluntar și pe deplin conștientă de consecințele care decurg din aceasta. În acest scop, persoana arestată are dreptul de a cere să fie asistată de un apărător.

(3)   Consimțământul și, după caz, renunțarea menționate la alineatul (1) sunt consemnate într-un proces-verbal, în conformitate cu normele procedurale ale statului solicitat.

(4)   Consimțământul și, după caz, renunțarea menționate la alineatul (1) sunt irevocabile. În momentul depunerii instrumentului lor de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, statele membre pot să indice într-o declarație că fie consimțământul, fie, după caz, renunțarea pot fi revocabile, în conformitate cu normele aplicabile în dreptul intern. În acest caz, perioada cuprinsă între notificarea consimțământului și aceea a revocării sale nu este luată în considerare pentru stabilirea termenelor prevăzute la articolul 16 alineatul (4) din Convenția europeană privind extrădarea.

Articolul 8

Comunicarea consimțământului

(1)   Statul solicitat comunică imediat statului solicitant consimțământul persoanei. Pentru a permite acestui stat să prezinte, după caz, o cerere de extrădare, statul solicitat îi comunică, cel târziu zece zile după arestarea preventivă, dacă persoana și-a dat sau nu consimțământul.

(2)   Comunicarea prevăzută la alineatul (1) se efectuează direct între autoritățile competente.

Articolul 9

Renunțarea la beneficiul regulii specialității

Orice stat membru poate declara, în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare sau în orice alt moment că normele prevăzute la articolul 14 din Convenția europeană privind extrădarea nu se aplică atunci când persoana, în conformitate cu articolul 7 din prezenta convenție:

(a)

consimte la extrădare sau

(b)

după ce a consimțit la extrădare, renunță în mod expres la beneficiul regulii specialității.

Articolul 10

Comunicarea deciziei de extrădare

(1)   Prin derogare de la normele prevăzute la articolul 18 alineatul (1) din Convenția europeană privind extrădarea, comunicarea deciziei de extrădare luată în urma aplicării procedurii simplificate, precum și a informațiilor referitoare la această procedură este efectuată direct între autoritatea competentă a statului solicitat și autoritatea statului solicitant care a solicitat arestarea preventivă.

(2)   Comunicarea prevăzută la alineatul (1) este efectuată în cel mult douăzeci de zile de la data consimțământului persoanei.

Articolul 11

Termenul de predare

(1)   Predarea persoanei se efectuează în cel mult douăzeci de zile de la data la care decizia de extrădare a fost comunicată în condițiile enunțate la articolul 10 alineatul (2).

(2)   La expirarea termenului prevăzut la alineatul (1), în cazul în care persoana se află în detenție, este pusă în libertate pe teritoriul statului solicitat.

(3)   În caz de forță majoră care împiedică predarea persoanei în termenul prevăzut la alineatul (1), autoritatea respectivă prevăzută la articolul 10 alineatul (1) aduce la cunoștința celeilalte autorități acest fapt. Autoritățile convin asupra unei noi date de predare. În această ipoteză, predarea va avea loc în următoarele douăzeci de zile de la noua dată stabilită. În cazul în care la expirarea acestui termen, persoana în cauză se mai află încă în detenție, ea este pusă în libertate.

(4)   Alineatele (1), (2) și (3) din prezentul articol nu se aplică în cazul în care statul solicitat dorește să facă uz de articolul 19 din Convenția europeană privind extrădarea.

Articolul 12

Consimțământul dat după expirarea termenului prevăzut la articolul 8 sau în alte împrejurări

(1)   Atunci când persoana și-a dat consimțământul după expirarea termenului de zece zile prevăzut la articolul 8, statul solicitat:

pune în aplicare procedura simplificată astfel cum este prevăzută de către prezenta convenție în cazul în care o cerere de extrădare în sensul articolului 12 din Convenția europeană privind extrădarea nu i-a parvenit încă;

poate recurge la această procedură simplificată în cazul în care o cerere de extrădare în sensul articolului 12 din Convenția europeană privind extrădarea i-a parvenit între timp.

