8.9.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 222/380


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/1695 AL COMISIEI

din 10 august 2023

privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemele control-comandă și semnalizare ale sistemului feroviar din Uniunea Europeană și de abrogare a Regulamentului (UE) 2016/919

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (1), în special articolul 5 alineatul (11),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2016/919 al Comisiei (2) stabilește specificația tehnică de interoperabilitate (STI) referitoare la subsistemele control-comandă și semnalizare (CCS).

(2)

În temeiul articolului 3 alineatul (5) literele (b) și (f) din Decizia delegată (UE) 2017/1474 a Comisiei (3), STI-urile trebuie reexaminate pentru a se ține seama de evoluțiile sistemului feroviar al Uniunii și ale activităților de cercetare și de inovare conexe și pentru a se actualiza trimiterile la standarde.

(3)

La 24 ianuarie 2020, în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/796 al Parlamentului European și al Consiliului (4), Comisia a solicitat Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate („agenția”) să formuleze recomandări pentru implementarea unor obiective selectate dintre obiectivele specifice prevăzute la articolele 3 și 7 din Decizia delegată (UE) 2017/1474.

(4)

La 30 iunie 2022, agenția a emis o recomandare cu privire la subsistemele CCS (ERA-REC-1175-1218-2022/REC). Prezentul regulament se bazează pe această recomandare.

(5)

Cadrul de reglementare existent trebuie modernizat pentru a permite noi funcționalități asociate cu digitalizarea rețelelor feroviare. Eficiența și sustenabilitatea transportului feroviar trebuie îmbunătățite printr-o mai mare armonizare a Sistemului european de management al traficului feroviar (ERTMS) și printr-o implementare mai sistematică și pe scară mai largă a ERTMS în întreaga Uniune, în special pe rețeaua transeuropeană de transport.

(6)

Noile funcționalități asociate cu digitalizarea rețelelor feroviare și identificate în Raportul privind perspectiva pe termen mai lung a ERTMS întocmit de agenție impuneau actualizarea STI referitoare la subsistemele CCS. Aceste noi tehnologii solicitate, de asemenea, de sectorul feroviar erau viitorul sistem de comunicații mobile feroviare (Future Railway Mobile Communication System – FRMCS), conducerea automatizată a trenurilor, poziționarea avansată a trenurilor și cuplele automate digitale.

(7)

Prin urmare, prezenta revizuire oferă atât specificații complete pentru conducerea automatizată a trenurilor (grad de automatizare 2), cât și interfața cu FRMCS – care erau disponibile. Variantele complete ale FRMCS, ale poziționării avansate a trenurilor și ale cuplelor automate digitale nu erau încă disponibile din cauza necesității de a fi dezvoltate în continuare.

(8)

Pentru a ține pasul cu progresele tehnologice ar putea fi necesare soluții inovatoare, care nu respectă specificațiile prevăzute în anexa I sau pentru care metodele de evaluare prevăzute în anexa I nu pot fi aplicate. Aceste soluții inovatoare, în special cele care provin de la întreprinderea comună pentru căile ferate ale Europei (Europe’s Rail Joint Undertaking – ERJU) trebuie promovate, iar implementarea lor voluntară trebuie permisă în anumite condiții. În acest scop, este oportun să se prevadă un proces armonizat pentru toate statele membre în vederea validării unor astfel de soluții inovatoare pentru implementarea voluntară.

(9)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/1730 a Comisiei (5) stabilește condițiile armonizate pentru disponibilitatea și utilizarea eficientă a spectrului de frecvențe radio pentru sistemul radio mobil feroviar (Railway Mobile Radio – RMR). Statele membre au obligația de a utiliza aceste frecvențe pentru a planifica implementarea FRMCS.

(10)

Sistemul european de control și comandă al trenului (ETCS) este principalul sistem de semnalizare și control-comandă folosit în cadrul ERTMS. Pentru a-l adapta la nevoile actualizate ale sectorului feroviar, cea mai recentă actualizare a ETCS (și anume versiunea de referință 4) cuprinde două noi versiuni de sistem ale ETCS (versiunea de sistem 2.2 și versiunea de sistem 3.0), care sunt de asemenea incluse în prezenta revizuire. Versiunea de sistem 2.2 este integral retrocompatibilă. Versiunea de sistem 3.0 nu este compatibilă, deoarece include funcționalități care sunt necesare la bord atunci când sunt implementate la nivelul căii.

(11)

Pentru a realiza o mai mare armonizare a ERTMS, prezenta revizuire pune la dispoziție un nou regim coerent de tranziție și de migrare, asigură o procedură solidă de corectare a erorilor din specificații, reduce posibilitățile de îndeplinire parțială și elimină treptat necesitatea verificărilor privind compatibilitatea.

(12)

Noul regim de tranziție și de migrare a fost elaborat pentru a oferi un cadru coerent în vederea implementării unor noi funcționalități în legătură cu STI CCS pe rețeaua feroviară. Scopul acestui regim este de a asigura un echilibru între interesele părților interesate din sectorul feroviar, în special ale administratorilor de infrastructură și ale întreprinderilor feroviare.

(13)

Având în vedere faptul că ERTMS este un sistem complex, bazat pe software, care necesită întreținerea activă a specificațiilor, agenția, în calitatea sa de autoritate de sistem pentru ERTMS, trebuie să sprijine corectarea erorilor din specificațiile ERTMS. Pentru a se garanta siguranța și interoperabilitatea, trebuie precizată procedura de implementare a acestor corecturi privind erorile în elementele constitutive de interoperabilitate și în subsistemele CCS.

(14)

Conformitatea deplină cu STI asigură realizarea din punct de vedere tehnic a spațiului feroviar unic european. Ea asigură interoperabilitatea vehiculelor și sporește valoarea potențială de reutilizare a acestora. Îndeplinirea parțială a fost inițial percepută ca fiind necesară pentru a se ține seama de unele constrângeri naționale, dar posibilitățile de îndeplinire parțială trebuie reduse în mod semnificativ în prezentul regulament pentru a se atinge obiectivul de mai sus.

(15)

Chiar și un proces de certificare reușit nu poate preveni întotdeauna situația în care, în mod repetat, unul dintre subsisteme nu funcționează sau funcționează altfel decât s-a prevăzut, în anumite condiții, atunci când un subsistem CCS de la bord interacționează cu un subsistem CCS de cale. Prin urmare, trebuie efectuate verificări pentru a se demonstra compatibilitatea tehnică a subsistemelor CCS în zona de utilizare a unui vehicul.

(16)

Aceste verificări trebuie considerate o măsură temporară de sporire a încrederii în compatibilitatea tehnică dintre subsisteme. Principiile aplicabile acestor verificări trebuie să fie transparente și să pregătească terenul pentru o mai mare armonizare. Trebuie să se acorde prioritate posibilității de a executa aceste verificări într-un laborator care reprezintă configurația de cale ce urmează să fie pusă la dispoziție de administratorul de infrastructură. Pentru a limita la minimum verificările, fiecare stat membru trebuie să promoveze armonizarea în cadrul infrastructurii sale.

(17)

Trebuie să se acorde atenție măsurilor necesare pentru a spori, în cel mai scurt timp posibil, încrederea în compatibilitatea tehnică a unităților de la bord cu diferitele implementări de cale ale ERTMS și pentru a reduce și a elimina încercările sau verificările necesare pentru a demonstra compatibilitatea tehnică a unităților de la bord cu diferitele implementări de cale ale ERTMS. Prin urmare, agenția trebuie să evalueze divergențele tehnice subiacente și să decidă cu privire la măsurile necesare pentru eliminarea nevoii de a realiza încercări sau verificări care au ca scop dovedirea compatibilității tehnice a unităților de la bord cu diferite implementări de la nivelul căii.

(18)

Analiza sistemelor de detectare a trenurilor vizează îmbunătățirea interoperabilității și a armonizării sistemului feroviar european, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere economic. O parte a acestei analize este identificarea transparentă a sistemelor de detectare a trenurilor neconforme cu STI.

(19)

Prin urmare, Regulamentul (UE) 2016/919 trebuie abrogat.

(20)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în conformitate cu articolul 51 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/797,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește specificația tehnică de interoperabilitate (STI) referitoare la subsistemele control-comandă și semnalizare (CCS) ale sistemului feroviar din Uniune.

Articolul 2

Domeniu de aplicare

(1)   STI se aplică subsistemelor CCS de cale și CCS de la bord noi ale sistemului feroviar, astfel cum sunt definite la punctele 2.3 și 2.4 din anexa II la Directiva (UE) 2016/797. Punctul 7.2.2 din anexa I la prezentul regulament se aplică tuturor modificărilor aduse unui subsistem CCS de la bord existent.

(2)   STI nu se aplică subsistemelor CCS de cale și CCS de la bord existente ale sistemului feroviar care au fost deja date în exploatare pe o parte sau pe integralitatea unei rețele feroviare a oricărui stat membru până la data de 28 septembrie 2023.

(3)   Cu toate acestea, STI se aplică subsistemelor CCS de cale și de la bord existente care prezintă una dintre următoarele caracteristici:

(a)

subsistemul este supus reînnoirii sau modernizării în conformitate cu capitolul 7 din anexa I la prezentul regulament;

(b)

zona de utilizare a unui vehicul este extinsă în conformitate cu articolul 54 alineatul (3) din Directiva (UE) 2016/797, caz în care se aplică punctul 7.4.2.3 din anexa I la prezentul regulament, cu excepția cazului în care în RINF nu este indicată nicio instalare de ETCS pentru următorii cinci ani în noua zonă de utilizare, iar zona de utilizare este limitată la două state membre;

(c)

subsistemul face obiectul cerințelor de întreținere a specificațiilor stabilite la punctul 7.2.10 din anexa I la prezentul regulament.

(4)   Domeniul tehnic și geografic de aplicare al STI este stabilit la punctele 1.1 și 1.2 din anexa I.

Articolul 3

Puncte deschise

(1)   În ceea ce privește aspectele menționate ca „puncte deschise” în apendicele F la anexa I la prezentul regulament, condițiile care trebuie îndeplinite pentru verificarea cerințelor esențiale prevăzute în anexa III la Directiva (UE) 2016/797 pot fi stabilite de normele naționale în vigoare într-un stat membru.

(2)   Până la 28 martie 2024, fiecare stat membru transmite agenției, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 din Regulamentul (UE) 2016/796, următoarele informații, cu excepția cazului în care aceste informații au fost deja comunicate fie agenției, fie Comisiei în temeiul versiunii anterioare a prezentului regulament:

(a)

normele naționale menționate la alineatul (1);

(b)

procedurile de verificare și de evaluare a conformității care trebuie efectuate în vederea aplicării normelor naționale menționate la alineatul (1);

(c)

organismele desemnate să efectueze procedurile de verificare și de evaluare a conformității în ceea ce privește punctele deschise.

Articolul 4

Cazuri specifice

(1)   În ceea ce privește cazurile specifice menționate la punctul 7.7.2 din anexa I la prezentul regulament, condițiile care trebuie îndeplinite pentru verificarea cerințelor esențiale prevăzute în anexa III la Directiva (UE) 2016/797 sunt cele prevăzute la punctul 7.7.2 din anexa I sau, dacă acest lucru este justificat, pot fi stabilite de normele naționale în vigoare într-un stat membru.

(2)   Până la 28 martie 2024, fiecare stat membru transmite agenției, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 din Regulamentul (UE) 2016/796, următoarele informații, cu excepția cazului în care aceste informații au fost deja comunicate fie agenției, fie Comisiei în temeiul versiunii anterioare a prezentului regulament:

(a)

normele naționale menționate la alineatul (1);

(b)

procedurile de verificare și de evaluare a conformității care trebuie efectuate în vederea aplicării normelor naționale menționate la alineatul (1);

(c)

organismele desemnate să efectueze procedurile de verificare și de evaluare a conformității în ceea ce privește cazurile specifice.

Articolul 5

Punere în aplicare

(1)   Producătorii și solicitanții de autorizații de dare în exploatare a infrastructurii sau de introducere pe piață a vehiculelor se asigură că subsistemele menționate la articolul 2 din prezentul regulament și destinate utilizării în cadrul rețelelor menționate la articolul 2 punctul 1 din Directiva (UE) 2016/797 respectă STI stabilită în anexa I la prezentul regulament.

(2)   Producătorii și administratorii de infrastructură, întreprinderile feroviare sau orice altă entitate responsabilă pentru vehiculul feroviar sau pentru infrastructură se asigură că subsistemele menționate la articolul 2 respectă cerințele de întreținere a specificațiilor stabilite la punctul 7.2.10 din anexa I.

(3)   Organismele notificate se asigură că certificatele bazate pe capitolul 6 din anexa I la prezentul regulament sunt eliberate în limitele responsabilităților lor pentru elementele constitutive de interoperabilitate sau pentru subsisteme în conformitate cu articolul 10 sau, respectiv, articolul 15 din Directiva (UE) 2016/797.

(4)   Statele membre notifică agenției și Comisiei, până la 15 iunie 2024, planul lor național de implementare elaborat în conformitate cu punctul 7.4.4 din anexa I.

Articolul 6

Disponibilitatea produselor ETCS, ATO și FRMCS la bord

(1)   Până la 1 ianuarie 2025, agenția elaborează un raport către Comisie cu privire la:

(a)

disponibilitatea produselor ETCS la bord conforme cu specificațiile versiunii de referință 4 a ETCS;

(b)

disponibilitatea produselor ATO la bord conforme cu specificațiile versiunii de referință 1 a ATO;

(c)

disponibilitatea prototipurilor FRMCS la bord bazate pe proiectul de versiune a specificațiilor.

(2)   Comisia prezintă raportul comitetului menționat la articolul 51 din Directiva (UE) 2016/797 și va lua măsuri adecvate.

Articolul 7

Sisteme de clasă B

(1)   Statele membre se asigură că funcționalitatea, performanța și interfețele sistemelor de clasă B rămân conforme specificațiilor din anexa II la prezentul regulament, cu excepția cazurilor în care sunt necesare modificări pentru atenuarea erorilor critice pentru siguranță din cadrul acestor sisteme.

(2)   Statele membre notifică Comisiei și agenției modificările menționate la alineatul (1) și solicită un aviz tehnic de conformitate din partea agenției în temeiul articolului 10 alineatele (1) și (3) din Regulamentul (UE) 2016/796.

Articolul 8

Proiecte finanțate de Uniune

(1)   Sprijinul financiar din fondurile Uniunii pentru cheltuielile legate de CCS se limitează la costurile eligibile direct legate de instalarea sau modernizarea ERTMS de cale și la bord sau legate de pregătirea unei viitoare implementări a ERTMS, inclusiv a sistemelor de detectare a trenurilor conforme cu prezentul regulament și a instalațiilor de centralizare.

Sprijinul financiar din fondurile Uniunii poate acoperi, de asemenea, proiectele în curs și proiectele viitoare de punere în aplicare a planurilor de redresare și reziliență și a planurilor naționale de implementare a ERTMS disponibile la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(2)   Vehiculele care fac obiectul alineatului (1) și care necesită sisteme de clasă B la bord pentru a circula pe rute echipate numai cu sisteme de clasă B pot beneficia de fonduri din partea Uniunii dacă utilizează opțiunile indicate în anexa I punctul 4.2.6.1 alineatele (1), (2) și (3).

Articolul 9

Corectarea erorilor

(1)   În temeiul rolului său de autoritate de sistem pentru ERTMS în temeiul articolului 28 din Regulamentul (UE) 2016/796, agenția analizează toate cererile de modificare a sistemului care i-au fost adresate. Agenția acordă prioritate cererilor de modificare pe care le clasifică drept erori care ar putea împiedica derularea serviciilor normale ale sistemului feroviar.

(2)   Agenția furnizează periodic, la cererea Comisiei, o versiune de întreținere a specificațiilor în conformitate cu procedura de întreținere a specificațiilor stabilită în anexa I la prezentul regulament.

Articolul 10

Viitorul sistem de comunicații mobile feroviare

În cazul în care agenția a emis un aviz împreună cu proiectul de versiune a specificațiilor referitoare la viitorul sistem de comunicații mobile feroviare (FRMCS), producătorii și entitățile care implementează anticipat trebuie să utilizeze specificațiile respective în proiectele lor pilot, să informeze Comisia și agenția cu privire la fiecare proiect-pilot la începutul acestuia și să le țină la curent cu evoluția ulterioară a respectivelor proiecte-pilot.

Articolul 11

Soluții inovatoare

(1)   În cazul soluțiilor inovatoare impuse de progresul tehnologic și aprobate de pilonul sistemic al întreprinderii comune pentru căile ferate ale Europei (ERJU), ERJU prezintă Comisiei soluții inovatoare împreună cu informații privind modul în care aceste soluții deviază de la dispozițiile relevante ale prezentei STI sau le completează.

(2)   Comisia solicită un aviz din partea agenției cu privire la soluția inovatoare în temeiul articolului 6 din Directiva (UE) 2016/797.

(3)   Agenția, în calitate de autoritate de sistem, emite un aviz cu privire la soluția inovatoare. Comisia analizează avizul agenției și poate solicita ERJU să furnizeze specificațiile funcționale și de interfață corespunzătoare, precum și metoda de evaluare, toate acestea trebuind să fie incluse în STI pentru a face posibilă utilizarea soluției inovatoare.

(4)   Comisia poate solicita agenției să integreze specificațiile și metodele de evaluare într-o recomandare a ERA în temeiul articolului 5 din Directiva (UE) 2016/797. Până la reexaminarea STI, Comisia poate solicita agenției să emită un aviz cu proiectul de versiune a specificațiilor și cu metoda de evaluare a soluției inovatoare.

Articolul 12

Compatibilitatea cu ERTMS și revizuirea viitoare

Până la 28 martie 2024, administratorii de infrastructură prezintă agenției definiția verificărilor privind compatibilitatea vehiculelor cu infrastructura în ceea ce privește sistemul ETCS și sistemul radio pentru liniile existente echipate cu ERTMS sau GSM-R în funcțiune. Statele membre abrogă normele naționale corespunzătoare până la aceeași dată. Până la 1 iunie 2024, agenția furnizează Comisiei analiza sa cu privire la modul de eliminare treptată a verificărilor pentru demonstrarea compatibilității tehnice a unităților de la bord cu diferite implementări ERTMS de la nivelul căii și pentru realizarea armonizării normelor tehnice și de exploatare la nivelul spațiului feroviar unic european.

Articolul 13

Compatibilitatea sistemelor de detectare a trenurilor

(1)   Până la 31 decembrie 2024, statele membre ai căror administratori de infrastructură exploatează sisteme de detectare a trenurilor care nu sunt conforme cu prezentul regulament trebuie să solicite un caz specific și să informeze agenția în legătură cu aceste sisteme, comunicându-i următoarele informații:

(a)

limitele curenților perturbatori pentru circuitele de cale, inclusiv metodele de evaluare și impedanța vehiculelor în conformitate cu clauza 3.2.2 din documentul ERA/ERTMS/033281 rev 5.0;

(b)

limitele câmpului pentru numărătoarele de osii pe axa X, Y, Z, inclusiv metodele de evaluare în conformitate cu clauza 3.2.1 din documentul ERA/ERTMS/033281 rev 5.0;

(c)

cazurile specifice pentru sistemele de detectare a trenurilor care nu sunt conforme cu prezentul regulament utilizând modelul menționat în anexa B.1 la documentul ERA/ERTMS 033281 rev 5.0.

(2)   Până la 31 decembrie 2024, administratorii de infrastructură informează agenția cu privire la limitele/frecvențele necesare ale curenților perturbatori din gestionarea frecvențelor pentru sistemele de detectare a trenurilor conforme cu STI, astfel cum sunt specificate în secțiunile 3.2.2.1-3.2.2.6 din documentul ERA/ERTMS/033281 rev 5.0, pentru rețelele lor relevante. Aceste limite/frecvențe se publică pe site-ul web al agenției.

(3)   Administratorii de infrastructură actualizează în consecință valorile parametrilor relevanți din registrul de infrastructură.

(4)   Odată cu publicarea cazurilor specifice în temeiul articolului 13 alineatul (1), până la 31 decembrie 2025 cel târziu, statele membre abrogă toate normele naționale referitoare la compatibilitatea cu sistemele de detectare a trenurilor, cu excepția cazurilor care intră sub incidența articolului 13 alineatul (2) litera (f) din Directiva (UE) 2016/797.

(5)   Până la 31 decembrie 2027, se reexaminează cazurile specifice privind sistemele de detectare a trenurilor și datele de încheiere corespunzătoare, cu scopul de a îmbunătăți interoperabilitatea și armonizarea sistemului feroviar european în ceea ce privește fezabilitatea din punct de vedere economic.

Articolul 14

Abrogare și dispoziții tranzitorii

Regulamentul (UE) 2016/919 se abrogă.

Cu toate acestea, el continuă să se aplice subsistemelor autorizate în conformitate cu regulamentul respectiv care nu intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament în temeiul articolului 2.

Capitolele/tabelele/documentele corespunzătoare din regulamentul abrogat continuă să se aplice subsistemelor și elementelor constitutive de interoperabilitate în măsura în care și atât timp cât un regim de tranziție este prevăzut pentru aceste capitole/tabele/documente în conformitate cu apendicele B la anexa I.

Administratorii de infrastructură continuă să aibă obligația de a notifica definiția verificărilor privind compatibilitatea vehiculelor cu infrastructura în ceea ce privește sistemul ETCS și sistemul radio pentru liniile existente echipate cu ERTMS sau GSM-R în funcțiune în temeiul punctului 6.1.2.4 din anexa la Regulamentul (UE) 2016/919, până la 16 ianuarie 2020. În ceea ce privește proiectele începute după 16 ianuarie 2020 și înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, administratorii de infrastructură notifică aceste informații în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 15

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 august 2023.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 138, 26.5.2016, p. 44.

(2)  Regulamentul (UE) 2016/919 al Comisiei din 27 mai 2016 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemele de control-comandă și semnalizare ale sistemului feroviar în Uniunea Europeană (JO L 158, 15.6.2016, p. 1).

(3)  Decizia delegată (UE) 2017/1474 a Comisiei din 8 iunie 2017 de completare a Directivei (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obiectivele specifice pentru elaborarea, adoptarea și revizuirea specificațiilor tehnice de interoperabilitate (JO L 210, 15.8.2017, p. 5).

(4)  Regulamentul (UE) 2016/796 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004 (JO L 138, 26.5.2016, p. 1).

(5)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/1730 a Comisiei din 28 septembrie 2021 privind utilizarea armonizată a benzilor de frecvențe pereche 874,4-880,0 MHz și 919,4-925,0 MHz și a benzii de frecvențe nepereche 1 900-1 910 MHz pentru Sistemul radio mobil feroviar (JO L 346, 30.9.2021, p. 1).


ANEXA I

Cuprins

1.

INTRODUCERE 391

1.1.

Domeniul tehnic de aplicare 391

1.2.

Domeniul geografic de aplicare 391

1.3.

Conținutul prezentei STI 391

2.

DEFINIȚIA ȘI DOMENIUL DE APLICARE A SUBSISTEMULUI 392

2.1.

Introducere 392

2.2.

Domeniul de aplicare 392

2.3.

Niveluri de aplicare la nivelul căii (ETCS) 393

3.

CERINȚELE ESENȚIALE PENTRU SUBSISTEMELE CONTROL-COMANDĂ ȘI SEMNALIZARE 393

3.1.

Generalități 393

3.2.

Aspecte specifice ale subsistemelor control-comandă și semnalizare 395

3.2.1.

Siguranță 395

3.2.2.

Fiabilitate și disponibilitate 395

3.2.3.

Compatibilitate tehnică 395

3.3.

Cerințe esențiale care nu sunt reglementate direct de prezenta STI 396

3.3.1.

Siguranță 396

3.3.2.

Sănătate 396

3.3.3.

Protecția mediului 396

3.3.4.

Compatibilitate tehnică 396

3.3.5.

Accesibilitate 396

4.

CARACTERIZAREA SUBSISTEMELOR 397

4.1.

Introducere 397

4.1.1.

Parametri de bază 397

4.1.2.

Prezentare generală a cerințelor 397

4.1.3.

Părți ale subsistemelor control-comandă și semnalizare 398

4.2.

Specificații tehnice și funcționale ale subsistemelor 398

4.2.1.

Caracteristici de fiabilitate, de disponibilitate și de siguranță ale subsistemelor control-comandă și semnalizare relevante pentru interoperabilitate 398

4.2.2.

Funcționalitatea ETCS la bord 400

4.2.3.

Funcționalitatea ETCS de cale 401

4.2.4.

Funcții de comunicații mobile pentru sisteme feroviare RMR 402

4.2.5.

Interfețe aeriene RMR, ETCS și ATO 403

4.2.6.

Interfețe la bord interne sistemului control-comandă și semnalizare 404

4.2.7.

Interfețe de cale interne subsistemului control-comandă și semnalizare 406

4.2.8.

Gestionarea cheilor 407

4.2.9.

Gestionarea ETCS-ID 407

4.2.10.

Sistemele de detectare a trenurilor de cale 407

4.2.11.

Compatibilitatea electromagnetică dintre materialul rulant și echipamentele de control-comandă și semnalizare de cale 407

4.2.12.

DMI (interfața mecanic-mașină) a ETCS 407

4.2.13.

DMI (interfața mecanic-mașină) a RMR 407

4.2.14.

Interfața cu înregistrarea datelor în scopuri de reglementare 408

4.2.15.

Obiectele de control-comandă și semnalizare de cale 408

4.2.16.

Construcția echipamentelor utilizate în subsistemele CCS 408

4.2.17.

Compatibilitatea sistemelor radio și ETCS 408

4.2.18.

Funcționalitatea ATO la bord 412

4.2.19.

Funcționalitatea ATO de cale 413

4.2.20.

Documentația tehnică pentru întreținere 413

4.3.

Specificații funcționale și tehnice ale interfețelor cu alte subsisteme 414

4.3.1.

Interfața cu subsistemul exploatare și gestionarea traficului 414

4.3.2.

Interfața cu subsistemulmaterial rulant 415

4.3.3.

Interfața cu subsistemul infrastructură 418

4.3.4.

Interfața cu subsistemul energie 418

4.4.

Norme de exploatare 418

4.5.

Norme de întreținere 418

4.6.

Competențe profesionale 418

4.7.

Condițiile de sănătate și de siguranță 419

4.8.

Registrele 419

4.9.

Verificarea compatibilității cu ruta înainte de utilizarea vehiculelor autorizate 419

5.

ELEMENTE CONSTITUTIVE DE INTEROPERABILITATE 419

5.1.

Definiție 419

5.2.

Lista elementelor constitutive de interoperabilitate 419

5.2.1.

Elemente constitutive de interoperabilitate de bază 419

5.2.2.

Gruparea elementelor constitutive de interoperabilitate 419

5.3.

Performanțe și specificații ale elementelor constitutive de interoperabilitate 420

6.

EVALUAREA CONFORMITĂȚII ȘI/SAU A ADECVĂRII PENTRU UTILIZARE A ELEMENTELOR CONSTITUTIVE DE INTEROPERABILITATE ȘI VERIFICAREA SUBSISTEMELOR 426

6.1.

Introducere 426

6.1.1.

Principii generale 426

6.1.2.

Principii de încercare a ETCS, ATO și RMR 427

6.2.

Elemente constitutive de interoperabilitate 427

6.2.1.

Proceduri de evaluare pentru elementele constitutive de interoperabilitate ale subsistemelor control-comandă și semnalizare 427

6.2.2.

Module pentru elementele constitutive de interoperabilitate ale subsistemelor control-comandă și semnalizare 428

6.2.3.

Cerințe de evaluare 428

6.2.4.

Aspecte speciale 431

6.3.

Subsistemele control-comandă și semnalizare 432

6.3.1.

Procedurile de evaluare a subsistemelor control-comandă și semnalizare 432

6.3.2.

Module pentru subsistemele control-comandă și semnalizare 433

6.3.3.

Cerințe de evaluare pentru subsistemul de la bord 433

6.3.4.

Evaluarea cerințelor pentru subsistemul de cale 438

6.4.

Dispoziții în caz de evaluare parțială a cerințelor STI 443

6.4.1.

Evaluarea unor părți ale subsistemelor control-comandă și semnalizare 443

6.4.2.

Declarația intermediară de verificare 444

6.5.

Gestionarea erorilor 444

6.5.1.

Conținutul certificatelor CE 444

6.5.2.

Conținutul declarațiilor CE 445

7.

IMPLEMENTAREA STI REFERITOARE LA SUBSISTEMUL CONTROL-COMANDĂ ȘI SEMNALIZARE 445

7.1.

Introducere 445

7.2.

Norme general aplicabile 445

7.2.1.

Modernizarea sau reînnoirea subsistemelor control-comandă și semnalizare sau a unor părți ale acestora 445

7.2.2.

Modificarea unui subsistem de la bord existent 445

7.2.3.

Modernizarea sau reînnoirea unui subsistem de cale existent 451

7.2.4.

Certificate de examinare CE de tip sau a proiectului 454

7.2.5.

Sisteme preexistente 455

7.2.6.

Disponibilitatea modulelor specifice de transmisie și a interfețelor cu sistemele de clasă B la bord 455

7.2.7.

Echipamente suplimentare de clasă B pe o linie echipată cu sisteme de clasă A 456

7.2.8.

Vehicul cu echipamente de clasă A și de clasă B 456

7.2.9.

Condiții privind funcțiile obligatorii și facultative 456

7.2.10.

Întreținerea specificațiilor (corectarea erorilor) 458

7.3.

Norme specifice de implementare pentru RMR 459

7.3.1.

Instalații de cale 459

7.3.2.

Instalații la bord 460

7.4.

Norme specifice de implementare pentru ETCS 461

7.4.1.

Instalații de cale 461

7.4.2.

Instalații la bord 462

7.4.3.

Cerințe naționale 464

7.4.4.

Planurile naționale de implementare 464

7.5.

Norme de implementare a verificărilor privind compatibilitatea sistemelor radio și ETCS 466

7.6.

Norme specifice de implementare pentru sistemele de detectare a trenurilor 466

7.7.

Cazuri specifice 466

7.7.1.

Introducere 466

7.7.2.

Lista cazurilor specifice 467
Apendicele A 478

Tabelul A 1 –

Referințe între parametrii de bază și specificațiile obligatorii 478

Tabelul A 2 –

Lista specificațiilor obligatorii 481

Taebelul A 3 –

Lista standardelor 486

Tabelul A 4 –

Lista standardelor obligatorii pentru laboratoarele acreditate 486
Apendicele B 135

B1.

Modificări aduse cerințelor și regimurilor de tranziție pentru subsistemele de la bord 108

B2.

Modificări aduse cerințelor și regimurilor de tranziție pentru subsistemul CCS de cale 499

B3.

Modificări aduse cerințelor și regimurilor de tranziție privind elementele constitutive de interoperabilitate pentru subsistemul CCS 501
Apendicele C 503

Apendicele C.1:

Model de declarație ESC 504

Apendicele C.2:

Model de declarație ESC privind elementele constitutive de interoperabilitate 505

Apendicele C.3:

Model de declarație RSC 506

Apendicele C.4:

Declarație RSC privind elementul constitutiv de interoperabilitate 507

Apendicele C.5:

Model de declarație ESC/RSC combinată 508

Apendicele C.6:

Model de declarație ESC/RSC combinată privind elementele constitutive de interoperabilitate 509
Apendicele D 510
Apendicele E 511
Apendicele F 515
Apendicele G 516
Apendicele H 518

1.   INTRODUCERE

1.1.   Domeniul tehnic de aplicare

Prezenta STI se referă la subsistemul control-comandă și semnalizare de la bord și la subsistemul control-comandă și semnalizare de cale.

Prezenta STI se aplică subsistemelor control-comandă și semnalizare de cale ale rețelei de cale ferată definite la punctul 1.2 (Domeniul geografic de aplicare) din prezenta STI, precum și subsistemelor control-comandă și semnalizare de la bord ale vehiculelor care sunt (sau sunt destinate să fie) exploatate pe această rețea. Aceste vehicule aparțin unuia dintre următoarele tipuri [definite la punctul 2 din anexa I la Directiva (UE) 2016/797]:

(1)

material rulant de călători și locomotive, inclusiv unități de tracțiune termică sau electrică, trenuri de călători autopropulsate cu motoare termice sau electrice și vagoane de călători, dacă sunt dotate cu cabină de conducere;

(2)

vehicule speciale, precum mașinile de cale, dacă sunt dotate cu cabină de conducere și sunt destinate să fie utilizate în regim de circulație pe propriile roți.

Această listă de vehicule le include pe cele special concepute să fie exploatate pe diferitele tipuri de linii de mare viteză descrise la punctul 1.2 (Domeniul geografic de aplicare).

1.2.   Domeniul geografic de aplicare

Domeniul geografic de aplicare al prezentei STI este reprezentat de rețeaua întregului sistem feroviar, astfel cum este descrisă la punctul 1 din anexa I la Directiva (UE) 2016/797, și exclude cazurile de infrastructură menționate la articolul 1 alineatele (3) și (4) din Directiva (UE) 2016/797.

STI se aplică rețelelor cu ecartament de 1 435 mm, 1 520 mm, 1 524 mm, 1 600 mm și 1 668 mm. Cu toate acestea, ea nu se aplică liniilor scurte de trecere a frontierei cu ecartament de 1 520 mm care sunt conectate la rețelele unor țări terțe.

1.3.   Conținutul prezentei STI

În conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Directiva (UE) 2016/797, prezenta STI:

(1)

indică domeniul său de aplicare preconizat – capitolul 2 (Definiția și domeniul de aplicare a subsistemului);

(2)

formulează cerințe esențiale pentru subsistemele control-comandă și semnalizare și pentru interfețele acestora cu alte subsisteme – capitolul 3 (Cerințele esențiale pentru subsistemele control-comandă și semnalizare);

(3)

stabilește specificațiile funcționale și tehnice care trebuie respectate de subsisteme și de interfețele acestora cu alte subsisteme – capitolul 4 (Caracterizarea subsistemelor);

(4)

determină elementele constitutive și interfețele de interoperabilitate care trebuie să facă obiectul specificațiilor europene, inclusiv al standardelor europene, și care sunt necesare pentru realizarea interoperabilității în cadrul sistemului feroviar al Uniunii – capitolul 5 (Elemente constitutive de interoperabilitate);

(5)

specifică, pentru fiecare caz luat în considerare, procedurile care trebuie utilizate pentru evaluarea conformității sau a adecvării pentru utilizare a elementelor constitutive de interoperabilitate, precum și pentru verificarea „CE” a subsistemelor – capitolul 6 (Evaluarea conformității și/sau a adecvării pentru utilizare a elementelor constitutive de interoperabilitate și verificarea subsistemelor);

(6)

indică strategia de implementare a prezentei STI – capitolul 7 (Implementarea STI referitoare la subsistemul control-comandă și semnalizare);

(7)

precizează competențele profesionale și condițiile de sănătate și de siguranță la locul de muncă necesare pentru personalul care exploatează și întreține aceste subsisteme și care implementează STI – capitolul 4 (Caracterizarea subsistemelor);

(8)

indică dispozițiile aplicabile subsistemelor existente, în special în cazul modernizării și al reînnoirii, și, în astfel de cazuri, lucrările de modificare care impun solicitarea unei noi autorizații pentru vehiculul sau subsistemul de cale respectiv – capitolul 7 (Implementarea STI referitoare la subsistemul control-comandă și semnalizare);

(9)

indică parametrii subsistemelor care trebuie verificați de întreprinderea feroviară și procedurile care trebuie aplicate pentru verificarea acestor parametri după eliberarea autorizației de introducere pe piață a vehiculului și înainte de prima utilizare a vehiculului pentru a se asigura compatibilitatea dintre vehicule și rutele pe care acestea urmează să fie exploatate – capitolul 4 (Caracterizarea subsistemelor).

În conformitate cu articolul 4 alineatul (5) din Directiva (UE) 2016/797, capitolul 7 (Implementarea STI referitoare la subsistemul control-comandă și semnalizare) cuprinde prevederi pentru cazurile specifice.

Prezenta STI prevede, de asemenea, în capitolul 4 (Caracterizarea subsistemelor), normele de exploatare și de întreținere specifice domeniului de aplicare indicat la punctele 1.1 și 1.2 de mai sus.

2.   DEFINIȚIA ȘI DOMENIUL DE APLICARE A SUBSISTEMULUI

2.1.   Introducere

Subsistemele control-comandă și semnalizare sunt definite în anexa II la Directiva (UE) 2016/797 după cum urmează:

(1)

elementele de control-comandă și semnalizare de cale, ca fiind: „toate echipamentele terestre necesare pentru a asigura siguranța și pentru a comanda și controla mișcările trenurilor autorizate să circule în rețea”;

(2)

elementele de control-comandă și semnalizare de la bord, ca fiind: „toate echipamentele de bord necesare pentru a asigura siguranța și pentru a comanda și controla mișcările trenurilor autorizate să circule în rețea”.

