20.3.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 80/1


REGULAMENTUL (UE) 2023/606 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 15 martie 2023

de modificare a Regulamentului (UE) 2015/760 în ceea ce privește cerințele referitoare la politicile de investiții și condițiile de funcționare ale fondurilor europene de investiții pe termen lung și sfera activelor de investiții eligibile, cerințele privind structura și diversificarea portofoliului, precum și împrumutul de numerar și alte reguli ale fondurilor

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

De la adoptarea Regulamentului (UE) 2015/760 al Parlamentului European și al Consiliului (3), numai câteva fonduri europene de investiții pe termen lung (ELTIF) au fost autorizate. Valoarea agregată a activelor nete ale acestor fonduri a fost estimată la aproximativ 2 400 000 000 EUR în 2021.

(2)

Datele de piață disponibile indică faptul că dezvoltarea segmentului ELTIF nu s-a extins conform așteptărilor, cu toate că Uniunea a pus accentul pe promovarea finanțării pe termen lung în Uniune.

(3)

Anumite caracteristici ale pieței ELTIF, printre care numărul mic de fonduri, valoarea mică a activelor nete, numărul mic de jurisdicții în care ELTIF sunt domiciliate și o structură a portofoliului orientată către anumite categorii de investiții eligibile, demonstrează că piața este concentrată atât din punct de vedere geografic, cât și din punctul de vedere al tipului de investiții. În plus, se pare că există o lipsă de conștientizare și de alfabetizare financiară, precum și, cel mai important, niveluri scăzute de încredere și de fiabilitate în ceea ce privește industria financiară, care trebuie depășite pentru ca ELTIF să devină mai accesibile și mai populare în rândul investitorilor de retail. Prin urmare, este necesar să se revizuiască funcționarea cadrului juridic pentru funcționarea ELTIF pentru a se asigura direcționarea mai multor investiții către întreprinderile care au nevoie de capital și către proiecte de investiții pe termen lung.

(4)

În prezent, obiectivul Regulamentului (UE) 2015/760 este de a direcționa capitalul către investițiile europene pe termen lung în economia reală a Uniunii. Prin urmare, este posibil ca majoritatea activelor și investițiilor ELTIF, sau principalul venit sau profit generat de aceste active și investiții, să fie situate în Uniune. Cu toate acestea, investițiile pe termen lung în proiecte, întreprinderi și proiecte de infrastructură în țări terțe pot, de asemenea, atrage capital pentru ELTIF și aduce beneficii economiei Uniunii. Astfel de beneficii pot fi generate în mai multe moduri, inclusiv prin investiții care promovează dezvoltarea regiunilor frontaliere, care consolidează cooperarea comercială, financiară și tehnologică și care facilitează investițiile în proiecte de mediu și de energie durabilă. Într-adevăr, anumite active și investiții pe termen lung care aduc beneficii economiei reale a Uniunii vor fi situate în mod inevitabil în țări terțe, cum ar fi cablurile de fibră optică submarine care conectează Europa cu alte continente, construcția de terminale de gaz natural lichefiat și infrastructura aferentă, sau investițiile transfrontaliere în instalații de energie din surse regenerabile și instalații care contribuie la reziliența rețelei electrice și la securitatea energetică a Uniunii. Întrucât investițiile în societăți de portofoliu eligibile și în active eligibile din țări terțe pot aduce beneficii pentru investitorii și administratorii ELTIF, precum și pentru economiile, infrastructura, durabilitatea climei și a mediului și cetățenii din aceste țări terțe, Regulamentul (UE) 2015/760 nu ar trebui să împiedice ca majoritatea activelor și investițiilor ELTIF ori principalul venit sau profit generat de aceste active și investiții să fie situate într-o țară terță.

(5)

În consecință și având în vedere, de asemenea, potențialul ELTIF de a facilita investițiile pe termen lung, printre altele, în infrastructurile energetică, de transport și socială și crearea de locuri de muncă și de a contribui la realizarea Pactului verde european, Regulamentul (UE) 2015/760 ar trebui modificat astfel încât obiectivul său să fie de a facilita atragerea și direcționarea capitalului către investiții pe termen lung în economia reală, inclusiv către investiții care promovează Pactul verde european și alte domenii prioritare, și de a se asigura că fluxurile de capital sunt direcționate către proiecte care plasează economia Uniunii pe calea către o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

(6)

Este necesar ca administratorii de active să dispună de mai multă flexibilitate pentru a investi într-o gamă largă de active reale. Prin urmare, activele reale ar trebui să fie considerate drept o categorie de active eligibile, cu condiția ca activele reale respective să aibă valoare prin natura sau conținutul lor. Astfel de active reale includ bunuri imobile, cum ar fi infrastructura de comunicații, de mediu, de energie sau de transport, infrastructura socială, inclusiv căminele de bătrâni sau spitalele, precum și infrastructura pentru educație, sănătate și asistență socială sau instalațiile și structurile industriale și alte active, inclusiv proprietatea intelectuală, navele, echipamentele, utilajele, aeronavele sau materialul rulant.

(7)

Investițiile în bunuri imobile comerciale, în structuri sau în instalații pentru educație, consiliere, cercetare, dezvoltare, inclusiv în infrastructură și alte active care generează beneficii economice sau sociale, în sport ori în locuințe, inclusiv în locuințe pentru vârstnici sau locuințe sociale, ar trebui, de asemenea, considerate investiții eligibile în active reale, datorită capacității acestor active de a contribui la obiectivul de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Pentru a permite realizarea strategiilor de investiții în domeniile în care investițiile directe în active reale nu sunt posibile sau sunt nerentabile, investițiile eligibile în active reale ar trebui să includă, de asemenea, investițiile în drepturi asupra apelor, drepturi asupra pădurilor, drepturi de construcție și drepturi de proprietate asupra unor zăcăminte.

(8)

Activele de investiții eligibile ar trebui înțelese ca excluzând operele de artă, manuscrisele, stocurile de vin, bijuteriile sau alte active, care nu reprezintă în sine investiții pe termen lung în economia reală.

(9)

Este necesar să se sporească atractivitatea ELTIF pentru administratorii de active și să se extindă gama de strategii de investiții de care dispun administratorii ELTIF pentru a evita orice limitare nejustificată a sferei de eligibilitate a activelor și a activităților de investiții ale ELTIF. Eligibilitatea activelor reale nu ar trebui să depindă de natura și obiectivele acestora sau de aspectele de mediu, sociale sau de guvernanță și de informațiile privind durabilitatea și condițiile similare, care sunt deja reglementate de Regulamentele (UE) 2019/2088 (4) și (UE) 2020/852 (5) ale Parlamentului European și ale Consiliului. Cu toate acestea, ELTIF rămân obiectul obligațiilor care decurg din Regulamentul (UE) 2019/2088 privind informațiile privind durabilitatea. În special, atunci când ELTIF fie promovează caracteristici de mediu sau sociale, fie au ca obiectiv realizarea de investiții durabile, acestea respectă cerințele de publicare prevăzute la articolul 8 sau 9 din Regulamentul (UE) 2019/2088, după caz, care conține fiecare cerințe detaliate în materie de transparență pentru informațiile precontractuale.

(10)

Pentru a încuraja ca fluxurile de capital privat să se dirijeze către investiții mai durabile din punctul de vedere al mediului, ar trebui să se clarifice faptul că ELTIF sunt, de asemenea, în măsură să investească în obligațiuni verzi. În același timp, ar trebui să se asigure, de asemenea, că ELTIF vizează investițiile pe termen lung și că sunt respectate cerințele Regulamentului (UE) 2015/760 în ceea ce privește activele de investiții eligibile. Prin urmare, obligațiunile verzi care respectă aceste cerințe de eligibilitate și care sunt emise în temeiul unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind obligațiunile verzi europene ar trebui incluse în mod expres în lista activelor de investiții eligibile.