(2)   Atunci când nu a fost făcută nici o cerere de arestare preventivă și în cazul în care un consimțământ a fost dat după primirea unei cereri de extrădare, statul solicitat poate recurge la procedura simplificată astfel cum este prevăzută în prezenta convenție.

(3)   În momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, fiecare stat membru declară dacă intenționează să aplice alineatul (1) a doua liniuță și alineatul (2) și anume în ce condiții înțelege să facă aceasta.

Articolul 13

Reextrădarea către alt stat membru

Atunci când regula specialității nu se aplică persoanei extrădate, în conformitate cu declarația statului membru prevăzută la articolul 9 din prezenta convenție, articolul 15 din Convenția europeană privind extrădarea nu se aplică la reextrădarea acestei persoane către alt stat membru, cu excepția cazului în care respectiva declarație decide altfel.

Articolul 14

Tranzitul

În cazul tranzitului în sensul articolului 21 din Convenția europeană privind extrădarea, atunci când este vorba de extrădare în conformitate cu procedura simplificată, se aplică următoarele dispoziții:

(a)

în caz de urgență, cererea poate fi adresată, prin orice mijloc care lasă o înregistrare în scris, statului de tranzit și este însoțită de informațiile prevăzute la articolul 4. Statul de tranzit își poate face cunoscută decizia prin același procedeu;

(b)

informațiile prevăzute la articolul 4 sunt suficiente pentru a permite autorității competente a statului de tranzit să își dea seama dacă este vorba de o procedură simplificată de extrădare și să ia față de persoana extrădată măsurile de constrângere necesare executării tranzitului.

Articolul 15

Determinarea autorităților competente

În momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, fiecare stat membru indică într-o declarație care sunt autoritățile competente în sensul articolelor 4-8, 10 și 14.

Articolul 16

Intrarea în vigoare

(1)   Prezenta convenție este supusă ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare sunt depuse la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene. Secretarul General al Consiliului notifică depunerea acestora tuturor statelor membre.

(2)   Prezenta convenție intră în vigoare la nouăzeci de zile după depunerea instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare de către ultimul stat membru care a îndeplinit această formalitate.

(3)   Până la intrarea în vigoare a prezentei convenții, fiecare stat membru poate, în momentul depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare sau în orice alt moment, să declare că această convenție i se aplică, în raporturile sale cu statele membre care au făcut aceeași declarație, la nouăzeci de zile după depunerea declarației sale.

(4)   Orice declarație făcută în temeiul articolului 9 produce efecte la treizeci de zile după depunerea ei, dar nu mai devreme de data intrării în vigoare a prezentei convenții sau de data punerii în aplicare a acesteia în privința statului membru respectiv.

(5)   Prezenta convenție nu se aplică decât cererilor prezentate după data intrării în vigoare sau a punerii în aplicare a acesteia între statul solicitat și statul solicitant.

Articolul 17

Aderarea

(1)   Poate adera la prezenta convenție orice stat care devine stat membru al Uniunii Europene.

(2)   Textul prezentei convenții, elaborat în limba statului aderent de către Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene și aprobat de către toate statele membre, este autentic în egală măsură cu celelalte texte autentice. Secretarul General transmite o copie certificată ca fiind conformă a textului fiecărui stat membru.

(3)   Instrumentele de aderare sunt depuse la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene.

(4)   Prezenta convenție intră în vigoare în privința oricărui stat care aderă la ea la nouăzeci de zile după depunerea instrumentului său de aderare sau la data intrării în vigoare a acestei convenții, în cazul în care în momentul expirării respectivei perioade de nouăzeci de zile nu a intrat încă în vigoare.

(5)   În cazul în care prezenta convenție nu a intrat încă în vigoare în momentul depunerii instrumentului de aderare a acestora, articolul 13 alineatul (3) se aplică statelor membre aderente.

En fe de lo cual los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Convenio.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne konvention.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Übereinkommen gesetzt.

Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα σύμδαση.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hands.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.

Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gCoinbhinsiún seo.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final da presente convenção.

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.

Till bekräftelse härav har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat denna konvention.