Caracteristicile subsistemelor control-comandă și semnalizare sunt următoarele:

(1)

funcțiile esențiale pentru controlul sigur al traficului feroviar și esențiale pentru exploatarea acestuia, inclusiv cele necesare pentru regimurile de avarie (1);

(2)

interfețele;

(3)

nivelul de performanță necesar pentru îndeplinirea cerințelor esențiale.

2.2.   Domeniul de aplicare

STI referitoare la subsistemele control-comandă și semnalizare specifică doar cerințele necesare pentru a asigura interoperabilitatea sistemului feroviar al Uniunii și respectarea cerințelor esențiale (2).

Subsistemele control-comandă și semnalizare includ următoarele componente:

(1)

protecția trenurilor;

(2)

comunicații radio de voce;

(3)

comunicații radio de date;

(4)

detectarea trenurilor;

(5)

conducerea automatizată a trenurilor (3).

ERTMS (Sistemul european de management al traficului feroviar) este compus din protecția trenurilor (ETCS), comunicațiile radio (RMR) și conducerea automatizată a trenurilor (ATO).

Sistemul de protecție a trenurilor de clasă A este ETCS (Sistemul european de control și comandă al trenului) (4), în timp ce sistemul radio de clasă A este RMR (sistemul de radio mobil feroviar). În prezenta STI, RMR cuprinde două sisteme radio de clasă A: GSM-R și FRMCS (viitorul sistem de comunicații mobile feroviare) care pot fi implementate atât în același timp, cât și în mod independent unul de altul (5).

Pentru detectarea trenurilor, prezenta STI prevede doar cerințele pentru interfața cu alte subsisteme.

Lista sistemelor de clasă B este stabilită în anexa II la prezentul regulament.

Cerințele pentru subsistemul control-comandă și semnalizare de la bord sunt precizate cu referire la echipamentele radio mobile, de protecție a trenurilor și de conducere automatizată a trenurilor de clasă A.

Cerințele pentru subsistemul control-comandă și semnalizare de cale sunt precizate cu referire la:

(1)

rețeaua radio de clasă A;

(2)

protecția trenurilor de clasă A;

(3)

conducerea automatizată a trenurilor de clasă A;

(4)

cerințele de interfață pentru sistemele de detectare a trenurilor, pentru a asigura compatibilitatea acestora cu materialul rulant.

Toate subsistemele control-comandă și semnalizare, chiar dacă nu sunt specificate în prezenta STI, trebuie evaluate în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 al Comisiei (6).

2.3.   Niveluri de aplicare la nivelul căii (ETCS)

Interfețele precizate în prezenta STI definesc mijloacele de transmitere a datelor către și (dacă este cazul) de la trenuri. Specificațiile ETCS menționate în prezenta STI stabilesc nivelurile de aplicare din care o implementare de cale poate alege mijloacele de transmisie care îndeplinesc cerințele sale.

Prezenta STI definește cerințele pentru toate nivelurile de aplicare. Pentru definiția tehnică a nivelurilor de aplicare a ETCS, a se vedea apendicele A, tabelul A.1, punctul 4.1 c.

3.   CERINȚELE ESENȚIALE PENTRU SUBSISTEMELE CONTROL-COMANDĂ ȘI SEMNALIZARE

3.1.   Generalități

Directiva (UE) 2016/797 prevede că subsistemele și elementele constitutive de interoperabilitate, inclusiv interfețele, trebuie să îndeplinească cerințele esențiale descrise în linii mari în anexa III la directiva respectivă.

Aceste condiții esențiale sunt:

(1)

siguranța;

(2)

fiabilitatea și disponibilitatea;

(3)

sănătatea;

(4)

protecția mediului;

(5)

compatibilitatea tehnică;

(6)

accesibilitatea.

Cerințele esențiale pentru sistemele de clasă A sunt descrise în tabelul 3.1.

Cerințele pentru sistemele de clasă B țin de responsabilitatea statului membru relevant.

Următorul tabel indică cerințele esențiale, astfel cum sunt stabilite și numerotate în anexa III la Directiva (UE) 2016/797, luate în considerare de parametrii de bază definiți în capitolul 4 din prezenta STI.

Tabelul 3.1.

Relația dintre cerințele esențiale și parametrii de bază

Punct parametru de bază

Denumire parametru de bază

Siguranță

Fiabilitate-Disponibilitate

Sănătate

Protecția mediului

Compatibilitate tehnică

4.2.1

Caracteristici de fiabilitate, de disponibilitate și de siguranță ale subsistemelor control-comandă și semnalizare relevante pentru interoperabilitate

1.1.1

1.1.3

2.3.1

1.2

 

 

 

4.2.2

Funcționalitatea ETCS la bord

1.1.1

 

 

 

1.5

2.3.2

4.2.3

Funcționalitatea ETCS de cale

1.1.1

 

 

 

1.5

2.3.2

4.2.4

Funcții de comunicații mobile pentru sisteme feroviare RMR

 

 

 

1.4.3

1.5

2.3.2

4.2.5

Interfețe aeriene RMR, ETCS și ATO

 

 

 

 

1.5

2.3.2

4.2.6

Interfețe la bord interne sistemului control-comandă și semnalizare

 

 

 

 

1.5

2.3.2

4.2.7

Interfețe de cale interne subsistemului control-comandă și semnalizare

 

 

 

 

1.5

2.3.2

4.2.8

Gestionarea cheilor

 

 

 

 

1.5

2.3.2

4.2.9

Gestionarea ETCS-ID

 

 

 

 

1.5

2.3.2

4.2.10

Sistemele de detectare a trenurilor de cale

 

 

 

 

1.5

2.3.2

4.2.11

Compatibilitatea electromagnetică dintre materialul rulant și echipamentele de control-comandă și semnalizare de cale

 

 

 

1.4.3

1.5

2.3.2

4.2.12

DMI (interfața mecanic-mașină) a ETCS

 

 

 

 

1.5

2.3.2

4.2.13

DMI (interfața mecanic-mașină) a RMR

 

 

 

 

1.5

2.3.2

4.2.14

Interfața cu înregistrarea datelor în scopuri de reglementare

1.1.1

 

 

 

1.5

2.3.2

4.2.15

Obiectele de control-comandă și semnalizare de cale

 

 

 

 

1.5

2.3.2

4.2.16

Construcția echipamentelor utilizate în subsistemele CCS

1.1.3

1.1.4

 

1.3.2

1.4.2

 

4.2.17

Compatibilitatea sistemelor radio și ETCS

 

 

 

 

1.5

2.3.2

4.2.18

Funcționalitatea ATO la bord

 

 

 

 

1.5

2.3.2

4.2.19

Funcționalitatea ATO de cale

 

 

 

 

1.5

2.3.2

4.2.20

Documentația tehnică pentru întreținere

1.1.5

1.1.1

 

 

 

 

3.2.   Aspecte specifice ale subsistemelor control-comandă și semnalizare

3.2.1.   Siguranță

Fiecare proiect de subsistem control-comandă și semnalizare trebuie să ia măsurile necesare pentru a se asigura că nivelul riscului de apariție a unui incident în sfera subsistemelor control-comandă și semnalizare nu este mai mare decât obiectivul pentru serviciul respectiv.

Pentru a se asigura faptul că măsurile luate pentru garantarea siguranței nu periclitează interoperabilitatea, trebuie să se respecte cerințele parametrului de bază definit la punctul 4.2.1 (Caracteristici de fiabilitate, de disponibilitate și de siguranță ale subsistemelor control-comandă și semnalizare relevante pentru interoperabilitate).

Obiectivul de siguranță pentru sistemul ETCS de clasă A este împărțit între subsistemele control-comandă și semnalizare de la bord și cele de cale. Cerințele detaliate sunt specificate în parametrul de bază definit la punctul 4.2.1 (Caracteristici de fiabilitate, de disponibilitate și de siguranță ale subsistemelor control-comandă și semnalizare relevante pentru interoperabilitate). Această cerință de siguranță trebuie îndeplinită împreună cu cerințele de disponibilitate definite la punctul 3.2.2 (Fiabilitate și disponibilitate).

3.2.2.   Fiabilitate și disponibilitate

Pentru sistemul de clasă A, obiectivele de fiabilitate și disponibilitate sunt împărțite între subsistemele control-comandă și semnalizare de la bord și cele de cale. Cerințele detaliate sunt specificate în parametrul de bază definit la punctul 4.2.1 (Caracteristici de fiabilitate, de disponibilitate și de siguranță ale subsistemelor control-comandă și semnalizare relevante pentru interoperabilitate).

Trebuie monitorizat nivelul de risc cauzat de vârsta și de uzura elementelor constitutive folosite în cadrul subsistemului. Trebuie respectate cerințele de întreținere prevăzute la punctul 4.5.

3.2.3.   Compatibilitate tehnică

Compatibilitatea tehnică include funcțiile, interfețele și performanțele necesare pentru a realiza interoperabilitatea.

Cerințele de compatibilitate tehnică sunt subîmpărțite în următoarele trei categorii:

(1)

prima categorie stabilește cerințele tehnologice generale pentru interoperabilitate, respectiv condițiile de mediu, compatibilitatea electromagnetică (CEM) internă în interiorul limitelor căii ferate și instalarea. Aceste cerințe de compatibilitate sunt definite în prezentul capitol.

(2)

A doua categorie descrie modul în care trebuie aplicate din punct de vedere tehnic subsistemele control-comandă și semnalizare și funcțiile pe care trebuie să le îndeplinească acestea pentru asigurarea interoperabilității. Această categorie este definită în capitolul 4.

(3)

A treia categorie descrie modul în care se realizează interfața subsistemelor control-comandă și semnalizare cu subsistemul exploatare și gestionarea traficului pentru a se obține interoperabilitatea în exploatare. Această categorie este descrisă în capitolul 4.

3.2.3.1.   Compatibilitate tehnologică

3.2.3.1.1.    Condiții fizice de mediu

Echipamentele de control-comandă și semnalizare trebuie să fie apte să funcționeze în condițiile climatice și fizice care caracterizează zona în care este situată partea relevantă a sistemului feroviar al Uniunii.

Trebuie respectate cerințele parametrului de bază 4.2.16 (Construcția echipamentelor utilizate în subsistemele CCS).

3.2.3.1.2.    Compatibilitatea electromagnetică internă a căii ferate

Parametrul de bază pentru compatibilitatea electromagnetică dintre materialul rulant și echipamentul de control comandă și semnalizare de cale este descris la punctul 4.2.11 (Compatibilitatea electromagnetică dintre materialul rulant și echipamentele de control-comandă și semnalizare de cale).

3.3.   Cerințe esențiale care nu sunt reglementate direct de prezenta STI

3.3.1.   Siguranță

Cerința esențială 1.1.2 din anexa III la Directiva (UE) 2016/797 nu intră în domeniul de aplicare al prezentei STI.

Cerința esențială 1.1.4 din anexa III la Directiva (UE) 2016/797 pentru subsistemele control-comandă și semnalizare de cale este reglementată de dispozițiile europene și naționale aplicabile în vigoare.

3.3.2.   Sănătate

În conformitate cu legislația Uniunii și cu legislația națională compatibilă cu legislația Uniunii, trebuie luate măsuri pentru a se asigura faptul că materialele folosite și concepția subsistemelor control-comandă și semnalizare nu constituie un pericol pentru sănătatea persoanelor care au acces la acestea. Acest aspect este legat de cerința esențială 1.3.1 din anexa III la Directiva (UE) 2016/797. Cerința esențială 1.3.2 din anexa III la Directiva (UE) 2016/797 pentru subsistemele control-comandă și semnalizare de cale este reglementată de dispozițiile europene și naționale aplicabile în vigoare.

3.3.3.   Protecția mediului

În conformitate cu legislația Uniunii și cu legislația națională compatibilă cu legislația Uniunii:

(1)

în cazul în care sunt expuse căldurii excesive sau focului, echipamentele de control-comandă și semnalizare nu trebuie să depășească limitele pentru emisiile de fum sau de gaze care sunt dăunătoare mediului. Acest aspect este legat de cerința esențială 1.4.2 din anexa III la Directiva (UE) 2016/797;

(2)

echipamentele de control-comandă și semnalizare nu trebuie să conțină substanțe care, în timpul folosirii lor normale, pot contamina în mod anormal mediul. Acest aspect este legat de cerința esențială 1.4.1 din anexa III la Directiva (UE) 2016/797;

(3)

echipamentele de control-comandă și semnalizare trebuie să respecte legislația în vigoare a Uniunii care reglementează limitele emisiilor de perturbații electromagnetice și sensibilitatea la aceste perturbații de-a lungul limitei de proprietate a căii ferate. Acest aspect este legat de cerința esențială 1.4.3 din anexa III la Directiva (UE) 2016/797;

(4)

echipamentele de control-comandă și semnalizare trebuie să respecte reglementările existente privind poluarea sonoră. Acest aspect este legat de cerința esențială 1.4.4 din anexa III la Directiva (UE) 2016/797;

(5)

echipamentele de control-comandă și semnalizare nu trebuie să producă un nivel inadmisibil de vibrații care ar putea periclita integritatea infrastructurii (atunci când infrastructura este corect întreținută). Acest aspect este legat de cerința esențială 1.4.5 din anexa III la Directiva (UE) 2016/797.

3.3.4.   Compatibilitate tehnică

3.3.4.1.   Compatibilitatea electromagnetică internă a căii ferate

În conformitate cu legislația Uniunii și cu legislația națională compatibilă cu legislația Uniunii, echipamentul de control-comandă și semnalizare nu trebuie să afecteze sau să fie afectat de alte echipamente de control-comandă și semnalizare sau de alte subsisteme.

3.3.5.   Accesibilitate

Cerința esențială 1.6 din anexa III la Directiva (UE) 2016/797 nu intră în domeniul de aplicare al prezentei STI.

4.   CARACTERIZAREA SUBSISTEMELOR

4.1.   Introducere

4.1.1.   Parametri de bază

În conformitate cu cerințele esențiale relevante, subsistemele control-comandă și semnalizare sunt caracterizate de următorii parametri de bază:

(1)

Caracteristici de fiabilitate, de disponibilitate și de siguranță ale subsistemelor control-comandă și semnalizare relevante pentru interoperabilitate (punctul 4.2.1)

(2)

Funcționalitatea ETCS la bord (punctul 4.2.2)

(3)

Funcționalitatea ETCS de cale (punctul 4.2.3)

(4)

Funcții de comunicații mobile pentru sisteme feroviare RMR (punctul 4.2.4)

(5)

Interfețe aeriene RMR, ETCS și ATO (punctul 4.2.5)

(6)

Interfețe la bord interne sistemului control-comandă și semnalizare (punctul 4.2.6)

(7)

Interfețe de cale interne subsistemului control-comandă și semnalizare (punctul 4.2.7)

(8)

Gestionarea cheilor (punctul 4.2.8)

(9)

Gestionarea ETCS-ID (punctul 4.2.9)

(10)

Sistemele de detectare a trenurilor de cale (punctul 4.2.10)

(11)

Compatibilitatea electromagnetică dintre materialul rulant și echipamentele de control-comandă și semnalizare de cale (punctul 4.2.11)

(12)

DMI (interfața mecanic-mașină) a ETCS (punctul 4.2.12)

(13)

DMI (interfața mecanic-mașină) a RMR (punctul 4.2.13)

(14)

Interfața cu înregistrarea datelor în scopuri de reglementare (punctul 4.2.14)

(15)

Obiectele de control-comandă și semnalizare de cale (punctul 4.2.15)

(16)

Construcția echipamentelor utilizate în subsistemele CCS (punctul 4.2.16)

(17)

Compatibilitatea sistemelor radio și ETCS (punctul 4.2.17)

(18)

Funcționalitatea ATO la bord (punctul 4.2.18)

(19)

Funcționalitatea ATO de cale (punctul 4.2.19)

(20)

Documentația tehnică pentru întreținere (punctul 4.2.20)

4.1.2.   Prezentare generală a cerințelor

Unui sistem de clasă A i se aplică toate cerințele de la punctul 4.2 (Specificații tehnice și funcționale ale subsistemelor) cu privire la acești parametrii de bază.

Pentru sistemele de clasă B și pentru MST-uri (care permit funcționarea sistemelor la bord de clasă A pe infrastructura de clasă B), cerințele cad în sarcina statului membru relevant.

Prezenta STI se bazează pe principiile care permit compatibilitatea subsistemelor control-comandă și semnalizare de cale cu subsistemele control-comandă și semnalizare de la bord conforme cu STI. În vederea atingerii acestui obiectiv:

(1)

funcțiile, interfețele și performanța subsistemului control-comandă și semnalizare de la bord sunt standardizate, asigurând faptul că fiecare tren va reacționa într-un mod previzibil la informațiile primite de la echipamentele de cale;

(2)

pentru subsistemul control-comandă și semnalizare de cale, comunicarea cale-tren și tren-cale este standardizată în întregime în prezenta STI. Specificațiile prevăzute la punctele următoare permit aplicarea flexibilă a funcționalității de control-comandă și semnalizare de cale, astfel încât să poată fi integrată în mod optim în sistemul feroviar. Această flexibilitate trebuie exploatată fără a se limita circulația vehiculelor cu subsisteme la bord conforme cu STI.

Funcțiile de control-comandă și semnalizare sunt clasificate în categorii care indică dacă acestea sunt facultative sau obligatorii. Aceste categorii sunt definite la punctul 7.2.9 din prezenta STI și în specificațiile menționate în apendicele A, iar aceste texte precizează, de asemenea, modul în care sunt clasificate funcțiile.

Apendicele A, tabelul A.1, punctul 4.1 c prevede glosarul de termeni și definiții ETCS și ATO folosite în specificațiile menționate în apendicele A.

4.1.3.   Părți ale subsistemelor control-comandă și semnalizare

Conform punctului 2.2 (Domeniul de aplicare), subsistemele control-comandă și semnalizare pot fi subdivizate în părți.

Tabelul următor indică parametrii de bază relevanți pentru fiecare subsistem și pentru fiecare parte.

Tabelul 4.1.

Părți ale subsistemelor control-comandă și semnalizare

Subsistem

Parte

Parametri de bază

Control-comandă și semnalizare la bord

Protecția trenurilor

4.2.1, 4.2.2, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.12, 4.2.14, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.20

Comunicații radio de voce

4.2.1.2, 4.2.4.1, 4.2.4.2, 4.2.5.1, 4.2.13, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.20

Comunicații radio de date

4.2.1.2, 4.2.4.1, 4.2.4.3, 4.2.5.1, 4.2.6.2, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.20

Conducerea automatizată a trenurilor

4.2.1.2, 4.2.5.1, 4.2.6, 4.2.12, 4.2.16, 4.2.18, 4.2.20

Control-comandă și semnalizare de cale

Protecția trenurilor

4.2.1, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.20

Comunicații radio de voce

4.2.1.2, 4.2.4, 4.2.5.1, 4.2.7, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.20

Comunicații radio de date

4.2.1.2, 4.2.4, 4.2.5.1, 4.2.7, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.20

Detectarea trenurilor

4.2.10, 4.2.11

Conducerea automatizată a trenurilor

4.2.1.2, 4.2.5.1, 4.2.7, 4.2.16, 4.2.19, 4.2.20

4.2.   Specificații tehnice și funcționale ale subsistemelor

4.2.1.   Caracteristici de fiabilitate, de disponibilitate și de siguranță ale subsistemelor control-comandă și semnalizare relevante pentru interoperabilitate

Acest parametru de bază descrie cerințele aplicabile subsistemelor control-comandă și semnalizare de la bord și de cale cu privire la punctul 3.2.1 (Siguranță) și la punctul 3.2.2 (Fiabilitate și disponibilitate).

Pentru realizarea interoperabilității, la implementarea subsistemelor control-comandă și semnalizare de la bord și de cale trebuie să se respecte următoarele dispoziții:

(1)

Proiectarea, implementarea și utilizarea unui subsistem control-comandă și semnalizare de la bord și de cale nu trebuie să exporte nicio cerință:

(a)

la nivelul interfeței dintre subsistemele control-comandă și semnalizare de la bord și de cale, pe lângă cerințele stabilite în prezenta STI;

(b)

către orice alt subsistem, pe lângă cerințele stabilite în STI-urile corespunzătoare.

(2)

Trebuie respectate cerințele prevăzute la punctele 4.2.1.1 și 4.2.1.2 de mai jos.

4.2.1.1.   Siguranță

Subsistemele control-comandă și semnalizare de la bord și de cale trebuie să respecte cerințele pentru echipamentele și instalațiile ETCS prevăzute în prezenta STI.

Pentru pericolele „care depășesc limitele de viteză și/sau de distanță prevăzute pentru ETCS”, rata de risc admisibilă (THR) este de 10-9 h-1 pentru defecțiuni aleatorii ale ETCS la bord și de 10-9 h-1 pentru defecțiuni aleatorii ale ETCS de cale. A se vedea apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.1 a.

În vederea realizării interoperabilității, ETCS la bord trebuie să respecte integral toate cerințele prevăzute în apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.1. Cu toate acestea, sunt acceptabile cerințe de siguranță mai puțin stricte pentru ETCS de cale cu condiția ca, în combinație cu subsistemele control-comandă și semnalizare de la bord conforme cu STI, nivelul de siguranță pentru serviciu să fie îndeplinit.

Pentru sistemul ETCS de clasă A:

(1)

modificările aduse de întreprinderile feroviare și de administratorii de infrastructură pentru a implementa măsuri de întreținere preventivă sau corectivă trebuie gestionate cu respectarea proceselor și a procedurilor sistemului lor de management al siguranței în conformitate cu articolul 9 din Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului (Directiva privind siguranța) (7);

(2)

alte tipuri de modificări aduse de întreprinderile feroviare și de administratorii de infrastructură (de exemplu, modificări aduse concepției sau implementării ETCS), precum și modificările aduse de alți actori (de exemplu producători sau alți furnizori) trebuie gestionate în conformitate cu procesul de management al riscului stabilit în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013, astfel cum se menționează la articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Directiva (UE) 2016/798.

În plus, aplicarea corectă a procesului de management al riscului stabilit în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013, precum și caracterul adecvat al rezultatelor obținute în urma acestei aplicări trebuie să fie evaluate în mod independent de către un organism de evaluare MSC în conformitate cu articolul 6 din regulamentul respectiv. Nu trebuie să existe restricții în ceea ce privește independența de tip A, B sau C a organismului de evaluare MSC permisă de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013. Organismul de evaluare MSC desemnat trebuie să fie acreditat sau recunoscut în conformitate cu cerințele din anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 în domeniul subsistemului control-comandă și semnalizare, conform celor enumerate la rubrica 5 „Clasificare” a intrării din baza de date ERADIS pentru organismele de evaluare.

Acreditarea sau recunoașterea în domeniul subsistemului control-comandă și semnalizare include competența organismului de evaluare MSC de a evalua în mod independent „integrarea în siguranță” la nivelul unui subsistem ETCS sau al unui element constitutiv de interoperabilitate ETCS. Aceasta include competența pentru:

(1)

evaluarea integrării în siguranță a tuturor „componentelor și interfețelor” interne care formează arhitectura subsistemului ETCS sau a elementului constitutiv de interoperabilitate ETCS;

(2)

evaluarea integrării în siguranță a tuturor „interfețelor externe” ale subsistemului ETCS sau ale elementului constitutiv de interoperabilitate ETCS în contextul său direct fizic, funcțional, de mediu, de exploatare și de întreținere.

Aplicarea standardelor menționate în apendicele A, tabelul A 3, este un mijloc adecvat pentru respectarea pe deplin a procesului de management al riscului stabilit în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 în ceea ce privește proiectarea, implementarea, producția, instalarea și validarea (inclusiv acceptarea din punctul de vedere al siguranței) a elementelor constitutive de interoperabilitate și a subsistemelor. Atunci când se aplică standarde diferite de cele menționate în apendicele A, tabelul A 3, trebuie dovedită cel puțin echivalența.

În cazul unui subsistem ETCS sau al unui element constitutiv de interoperabilitate ETCS, ori de câte ori specificațiile menționate în apendicele A, tabelul A 3, sunt utilizate ca mijloace adecvate pentru respectarea pe deplin a procesului de management al riscului stabilit în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013, pentru a se evita duplicarea inutilă a activității independente de evaluare, activitățile independente de evaluare a siguranței care sunt impuse de specificațiile menționate în apendicele A, tabelul A 3, trebuie realizate de un organism de evaluare MSC acreditat sau recunoscut conform celor prevăzute la punctul de mai sus, în locul unui evaluator independent CENELEC în domeniul siguranței.

4.2.1.2.   Disponibilitate/Fiabilitate

Acest punct se referă la apariția modurilor de defecțiune care nu provoacă riscuri pentru siguranță, însă creează situații de avarie a căror gestionare ar putea reduce siguranța generală a sistemului.

În contextul acestui parametru, „defecțiune” înseamnă încetarea capacității unui element de a îndeplini o funcție necesară la nivelul de performanță necesar, iar „mod de defecțiune” înseamnă efectul prin care este observată defecțiunea.

Pentru a se asigura faptul că administratorii de infrastructură și întreprinderile feroviare vizate primesc toate informațiile necesare pentru a defini proceduri adecvate de gestionare a situațiilor de avarie, dosarul tehnic care însoțește declarația de verificare CE pentru un subsistem CCS la bord sau de cale trebuie să conțină valorile calculate privind disponibilitatea/fiabilitatea legate de modurile de defecțiune care influențează capacitatea subsistemului CCS de a supraveghea circulația în condiții de siguranță a unuia sau mai multor vehicule sau de a stabili comunicații radio de voce între regulatoarele de circulație și mecanicii de locomotivă.

Trebuie să se asigure conformitatea cu următoarele valori calculate:

(1)

durata medie de funcționare, în ore, între defecțiunile unui subsistem CCS la bord care impun izolarea funcțiilor de protecție a trenului: (punct deschis);

(2)

durata medie de funcționare, în ore, între defecțiunile unui subsistem CCS la bord care fac imposibile comunicațiile radio de voce dintre regulatoarele de circulație și mecanicii de locomotivă: (punct deschis).

Pentru a permite administratorilor de infrastructură și întreprinderilor feroviare să monitorizeze, pe durata de viață a subsistemelor, nivelul de risc și respectarea valorilor privind fiabilitatea/disponibilitatea utilizate pentru definirea procedurilor de gestionare a situațiilor de avarie, trebuie respectate cerințele de întreținere prevăzute la punctul 4.2.20 (Documentația tehnică pentru întreținere).

4.2.2.   Funcționalitatea ETCS la bord

Parametrul de bază pentru funcționalitatea ETCS la bord descrie toate funcțiile necesare pentru a exploata un tren în condiții de siguranță. Funcția primară este de a asigura protecția automată a trenurilor și semnalizarea în cabină:

(1)

stabilirea caracteristicilor trenului (de exemplu, viteza maximă a trenului, performanța de frânare);

(2)

selectarea modului de supraveghere pe baza informațiilor de la echipamentele de cale;

(3)

îndeplinirea funcțiilor de odometrie;

(4)

localizarea trenului într-un sistem de coordonate bazat pe locații Eurobalise;

(5)

calcularea profilului dinamic al vitezei pentru misiunea sa pe baza caracteristicilor trenului și a informațiilor de la echipamentele de cale;

(6)

supravegherea profilului dinamic al vitezei în cursul misiunii sale;

(7)

asigurarea funcției de intervenție.

Aceste funcții trebuie implementate în conformitate cu apendicele A tabelul A 1, punctul 4.2.2 b, iar performanța lor trebuie să fie conformă cu apendicele A tabelul A 1, punctul 4.2.2 a.

Cerințele pentru încercări sunt prevăzute în apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.2 c.

Principala funcționalitate este sprijinită de alte funcții, cărora li se aplică de asemenea apendicele A, tabelul A 1, punctele 4.2.2 a și 4.2.2 b, împreună cu specificațiile suplimentare indicate în continuare:

(1)

Comunicarea cu subsistemul control-comandă și semnalizare de cale.

(a)

Transmisie de date Eurobalise. A se vedea punctul 4.2.5.2 (Comunicarea Eurobalise cu trenul pentru aplicațiile ERTMS).

(b)

Transmisie de date Euroloop. A se vedea punctul 4.2.5.3 (Comunicarea Euroloop cu trenul pentru aplicațiile ERTMS). Această funcționalitate este facultativă la bord, cu excepția cazului în care este impusă de cazuri specifice de la punctul 7.7, care trebuie să facă trimitere numai la specificațiile din apendicele A.

(c)

Transmisie de date prin radio pentru continuitatea radio (infill). A se vedea apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.2 d, punctul 4.2.5.1 (Interfața aeriană RMR), punctul 4.2.6.2 (Interfața dintre comunicațiile de date RMR și aplicațiile ETCS/ATO) și punctul 4.2.8 (Gestionarea cheilor). Această funcționalitate este facultativă la bord, cu excepția cazului în care este impusă de cazuri specifice de la punctul 7.7. Implementarea acestei funcționalități, inclusiv pentru cazuri specifice, trebuie să fie conformă cu specificațiile din apendicele A.

(d)

Transmisie de date prin radio. A se vedea punctul 4.2.5.1 (Interfața aeriană RMR), punctul 4.2.6.2 (Interfața dintre comunicațiile de date RMR și aplicațiile ETCS/ATO) și punctul 4.2.8 (Gestionarea cheilor). Această transmisie de date prin radio este facultativă, cu excepția cazului în care se circulă pe o linie cu ETCS de nivel 2 (anterior ETCS de nivel 2 sau de nivel 3).

(2)

Comunicarea cu mecanicul de locomotivă. A se vedea apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.2 e, punctul 4.2.12 [DMI (interfața mecanic-mașină) a ETCS].

(3)

Comunicarea cu STM. A se vedea punctul 4.2.6.1 (Protecția trenurilor ETCS și de clasă B). Această funcție include:

(a)

gestionarea ieșirilor STM;

(b)

furnizarea datelor care urmează să fie folosite de STM;

(c)

gestionarea tranzițiilor STM.

(4)

Gestionarea informațiilor privind:

(a)

caracterul complet al trenului – furnizarea către subsistemul de la bord a informațiilor cu privire la integritatea trenului și la lungimea sigură a compunerii trenului este facultativă, cu excepția cazului în care este impusă de echipamentele de cale;

(b)

detectarea mișcării la rece – echipamentul ETCS de la bord trebuie să fie prevăzut cu un sistem de detectare a mișcării la rece.

(5)

Monitorizarea stării tehnice a echipamentelor și asistență pentru exploatarea în regim de avarie. Această funcție include:

(a)

inițializarea funcționalității ETCS la bord;

(b)

asigurarea asistenței pentru exploatarea în regim de avarie;

(c)

izolarea funcționalității ETCS la bord.

(6)

Permiterea înregistrării datelor în scopuri de reglementare. A se vedea punctul 4.2.14 (Interfața cu înregistrarea datelor în scopuri de reglementare).

(7)

Transmiterea de informații/ordine și primirea de informații privind starea de la materialul rulant:

 

către/de la unitatea de interfață a trenului. A se vedea apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.2 f.

Notă:

Echipamentul ETCS de la bord trebuie să fie conform cu FFFIS privind trenul numai în ceea ce privește proiectele de vehicule nou-dezvoltate care necesită o primă autorizare, conform definiției de la articolul 14 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/545 al Comisiei (8).

(8)

Transmiterea de informații/ordine și primirea de informații privind starea de la ATO de la bord. A se vedea apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.2 h.

4.2.3.   Funcționalitatea ETCS de cale

Acest parametru de bază descrie funcționalitatea ETCS de cale. El cuprinde întreaga funcționalitate ETCS pentru asigurarea unei trase sigure pentru un anumit tren.

Principalele funcționalități sunt:

(1)

localizarea unui anumit tren într-un sistem de coordonate bazat pe locații Eurobalise (ETCS nivelul 2);

(2)

conversia informațiilor provenind de la echipamentele de semnalizare de cale într-un format standard pentru subsistemul control-comandă și semnalizare de la bord;

(3)

transmiterea de autorizații de circulație, inclusiv descrierea căii și ordine date unui anumit tren.

Aceste funcții trebuie implementate în conformitate cu apendicele A tabelul A 1, punctul 4.2.3 b, iar performanța lor trebuie să fie conformă cu apendicele A tabelul A 1, punctul 4.2.3 a.

Principala funcționalitate este sprijinită de alte funcții, cărora li se aplică de asemenea apendicele A, tabelul A 1, punctele 4.2.3 a și 4.2.3 b, împreună cu specificațiile suplimentare indicate în continuare:

(1)

comunicarea cu subsistemul control-comandă și semnalizare de la bord. Aceasta include:

(a)

Transmisie de date Eurobalise. A se vedea punctul 4.2.5.2 (Comunicarea Eurobalise cu trenul pentru aplicațiile ERTMS) și punctul 4.2.7.4 (Eurobalise/LEU).

(b)

Transmisie de date Euroloop. A se vedea punctul 4.2.5.3 (Comunicarea Euroloop cu trenul pentru aplicațiile ERTMS) și punctul 4.2.7.5 (Euroloop/LEU). Euroloop este relevant numai la nivelul 1, unde este facultativ.

(c)

Transmisie de date prin radio pentru continuitatea radio (infill). A se vedea punctul 4.2.5.1.2.1 (Interfața aeriană GSM-R pentru aplicația ETCS), punctul 4.2.7.3.1.1 (GSM-R/ETCS de cale) și punctul 4.2.8 (Gestionarea cheilor). Continuitatea radio este relevantă numai la nivelul 1, unde este facultativă.

(d)

Transmisie de date prin radio. A se vedea punctul 4.2.5.1 (Interfața aeriană RMR), punctul 4.2.7.3 (RMR/ETCS de cale și RMR/ATO de cale) și punctul 4.2.8 (Gestionarea cheilor). Transmisia de date prin radio este relevantă numai la ETCS nivelul 2;

(2)

generarea de informații/ordine către ETCS de la bord, de exemplu informații privind închiderea/deschiderea clapetelor de aer, coborârea/ridicarea pantografului, închiderea/deschiderea întrerupătorului principal, trecerea de la sistemul de tracțiune A la sistemul de tracțiune B. Implementarea acestei funcționalități este facultativă pentru sistemul de cale; cu toate acestea, ea poate fi impusă de alte STI-uri sau norme naționale aplicabile sau de aplicarea evaluării și aprecierii riscurilor, pentru a asigura integrarea în siguranță a subsistemelor;

(3)

gestionarea tranzițiilor dintre zonele supravegheate de centre de bloc radio (RBC) diferite (relevantă doar pentru ETCS nivelul 2). A se vedea punctul 4.2.7.1 [Interfața funcțională între centrele de bloc radio (RBC)] și punctul 4.2.7.2 (RBC/RBC).

4.2.4.   Funcții de comunicații mobile pentru sisteme feroviare RMR

Acest parametru de bază descrie funcțiile de comunicare prin radio. Aceste funcții trebuie implementate în subsistemele control-comandă și semnalizare de la bord și de cale, potrivit specificațiilor indicate în continuare.

4.2.4.1.   Funcție de comunicare de bază

4.2.4.1.1.    Funcție de comunicare de bază GSM-R

Cerințele generale sunt prevăzute în apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.4 a.

În plus, trebuie respectate următoarele specificații:

(1)

caracteristicile ASCI; apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.4 b;

(2)

cartela SIM; apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.4 c;

(3)

adresarea în funcție de localizare; apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.4 e.

4.2.4.1.2.    Funcție de comunicare de bază FRMCS

Cerințele generale sunt prevăzute în apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.4 l.

În plus, trebuie respectate următoarele specificații:

(1)

profilul FRMCS; apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.4 n.

4.2.4.2.   Aplicații de comunicații de voce și operaționale

4.2.4.2.1.    Aplicații de comunicații de voce și operaționale GSM-R

Cerințele generale sunt definite în apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.4 f.

Cerințele pentru încercări sunt prevăzute în apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.4 g.

În plus, trebuie respectate următoarele specificații:

(1)

confirmarea apelurilor cu prioritate ridicată; apendicele A tabelul A 1, punctul 4.2.4 h;

(2)

adresarea funcțională; apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.4 j;

(3)

prezentarea numerelor funcționale; apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.4 k;

(4)

semnalizarea utilizator-utilizator; apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.4 d.

4.2.4.2.2.    Aplicații de comunicații de voce și operaționale FRMCS

Cerințele generale sunt definite în apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.4 m.