(11)

Pentru a îmbunătăți accesul investitorilor la informații mai actualizate și mai complete privind piața ELTIF, este necesar să se sporească granularitatea și actualitatea registrului central public prevăzut în Regulamentul (UE) 2015/760. Registrul respectiv ar trebui, prin urmare, să conțină informații suplimentare față de informațiile pe care le conține deja, inclusiv, și dacă sunt disponibile, identificatorul entității juridice (LEI) și codul de identificare național al ELTIF, denumirea, adresa și LEI ale administratorului ELTIF, numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare (cod ISIN) corespunzător ELTIF și fiecărei clase separate de unități sau de acțiuni, autoritatea competentă a ELTIF și statul membru de origine al ELTIF în cauză, statele membre în care ELTIF este distribuit, posibilitatea ca ELTIF să fie distribuit către investitori de retail sau exclusiv către investitori profesionali, data de autorizare a ELTIF și data la care a început distribuirea ELTIF.

(12)

Investițiile ELTIF pot fi realizate prin participarea unor entități intermediare, inclusiv a unor vehicule cu scop special și a unor vehicule de securitizare sau de gestionare a activelor sau a unor societăți holding. În prezent, Regulamentul (UE) 2015/760 prevede că investițiile în instrumente de capital propriu sau de cvasicapital ale societăților de portofoliu eligibile se realizează numai în cazul în care societățile respective sunt filiale deținute în proporție majoritară, ceea ce limitează în mod substanțial sfera bazei de active eligibile. Prin urmare, ELTIF ar trebui, în general, să aibă posibilitatea de a efectua coinvestiții minoritare în oportunități de investiții. Această posibilitate ar trebui să ofere ELTIF o flexibilitate suplimentară în punerea în aplicare a strategiilor lor de investiții, să atragă mai mulți promotori de proiecte de investiții și să extindă gama de active-țintă eligibile posibile, toate acestea fiind esențiale pentru punerea în aplicare a strategiilor de investiții indirecte.

(13)

Din cauza preocupărilor legate de faptul că strategiile bazate pe fonduri de fonduri pot genera investiții care nu ar intra în sfera activelor de investiții eligibile, Regulamentul (UE) 2015/760 conține în prezent restricții privind investițiile în alte fonduri pe întreaga durată de funcționare a unui ELTIF. Strategiile bazate pe fonduri de fonduri reprezintă totuși o modalitate obișnuită și foarte eficientă de a obține o expunere rapidă la active nelichide, în special în ceea ce privește bunurile imobile și în contextul structurilor de capital vărsat integral. Prin urmare, este necesar să li se ofere ELTIF posibilitatea de a investi în alte fonduri pentru a le permite să asigure mobilizarea mai rapidă a capitalului. Facilitarea investițiilor în fonduri de fonduri de către ELTIF ar permite, de asemenea, reinvestirea excedentului de numerar în fonduri, deoarece diversele investiții cu scadențe diferite ar putea reduce impactul numerarului neinvestit asupra performanței unui ELTIF. Prin urmare, este necesar să se extindă eligibilitatea strategiilor bazate pe fonduri de fonduri pentru administratorii ELTIF dincolo de investițiile în fondurile europene cu capital de risc (EuVECA) sau în fondurile europene de antreprenoriat social (EuSEF). Categoriile organismelor de plasament colectiv în care pot investi ELTIF ar trebui, prin urmare, extinsă pentru a include și organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și fondurile de investiții alternative din UE (FIA din UE) administrate de administratori FIA din UE (AFIA din UE). Cu toate acestea, pentru a asigura o protecție eficace a investitorilor, este necesar, de asemenea, să se prevadă că, în cazul în care un ELTIF investește în alte ELTIF, în EuVECA, în EuSEF, în OPCVM sau în FIA din UE administrate de AFIA din UE, aceste organisme de plasament colectiv ar trebui, de asemenea, să investească în investiții eligibile și să nu fi investit mai mult de 10 % din capitalul lor în niciun alt organism de plasament colectiv. Pentru a preveni eludarea acestor norme și pentru a se asigura că ELTIF respectă, la nivel de portofoliu agregat, Regulamentul (UE) 2015/760, activele și poziția de împrumut în numerar a ELTIF ar trebui să fie combinate cu cele ale organismelor de plasament colectiv în care ELTIF au investit pentru a evalua respectarea de către ELTIF a cerințelor privind structura portofoliului și diversificarea, precum și a limitelor de împrumut.

(14)

În prezent, Regulamentul (UE) 2015/760 prevede că, atunci când sunt active reale individuale, activele de investiții eligibile trebuie să aibă o valoare de cel puțin 10 000 000 EUR. Cu toate acestea, portofoliile de active reale sunt adesea alcătuite dintr-o serie de active reale individuale cu o valoare semnificativ mai mică de 10 000 000 EUR. Prin urmare, cerința privind o valoare minimă a activelor reale individuale ar trebui eliminată. Se preconizează că eliminarea acestei cerințe inutile va contribui la diversificarea portofoliilor de investiții și va stimula investițiile mai eficace în active reale ale ELTIF, permițând totodată luarea în considerare a diferitelor niveluri de dezvoltare a instrumentelor de investiții pe termen lung în statele membre.

(15)

Este necesar să se extindă sfera activelor de investiții eligibile și să se promoveze investițiile ELTIF în active securitizate. Prin urmare, ar trebui să se clarifice faptul că, în cazul în care activele-suport constau în expuneri pe termen lung, activele de investiții eligibile ar trebui să includă și securitizările simple, transparente și standardizate, astfel cum sunt menționate la articolul 18 din Regulamentul (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului (6). Aceste expuneri pe termen lung cuprind securitizări ale împrumuturilor locative garantate cu una sau mai multe ipoteci asupra bunurilor imobile locative (titluri garantate cu ipoteci asupra proprietăților imobiliare locative), ale împrumuturilor comerciale garantate cu una sau mai multe ipoteci asupra bunurilor imobile comerciale, ale împrumuturilor acordate întreprinderilor, inclusiv ale împrumuturilor acordate întreprinderilor mici și mijlocii, și ale creanțelor comerciale sau ale altor expuneri-suport pe care inițiatorul le consideră a forma un tip distinct de active, cu condiția ca veniturile din securitizarea respectivelor creanțe comerciale sau a altor expuneri-suport să fie utilizate pentru finanțarea sau refinanțarea investițiilor pe termen lung.