Hecho en Bruselas, el diez de marzo de mil novecientos noventa y cinco, en un ejemplar único, en lenguas alemana, inglesa, danesa, española, finlandesa, francesa, griega, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, cuyos textos son igualmente auténticos y que será depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea. El Secretario General remitirá a cada Estado miembro una copia autenticada de dicho texto.

Udfærdiget i Bruxelles, den tiende marts nitten hundrede og femoghalvfems, i ét eksemplar på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, hvilke tekster alle har samme gyldighed, og er deponeret i arkiverne i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union. Generalsekretæren fremsender en bekræftet genpart til hver medlemsstat.

Geschehen zu Brüssel am zehnten März neunzehnhundertfünfundneunzig in einer Urschrift in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, irischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; die Urschrift wird im Archiv des Generalsekretariats des Rates der Europäischen Union hinterlegt. Der Generalsekretär übermittelt jedem Mitgliedstaat eine beglaubigte Abschrift dieser Urschrift.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα Μαρτίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε, σε ένα μόνον αντίτυπο, στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά και κατατίθενται στα αρχεία της Γενικής Γραμματείας του Συμδουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 0 Γενικός Γραμματέας διαδιδάζει επικυρωμένο αντίγραφο σε κάθε κράτος μέλος.

Done at Brussels, this tenth day of March in the year one thousand nine hundred and ninety-five in a single original, in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic, such original remaining deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the European Union, which shall transmit a certified copy to each of the Member States.

Fait à Bruxelles, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Le Secrétaire général en transmet une copie certifiée conforme à chaque État membre.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an deichiú lá de Mhárta míle naoi gcéad nócha a cúig, i scríbhinn bhunaidh amháin sa Bhéarla, sa Danmhairgis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmáinis, sa Ghréigis, san Iodáilis, san Ollainnis, sa Phortaingéilis, sa Spáinnis agus sa tSualainnis agus comhúdarás ag na téacsanna i ngach ceann de na teangacha sin; déanfar an scríbhinn bhunaidh sin a thaisceadh i gcartlann Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh. Cuirfidh an tArdrúnaí cóip dhílis dheimhnithe chuig gach Ballstát.

Fatto a Bruxelles, il dieci marzo millenovecentonovantacinque, in un unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, esemplare depositato negli archivi del Segretariato generale dell'Unione europea, che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuno Stato membro.

Gedaan te Brussel, de tiende maart negentienhonderdvijfennegentig, in één exemplaar, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, dat wordt neergelegd in het archief van het Secretariaat-Generaal van de Raad van de Europese Unie. De Secretaris-Generaal zendt een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan toe aan elke Lid-Staat.

Feito em Bruxelas, em dez de Março de mil novecentos e noventa e cinco, em exemplar único, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé todos os textos, depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia. O Secretário-Geral remeterá uma cópia autenticada a cada Estado-membro.

Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä maaliskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksän-kymmentäviisi yhtenä ainoana kappaleena englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä kaikkien näiden tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön arkistoon. Pääsihteeristö toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen siitä kaikille jäsenvaltioille.

Utfärdad i Bryssel dentionde mars år nittonhundranittiofem i ett enda exemplar, på danska, engelska, finska, franska, grekiska, irländska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska, varvid alla texter är lika giltiga, och deponerad i arkiven vid generalsekretariatet för Europeiska unionens råd. Generalsekreteraren skall vidarebefordra en bestyrkt kopia tili varje medlemsstat.

Pour le gouvernement du royaume de Belgique

Voor de Regering van het Koninkrijk België

Für die Regierung des Königreichs Belgien

Image

For regeringen for Kongeriget Danmark

Image

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Image

Για την κυδέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

Image

Por el Gobierno del Reino de España

Image

Pour le gouvernement de la République française

Image

Thar ceann Rialtas na hÉireann

For the Government of Ireland

Image

Per il governo della Repubblica italiana

Image

Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg

Image

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Regierung der Republik Österreich

Image

Pelo Governo da República Portuguesa

Image

Suomen hallituksen puolesta

Image

På svenska regeringens vägnar

Image

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image