Cerințele pentru încercări sunt prevăzute în apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.4 o.

4.2.4.3.   Aplicații de comunicații de date pentru ETCS și ATO

4.2.4.3.1.    Comunicații de date pentru ETCS

Partea de „comunicații radio de date” din cadrul subsistemului control-comandă și semnalizare de la bord trebuie să permită crearea a cel puțin două sesiuni de comunicare simultane cu ETCS.

4.2.4.3.1.1.   Comunicații de date GSM-R pentru ETCS

Cerințele generale sunt definite în apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.4 f.

Cerințele pentru încercări sunt prevăzute în apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.4 g.

Această funcționalitate este obligatorie numai în cazul aplicațiilor ETCS de nivel 2 și a aplicațiilor de continuitate radio.

4.2.4.3.1.2.   Comunicații de date FRMCS pentru ETCS

Cerințele generale sunt definite în apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.4 m.

Cerințele pentru încercări sunt prevăzute în apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.4 o.

Această funcționalitate este obligatorie numai în cazul aplicațiilor ETCS de nivel 2.

4.2.4.3.2.    Comunicații de date pentru ATO

4.2.4.3.2.1.   Comunicații de date GSM-R pentru ATO

Cerințele generale sunt definite în apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.4 f.

Cerințele pentru încercări sunt prevăzute în apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.4 g.

4.2.4.3.2.2.   Comunicații de date FRMCS pentru ATO

Cerințele generale sunt definite în apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.4 m.

Cerințele pentru încercări sunt prevăzute în apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.4 o.

4.2.5.   Interfețe aeriene RMR, ETCS și ATO

Acest parametru de bază prevede cerințele referitoare la interfața aeriană (air gap) dintre subsistemele control-comandă și semnalizare de cale și de la bord și trebuie avut în vedere împreună cu cerințele pentru interfețele dintre echipamentele ETCS, ATO și RMR, prevăzute la punctul 4.2.6 (Interfețe la bord interne sistemului control-comandă și semnalizare) și la punctul 4.2.7 (Interfețe de cale interne subsistemului control-comandă și semnalizare).

Acest parametru de bază include:

(1)

valorile fizice, electrice și electromagnetice care trebuie respectate pentru a permite o funcționare în condiții de siguranță;

(2)

protocolul de comunicare ce trebuie utilizat;

(3)

disponibilitatea canalului de comunicare.

Specificațiile aplicabile sunt enumerate mai jos.

4.2.5.1.   Interfața aeriană RMR

4.2.5.1.1.    Interfața aeriană generală RMR

4.2.5.1.1.1.   Interfața aeriană GSM-R

Interfața aeriană trebuie să respecte cerințele prevăzute în apendicele A tabelul A 1, punctele 4.2.5 a și 4.2.4 f.

Nota 1:

Interfețele de comunicare radio GSM-R trebuie să opereze în banda de frecvență prevăzută în apendicele A tabelul A 1, punctele 4.2.5 a și 4.2.4 f.

Nota 2:

Subsistemele control-comandă și semnalizare de la bord și de cale trebuie să fie protejate împotriva interferențelor, respectând cerințele menționate în apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.4 f.

4.2.5.1.1.2.   Interfața aeriană FRMCS

Interfața aeriană trebuie să respecte cerințele prevăzute în apendicele A tabelul A 1, punctul 4.2.5 f.

4.2.5.1.2.    Interfața aeriană RMR pentru aplicația ETCS

4.2.5.1.2.1.   Interfața aeriană GSM-R pentru aplicația ETCS

Protocoalele de comunicații de date trebuie să respecte apendicele A tabelul A 1, punctul 4.2.5 b.

Acolo unde este implementată continuitatea radio, trebuie respectate, în plus, cerințele precizate în apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.5 c.

4.2.5.1.2.2.   Interfața aeriană FRMCS pentru aplicația ETCS

Protocoalele de comunicații de date trebuie să respecte apendicele A tabelul A 1, punctul 4.2.5 j.

4.2.5.1.3.    Interfața aeriană RMR pentru aplicația ATO

4.2.5.1.3.1.   Interfața aeriană GSM-R pentru aplicația ATO

Trebuie utilizată comunicarea prin schimburi de pachete de date, iar protocoalele de comunicații de date trebuie să respecte cerințele relevante din apendicele A tabelul A 1, punctul 4.2.5 h.

Utilizarea altor rețele de comunicații fără fir, de exemplu, a celor exploatate de un operator public sau privat de rețea mobilă, este permisă pentru aplicația ATO, însă se consideră că aceasta nu intră în domeniul de aplicare al prezentei STI.

Utilizarea acestor rețele nu trebuie să interfereze cu comunicațiile de voce și de date GSM-R.

4.2.5.1.3.2.   Interfața aeriană FRMCS pentru aplicația ATO

Protocoalele de comunicații de date trebuie să respecte apendicele A tabelul A 1, punctul 4.2.5 i.

4.2.5.2.   Comunicarea Eurobalise cu trenul pentru aplicațiile ERTMS

Interfețele de comunicare Eurobalise trebuie să respecte apendicele A tabelul A 1, punctul 4.2.5 d.

4.2.5.3.   Comunicarea Euroloop cu trenul pentru aplicațiile ERTMS

Interfețele de comunicare Euroloop trebuie să respecte apendicele A tabelul A 1, punctul 4.2.5 e.

4.2.6.   Interfețe la bord interne sistemului control-comandă și semnalizare

Acest parametru de bază cuprinde următoarele părți:

4.2.6.1.   Protecția trenurilor ETCS și de clasă B

În cazul în care la bord sunt instalate funcții de protecție a trenurilor ETCS și de clasă B, integrarea și tranzițiile dintre acestea trebuie gestionate cu una dintre următoarele:

(1)

o interfață standardizată (STM) sau

(2)

o interfață nestandardizată sau

(3)

integrarea clasei B și a clasei A în același echipament (de exemplu, „standarde duble”) sau

(4)

nicio interfață directă între cele două echipamente.

În cazul în care integrarea sistemelor ETCS și de clasă B și tranzițiile dintre acestea sunt gestionate cu interfața standardizată (STM), aceasta trebuie să respecte cerințele specificate în apendicele A tabelul A 1, punctul 4.2.6 a.

Apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.6 b specifică interfața K (pentru a permite anumitor STM-uri să citească informațiile de la balizele de clasă B prin antena ETCS de la bord), iar apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.6 c specifică interfața G (interfața aeriană dintre antena ETCS de la bord și balizele de clasă B).

Implementarea interfeței „K” este facultativă, dar în cazul în care aceasta se realizează trebuie să fie în conformitate cu apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.6 b.

Mai mult, dacă interfața „K” este implementată, funcționalitatea canalului de transmisie de la bord trebuie să poată face față proprietăților din apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.6 c.

Dacă integrarea și tranzițiile dintre protecția trenurilor ETCS și de clasă B de la bord nu sunt gestionate cu ajutorul interfeței standardizate prevăzute în apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.6 a, metoda folosită trebuie să nu impună cerințe suplimentare asupra subsistemului control-comandă și semnalizare de cale.

4.2.6.2.   Interfața dintre comunicațiile de date RMR și aplicațiile ETCS/ATO

4.2.6.2.1.    Interfața dintre comunicațiile de date RMR și ETCS

4.2.6.2.1.1.   Interfața dintre comunicațiile de date GSM-R și ETCS

Cerințele pentru interfața dintre sistemul GSM-R de la bord și funcționalitatea ETCS de la bord sunt precizate în apendicele A tabelul A 1, punctul 4.2.6 d.

În cazul în care este implementată continuitatea radio, trebuie respectate cerințele precizate în apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.6 e.

4.2.6.2.1.2.   Interfața dintre comunicațiile de date FRMCS și ETCS

Cerințele pentru interfața dintre sistemul FRMCS de la bord și funcționalitatea ETCS de la bord sunt precizate în apendicele A tabelul A 1, punctul 4.2.6 g.

4.2.6.2.2.    Interfața dintre comunicațiile de date RMR și ATO

4.2.6.2.2.1.   Interfața dintre comunicațiile de date GSM-R și ATO

Cerințele pentru interfața dintre sistemul GSM-R de la bord și funcționalitatea ATO de la bord sunt precizate în apendicele A tabelul A 1, punctul 4.2.6 j.

4.2.6.2.2.2.   Interfața dintre comunicațiile de date FRMCS și ATO

Cerințele pentru interfața dintre sistemul FRMCS de la bord și funcționalitatea ATO de la bord sunt precizate în apendicele A tabelul A 1, punctul 4.2.6 k.

4.2.6.2.3.    Interfața dintre aplicația de voce FRMCS de la bord și sistemul FRMCS de la bord

Cerințele pentru interfața dintre aplicația de voce FRMCS de la bord și sistemul FRMCS de la bord sunt precizate în apendicele A tabelul A 1, punctul 4.2.6 l.

4.2.6.3.   Odometrie

Nu există cerințe specifice pentru interfața de odometrie.

4.2.6.4.   Interfața dintre ATO și ETCS

Cerințele pentru interfața dintre funcționalitatea ATO de la bord și funcționalitatea ETCS de la bord sunt precizate în apendicele A tabelul A 1, punctul 4.2.6 h.

4.2.6.5.   Interfețele interne suplimentare ale CCS de la bord

4.2.6.5.1.    Nivelurile de comunicații în rețeaua de ramă CCS

Interfața dintre dispozitivele terminale (de exemplu, ETCS la bord, ATO la bord și FRMCS la bord) și rețeaua de ramă Ethernet (Ethernet Consist Network) trebuie să respecte apendicele A tabelul A 1, punctul 4.2.6 i, cu excepția cazului în care se prevede altfel. Această interfață este aplicabilă numai în ceea ce privește proiectele de vehicule nou-dezvoltate care necesită o primă autorizare, conform definiției de la articolul 14 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/545.

4.2.7.   Interfețe de cale interne subsistemului control-comandă și semnalizare

Acest parametru de bază cuprinde cinci părți.

4.2.7.1.   Interfața funcțională între centrele de bloc radio (RBC)

Această interfață definește datele care trebuie schimbate între RBC-uri învecinate pentru a permite circulația în condiții de siguranță a unui tren de la o zonă RBC la alta:

(1)

informații transmise de RBC „de origine” către RBC „de destinație”;

(2)

informații transmise de RBC „de destinație” către RBC „de origine”.

(3)

Cerințele sunt prevăzute în apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.7 a.

4.2.7.2.   RBC/RBC

Aceasta este interfața tehnică dintre două RBC-uri. Cerințele sunt prevăzute în apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.7 b.

4.2.7.3.   RMR/ETCS de cale și RMR/ATO de cale

4.2.7.3.1.    RMR/ETCS de cale

4.2.7.3.1.1.   GSM-R/ETCS de cale

Cerințele pentru interfața dintre GSM-R și funcționalitatea ETCS de cale sunt precizate în apendicele A tabelul A 1, punctul 4.2.7 c.

4.2.7.3.1.2.   FRMCS/ETCS de cale

Cerințele pentru interfața dintre FRMCS și funcționalitatea ETCS de cale sunt precizate în apendicele A tabelul A 1, punctul 4.2.7 f.

4.2.7.3.2.    RMR/ATO de cale

4.2.7.3.2.1.   GSM-R/ATO de cale

Cerințele pentru interfața dintre GSM-R și funcționalitatea ATO de cale sunt precizate în apendicele A tabelul A 1, punctul 4.2.7 g.

4.2.7.3.2.2.   FRMCS/ATO de cale

Cerințele pentru interfața dintre FRMCS și funcționalitatea ATO de cale sunt precizate în apendicele A tabelul A 1, punctul 4.2.7 h.

4.2.7.4.   Eurobalise/LEU

Aceasta este interfața dintre Eurobalise și dispozitivul aflat la nivelul căii (LEU). Cerințele sunt prevăzute în apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.7 d.

Această interfață contribuie la acest parametru de bază numai atunci când Eurobalise și LEU sunt furnizate ca elemente constitutive de interoperabilitate separate (a se vedea punctul 5.2.2, Gruparea elementelor constitutive de interoperabilitate).

4.2.7.5.   Euroloop/LEU

Aceasta este interfața dintre Euroloop și dispozitivul aflat la nivelul căii (LEU). Cerințele sunt prevăzute în apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.7 e.

Această interfață contribuie la acest parametru de bază numai atunci când Euroloop și LEU sunt furnizate ca elemente constitutive de interoperabilitate separate (a se vedea punctul 5.2.2, Gruparea elementelor constitutive de interoperabilitate).

4.2.8.   Gestionarea cheilor

Acest parametru de bază specifică cerințele pentru gestionarea cheilor criptografice folosite pentru protecția datelor transmise prin radio.

Cerințele sunt prevăzute în apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.8 a. Numai cerințele privind interfețele pentru echipamentele de control-comandă și semnalizare intră sub incidența prezentei STI.

4.2.9.   Gestionarea ETCS-ID

Acest parametru de bază se referă la identitățile ETCS (ETCS-ID) pentru echipamentele subsistemelor control-comandă și semnalizare de cale și de la bord.

Cerințele sunt prevăzute în apendicele A, punctul 4.2.9 a.

4.2.10.   Sistemele de detectare a trenurilor de cale

Acest parametru de bază specifică cerințele de interfață dintre sistemele de detectare a trenurilor de cale și materialul rulant, referitoare la proiectarea și exploatarea vehiculului.

Cerințele de interfață care trebuie respectate de sistemele de detectare a trenurilor sunt precizate în apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.10 a.

4.2.11.   Compatibilitatea electromagnetică dintre materialul rulant și echipamentele de control-comandă și semnalizare de cale

Acest parametru de bază specifică cerințele de interfață pentru compatibilitatea electromagnetică dintre materialul rulant și echipamentele de control-comandă și semnalizare de cale pentru detectarea trenurilor.

Cerințele de interfață care trebuie respectate de sistemul de detectare a trenurilor sunt precizate în apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.11 a.

4.2.12.   DMI (interfața mecanic-mașină) a ETCS

Acest parametru de bază descrie informațiile transmise mecanicului de locomotivă de ETCS și ATO și introduse de mecanic în sistemul de la bord. A se vedea apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.12 a.

El include:

(1)

ergonomia (inclusiv vizibilitatea);

(2)

funcțiile ETCS și ATO care trebuie afișate;

(3)

funcțiile ETCSA și ATO declanșate de informațiile introduse de mecanicul de locomotivă.

4.2.13.   DMI (interfața mecanic-mașină) a RMR

Acest parametru de bază descrie informațiile transmise mecanicului de locomotivă de RMR și introduse de mecanic în sistemul RMR de la bord.

El include:

(1)

ergonomia (inclusiv vizibilitatea);

(2)

funcțiile RMR care trebuie afișate;

(3)

informațiile de ieșire referitoare la apel;

(4)

informațiile de intrare referitoare la apel.

4.2.13.1.   DMI (interfața mecanic-mașină) a GSM-R

A se vedea apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.13 a, pentru GSM-R.

4.2.13.2.   DMI (interfața mecanic-mașină) a FRMCS

A se vedea apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.13 b, pentru FRMCS.

4.2.14.   Interfața cu înregistrarea datelor în scopuri de reglementare

Acest parametru de bază descrie schimbul de date dintre ETCS la bord și dispozitivul de înregistrare al materialului rulant.

A se vedea apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.14 a.

4.2.15.   Obiectele de control-comandă și semnalizare de cale

Acest parametru de bază descrie:

(1)

caracteristicile catadioptrilor pentru a asigura vizibilitatea corectă;

(2)

caracteristicile panourilor de semnalizare interoperabile;

(3)

poziționarea panourilor de semnalizare interoperabile pentru ca acestea să își îndeplinească scopul operațional preconizat.

Pentru (1) și (2), a se vedea apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.15 a.

Pentru (3), a se vedea apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.15 b.

De asemenea, instalarea obiectelor de control-comandă și semnalizare de cale trebuie să fie compatibilă cu câmpul vizual exterior al mecanicului de locomotivă și cu cerințele de infrastructură.

4.2.16.   Construcția echipamentelor utilizate în subsistemele CCS

Trebuie respectate condițiile de mediu menționate în documentele enumerate în apendicele A, tabelul A 2, la prezenta STI.

Elementele constitutive de interoperabilitate și subsistemele control-comandă și semnalizare de la bord trebuie să respecte cerințele pentru materiale prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1302/2014 al Comisiei (9) (STI LOC&PAS) (de exemplu, cele referitoare la protecția împotriva incendiilor).

4.2.17.   Compatibilitatea sistemelor radio și ETCS

Din cauza diferitelor implementări posibile și a stadiului migrației către subsisteme CCS integral conforme, trebuie efectuate verificări pentru a se demonstra compatibilitatea tehnică dintre subsistemele CCS de la bord și cele de cale. Necesitatea acestor verificări trebuie considerată o măsură de sporire a încrederii în compatibilitatea tehnică dintre subsistemele CCS. Se preconizează că aceste verificări vor fi reduse până la atingerea principiului enunțat la punctul 6.1.2.1.

4.2.17.1.   Compatibilitatea sistemului ETCS

Compatibilitatea sistemului ETCS (ESC) este înregistrarea compatibilității tehnice dintre ETCS de la bord și părțile ETCS de cale ale subsistemelor CCS dintr-o zonă de utilizare.

Fiecare tip de ESC identifică setul de verificări ESC (de exemplu, verificare documentară, de laborator sau pe calea ferată etc.) aplicabil pentru un tronson sau grup de tronsoane din cadrul unei zone de utilizare. Este posibil să se utilizeze același tip de ESC pentru infrastructura transfrontalieră și pentru diferite infrastructuri naționale.

Rezultatele verificărilor ESC pentru o unitate de la bord la nivelul elementului constitutiv de interoperabilitate sau al subsistemului, inclusiv constatările și condițiile care decurg, se înregistrează în raportul de verificare ESC.

„Configurația reprezentativă” înseamnă o configurație pe baza căreia se pot obține rezultate ale încercărilor, care sunt valabile pentru diverse configurații ale aceluiași element constitutiv de interoperabilitate ETCS de la bord certificat sau ale unui subsistem de la bord certificat. Aceste rezultate trebuie să fie, de asemenea, echivalente pentru diverse configurații ale unui subsistem ETCS de cale certificat.

În cazul verificărilor ESC la nivelul elementelor constitutive de interoperabilitate ETCS de la bord, trebuie respectate următoarele:

(1)

Declarația ESC privind elementul constitutiv de interoperabilitate înregistrează rezultatele ESC ale elementului constitutiv de interoperabilitate ETCS de la bord în funcție de tipul (tipurile) de ESC care este (sunt) valabil(e), indiferent de configurația specifică a elementului constitutiv de interoperabilitate ETCS de la bord. Acest document trebuie elaborat de furnizorul sistemului de la bord. Trebuie utilizat modelul prevăzut în apendicele C.2 sau C.6.

(2)

Declarația ESC privind elementul constitutiv de interoperabilitate trebuie să includă rezumatul constatărilor și al condițiilor din raportul (rapoartele) de verificare ESC privind rezultatele verificărilor ESC trecute cu succes (definite în unul sau mai multe tipuri de ESC), care sunt valabile independent de parametrii de configurare specifici ai elementului constitutiv de interoperabilitate de la bord și, prin urmare, pot fi utilizate la fiecare nivel aplicabil și specific al subsistemului CCS de la bord.

(3)

Declarația ESC privind elementul constitutiv de interoperabilitate trebuie să includă lista verificărilor ESC efectuate pentru tipul (tipurile) de ESC.

(4)

Declarația ESC privind elementul constitutiv de interoperabilitate trebuie să includă trimiterea la raportul de evaluare al organismului notificat, în conformitate cu 6.2.4.3 (Verificări privind compatibilitatea sistemelor radio și ETCS în ceea ce privește elementul constitutiv de interoperabilitate).

ESC a subsistemului CCS de la bord specific cu privire la una sau mai multe tipuri de ESC este prevăzută în declarația ESC. Trebuie utilizat modelul prevăzut în apendicele C.1 sau C.5.

La nivel de subsistem, declarația ESC trebuie să includă, de asemenea, rezumatul raportului de verificare ESC și trebuie să demonstreze îndeplinirea verificărilor ESC necesare (pentru fiecare tip de ESC inclus în declarație) publicate în documentul tehnic ESC/RSC al agenției, în plus față de declarațiile ESC deja furnizate privind elementele constitutive de interoperabilitate.

Declarația ESC trebuie să includă, de asemenea, lista completă a declarațiilor ESC privind elementele constitutive de interoperabilitate care au fost luate în considerare în cadrul evaluării (dacă este cazul), condițiile (dacă este cazul) referitoare la diferitele tipuri de ESC și raportul de evaluare al organismului notificat, în conformitate cu 6.3.3.1 (Verificări privind compatibilitatea sistemelor radio și ETCS).

4.2.17.2.   Cerințe privind compatibilitatea sistemului ETCS

Administratorul de infrastructură este responsabil pentru definirea tipului (tipurilor) de ESC. Toate tronsoanele din rețeaua Uniunii care necesită același set de verificări pentru demonstrarea ESC trebuie să aibă același tip de ESC.

Lista tipurilor de ESC este publicată și menținută de Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate în documentul tehnic „ESC/RSC technical document, TD/011REC1028”. A se vedea apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.17 a. Agenția evaluează verificările, cu excepția cazului în care acestea au fost evaluate de un organism notificat, în conformitate cu tabelul 6.3 rândul 10. Evaluarea de către agenție se realizează în termen de 2 luni de la primirea acestora, cu excepția cazului în care agenția și administratorul de infrastructură convin asupra unei perioade mai îndelungate de timp, care nu poate însă depăși 4 luni în total. Documentul tehnic va fi actualizat în termen de 10 zile lucrătoare de la evaluare, dacă aceasta este pozitivă.

Tipurile de ESC se utilizează numai atunci când sunt publicate cu statutul „valabil” în documentul tehnic al agenției menționat mai sus.

Administratorii de infrastructură, cu sprijinul furnizorilor de ETCS pentru rețeaua lor, trebuie să transmită agenției definiția verificărilor necesare pentru fiecare tip de ESC pe rețeaua lor. Informațiile minime care trebuie incluse:

(1)

Definiția fiecărei verificări care trebuie realizată.

(2)

Criteriile de trecere pentru fiecare verificare.

(3)

Dacă o verificare este necesară numai pentru trenuri compatibile cu o funcționalitate M_VERSION specifică și cu o anumită versiune a STI.

(4)

Dacă verificările trebuie realizate în laboratoare sau pe calea ferată. În cazul verificărilor pe calea ferată, trebuie să se indice dacă este necesară realizarea lor într-un anumit loc.

(5)

Detaliile de contact pentru a se solicita efectuarea fiecărei verificări.

(6)

Descrierea configurației reprezentative a unei verificări, ori de câte ori este definită de AI relevant, care trebuie realizată într-un laborator.

(7)

Propunere privind perioada de tranziție dintre noua versiune a definiției tipurilor de ESC și versiunea anterioară sau procedura națională. De asemenea, trebuie să se indice valabilitatea tipurilor de ESC anterioare. Perioada de tranziție finală se stabilește de comun acord cu agenția. În absența unui acord, aceasta va fi de șase luni.

Administratorii de infrastructură trebuie să clasifice liniile cu ETCS în funcție de tipurile de ESC și să înregistreze tipurile de ESC în RINF. Dacă nicio definiție ESC nu este publicată în documentul tehnic ESC/RS sau dacă agenția nu primește nicio definiție ESC pentru liniile existente echipate cu ETCS, se consideră că pentru liniile respective nu sunt necesare verificări ESC.

Administratorul de infrastructură trebuie să asigure mijloacele, laboratorul sau accesul la infrastructură necesare pentru realizarea verificărilor, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/545.

Administratorii de infrastructură trebuie să transmită agenției orice modificare a verificărilor menționate pentru rețeaua lor.

Tipurile de ESC sunt valabile pe o perioadă nedeterminată, cu excepția cazului în care sunt modificate sau retrase de către administratorul de infrastructură. În caz de modificări, trebuie respectate dispozițiile de la 7.2.3.4 (Impactul asupra compatibilității tehnice dintre părțile de la bord și de cale ale subsistemelor CCS). Dacă un sistem de la bord trebuie verificat din nou, nu trebuie efectuate decât verificările ESC noi/actualizate, aplicând principiul conform căruia verificările deja trecute cu succes rămân valabile dacă vehiculul nu este modificat.

În cazul în care verificările ESC sunt publicate sau actualizate de agenție în documentul tehnic „ESC/RSC technical document, TD/011REC1028”, normele naționale existente corespunzătoare pentru încercarea compatibilității ETCS trebuie retrase și trebuie realizate numai verificări ESC pentru a demonstra compatibilitatea tehnică dintre subsisteme. AI trebuie să indice echivalența (niciuna, parțială sau completă) a ESC cu procedura națională anterioară, dacă este cazul. Într-un astfel de caz, elementul constitutiv de interoperabilitate sau subsistemele care și-au demonstrat compatibilitatea tehnică prin procedura națională anterioară pot reutiliza acest lucru ca dovadă pentru demonstrarea conformității cu partea echivalentă a noului ESC fără a fi necesar ca verificările să fie executate din nou. Dacă nu sunt integral echivalente, AI trebuie să indice o perioadă de tranziție, astfel cum se menționează la punctul (7) de mai sus.

Entitatea responsabilă cu demonstrarea ESC trebuie să definească o configurație reprezentativă a subsistemului ETCS de la bord.

Declarația ESC se întocmește de entitatea care solicită demonstrarea ESC.

Entitatea care solicită demonstrarea ESC trebuie să aibă raportul de verificare ESC pentru elementul constitutiv de interoperabilitate sau pentru subsistemul respectiv evaluat de un organism notificat în conformitate cu punctul 6.2.4.3 (Verificări privind compatibilitatea sistemelor radio și ETCS în ceea ce privește elementul constitutiv de interoperabilitate) sau 6.3.3.1 (Verificări privind compatibilitatea sistemelor radio și ETCS).

Dacă un raport de verificare sau o declarație ESC privind un element constitutiv de interoperabilitate menționat(ă) în declarația ESC conține condiții, toate condițiile trebuie înregistrate, reflectându-se statutul acestora și, dacă s-a convenit astfel, modul în care sunt gestionate de partea afectată (de exemplu, întreprinderea feroviară care dorește să demonstreze compatibilitatea cu o rută), iar această responsabilitate se înregistrează în declarația ESC.

4.2.17.3.   Compatibilitatea sistemului radio

Compatibilitatea sistemului radio (RSC) este înregistrarea compatibilității tehnice dintre sistemul radio de voce sau de date de la bord și părțile RMR de cale ale subsistemelor CCS dintr-o zonă de utilizare.

Fiecare tip de RSC identifică setul de verificări RSC (de exemplu, verificare documentară, de laborator sau pe calea ferată) aplicabil pentru un tronson sau grup de tronsoane din cadrul unei zone de utilizare. Este posibil să se utilizeze același tip de RSC pentru infrastructura transfrontalieră și pentru diferite infrastructuri naționale.

Rezultatele verificărilor RSC pentru o parte de radio de voce sau de date de la bord la nivelul elementului constitutiv de interoperabilitate sau al subsistemului, inclusiv constatările și condițiile care decurg din aceste rezultate, se înregistrează în raportul de verificare RSC.

„Configurația reprezentativă” înseamnă o configurație pe baza căreia se pot obține rezultate ale încercărilor, care sunt valabile pentru diverse configurații ale aceluiași element constitutiv de interoperabilitate certificat sau ale unui subsistem de la bord certificat. Aceste rezultate trebuie să fie, de asemenea, echivalente pentru diverse configurații ale unui subsistem RMR de cale certificat.

În cazul verificărilor RSC la nivelul elementelor constitutive de interoperabilitate, trebuie respectate următoarele:

(1)

Declarația RSC privind elementul constitutiv de interoperabilitate înregistrează rezultatele RSC ale elementului constitutiv de interoperabilitate (de exemplu, radio în cabină sau EDOR) în funcție de tipul (tipurile) de RSC care este (sunt) valabil(e), indiferent de configurația specifică a elementului constitutiv de interoperabilitate. Acest document trebuie elaborat de furnizor. Trebuie utilizat modelul prevăzut în apendicele C.4 sau C.6.

(2)

Declarația RSC privind elementul constitutiv de interoperabilitate trebuie să includă rezumatul constatărilor și al condițiilor din raportul (rapoartele) de verificare RSC privind rezultatele verificărilor RSC trecute cu succes (definite în unul sau mai multe tipuri de RSC), care sunt valabile independent de parametrii de configurare specifici ai elementului constitutiv de interoperabilitate de la bord și, prin urmare, pot fi utilizate la fiecare nivel aplicabil al subsistemului CCS de la bord.

(3)

Declarația RSC privind elementul constitutiv de interoperabilitate trebuie să includă lista verificărilor RSC efectuate pentru tipul (tipurile) de RSC.

(4)

Declarația RSC privind elementul constitutiv de interoperabilitate trebuie să includă trimiterea la raportul de evaluare al organismului notificat, în conformitate cu 6.2.4.3 (Verificări privind compatibilitatea sistemelor radio și ETCS în ceea ce privește elementul constitutiv de interoperabilitate).

RSC a subsistemului CCS de la bord specific cu privire la una sau mai multe tipuri de RSC este prevăzută în declarația RSC. Trebuie utilizat modelul prevăzut în apendicele C.3 sau C.5.

La nivel de subsistem, declarația RSC trebuie să includă, de asemenea, rezumatul raportului de verificare RSC și trebuie să demonstreze îndeplinirea verificărilor RSC necesare (pentru fiecare tip de ESC inclus în declarație) publicate în documentul tehnic ESC/RSC al agenției, în plus față de declarațiile RSC deja furnizate privind elementele constitutive de interoperabilitate.

Declarația RSC trebuie să includă, de asemenea, lista completă a declarațiilor RSC privind elementele constitutive de interoperabilitate care au fost luate în considerare în cadrul evaluării (dacă este cazul), condițiile (dacă este cazul) referitoare la diferitele tipuri de RSC și raportul de evaluare al organismului notificat, în conformitate cu 6.3.3.1 (Verificări privind compatibilitatea sistemelor radio și ETCS).

4.2.17.4.   Cerințe privind compatibilitatea sistemului radio

Administratorul de infrastructură este responsabil pentru definirea tipului (tipurilor) de RSC. Toate tronsoanele din rețeaua Uniunii care necesită același set de verificări pentru demonstrarea RSC trebuie să aibă același tip de RSC.

Lista tipurilor de RSC este publicată și menținută de Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate în documentul tehnic „ESC/RSC technical document, TD/011REC1028”. A se vedea apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.17 a. Agenția evaluează verificările, cu excepția cazului în care acestea au fost evaluate de un organism notificat, în conformitate cu tabelul 6.3 rândul 10. Evaluarea de către agenție se realizează în termen de două luni de la primirea acestora, cu excepția cazului în care agenția și administratorul de infrastructură convin asupra unei perioade mai îndelungate de timp, care nu poate însă depăși patru luni în total. Documentul tehnic va fi actualizat în termen de 10 zile lucrătoare de la evaluare, dacă aceasta este pozitivă.

Tipurile de RSC se utilizează numai atunci când sunt publicate cu statutul „valabil” în documentul tehnic al agenției menționat mai sus.

Administratorii de infrastructură, cu sprijinul furnizorilor de RMR pentru rețeaua lor, transmit agenției definiția verificărilor necesare pentru fiecare tip de RSC pe rețeaua lor. Informațiile minime care trebuie incluse:

(1)

Definiția fiecărei verificări care trebuie realizată.

(2)

Criteriile de trecere pentru fiecare verificare.

(3)

Dacă o verificare este necesară numai pentru trenuri echipate cu o versiune de referință RMR GSM-R/FRMCS specifică și compatibile cu o anumită versiune a STI.

(4)

Dacă verificările trebuie realizate în laboratoare sau pe calea ferată. În cazul verificărilor pe calea ferată, trebuie să se indice dacă este necesară realizarea lor într-un anumit loc.

(5)

Detaliile de contact pentru a se solicita efectuarea fiecărei verificări.

(6)

Descrierea configurației reprezentative a unei verificări, ori de câte ori este definită de AI relevant, care trebuie realizată într-un laborator.

(7)

Propunere privind perioada de tranziție dintre noua versiune a definiției tipurilor de RSC și versiunea anterioară sau procedura națională. De asemenea, trebuie să se indice valabilitatea tipurilor de RSC anterioare. Perioada de tranziție finală se stabilește de comun acord cu agenția. În absența unui acord, aceasta va fi de șase luni.

Administratorii de infrastructură trebuie să își clasifice liniile în funcție de tipurile de RSC pentru voce și, dacă este cazul, pentru date ETCS. Această clasificare a tipurilor de RSC se înregistrează în RINF. Dacă nicio definiție RSC nu este publicată în documentul tehnic ESC/RS sau dacă agenția nu primește nicio definiție ESC pentru liniile existente echipate cu RMR GSM-R, se consideră că pentru liniile respective nu sunt necesare verificări RSC.

Administratorul de infrastructură trebuie să asigure mijloacele, laboratorul sau accesul la infrastructură necesare pentru realizarea verificărilor, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/545.

Administratorii de infrastructură trebuie să transmită agenției orice modificare a verificărilor menționate pentru rețeaua lor.

Tipurile de RSC sunt valabile pe o perioadă nedeterminată, cu excepția cazului în care sunt modificate sau retrase de către administratorul de infrastructură. În caz de modificări, trebuie respectate dispozițiile de la 7.2.3.4 (Impactul asupra compatibilității tehnice dintre părțile de la bord și de cale ale subsistemelor CCS). Dacă un sistem de la bord trebuie verificat din nou, nu trebuie efectuate decât verificările RSC noi/actualizate, aplicând principiul conform căruia verificările deja trecute cu succes rămân valabile dacă vehiculul nu este modificat.

În cazul în care verificările RSC sunt publicate sau actualizate de agenție în documentul tehnic „ESC/RSC technical document, TD/011REC1028”, normele naționale existente corespunzătoare pentru încercarea compatibilității radio trebuie retrase și trebuie realizate numai verificări RSC pentru a demonstra compatibilitatea tehnică dintre subsisteme. AI trebuie să indice echivalența (niciuna, parțială sau completă) a RSC cu procedura națională anterioară, dacă este cazul. Într-un astfel de caz, elementul constitutiv de interoperabilitate sau subsistemele care și-au demonstrat compatibilitatea tehnică prin procedura națională anterioară pot reutiliza acest lucru ca dovadă pentru RSC fără a fi necesar ca verificările să fie executate din nou.

Entitatea responsabilă cu demonstrarea RSC trebuie să definească o configurație reprezentativă a subsistemului radio de la bord.

Declarația RSC se întocmește de entitatea care solicită demonstrarea RSC.

Entitatea care solicită demonstrarea RSC trebuie să aibă raportul de verificare RSC pentru elementul constitutiv de interoperabilitate sau pentru subsistemul respectiv evaluat de un organism notificat în conformitate cu punctul 6.2.4.3 (Verificări privind compatibilitatea sistemelor radio și ETCS în ceea ce privește elementul constitutiv de interoperabilitate) sau 6.3.3.1 (Verificări privind compatibilitatea sistemelor radio și ETCS).

Dacă un raport de verificare sau o declarație RSC privind un element constitutiv de interoperabilitate menționat(ă) în declarația RSC conține condiții, toate condițiile trebuie înregistrate, reflectându-se statutul acestora și, dacă s-a convenit astfel, modul în care sunt gestionate de partea afectată (de exemplu, întreprinderea feroviară care dorește să demonstreze compatibilitatea cu o rută), iar această responsabilitate se înregistrează în declarația RSC.

4.2.18.   Funcționalitatea ATO la bord

Acest parametru de bază descrie funcționalitatea ATO la bord necesară pentru exploatarea unui tren până la gradul de automatizare 2, ETCS asigurând funcționalitatea de protecție automată a trenurilor pentru a permite acest lucru. Funcțiile trebuie implementate în conformitate cu apendicele A tabelul A 1, punctul 4.2.18 a, în plus față de cele prevăzute la punctul 4.2.2 (Funcționalitatea ETCS la bord).

Funcționalitatea ATO este sprijinită de specificațiile suplimentare indicate mai jos:

(1)

Comunicarea cu subsistemul control-comandă și semnalizare de cale pentru transmisia de date prin radio. A se vedea punctul 4.2.5.1 (Interfața aeriană RMR), punctul 4.2.6.2 (Interfața dintre comunicațiile de date RMR și aplicațiile ETCS/ATO).