(16)

În prezent, Regulamentul (UE) 2015/760 împiedică investițiile ELTIF în instituții de credit, firme de investiții, întreprinderi de asigurare și alte întreprinderi financiare. Cu toate acestea, întreprinderile financiare inovatoare autorizate recent, cum ar fi tehnologiile financiare (FinTech), ar putea juca un rol important promovând inovarea digitală, eficiența globală a piețelor financiare ale Uniunii și crearea de locuri de muncă și contribuind la reziliența și stabilitatea infrastructurii financiare a Uniunii și ale uniunii piețelor de capital. Astfel de întreprinderi financiare concep, dezvoltă sau oferă produse sau tehnologii inovatoare care vizează automatizarea sau îmbunătățirea modelelor de afaceri, a proceselor, a aplicațiilor și a produselor existente sau care creează altele noi, aducând astfel beneficii piețelor financiare și instituțiilor financiare din Uniune și furnizării de servicii financiare instituțiilor financiare, întreprinderilor sau consumatorilor. De asemenea, aceste întreprinderi financiare fac ca anumite procese de reglementare, de verificare sau de supraveghere să fie mai eficiente și mai eficace sau modernizează funcțiile de reglementare, de verificare sau de supraveghere a conformității la nivelul instituțiilor financiare sau nefinanciare. Prin urmare, este de dorit să se modifice Regulamentul (UE) 2015/760 pentru a permite ELTIF să investească în întreprinderi financiare inovatoare autorizate recent. Întrucât domeniul este dinamic și evoluează rapid, ELTIF ar trebui să fie autorizate să investească în întreprinderi financiare, altele decât holdingurile financiare sau holdingurile cu activitate mixtă, care sunt entități reglementate autorizate sau înregistrate cu mai puțin de cinci ani înainte de data investiției inițiale.

(17)

În prezent, Regulamentul (UE) 2015/760 prevede că societățile de portofoliu eligibile trebuie să aibă, atunci când sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, o capitalizare bursieră de maximum 500 000 000 EUR. Cu toate acestea, multe societăți cotate la bursă cu o capitalizare bursieră redusă dispun de lichidități limitate, ceea ce îi împiedică pe administratorii ELTIF să dezvolte, într-un termen rezonabil, o poziție suficientă pe aceste societăți cotate și, prin urmare, restrânge gama de obiective de investiții disponibile. Pentru a le oferi ELTIF un profil de lichiditate mai bun, capitalizarea bursieră a societăților de portofoliu eligibile cotate în care ELTIF pot investi ar trebui, prin urmare, să fie majorată de la maximum 500 000 000 EUR la maximum 1 500 000 000 EUR. Pentru a se evita eventualele modificări ale eligibilității unor astfel de investiții ca urmare a fluctuațiilor cursului de schimb valutar sau altor factori, stabilirea pragului de capitalizare bursieră ar trebui efectuată numai în momentul investiției inițiale.

(18)

Pentru a asigura transparența și integritatea investițiilor în active situate în țări terțe pentru investitori, administratorii ELTIF și autoritățile competente, cerințele privind investițiile în societăți de portofoliu eligibile din țări terțe ar trebui să fie aliniate la standardele prevăzute în Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului (7). Acestea ar trebui, de asemenea, să fie aliniate la standardele stabilite în acțiunea comună întreprinsă de statele membre în ceea ce privește jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale, reflectate în Concluziile Consiliului privind lista UE revizuită a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale.

(19)

Administratorii ELTIF care dețin o participație într-o societate de portofoliu ar putea să își plaseze propriile interese înaintea celor ale investitorilor în ELTIF. Pentru a se evita astfel de conflicte de interese și pentru a se asigura buna guvernanță corporativă, Regulamentul (UE) 2015/760 prevede obligația ca un ELTIF să investească numai în active care nu au legătură cu administratorul ELTIF, exceptând situația în care ELTIF investește în unități sau acțiuni ale altor organisme de plasament colectiv care sunt administrate de administratorul ELTIF. Cu toate acestea, practica de piață consacrată este ca unul sau mai multe vehicule de investiții ale administratorului de active să coinvestească împreună cu un alt fond care are un obiectiv și o strategie similare cu cele ale ELTIF. Astfel de coinvestiții ale AFIA din UE și ale altor entități afiliate care aparțin aceluiași grup permit atragerea unor rezerve de capital mai mari pentru investiții în proiecte de mare anvergură. În acest scop, administratorii de active investesc de obicei în paralel cu ELTIF într-o entitate-țintă și își structurează investițiile prin intermediul unor vehicule de coinvestiții. În cadrul mandatului de administrare a activelor, există, în general, așteptarea sau chiar obligația ca administratorii de portofolii și personalul cu funcții superioare al administratorilor de active să coinvestească în fondul pe care îl administrează. Prin urmare, este oportun să se precizeze că dispozițiile privind conflictele de interese nu ar trebui să împiedice un administrator al ELTIF sau o întreprindere care aparține aceluiași grup să coinvestească în ELTIF respectiv sau să coinvestească împreună cu ELTIF respectiv în același activ. Pentru a se asigura că există garanții eficace de protecție a investitorilor, atunci când se efectuează astfel de coinvestiții, administratorii ELTIF ar trebui să instituie proceduri organizaționale și administrative în conformitate cu cerințele prevăzute în Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului (8) pentru identificarea, prevenirea, gestionarea și monitorizarea conflictelor de interese și să se asigure că astfel de conflicte de interese sunt făcute publice în mod corespunzător.

(20)

Pentru a preveni conflictele de interese, pentru a evita tranzacțiile care nu se realizează în condiții comerciale și pentru a asigura o bună guvernanță corporativă, Regulamentul (UE) 2015/760 nu permite personalului administratorului unui ELTIF și al întreprinderilor care aparțin aceluiași grup din care face parte administratorul ELTIF să investească în ELTIF respectiv sau să coinvestească împreună cu ELTIF în același activ. Cu toate acestea, practica de piață consacrată este ca, datorită naturii mandatului de administrare a activelor, să existe așteptarea sau chiar obligația ca personalul administratorului ELTIF și al altor entități afiliate care aparțin aceluiași grup, care coinvestesc împreună cu administratorul ELTIF, inclusiv administratorii de portofoliu și personalul cu funcții superioare responsabil cu deciziile financiare și operaționale esențiale ale administratorului ELTIF, să coinvestească în același fond sau în același activ pentru a promova alinierea stimulentelor financiare ale personalului respectiv și ale investitorilor. Prin urmare, este oportun să se precizeze că dispozițiile privind conflictele de interese nu ar trebui să împiedice personalul administratorului ELTIF sau al întreprinderilor care aparțin grupului respectiv să coinvestească, cu titlul personal, în ELTIF respectiv și să coinvestească împreună cu ELTIF în același activ. Pentru a se asigura că există garanții eficace de protecție a investitorilor, atunci personalul efectuează astfel de coinvestiții, administratorii ELTIF ar trebui să instituie proceduri organizaționale și administrative pentru identificarea, prevenirea, gestionarea și monitorizarea conflictelor de interese și să se asigure că astfel de conflicte de interese sunt făcute publice în mod corespunzător.

(21)

Normele privind ELTIF sunt aproape identice pentru investitorii profesionali și pentru investitorii de retail, inclusiv normele privind utilizarea efectului de levier, diversificarea activelor și structura portofoliilor, limitele de concentrare și limitele privind activele și investițiile eligibile. Cu toate acestea, investitorii profesionali și cei de retail au orizonturi de timp, grade de toleranță la risc și nevoi de investiții diferite, precum și capacități diferite de analiză a oportunităților de investiții. Într-adevăr, investitorii profesionali au o toleranță la risc mai mare decât investitorii de retail, pot efectua analize amănunțite privind posibilitățile de investiții și diligența necesară în legătură cu activele și evaluarea lor și ar putea avea, datorită naturii și activităților lor, obiective de rentabilitate diferite în comparație cu investitorii de retail. În ciuda acestui fapt și din cauza acestor norme aproape identice, care atrag după sine sarcini administrative și costuri asociate ridicate pentru ELTIF destinate investitorilor profesionali, administratorii de active au fost reticenți până acum să ofere produse adaptate investitorilor profesionali. Prin urmare, este oportun să se prevadă norme specifice pentru ELTIF distribuite exclusiv către investitori profesionali, în special în ceea ce privește diversificarea și structura portofoliului în cauză, limitele de concentrare și împrumutul de numerar.

