5.6.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 144/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/1100 AL COMISIEI

din 5 iunie 2023

de introducere a unor măsuri preventive privind anumite produse originare din Ucraina

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2023/1077 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2023 privind măsurile de liberalizare temporară a comerțului (1), în special articolul 4 alineatul (6),

întrucât:

(1)

În urma războiului de agresiune neprovocat și nejustificat al Rusiei împotriva Ucrainei începând cu 24 februarie 2022, pentru a sprijini economia ucraineană, Uniunea Europeană a introdus prin Regulamentul (UE) 2022/870 măsuri de liberalizare a comerțului care completează concesiile comerciale aplicabile produselor ucrainene în temeiul Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte (2).

(2)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/903 al Comisiei, Uniunea a introdus măsuri preventive privind anumite produse originare din Ucraina (3). Măsurile respective au fost necesare pentru a face față unor circumstanțe excepționale care riscă să afecteze viabilitatea economică a producătorilor locali din Bulgaria, Ungaria, Polonia, România și Slovacia.

(3)

Atât Regulamentul (UE) 2022/870, cât și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/903 au expirat la 5 iunie 2023.

(4)

Pentru a continua să sprijine economia ucraineană, Uniunea a adoptat Regulamentul (UE) 2023/1077 privind măsurile de liberalizare a comerțului care completează concesiile comerciale aplicabile produselor ucrainene în temeiul Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte (4) („Acordul de asociere”).

(5)

Având în vedere expirarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2023/903, Comisia a evaluat dacă circumstanțele excepționale menționate în considerentul 2 din regulamentul respectiv există în continuare și, prin urmare, este necesară adoptarea de noi măsuri preventive specifice în conformitate cu articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2023/1077.

(6)

Evaluarea a arătat că există în continuare blocaje logistice importante. În special, infrastructura din Bulgaria, Ungaria, Polonia, România și Slovacia rămâne insuficientă pentru a face față creșterii bruște a traficului, îndeosebi la frontierele dintre Ucraina și statele membre respective. Echipamentele sunt încă necesare de urgență, iar capacitatea de depozitare este limitată, ceea ce duce la costuri logistice ridicate, existând, de asemenea, un risc ridicat ca statele membre afectate să nu dispună de capacități suficiente de depozitare.

(7)

Aceste circumstanțe excepționale continuă să afecteze viabilitatea economică a producătorilor locali din statele membre afectate. Prin urmare, circumstanțele excepționale care afectează producătorii locali din Uniune continuă să existe. Având în vedere aceste circumstanțe, Comisia a considerat că situația justifică o acțiune imediată în temeiul articolului 4 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2023/1077.

(8)

Este încă necesar să se asigure că grâul, porumbul, rapița (colza) și semințele de floarea-soarelui originare din Ucraina, toate în concurență pentru aceleași capacități de depozitare, sunt puse în liberă circulație sau plasate sub regim de antrepozitare vamală, de zonă liberă sau de perfecționare activă, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (5), numai în alte state membre decât Bulgaria, Polonia, România, Slovacia sau Ungaria.

(9)

Cu toate acestea, limitarea respectivă nu afectează circulația mărfurilor respective în sau prin Bulgaria, Polonia, România, Slovacia sau Ungaria sub regimul de tranzit vamal, astfel cum se prevede la articolul 226 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, către un alt stat membru sau către o țară sau un teritoriu din afara teritoriului vamal al Uniunii. În cazul în care această circulație este totuși afectată în mod negativ, Comisia va evalua, după caz, dacă circumstanțele excepționale care necesită o acțiune imediată persistă și va acționa în consecință.

(10)

Pentru a face față rapid circumstanțelor excepționale care fac ca prezentul regulament să fie necesar, a fost instituită o Platformă comună de coordonare pentru a coordona eforturile Comisiei, ale Bulgariei, Ungariei, Poloniei, României și Slovaciei, precum și ale Ucrainei și Moldovei de a îmbunătăți fluxul schimburilor comerciale dintre Uniune și Ucraina, inclusiv tranzitul de-a lungul coridoarelor de produse agricole. Platforma comună de coordonare va oferi soluții operaționale pentru îmbunătățirea procedurilor, a infrastructurii și pentru eliminarea blocajelor logistice dintre Ucraina și Uniune prin accelerarea și îmbunătățirea procedurilor de control la frontieră, printr-o mai bună coordonare a tranzitului, prin îmbunătățirea infrastructurii și prin reducerea costurilor logistice globale, pentru a se garanta faptul că grâul, porumbul, rapița (colza) și semințele de floarea-soarelui originare din Ucraina pot ajunge mai adânc în Uniune și în afara teritoriului acesteia, după caz. Este rezonabil să ne așteptăm ca activitatea desfășurată în contextul Platformei comune de coordonare să aducă îmbunătățiri în cursul lunilor următoare. Pe măsură ce vor apărea soluții comune pentru a face față circumstanțelor excepționale menționate în considerentul 6, va fi posibil ca măsurile preventive în temeiul prezentului regulament să fie lăsate să expire până în septembrie 2023.

(11)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2023/1077, Comisia a informat Comitetul pentru măsuri de salvgardare înființat prin articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/478.

(12)

Pentru a preveni comportamentul speculativ al operatorilor de piață, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare la data publicării sale. Întrucât se preconizează că Platforma comună de coordonare va îmbunătăți situația de pe teren în lunile următoare, prezentul regulament ar trebui să se aplice doar până la 15 septembrie 2023,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Punerea în liberă circulație sau plasarea sub regim de antrepozit vamal, de zonă liberă sau de perfecționare activă a produselor enumerate în anexa la prezentul regulament, originare din Ucraina, este permisă numai în alte state membre decât Bulgaria, Polonia, România, Slovacia sau Ungaria.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică până la data de 15 septembrie 2023.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 iunie 2023.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Regulamentul (UE) 2023/1077 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2023 privind măsurile de liberalizare temporară a comerțului în completarea concesiilor comerciale aplicabile produselor ucrainene în temeiul Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, (JO L 144, 5.6.2023, p. 1.).

(2)  JO L 161, 29.5.2014, p. 3.

(3)  JO L 114I, 2.5.2023, p. 1.

(4)  JO L 161, 29.5.2014, p. 3.

(5)  Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (reformare) (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).


ANEXĂ

Descrierea produsului

Codul mărfurilor

Grâu

Grâu comun (cu excepția semințelor destinate însămânțării)

ex 1001 99 00

Porumb

Porumb (cu excepția semințelor destinate însămânțării)

1005 90 00

Rapiță

Semințe de rapiță sau de rapiță sălbatică, chiar sfărâmate (cu excepția semințelor destinate însămânțării)

1205 10 90 ;

ex 1205 90 00

Semințe de floarea-soarelui

Semințe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate (cu excepția semințelor destinate însămânțării)

1206 00 91 ;

1206 00 99