(2)

Comunicarea cu mecanicul de locomotivă. A se vedea apendicele A, tabelul A 1, punctele 4.2.2 e și 4.2.12 a (DMI a ETCS).

(3)

Transmiterea de informații/ordine și primirea de informații privind starea de la materialul rulant. A se vedea apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.18 c.

(4)

Transmiterea de informații/ordine și primirea de informații privind starea de la ETCS de la bord. A se vedea apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.18 d.

Cerințele pentru încercări sunt prevăzute în apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.18 b.

4.2.19.   Funcționalitatea ATO de cale

Acest parametru de bază descrie funcționalitatea ATO de cale necesară pentru exploatarea unui tren până la gradul de automatizare 2, ETCS asigurând funcționalitatea de protecție automată a trenurilor pentru a permite acest lucru.

Pe lângă cele prevăzute la punctul 4.2.3 (Funcționalitatea ETCS de cale ), funcțiile trebuie implementate în conformitate cu apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.19 a.

Funcționalitatea ATO este sprijinită de specificațiile suplimentare pentru comunicarea cu subsistemul control-comandă și semnalizare de la bord pe baza transmisiei datelor prin radio. A se vedea apendicele A, punctul 4.2.5.1 (Interfața aeriană RMR) și punctul 4.2.7.3 (RMR/ETCS de cale și RMR/ATO de cale).

Cerințele pentru încercări sunt prevăzute în apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.19 b.

4.2.20.   Documentația tehnică pentru întreținere

Acest parametru de bază descrie cerințele necesare în ceea ce privește documentația tehnică pentru întreținere care trebuie respectată de producătorii echipamentelor și de solicitantul verificării subsistemului.

4.2.20.1.   Responsabilitatea producătorului echipamentelor

Producătorul echipamentelor încorporate în subsistem trebuie să precizeze:

(1)

toate cerințele și procedurile de întreținere (inclusiv monitorizarea stării tehnice, diagnoza evenimentelor, metodele și instrumentele de încercare, precum și competențele profesionale) necesare pentru respectarea cerințelor esențiale și a valorilor menționate în cerințele obligatorii din prezenta STI în cursul ciclului de viață al echipamentelor (transport și depozitare înainte de instalare, exploatare normală, defecțiuni și efecte ale defecțiunilor, reparații, verificări și operațiuni de întreținere, dezafectare etc.). Pentru detalii suplimentare privind corectarea erorilor, a se vedea punctele 6.5 (Gestionarea erorilor) și 7.2.10 [Întreținerea specificațiilor (corectarea erorilor)];

(2)

toate cerințele și procedurile (metode și instrumente de încercare, competențele profesionale necesare și evaluarea impactului elementului constitutiv de interoperabilitate actualizat asupra subsistemului) necesare pentru implementarea de elemente constitutive de interoperabilitate actualizate ca urmare a corectării unor erori de specificație de-a lungul întregului ciclu de viață al echipamentelor (întreținerea specificațiilor). Aceasta include definirea procedurilor necesare pentru actualizările modulelor și proceselor de sistem aprobate, pe parcursul tuturor fazelor ciclului de viață, atunci când există corecții privind erorile, în conformitate cu articolul 9 din prezentul regulament, aplicabile subsistemelor;

(3)

riscurile pentru sănătate și pentru siguranță care ar putea afecta publicul și personalul de întreținere;

(4)

condițiile pentru întreținerea de linie primară, și anume definirea unităților de linie înlocuibile (Line Replaceable Units – LRU), definirea versiunilor compatibile de hardware și de software aprobate, procedurile de înlocuire a LRU defecte, condițiile de depozitare a LRU, precum și repararea LRU defecte;

(5)

verificările de efectuat în cazul în care echipamentele sunt supuse unor stresuri excepționale (de exemplu, condiții de mediu excesive sau șocuri anormale);

(6)

verificările de efectuat în cazul întreținerii altor echipamente decât cele de control-comandă și semnalizare, care influențează subsistemele control-comandă și semnalizare (de exemplu, modificarea diametrului roții).

4.2.20.2.   Responsabilitatea solicitantului verificării subsistemului

Solicitantul trebuie:

(1)

să se asigure că cerințele de întreținere descrise la punctul 4.2.20.1 (Responsabilitatea producătorului echipamentelor) sunt definite pentru toate componentele care intră în domeniul de aplicare al prezentei STI indiferent dacă acestea sunt elemente constitutive de interoperabilitate sau nu;

(2)

să îndeplinească cerințele menționate mai sus la punctul 4.2.20.1, ținând seama de riscurile datorate interacțiunilor dintre diferitele componente ale subsistemului și interfețele cu alte subsisteme;

(3)

să definească procedurile pentru introducerea elementelor constitutive de interoperabilitate actualizate ca urmare a corectării erorilor de specificație (întreținerea specificațiilor) în conformitate cu documentația relevantă a elementului constitutiv de interoperabilitate, acolo unde este cazul. Solicitantul trebuie să furnizeze un sistem de management al configurației pentru a identifica impactul asupra subsistemului. Solicitantul trebuie să asigure disponibilitatea documentației privind versiunea elementelor constitutive de interoperabilitate incluse în subsistemele sale.

4.2.20.3.   Identificatorul de sistem

Funcționalitatea ERTMS (ETCS, RMR, ATO) a unui element constitutiv de interoperabilitate sau a unui subsistem trebuie descrisă cu un „identificator de sistem”, care este o schemă de numerotare pentru identificarea versiunii de sistem și pentru diferențierea între un identificator funcțional și un identificator de realizare. „Identificatorul funcțional” face parte din identificatorul de sistem și este o cifră sau o serie de cifre definite de gestionarea configurației individuale, care reprezintă o referință a funcționalității pentru CCS implementate într-un subsistem sau element constitutiv de interoperabilitate CCS. „Identificatorul de realizare” face parte din identificatorul de sistem și este o cifră sau o serie de cifre definite de gestionarea configurației individuale a unui furnizor, care reprezintă o anumită configurație (de exemplu HW și SW) a unui subsistem sau element constitutiv de interoperabilitate CCS. „Identificatorul de sistem”, „identificatorul funcțional” și „identificatorul de realizare” trebuie definite de fiecare furnizor în parte.

4.3.   Specificații funcționale și tehnice ale interfețelor cu alte subsisteme

4.3.1.   Interfața cu subsistemul exploatare și gestionarea traficului

Interfața cu STI „exploatare și gestionarea traficului”

Referință STI CCS

 

Referință STI Exploatare și gestionarea traficului (10)

 

Parametru

Punct

Parametru

Punct

Norme de exploatare

Lista mesajelor și a indicațiilor textuale armonizate afișate de interfața mecanic-mașină a ETCS

4.4

apendicele E

Manualul de proceduri al mecanicului de locomotivă

Norme de exploatare

Informații tehnice ERTMS de cale relevante pentru exploatare

4.2.1.2.1

4.4

Apendicele D3

Obiectele de control-comandă și semnalizare de cale

4.2.15

Cerințe pentru observarea semnalelor și a marcajelor laterale

4.2.2.8

Caracteristicile și performanța de frânare ale trenului

4.2.2

Frânarea trenului

4.2.2.6

Folosirea echipamentului de înnisipare

Dispozitiv la bord pentru lubrifierea buzelor de bandaj

Utilizarea saboților de frână din materiale compozite

4.2.10

Manualul de proceduri al mecanicului de locomotivă

4.2.1.2.1

Interfața cu înregistrarea datelor în scopuri de reglementare

4.2.14

Înregistrarea datelor

4.2.3.5

DMI (interfața mecanic-mașină) a ETCS

4.2.12

Formatul numărului de circulație al trenului

4.2.3.2.1

DMI (interfața mecanic-mașină) a RMR

4.2.13

Formatul numărului de circulație al trenului

4.2.3.2.1

Gestionarea cheilor

4.2.8

Asigurarea faptului că trenul este în stare de funcționare

4.2.2.7

Verificarea compatibilității cu ruta înainte de utilizarea vehiculelor autorizate

4.9

Parametrii pentru compatibilitatea vehiculului și a trenului pe ruta destinată exploatării

Apendicele D1

4.3.2.   Interfața cu subsistemul „material rulant”

Interfața cu STI-urile referitoare la materialul rulant

Referință STI CCS

Referință STI-uri referitoare la materialul rulant

Parametru

Punct

Parametru

 

Punct

Compatibilitatea cu sistemele de detectare a trenurilor de cale: concepția vehiculului

4.2.10

Caracteristicile materialului rulant pentru compatibilitatea cu sistemele de detectare a trenurilor bazate pe circuite de cale

STI LOC&PAS

4.2.3.3.1.1

STI Vagoane (11)

4.2.3.2

Caracteristicile materialului rulant pentru compatibilitatea cu sistemele de detectare a trenurilor bazate pe numărătoare de osii

STI LOC&PAS

4.2.3.3.1.2

STI Vagoane

4.2.3.3

Caracteristicile materialului rulant pentru compatibilitatea cu echipamentele cu bucle de detecție

STI LOC&PAS

4.2.3.3.1.3

STI Vagoane

4.2.3.3

Compatibilitatea electromagnetică dintre materialul rulant și echipamentele de control-comandă și semnalizare de cale

4.2.11

Caracteristicile materialului rulant pentru compatibilitatea cu sistemele de detectare a trenurilor bazate pe circuite de cale

STI LOC&PAS

4.2.3.3.1.1

STI Vagoane

4.2.3.3

Caracteristicile materialului rulant pentru compatibilitatea cu sistemele de detectare a trenurilor bazate pe numărătoare de osii

STI LOC&PAS

4.2.3.3.1.2

STI Vagoane

4.2.3.3

Caracteristicile și performanța de frânare ale trenului

4.2.2

4.2.18

Performanța de frânare

STI LOC&PAS

Frânarea de urgență

4.2.4.5.2

STI LOC&PAS

Frânarea de serviciu

4.2.4.5.3

STI Vagoane

4.2.4.1.2

Poziția antenelor de control-comandă și semnalizare de la bord

4.2.2

Gabarit cinematic

STI LOC&PAS

4.2.3.1

STI Vagoane

Niciunul

Izolarea funcționalității ETCS la bord

4.2.2

Norme de exploatare

STI LOC&PAS

4.2.12.3

STI Vagoane

Niciunul

Obiectele de control-comandă și semnalizare de cale

4.2.15

Vizibilitate exterioară

Faruri

STI LOC&PAS

4.2.7.1.1

STI Vagoane

Niciunul

Câmpul vizual extern al mecanicului de locomotivă

STI LOC&PAS

Câmp vizual

4.2.9.1.3.1

STI LOC&PAS

Parbriz

4.2.9.2

STI Vagoane

Niciunul

Interfața cu înregistrarea datelor în scopuri de reglementare

4.2.14

Dispozitivul de înregistrare

STI LOC&PAS

4.2.9.6

STI Vagoane

Niciunul

ETCS la bord: Transmiterea de informații/ordine și primirea de informații privind starea de la materialul rulant

4.2.2

Sectoare de separare

STI LOC&PAS

4.2.8.2.9.8

STI Vagoane

Niciunul

Comandă de frânare dinamică

STI LOC&PAS

4.2.4.4.4

STI Vagoane

Niciunul

Frâna de cale magnetică

STI LOC&PAS

4.2.4.8.2

STI Vagoane

Niciunul

Frâna de cale cu curenți turbionari

STI LOC&PAS

4.2.4.8.3

STI Vagoane

Niciunul

Puterea maximă și curentul de la linia aeriană de contact

STI LOC&PAS

4.2.8.2.4

STI Vagoane

Niciunul

Deschiderea ușilor

STI LOC&PAS

4.2.5.5.6

STI Vagoane

Niciunul

Cerințe de performanță

STI LOC&PAS

4.2.8.1.2

STI Vagoane

Niciunul

Controlul fumului

STI LOC&PAS

4.2.10.4.2

STI Vagoane

Niciunul

Funcție de control radio la distanță de către personal pentru operațiunile de manevră

STI LOC&PAS

4.2.9.3.6

STI Vagoane

Niciunul

Pupitrul mecanicului de locomotivă — ergonomie

STI LOC&PAS

4.2.9.1.6

STI Vagoane

Niciunul

Cerințe pentru gestionarea modurilor ETCS: mod de stand-by

STI LOC&PAS

4.2.9.3.7.1

STI Vagoane

Niciunul

Cerințe pentru gestionarea modurilor ETCS: manevră pasivă

STI LOC&PAS

4.2.9.3.7.2

STI Vagoane

Niciunul

Cerințe pentru gestionarea modurilor ETCS: secundar

STI LOC&PAS

4.2.9.3.7.3

STI Vagoane

Niciunul

Tipul sistemului de frânare

STI LOC&PAS

4.2.4.3

STI Vagoane

Niciunul

Stare tracțiune

STI LOC&PAS

4.2.9.3.8

STI Vagoane

Niciunul

Comportamentul dinamic de rulare

STI LOC&PAS

4.2.3.4.2

STI Vagoane

Niciunul

ATO la bord: Transmiterea de informații/ordine și primirea de informații privind starea de la materialul rulant

4.2.18

Cerințe de interfață cu sistemul de conducere automatizată a trenului de la bord

STI LOC&PAS

4.2.13

STI Vagoane

Niciunul

Comanda frânării de urgență

4.2.2

Comanda frânării de urgență

STI LOC&PAS

4.2.4.4.1

STI Vagoane

Niciunul

Construcția echipamentelor utilizate în subsistemele CCS

4.2.16

Cerințe privind materialele

STI LOC&PAS

4.2.10.2.1

STI Vagoane

Niciunul

Comandă de frânare de serviciu

4.2.2

Comandă de frânare de serviciu

STI LOC&PAS

4.2.4.4.2

STI Vagoane

Niciunul

4.3.3.   Interfața cu subsistemul infrastructură

Interfața cu STI referitoare la infrastructură

Referință STI CCS

 

Referință STI referitoare la infrastructură

 

Parametru

Punct

Parametru

 

Punct

Comunicare Eurobalise (spațiu pentru instalare)

4.2.5.2

Gabarit de liberă trecere

STI INF (12)

4.2.3.1

Comunicare Euroloop (spațiu pentru instalare)

4.2.5.3

Gabarit de liberă trecere

STI INF

4.2.3.1

Obiectele de control-comandă și semnalizare de cale

4.2.15

Gabarit de liberă trecere

STI INF

4.2.3.1

4.3.4.   Interfața cu subsistemul energie

Interfața cu STI referitoare la energie

Referință STI CCS

 

Referință STI referitoare la energie

 

Parametru

Punct

Parametru

 

Punct

Comenzi pentru echipamentele de material rulant

4.2.2

4.2.3

Sectoare de separare a fazelor

Sectoare de separare a sistemelor

STI ENE (13)

4.2.15

4.2.16

4.4.   Norme de exploatare

Normele de exploatare a unui serviciu feroviar cu ETCS, ATO și RMR sunt prevăzute în STI referitoare la exploatare și la gestionarea traficului.

Mesajele și indicațiile textuale armonizate afișate de interfața mecanic-mașină ETCS sunt enumerate în apendicele E.

4.5.   Norme de întreținere

Normele de întreținere a subsistemelor reglementate de prezenta STI trebuie să asigure menținerea în limitele prevăzute a valorilor menționate în parametrii de bază indicați în capitolul 4 pe toată durata de viață a subsistemelor. Cu toate acestea, în cursul întreținerii preventive sau corective, este posibil ca subsistemul să nu respecte valorile menționate în parametrii de bază; normele de întreținere trebuie să garanteze că siguranța nu este periclitată în cursul acestor activități.

Entitatea responsabilă cu subsistemele control-comandă și semnalizare trebuie să stabilească norme de întreținere în vederea îndeplinirii obiectivelor menționate mai sus. Aceste norme trebuie elaborate cu ajutorul cerințelor de la punctul 4.2.20 (Documentația tehnică pentru întreținere).

4.6.   Competențe profesionale

Producătorii echipamentelor și ai subsistemului trebuie să furnizeze informații suficiente în vederea definirii competențelor profesionale necesare pentru instalarea, inspecția finală și întreținerea subsistemelor control-comandă și semnalizare. A se vedea punctul 4.5 (Norme de întreținere).

4.7.   Condițiile de sănătate și de siguranță

Trebuie luate măsuri pentru a se asigura sănătatea și siguranța personalului de întreținere și de exploatare, în conformitate cu legislația Uniunii și cu legislația națională care este compatibilă cu legislația Uniunii.

Producătorii trebuie să indice riscurile pentru sănătate și pentru siguranță care decurg din folosirea și din întreținerea echipamentelor și subsistemelor lor. A se vedea punctul 4.4 (Norme de exploatare) și punctul 4.5 (Norme de întreținere).

4.8.   Registrele

Datele care trebuie furnizate pentru registrele prevăzute la articolele 48 și 49 din Directiva (UE) 2016/797 sunt cele indicate în Decizia de punere în aplicare 2011/665/UE a Comisiei (14) și în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/777 al Comisiei (15).

4.9.   Verificarea compatibilității cu ruta înainte de utilizarea vehiculelor autorizate

Parametrii subsistemului CCS de la bord care trebuie utilizați de întreprinderea feroviară pentru verificarea compatibilității cu ruta sunt descriși în apendicele D1 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/773.

5.   ELEMENTE CONSTITUTIVE DE INTEROPERABILITATE

5.1.   Definiție

În conformitate cu articolul 2 punctul 7 din Directiva (UE) 2016/797, elemente constitutive de interoperabilitate înseamnă „orice componentă elementară, grup de componente, subansamblu sau ansamblu complet din echipamentul încorporat sau destinat să fie încorporat într-un subsistem, de care depinde, direct sau indirect, interoperabilitatea sistemului feroviar, inclusiv atât obiectele tangibile, cât și cele intangibile”.

5.2.   Lista elementelor constitutive de interoperabilitate

5.2.1.   Elemente constitutive de interoperabilitate de bază

Elementele constitutive de interoperabilitate de bază din subsistemele control-comandă și semnalizare sunt definite în:

(1)

tabelul 5.1 pentru subsistemul control-comandă și semnalizare de la bord;

(2)

tabelul 5.2 pentru subsistemul control-comandă și semnalizare de cale.

5.2.2.   Gruparea elementelor constitutive de interoperabilitate

5.2.2.1.

Funcțiile elementelor constitutive de interoperabilitate de bază pot fi combinate pentru a forma un grup. Grupul format este apoi definit de funcțiile respective și de interfețele externe rămase. Dacă un grup este format în acest mod, el trebuie considerat un element constitutiv de interoperabilitate.

Nu este necesar să se verifice conformitatea interfețelor interne ale grupului de elemente constitutive de interoperabilitate cu parametrii de bază din capitolul 4. Conformitatea interfețelor externe ale grupului de elemente constitutive de interoperabilitate trebuie verificată pentru a se demonstra conformitatea cu parametrii de bază legați de cerințele acestor interfețe externe.

5.2.2.2.

Atunci când elementele constitutive de interoperabilitate sunt grupate, funcțiile grupate și adresarea acestora trebuie să poată fi configurate în așa fel încât funcțiile grupate ale elementelor constitutive de interoperabilitate ATO, ETCS și radio să poată fi înlocuite pe parcursul ciclului de viață al subsistemului CCS cu un element constitutiv de interoperabilitate ATO, ETCS sau radio extern. Prin urmare, următoarele interfețe dintr-un element constitutiv de interoperabilitate grupat trebuie să poată fi accesibile din exterior pe nivelurile de comunicații în rețeaua de ramă CCS, astfel cum se specifică în apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.6 i:

(1)

interfața dintre ATO de la bord și ETCS de la bord, astfel cum este prevăzută în apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.6 h;

(2)

interfața dintre ATO de la bord și radioul de date GSM-R de la bord, astfel cum este prevăzută în apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.6 j;

(3)

interfața dintre FRMCS de la bord și aplicațiile CCS (ETCS în apendicele A tabelul A 1, punctul 4.2.6 g, și ATO în apendicele A, tabelul A 1, punctul 4.2.6 k).

5.3.   Performanțe și specificații ale elementelor constitutive de interoperabilitate

Pentru fiecare element constitutiv de interoperabilitate de bază sau pentru fiecare grup de elemente constitutive de interoperabilitate, tabelele din capitolul 5 descriu:

(1)

în coloana 3, funcțiile și interfețele. De menționat că anumite elemente constitutive de interoperabilitate au funcții și/sau interfețe care sunt facultative;

(2)

în coloana 4, specificațiile obligatorii pentru evaluarea conformității fiecărei funcții sau interfețe (în măsura în care este relevant), prin trimitere la secțiunea relevantă din capitolul 4.

Tabelul 5.1.

Elemente constitutive de interoperabilitate de bază din subsistemul control-comandă și semnalizare de la bord

Nr. crt.

Element constitutiv de interoperabilitate (ECI)

Caracteristici

Cerințe specifice care trebuie evaluate prin trimitere la capitolul 4

1

ETCS la bord

Fiabilitate, disponibilitate, mentenabilitate, siguranță (FDMS):

 

Siguranță

 

Disponibilitate/Fiabilitate

 

Mentenabilitate

4.2.1.1

4.2.1.2

4.2.20.1

Funcționalitatea ETCS la bord (exceptând odometria)

Identificatorul de sistem

4.2.2

4.2.20.3

Interfețe aeriene ETCS

 

RBC (transmisie de date prin radio facultativă)

 

Unitate de continuitate radio (funcționalitate facultativă)

 

Interfață aeriană Eurobalise

 

Interfață aeriană Euroloop (funcționalitate facultativă)

4.2.5

4.2.5.1.2

4.2.5.1.2.1

4.2.5.2

4.2.5.3

Interfețe

 

STM (implementarea interfeței K este facultativă)

 

Radio de date GSM-R

 

FRMCS la bord

 

Gestionarea cheilor

 

Gestionarea ETCS-ID

 

Interfața mecanic-mașină a ETCS

 

Interfața trenului (a se vedea nota de mai jos)

 

Dispozitiv de înregistrare la bord

 

Interfața ATO

 

Nivelurile de comunicații în rețeaua de ramă CCS.

Notă pentru interfața trenului:

Implementarea tuturor funcțiilor descrise în documentul din apendicele A indicele 7 este obligatorie la nivel de element constitutiv de interoperabilitate.

4.2.6.1

4.2.6.2.1.1

4.2.6.2.1.2

4.2.8

4.2.9

4.2.12

4.2.2

4.2.14

4.2.6.4

4.2.6.5.1

Construcția echipamentelor

4.2.16

Compatibilitatea sistemului ETCS (ESC) (facultativă)

4.2.17.1

4.2.17.2

2

Echipamente de odometrie

Fiabilitate, disponibilitate, mentenabilitate, siguranță (FDMS):

 

Siguranță

 

Disponibilitate/Fiabilitate

 

Mentenabilitate

4.2.1.1

4.2.1.2

4.2.20.1

Funcționalitatea ETCS la bord: numai odometrie

4.2.2

Construcția echipamentelor

4.2.16

3

Interfață standardizată (STM)

Interfețe

 

ETCS la bord

4.2.6.1

4

Radio de voce GSM-R în cabină

Notă:

cartela SIM, antena, cablurile de conectare și filtrele nu fac parte din acest element constitutiv de interoperabilitate

Fiabilitate, disponibilitate, mentenabilitate (FDM):

 

Disponibilitate/Fiabilitate

 

Mentenabilitate

4.2.1.2

4.2.20.1

Funcții de comunicare de bază

4.2.4.1.1

Aplicații de comunicații de voce și operaționale

Identificatorul de sistem

4.2.4.2.1

4.2.20.3

Interfețe

 

Interfața aeriană GSM-R

 

Interfața mecanic-mașină a GSM-R

4.2.5.1.1.1

4.2.13.1

Construcția echipamentelor

4.2.16

Compatibilitatea sistemului radio (RSC) (facultativă)

4.2.17.3

4.2.17.4

5

Radio de date GSM-R

Notă:

Cartela SIM, antena, cablurile de conectare și filtrele nu fac parte din acest element constitutiv de interoperabilitate.

Fiabilitate, disponibilitate, mentenabilitate (FDM):

 

Disponibilitate/Fiabilitate

 

Mentenabilitate

4.2.1.2

4.2.20.1

Funcții de comunicare de bază

4.2.4.1.1

Aplicații de comunicare de date ETCS

Identificatorul de sistem

4.2.4.3.1.1

4.2.20.3

Interfețe

 

ETCS la bord

 

ATO la bord

 

Interfața aeriană GSM-R

 

Interfața aeriană GSM-R pentru ETCS

 

Interfața aeriană GSM-R pentru ATO

4.2.6.2.1.1

4.2.6.2.2.1

4.2.5.1.1.1

4.2.5.1.2.1

4.2.5.1.3.1

Construcția echipamentelor

4.2.16

Compatibilitatea sistemului radio (RSC) (facultativă)

4.2.17.3

4.2.17.4

6

Cartela SIM GSM-R

Notă:

Operatorul de rețea GSM-R este responsabil pentru furnizarea către întreprinderile feroviare a cartelelor SIM care trebuie introduse în echipamentul terminal GSM-R.

Funcții de comunicare de bază

Identificatorul de sistem

4.2.4.1.1

4.2.20.3

Construcția echipamentelor

4.2.16

Compatibilitatea sistemului radio (RSC) (facultativă)

4.2.17.3

4.2.17.4

7

ATO la bord

Fiabilitate, disponibilitate, mentenabilitate (FDM):

 

Disponibilitate/Fiabilitate

 

Mentenabilitate

4.2.1.2

4.2.20.1

Funcționalitatea ATO la bord (cu excepția comunicațiilor)

Identificatorul de sistem

4.2.18

4.2.20.3

Interfețe aeriene ATO

4.2.5.1.3

Interfețe

 

Radio de date GSM-R

 

FRMCS la bord

 

Interfața trenului

 

Interfața ETCS

 

Nivelurile de comunicații în rețeaua de ramă CCS

4.2.6.2.2.1

4.2.6.2.2.2

4.2.18

4.2.6.4

4.2.6.5.1

Construcția echipamentelor

4.2.16

8

Aplicația de voce FRMCS la bord

Fiabilitate, disponibilitate, mentenabilitate (FDM):

 

Disponibilitate/Fiabilitate

 

Mentenabilitate

4.2.1.2

4.2.20.1

Funcții de comunicare de bază

4.2.4.1.2

Aplicații de comunicare de voce și operaționale

Identificatorul de sistem

4.2.4.2.2

4.2.20.3

Interfețe

 

FRMCS la bord

 

Interfața mecanic-mașină a FRMCS

4.2.6.2.3

4.2.13.2

Construcția echipamentelor

4.2.16

Compatibilitatea sistemului radio (RSC) (facultativă)

4.2.17.3

4.2.17.4

9

FRMCS la bord

Fiabilitate, disponibilitate, mentenabilitate (FDM):

 

Disponibilitate/Fiabilitate

 

Mentenabilitate

4.2.1.2

4.2.20.1

Funcții de comunicare de bază

Identificatorul de sistem

4.2.4.1.2

4.2.20.3

Interfețe

 

Aplicația de voce FRMCS la bord

 

Interfața aeriană FRMCS

 

Interfața aeriană FRMCS pentru aplicația ETCS

 

Interfața aeriană FRMCS pentru aplicația ATO

 

ETCS la bord

 

ATO la bord

 

Nivelurile de comunicații în rețeaua de ramă CCS

4.2.6.2.3

4.2.5.1.1.2

4.2.5.1.2.2

4.2.5.1.3.2

4.2.6.2.1.2

4.2.6.2.2.2

4.2.6.5.1

Construcția echipamentelor

4.2.16

Compatibilitatea sistemului radio (RSC) (facultativă)

4.2.17.3

4.2.17.4

10

Profilul FRMCS

Notă:

Operatorul de rețea FRMCS este responsabil pentru asigurarea faptului că profilul FRMCS este pus la dispoziția abonaților.

Funcții de comunicare de bază

Identificatorul de sistem

4.2.4.1.2

4.2.20.3

Construcția echipamentelor

4.2.16

Compatibilitatea sistemului radio (RSC) (facultativă)

4.2.17.3

4.2.17.4

Tabelul 5.2.

Elemente constitutive de interoperabilitate de bază din subsistemul control-comandă și semnalizare de cale

1

2

3

4

Nr. crt.

Element constitutiv de interoperabilitate (ECI)

Caracteristici

Cerințe specifice care trebuie evaluate prin trimitere la capitolul 4

1

RBC

Fiabilitate, disponibilitate, mentenabilitate, siguranță (FDMS):

 

Siguranță

 

Disponibilitate/Fiabilitate

 

Mentenabilitate

4.2.1.1

4.2.1.2

4.2.20.1

Funcționalitatea ETCS de cale (excluzând comunicațiile prin Eurobalise, continuitate radio și Euroloop)

Identificatorul de sistem

4.2.3

4.2.20.3

Interfețele aeriene RMR, ETCS și ATO: numai comunicații radio cu trenul

 

Interfața aeriană GSM-R pentru ETCS

 

Interfața aeriană FRMCS pentru ETCS

4.2.5.1.2.1

4.2.5.1.2.2

Interfețe

 

RBC învecinat

 

Comunicații radio de date GSM-R

 

FRMCS de cale

 

Gestionarea cheilor

 

Gestionarea ETCS-ID

4.2.7.1, 4.2.7.2

4.2.7.3.1.1

4.2.7.3.1.2

4.2.8

4.2.9

Construcția echipamentelor

4.2.16

2

Unitate de continuitate radio

Fiabilitate, disponibilitate, mentenabilitate, siguranță (FDMS):

 

Siguranță

 

Disponibilitate/Fiabilitate

 

Mentenabilitate

4.2.1.1

4.2.1.2

4.2.20.1

Funcționalitatea ETCS de cale (excluzând comunicațiile prin Eurobalise, Euroloop și funcționalitatea de nivel 2)

Identificatorul de sistem

4.2.3

4.2.20.3

Interfețe aeriene RMR/ETCS și ATO: numai comunicații radio cu trenul

 

Interfața aeriană GSM-R pentru ETCS

4.2.5.1.2.1

Interfețe

 

Comunicații radio de date GSM-R

 

Gestionarea cheilor

 

Gestionarea ETCS-ID

 

Centralizare și LEU

4.2.7.3

4.2.8

4.2.9

4.2.3

Construcția echipamentelor

4.2.16

3

Eurobalise

Fiabilitate, disponibilitate, mentenabilitate, siguranță (FDMS):

 

Siguranță

 

Disponibilitate/Fiabilitate

 

Mentenabilitate

4.2.1.1

4.2.1.2

4.2.20.1

Interfețe aeriene ETCS și RMR: numai comunicații Eurobalise cu trenul

Identificatorul de sistem

4.2.5.2

4.2.20.3

Interfețe

 

LEU – Eurobalise

4.2.7.4

Construcția echipamentelor

4.2.16

4

Euroloop

Fiabilitate, disponibilitate, mentenabilitate, siguranță (FDMS):

 

Siguranță

 

Disponibilitate/Fiabilitate

 

Mentenabilitate

4.2.1.1

4.2.1.2

4.2.20.1

Interfețe aeriene ETCS și RMR: numai comunicații Euroloop cu trenul

Identificatorul de sistem

4.2.5.3

4.2.20.3

Interfețe

 

LEU – Euroloop

4.2.7.5

Construcția echipamentelor

4.2.16

5

LEU Eurobalise

Fiabilitate, disponibilitate, mentenabilitate, siguranță (FDMS):

 

Siguranță

 

Disponibilitate/Fiabilitate

 

Mentenabilitate

4.2.1.1

4.2.1.2

4.2.20.1

Funcționalitatea ETCS de cale (excluzând comunicațiile prin continuitate radio, Euroloop și funcționalitatea de nivel 2)

Identificatorul de sistem

4.2.3

4.2.20.3

Interfețe

 

LEU – Eurobalise

4.2.7.4

Construcția echipamentelor

4.2.16

6

LEU Euroloop

Fiabilitate, disponibilitate, mentenabilitate, siguranță (FDMS):

 

Siguranță

 

Disponibilitate/Fiabilitate

 

Mentenabilitate

4.2.1.1

4.2.1.2

4.2.20.1

Funcționalitatea ETCS de cale (excluzând comunicațiile prin continuitate radio, Eurobalise și funcționalitatea de nivel 2)

Identificatorul de sistem

4.2.3

4.2.20.3

Interfețe

 

LEU – Euroloop

4.2.7.5

Construcția echipamentelor

4.2.16

7

Numărător de osii

Sisteme de detectare a trenurilor de cale (numai parametrii relevanți pentru numărătoarele de osii)

4.2.10

Compatibilitate electromagnetică (numai parametrii relevanți pentru numărătoarele de osii)

4.2.11

8

Panouri de semnalizare

Obiecte de control-comandă și semnalizare de cale (numai punctele 1 și 2)

4.2.15

Construcția echipamentelor

4.2.16

9

ATO de cale

Fiabilitate, disponibilitate, mentenabilitate (FDM):

 

Disponibilitate/Fiabilitate

 

Mentenabilitate

4.2.1.2

4.2.20.1

Funcționalitatea ATO de cale

Identificatorul de sistem

4.2.19

4.2.20.3

Interfețe aeriene RMR, ETCS și ATO: numai comunicații radio cu trenul

 

Interfața aeriană GSM-R pentru ATO

 

Interfața aeriană FRMCS pentru ATO

4.2.5.1.3.1

4.2.5.1.3.2

Interfețe:

 

Comunicații radio de date GSM-R

 

FRMCS de cale

4.2.7.3.2.1

4.2.7.3.2.2

Construcția echipamentelor

4.2.16

6.   EVALUAREA CONFORMITĂȚII ȘI/SAU A ADECVĂRII PENTRU UTILIZARE A ELEMENTELOR CONSTITUTIVE DE INTEROPERABILITATE ȘI VERIFICAREA SUBSISTEMELOR

6.1.   Introducere

6.1.1.   Principii generale

6.1.1.1.   Respectarea parametrilor de bază

Îndeplinirea cerințelor esențiale relevante stabilite în capitolul 3 din prezenta STI trebuie asigurată prin respectarea parametrilor de bază prevăzuți în capitolul 4.

Respectarea trebuie demonstrată prin:

(1)

evaluarea conformității elementelor constitutive de interoperabilitate menționate în capitolul 5 (a se vedea punctele 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4);

(2)

verificarea subsistemelor (a se vedea punctul 6.3 și punctul 6.4).

În cazul unor modificări aduse subsistemelor existente, în cadrul evaluării trebuie luate în considerare cerințele de la punctul 7.2.2, pentru subsistemele de la bord, și de la punctul 7.2.3, pentru subsistemele de cale.

6.1.1.2.   Îndeplinirea parțială a cerințelor STI

Dacă îndeplinește ambele condiții de mai jos, un subsistem de la bord poate să nu implementeze toate funcționalitățile obligatorii prevăzute în prezenta STI:

(1)

funcționalitățile sunt enumerate în apendicele G;

(2)

administratorul de infrastructură (cu sprijinul statului membru) a indicat în RINF că îndeplinirea parțială a cerințelor enumerate nu împiedică exploatarea optimă și în condiții siguranță a rețelei sale;

În cazul în care un element constitutiv de interoperabilitate sau un subsistem control-comandă și semnalizare nu implementează toate funcționalitățile prevăzute în prezenta STI, condițiile relevante de utilizare trebuie să reflecte acest lucru în conformitate cu dispozițiile de la punctele 6.5.1 și 6.5.2.

6.1.2.   Principii de încercare a ETCS, ATO și RMR

6.1.2.1.   Principiu

Principiul este că un subsistem control-comandă și semnalizare de la bord care face obiectul unei declarații de verificare „CE” trebuie să poată funcționa pe orice subsistem control-comandă și semnalizare de cale care face obiectul unei declarații de verificare „CE”, în condițiile prevăzute în prezenta STI, fără verificări suplimentare.

Respectarea acestui principiu este facilitată de:

(1)

normele privind proiectarea și instalarea subsistemelor control-comandă și semnalizare de la bord și de cale;

(2)

specificațiile pentru încercări în vederea demonstrării faptului că subsistemele control-comandă și semnalizare de la bord și de cale respectă cerințele prezentei STI și sunt reciproc compatibile.

6.1.2.2.   Scenarii de încercare în exploatare

În sensul prezentei STI, un „scenariu de încercare în exploatare” înseamnă o secvență de evenimente la bord și de cale care sunt legate de sau influențează subsistemele control-comandă și semnalizare (de exemplu, transmiterea/primirea de mesaje, depășirea unei limite de viteză, acțiuni ale operatorilor), precum și intervalul de timp specificat dintre ele, având ca scop să încerce exploatarea prevăzută a sistemului feroviar în situații relevante pentru ETCS, ATO și RMR (de exemplu, intrarea unui tren într-o zonă echipată, pornirea unui tren, ignorarea unui semnal pe oprire).