(22)

În prezent, Regulamentul (UE) 2015/760 prevede că ELTIF trebuie să investească cel puțin 70 % din capitalul lor în active de investiții eligibile. Respectiva limită ridicată de investiții pentru activele de investiții eligibile din structura portofoliilor ELTIF a fost stabilită inițial având în vedere concentrarea ELTIF asupra investițiilor pe termen lung și contribuția preconizată a acestor investiții la finanțarea creșterii durabile a economiei Uniunii. Cu toate acestea, având în vedere caracterul nelichid și idiosincratic al anumitor active de investiții eligibile din cadrul portofoliilor ELTIF, gestionarea lichidității ELTIF, onorarea cererilor de răscumpărare, încheierea unor acorduri de împrumut și executarea altor elemente ale strategiilor de investiții ale ELTIF legate de transferul, evaluarea și gajarea acestor active de investiții eligibile se pot dovedi dificile și costisitoare pentru administratorii ELTIF. Prin urmare, reducerea limitei pentru activele de investiții eligibile ar permite administratorilor ELTIF să gestioneze mai bine lichiditatea ELTIF. Ar trebui combinate numai activele de investiții eligibile ale ELTIF, altele decât organismele de plasament colectiv, și activele de investiții eligibile ale organismelor de plasament colectiv în care ELTIF au investit, pentru a evalua respectarea de către respectivele ELTIF a limitei de investiții pentru activele de investiții eligibile.

(23)

Cerințele existente în materie de diversificare din Regulamentul (UE) 2015/760 au fost introduse pentru a se asigura că ELTIF pot face față circumstanțelor nefavorabile de pe piață. Cu toate acestea, dispozițiile respective s-au dovedit a fi prea împovărătoare, deoarece, în practică, acestea obligă ELTIF să facă, în medie, 10 investiții distincte. În ceea ce privește investițiile în proiecte sau în infrastructuri de mare anvergură, cerința de a efectua 10 investiții per ELTIF poate fi greu de realizat și costisitoare din punctul de vedere al costurilor de tranzacție și al alocării capitalului. Pentru a reduce costurile de tranzacție și costurile administrative pentru ELTIF și, în ultimă instanță, pentru investitorii acestora, ELTIF ar trebui să poată, așadar, să urmărească strategii de investiții mai concentrate și, prin urmare, să aibă expunere la un număr mai mic de active eligibile. Prin urmare, este necesar să se adapteze cerințele de diversificare pentru expunerile ELTIF la societăți de portofoliu eligibile individuale, la active reale individuale, la organisme de plasament colectiv și la anumite alte active de investiții, contracte și instrumente financiare eligibile. Această flexibilitate suplimentară în ceea ce privește structura portofoliului ELTIF și reducerea cerințelor de diversificare nu ar trebui să afecteze în mod semnificativ capacitatea ELTIF de a face față volatilității pieței, întrucât ELTIF investesc de obicei în active care nu au o cotație de piață ușor disponibilă, care ar putea fi extrem de nelichide și care au în mod frecvent o scadență pe termen lung sau un orizont de timp mai lung.

(24)

Spre deosebire de investitorii de retail, investitorii profesionali au, în anumite circumstanțe, un orizont de timp mai lung, obiective distincte în materie de rentabilitate financiară, mai multă expertiză, o toleranță mai mare față de condițiile de piață nefavorabile și o capacitate mai mare de absorbție a pierderilor. Prin urmare, este necesar să se stabilească pentru acești investitori profesionali un set diferențiat de măsuri de protecție a investitorilor și să se elimine cerințele de diversificare pentru ELTIF care sunt comercializate exclusiv către investitori profesionali.

(25)

Pentru a utiliza mai bine expertiza administratorilor ELTIF și având în vedere beneficiile diversificării, în anumite cazuri, ar putea fi benefic pentru ELTIF să își investească toate sau aproape toate activele în portofoliul diversificat al unui ELTIF de tip „master”. Prin urmare, ar trebui să li se permită ELTIF să își pună în comun activele și să utilizeze structuri de tip „master-feeder” investind în ELTIF de tip „master”.

(26)

Se recurge frecvent la efectul de levier pentru a permite funcționarea de zi cu zi a ELTIF și pentru aplicarea anumitor strategii de investiții. Un nivel moderat al efectului de levier poate, atunci când este controlat în mod adecvat, amplifica rentabilitatea, fără a genera sau a exacerba riscuri excesive. În plus, efectul de levier poate fi utilizat frecvent de o varietate de organisme de plasament colectiv pentru a obține creșteri suplimentare ale eficienței sau ale rezultatelor operaționale. Întrucât împrumuturile de numerar sunt în prezent limitate în Regulamentul (UE) 2015/760 la 30 % din valoarea capitalului ELTIF, s-ar putea ca administratorii ELTIF să nu fie în măsură să aplice cu succes anumite strategii de investiții, inclusiv în ceea ce privește investițiile în active reale, în cazul cărora utilizarea unor niveluri mai ridicate ale efectului de levier este practica standard în sector sau este, de altfel, necesară pentru a obține rentabilități atractive ajustate în funcție de risc. Prin urmare, este oportun să se acorde mai multă flexibilitate administratorilor ELTIF în vederea atragerii de capital suplimentar pe durata de funcționare a unui ELTIF. În același timp, este de dorit să se îmbunătățească gestionarea efectului de levier și să se promoveze o mai mare coerență cu Directiva 2011/61/UE în ceea ce privește politica de împrumut prin înlocuirea capitalului cu valoarea activului net ca punct de referință adecvat pentru determinarea limitei de împrumut de numerar, care ar trebui să fie însoțită de îmbunătățiri ale politicii de rectificare. Având în vedere riscurile potențiale care pot apărea din utilizarea efectului de levier, ar trebui să li se permită ELTIF care pot fi distribuite către investitori de retail să împrumute numerar până la o limită de 50 % din valoarea activelor nete ale ELTIF. Limita de 50 % este adecvată, având în vedere limitele pentru împrumuturile totale de numerar aplicabile de obicei fondurilor care investesc în active reale cu un profil similar de lichiditate și de răscumpărare.

Cu toate acestea, în ceea ce privește ELTIF distribuite către investitori profesionali, ar trebui să se permită o limită mai ridicată a efectului de levier, deoarece investitorii profesionali au o toleranță la risc mai mare decât investitorii de retail. Prin urmare, limita pentru împrumuturile de numerar aplicabil ELTIF distribuite exclusiv către investitori profesionali ar trebui majorată la maximum 100 % din valoarea activelor nete ale ELTIF. În plus, până în prezent, Regulamentul (UE) 2015/760 nu oferă administratorului unui ELTIF posibilitatea de a rectifica poziția de investiții, într-o perioadă adecvată, în cazurile în care ELTIF încalcă limita efectului de levier, iar încălcarea nu poate fi controlată de administratorul ELTIF. Având în vedere volatilitatea valorii activului net ca valoare de referință și interesele investitorilor în ELTIF, ar trebui, prin urmare, să se precizeze că dispozițiile privind rectificarea din Regulamentul (UE) 2015/760 se aplică și limitelor de împrumut.

(27)

Pentru a le oferi ELTIF mai multe oportunități de investiții, ELTIF ar trebui să aibă posibilitatea de a lua împrumuturi în moneda în care administratorul ELTIF se așteaptă să achiziționeze activul. Cu toate acestea, este necesar să se atenueze riscul neconcordanței de monede și să se limiteze, așadar, riscul valutar pentru portofoliul de investiții. Prin urmare, ELTIF ar trebui să își acopere în mod corespunzător expunerea la riscul valutar.

