11.5.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 125/12


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/937 AL COMISIEI

din 10 mai 2023

de rectificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 în ceea ce privește includerea „fosfatului de diamidon fosfatat produs din amidon de grâu” pe lista cu alimente noi a Uniunii

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind alimentele noi, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1852/2001 al Comisiei (1), în special articolul 8,

după consultarea Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 8 din Regulamentul (UE) 2015/2283, Comisia trebuia să stabilească, până la 1 ianuarie 2018, o listă a Uniunii cu alimentele noi autorizate sau notificate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului (2).

(2)

Lista Uniunii cu alimentele noi autorizate sau notificate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 a fost stabilită prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei (3).

(3)

Comisia a identificat o eroare în anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470. Este necesară o rectificare pentru a oferi claritate și securitate juridică operatorilor din sectorul alimentar și autorităților competente din statele membre, asigurând astfel punerea în aplicare și utilizarea corespunzătoare a listei Uniunii cu alimente noi.

(4)

Alimentul nou „fosfat de diamidon fosfatat produs din amidon de grâu” (amidon de grâu fosfatat) a fost autorizat în anumite condiții de utilizare de către autoritatea competentă din Regatul Unit în mai 2014, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 258/97. În mod eronat, alimentul nou nu a fost inclus pe lista Uniunii atunci când a fost întocmită lista inițială. Prin urmare, este oportun ca „fosfatul de diamidon fosfatat produs din amidon de grâu” să fie adăugat pe lista cu alimente noi a Uniunii.

(5)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470 trebuie rectificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470 se rectifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 mai 2023.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 327, 11.12.2015, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 ianuarie 1997 privind alimentele și ingredientele alimentare noi (JO L 43, 14.2.1997, p. 1).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei din 20 decembrie 2017 de stabilire a listei cu alimente noi a Uniunii în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului privind alimentele noi (JO L 351, 30.12.2017, p. 72).


ANEXĂ

Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470 se rectifică după cum urmează:

(a)

în tabelul 1 (Alimente noi autorizate), între rubrica referitoare la „amidon din porumb fosfatat” și rubrica referitoare la „fosfatidilserină din fosfolipide din pește” se introduce următoarea rubrică:

Amidon de grâu fosfatat

Categorie specifică de alimente

Niveluri maxime

Denumirea alimentului nou menționat pe eticheta produselor alimentare care îl conțin este „Amidon de grâu fosfatat»”

 

Produse de panificație

15  %

Paste făinoase

Cereale pentru micul dejun

Batoane din cereale

(b)

în tabelul 2 (Specificații), între rubrica referitoare la „amidon din porumb fosfatat” și rubrica referitoare la „fosfatidilserină din fosfolipide din pește” se introduce următoarea rubrică:

Amidon de grâu fosfatat

Descriere:

Fosfatul de diamidon fosfatat produs din amidon de grâu (amidon de grâu fosfatat) este un amidon rezistent, modificat chimic, derivat din amidon de grâu prin combinarea tratamentelor chimice pentru a crea legături încrucișate fosfat în interiorul moleculelor individuale de amidon și între acestea.

Ingredientul alimentar nou este o pulbere fluidă albă sau aproape albă.

Caracteristici/Compoziție:

Nr. CAS: 11120-02-8

Formula chimică: (C6H10O5)n [(C6H9O5)2PO2H]x [(C6H9O5)PO3H2]y

n = număr de unități de glucoză; x, y = grad de substituție

Parametru

Formă de pulbere 1

Formă de pulbere 2

Fosfat de diamidon fosfatat (bază uscată)

≥ 85  %

≥ 75  %

Amidon de grâu nemodificat (bază uscată)

≤ 15  %

≤ 25  %

Umiditate

9 -12  %

Total fibre alimentare (substanță uscată)

≥ 76,0  %

≥ 66,0  %

Cenușă

≤ 3  %

Proteină

≤ 0,5  %

Total grăsimi

≤ 0,50  %

≤ 0,34  %

Fosfor rezidual legat

≤ 0,4  % (ca fosfor)

pH (25 % suspensie densă)

4,5 -6,5

Metale grele:

Arsen: ≤ 1 mg/kg

Plumb: ≤ 2 mg/kg

Mercur: ≤ 0,1 mg/kg

Criterii microbiologice:

Numărul total de germeni aerobi viabili: ≤ 10 4 UFC/g

Număr total de drojdii și mucegaiuri: ≤ 200 UFC/g

Escherichia coli: Test negativ

Salmonella spp.: Test negativ

UFC: unități formatoare de colonii”