Scenariile de încercări în exploatare se bazează pe normele tehnologice adoptate pentru proiect.

Verificarea conformității unei implementări reale cu un scenariu de încercări în exploatare este posibilă prin colectarea de informații prin intermediul unor interfețe ușor accesibile (de preferat interfețele standard menționate în prezenta STI).

6.1.2.3.   Cerințele aferente scenariilor de încercare în exploatare

Setul de norme tehnologice pentru părțile de cale ale ETCS, ATO și RMR și scenariile de încercare în exploatare aferente pentru subsistemul control-comandă și semnalizare de cale trebuie să fie suficiente pentru a descrie toate exploatările prevăzute ale sistemelor care sunt relevante pentru subsistemul control-comandă și semnalizare de cale în situațiile normale și de avarie identificate, precum și:

(1)

să fie conforme cu specificațiile menționate în prezenta STI;

(2)

să presupună că funcțiile, interfețele și performanțele subsistemelor control-comandă și semnalizare de la bord care interacționează cu subsistemul de cale sunt conforme cu cerințele prezentei STI;

(3)

să fie normele utilizate în cadrul verificării CE a subsistemului control-comandă și semnalizare de cale pentru a verifica faptul că funcțiile, interfețele și performanțele implementate sunt în măsură să asigure respectarea exploatării prevăzute a sistemului în combinație cu modurile și tranzițiile relevante între nivelurile și modurile subsistemelor control-comandă și semnalizare de la bord.

6.2.   Elemente constitutive de interoperabilitate

6.2.1.   Proceduri de evaluare pentru elementele constitutive de interoperabilitate ale subsistemelor control-comandă și semnalizare

Înainte de introducerea pe piață a unui element constitutiv de interoperabilitate și/sau a unor grupuri de elemente constitutive de interoperabilitate, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia cu sediul în Uniunea Europeană trebuie să întocmească o declarație de conformitate „CE” în temeiul articolului 9 alineatul (2) și al articolului 10 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/797.

Procedura de evaluare trebuie realizată cu ajutorul unuia dintre modulele prevăzute la punctul 6.2.2 (Module pentru elementele constitutive de interoperabilitate ale subsistemelor control-comandă și semnalizare).

Pentru elementele constitutive de interoperabilitate ale subsistemului control-comandă și semnalizare nu este necesară o declarație „CE” de adecvare pentru utilizare. Conformitatea cu parametrii de bază relevanți, demonstrată de declarația de conformitate „CE”, este suficientă pentru introducerea elementelor constitutive de interoperabilitate pe piață (16).

6.2.2.   Module pentru elementele constitutive de interoperabilitate ale subsistemelor control-comandă și semnalizare

Pentru evaluarea elementelor constitutive de interoperabilitate ale subsistemelor control-comandă și semnalizare, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia cu sediul în Uniunea Europeană poate alege:

(1)

procedura de examinare de tip (modulul CB) pentru faza de proiectare și dezvoltare, în combinație cu procedura referitoare la sistemul de management al calității producției (modulul CD) pentru faza de producție, sau

(2)

procedura de examinare de tip (modulul CB) pentru faza de proiectare și dezvoltare, în combinație cu procedura de verificare a produsului (modulul CF), sau

(3)

procedura referitoare la un sistem de management al calității complet plus examinarea proiectului (modulul CH1).

De asemenea, producătorul sau reprezentantul acestuia poate alege modulul CA pentru verificarea elementului constitutiv de interoperabilitate al cartelei SIM și al panourilor de semnalizare.

Modulele sunt descrise în detaliu în Decizia 2010/713/UE a Comisiei (17).

Următoarele clarificări se aplică utilizării unora dintre module:

(1)

în legătură cu capitolul 2 din „Modulul CB”, examinarea de tip „CE” se realizează printr-o combinație a tipului de producție și a tipului de proiect;

(2)

în legătură cu capitolul 3 din „Modulul CF” (verificarea produsului), verificarea statistică nu este permisă, aceasta însemnând că toate elementele constitutive de interoperabilitate trebuie examinate individual.

6.2.3.   Cerințe de evaluare

Independent de modulul ales:

(1)

cerințele menționate la punctul 6.2.4.1 din prezenta STI trebuie respectate pentru elementul constitutiv de interoperabilitate „ETCS la bord”;

(2)

activitățile prezentate în tabelul 6.1.1 trebuie realizate la evaluarea conformității unui element constitutiv de interoperabilitate sau a unui grup de elemente constitutive de interoperabilitate, astfel cum sunt definite în capitolul 5 din prezenta STI. Toate verificările trebuie realizate în conformitate cu tabelul aplicabil din capitolul 5 și cu parametrii de bază indicați în tabelul respectiv.

(3)

Producătorul echipamentului trebuie să informeze un organism notificat cu privire la toate modificările care afectează conformitatea elementului constitutiv de interoperabilitate ca urmare a cerințelor din versiunea STI aplicabilă. Producătorul trebuie să demonstreze, de asemenea, dacă aceste specificații de corectare a erorilor necesită noi verificări, în conformitate cu tabelul 6.1.1 și prin aplicarea modulelor pentru conformitatea CE potrivit punctului 6.2.2. Aceste informații trebuie transmise de producător împreună cu trimiterile corespunzătoare la documentația tehnică legată de certificatul CE existent. Producătorul trebuie să justifice și să documenteze faptul că cerințele aplicabile sunt îndeplinite la nivel de element constitutiv de interoperabilitate, ceea ce va fi evaluat de un organism notificat.

Producătorul trebuie să informeze entitățile afectate cu privire la modificări, de exemplu în ceea ce privește exploatarea și întreținerea, dacă acestea afectează produse/componente existente și deja implementate.

Tabelul 6.1.1.

Cerințe de evaluare a conformității unui element constitutiv de interoperabilitate sau a unui grup de elemente constitutive de interoperabilitate

Nr. crt.

Aspect

Ce trebuie evaluat

Dovezi justificative

1a

Funcții, interfețe și performanțe

Se verifică dacă toate funcțiile, interfețele și performanțele obligatorii descrise în parametrii de bază menționați în tabelul relevant din capitolul 5 sunt implementate și dacă acestea respectă cerințele prezentei STI.

Documentația proiectului și realizarea de cazuri de încercare și de secvențe de încercare, astfel cum sunt descrise în parametrii de bază menționați în tabelul relevant din capitolul 5.

1b

Se verifică ce funcții și interfețe facultative descrise în parametrii de bază menționați în tabelul relevant din capitolul 5 sunt implementate și dacă acestea respectă cerințele prezentei STI.

Documentația proiectului și realizarea de cazuri de încercare și de secvențe de încercare, astfel cum sunt descrise în parametrii de bază menționați în tabelul relevant din capitolul 5.

1c

Se verifică ce funcții și interfețe suplimentare (nespecificate în prezenta STI) sunt implementate și dacă acestea nu conduc la conflicte cu funcțiile implementate specificate în prezenta STI.

Analiza impactului.

2a

Construcția echipamentelor

Se verifică respectarea condițiilor obligatorii, în cazul în care acest lucru este specificat în parametrii de bază menționați în tabelul relevant din capitolul 5.

Documentație privind materialul utilizat și, după caz, încercări pentru a se asigura că sunt respectate cerințele parametrilor de bază menționați în tabelul relevant din capitolul 5.

2b

De asemenea, se verifică dacă elementul constitutiv de interoperabilitate funcționează corect în condițiile de mediu pentru care este conceput.

Încercări potrivit specificațiilor solicitantului.

3

Fiabilitate, disponibilitate, mentenabilitate, siguranță (FDMS)

Se verifică respectarea cerințelor de siguranță, atunci când acestea sunt descrise în parametrii de bază menționați în tabelul relevant din capitolul 5, și anume:

1.

respectarea ratelor de pericol admisibile (RPA) cantitative provocate de defecțiuni întâmplătoare;

2.

procesul de dezvoltare poate detecta și elimina defecțiunile sistematice.

1.

Calculele pentru RPA provocate de defecțiuni întâmplătoare, bazate pe date privind fiabilitatea.

2.1.

Gestionarea calității și a siguranței la producător pe durata proiectării, a producerii și a încercării a fost realizată în conformitate cu un standard recunoscut (a se vedea Nota).

2.2.

Ciclul de dezvoltare a software-ului, ciclul de dezvoltare a hardware-ului și integrarea software-ului și a hardware-ului au fost realizate în conformitate cu un standard recunoscut (a se vedea Nota).

2.3.

Verificarea siguranței și procesul de validare au fost realizate în conformitate cu un standard recunoscut (a se vedea nota) și respectă cerințele de siguranță descrise în parametrii de bază menționați în tabelul relevant din capitolul 5.

2.4.

Cerințele funcționale și tehnice de siguranță (funcționare corectă în condiții lipsite de defecțiuni, efectele defecțiunilor și ale influențelor externe) sunt verificate în conformitate cu un standard recunoscut (a se vedea nota).

Notă:

Standardul trebuie să satisfacă cel puțin următoarele cerințe:

1.

să respecte cerințele privind codurile de practică stabilite la punctul 2.3.2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013;

2.

să fie recunoscut pe scară largă în domeniul feroviar. În caz contrar, standardul trebuie să fie justificat și acceptabil pentru organismul notificat;

3.

să fie relevant pentru verificarea pericolelor avute în vedere în sistemul evaluat;

4.

să fie disponibil public pentru toate părțile interesate care doresc să îl folosească.

4

Se verifică dacă obiectivul de fiabilitate cantitativ (privind defecțiunile întâmplătoare) indicat de solicitant este îndeplinit.

Calcule.

5

Eliminarea defecțiunilor sistematice.

Încercări ale echipamentelor (element constitutiv de interoperabilitate complet sau separat pentru subansambluri) în condiții de exploatare, cu reparații atunci când sunt constatate defecțiuni.

Documentele care însoțesc certificatul, ce indică tipul verificărilor efectuate, standardele care au fost aplicate și criteriile adoptate pentru a se considera că aceste încercări au fost finalizate (potrivit deciziilor solicitantului).

6

Documentația tehnică pentru întreținere

Se verifică respectarea cerințelor de întreținere – punctul 4.2.20.1.

Verificarea documentelor.

6.2.4.   Aspecte speciale

6.2.4.1.   Încercări obligatorii pentru ETCS la bord

Trebuie să se acorde o atenție deosebită evaluării conformității elementului constitutiv de interoperabilitate ETCS la bord din cauza complexității sale și a rolului esențial pe care îl joacă în realizarea interoperabilității.

Indiferent dacă este ales modulul CB sau CH1, organismul notificat trebuie să verifice dacă:

(1)

un specimen reprezentativ al elementului constitutiv de interoperabilitate a fost supus unui set complet de secvențe de încercare care să includă toate cazurile de încercare necesare pentru verificarea funcțiilor menționate la punctul 4.2.2 (Funcționalitatea ETCS la bord). Solicitantul are responsabilitatea de a defini cazurile de încercare și organizarea lor în secvențe, în cazul în care acest lucru nu este inclus în specificațiile menționate în prezenta STI;

(2)

aceste încercări au fost realizate într-un laborator acreditat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (18) și cu standardele menționate în apendicele A, tabelul A 4, să efectueze încercări prin utilizarea arhitecturii de încercare și a procedurilor prevăzute în apendicele A, tabelul A 1:

(a)

pentru ETCS la bord care suportă maximum versiunea de sistem 2.1: punctul 4.2.2 c;

(b)

pentru ETCS la bord care suportă maximum versiunea de sistem 2.2 și 3.0: nu se include, a se vedea punctul 1 anterior.

Laboratorul trebuie să prezinte un raport complet în care să indice în mod clar rezultatele cazurilor de încercare și secvențele utilizate. Organismul notificat are competența de a evalua adecvarea cazurilor de încercare și a secvențelor, de a verifica conformitatea cu toate cerințele relevante și de a evalua rezultatele încercărilor în vederea certificării elementului constitutiv de interoperabilitate.

6.2.4.2.   Interfețe de clasă B

Fiecare stat membru este responsabil cu verificarea conformității sistemelor de clasă B și a interfețelor acestora cu elementul constitutiv de interoperabilitate ETCS la bord, conform cerințelor sale naționale.

Verificarea interfeței standardizate STM cu ETCS la bord necesită efectuarea unei evaluări a conformității de către un organism notificat.

6.2.4.3.   Verificări privind compatibilitatea sistemelor radio și ETCS în ceea ce privește elementul constitutiv de interoperabilitate

Întrucât tabelul 6.1.1 nu impune verificări ESC/RSC, acestea nu sunt necesare pentru eliberarea unui certificat de element constitutiv de interoperabilitate.

Dacă verificările ESC/RSC sunt executate la nivel de element constitutiv de interoperabilitate, sarcina organismului notificat în ceea ce privește declarația (declarațiile) ESC/RSC privind elementele constitutive de interoperabilitate și raportul aferent este să verifice corectitudinea și exhaustivitatea raportului de verificare ESC/RSC pentru elementul constitutiv de interoperabilitate, în conformitate cu cerințele de la prezentul punct.

În conformitate cu Directiva (UE) 2016/797, organismul notificat care efectuează această evaluare poate fi diferit de organismul notificat care efectuează procedura CE de evaluare a conformității sau a adecvării pentru elementul constitutiv de interoperabilitate.

Tabelul 6.1.2.

Evaluarea de către organismul notificat a verificării compatibilității ETCS sau a sistemului radio în ceea ce privește elementele constitutive de interoperabilitate

Nr. crt.

Aspect

Ce trebuie evaluat

Dovezi justificative

1

Disponibilitatea rezultatelor

Se evaluează dacă raportul de verificare face trimitere la verificări în conformitate cu definiția tipurilor de ESC/RSC din documentul tehnic publicat de ERA (19).

Se evaluează dacă raportul de verificare a elementelor constitutive de interoperabilitate indică în mod clar verificările care au fost efectuate pentru tipul de ESC/RSC.

Evaluarea raportului de verificare ESC/RSC.

2

Disponibilitatea rezultatelor

Se evaluează dacă rezultatele ESC/RSC indică, pentru fiecare verificare ESC/RSC, dacă verificarea ESC/RSC a fost sau nu trecută cu succes conform specificațiilor.

Evaluarea raportului de verificare ESC/RSC.

3

Incompatibilități și erori raportate

Se evaluează dacă, pentru fiecare verificare ESC/RSC care nu a fost trecută cu succes conform specificațiilor, sunt declarate incompatibilitățile și erorile raportate în cursul verificărilor ESC/RSC.

Evaluarea raportului de verificare ESC/RSC.

4

Analiza impactului

Se evaluează dacă, pentru fiecare verificare ESC/RSC care nu a fost trecută cu succes conform specificațiilor, s-a realizat și înregistrat o evaluare a impactului efectelor asupra ESC/RSC utilizând modelul furnizat în apendicele D.

Evaluarea raportului de verificare ESC/RSC.

6.3.   Subsistemele control-comandă și semnalizare

6.3.1.   Procedurile de evaluare a subsistemelor control-comandă și semnalizare

Prezentul capitol se referă la declarația de verificare „CE” pentru subsistemul control-comandă și semnalizare de la bord și la declarația de verificare „CE” pentru subsistemul control-comandă și semnalizare de cale.

La cererea solicitantului, organismul notificat efectuează o verificare „CE” a unui subsistem control-comandă și semnalizare de la bord sau de cale în conformitate cu anexa IV la Directiva (UE) 2016/797.

Solicitantul trebuie să întocmească declarația de verificare „CE” pentru subsistemul control-comandă și semnalizare de la bord sau de cale în conformitate cu articolul 15 alineatele (1) și (9) din Directiva (UE) 2016/797.

Conținutul declarației de verificare „CE” trebuie să respecte articolul 15 alineatul (9) din Directiva (UE) 2016/797.

Procedura de evaluare trebuie realizată cu ajutorul modulelor prevăzute la punctul 6.3.2 (Module pentru subsistemele control-comandă și semnalizare).

Declarațiile de verificare „CE” pentru un subsistem control-comandă și semnalizare de la bord și pentru un subsistem control-comandă și semnalizare de cale, împreună cu certificatele de conformitate, trebuie considerate suficiente pentru a demonstra că subsistemele sunt compatibile în temeiul condițiilor prevăzute în prezenta STI.

6.3.2.   Module pentru subsistemele control-comandă și semnalizare

Toate modulele indicate în continuare sunt specificate în Decizia 2010/713/UE.

6.3.2.1.   Subsistemul de la bord

Pentru verificarea subsistemului control-comandă și semnalizare de la bord, solicitantul poate alege:

(1)

procedura de examinare de tip (modulul SB) pentru faza de proiectare și dezvoltare, în combinație cu procedura referitoare la sistemul de management al calității producției (modulul SD) pentru faza de producție, sau

(2)

procedura de examinare de tip (modulul SB) pentru faza de proiectare și dezvoltare, în combinație cu procedura de verificare a produsului (modulul SF), sau

(3)

procedura referitoare la un sistem de management al calității complet plus examinarea proiectului (modulul SH1).

6.3.2.2.   Subsistemul de cale

Pentru verificarea subsistemului control-comandă și semnalizare de cale, solicitantul poate alege:

(1)

procedura de verificare a unității (modulul SG), sau

(2)

procedura de examinare de tip (modulul SB) pentru faza de proiectare și dezvoltare, în combinație cu procedura referitoare la sistemul de management al calității producției (modulul SD) pentru faza de producție, sau

(3)

procedura de examinare de tip (modulul SB) pentru faza de proiectare și dezvoltare, în combinație cu procedura de verificare a produsului (modulul SF), sau

(4)

procedura referitoare la un sistem de management al calității complet plus examinarea proiectului (modulul SH1).

6.3.2.3.   Condiții pentru folosirea modulelor pentru subsistemele de la bord și de cale

În legătură cu punctul 4.2 din modulul SB (examinarea de tip), este necesară analizarea proiectului.

În legătură cu punctul 4.2 din modulul SH1 (sistem de management al calității complet plus examinarea proiectului), este necesară o încercare suplimentară a tipului.

6.3.3.   Cerințe de evaluare pentru subsistemul de la bord

Tabelul 6.2.1 indică verificările care trebuie realizate la evaluarea unui subsistem control-comandă și semnalizare de la bord și parametrii de bază care trebuie respectați.

Independent de modulul ales:

(1)

verificarea trebuie să demonstreze că subsistemul control-comandă și semnalizare de la bord respectă parametrii de bază la integrarea în vehicul;

(2)

funcționalitatea și performanțele elementelor constitutive de interoperabilitate care fac deja obiectul unei declarații de conformitate „CE” nu necesită verificări suplimentare;

(3)

actualizarea în urma întreținerii specificațiilor unui element constitutiv de interoperabilitate deja integrat nu va necesita o verificare suplimentară de către un organism notificat pentru subsistem dacă organismul notificat pentru elementul constitutiv de interoperabilitate confirmă faptul că impactul actualizării de evaluat este limitat la elementul constitutiv de interoperabilitate și dacă organismul de evaluare MSC care evaluează integrarea în subsistem a actualizării nu a identificat niciun impact la nivel de subsistem.

Tabelul 6.2.1.

Cerințe de evaluare a conformității unui subsistem de la bord sau a unor grupuri de părți

Nr. crt.

Aspect

Ce trebuie evaluat

Dovezi justificative

1a

Folosirea elementelor constitutive de interoperabilitate

Se verifică dacă elementele constitutive de interoperabilitate care urmează să fie integrate în subsistem fac obiectul unei declarații de conformitate „CE” și al unui certificat corespunzător.

Subsistemul trebuie verificat cu o cartelă SIM care respectă cerințele prezentei STI. Schimbarea cartelei SIM cu alta care respectă prezenta STI nu reprezintă o modificare a subsistemului.

Existența și conținutul documentelor.

1b

Se verifică condițiile și limitele de utilizare ale elementelor constitutive de interoperabilitate în raport cu caracteristicile subsistemului și ale mediului.

Analiză prin verificarea documentelor.

1c

În cazul elementelor constitutive de interoperabilitate care au fost certificate pe baza unei versiuni a STI CCS diferite de versiunea aplicată pentru verificarea „CE” a subsistemului și/sau pe baza unui set de specificații diferit de setul de specificații aplicat pentru verificarea „CE” a subsistemului, se verifică dacă certificatul asigură în continuare conformitatea subsistemului cu cerințele STI în vigoare în prezent.

Analiza impactului prin verificarea documentelor.

2a

Integrarea elementelor constitutive de interoperabilitate în subsistem

Se verifică instalarea și funcționarea corectă a interfețelor interne ale subsistemului – parametrul de bază 4.2.6

Verificări conform specificațiilor.

2b

Se verifică dacă funcțiile suplimentare (nespecificate în prezenta STI) nu le afectează pe cele obligatorii

Analiza impactului.

2c

Se verifică dacă valorile ETCS-ID-urilor se înscriu în limitele admise și, în cazul în care acest lucru este impus de prezenta STI, dacă au valori unice – parametrul de bază 4.2.9.

Verificarea specificațiilor de proiectare.

2d

Se verifică dacă există un identificator de sistem pentru partea ETCS a subsistemului.

În cazul modificării părții funcționale sau de realizare a identificatorului de sistem, dacă modificarea respectivă corespunde definiției – parametrul de bază 4.2.20.3.

Verificarea documentelor.

3

Integrarea părților în subsistem

Se verifică interfețele și integrarea între diferitele părți ale subsistemului – tabelul 4.1 și parametrul de bază 4.2.6.

Analiza impactului prin verificarea documentelor.

4a

Integrarea cu materialul rulant

Se verifică instalarea corectă a echipamentelor – parametrii de bază 4.2.2, 4.2.4, 4.2.14, 4.2.18 și condițiile de instalare a echipamentelor, astfel cum sunt specificate de producător.

Rezultatele verificărilor (conform specificațiilor menționate în parametrii de bază și regulilor de instalare ale producătorului).

4b

Se verifică dacă subsistemul control-comandă și semnalizare de la bord este compatibil cu mediul materialului rulant – parametrul de bază 4.2.16.

Verificarea documentelor (certificate ale elementelor constitutive de interoperabilitate și metode posibile de integrare verificate în raport cu caracteristicile materialului rulant).

4c

Se verifică dacă parametrii (de exemplu, parametrii de frânare) sunt configurați corect și dacă se înscriu în limitele admise.

Verificarea documentelor (valori ale parametrilor verificați în raport cu caracteristicile materialului rulant).

5a

Integrarea cu sistemele de clasă B, în funcție de interfața dintre ETCS la bord și sistemele de clasă B

Se verifică dacă interfața standardizată STM este conectată la ETCS la bord cu interfețe conforme cu STI.

Nimic de verificat: există o interfață standard deja verificată la nivelul elementului constitutiv de interoperabilitate. Funcționarea acesteia a fost deja încercată atunci când s-a verificat integrarea elementelor constitutive de interoperabilitate în subsistem.

5b

Se verifică dacă funcțiile de clasă B implementate în ETCS la bord – parametrul de bază 4.2.6.1 – nu creează cerințe suplimentare pentru subsistemul control-comandă și semnalizare de cale din cauza tranzițiilor.

Nimic de verificat: totul a fost deja verificat la nivelul elementului constitutiv de interoperabilitate.

5c

Se verifică dacă echipamentele separate de clasă B care nu sunt conectate la ETCS la bord – parametrul de bază 4.2.6.1 – nu creează cerințe suplimentare pentru subsistemul control-comandă și semnalizare de cale din cauza tranzițiilor.

Nimic de încercat: nicio interfață  (20).

5d

Se verifică dacă echipamentele separate de clasă B conectate la ETCS la bord folosind (parțial) interfețe care nu sunt conforme cu STI – parametrul de bază 4.2.6.1 – nu creează cerințe suplimentare pentru subsistemul control-comandă și semnalizare de cale din cauza tranzițiilor. Se verifică, de asemenea, dacă funcțiile ETCS nu sunt afectate.

Analiza impactului prin verificarea documentelor și raportul privind încercările de integrare.

6a

Integrarea cu subsistemele control-comandă și semnalizare de cale

Se verifică dacă telegramele Eurobalise pot fi citite (obiectivul acestei încercări se limitează la verificarea instalării adecvate a antenei. Încercările deja efectuate la nivel de element constitutiv de interoperabilitate nu se repetă) – parametrul de bază 4.2.5.

Încercare care folosește o Eurobalise certificată: capacitatea de a citi corect telegrama reprezintă dovada justificativă.

6b

Se verifică dacă telegramele Euroloop (dacă este cazul) pot fi citite – parametrul de bază 4.2.5.

Încercare care folosește o Euroloop certificată: capacitatea de a citi corect telegrama reprezintă dovada justificativă.

6c

Se verifică dacă echipamentul poate prelua un apel de voce și de date RMR (dacă este cazul) – parametrul de bază 4.2.5.

Încercare cu o rețea RMR certificată. Capacitatea de a stabili, de a menține și de a deconecta o conexiune reprezintă dovada justificativă.

7a

Fiabilitate, disponibilitate, mentenabilitate, siguranță (FDMS)

Se verifică dacă echipamentul respectă cerințele de siguranță – parametrul de bază 4.2.1.

Aplicarea procedurilor specificate în metoda de siguranță comună pentru evaluarea și aprecierea riscurilor.

7b

Se verifică îndeplinirea obiectivului de fiabilitate cantitativă – parametrul de bază 4.2.1.

Calcule.

7c

Se verifică respectarea cerințelor de întreținere – punctul 4.2.20.2.

Verificarea documentelor.

8

Integrarea cu subsistemele control-comandă și semnalizare de cale și cu alte subsisteme:

încercări în condiții care reprezintă exploatarea avută în vedere.

Se încearcă comportamentul subsistemului în atât de multe condiții diferite câte sunt posibile în mod rezonabil, care să reprezinte exploatarea avută în vedere (de exemplu declivitatea liniei, viteza trenului, vibrațiile, puterea de tracțiune, condițiile meteo, concepția funcționalității de cale a subsistemului control-comandă și semnalizare). Încercarea trebuie să poată verifica:

(1)

îndeplinirea corectă a funcțiilor de odometrie – parametrul de bază 4.2.2;

(2)

dacă sistemul de control comandă și semnalizare de la bord este compatibil cu mediul materialului rulant – parametrul de bază 4.2.16.

De asemenea, aceste încercări trebuie să sporească încrederea că nu vor exista defecțiuni sistematice.

Domeniul de aplicare al acestor încercări exclude încercările deja realizate în diferite stadii: trebuie luate în considerare încercările realizate asupra elementelor constitutive de interoperabilitate și încercările efectuate asupra subsistemului într-un mediu simulat.

Încercările în condiții de mediu nu sunt necesare pentru echipamentul de voce RMR de la bord.

Notă: Se indică, în certificat, condițiile care au fost încercate și standardele care au fost aplicate.

Rapoarte privind cursele de încercare.

6.3.3.1.   Verificări privind compatibilitatea sistemelor radio și ETCS

Sarcina organismului notificat în ceea ce privește raportul de verificare ESC/RSC este să verifice corectitudinea și exhaustivitatea raportului de verificare ESC/RSC pentru subsistem, în conformitate cu cerințele de la prezentul punct.

Întrucât tabelul 6.2.1 nu impune verificări ESC/RSC, acestea nu sunt necesare pentru eliberarea unui certificat de subsistem de la bord. Prin urmare, un asemenea subsistem de la bord va fi considerat compatibil cu infrastructurile de clasă A numai în cazul în care nu este necesară nicio verificare ESC/RSC specifică pentru a demonstra compatibilitatea tehnică (și anume identificată de AI ca ESC-EU-0 sau RSC-EU-0 în RINF).

Tabelul 6.2.2.

Evaluarea de către organismul notificat a verificării compatibilității ETCS sau a sistemului radio în ceea ce privește subsistemele de la bord

Nr. crt.

Aspect

Ce trebuie evaluat

Dovezi justificative

1

Disponibilitatea rezultatelor

Se evaluează dacă raportul de verificare face trimitere la verificări în conformitate cu definiția tipurilor de ESC/RSC din documentul tehnic publicat de ERA (21).

Se evaluează dacă au fost analizate toate verificările ESC/RSC necesare pentru tipul de ESC/RSC respectiv.

Evaluarea raportului de verificare ESC/RSC.

2

Disponibilitatea rezultatelor

Se evaluează dacă rezultatele ESC/RSC indică, pentru fiecare verificare ESC/RSC, dacă verificarea ESC/RSC a fost sau nu trecută cu succes conform specificațiilor.

Evaluarea raportului de verificare ESC/RSC.

3

Incompatibilități și erori raportate

Se evaluează dacă, pentru fiecare verificare ESC/RSC care nu a fost trecută cu succes conform specificațiilor, sunt declarate incompatibilitățile și erorile raportate în cursul verificărilor ESC/RSC.

Evaluarea raportului de verificare ESC/RSC.

4

Analiza impactului

Se evaluează dacă, pentru fiecare verificare ESC/RSC care nu a fost trecută cu succes conform specificațiilor, s-a realizat și înregistrat o evaluare a impactului efectelor asupra ESC/RSC utilizând modelul furnizat în apendicele D.

Evaluarea raportului de verificare ESC/RSC.

5

Condițiile

Se evaluează dacă raportul de verificare menționează toate condițiile.

Evaluarea raportului de verificare ESC/RSC.

6

Integrarea declarațiilor ESC/RSC privind elementele constitutive de interoperabilitate

Se evaluează dacă, în cazul în care declarația ESC/RSC este bazată pe declarațiile ESC/RSC privind elementele constitutive de interoperabilitate, rezultatele din declarația ESC/RSC privind elementul constitutiv de interoperabilitate sunt aplicabile subsistemului în cauză.

Evaluarea raportului de verificare ESC/RSC.

Organismul notificat nu trebuie să verifice din nou niciun aspect tratat în cursul procedurii de verificare CE deja efectuate pentru subsistemul de la bord sau deja tratat în declarația ESC/RSC privind elementele constitutive de interoperabilitate.

În conformitate cu Directiva (UE) 2016/797, organismul notificat care efectuează această evaluare poate fi diferit de organismul notificat care efectuează procedura de verificare CE pentru subsistemul de la bord sau de organismul notificat care efectuează evaluarea raportului de verificare ESC/RSC privind elementele constitutive de interoperabilitate.

6.3.4.   Evaluarea cerințelor pentru subsistemul de cale

Scopul evaluărilor efectuate în cadrul domeniului de aplicare al prezentei STI este de a verifica dacă echipamentele respectă cerințele prevăzute în capitolul 4.

Cu toate acestea, pentru proiectarea părții ETCS a subsistemului control-comandă și semnalizare de cale sunt necesare informații specifice aplicației. Acestea cuprind:

(1)

caracteristici ale liniei precum declivități, distanțe, poziții ale elementelor de linie și ale Eurobalise/Euroloop, locuri care trebuie protejate etc.;

(2)

datele și normele de semnalizare care trebuie utilizate de sistemul ETCS.

Prezenta STI nu tratează verificările care evaluează dacă informațiile specifice aplicației sunt corecte.

Indiferent de modulul ales:

(1)

tabelul 6.3 indică verificările care trebuie realizate pentru a evalua un subsistem control-comandă și semnalizare de cale și parametrii de bază care trebuie respectați;

(2)

funcționalitatea și performanțele deja verificate la nivel de elemente constitutive de interoperabilitate nu necesită verificări suplimentare;

(3)

actualizarea în urma întreținerii specificațiilor unui element constitutiv de interoperabilitate deja integrat nu va necesita o verificare suplimentară de către un organism notificat pentru subsistem dacă organismul notificat pentru elementul constitutiv de interoperabilitate confirmă faptul că impactul actualizării de evaluat este limitat la elementul constitutiv de interoperabilitate și dacă organismul de evaluare MSC care evaluează integrarea în subsistem a actualizării nu a identificat niciun impact la nivel de subsistem.

Tabelul 6.3.

Cerințe de evaluare a conformității unui subsistem de cale

Nr. crt.

Aspect

Ce trebuie evaluat

Dovezi justificative

1a

Folosirea elementelor constitutive de interoperabilitate

Se verifică dacă toate elementele constitutive de interoperabilitate care urmează să fie integrate în subsistem fac obiectul unei declarații de conformitate „CE” și al certificatului corespunzător.

Existența și conținutul documentelor.

1b

Se verifică condițiile și limitele de utilizare ale elementelor constitutive de interoperabilitate în raport cu caracteristicile subsistemului și ale mediului.

Analiza impactului prin verificarea documentelor.

1c

În cazul elementelor constitutive de interoperabilitate care au fost certificate pe baza unei versiuni a STI CCS diferite de versiunea aplicată pentru verificarea „CE” a subsistemului și/sau pe baza unui set de specificații diferit de setul de specificații aplicat pentru verificarea „CE” a subsistemului, se verifică dacă certificatul continuă să asigure conformitatea cu cerințele STI în vigoare în prezent.

Analiza impactului prin compararea specificațiilor prevăzute în STI și a certificatelor elementelor constitutive de interoperabilitate.

2a

Integrarea elementelor constitutive de interoperabilitate în subsistem

Notă:

Numai cele cu o evaluare specifică la nivel de subsistem.

Se verifică instalarea și funcționarea corectă a interfețelor interne ale subsistemului – parametrii de bază 4.2.5, 4.2.7 și condițiile specificate de producător.

(nu se aplică pentru elementele constitutive de interoperabilitate „numărătoare de osii” și „panouri de semnalizare”)

Verificări conform specificațiilor.

2b

Se verifică dacă funcțiile suplimentare (nespecificate în prezenta STI) nu le afectează pe cele obligatorii.

(nu se aplică pentru elementele constitutive de interoperabilitate numărătoare de osii și panouri de semnalizare)

Analiza impactului.

2c

Se verifică dacă valorile ETCS-ID-urilor se înscriu în limitele admise și, în cazul în care acest lucru este impus de prezenta STI, dacă au valori unice – parametrul de bază 4.2.9.

(nu se aplică pentru elementele constitutive de interoperabilitate „numărătoare de osii” și „panouri de semnalizare”)

Verificarea specificațiilor de proiectare.

2d

Pentru elementul constitutiv de interoperabilitate „numărătoare de osii” (exclusiv):

Trebuie verificată integrarea elementului constitutiv de interoperabilitate în subsistem:

Se verifică documentul cu indicele 77 din capitolul 4, tabelul 16 „Evaluarea conformității”.

Se verifică instalarea corectă a echipamentelor și condițiile specificate de producător și/sau de administratorul de infrastructură.

Verificarea documentelor.

2e

Se verifică dacă există un identificator de sistem pentru partea ETCS a subsistemului.

În cazul modificării părții funcționale sau de realizare a identificatorului de sistem, dacă modificarea respectivă corespunde definiției – parametrul de bază 4.2.20.3.

Verificarea documentelor.

3

Obiectele de control-comandă de cale

Se verifică dacă sunt îndeplinite cerințele privind panourile de semnalizare prevăzute în prezenta STI [caracteristici, compatibilitatea cu cerințele privind infrastructura (ecartament etc.), compatibilitatea cu câmpul vizual al mecanicului de locomotivă, poziționarea panourilor de semnalizare interoperabile pentru ca acestea să își îndeplinească scopul operațional preconizat] – parametrul de bază 4.2.15.

Documentația proiectului, rezultatele încercărilor sau ale curselor de încercare cu material rulant conform cu STI.

4a

Integrarea cu infrastructura

Se verifică instalarea corectă a echipamentelor ETCS, RMR și ATO – parametrii de bază 4.2.3, 4.2.4, 4.2.19 și condițiile de instalare specificate de producător.

Rezultatele verificărilor (conform specificațiilor menționate în parametrii de bază și regulilor de instalare ale producătorului).

4b

Se verifică dacă echipamentele subsistemului control-comandă și semnalizare de cale sunt compatibile cu mediul căii – parametrul de bază 4.2.16.

Verificarea documentelor (certificate ale elementelor constitutive de interoperabilitate și metode posibile de integrare verificate în raport cu caracteristicile căii).

5a

Integrarea cu semnalizarea de cale

(nu se aplică pentru partea de detectare a trenurilor)

Se verifică dacă toate funcțiile necesare aplicației sunt implementate în conformitate cu specificațiile menționate în prezenta STI – parametrul de bază 4.2.3.

Verificarea documentelor (specificațiile de proiectare ale solicitantului și certificatele elementelor constitutive de interoperabilitate).

5b

Se verifică configurarea corectă a parametrilor (telegrame Eurobalise, mesaje RBC, pozițiile panourilor de semnalizare etc.).

Verificarea documentelor (valorile parametrilor verificați în raport cu caracteristicile de cale și de semnalizare).