(28)

ELTIF ar trebui să își poată greva activele cu scopul de a-și pune în aplicare strategia de împrumut. Pentru a spori și mai mult flexibilitatea ELTIF atunci când își pun în aplicare strategia de împrumut, acordurile de împrumut nu ar trebui să constituie împrumuturi în cazul în care împrumuturile respective sunt acoperite integral de angajamentele de capital ale investitorilor.

(29)

Având în vedere majorarea limitelor maxime pentru împrumuturile de numerar contractate de ELTIF și eliminarea anumitor limite privind împrumutul de numerar în valută, investitorii ar trebui să dispună de informații mai cuprinzătoare cu privire la strategiile și limitele de împrumut utilizate de ELTIF. Prin urmare, este oportun să se impună administratorilor ELTIF obligația de a prezenta în mod expres limitele de împrumut în prospectul ELTIF în cauză.

(30)

În prezent, Regulamentul (UE) 2015/760 prevede că investitorii într-un ELTIF pot solicita lichidarea ELTIF respectiv în cazul în care nu au primit un răspuns la cererile lor de răscumpărare adresate în conformitate cu politica ELTIF în materie de răscumpărare în termen de un an de la data la care au fost formulate. Având în vedere orientarea pe termen lung a ELTIF și profilul adesea idiosincratic și nelichid al activelor din portofoliile ELTIF, dreptul oricărui investitor sau grup de investitori de a solicita lichidarea unui ELTIF poate fi disproporționat și în detrimentul atât al executării cu succes a strategiei de investiții a ELTIF, cât și al intereselor altor investitori sau grupuri de investitori. Prin urmare, este oportun să se elimine posibilitatea ca investitorii să solicite lichidarea unui ELTIF în cazul în care ELTIF respectiv nu poate da curs cererilor de răscumpărare.

(31)

În prezent, Regulamentul (UE) 2015/760 nu este clar cu privire la criteriile de evaluare a procentului de răscumpărare în orice perioadă și cu privire la informațiile minime care trebuie furnizate autorităților competente cu privire la posibilitatea de a efectua răscumpărări. Având în vedere rolul central al Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) (ESMA) în aplicarea Regulamentului (UE) 2015/760 și expertiza sa în materie de valori mobiliare și piețele de valori mobiliare, este oportun să i se încredințeze ESMA sarcina de a elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare în care să precizeze circumstanțele în care durata de funcționare a ELTIF este considerată compatibilă cu ciclul de viață al fiecăruia dintre activele individuale ale ELTIF; criteriile de stabilire a perioadei minime de deținere; informațiile minime care trebuie furnizate autorității competente a ELTIF; cerințele care trebuie îndeplinite de ELTIF în ceea ce privește politica sa de răscumpărare și instrumentele sale de gestionare a lichidităților, precum și criteriile de evaluare a procentului de răscumpărare. Ar trebui remarcat faptul că, în cazul în care regulile sau actele constitutive ale unui ELTIF prevăd posibilitatea răscumpărărilor pe durata de funcționare a respectivului ELTIF, se aplică dispozițiile privind instrumentele de administrare a riscului de lichiditate și de administrare a lichidității prevăzute în Directiva 2011/61/UE.

(32)

În prezent, Regulamentul (UE) 2015/760 prevede că regulile sau actele constitutive ale ELTIF nu împiedică admiterea la tranzacționare a unităților sau a acțiunilor ELTIF pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare. Deși au această posibilitate, administratorii ELTIF, precum și investitorii și participanții la piață nu au utilizat aproape deloc mecanismul de tranzacționare pe piața secundară pentru tranzacționarea unităților sau a acțiunilor ELTIF. Pentru a promova tranzacționarea pe piața secundară a unităților sau a acțiunilor ELTIF, este oportun să li se permită administratorilor ELTIF să asigure posibilitatea retragerii anticipate a investitorilor ELTIF pe durata de funcționare a ELTIF. Pentru a asigura funcționarea eficace a unui astfel de mecanism de tranzacționare pe piața secundară, o retragere anticipată ar trebui să fie posibilă numai în cazul în care administratorul ELTIF a instituit o politică de corelare a investitorilor potențiali cu cererile de retragere. Respectiva politică ar trebui să precizeze, printre altele, procesul de transfer, rolul administratorului ELTIF sau al administratorului fondului, periodicitatea și durata ferestrei de lichiditate în cursul căreia pot fi schimbate unitățile sau acțiunile ELTIF, regulile care determină prețul de executare și condițiile referitoare la cote-părți, cerințele de publicare a informațiilor și comisioanele, costurile și tarifele, precum și alte condiții legate de un astfel de mecanism al ferestrei de lichiditate. Ar trebui să i se încredințeze ESMA sarcina de a elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare care să precizeze circumstanțele pentru utilizarea corelării, inclusiv informațiile pe care ELTIF este necesar să le comunice investitorilor.

(33)

Pentru a evita orice înțelegere greșită din partea investitorilor de retail în ceea ce privește natura juridică și lichiditățile potențiale permise de mecanismul de tranzacționare pe piața secundară, distribuitorul sau, atunci când oferă sau plasează în mod direct unități sau acțiuni ale unui ELTIF unui investitor de retail, administratorul ELTIF ar trebui să emită în scris un avertisment clar investitorilor de retail cu privire la faptul că disponibilitatea unui mecanism de corelare nu garantează corelarea și nici nu îndreptățește investitorii de retail să se retragă sau să își răscumpere unitățile sau acțiunile ELTIF în cauză. Respectiva alertă scrisă ar trebui să facă parte dintr-o singură alertă scrisă care să informeze, de asemenea, investitorii de retail că produsul ELTIF ar putea să nu fie adecvat pentru investitorii de retail care nu pot susține un astfel de angajament pe termen lung și nelichid, în cazul în care durata de funcționare a unui ELTIF oferit sau plasat investitorilor de retail depășește 10 ani. Atunci când este prezentată în comunicarea cu caracter publicitar către investitorii de retail, disponibilitatea unui mecanism de corelare nu ar trebui promovată ca instrument care garantează lichiditatea la cerere.

(34)

În prezent, Regulamentul (UE) 2015/760 impune obligația ELTIF de a adopta un calendar detaliat pentru cesiunea ordonată a activelor lor pentru a asigura răscumpărarea unităților sau a acțiunilor investitorilor la încheierea duratei de funcționare a ELTIF. Regulamentul respectiv impune, de asemenea, obligația ca ELTIF să comunice autorității competente a ELTIF acest calendar detaliat. Aceste cerințe generează sarcini administrative și de reglementare considerabile pentru administratorii ELTIF, fără a duce la o creștere corespunzătoare a protecției investitorilor. Pentru a reduce aceste sarcini fără a diminua protecția investitorilor, ELTIF ar trebui să informeze autoritatea competentă a ELTIF cu privire la cesiunea ordonată a activelor lor pentru a asigura răscumpărarea unităților sau a acțiunilor investitorilor la încheierea duratei de funcționare a ELTIF și de a pune la dispoziția autorității competente a ELTIF un calendar detaliat numai în cazul în care li se solicită în mod expres acest lucru de către autoritatea competentă respectivă.

(35)

Prospectul unui ELTIF de tip „feeder” poate conține informații extrem de relevante pentru investitori, care să le permită acestora să evalueze mai bine riscurile și beneficiile potențiale ale unei investiții. Prin urmare, este oportun să se impună ca, în cazul unei structuri de tip „master-feeder”, prospectul ELTIF de tip „feeder” să conțină informații privind structura de tip „master-feeder”, ELTIF de tip „feeder” și ELTIF de tip „master” și o descriere a tuturor remunerațiilor sau a rambursărilor costurilor pe care trebuie să le plătească ELTIF de tip „feeder”.

(36)

Publicarea adecvată a informațiilor cu privire la comisioane și tarife este extrem de importantă pentru ca investitorii să poată evalua un ELTIF drept o potențială țintă de investiții. Această publicare a informațiilor este importantă, de asemenea, în cazul structurilor de tip „master-feeder”, atunci când ELTIF este distribuit către investitori de retail. Prin urmare, este oportun să i se impună administratorului unui ELTIF să includă în raportul anual al ELTIF de tip „feeder” o declarație privind tarifele cumulate ale ELTIF de tip „feeder” și ale ELTIF de tip „master”. Se preconizează că o astfel de cerință va contribui la protejarea investitorilor împotriva perceperii unor costuri suplimentare nejustificate ca urmare a taxelor de subscriere și de răscumpărare pe care ELTIF de tip „master” le-ar putea percepe de la ELTIF de tip „feeder”.

(37)

Regulamentul (UE) 2015/760 impune administratorului unui ELTIF să publice în prospectul ELTIF informații cu privire la comisioanele legate de investițiile în ELTIF în cauză. Cu toate acestea, Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (9) conține, de asemenea, cerințe privind publicarea comisioanelor. Pentru a spori transparența structurilor comisioanelor, cerința prevăzută în Regulamentul (UE) 2015/760 ar trebui aliniată la cerința prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 1286/2014.

(38)

În prezent, Regulamentul (UE) 2015/760 prevede că administratorii ELTIF trebuie să înființeze structuri locale în fiecare stat membru în care intenționează să distribuie ELTIF. Cu toate acestea, deși se mențin cerințele de a îndeplini anumite sarcini pentru investitori în toate statele membre, cerința de a înființa structuri locale a fost eliminată ulterior prin Directiva (UE) 2019/1160 a Parlamentului European și a Consiliului (10) în ceea ce privește OPCVM și fondurile de investiții alternative distribuite către investitori de retail, întrucât astfel de structuri locale creează costuri suplimentare și dificultăți în ceea ce privește distribuirea transfrontalieră a ELTIF. În plus, metoda preferată de contact cu investitorii s-a schimbat de la reuniuni cu prezență fizică în structurile locale la interacțiunea directă dintre administratorii sau distribuitorii de fonduri și investitori prin mijloace electronice. Eliminarea respectivei obligații din Regulamentul (UE) 2015/760 pentru toți investitorii ELTIF ar fi, prin urmare, în concordanță cu Directiva (UE) 2019/1160 și cu metodele actuale de comercializare a produselor financiare și ar putea promova atractivitatea ELTIF pentru administratorii de active care nu ar mai trebui să suporte costurile generate de funcționarea structurilor locale. Prin urmare, respectiva cerință ar trebui să fie eliminată.

(39)

Întrucât unitățile și acțiunile ELTIF sunt instrumente financiare, normele de guvernanță a produselor din Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului (11) se aplică în cazul în care ELTIF sunt comercializate cu furnizarea de servicii de investiții. Cu toate acestea, unitățile sau acțiunile unui ELTIF pot fi, de asemenea, achiziționate fără furnizarea de servicii de investiții. Pentru a acoperi aceste cazuri, în prezent Regulamentul (UE) 2015/760 impune administratorilor ELTIF să elaboreze un proces de evaluare internă pentru ELTIF comercializate către investitorii de retail. Regimul actual se inspiră din normele de guvernanță a produselor prevăzute de Directiva 2014/65/UE, dar conține mai multe diferențe care nu sunt justificate și care ar putea reduce protecția investitorilor. Prin urmare, ar trebui să se precizeze că se aplică normele de guvernanță a produselor prevăzute în Directiva 2014/65/UE. Trimiterile la Directiva 2014/65/UE urmează să fie înțelese ca implicând aplicarea actelor delegate care completează directiva respectivă.

(40)

În prezent, Regulamentul (UE) 2015/760 le impune distribuitorilor sau administratorilor ELTIF să evalueze caracterul adecvat în ceea ce privește investitorii de retail. Cu toate acestea, respectiva cerință este deja prevăzută la articolul 25 din Directiva 2014/65/UE. Duplicarea acestei cerințe creează o sarcină administrativ suplimentară, care generează costuri mai mari pentru investitorii de retail și descurajează în mare măsură administratorii ELTIF să ofere noi ELTIF investitorilor de retail. Prin urmare, este necesar să se elimine duplicarea acestei cerințe din Regulamentul (UE) 2015/760.

(41)

Pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a investitorilor de retail, ar trebui efectuată o evaluare a caracterului adecvat, indiferent dacă unitățile sau acțiunile ELTIF sunt achiziționate de investitori de retail de la distribuitori sau administratori de ELTIF sau prin intermediul pieței secundare. În conformitate cu articolul 25 alineatul (2) din Directiva 2014/65/UE, evaluarea caracterului adecvat ar trebui să cuprindă informații privind durata preconizată și scopul investiției, precum și toleranța la risc a investitorului de retail, ca parte a informațiilor privind obiectivele de investiții ale investitorilor de retail și situația financiară, inclusiv capacitatea acestora de a suporta pierderi. Rezultatele evaluării ar trebui comunicate investitorilor de retail sub forma unei declarații privind caracterul adecvat, în conformitate cu articolul 25 alineatul (6) din Directiva 2014/65/UE.

(42)

În plus, în cazurile în care rezultatul evaluării caracterului adecvat este că un ELTIF nu este adecvat pentru un investitor de retail și acest investitor dorește totuși să efectueze tranzacția, consimțământul expres al respectivului investitor de retail ar trebui obținut înainte ca distribuitorul sau administratorul ELTIF să efectueze tranzacția.

(43)

Regulamentul (UE) 2015/760 le impune, de asemenea, distribuitorilor sau administratorilor de ELTIF să ofere consultanță de investiții adecvată atunci când distribuie ELTIF către investitori de retail. Lipsa de precizie din Regulamentul (UE) 2015/760 cu privire la ceea ce constituie consultanță adecvată în materie de investiții și lipsa unei trimiteri încrucișate la definiția consultanței de investiții din Directiva 2014/65/UE au condus la o lipsă de securitate juridică și la confuzie în rândul distribuitorilor și administratorilor ELTIF. În plus, obligația de a furniza consultanță de investiții le impune distribuitorilor externi obligația să fie autorizați în temeiul Directivei 2014/65/UE atunci când distribuie ELTIF către investitori de retail. Acest lucru creează obstacole inutile în calea comercializării ELTIF către investitorii respectivi și supune, de asemenea, ELTIF unor cerințe mai stricte decât cele pentru distribuirea altor produse financiare complexe, inclusiv cerințele pentru securitizări prevăzute în Regulamentul (UE) 2017/2402 și cele pentru datoriile eligibile subordonate prevăzute în Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului (12). Prin urmare, nu este necesară impunerea obligației distribuitorilor și administratorilor de ELTIF de a le oferi investitorilor de retail o astfel de consultanță de investiții. În plus, având în vedere importanța existenței unor condiții de concurență echitabile între produsele financiare atunci când aceste produse sunt comercializate pentru investitorii finali și a asigurării faptului că prezentul regulament conține, printre altele, garanții eficace de protecție a investitorilor, ELTIF nu ar trebui să facă obiectul unor sarcini administrative și de reglementare inutile.