5c

Se verifică dacă interfețele sunt instalate corect și funcționează adecvat.

Verificarea proiectului și încercări conform informațiilor furnizate de solicitant.

5d

Se verifică dacă subsistemul control-comandă și semnalizare de cale funcționează corect potrivit informațiilor la interfețele cu semnalizarea de cale (de exemplu, generarea adecvată a telegramelor Eurobalise de către un LEU sau a mesajelor de către RBC).

Verificarea proiectului și încercări conform informațiilor furnizate de solicitant.

6a

Integrarea cu subsistemele control-comandă și semnalizare de la bord

Se verifică acoperirea RMR – parametrul de bază 4.2.4.

Măsurători la fața locului.

6b

Se verifică dacă toate funcțiile necesare aplicației sunt implementate în conformitate cu specificațiile menționate în prezenta STI – parametrii de bază 4.2.3, 4.2.4 și 4.2.5.

Rapoarte privind scenariile de încercare în exploatare prevăzute la punctul 6.1.2 cu cel puțin două subsisteme control-comandă și semnalizare de la bord certificate, provenind de la furnizori diferiți. Raportul trebuie să indice scenariile de încercare în exploatare verificate, echipamentele de la bord folosite și dacă încercările au fost efectuate în laboratoare, pe linii de încercare sau cu implementare reală.

7

Compatibilitatea sistemelor de detectare a trenurilor

(Cu excepția numărătoarelor de osii)

Se verifică dacă sistemele de detectare a trenurilor respectă cerințele prezentei STI – parametrii de bază 4.2.10 și 4.2.11. A se verifica documentul de la indicele 77 din capitolul 4.

Se verifică instalarea corectă a echipamentelor și condițiile specificate de producător și/sau de administratorul de infrastructură.

Dovezi privind compatibilitatea echipamentelor din instalările existente (pentru sistemele aflate deja în folosință); realizarea de încercări conform standardelor pentru tipurile noi.

Măsurători la fața locului pentru a dovedi corectitudinea instalării.

Verificarea documentelor privind instalarea corectă a echipamentelor.

8a

Fiabilitate, disponibilitate, mentenabilitate, siguranță (FDMS)

(cu excepția detectării trenurilor)

Se verifică respectarea cerințelor de siguranță – parametrul de bază 4.2.1.1.

Aplicarea procedurilor specificate în metoda de siguranță comună pentru evaluarea și aprecierea riscurilor.

8b

Se verifică respectarea obiectivelor cantitative de fiabilitate – parametrul de bază 4.2.1.2.

Calcule.

8c

Se verifică respectarea cerințelor de întreținere – punctul 4.2.20.2.

Verificarea documentelor.

9

Integrarea cu subsistemele control-comandă și semnalizare de la bord și cu materialul rulant: încercări în condiții care reprezintă exploatarea avută în vedere

Se încearcă comportamentul subsistemului în atât de multe condiții diferite câte sunt posibile în mod rezonabil, care să reprezinte exploatarea avută în vedere (de exemplu, viteza trenului, numărul de trenuri pe linie, condițiile meteo). Încercarea trebuie să poată verifica:

(1)

performanța sistemelor de detectare a trenurilor – parametrii de bază 4.2.10, 4.2.11;

(2)

dacă subsistemul control-comandă și semnalizare de cale este compatibil cu mediul căii – parametrul de bază 4.2.16.

De asemenea, aceste încercări trebuie să sporească încrederea că nu vor exista defecțiuni sistematice.

Domeniul de aplicare al acestor încercări exclude încercările deja realizate în diferite stadii: trebuie luate în considerare încercările realizate asupra elementelor constitutive de interoperabilitate și încercările efectuate asupra subsistemului într-un mediu simulat.

Notă:

Se indică, în certificat, condițiile care au fost încercate și standardele care au fost aplicate.

Rapoarte privind cursele de încercare.

10

Compatibilitatea sistemelor radio și ETCS

Verificările ESC și RSC propuse acoperă numai cerințele STI și sunt în conformitate cu specificațiile – parametrul de bază 4.2.17.

Verificarea documentelor privind tipurile de ESC/RSC avute în vedere în cazul în care acestea sunt noi sau modificate.

SAU

Verificările privind compatibilitatea tehnică pentru tipul (tipurile) de ESC și de RSC sunt publicate ca „valabile” în documentul tehnic ESC/RSC al agenției, dacă rămân neschimbate.

6.4.   Dispoziții în caz de evaluare parțială a cerințelor STI

6.4.1.   Evaluarea unor părți ale subsistemelor control-comandă și semnalizare

În temeiul articolului 15 alineatul (7) din Directiva (UE) 2016/797, în cazul în care STI relevantă permite acest lucru, organismul notificat poate emite certificate de verificare CE pentru anumite părți ale unui subsistem.

După cum s-a evidențiat la punctul 2.2 (Domeniul de aplicare) din prezenta STI, subsistemele control-comandă și semnalizare de la bord și de cale conțin părți, menționate la punctul 4.1 (Introducere), iar prezenta secțiune se referă numai la respectivele părți definite.

Un certificat de verificare CE poate fi emis pentru fiecare parte sau pentru o combinație de părți specificată în prezenta STI.

Indiferent de modulul ales, organismul notificat trebuie să verifice îndeplinirea cerințelor (a tuturor cerințelor relevante, astfel cum sunt specificate în tabelul 6.2.1) pentru:

(1)

partea în cauză; și

(2)

interfețele sale cu părțile nemodificate ale subsistemului; și

(3)

integrarea cu părțile nemodificate ale subsistemului.

Pentru subsistemul CCS de la bord: În orice caz de evaluare a părților, certificatul (certificatele) de verificare CE emise de organismul (organismele) notificat(e) ia în considerare una dintre următoarele opțiuni:

(1)

un certificat de verificare CE al subsistemului CCS de la bord care acoperă toate părțile; sau

(2)

un certificat de verificare CE pentru fiecare dintre următoarele grupuri de părți:

(a)

părțile de protecție a trenurilor, de comunicații radio de date și de conducere automatizată a trenurilor; și

(b)

partea de comunicații radio de voce.

Certificatul de verificare CE trebuie să conțină o declarație și să furnizeze dovezi cu privire la îndeplinirea tuturor cerințelor din tabelul 6.2.1 și la eventualele interfețe dintre părți sau la absența lor într-unul din modurile următoare:

(1)

absența interfețelor cu cealaltă parte/celălalt grup de părți; sau

(2)

în cazul interfețelor cu cealaltă parte/celălalt grup de părți, absența condițiilor și a limitelor de utilizare ale celeilalte părți/celuilalt grup de părți.

În cazul interfețelor care necesită condiții și limite de utilizare în conformitate cu cerințele specificate în STI din tabelul 6.2.1 și care exportă restricții către cealaltă parte/celălalt grup de părți, se emite un certificat de subsistem CE; sau

(3)

în cazul în care subsistemul constă dintr-o singură parte/un singur grup de părți, nu este necesară nicio evaluare suplimentară la nivel de subsistem dacă evaluarea părții/grupului de părți acoperă toate cerințele STI pentru partea respectivă/grupul de părți respectiv. În acest caz, certificatul de verificare CE pentru partea în cauză înlocuiește certificatul de verificare CE al subsistemului.

6.4.2.   Declarația intermediară de verificare

Dacă se evaluează conformitatea unor subsisteme specificate de solicitant care diferă de părțile permise în tabelul 4.1 și procesul de evaluare este diferit de procesul descris la punctul 6.4.1 (Evaluarea unor părți ale subsistemelor control-comandă și semnalizare) din prezenta STI sau dacă au fost efectuate doar anumite etape ale procedurii de verificare, se poate emite doar o declarație intermediară de verificare.

6.5.   Gestionarea erorilor

În cazul în care pe parcursul încercărilor sau al duratei de exploatare a unui subsistem se detectează abateri de la funcțiile și/sau de la performanțele preconizate, solicitanții și/sau operatorii trebuie să informeze fără întârziere agenția și entitatea de autorizare care a eliberat autorizațiile pentru vehiculele sau subsistemele de cale în cauză, pentru a iniția procedurile prevăzute la articolul 16 din Directiva (UE) 2016/797. Ca urmare a aplicării articolului 16 alineatul (3) din directiva respectivă:

(1)

dacă abaterea se datorează unei aplicări incorecte a prezentei STI sau unor erori de proiectare sau de instalare a echipamentului, solicitantul certificatelor relevante trebuie să ia măsurile corective necesare, iar certificatele afectate și/sau dosarele tehnice corespunzătoare (pentru elementele constitutive de interoperabilitate și/sau pentru subsisteme), împreună cu declarațiile CE corespunzătoare, trebuie actualizate;

(2)

dacă abaterea se datorează unor erori cuprinse în prezenta STI sau în specificațiile menționate în cadrul ei, trebuie inițiată procedura prevăzută la articolul 6 din Directiva (UE) 2016/797.

Solicitanții și/sau furnizorii pot aplica propria soluție erorii identificate, de îndată ce cererea de modificare legată de eroare a fost validată prin procedura de gestionare a controlului modificărilor (CCM), în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/796. Această validare se efectuează în termen de 3 luni de la transmiterea informațiilor complete.

Orice astfel de soluție temporară adusă erorii identificate, care nu exportă constrângeri către celălalt subsistem, poate fi aplicată până la adoptarea corectării convenite a erorii într-o nouă versiune a STI CCS. Odată ce o soluție la eroarea identificată este adoptată în cadrul unei noi versiuni a STI, solicitanții și/sau furnizorii aplică soluția adoptată vehiculelor existente în conformitate cu prima care se realizează dintre următoarele condiții:

(a)

dacă implementarea corecției privind eroarea nu necesită autorizare: cu următoarea ocazie în care corectarea erorii este obligatorie în temeiul tabelului B1.1 rândul 1 și, în orice caz, nu mai devreme de 1.1.2026;

(b)

dacă implementarea corecției privind eroarea necesită autorizare: cu ocazia următoarei reautorizări care rezultă în urma unei alte modificări aduse sistemului de protecție al trenurilor (ETCS) cu care sunt echipate vehiculele;

(c)

cu ocazia următoarei actualizări a părții de protecție a trenurilor cu care sunt echipate vehiculele la o versiune superioară a sistemului.

Notă:

Pentru elementele constitutive de interoperabilitate în legătură cu care rezultatul informațiilor care urmează să fie furnizate în conformitate cu punctul 7.2.10.1 indică faptul că nu există niciun impact în ceea ce privește siguranța, exploatarea și interoperabilitatea, nu este necesară o actualizare.

Corectarea erorilor ar putea avea un impact asupra subsistemelor CCS de cale și CCS de la bord. Agenția trebuie să organizeze o prelucrare eficientă a tuturor informațiilor primite cu scopul de a facilita procesul de gestionare a controlului modificărilor pentru îmbunătățirea și dezvoltarea în continuare a specificațiilor, inclusiv a specificațiilor privind încercările.

6.5.1.   Conținutul certificatelor CE

În conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/250 al Comisiei (22), organismele notificate trebuie să descrie restricțiile și condițiile de utilizare ale elementelor constitutive de interoperabilitate și ale subsistemelor în certificatele CE relevante.

Organismele notificate trebuie să se coordoneze cu agenția în ceea ce privește modalitatea de gestionare erorilor, a restricțiilor și a condițiilor de utilizare a elementelor constitutive de interoperabilitate și a subsistemelor în certificatele de verificare CE relevante și în dosarele tehnice care le însoțesc, în cadrul grupului de lucru înființat în temeiul articolului 29 din Regulamentul (UE) 2016/796.

În dosarul tehnic însoțitor emis de organismul notificat trebuie folosit modelul din apendicele D.

6.5.2.   Conținutul declarațiilor CE

În conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/250, producătorul elementului constitutiv de interoperabilitate sau solicitantul pentru subsistem trebuie să descrie restricțiile și condițiile de utilizare în declarația de conformitate sau de verificare CE.

În dosarele tehnice însoțitoare trebuie folosit modelul apendicele D.

7.   Implementarea STI referitoare la subsistemul control-comandă și semnalizare

7.1.   Introducere

Prezentul capitol prezintă măsurile tehnice pentru implementarea STI, în special condițiile de migrare către sistemele de clasă A.

Trebuie avut în vedere faptul că, ocazional, implementarea unei STI trebuie coordonată cu implementarea altor STI-uri.

7.2.   Norme general aplicabile

7.2.1.   Modernizarea sau reînnoirea subsistemelor control-comandă și semnalizare sau a unor părți ale acestora

Modernizarea sau reînnoirea subsistemelor control-comandă și semnalizare poate viza orice parte componentă a acestora sau toate părțile componente ale acestora, astfel cum se menționează la punctul 2.2 (Domeniul de aplicare).

Prin urmare, părțile diferite ale subsistemelor control-comandă și semnalizare pot fi modernizate sau reînnoite separat dacă interoperabilitatea nu este afectată.

A se vedea punctul 4.1 (Introducere) pentru definiția parametrilor de bază pentru fiecare parte.

7.2.2.   Modificarea unui subsistem de la bord existent

Prezentul punct definește principiile care trebuie aplicate de entitățile ce gestionează modificarea și de entitățile de autorizare în conformitate cu procedura de verificare CE descrisă la articolul 15 alineatul (9) și la articolul 21 alineatul (12) din Directiva (UE) 2016/797, precum și în anexa IV la aceasta. Această procedură este dezvoltată în detaliu la articolele 13, 15 și 16 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/545 și în Decizia 2010/713/UE.

Prezentul punct se aplică în cazul oricărei (oricăror) modificări aduse unui subsistem de la bord existent sau unui tip de subsistem de la bord existent, inclusiv în cazul reînnoirii sau modernizării. El nu se aplică în cazul modificărilor care fac obiectul articolului 15 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/545.

7.2.2.1.   Norme de gestionare a modificărilor aduse subsistemelor CCS de la bord

(1)

Părțile, definite în tabelul 4.1 din prezenta STI, și parametrii de bază ai subsistemului de la bord care nu sunt afectați de modificare (modificări) sunt scutiți de evaluarea conformității cu dispozițiile prezentei STI. Lista părților și a parametrilor de bază afectați de modificare trebuie furnizată de entitatea care gestionează modificarea.

(2)

Entitatea care gestionează modificarea trebuie să informeze un organism notificat cu privire la toate modificările care afectează conformitatea subsistemului cu cerințele STI(-urilor) relevante și care impun realizarea de noi verificări, în conformitate cu articolele 15 și 16 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/545 și cu Decizia 2010/713/UE și prin aplicarea modulelor SB, SD/SF sau SH1 pentru verificarea CE și, dacă este relevant, în conformitate cu articolul 15 alineatul (5) din Directiva (UE) 2016/797. Aceste informații trebuie transmise de entitatea care gestionează modificarea împreună cu trimiterile corespunzătoare la documentația tehnică legată de certificatul CE existent.

(3)

Entitatea care gestionează modificarea trebuie să justifice și să documenteze faptul că cerințele aplicabile rămân consecvente la nivel de subsistem, iar acest lucru trebuie evaluat de un organism notificat.

(4)

Schimbările care afectează caracteristicile de proiectare de bază ale subsistemului de la bord sunt definite în tabelul 7.1 (Caracteristici de proiectare de bază) și trebuie clasificate la articolul 15 alineatul (1) litera (c) sau (d) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/545 și, în conformitate cu tabelul 7.1 (Caracteristici de proiectare de bază), modificările care nu afectează caracteristicile de proiectare de bază dar care sunt legate de acestea trebuie clasificate de entitatea care gestionează modificarea la articolul 15 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/545.

(5)

Modificările care nu sunt menționate la punctul 7.2.2.1 subpunctul (4) de mai sus sunt considerate a nu avea niciun impact asupra caracteristicilor de proiectare de bază. Ele vor fi clasificate de către entitatea care gestionează modificarea la articolul 15 alineatul (1) litera (a) sau (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/545.

Notă:

Clasificarea modificărilor prevăzute la punctul 7.2.2.1 subpunctul (4) și prezentul alineat este efectuată de entitatea care gestionează modificarea fără a aduce atingere raționamentului privind siguranța prevăzut la articolul 21 alineatul (12) litera (b) din Directiva (UE) 2016/797.

(6)

Toate modificările trebuie să rămână conforme cu STI-urile aplicabile (23) indiferent de clasificarea lor.

Tabelul 7.1.

Caracteristici de proiectare de bază

1.

Punctul din STI

2.

Caracteristica sau caracteristicile de proiectare de bază aferente

3.

Modificări care nu afectează caracteristicile de proiectare de bază în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/545

4.

Modificări care afectează caracteristicile de proiectare de bază, dar în gama acceptabilă de parametri, și, prin urmare, trebuie clasificate la articolul 15 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/545

5.

Modificări care afectează caracteristicile de proiectare de bază în afara gamei acceptabile de parametri și, prin urmare, trebuie clasificate la articolul 15 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/545

4.2.2

Funcționalitatea ETCS la bord

Echipamente ETCS la bord și setul de specificații din apendicele A la STI CCS

Nu se aplică

Nu se aplică

Folosirea altui set de specificații din apendicele A.

 

Pachetul de versiuni ale sistemului ETCS exploatate în mod legal

Nu se aplică

Nu se aplică

Instalarea sau demararea utilizării operaționale a ETCS;

Modificarea pachetului de versiuni ale sistemului ETCS exploatate în mod legal față de setul de specificații din apendicele A.

 

Implementarea ETCS la bord

Îndeplinirea tuturor condițiilor de la punctul 7.2.2.2 (modificarea identificatorului de realizare)

Nu se aplică

Neîndeplinirea tuturor condițiilor de la punctul 7.2.2.2 (modificarea identificatorului funcțional)

 

Gestionarea informațiilor cu privire la caracterul complet al trenului (nu de la mecanicul de locomotivă)

Nu se aplică

Adăugarea sau eliminarea funcției de supraveghere a integrității trenului

Nu se aplică

 

Informații privind lungimea sigură a compunerii trenului de la subsistemul de la bord, necesare pentru accesul la linie și la SIL

Nu se aplică

Adăugarea sau eliminarea informațiilor privind lungimea sigură a compunerii trenului

Nu se aplică

4.2.17.1

Compatibilitatea sistemului ETCS

Compatibilitatea sistemului ETCS

Nu se aplică

Adăugarea sau eliminarea unei declarații ESC care îndeplinește toate condițiile de la punctul 7.2.2.4.

Adăugarea sau eliminarea unei declarații ESC care nu îndeplinește toate condițiile de la punctul 7.2.2.4.

4.2.4

Funcții de comunicații mobile pentru sisteme feroviare RMR

4.2.4.2.1

Aplicații de comunicații de voce și operaționale GSM-R

Radio de voce GSM-R la bord și versiunea sa de referință

Utilizarea altei versiuni de referință care îndeplinește toate condițiile de la punctul 7.2.2.3

Nu se aplică

Instalarea sau demararea utilizării operaționale a radioului GSM-R în cabină;

Utilizarea altei versiuni de referință care nu îndeplinește toate condițiile de la punctul 7.2.2.3.

Implementarea comunicațiilor de voce și operaționale GSM-R

Îndeplinirea tuturor condițiilor de la punctul 7.2.2.3 (modificarea identificatorului de realizare)

Nu se aplică

Neîndeplinirea tuturor condițiilor de la punctul 7.2.2.3 (modificarea identificatorului funcțional)

Suport pentru cartela SIM de voce GSM-R – grup ID 555

Nu se aplică

Modificarea suportului pentru cartela SIM – grup ID 555

Nu se aplică

4.2.17.3

Compatibilitatea sistemelor radio și ETCS

Compatibilitatea sistemului radio de voce

Nu se aplică

Adăugarea sau eliminarea unei declarații RSC care îndeplinește toate condițiile de la punctul 7.2.2.4.

Adăugarea sau eliminarea unei declarații RSC care nu îndeplinește toate condițiile de la punctul 7.2.2.4.

4.2.4

Funcții de comunicații mobile pentru sisteme feroviare RMR

4.2.4.3.1.1

Comunicații de date GSM-R pentru ETCS

4.2.4.3.2.1

Comunicații de date GSM-R pentru ATO

Comunicații radio de date GSM-R la bord și versiunea de referință

Utilizarea altei versiuni de referință care îndeplinește toate condițiile de la punctul 7.2.2.3.

Nu se aplică

Instalarea sau demararea utilizării operaționale a EDOR GSM-R;

Utilizarea altei versiuni de referință care nu îndeplinește toate condițiile de la punctul 7.2.2.3.

Comunicații de date GSM-R pentru implementarea ETCS și ATO

Îndeplinirea tuturor condițiilor de la punctul 7.2.2.3 (modificarea identificatorului de realizare)

Nu se aplică

Neîndeplinirea tuturor condițiilor de la punctul 7.2.2.3 (modificarea identificatorului funcțional)

4.2.17.3

Compatibilitatea sistemelor radio și ETCS

Compatibilitatea sistemului radio de date

Nu se aplică

Adăugarea sau eliminarea unei declarații RSC care îndeplinește toate condițiile de la punctul 7.2.2.4.

Adăugarea sau eliminarea unei declarații RSC care nu îndeplinește toate condițiile de la punctul 7.2.2.4.

4.2.4

Funcții de comunicații mobile pentru sisteme feroviare RMR

4.2.4.1.1

Funcție de comunicare de bază GSM-R

Cartela SIM de voce a rețelei GSM-R de origine

Nu se aplică

Înlocuirea unei cartele SIM GSM-R conforme cu STI cu o altă cartelă SIM GSM-R conformă cu STI care are altă rețea GSM-R de origine

Nu se aplică

Cartela SIM de date a rețelei GSM-R de origine

Nu se aplică

Înlocuirea unei cartele SIM GSM-R conforme cu STI cu o altă cartelă SIM GSM-R conformă cu STI care are altă rețea GSM-R de origine

Nu se aplică

4.2.18

Funcționalitatea ATO la bord

Versiunea sistemului ATO de la bord

Nu se aplică

Modificarea versiunii de sistem ATO care îndeplinește toate condițiile de la punctul 7.2.2.3

Adăugarea sau eliminarea părții ATO a subsistemului CCS de la bord; demararea utilizării operaționale a ATO.

Sau modificarea versiunii de sistem ATO care nu îndeplinește toate condițiile de la punctul 7.2.2.3

Implementarea ATO la bord

Îndeplinirea tuturor condițiilor de la punctul 7.2.2.3 (modificarea identificatorului de realizare)

Nu se aplică

Neîndeplinirea tuturor condițiilor de la punctul 7.2.2.3 (modificarea identificatorului funcțional)

7.2.5.

Sisteme preexistente

Sisteme preexistente instalate de protecție, control și avertizare a trenurilor, de clasă B sau de alt tip (sistem și, dacă este cazul, versiune)

Cerințele pentru sistemele de clasă B țin de responsabilitatea statului membru relevant

Cerințele pentru sistemele de clasă B țin de responsabilitatea statului membru relevant

Adăugarea sau eliminarea sistemelor de protecție a trenurilor de clasă B.

Cerințele pentru sistemele de clasă B țin de responsabilitatea statului membru relevant

Sistem radio preexistent de clasă B sau de alt tip instalat (sistem și, dacă este cazul, versiune)

Cerințele pentru sistemele de clasă B țin de responsabilitatea statului membru relevant

Cerințele pentru sistemele de clasă B țin de responsabilitatea statului membru relevant

Adăugarea sau eliminarea sistemelor radio preexistente de clasă B.

Cerințele pentru sistemele de clasă B țin de responsabilitatea statului membru relevant

(7)

Pentru a întocmi certificatul de verificare CE, organismul notificat poate face trimitere la:

(a)

certificatul de verificare CE inițial pentru părțile proiectului care nu sunt modificate sau pentru cele care sunt modificate dar nu afectează conformitatea subsistemului, în măsura în care acesta este încă valabil;

(b)

modificările aduse certificatului de verificare CE inițial pentru părțile modificate ale proiectului care afectează conformitatea subsistemului cu versiunea aplicabilă a STI utilizată pentru verificarea CE.

(8)

În orice caz, entitatea care gestionează modificarea trebuie să se asigure că documentația tehnică referitoare la certificatul CE este actualizată în consecință.

(9)

Documentația tehnică actualizată referitoare la certificatul CE este menționată în dosarul tehnic care însoțește declarația de verificare CE emisă de entitatea care gestionează modificarea pentru subsistemul de la bord declarat ca fiind conform cu tipul modificat.

7.2.2.2.   Condiții pentru o modificare a funcționalității ETCS de la bord care nu afectează caracteristicile de proiectare de bază

(1)

Funcționalitatea țintă (24) rămâne neschimbată sau este stabilită la starea deja preconizată în cursul certificării sau autorizării inițiale. Funcționalitatea țintă este considerată neschimbată atunci când se aplică procesul de întreținere a specificațiilor (corectarea erorilor) descris la punctul 7.2.10, care include implementarea unor corecții privind erorile sau implementarea unor măsuri de atenuare.

(2)

Interfețele relevante pentru compatibilitatea tehnică și pentru siguranță rămân neschimbate sau sunt stabilite la starea deja preconizată în cursul certificării sau autorizării inițiale.

(3)

Rezultatul raționamentului privind siguranța (de exemplu, studiul de siguranță în conformitate cu EN 50126) rămâne neschimbat.

(4)

În urma modificării nu au fost adăugate noi condiții de aplicare legate de siguranță (CALS) sau constrângeri de interoperabilitate.

(5)

Un organism de evaluare MSC (MSC ER), astfel cum se specifică la punctul 4.2.1, a apreciat în mod independent evaluarea de risc a solicitantului și, în cadrul acesteia, demonstrarea faptului că modificarea nu are efecte negative asupra siguranței. Demonstrația solicitantului trebuie să includă dovada că modificarea corectează efectiv cauzele abaterii inițiale a funcționalității.

(6)

În funcție de tipul de modificare:

(a)

În cazul în care modificarea se datorează unei erori de produs: Modificarea este realizată în cadrul unui sistem de management al calității aprobat de un organism notificat. Pentru alte module, trebuie să se justifice faptul că verificarea efectuată rămâne valabilă (25).

(b)

În cazul în care modificarea este efectuată ca urmare a procesului de întreținere a specificațiilor (există specificații actualizate în apendicele A, tabelul A 2, cu descrierile corecțiilor privind erorile): este necesar un certificat actualizat de examinare CE a proiectului sau de examinare CE de tip pentru elementele constitutive de interoperabilitate sau pentru subsistem, cu implementarea corecțiilor privind erorile. În acest caz, se aplică dispozițiile de la punctul 6.3.3 subpunctul (3).

(7)

Gestionarea configurației individuale definește un „identificator de sistem” (astfel cum este definit la punctul 4.2.20.3), iar „identificatorul funcțional” al „identificatorului de sistem” nu a suferit schimbări în urma modificării.

(8)

Modificarea trebuie să fie inclusă în gestionarea configurației impusă de articolul 5 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/545.

7.2.2.3.   Condiții pentru o modificare a funcțiilor de comunicații mobile la bord pentru căi ferate sau a funcționalității ATO la bord care nu afectează caracteristicile de proiectare de bază

(1)

Funcționalitatea țintă (26) rămâne neschimbată sau este stabilită la starea deja preconizată în cursul certificării sau autorizării inițiale. Funcționalitatea țintă este considerată neschimbată atunci când se aplică procesul de întreținere a specificațiilor (corectarea erorilor) descris la punctul 7.2.10, care include fie implementarea unor corecții privind erorile, fie implementarea unor măsuri de atenuare.

(2)

Interfețele relevante pentru compatibilitatea tehnică rămân neschimbate sau sunt stabilite la starea deja preconizată în cursul certificării sau autorizării inițiale.

(3)

În funcție de tipul de modificare:

(a)

În cazul în care modificarea se datorează unei erori de produs: Modificarea este realizată în cadrul unui sistem de management al calității aprobat de un organism notificat. Pentru alte module, trebuie să se justifice faptul că verificarea efectuată rămâne valabilă (27).

(b)

În cazul în care modificarea este efectuată ca urmare a procesului de întreținere a specificațiilor (există specificații actualizate în apendicele A, tabelul A 2, cu descrierile corecțiilor privind erorile): este necesar un certificat actualizat de examinare CE a proiectului sau de examinare CE de tip pentru elementele constitutive de interoperabilitate sau pentru subsistem, cu implementarea corecțiilor privind erorile. În acest caz, se aplică dispozițiile de la punctul 6.3.3 subpunctul (3).

(4)

Modificarea trebuie să fie inclusă în gestionarea configurației impusă de articolul 5 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/545.

7.2.2.4.   Condiții pentru o modificare a subsistemului de la bord în ceea ce privește compatibilitatea sistemului radio sau a ETCS care nu afectează caracteristicile de proiectare de bază

(1)

Nu au fost adăugate sau eliminate condiții de aplicare legate de siguranță (CALS) sau constrângeri de interoperabilitate legate de compatibilitatea tehnică cu rețeaua, ca urmare a adăugării sau eliminării unei declarații ESC sau RSC.

(2)

Nu au fost adăugate sau eliminate constrângeri de interoperabilitate (restricții sau condiții de utilizare) legate de compatibilitatea tehnică cu rețeaua, ca urmare a declarației ESC sau RSC.

7.2.3.   Modernizarea sau reînnoirea unui subsistem de cale existent

Prezentul punct definește principiile care trebuie aplicate de entitățile ce gestionează modificarea și de entitățile de autorizare în conformitate cu procedura de verificare CE descrisă la articolul 15 alineatul (9) și la articolul 18 alineatul (6) din Directiva (UE) 2016/797, precum și în Decizia 2010/713/UE.

7.2.3.1.   Normele de gestionare a modernizării sau reînnoirii subsistemelor CCS de cale existente

În eventualitatea unei modernizări sau reînnoiri a subsistemelor control-comandă și semnalizare care dețin un certificat de verificare CE, se aplică următoarele norme:

(1)

Modificările impun o nouă autorizare dacă afectează parametrii de bază definiți în tabelul 7.2.

Tabelul 7.2.

Modificări ale parametrilor de bază de cale care necesită o nouă autorizare

Parametru de bază

Modificare care necesită o nouă autorizare

4.2.3

Funcționalitatea ETCS de cale

Neîndeplinirea tuturor condițiilor de la punctul 7.2.3.2

4.2.4

4.2.4.2

Funcții de comunicații mobile pentru sisteme feroviare RMR

Aplicații de comunicații de voce și operaționale

Neîndeplinirea tuturor condițiilor de la punctul 7.2.3.3

4.2.4

4.2.4.3

Funcții de comunicații mobile pentru sisteme feroviare RMR

Aplicații de comunicații de date pentru ETCS și ATO

Neîndeplinirea tuturor condițiilor de la punctul 7.2.3.3

4.2.19

Funcționalitatea ATO de cale

Neîndeplinirea tuturor condițiilor de la punctul 7.2.3.3

(2)

Se permite tratarea modificărilor doar prin reevaluarea modificărilor care afectează conformitatea subsistemului cu versiunea aplicabilă a STI-urilor utilizată pentru verificarea CE. Entitatea care gestionează modificarea trebuie să justifice și să documenteze faptul că cerințele aplicabile rămân consecvente la nivel de subsistem, iar acest lucru trebuie evaluat de un organism notificat.

(3)

Entitatea care gestionează modificarea trebuie să informeze organismul notificat în legătură cu toate modificările care ar putea afecta conformitatea subsistemului cu cerințele STI(-urilor) relevante sau condițiile de valabilitate a certificatului.

Aceste informații trebuie transmise de entitatea care gestionează modificarea împreună cu trimiterile corespunzătoare la documentația tehnică legată de certificatul CE existent.

(4)

Un certificat CE care reflectă modificările ce afectează conformitatea cu STI trebuie întocmit de un organism notificat. Pentru a întocmi certificatul CE, organismul notificat poate face trimitere la:

(a)

certificatul CE inițial pentru părțile proiectului care nu sunt modificate sau pentru cele care sunt modificate dar nu afectează conformitatea subsistemului, în măsura în care acesta este încă valabil;

(b)

un certificat CE suplimentar (care modifică certificatul inițial) pentru părțile modificate ale proiectului care afectează conformitatea subsistemului cu versiunea aplicabilă a STI utilizată pentru verificarea CE.

(5)

În orice caz, entitatea care gestionează modificarea trebuie să se asigure că documentația tehnică referitoare la certificatul CE este actualizată în consecință.

(6)

„Gestionarea configurației” înseamnă un proces organizațional, tehnic și administrativ sistematic pus în aplicare pe durata întregului ciclu de viață al unui subsistem CCS pentru a asigura stabilirea și menținerea consecvenței documentației și a trasabilității modificărilor, astfel încât:

(a)

să fie îndeplinite cerințele legislației Uniunii și ale normelor naționale relevante;

(b)

modificările să fie controlate și documentate fie în dosarele tehnice, fie în dosarul care însoțește autorizația eliberată;

(c)

să se mențină actualitatea și exactitatea informațiilor și a datelor;

(d)

părțile relevante să fie informate cu privire la modificări, după caz.

7.2.3.2.   Condiții pentru o modernizare sau reînnoire a funcționalității ETCS de cale care, dacă nu sunt îndeplinite, necesită o nouă autorizație de dare în exploatare

(1)

Funcționalitatea țintă (28) a parametrului de bază 4.2.3 rămâne neschimbată sau este stabilită la starea deja preconizată în cursul certificării sau autorizării inițiale. Funcționalitatea țintă este considerată neschimbată atunci când se aplică procesul de întreținere a specificațiilor (corectarea erorilor) descris la punctul 7.2.10, care include implementarea unor corecții privind erorile sau implementarea unor măsuri de atenuare.

(2)

Interfețele parametrului de bază 4.2.3 care sunt relevante pentru compatibilitatea tehnică și pentru siguranță rămân neschimbate sau sunt stabilite la starea deja preconizată în cursul certificării sau autorizării inițiale.

(3)

Rezultatul raționamentului privind siguranța (de exemplu, studiul de siguranță în conformitate cu EN 50126) rămâne neschimbat.

(4)

În urma modificării nu au fost adăugate noi condiții de aplicare legate de siguranță (CALS) sau constrângeri de interoperabilitate.

(5)

Atunci când este obligatoriu conform punctului 4.2.1, un organism de evaluare MSC (MSC ER) a apreciat în mod independent evaluarea de risc a solicitantului și, în cadrul acesteia, demonstrarea faptului că modificarea nu are efecte negative asupra siguranței. În cazul în care modificarea se datorează unei erori de produs, demonstrația solicitantului trebuie să includă dovada că modificarea corectează efectiv cauzele erorii de produs.

(6)

În funcție de tipul de modificare:

(a)

În cazul în care modificarea se datorează unei erori de produs: Modificarea este realizată în cadrul unui sistem de management al calității aprobat de un organism notificat. Pentru alte module, trebuie să se justifice faptul că verificarea efectuată rămâne valabilă (29).

(b)

În cazul în care modificarea este efectuată ca urmare a procesului de întreținere a specificațiilor (există specificații actualizate în apendicele A, tabelul A 2, cu descrierile soluției de corectare a erorilor): este necesar un certificat CE pentru elementele constitutive de interoperabilitate sau pentru subsistem, cu implementarea corecțiilor privind erorile. În acest caz, se aplică dispozițiile de la punctul 6.3.4 subpunctul (3).

(7)

Gestionarea configurației individuale definește un „identificator de sistem” (astfel cum este definit la punctul 4.2.20.3), iar „identificatorul funcțional” al „identificatorului de sistem” nu a suferit schimbări în urma modificării.

(8)

Modificarea trebuie să facă parte din gestionarea configurației, astfel cum este definită la punctul 7.2.1b.1.7.

7.2.3.3.   Condiții pentru o modernizare sau reînnoire a funcțiilor de comunicații mobile de cale pentru căi ferate sau a funcționalității ATO de cale care, dacă nu sunt îndeplinite, necesită o nouă autorizație de dare în exploatare

(1)

Funcționalitatea țintă (30) a parametrilor de bază 4.2.4.2, 4.2.4.3 și 4.2.19 rămâne neschimbată sau este stabilită la starea deja preconizată în cursul certificării sau autorizării inițiale. Funcționalitatea țintă este considerată neschimbată atunci când se aplică procesul de întreținere a specificațiilor (corectarea erorilor) descris la punctul 7.2.10, care include fie implementarea unor corecții privind erorile, fie implementarea unor măsuri de atenuare.

(2)

Interfețele parametrilor de bază 4.2.4.2, 4.2.4.3 și 4.2.19 care sunt relevante pentru compatibilitatea tehnică rămân neschimbate sau sunt stabilite la starea deja preconizată în cursul certificării sau autorizării inițiale.

(3)

În funcție de tipul de modificare:

(a)

În cazul în care modificarea se datorează unei erori de produs: Modificarea este realizată în cadrul unui sistem de management al calității aprobat de un organism notificat (de exemplu în conformitate cu modulele CH1, SH1, CD, SD). Pentru alte module (de exemplu CF, SF, SG), trebuie să se justifice faptul că verificarea efectuată rămâne valabilă (31).

(b)

În cazul în care modificarea este efectuată ca urmare a procesului de întreținere a specificațiilor (există specificații actualizate în apendicele A, tabelul A 2, cu descrierile soluției de corectare a erorilor): este necesar un certificat CE pentru elementele constitutive de interoperabilitate sau pentru subsistem, cu implementarea corecțiilor privind erorile. În acest caz, se aplică dispozițiile de la punctul 6.3.4 subpunctul (3).

(4)

Modificarea trebuie să facă parte din gestionarea configurației, astfel cum este definită la punctul 7.2.3.1 subpunctul (6).

7.2.3.4.   Impactul asupra compatibilității tehnice dintre părțile de la bord și de cale ale subsistemelor CCS

Administratorii de infrastructură trebuie să se asigure că modificările aduse unui subsistem existent de cale permit continuarea funcționării subsistemelor de la bord conforme cu STI (32) aflate în exploatare pe liniile vizate de modificări.

Această cerință nu se aplică atunci când modificările se datorează implementării unei aplicații de cale de nivel nou, prin cerințe definite la punctul 7.2.9.1 alineatele (1) și (4) sau prin cerințe ale unei aplicații incompatibile (de exemplu modificarea într-o nouă X a M_VERSION, astfel cum se definește la punctul 7.4.2.4).

7.2.4.   Certificate de examinare CE de tip sau a proiectului

7.2.4.1.   Subsistemul CCS de la bord

7.2.4.1.1.    Definiții

(1)

Cadrul de evaluare inițială a subsistemului CCS de la bord

Cadrul de evaluare inițială este STI CCS aplicabilă la începutul fazei de proiectare, atunci când solicitantul contractează organismul notificat pentru subsistemul CCS de la bord.

(2)

Cadrul de certificare a subsistemului CCS de la bord

Cadrul de certificare este STI CCS aplicabilă în momentul emiterii certificatului de examinare CE de tip sau a proiectului. Acesta este cadrul de evaluare inițială, modificat odată cu revizuirile STI-urilor care au intrat în vigoare în faza de proiectare, și este aplicabil în conformitate cu regimul de tranziție descris în apendicele B.

(3)

Faza de proiectare a subsistemului CCS de la bord

Faza de proiectare a subsistemului CCS este perioada care începe odată ce un organism notificat responsabil pentru verificarea CE este contractat de solicitant și se încheie atunci când este emis certificatul de examinare CE de tip sau a proiectului.

O fază de proiectare acoperă subsistemul CCS integrat într-un tip de vehicul și una sau mai multe variante de tip și versiuni de tip. Pentru toate variantele de tip și versiunile de tip, se consideră că faza de proiectare începe în același timp ca pentru tipul principal.

(4)

Faza de producție a subsistemului CCS de la bord

Faza de producție este perioada în care subsistemul CCS de la bord poate fi introdus pe piață pe baza unei declarații de verificare CE referitoare la un certificat valabil de examinare CE de tip sau a proiectului.

(5)

Vehiculul în exploatare

Vehiculul este în exploatare atunci când este înregistrat cu codul de înregistrare „Valid” „00” în Registrul național al vehiculelor în conformitate cu Decizia 2007/756/CE a Comisiei (33) sau în Registrul european al vehiculelor în conformitate cu Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1614 a Comisiei (34) și este menținut în stare sigură de funcționare în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/779 al Comisiei (35).

7.2.4.1.2.    Norme privind certificatul de examinare CE de tip sau a proiectului

(1)

Organismul notificat trebuie să emită certificatul de examinare CE de tip sau a proiectului prin trimitere la cadrul de certificare.

(2)

Atunci când în faza de proiectare intră în vigoare o revizuire a prezentei STI, organismul notificat trebuie să emită certificatul de examinare CE de tip sau a proiectului în conformitate cu următoarele reguli:

În cazul modificărilor aduse STI-urilor care nu sunt menționate în apendicele B, conformitatea cu cadrul de evaluare inițială duce la conformitatea cu cadrul de certificare. Organismul notificat trebuie să emită certificatul de examinare CE de tip sau a proiectului prin trimitere la cadrul de certificare, fără o evaluare suplimentară.

În cazul modificărilor aduse STI-urilor care sunt menționate în apendicele B, aplicarea acestora este obligatorie în conformitate cu regimul de tranziție definit în apendicele B de față. În cursul perioadei de tranziție definite, organismul notificat poate emite certificatul de examinare CE de tip sau a proiectului prin trimitere la cadrul de certificare, fără o evaluare suplimentară. Organismul notificat trebuie să enumere în certificatul de examinare CE de tip sau a proiectului toate punctele (din tabelul B1.1) evaluate în conformitate cu cadrul de evaluare inițială.

(3)

Atunci când în faza de proiectare intră în vigoare mai multe revizuiri ale prezentei STI, subpunctul (2) de mai sus trebuie să se aplice tuturor revizuirilor în mod succesiv.

(4)

Este întotdeauna permis (dar nu obligatoriu) să se utilizeze cea mai recentă versiune a oricărei STI, fie în totalitate, fie pentru anumite puncte, cu excepția cazului în care se specifică altfel în mod explicit în revizuirea acestor STI-uri; în cazul unei aplicări limitate la anumite puncte, solicitantul trebuie să justifice și să documenteze faptul că cerințele aplicabile rămân consecvente, iar acest lucru trebuie să fie aprobat de organismul notificat.

7.2.4.1.3.    Valabilitatea certificatului de examinare CE de tip sau a proiectului

Atunci când intră în vigoare o versiune revizuită a prezentei STI, certificatul de examinare CE de tip sau a proiectului aferent subsistemului rămâne valabil, cu excepția cazului în care trebuie revizuit în conformitate cu regimul de tranziție specific al unei modificări a STI, astfel cum se definește în apendicele B din prezenta STI.

7.2.4.2.   Subsistemul CCS de cale

În conformitate cu articolul 4 punctul 2 din Directiva (UE) 2016/797, subsistemul CCS de cale trebuie să respecte STI în vigoare în momentul cererii de autorizație de dare în exploatare.

Atunci când intră în vigoare o versiune revizuită a prezentei STI, certificatul de examinare CE de tip sau a proiectului aferent subsistemului rămâne valabil, cu excepția cazului în care trebuie revizuit în conformitate cu regimul de tranziție al unei modificări a STI, astfel cum se definește în apendicele B (tabelul B2) din prezenta STI.

7.2.4.3.   Elemente constitutive de interoperabilitate

Certificatele CE de examinare a proiectului sau de tip aferente elementelor constitutive de interoperabilitate deja introduse pe piață pe baza unei versiuni anterioare a prezentei STI rămân valabile chiar dacă intră în vigoare o revizuire a prezentei STI, cu excepția cazului în care la nivel de subsistem CCS se aplică o cerință care afectează elementul constitutiv de interoperabilitate (astfel cum se specifică în tabelul B1.1 sau în tabelul B2 din apendicele B) sau cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod explicit în revizuirea prezentei STI în tabelul B3 din apendicele B.

În decursul acestei perioade, este permisă introducerea pe piață a acestor elemente constitutive de interoperabilitate fără o nouă examinare a proiectului sau a tipului.

7.2.5.   Sisteme preexistente

Statele membre trebuie să se asigure că funcționalitatea sistemelor preexistente și a interfețelor acestora rămâne neschimbată, cu excepția cazurilor în care sunt necesare modificări pentru atenuarea deficiențelor legate de siguranță ale acestor sisteme (36).

7.2.6.   Disponibilitatea modulelor specifice de transmisie și a interfețelor cu sistemele de clasă B la bord

Dacă sistemele de cale care intră în domeniul de aplicare al prezentei STI nu sunt echipate cu sisteme de protecție a trenurilor de clasă A, statul membru trebuie să asigure disponibilitatea unui modul specific de transmisie (STM) sau a unor produse și/sau specificații care să permită integrarea sistemului său de protecție a trenurilor de clasă B cu sistemul de la bord de clasă A. În cazul liniilor echipate cu mai multe sisteme de clasă B, această cerință se aplică cel puțin unuia dintre aceste sisteme de clasă B.

În termen de un an de la intrarea în vigoare a STI, statul membru trebuie să notifice sistemul sau sistemele de clasă B în cazul cărora este îndeplinită cerința.

În cazul produselor existente pentru care s-a demonstrat deja integrarea cu produse conforme cu STI de clasă A, sistemul de clasă B de la bord și interfața sa trebuie să corespundă oricăreia dintre posibilitățile tehnice definite la punctul 4.2.6.1. În cazul în care nu există niciun sistem disponibil pentru care să se fi demonstrat deja integrarea cu un sistem la bord conform cu STI de clasă A, soluția pusă la dispoziție trebuie să fie cu interfață standardizată (STM).

Statul membru trebuie să notifice specificațiile interfețelor dintre sistemele de protecție a trenurilor la bord de clasă A și de clasă B în termen de un an de la intrarea în vigoare a STI.

Dacă, pentru un anumit sistem de clasă B, singura soluție disponibilă pe piață este integrarea clasei B și a clasei A în cadrul aceluiași echipament, titularii de specificații de clasă B (de exemplu furnizor, întreprindere feroviară, administrator de infrastructură) trebuie să furnizeze specificațiile, pentru părțile pe care le dețin, care sunt necesare pentru integrarea acestui sistem de clasă B cu un echipament ETCS de la bord conform. Orice drept de proprietate intelectuală relevant pe care îl dețin aceștia trebuie pus la dispoziție în condiții echitabile, rezonabile și nediscriminatorii (așa-numite „FRAND”, fair, reasonable and non-discriminatory). Titularii specificațiilor trebuie să se asigure că informațiile furnizate sunt suficiente pentru a le permite altor producători să integreze clasa B cu orice ETCS de la bord în materialul rulant existent.

În acest context, trebuie să se acorde o atenție deosebită asigurării unei piețe deschise pentru sistemele de clasă B și STM-uri în condiții comerciale echitabile. Dacă, din motive tehnice sau economice, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală aplicabile, nu se poate asigura disponibilitatea unui STM sau a unui sistem de clasă B, cu specificațiile sale complete pentru interfața cu un sistem de clasă A, statele membre în cauză trebuie să informeze comitetul menționat la articolul 51 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/797 în legătură cu motivele care stau la baza problemei și cu măsurile de atenuare pe care intenționează să le pună în aplicare pentru a permite operatorilor – în special operatorilor străini – accesul la infrastructura lor.

7.2.7.   Echipamente suplimentare de clasă B pe o linie echipată cu sisteme de clasă A

Pe o linie echipată cu ETCS și/sau cu RMR pot fi instalate echipamente de cale suplimentare de clasă B pentru a permite exploatarea materialului rulant care nu este încă compatibil cu clasa A pe parcursul fazei de implementare a sistemelor de la bord de clasă A.

Fiecare administrator de infrastructură este responsabil cu verificarea faptului că proiectul de cale sprijină tranzițiile dintre clasa A și clasa B și nu impune cerințe suplimentare față de subsistemul CCS la bord de clasă A; astfel, subsistemul control-comandă și semnalizare de cale trebuie să fie proiectat ca și când subsistem control-comandă și semnalizare de clasă A de la bord utilizează o interfață standardizată (STM) între sistemele de clasă A și cele de clasă B.

7.2.8.   Vehicul cu echipamente de clasă A și de clasă B

Vehiculul poate fi echipat deopotrivă cu sisteme de clasă A și de clasă B pentru a permite exploatarea pe mai multe linii.

Statul membru în cauză poate restricționa utilizarea unui sistem la bord de clasă B pe liniile unde sistemul de clasă B nu este instalat la nivelul căii.

Un vehicul echipat atât cu sisteme de clasă A, cât și cu sisteme de clasă B trebuie să demonstreze compatibilitatea tehnică cu sistemul de cale de clasă A pe liniile dublu echipate cu clasa A în paralel cu clasa B. Echiparea cu un sistem de clasă B în plus față de cel de clasă A nu reprezintă o cerință pentru compatibilitatea unui vehicul cu liniile unde clasa B este instalată în paralel cu clasa A.

În cazul unui vehicul echipat cu sisteme de clasă A, sistemele de protecție a trenurilor de clasă B pot fi implementate în conformitate cu cerințele definite la punctul 4.2.6.1 și în conformitate cu cerințele de la punctul 7.2.6.

7.2.9.   Condiții privind funcțiile obligatorii și facultative

Solicitantul verificării CE a unui subsistem control-comandă și semnalizare de cale trebuie să verifice dacă funcțiile control-comandă și semnalizare de cale definite ca „facultative” în prezenta STI sunt obligatorii conform altor STI-uri, conform normelor naționale sau în aplicarea evaluării și aprecierii riscurilor pentru a garanta integrarea în siguranță a subsistemelor.

Implementarea la nivelul căii a funcțiilor naționale sau facultative trebuie să fie compatibilă din punct de vedere tehnic și nu împiedice utilizarea infrastructurii respective de către un tren care respectă numai cerințele obligatorii privind sistemul la bord de clasă A, cu excepția cazului în care acest lucru este obligatoriu pentru următoarele funcții facultative la bord de la punctele 7.2.9.1 și 7.2.9.3. Implementarea la nivelul căii a uneia dintre aceste funcții facultative care duce la o nouă cerință obligatorie la bord pe anumite linii trebuie notificată cu cel puțin cinci ani înainte ca funcția să poată deveni o cerință obligatorie la bord. Notificarea unei noi cerințe obligatorii la bord trebuie efectuată în cadrul RINF, iar aceste modificări operate în RINF trebuie menționate în documentul de referință al rețelei, în conformitate cu articolul 27 din Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului (37). O perioadă de notificare mai scurtă de cinci ani este permisă numai dacă acest lucru este convenit de comun acord între AI și IF-urile care prestează servicii sau care intenționează să presteze servicii (la momentul încheierii acordului) pe aceste linii. Acest acord privind scurtarea perioadei de notificare trebuie notificat Comisiei Europene.

Un subsistem de la bord care cuprinde un STM KER poate necesita implementarea interfeței K.

7.2.9.1.   ETCS

(1)

O aplicație de cale ETCS de nivel 2 fără funcționalitate de detectare a trenurilor sau cu o funcționalitate de detectare a trenurilor redusă (fostul ETCS de nivel 3) se bazează pe informații de la bord pentru a determina ocuparea liniei și impune ca sistemul de la bord să poată îndeplini cerințele referitoare la informațiile privind lungimea confirmată a trenului, astfel cum se specifică în apendicele A, tabelul A 2, indicele 27.

(2)

O aplicație de cale ETCS de nivel 1 cu funcție de continuitate necesită ca echipamentul de la bord să fie dotat cu continuitatea corespunzătoare a transmisiei de date (Euroloop sau radio) dacă viteza de execuție este stabilită la zero din motive de siguranță (de exemplu, protejarea punctelor de pericol).

(3)

Atunci când ETCS necesită transmisii de date prin radio, este necesară partea de comunicații radio de date menționată în prezenta STI.

(4)

Atunci când ETCS de cale are nevoie de o versiune de sistem specifică a ETCS în conformitate cu cerințele de implementare enumerate la punctul 7.4.2.4.2.

7.2.9.2.   ATO

(1)

ATO de cale: implementarea ATO la nivelul căii este o funcție facultativă pentru interoperabilitate care, din punct de vedere tehnic, nu împiedică utilizarea infrastructurii respective de către un tren neechipat cu ATO la bord. Atunci când funcționalitatea ATO GoA1/2 este implementată peste ETCS de cale, trebuie aplicate specificațiile ATO din apendicele A la prezenta STI.

Notă:

Atunci când funcționalitatea ATO GoA1/2 este implementată peste un sistem de cale de clasă B, ar trebui aplicate specificațiile ATO de cale din apendicele A la prezenta STI pentru a se facilita migrarea viitoare la ATO pe liniile care urmează să fie echipate cu ETCS.

(2)

ATO la bord: instalarea ATO într-un subsistem CCS de la bord este obligatorie (38) atunci când se implementează ETCS pentru prima dată în vehicul, iar vehiculul este, de asemenea, destinat utilizării pe o linie care include cel puțin un tronson echipat cu ATO în cazul căruia AI a notificat în RINF serviciile care necesită implementarea obligatorie a ATO la bord.

Notă:

În cazul în care funcționalitatea ATO GoA1/2 este implementată peste un sistem de cale de clasă B, implementarea ATO la bord se bazează pe acorduri contractuale între AI și IF-uri și, ca atare, nu există cerințe obligatorii de implementare a ATO GoA1/2 până când liniile cu ATO de cale și cu sisteme de cale de clasă B nu sunt migrate la un ETCS pe deplin conform, incluzând specificațiile ATO de cale din apendicele A la prezenta STI.

7.2.9.3.   RMR

GSM-R și/sau FRMCS trebuie implementate în conformitate cu cerințele de implementare enumerate la punctul 7.3.2.

7.2.10.   Întreținerea specificațiilor (corectarea erorilor)

7.2.10.1.   Responsabilități în cursul procesului de gestionare a controlului modificărilor

În cursul procesului de gestionare a controlului modificărilor (CCM) legat de specificațiile privind ERTMS și înainte de intrarea în vigoare a următoarei versiuni legale a prezentei STI, erorile sunt clasificate drept erori care împiedică derularea serviciilor normale sau drept erori care nu împiedică derularea serviciilor normale.

În cazul erorilor care împiedică derularea serviciilor normale, producătorii echipamentelor de la bord, operatorii (care le oferă, de exemplu, contribuții cu privire la apariția erorii în cursul derulării serviciilor normale) și administratorii de infrastructură, cu contribuția necesară a producătorilor de echipamente de cale, trebuie să își descrie produsele și implementarea sistemelor în ceea ce privește situația identificată, răspunzând la chestionarele ERA (care includ soluționarea erorilor și măsurile de atenuare).

Răspunsurile la aceste chestionare ERA trebuie furnizate în termen de 3 luni de la publicarea chestionarelor; în special, administratorul de infrastructură trebuie să aprecieze în cadrul chestionarului ERA dacă:

(1)

impactul erorii este acceptabil din punctul de vedere al siguranței și al exploatării rețelei;

(2)

impactul erorii este acceptabil pentru interoperabilitate, acest lucru însemnând că:

(a)

neimplementarea corecției privind eroarea la nivelul căii ar permite oricărui vehicul ERTMS care respectă cea mai recentă versiune a STI să furnizeze servicii normale pe rețea;

sau că

(b)

neimplementarea corecției privind eroarea la bord ar permite respectivului vehicul ERTMS să furnizeze servicii normale pe rețeaua conformă cu STI.

Agenția trebuie să publice rezultatele chestionarelor ERA în mod transparent.

7.2.10.2.   Responsabilitățile producătorilor de echipamente de la bord și de cale

După publicarea corecțiilor privind erorile într-o versiune legală, producătorii trebuie să își actualizeze în consecință elementele constitutive de interoperabilitate și sunt responsabili pentru întreținerea elementelor constitutive de interoperabilitate astfel cum se prevede la punctul 4.2.20.1 (inclusiv întreținerea certificatelor CE asociate) și în conformitate cu cerințele de tranziție din apendicele B (tabelul B3). Aceste elemente constitutive de interoperabilitate actualizate (inclusiv certificatele CE asociate) trebuie puse la dispoziție pentru integrarea în subsistemele în cauză în conformitate cu apendicele B (tabelul B3).

Notă:

Pentru elementele constitutive de interoperabilitate în legătură cu care informațiile furnizate anterior în conformitate cu punctul 7.2.10.1 indică faptul că nu există niciun impact în ceea ce privește siguranța, exploatarea și interoperabilitatea, nu este necesară o actualizare.

7.2.10.3.   Responsabilitățile administratorului de infrastructură și ale întreprinderilor feroviare

7.2.10.3.1.    Responsabilitățile administratorului de infrastructură

În cazul în care impactul uneia dintre erori, astfel cum este descrisă la punctul 7.2.10.1, asupra rețelei administratorului de infrastructură este identificat ca fiind inacceptabil, administratorul de infrastructură identifică, pe baza informațiilor furnizate anterior de producătorii echipamentelor de la bord în cadrul chestionarelor ERA, vehiculele ERTMS autorizate să circule pe rețeaua sa sau care sunt în curs de autorizare să circule pe rețeaua sa și care nu au implementat o soluție care să atenueze problemele de interoperabilitate sau de siguranță cauzate de eroarea de specificație. În cazul unui impact semnificativ asupra vehiculelor existente care circulă pe rețeaua sa raportate de producătorii echipamentelor de la bord (cu sprijinul operatorilor), administratorul de infrastructură poate decide, în mod voluntar, să evalueze implementarea măsurilor temporare de atenuare de la nivelul căii pentru a facilita continuarea serviciilor de către vehiculele existente până la implementarea corecțiilor privind erorile de la bord.

Administratorul de infrastructură trebuie să înregistreze în parametrul RINF (39) aferent care corecții privind erorile sunt aplicabile (și anume, erorile care împiedică derularea serviciilor normale) pentru echipamentele de la bord. Această înregistrare trebuie efectuată la cel puțin 12 luni de la intrarea în vigoare a STI sau trebuie efectuată în cazul în care are loc o implementare nouă sau de modernizare la nivelul căii în cadrul rețelei sale.

În cazul subsistemelor ERTMS de cale afectate, administratorii de infrastructură trebuie să implementeze corecțiile relevante privind erorile la nivelul căii care permit unui subsistem CCS de la bord conform cu STI (inclusiv cu implementarea corecției privind erorile la bord) să furnizeze un serviciu normal, în conformitate cu apendicele B (tabelul B2) la prezenta STI CCS.

Administratorul de infrastructură respectiv trebuie să actualizeze – dacă este cazul – tipul de verificări ale compatibilității sistemelor radio și ETCS existente (ESC/RSC) (și anume acest lucru nu trebuie să conducă la crearea unui nou tip de ESC/RSC).

7.2.10.3.2.    Responsabilitățile întreprinderii feroviare

Întreprinderile feroviare trebuie să compare corecțiile privind erorile înregistrate în RINF pentru zona de utilizare a vehiculului cu informațiile furnizate anterior, în conformitate cu punctul 7.2.10.1, pentru a identifica corecțiile necesare privind erorile care trebuie implementate la nivelul vehiculelor.

În cazul subsistemelor ERTMS de la bord afectate, întreprinderile feroviare, cu sprijinul producătorilor echipamentelor de la bord, trebuie să implementeze corecțiile necesare privind erorile în subsistemele CCS de la bord în conformitate cu apendicele B (tabelul B1.1) la prezenta STI CCS.

7.3.   Norme specifice de implementare pentru RMR

7.3.1.   Instalații de cale

7.3.1.1.   Echiparea cu GSM-R sau cu FRMCS este obligatorie în cazul în care:

(1)

se instalează pentru prima dată partea de comunicații radio a unui subsistem control-comandă și semnalizare de cale. Atunci când FRMCS este primul sistem radio de clasă A de pe o linie, trebuie respectate condițiile de la punctul 7.3.1.3;

(2)

se modernizează partea de comunicații radio a unui subsistem control-comandă și semnalizare de cale aflat deja în exploatare, în așa fel încât se modifică funcțiile sau performanța subsistemului. Aceasta nu include modificările considerate necesare pentru a atenua deficiențele legate de siguranță ale instalației preexistente;

(3)

implementarea ETCS de nivel 2 necesită comunicații radio de date;

(4)

implementarea ETCS de nivel 1 cu continuitate radio necesită comunicații radio de date GSM-R.

7.3.1.2.   GSM-R poate fi scos din funcțiune numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

Condiția 1: o perioadă minimă de notificare de cinci ani în cazul în care serviciile GSM-R urmează să fie oprite. Această notificare trebuie făcută numai în momentul în care specificațiile elementelor constitutive de interoperabilitate ale FRMCS de la bord, astfel cum sunt enumerate în tabelul 5.1 și în apendicele A, sunt finalizate și publicate printr-o modificare a prezentei STI CCS care permite licitarea întregului echipament FRMCS de la bord. Această notificare trebuie realizată în cadrul RINF, iar aceste modificări în RINF trebuie menționate în documentul de referință al rețelei, ca parte a articolului 27 din Directiva 2012/34/UE;

precum și

Condiția 2: FRMCS este în funcțiune.

O perioadă mai scurtă este permisă dacă acest lucru este convenit de comun acord între AI și IF-urile care prestează servicii sau care intenționează să presteze servicii (la momentul stabilirii acordului) pe aceste linii. Acest acord privind o perioadă de notificare mai scurtă trebuie notificat Comisiei Europene.

7.3.1.3.   Implementarea doar a FRMCS la nivelul căii, fără un sistem GSM-R preexistent, este permisă dacă este îndeplinită următoarea condiție:

o perioadă minimă de notificare de cinci ani în cazul în care serviciile FRMCS urmează să intre în exploatare. Această notificare poate fi făcută numai în momentul în care specificațiile elementelor constitutive de interoperabilitate ale FRMCS de la bord, astfel cum sunt enumerate în tabelul 5.1 și în apendicele A, sunt finalizate și publicate printr-o modificare a prezentei STI CCS care permite licitarea întregului echipament FRMCS de la bord. Această notificare trebuie realizată în cadrul RINF, iar aceste modificări în RINF trebuie menționate în documentul de referință al rețelei, ca parte a articolului 27 din Directiva 2012/34/UE.

O perioadă mai scurtă este permisă dacă acest lucru este convenit de comun acord între AI și IF-urile care prestează servicii sau care intenționează să presteze servicii (la momentul stabilirii acordului) pe aceste linii. Acest acord trebuie notificat Comisiei.

7.3.2.   Instalații la bord

7.3.2.1.

Instalarea GSM-R în materialul rulant destinat utilizării pe o linie care include cel puțin un tronson echipat cu GSM-R și neechipat cu FRMCS sau pe o linie care include cel puțin un RBC ce nu suportă FRMCS (chiar dacă este suprapus cu un sistem de comunicații radio preexistent) este obligatorie în cazul în care:

(1)

se instalează pentru prima dată partea de comunicații radio de voce a unui subsistem control-comandă și semnalizare de la bord;

(2)

se modernizează partea de comunicații radio de voce a unui subsistem control-comandă și semnalizare de la bord aflat deja pe piață (clasă B), în așa fel încât se modifică funcțiile sau performanța subsistemului. Aceasta nu se aplică în cazul modificărilor considerate necesare pentru a atenua deficiențele legate de siguranță ale instalației preexistente;

(3)

implementarea ETCS de nivel 2 sau de nivel 1 cu continuitate radio necesită comunicații radio de date.

7.3.2.2.

Instalarea FRMCS în materialul rulant este obligatorie în cazul vehiculelor destinate să circule pe o linie pe care AI a notificat implementarea FRMCS la nivelul căii:

(1)

se instalează pentru prima dată partea de comunicații radio de voce a unui subsistem control-comandă și semnalizare de la bord;

(2)

se modernizează partea de comunicații radio de voce a unui subsistem control-comandă și semnalizare de la bord aflat deja pe piață (clasă B sau GSM-R), în așa fel încât se modifică funcțiile sau performanța subsistemului. Aceasta nu se aplică în cazul modificărilor considerate necesare pentru a atenua deficiențele legate de siguranță ale instalației preexistente;

(3)

implementarea ETCS de nivel 2 necesită comunicații radio de date.

7.4.   Norme specifice de implementare pentru ETCS

7.4.1.   Instalații de cale

Articolele 1 și 2 și anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/6 al Comisiei (40) se aplică astfel cum se menționează la articolul 47 din Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (41) și în orice actualizare a prezentului regulament.

Transmisia de date prin Euroloop și prin continuitate radio nu se instalează și nici nu se exploatează, cu excepția liniilor/zonelor de cale enumerate drept cazuri specifice la punctul 7.7.

Instalațiile de cale trebuie să respecte normele tehnologice armonizate menționate la indicele 13 (subsetul 40) și trebuie să fie exploatate fără restricții în temeiul regulilor de exploatare stabilite în apendicele A la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/773. Agenția, atunci când emite aprobări pentru instalații de cale în conformitate cu articolul 19 din Directiva (UE) 2016/797, și ANS, atunci când acordă autorizații de dare în exploatare a instalațiilor fixe, trebuie să confirme conformitatea.

Administratorul de infrastructură trebuie să le comunice operatorilor, prin RINF, ora și data la care instalațiile ERTMS de cale vor fi puse în funcțiune.

7.4.1.1.   Rețeaua feroviară de mare viteză

Este obligatoriu să se instaleze ETCS la nivelul căii atunci când:

(1)

se instalează pentru prima dată partea de protecție a trenurilor a unui subsistem control-comandă și semnalizare de cale (cu sau fără sistem de clasă B); sau

(2)

se modernizează partea existentă de protecție a trenurilor a unui subsistem control-comandă și semnalizare de cale, în cazul în care acest lucru ar modifica funcțiile, performanța și/sau interfețele relevante pentru interoperabilitate (interfețele aeriene) ale sistemului preexistent. Aceasta nu se aplică în cazul modificărilor considerate necesare pentru a atenua deficiențele legate de siguranță ale instalației preexistente.

7.4.1.2.   Setul de specificații din versiunile anterioare ale STI CCS.

Rețelele care implementează și exploatează linii cu ETCS în conformitate cu fostul set #1 din anexa A, tabelul A2.1, la versiunile anterioare ale prezentei STI înainte de intrarea în vigoare a prezentei STI și care au peste 1 000 km sau 25 % în exploatare sau în construcție pe coridoarele rețelei centrale înainte de 31 decembrie 2020 pot utiliza în continuare, în mod excepțional, specificațiile ETCS respective pentru darea în exploatare timp de șapte ani de la publicarea prezentei STI, în cazul proiectelor noi, și timp de 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei STI, în cazul proiectelor de modernizare sau de reînnoire de pe rețea, în următoarele condiții:

(1)

Notificarea intenției de a implementa fostul set de specificații #1, precum și domeniul de aplicare și planul avute în vedere au fost transmise Comisiei Europene în termen de doi ani de la data publicării prezentei STI.

(2)

Administratorul de infrastructură se asigură că liniile respective vor include implementarea tuturor măsurilor relevante de corectare a erorilor care permit unui sistem ETCS la bord conform cu prezenta STI (inclusiv implementarea corecției privind erorile la bord) să furnizeze un serviciu normal.

(3)

Administratorul de infrastructură trebuie să implementeze corecțiile relevante privind erorile și măsurile de atenuare armonizate sau echivalente din avizele agenției sau din versiunile publicate ale specificațiilor, în conformitate cu punctul 7.2.10.

(4)

În plus, orice modificare efectuată la nivelul infrastructurii conforme cu fostul set de specificații #1 trebuie să asigure, de asemenea, menținerea condițiilor (2) și (3) anterioare.

Rețelele care implementează și exploatează linii cu ETCS în conformitate cu fostul set #2 și fostul set #3 din anexa A, tabelul A2.2 și tabelul A.2.3, la versiunile anterioare ale prezentei STI înainte de intrarea în vigoare a prezentei STI pot, în mod excepțional, să continue să utilizeze respectivele specificații pentru darea în exploatare timp de șapte ani de la publicarea prezentei STI în cazul proiectelor noi și timp de 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei STI în cazul proiectelor de modernizare sau de reînnoire din rețea, în următoarele condiții:

(1)

Administratorul de infrastructură se asigură că liniile respective vor include implementarea tuturor măsurilor relevante de corectare a erorilor care permit unui sistem ETCS la bord conform cu prezenta STI (inclusiv implementarea corecției privind erorile la bord) să furnizeze un serviciu normal.

(2)

Administratorul de infrastructură trebuie să implementeze corecțiile relevante privind erorile și măsurile de atenuare armonizate sau echivalente din avizele agenției sau din versiunile publicate ale specificațiilor, în conformitate cu punctul 7.2.10.

(3)

În plus, orice modificare efectuată la nivelul infrastructurii conforme cu fostele seturi de specificații #2 și #3 trebuie să asigure, de asemenea, menținerea condițiilor (1) și (2) anterioare.

7.4.1.3.   Norme de implementare a versiunilor de sistem ETCS

Pentru implementarea la nivelul căii se poate selecta care dintre funcțiile ETCS trebuie implementate, din setul de specificații din apendicele A. Specificațiile din apendicele A conțin funcții din următoarele versiuni de sistem: 1.0, 1.1, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3 și 3.0. În conformitate cu procesul definit la punctul 7.4.4, AI trebuie să notifice care linii utilizează care versiune de sistem. Această notificare trebuie realizată în cadrul RINF, iar aceste modificări în RINF trebuie menționate în documentul de referință al rețelei, ca parte a articolului 27 din Directiva 2012/34/UE.

Implementarea la nivelul căii care conduce la versiunea de sistem ETCS 3.0 este permisă dacă este îndeplinită următoarea condiție:

o perioadă de notificare minimă de cinci ani pentru liniile pe care versiunea de sistem ETCS 3.0 este o cerință obligatorie la bord pentru vehiculele care circulă pe rețeaua sa. Notificarea liniei pentru care versiunea de sistem de la bord ETCS 3.0 este obligatorie atât pentru vehiculele în curs de autorizare, cât și pentru vehiculele care circulă în rețeaua sa poate deveni obligatoriu aplicabilă numai ca urmare a unei modificări a prezentei STI CCS (42) (a se vedea tabelul B1.1). O perioadă mai scurtă este permisă dacă acest lucru este convenit de comun acord între AI și IF-urile care prestează sau care intenționează să presteze (la momentul stabilirii acordului) servicii pe aceste linii. Acest acord trebuie notificat Comisiei.

7.4.2.   Instalații la bord

7.4.2.1.   Vehicule nou construite

Pentru a fi introduse pe piață în conformitate cu articolul 21 din Directiva (UE) 2016/797, vehiculele nou construite trebuie să fie echipate și gata de exploatare cu ETCS în conformitate cu prezenta STI.

7.4.2.2.   Vehicule existente

Atunci când se autorizează vehicule existente în conformitate cu articolul 21 din Directiva (UE) 2016/797, acestea trebuie să fie echipate și gata de exploatare cu ETCS (sisteme de protecție a trenurilor de clasă A) în conformitate cu prezenta STI dacă se instalează orice nou sistem de protecție a trenurilor de clasă B într-un subsistem control-comandă și semnalizare de la bord.

Îndeplinirea punctelor 7.4.2.4.1 și 7.4.2.4.2 este obligatorie dacă se modernizează partea ETCS la bord existentă într-un vehicul.

Îndeplinirea punctelor 7.4.2.4.1 și 7.4.2.4.2 nu este necesară dacă se corectează funcționalitatea ETCS la bord existentă într-un vehicul.

7.4.2.3.   Norme pentru extinderea zonei de utilizare a unui vehicul existent

Următoarele norme se aplică vehiculelor existente aflate în exploatare și înregistrate în Registrul național al vehiculelor, în conformitate cu Decizia 2007/756/CE, sau în Registrul european al vehiculelor în conformitate cu Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1614, atunci când se solicită o extindere a zonei de utilizare:

(1)

Vehiculele trebuie să respecte dispozițiile speciale aplicabile în cazurile specifice menționate la punctul 7.7 din prezenta anexă și normele naționale relevante menționate la articolul 13 alineatul (2) literele (a), (c) și (d) din Directiva (UE) 2016/797, notificate în conformitate cu articolul 14 din directiva respectivă.

(2)

Nu este necesară modernizarea vehiculelor care sunt deja echipate cu ETCS, GSM-R sau FRMCS, cu excepția cazului în care acest lucru se impune pentru a asigura compatibilitatea tehnică cu ETCS, GSM-R sau FRMCS.

(3)

Vehiculele care nu sunt echipate cu ETCS trebuie să instaleze ETCS și să respecte seturile de specificații menționate în tabelul A 2 din apendicele A. Este obligatorie îndeplinirea cerințelor de la punctele 7.4.2.4.1 și 7.4.2.4.2.

(4)

Atunci când vehiculul este destinat utilizării pe o rețea unde cel puțin un tronson este echipat cu RMR de clasă A, vehiculele care nu sunt încă echipate cu un radio de voce RMR de clasă A trebuie să instaleze un radio de voce RMR de clasă A în cabină care să fie compatibil din punct de vedere tehnic cu rețeaua radio, cu excepția cazului în care rețeaua respectivă este suprapusă unui sistem de comunicații radio de clasă B preexistent care este compatibil cu sistemul de clasă B instalat deja în vehicul. Într-un asemenea caz, radioul de voce RMR de clasă A trebuie să respecte specificațiile menționate în tabelul A 2 din apendicele A.