(44)

Pentru a asigura o supraveghere eficace a aplicării cerințelor legate de comercializarea ELTIF către investitorii de retail, distribuitorul sau, atunci când oferă direct sau plasează unități sau acțiuni ale unui ELTIF unui investitor de retail, administratorul ELTIF ar trebui să fie supus normelor privind păstrarea registrelor prevăzute în Directiva 2014/65/UE.

(45)

În cazul în care comercializarea sau plasarea ELTIF către investitori de retail este făcută prin intermediul unui distribuitor, un asemenea distribuitor ar trebui să respecte cerințele aplicabile din Directiva 2014/65/UE și din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (13). Pentru a asigura securitatea juridică și pentru a evita suprapunerile, în cazul în care unui investitor de retail i s-a furnizat consultanță de investiții în temeiul Directivei 2014/65/UE, ar trebui să se considere că este îndeplinită cerința de a furniza o evaluare a caracterului adecvat.

(46)

Practica de piață consacrată este ca administratorii portofoliului și personalul cu funcții superioare al administratorului ELTIF să fie obligați să investească în ELTIF gestionate administratorul respectiv sau să se aștepte din partea lor să facă acest lucru. Se presupune că aceste persoane au competențe financiare complexe și că sunt bine informate cu privire la ELTIF, ceea ce înseamnă că ar fi inutil să se li se impună obligația de a fi supuse unei evaluări a caracterului adecvat pentru investițiile în ELTIF. Prin urmare, este oportun să nu li se impună distribuitorilor sau administratorilor ELTIF să efectueze o evaluare a caracterului adecvat pentru astfel de persoane.

(47)

În prezent, pentru potențialii investitori de retail al căror portofoliu de instrumente financiare nu depășește 500 000 EUR, Regulamentul (UE) 2015/760 prevede o investiție inițială minimă în unul sau mai multe ELTIF de 10 000 EUR și ca acești investitori să nu investească în ELTIF o sumă totală mai mare de 10 % din portofoliul lor de instrumente financiare. Atunci când sunt aplicate împreună, investiția inițială minimă de 10 000 EUR și limita de 10 % a investiției totale creează investitorilor de retail un obstacol semnificativ în calea investirii în ELTIF, ceea ce contravine obiectivului ELTIF de a institui un produs de fond de investiții alternative de retail. Prin urmare, este necesar să se elimine cerința investiției inițiale minime de 10 000 EUR și limita de 10 % a investiției totale.

(48)

În prezent, Regulamentul (UE) 2015/760 impune ca investitorii să fie tratați în mod egal și interzice tratamentul preferențial al investitorilor individuali sau al grupurilor de investitori ori acordarea de beneficii economice specifice acestor investitori. Cu toate acestea, ELTIF pot avea mai multe clase de unități sau acțiuni cu condiții ușor sau substanțial diferite în ceea ce privește comisioanele, structura juridică, normele de distribuire și alte cerințe. Pentru a ține seama de aceste diferențe, respectivele cerințe ar trebui să se aplice numai investitorilor individuali sau grupurilor de investitori care investesc în aceeași clasă sau în aceleași clase de ELTIF.

(49)

Pentru a le acorda administratorilor ELTIF suficient timp pentru a se adapta cerințelor prezentului regulament, inclusiv la cerințele referitoare la distribuirea ELTIF către investitori, prezentul regulament ar trebui să înceapă să se aplice după nouă luni de la intrarea în vigoare.

(50)

Având în vedere caracterul potențial nelichid al activelor eligibile și orientarea pe termen lung a ELTIF, ELTIF pot întâmpina dificultăți în respectarea modificărilor regulilor fondului și ale cerințelor de reglementare introduse pe durata ciclului lor de viață, fără a afecta încrederea investitorilor lor. Prin urmare, este necesar să se prevadă norme tranzitorii cu privire la ELTIF care au fost autorizate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament. Cu toate acestea, astfel de ELTIF ar trebui, de asemenea, să poată alege să facă obiectul prezentului regulament, cu condiția ca autoritatea competentă a ELTIF să fie notificată în mod corespunzător.

(51)

Întrucât obiectivele prezentului regulament, și anume asigurarea unui cadru juridic eficace pentru funcționarea ELTIF în întreaga Uniune și promovarea finanțării pe termen lung prin atragerea și canalizarea capitalului către investiții pe termen lung în economia reală, în conformitate cu obiectivul Uniunii de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere amploarea și efectele prezentului regulament, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor respective.

(52)

Prin urmare, Regulamentul (UE) 2015/760 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificarea Regulamentului (UE) 2015/760

Regulamentul (UE) 2015/760 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Obiectivul prezentului regulament este de a facilita atragerea și direcționarea de capitalul către investițiile pe termen lung în economia reală, inclusiv către investiții care promovează Pactul verde european și către alte domenii prioritare, în concordanță cu obiectivul Uniunii privind creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.”

2.

Articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„6.

«activ real» înseamnă un activ care posedă valoare intrinsecă în virtutea conținutului și a proprietăților sale;”;

(b)

la punctul 7 se introduce următoarea literă:

„(ca)

o întreprindere de reasigurare, astfel cum este definită la articolul 13 punctul 4 din Directiva 2009/138/CE;”;

(c)

se introduc următoarele puncte:

„14a.   «securitizare simplă, transparentă și standardizată» înseamnă o securitizare care respectă condițiile prevăzute la articolul 18 din Regulamentul (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului (*1);

14b.   «grup» înseamnă un grup astfel cum este definit la articolul 2 punctul 11 din Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului (*2);

(*1)  Regulamentul (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată, și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012 (JO L 347, 28.12.2017, p. 35)."

(*2)  Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului (JO L 182, 29.6.2013, p. 19).”;"

(d)

se adaugă următoarele puncte:

„20.

«ELTIF de tip „feeder”» înseamnă un ELTIF sau un compartiment de investiții al acestuia care a fost autorizat să investească cel puțin 85 % din activele sale în unități sau acțiuni ale unui alt ELTIF sau compartiment de investiții al unui ELTIF;

21.

«ELTIF de tip „master”» înseamnă un ELTIF sau un compartiment de investiții al acestuia în care un alt ELTIF investește cel puțin 85 % din activele sale în unități sau acțiuni.”

3.

La articolul 3, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Autoritățile competente ale ELTIF informează trimestrial ESMA cu privire la autorizațiile acordate sau retrase în temeiul prezentului regulament și cu privire la orice modificare a informațiilor referitoare la un ELTIF care figurează în registrul central public menționat la al doilea paragraf.

ESMA ține un registru central public actualizat în care identifică, pentru fiecare ELTIF autorizat în temeiul prezentului regulament:

(a)

identificatorul entității juridice (LEI) și codul național de identificare a ELTIF, dacă sunt disponibile;

(b)

numele și adresa administratorului ELTIF, precum și, dacă este disponibil, codul LEI al administratorului respectiv;

(c)

codurile ISIN corespunzătoare ELTIF și fiecărei clase distincte de unități sau acțiuni, dacă sunt disponibile;

(d)

codurile LEI ale ELTIF de tip «master», dacă sunt disponibile;

(e)

codurile LEI ale ELTIF de tip «feeder», dacă sunt disponibile;

(f)

autoritatea competentă a ELTIF și statul membru de origine al ELTIF;

(g)

statul membru în care ELTIF este distribuit;

(h)

dacă ELTIF poate fi distribuit către investitori de retail sau dacă poate fi distribuit exclusiv către investitori profesionali;

(i)

data autorizării ELTIF;

(j)

data la care a început distribuirea ELTIF;

(k)

data ultimei actualizări de către ESMA a informațiilor referitoare la ELTIF.