(5)

Atunci când vehiculul trebuie să instaleze ETCS în conformitate cu punctul (3) și este destinat să fie exploatat pe o rețea din aria de utilizare extinsă care este echipată cu ETCS de nivel 2, vehiculele care nu sunt încă echipate cu comunicații de date RMR de clasă A trebuie să instaleze cel puțin unul dintre radiourile de date RMR de clasă A care să fie compatibil din punct de vedere tehnic cu rețeaua radio. Într-un asemenea caz, radioul de date RMR de clasă A trebuie să respecte specificațiile menționate în tabelul A 2 din apendicele A.

(6)

În cazul în care un vehicul autorizat a beneficiat de neaplicarea STI-urilor sau a unei părți a acestora în temeiul articolului 9 din Directiva 2008/57/CE, solicitantul trebuie să ceară una sau mai multe derogări în statele membre ale zonei de utilizare extinse, în conformitate cu articolul 7 din Directiva (UE) 2016/797.

(7)

Atunci când cererea de extindere a zonei de utilizare este combinată cu o cerere de nouă autorizație de actualizare a părții de protecție a trenului a subsistemului CCS existent la bord, este obligatorie respectarea punctelor 7.4.2.4.1 și 7.4.2.4.2.

7.4.2.4.   Norme de implementare a versiunilor de sistem ETCS

7.4.2.4.1.

Elementul constitutiv de interoperabilitate ETCS la bord introdus pe piață trebuie să implementeze unul dintre următoarele pachete:

(1)

pachetul de versiuni de sistem ETCS exploatate în mod legal de la 1.0 la 2.1, inclusiv;

(2)

pachetul de versiuni de sistem ETCS exploatate în mod legal de la 1.0 la 2.2, inclusiv;

(3)

pachetul de versiuni de sistem ETCS exploatate în mod legal de la 1.0 la 3.0, inclusiv.

7.4.2.4.2.

Un tip de vehicul trebuie să integreze elementul constitutiv de interoperabilitate ETCS la bord corespunzător cu pachetul necesar de versiuni de sistem ETCS exploatate în mod legal, conform definiției de la punctul 7.4.2.4.1 (43). Pachetul necesar de versiuni de sistem ETCS exploatate în mod legal trebuie definit pe baza versiunilor de sistem notificate în RINF (44) pentru zona de utilizare preconizată a tipului de vehicul specificată în autorizația acestuia. Tipul de vehicul trebuie să implementeze versiune de sistem ETCS care respectă cel puțin versiunea de sistem ETCS notificată care devine aplicabilă în următorii cinci ani în conformitate cu calendarul din apendicele B, atunci când:

(1)

se instalează pentru prima oară partea ETCS a unui subsistem control-comandă și semnalizare de la bord;

sau

(2)

se modernizează partea ETCS a unui subsistem control-comandă și semnalizare de la bord aflat deja pe piață în așa fel încât se modifică funcțiile subsistemului. Acest lucru nu se aplică modificărilor considerate necesare pentru implementarea corecțiilor privind erorile, astfel cum se menționează la punctul 7.2.10.

7.4.3.   Cerințe naționale

7.4.3.1.

Statele membre pot introduce cerințe suplimentare la nivel național, în special pentru a permite accesul la liniile echipate cu ETCS doar vehiculelor echipate cu ETCS, astfel încât sistemele naționale existente să poată fi dezafectate; acest lucru trebuie notificat cu cel puțin cinci ani înainte de dezafectare. O perioadă mai scurtă este permisă dacă acest lucru este convenit de comun acord între AI și IF-urile care prestează sau care intenționează să presteze (la momentul stabilirii acordului) servicii pe aceste linii. Această notificare trebuie realizată în cadrul RINF, iar aceste modificări în RINF trebuie menționate în documentul de referință al rețelei, ca parte a articolului 27 din Directiva 2012/34/UE (45). Perioada de notificare de cinci ani nu se aplică acelor cerințe care permit numai vehiculelor echipate cu ETCS să acceseze liniile echipate cu ETCS, care au fost anunțate în documentul de referință al rețelei înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament.

7.4.3.2.

Statele membre pot decide să excludă vehiculele speciale astfel cum sunt definite la punctul 2.2.2 litera (C) din STI LOC&PAS, inclusiv vehiculele feroviare/rutiere, de la obligația de a fi echipate cu ETCS, RMR sau ATO într-o anumită zonă de utilizare dacă exploatarea acestor vehicule nu împiedică dezafectarea sistemelor de clasă B. Acest lucru trebuie notificat și trebuie menționat în documentul de referință al rețelei, ca parte a articolului 27 din Directiva 2012/34/UE.

7.4.3.3.

Statele membre pot decide să excludă de la obligația de a echipa cu ETCS trenurile de călători rezervate pentru o utilizare strict locală în conformitate cu articolul 1 alineatul (4) litera (b) din Directiva (UE) 2016/797 și locomotivele de manevră aflate în exploatare de peste 20 de ani, care sunt exploatate exclusiv pe o parte a rețelei naționale unde nu există niciun ETCS și unde nu este planificată nicio implementare a ETCS pentru următorii cinci ani.

7.4.4.   Planurile naționale de implementare

Statele membre trebuie să elaboreze un plan național de implementare a prezentei STI în coordonare cu administratorii de infrastructură și cu întreprinderile feroviare în cauză, ținând seama de coerența întregului sistem feroviar al Uniunii Europene și luând în considerare viabilitatea economică, interoperabilitatea și siguranța sistemului feroviar. Statele membre trebuie să consulte țările învecinate pentru o planificare coerentă a tronsoanelor transfrontaliere feroviare. Acest plan trebuie să includă toate liniile care intră în domeniul de aplicare al STI, inclusiv liniile TEN-T și nodurile și conexiunile pe ultimul kilometru.

Statele membre trebuie să coordoneze procesul dintre toate părțile interesate în vederea elaborării strategiei tehnice și financiare orientative privind migrarea, care este necesară pentru implementarea globală a ERTMS din acest plan național de implementare.

Statele membre trebuie să includă în planul național de implementare evaluarea nevoilor exprimate de întreprinderile feroviare și de administratorii de infrastructură cu privire la subsistemul CCS, în legătură cu condițiile pentru funcțiile obligatorii și pentru cele facultative enumerate la punctul 7.2.9.

Statele membre trebuie să decidă cu privire la strategia de migrare, descriind impactul general preconizat asupra sistemului feroviar (adoptând o perspectivă la nivelul Uniunii) și modul în care impactul este echilibrat în mod nediscriminatoriu între părțile interesate în cauză, pe baza evaluării susmenționate. Rezultatul acestui proces de coordonare trebuie să fie definirea strategiei de migrare tehnice și financiare care este implementată.

Planul național de implementare trebuie să furnizeze informații cu privire la toate liniile noi, reînnoite și modernizate în raport cu funcțiile obligatorii și facultative enumerate la punctul 7.2.9, asigurându-se faptul că notificările către IF sunt efectuate cu cel puțin cinci ani înainte în cazul în care vor exista noi cerințe obligatorii la bord pentru exploatarea pe rețea. Acest lucru trebuie notificat în RINF (46), iar aceste modificări din RINF trebuie menționate în documentul de referință al rețelei, în conformitate cu articolului 27 din Directiva 2012/34/UE. Perioada de notificare de cinci ani nu se aplică niciunor cerințe care au fost anunțate în documentul de referință al rețelei înainte de intrarea în vigoare a prezentei STI CCS.

Planurile naționale de implementare trebuie să acopere o perioadă de cel puțin 20 de ani și să fie actualizate în mod regulat, cel puțin o dată la cinci ani. Planurile trebuie să respecte modelul furnizat în apendicele H

în primii cinci ani ai perioadei acoperite. În următorii cincisprezece ani, planurile trebuie să respecte modelul în măsura posibilului, adoptând o abordare mai puțin detaliată.

Comisia publică planurile naționale de implementare pe site-ul său web și informează statele membre cu privire la acestea prin intermediul comitetului menționat la articolul 51 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/797.

Comisia efectuează o analiză a planurilor naționale de implementare, care trebuie să cuprindă, printre altele, compararea planurilor și identificarea necesităților de măsuri suplimentare de coordonare.

Planul național de implementare trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații (47):

(1)

Strategia generală de migrare, astfel cum este descrisă mai sus, inclusiv evaluarea nevoilor exprimate de întreprinderile feroviare și de administratorii de infrastructură.

(2)

Descrierea contextului situației actuale, inclusiv:

(a)

date și cifre privind sistemele de protecție a trenurilor, ATO, radio și de detectare a trenurilor instalate, inclusiv detalii privind beneficiile pe care acestea le oferă în ceea ce privește aspectele legate de capacitate, de siguranță, de fiabilitate și de performanță și inclusiv referințele juridice la cerințele privind CCS la bord;

(b)

sistemele de clasă B și durata lor de viață economică rămasă, inclusiv o descriere a măsurilor luate pentru a se asigura condiții de piață deschisă pentru sistemele sale radio și de protecție a trenurilor de clasă B preexistente, astfel cum se prevede la punctul 7.2.6;

(c)

subsistemele CCS la bord, pe baza informațiilor disponibile.

(3)

Definirea strategiei de migrare (situația viitoare).

Strategia de migrare tehnică trebuie să includă informații și planificarea privind următoarele elemente:

(1)

partea ETCS: nivelul și versiunea de sistem ETCS necesare per linie și per rețea, cu informații detaliate privind tronsoanele transfrontaliere și nodurile. Dacă este cazul, informații privind strategia de actualizare a versiunii de referință și a nivelurilor;

(2)

partea radio: informații privind sistemele radio (de exemplu comutarea circuitelor radio, comutarea pachetelor de date, opțiuni de continuitate pentru ETCS);

(3)

partea ATO: informații privind necesitatea de a implementa ATO;

(4)

partea de detectare a trenurilor: informații privind migrarea către sistemul de detectare a trenurilor conform cu STI;

(5)

cazuri specifice: informații privind eliminarea treptată a cazurilor specifice;

(6)

subsisteme CCS la bord;

(7)

informații financiare privind echipamentele de cale și de la bord.

Planificare (hărți de rețea) care oferă o imagine de ansamblu a modificărilor din următorii 20 de ani în legătură cu:

(1)

partea de protecție a trenurilor:

(a)

o hartă a rețelei cu datele la care ETCS este dat în exploatare; informații detaliate privind tronsoanele transfrontaliere și nodurile;

(b)

dacă este cazul, o hartă a rețelei cu datele de la care nu mai este permisă exploatarea sistemelor de clasă B sau de la care este obligatorie exploatarea exclusiv a sistemelor ETCS; și dacă nu este similară, o hartă a rețelei cu datele la care sistemul de clasă B este scos din exploatare;

(2)

partea radio:

(a)

o hartă a rețelei cu datele la care GSM-R este dat în exploatare; informații detaliate privind tronsoanele transfrontaliere și nodurile;

(b)

dacă este cazul, o hartă a rețelei cu datele de la care nu mai este permisă exploatarea sistemelor radio de clasă B; și dacă nu este similară, o hartă a rețelei cu datele la care sistemul radio de clasă B este scos din exploatare;

(c)

o hartă a rețelei cu datele la care FRMCS este dat în exploatare;

(d)

dacă este cazul, o hartă a rețelei cu datele de la care nu mai este permisă exploatarea sistemului GSM-R; și dacă nu este similară, o hartă a rețelei cu datele la care sistemul GSM-R este scos din exploatare;

(3)

partea ATO:

(a)

dacă este cazul, o hartă a rețelei cu datele la care ATO este dat în exploatare; informații detaliate privind tronsoanele transfrontaliere și nodurile;

(4)

partea de detectare a trenurilor:

(a)

o hartă a rețelei cu datele la care sistemul de detectare a trenurilor conform cu STI este dat în exploatare; informații detaliate privind tronsoanele transfrontaliere și nodurile;

(5)

subsisteme CCS la bord, cu informații facultative privind vehiculele transfrontaliere.

7.5.   Norme de implementare a verificărilor privind compatibilitatea sistemelor radio și ETCS

Vehiculele existente, precum și tipul lor de vehicul corespunzător, echipate cu ETCS și RMR trebuie considerate compatibile cu tipurile de compatibilitate ale sistemelor radio și ETCS aferente rețelelor pe care circulă cu ETCS și RMR până la 16 ianuarie 2020, fără verificări suplimentare, menținându-se restricțiile sau condițiile de utilizare existente.

Orice modificare ulterioară a vehiculului, a tipului său de vehicul corespunzător sau a infrastructurii în ceea ce privește compatibilitatea tehnică sau cu ruta trebuie gestionată în conformitate cu cerințele specificate pentru compatibilitatea sistemelor radio și ETCS în prezenta STI.

7.6.   Norme specifice de implementare pentru sistemele de detectare a trenurilor

În contextul prezentei STI, sistemul de detectare a trenurilor înseamnă echipamentele instalate la nivelul căii, care detectează prezența sau absența vehiculelor pe o linie întreagă a unui traseu sau pe o porțiune locală a acestuia.

Sistemele de cale (de exemplu instalațiile de centralizare sau sistemele de control al trecerilor la nivel) care utilizează informații de la echipamentele de detectare nu sunt considerate părți ale sistemului de detectare a trenurilor.

Prezenta STI specifică cerințele pentru interfața cu materialul rulant doar în măsura necesară pentru a asigura compatibilitatea dintre materialul rulant care respectă STI și subsistemul control-comandă și semnalizare de cale.

Implementarea unui sistem de detectare a trenurilor care respectă cerințele prezentei STI poate fi efectuată independent de instalarea ETCS sau a GSM-R.

Cerințele prezentei STI referitoare la sistemele de detectare a trenurilor trebuie respectate în caz de:

(1)

modernizare a sistemului de detectare a trenurilor;

(2)

reînnoire a sistemului de detectare a trenurilor, cu condiția ca respectarea cerințelor prezentei STI să nu implice modificări nedorite sau modernizări ale altor sisteme de cale sau la bord;

(3)

reînnoire a sistemului de detectare a trenurilor, în cazul în care acest lucru este impus de modernizarea sau reînnoirea sistemelor de cale care folosesc informații furnizate de sistemul de detectare a trenurilor;

(4)

dezinstalare a sistemelor de protecție a trenurilor de clasă B în cazul în care sistemele de detectare a trenurilor și de protecție a trenurilor sunt integrate.

În etapa de migrare trebuie să se asigure faptul că instalarea unui sistem de detectare a trenurilor conform cu STI are un impact negativ minim asupra materialului rulant existent care nu este conform cu STI.

Pentru a realiza acest lucru, se recomandă ca administratorul de infrastructură să selecteze un sistem de detectare a trenurilor conform cu STI care, în același timp, să fie compatibil cu materialul rulant neconform cu STI care circulă deja pe infrastructura respectivă.

7.7.   Cazuri specifice

7.7.1.   Introducere

Se autorizează următoarele dispoziții speciale în cazurile specifice de mai jos.

Aceste cazuri specifice se înscriu în două categorii: dispozițiile se aplică fie permanent (cazul „P”), fie temporar, urmând să fie eliminate înainte de 2040 (cazul „T”) sau de o dată care urmează să fie specificată după procesul de reexaminare definit la articolul 13 alineatul (5) din prezentul regulament (cazul „T2”).

Cazurile specifice prevăzute la punctele de mai jos trebuie citite în coroborare cu punctele relevante din capitolul 4 și/sau cu specificațiile menționate în acesta.

Cazurile specifice înlocuiesc cerințele corespunzătoare stabilite în capitolul 4.

În cazurile în care cerințele stabilite la punctul relevant din capitolul 4 nu fac obiectul unui caz specific, acestea nu au fost repetate la punctele de mai jos și continuă să se aplice fără modificări.

Evaluarea cazurilor specifice legate de parametrii de bază 4.2.10 și 4.2.11, atunci când în coloana „Note” este indicat „aplicabil vehiculelor”, trebuie evaluată de organismul notificat al subsistemului material rulant.

Toate cazurile specifice și datele lor relevante trebuie reexaminate în cursul viitoarelor revizuiri ale STI, pentru a limita domeniul lor de aplicare tehnic și geografic pe baza unei evaluări a impactului lor asupra siguranței, a interoperabilității, a serviciilor transfrontaliere, a coridoarelor TEN-T, precum și a impacturilor practice și economice ale menținerii sau eliminării lor. Trebuie să se acorde o atenție deosebită disponibilității finanțării din partea UE. Sistemele de detecție a trenurilor și datele de încheiere corespunzătoare trebuie reexaminate în conformitate cu articolul 13 alineatul (5) din prezentul regulament.

Cazurile specifice trebuie limitate la ruta sau la rețeaua unde sunt strict necesare și trebuie luate în considerare prin intermediul unor proceduri privind compatibilitatea cu ruta.

7.7.2.   Lista cazurilor specifice

7.7.2.1.   Belgia

Caz specific

Categorie

Note

4.2.10.

Sistemele de detectare a trenurilor de cale

Indicele 77, punctul 3.1.2.3:

Distanța dintre prima și ultima osie L - (b1 + b2) (figura 1) este de cel puțin 16 000 mm

T

Aplicabil pentru nivelul L1 de mare viteză

Aplicabil vehiculelor

Acest caz specific este legat de folosirea TVM.

4.2.10.

Sistemele de detectare a trenurilor de cale

Indicele 77, punctul 3.1.7:

Greutatea unui vehicul izolat sau a unei garnituri de tren este de cel puțin 40t.

Dacă greutatea unui vehicul izolat sau a unei garnituri de tren este mai mică de 90 t, vehiculul trebuie să dispună de un sistem care să asigure manevra și care să aibă o bază electrică mai mare sau egală cu 16 000  mm

T

Aplicabil pentru nivelurile L1, L2, L3, L4 de mare viteză

Aplicabil vehiculelor

Acest caz specific este legat de folosirea TVM.

7.7.2.2.   UK pentru Irlanda de Nord

Caz specific

Categorie

Note

4.2.10.

Sistemele de detectare a trenurilor de cale

Indicele 77, punctul 3.1.3.1:

Lățimea minimă a bandajului roții (BR) pentru rețelele cu ecartamentul de 1 600  mm este de 127 mm

T

Aplicabil în Irlanda de Nord

4.2.10.

Sistemele de detectare a trenurilor de cale

Indicele 77, punctul 3.1.3.3:

Grosimea minimă a buzei bandajului (Sd) pentru rețelele cu ecartamentul de 1 600  mm este de 24 mm

T

Aplicabil în Irlanda de Nord

4.2.10.

Sistemele de detectare a trenurilor de cale

Indicele 77, punctul 3.1.4.1:

Pe lângă cerințele de la punctul 3.1.4.1, folosirea nisipului în scopuri de tracțiune pentru unități multiple:

(a)

nu este permisă în fața osiei anterioare la sub 40 km/h; și

(b)

este permisă doar dacă se poate demonstra că cel puțin șase osii suplimentare din unitatea multiplă se află dincolo de poziția de nisipare

T

 

4.2.12.

DMI (interfața mecanic-mașină) a ETCS

Indicele 6:

Poate fi utilizată o tastatură alfanumerică pentru a introduce numărul de circulație al trenului dacă norma tehnică notificată în acest scop impune suportarea numerelor alfanumerice de circulație a trenurilor.

T

Acesta nu afectează interoperabilitatea

4.2.12.

DMI (interfața mecanic-mașină) a ETCS

Indicele 6:

DMI a ETCS poate afișa informații dinamice privind viteza trenului în mile pe oră (indicate cu „mph”) în momentul exploatării pe anumite tronsoane din rețeaua de linii principale a Marii Britanii.

T

Acesta nu afectează interoperabilitatea

7.7.2.3.   Franța

Caz specific

Categorie

Note

4.2.10.

Sistemele de detectare a trenurilor de cale

Indicele 77, punctul 3.1.2.3:

Distanța dintre prima și ultima osie L - (b1 + b2) (figura 1) este de cel puțin 16 000 mm

T2

Aplicabil infrastructurii

Aplicabil vehiculelor

Acest caz specific este legat de folosirea circuitelor de cale cu legături electrice.

4.2.10.

Sistemele de detectare a trenurilor de cale

Indicele 77, punctul 3.1.9:

Rezistența electrică dintre suprafețele de rulare ale roților opuse ale unei osii montate nu depășește 0,05 Ohm, măsurată cu o tensiune care variază între 1,8 VDC și 2,0 VDC (circuit deschis).

În plus, pentru osiile montate neconvenționale („osie montată convențională” trebuie înțeleasă ca două roți monobloc instalate pe o osie metalică), reactanța electrică dintre suprafețele de rulare ale roților opuse ale unei osii montate nu depășește f/100 mOhm atunci când f este între 500 Hz și 40 kHz, cu un curent de măsurare de cel puțin 10 ARMS și o tensiune deschisă de 2 VRMS

T2

Aplicabil infrastructurii

Aplicabil vehiculelor

Acest caz specific poate fi revizuit în momentul în care punctul deschis legat de gestionarea frecvenței pentru circuitele de cale este închis.

4.2.10.

Sistemele de detectare a trenurilor de cale

Indicele 77, punctul 3.1.7:

Greutatea unui vehicul izolat sau a unei garnituri de tren este de cel puțin 40 t.

Dacă greutatea unui vehicul izolat sau a unei garnituri de tren este mai mică de 90 t, vehiculul respectiv trebuie să dispună de un sistem de asigurare a manevrei care are o distanță între osii consecutive, astfel cum este definită în documentul ERA/ERTMS/033281, mai mare sau egală cu 16 000  mm

T

Aplicabil infrastructurii

Aplicabil vehiculelor

Acest caz specific este legat de folosirea TVM.

4.2.10.

Sistemele de detectare a trenurilor de cale

Indicele 77, punctul 3.1.3.2:

Dimensiunea D (figura 2) nu este mai mică de:

 

450 mm independent de viteză

T

Aplicabil infrastructurii

Aplicabil vehiculelor

4.2.10.

Sistemele de detectare a trenurilor de cale

Indicele 77, punctul 3.1.4.1.

În plus față de cerințele STI, cantitatea maximă de nisip admisă per unitate și per șină în 30 s este: 750 g

T2

Acest caz specific este legat de utilizarea circuitelor de cale cu o sensibilitate mai mare în ceea ce privește stratul de izolare dintre roți și șine ca urmare a nisipării pe rețeaua din Franța.

7.7.2.4.   Polonia

Caz specific

Categorie

Note

4.2.10.

Sistemele de detectare a trenurilor de cale

Indicele 77, punctul 3.1.9:

Rezistența electrică dintre suprafețele de rulare ale roților opuse ale unei osii montate nu depășește 0,05 Ohm, măsurată cu o tensiune care variază între 1,8 VDC și 2,0 VDC (circuit deschis).

În plus, reactanța electrică dintre suprafețele de rulare ale roților opuse ale unei osii montate nu depășește f/100 mOhm atunci când f este între 500 Hz și 40 kHz, cu un curent de măsurare de cel puțin 10 ARMS și o tensiune deschisă de 2 VRMS.

T

Aplicabil infrastructurii

Aplicabil vehiculelor

Acest caz specific poate fi revizuit în momentul în care punctul deschis legat de gestionarea frecvenței pentru circuitele de cale este închis.

7.7.2.5.   Lituania, Letonia și Estonia

Caz specific

Categorie

Note

4.2.10.

Sistemele de detectare a trenurilor de cale

Indicele 77, punctul 3.1.3.3:

Grosimea minimă a buzei bandajului (Sd) pentru rețelele cu ecartamentul de 1 520  mm este de 20 mm

T

Aplicabil infrastructurii

Aplicabil vehiculelor

Acest caz specific este necesar atât timp cât locomotivele ČME sunt exploatate pe rețele cu ecartamentul de 1 520  mm.

4.2.10.

Sistemele de detectare a trenurilor de cale

Indicele 77, punctul 3.1.3.4:

Înălțimea minimă a buzei bandajului (Sh) pentru rețelele cu ecartamentul de 1 520  mm este de 26,25 mm

T

Aplicabil infrastructurii

Aplicabil vehiculelor

Acest caz specific este necesar atât timp cât locomotivele ČME sunt exploatate pe rețele cu ecartamentul de 1 520  mm.

4.2.11.

Compatibilitatea electromagnetică dintre materialul rulant și echipamentele de control-comandă și semnalizare de cale

Indicele 77, punctul 3.2.2.4:

Limitele și parametrii asociați pentru evaluarea emisiilor materialului rulant sunt furnizați în tabelul următor:

T

Aplicabil vehiculelor

Acest caz specific este legat de folosirea ALSN pe rețeaua de 1 520  mm.

Gama de frecvențe

Limita curentului perturbator [valoarea rms]

15 -21  Hz

21 -29  Hz

29 -35  Hz

65 -85  Hz

167 -184  Hz

408 -432  Hz

468 -492  Hz

568 -592  Hz

708 -732  Hz

768 -792  Hz

4 462,5 -4 537,5  Hz

4 507,5 -4 582,5  Hz

4 962,5 -5 037,5  Hz

5 462,5 -5 537,5  Hz

5 517,5 -5 592,5  Hz

4,1  A

1,0  A

4,1  A

4,1  A

0,4  A

0,35  A

0,35  A

0,35  A

0,35  A

0,35  A

0,2  A

0,2  A

0,2  A

0,2  A

0,2  A

4.2.11.

Compatibilitatea electromagnetică dintre materialul rulant și echipamentele de control-comandă și semnalizare de cale

Indicele 77, punctul 3.2.2.6:

Limitele și parametrii asociați pentru evaluarea emisiilor materialului rulant sunt furnizați în tabelul următor:

T

Aplicabil vehiculelor

Acest caz specific este legat de folosirea ALSN pe rețeaua de 1 520  mm.

Gama de frecvențe

Limita curentului perturbator [valoarea rms]

19 -21  Hz

21 -29  Hz

29 -31  Hz

40 -46  Hz

46 -54  Hz

54 -60  Hz

167 -184  Hz

408 -432  Hz

468 -492  Hz

568 -592  Hz

708 -732  Hz

768 -792  Hz

4 507,5 -4 582,5  Hz

4 962,5 -5 037,5  Hz

5 517,5 -5 592,5  Hz

11,6  A

1,0  A

11,6  A

5,0  A

1,3  A

5,0  A

0,4  A

0,35  A

0,35  A

0,35  A

0,35  A

0,35  A

0,2  A

0,2  A

0,2  A

7.7.2.6.   Suedia

Caz specific

Categorie

Note

4.2.4.

Funcții de comunicații mobile pentru sisteme feroviare RMR

Indicele 33, punctul 4.2.3:

Este permisă introducerea pe piață a subsistemelor control-comandă și semnalizare de la bord care includ radiouri GSM-R de voce de 2 wați în cabină. Subsistemele respective trebuie să poată funcționa în rețele cu -82 dBm.

P

Nu afectează interoperabilitatea

4.2.10.

Sistemele de detectare a trenurilor de cale

Indicele 77, punctul 3.1.2.1:

Distanța maximă dintre două osii ≤ 17,5 m ai în fig. 1, punctul 3.1.2.1.

P

Aplicabil vehiculelor

4.2.10.

Sistemele de detectare a trenurilor de cale

Indicele 77, punctul 3.1.2.3:

Distanța minimă dintre prima și ultima osie ≥ 4,5 m L-b1-b2 în fig. 1, punctul 3.1.2.3.

P

Aplicabil vehiculelor

4.2.11.

Compatibilitatea electromagnetică dintre materialul rulant și echipamentele de control-comandă și semnalizare de cale

Indicele 77, punctul 3.2.2.5:

 

Gama de frecvențe: 0,0-2,0 Hz

 

Limita curentului perturbator [valoarea rms]: 25,0 A Metoda de evaluare: filtru trece-jos

Parametrii de evaluare: (eșantionare descensivă până la 1 kHz, urmată de) un filtru trece-jos Butterworth de ordinul 4 de 2.0 Hz , urmat de un redresor ideal pentru a obține valoarea absolută.

Curentul perturbator maxim pentru un vehicul feroviar nu trebuie să depășească 25,0 A în gama de frecvențe 0,0-2,0 Hz. Șocul de curent la anclanșare poate depăși 45,0 A timp de mai puțin de 1,5 secunde și 25 A timp de mai puțin de 2,5 secunde.

P

Aplicabil infrastructurii

Aplicabil vehiculelor

7.7.2.7.   Luxemburg

Caz specific

Categorie

Note

4.2.10.

Sistemele de detectare a trenurilor de cale

Indicele 77, punctul 3.1.4.1:

(1)

Randamentul dispozitivelor de nisipare cu care este echipat vehiculul nu depășește 0,3 l pe minut pe șină.

(2)

Nisiparea în stațiile identificate în registrul de infrastructură este interzisă.

(3)

Nisiparea în zona aparatelor de cale este interzisă.

(4)

Pentru frânarea de urgență nu se aplică restricții.

T

 

4.2.11.

Compatibilitatea electromagnetică dintre materialul rulant și echipamentele de control-comandă și semnalizare de cale

Indicele 77, punctul 3.2.2.3:

Măsurarea și evaluarea materialului rulant cu circuite de cale individuale trebuie efectuată în conformitate cu documentul GI.II.STC-VF (parametrii A1, A4, V2 și D1).

T

Aplicabil vehiculelor

Acest caz specific este necesar atât timp cât sunt utilizate circuite de cale (frecvența de operare 83,3 Hz).

Documentul GI.II.STC.VF este disponibil pe site-ul web al ANS LU (48).

4.2.11.

Compatibilitatea electromagnetică dintre materialul rulant și echipamentele de control-comandă și semnalizare de cale

Indicele 77, punctul 3.2.2.3:

Măsurarea și evaluarea materialului rulant cu circuite de cale individuale trebuie efectuată în conformitate cu documentul GI.II.STC-VF (parametrii A5, V2 și D2).

T

Aplicabil vehiculelor

Acest caz specific este necesar atât timp cât sunt utilizate circuite de cale (frecvența de operare 125 Hz).

Documentul GI.II.STC.VF este disponibil pe site-ul web al ANS LU.

7.7.2.8.   Germania

Caz specific

Categorie

Note

4.2.10.

Sistemele de detectare a trenurilor de cale

Indicele 77, punctul 3.1.7.1:

Sarcina pe osie minimă a vehiculelor care sunt exploatate pe linii specifice indicate în registrul de infrastructură este de 5 t.

Acest caz specific se aplică numai vehiculelor; nu modifică cerințele tehnice pentru sistemele de detectare a trenurilor menționate la indicele 77 și dispozițiile de la punctul 7.2.8 referitoare la implementarea lor.

T

Aplicabil vehiculelor

Acest caz specific este necesar atât timp cât sunt utilizate circuite de cale de tipul WSSB.

4.2.10.

Sistemele de detectare a trenurilor de cale

Indicele 77, punctul 3.1.2.2:

În cazul în care viteza nu depășește 140 km/h, distanța ai (fig. 1) dintre două osii consecutive (referitoare la primele 5 osii ale garniturii de tren sau la toate osiile dacă numărul total al osiilor este mai mic de 5) nu este în niciun caz mai mică de 1 000 mm.

Acest caz specific se aplică numai vehiculelor; nu modifică cerințele tehnice pentru sistemele de detectare a trenurilor menționate la indicele 77 și dispozițiile de la punctul 7.2.8 referitoare la implementarea lor.

T

Aplicabil vehiculelor

Acest caz specific este necesar atât timp cât este utilizată o protecție la trecerile la nivel de tipul EBUET 80.

4.2.11.

Compatibilitatea electromagnetică dintre materialul rulant și echipamentele de control-comandă și semnalizare de cale

Indicele 77, punctul 3.2.2.5:

 

Gama de frecvențe: 93-110 Hz

Limita curentului perturbator [valoarea rms]:

 

2,8 A (pentru o unitate de influență)

 

2 A (pentru o unitate de tracțiune)

Metoda de evaluare: Filtre de bandă

Parametrii de evaluare:

Caracteristicile filtrelor de bandă:

Frecvențe centrale: 95, 96, 98, 100, 102, 104, 106 și 108 Hz

Lățime de bandă 3dB: 4 Hz

Butterworth, ordinul 6

Calculul RMS:

Timpul de integrare: 0,5 s

Suprapunere temporală: 50 %

T

Aplicabil infrastructurii

Aplicabil vehiculelor

Acest caz specific este necesar deoarece circuitele de cale respective pot fi modificate prin deplasarea frecvenței centrale de la 100 Hz la 106,7 Hz. Acest lucru ar face caducă o normă tehnică națională privind vehiculele care impune un sistem de monitorizare de 100 Hz.

7.7.2.9.   Italia

Caz specific

Categorie

Note

4.2.10.

Sistemele de detectare a trenurilor de cale

Indicele 77, punctul 3.1.4.1

În plus față de cerințele STI, trebuie respectate următoarele criterii.

Cantitatea maximă permisă de nisip pe echipament de sablare într-un interval de 30 s este:

(1)

pentru viteza v ≤ 140 km/h; 400 g + 100 g

(2)

pentru viteza v > 140 km/h; 650 g + 150 g

T

Valorile naționale pentru distribuirea nisipului vor rămâne valabile până ce vor fi disponibile specificații armonizate privind încercările (inexistente în prezent), destinate demonstrării faptului că există diferite moduri de distribuire a nisipului acceptabile din punctul de vedere al siguranței pentru sistemele de detectare a trenurilor care funcționează în Italia.

4.2.10.

Sistemele de detectare a trenurilor de cale

Indicele 77, punctul 3.1.4.2

În plus față de cerințele STI, trebuie respectate următoarele criterii.

Granulometrie

≥ 85 % din amestecul de nisip, cu diametrul granulelor între 0,1 mm și 0,6 mm;

și în special:

 

0,07 mm ÷ 0,1 mm ≤ 3 % din amestecul de nisip;

 

0,1 mm ÷ 0,15 mm ≤ 5 % din amestecul de nisip;

 

0,15 mm ÷ 0,2 mm ≤ 25 % din amestecul de nisip;

 

0,2 mm ÷ 0,3 mm până la 100 % din amestecul de nisip;

 

0,3 mm ÷ 0,4 mm până la 100 % din amestecul de nisip;

 

0,4 mm ÷ 0,6 mm ≤ 65 % din amestecul de nisip;

 

0,6 mm ÷ 1,5 mm ≤ 4 % din amestecul de nisip.

 

Componență

 

nisip silicios;

 

procentajul de argilă din amestec: ≤ 2 %;

 

procentajul de umiditate din amestec: ≤ 0,5 %.

T

Valorile naționale pentru amestecul de nisip vor rămâne valabile până ce vor fi disponibile specificații armonizate privind încercările (inexistente în prezent), destinate demonstrării faptului că există diferite tipuri de amestec de nisip acceptabile din punctul de vedere al siguranței pentru sistemele de detectare a trenurilor care funcționează în Italia.

4.2.11.

Compatibilitatea electromagnetică dintre materialul rulant și echipamentele de control-comandă și semnalizare de cale

Indicele 77, punctul 3.2.2.4 și punctul 3.2.2.6:

 

Gama de frecvențe: 82-86 Hz

 

Limita curentului perturbator [valoarea rms]: 1 125  mA (per unitate de influență)

 

Metoda de evaluare: transformata Fourier rapidă

 

Parametrii de evaluare: Fereastră temporală 1 s, fereastră Hanning, suprapunere 50 %, media la 6 ferestre consecutive

T2

Aplicabil infrastructurii

Aplicabil vehiculelor

4.2.2.

Funcționalitatea ETCS la bord

4.2.3.

Funcționalitatea ETCS de cale

O aplicație de cale ETCS de nivel 1 cu funcție de continuitate necesită ca echipamentul de la bord să fie dotat cu continuitatea corespunzătoare a transmisiei de date prin continuitate radio dacă viteza de execuție este stabilită la zero din motive de siguranță.

P

Acesta este aplicabil proiectelor notificate Comisiei Europene până la 30 iunie 2020.

7.7.2.10.   Republica Cehă

Caz specific

Categorie

Note

4.2.11.

Compatibilitatea electromagnetică dintre materialul rulant și echipamentele de control-comandă și semnalizare de cale

Indicele 77, punctul 3.2.2.4 și punctul 3.2.2.6:

 

Gama de frecvențe: 70,5-79,5 Hz

 

Limita curentului perturbator [valoarea rms]: 1 A

 

Metoda de evaluare: Filtre de bandă

 

Parametrii de evaluare:

Caracteristicile filtrelor de bandă:

Frecvențe centrale: 73, 75, 77 Hz (bandă continuă)

Lățime de bandă 3dB: 5 Hz

Butterworth, ordinul 2*4

Calculul RMS:

Timpul de integrare: 0,5 s