Registrul central public se pune la dispoziție în format electronic.”

4.

Articolul 5 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Cererea de autorizare ca ELTIF include toate informațiile următoare:

(a)

regulile sau actele constitutive ale fondului;

(b)

numele administratorului propus al ELTIF;

(c)

numele depozitarului și, la cererea autorității competente a unui ELTIF care poate fi distribuit către investitori de retail, acordul scris cu depozitarul;

(d)

în cazul în care ELTIF poate fi distribuit către investitori de retail, descrierea informațiilor care trebuie puse la dispoziția investitorilor, inclusiv descrierea mecanismelor prevăzute pentru soluționarea reclamațiilor depuse de investitori de retail;

(e)

după caz, următoarele informații privind structura de tip «master-feeder» a ELTIF:

(i)

o declarație conform căreia ELTIF de tip «feeder» este un «feeder» al ELTIF de tip «master»;

(ii)

regulile fondului sau actele constitutive ale ELTIF de tip «master» și acordul dintre ELTIF de tip «feeder» și ELTIF de tip «master» sau normele interne de conduită menționate la articolul 29 alineatul (6);

(iii)

în cazul în care ELTIF de tip «master» și ELTIF de tip «feeder» au depozitari diferiți, acordul privind schimbul de informații menționat la articolul 29 alineatul (7);

(iv)

în cazul în care ELTIF de tip «feeder» este stabilit într-un alt stat membru decât statul membru de origine al ELTIF de tip «master», o atestare din partea autorității competente din statul membru de origine al ELTIF de tip «master», care să ateste că ELTIF de tip «master» este un ELTIF furnizat de ELTIF de tip «feeder».”;

(b)

la alineatul (2) al doilea paragraf, partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Fără a aduce atingere alineatului (1), un AFIA din UE care solicită administrarea unui ELTIF stabilit într-un alt stat membru transmite autorității competente a ELTIF următoarele documente:”;

(c)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Solicitanții sunt informați, în termen de două luni de la data depunerii unei cereri complete, dacă s-a acordat autorizația ca ELTIF.”;

(d)

la alineatul (5) al doilea paragraf, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

în cazul în care ELTIF poate fi distribuit către investitori de retail, descrierea informațiilor care trebuie puse la dispoziția investitorilor de retail, inclusiv descrierea mecanismelor prevăzute pentru soluționarea reclamațiilor depuse de investitori de retail.”

5.

Articolul 10 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 10

Active de investiții eligibile

(1)   Un activ menționat la articolul 9 alineatul (1) litera (a) este eligibil pentru investiții din partea unui ELTIF numai în cazul în care se încadrează într-una dintre următoarele categorii:

(a)

instrumente de capital propriu sau de cvasicapital care au fost:

(i)

emise de o societate de portofoliu eligibilă, astfel cum este menționată la articolul 11, și achiziționate de ELTIF de la respectiva societate de portofoliu eligibilă sau de la o terță parte prin intermediul pieței secundare;

(ii)

emise de o societate de portofoliu eligibilă, astfel cum este menționată la articolul 11, în schimbul unui instrument de capital propriu sau de cvasicapital dobândit anterior de ELTIF de la respectiva societate de portofoliu eligibilă sau de la o terță parte prin intermediul pieței secundare;

(iii)

emise de o întreprindere în care o societate de portofoliu eligibilă, astfel cum este menționată la articolul 11, deține o participație la capital, în schimbul unui instrument de capital propriu sau de cvasicapital dobândit de ELTIF în conformitate cu punctele (i) sau (ii) de la prezenta literă (a);

(b)

instrumente de datorie emise de o societate de portofoliu eligibilă, astfel cum este menționată la articolul 11;

(c)

împrumuturi acordate de ELTIF unei societăți de portofoliu eligibile, astfel cum este menționată la articolul 11, a căror scadență nu depășește durata de funcționare a ELTIF;

(d)

unități sau acțiuni ale unuia sau mai multor alte ELTIF, EuVECA, EuSEF, OPCVM și FIA din UE administrate de AFIA din UE cu condiția ca aceste ELTIF, EuVECA, EuSEF, OPCVM și FIA din UE să investească în investiții eligibile, astfel cum sunt menționate la articolul 9 alineatele (1) și (2), și să nu își fi investit mai mult de 10 % din active în niciun alt organism de plasament colectiv;

(e)

active reale;

(f)

securitizări simple, transparente și standardizate atunci când expunerile-suport corespund uneia dintre următoarele categorii:

(i)

activele enumerate la articolul 1 litera (a) punctul (i), (ii) sau (iv) din Regulamentul delegat (UE) 2019/1851 al Comisiei (*3);

(ii)

activele enumerate la articolul 1 litera (a) punctul (vii) sau (viii) din Regulamentul delegat (UE) 2019/1851, cu condiția ca veniturile obținute din obligațiunile de securitizare să fie utilizate pentru finanțarea sau refinanțarea investițiilor pe termen lung;

(g)

obligațiuni emise, în temeiul unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind obligațiunile verzi europene, de o societate de portofoliu eligibilă, așa cum se menționează la articolul 11.

Limita prevăzută la primul paragraf litera (d) nu se aplică ELTIF de tip «feeder».

(2)   Pentru a determina respectarea limitei de investiții prevăzute la articolul 13 alineatul (1), investițiile ELTIF în unități sau acțiuni ale ELTIF, EuVECA, EuSEF, OPCVM și FIA din UE administrate de AFIA din UE se iau în considerare numai în limita valorii investițiilor respectivelor organisme de plasament colectiv în activele de investiții eligibile menționate la alineatul (1) primul paragraf literele (a), (b), (c), (e), (f) și (g) de la prezentul articol.

Pentru a stabili conformitatea cu limita de investiții și cu celelalte limite prevăzute la articolul 13 și la articolul 16 alineatul (1), se combină activele și poziția de împrumut în numerar ale unui ELTIF și ale celorlalte organisme de plasament colectiv în care a investit ELTIF.

Determinarea respectării limitelor de investiții și a altor limite prevăzute la articolul 13 și la articolul 16 alineatul (1) în conformitate cu prezentul alineat se efectuează pe baza unor informații actualizate cel puțin trimestrial și, în cazul în care informațiile respective nu sunt disponibile trimestrial, pe baza celor mai recente informații disponibile.

(*3)  Regulamentul delegat (UE) 2019/1851 al Comisiei din 28 mai 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la omogenitatea expunerilor-suport în securitizări (JO L 285, 6.11.2019, p. 1).”"

6.

La articolul 11, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   O societate de portofoliu eligibilă este o întreprindere care îndeplinește, la momentul investiției inițiale, următoarele cerințe:

(a)

nu este o întreprindere financiară, cu excepția cazului în care:

(i)

este o întreprindere financiară care nu este un holding financiar sau un holding cu activitate mixtă; și

(ii)

întreprinderea financiară respectivă a fost autorizată sau înregistrată cu mai puțin de cinci ani înainte de data investiției inițiale;

(b)

este o întreprindere care:

(i)

nu este admisă la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare; sau

(ii)

este admisă la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, cu o capitalizare pe piață de maximum 1 500 000 000 EUR;

(c)

este stabilită într-un stat membru sau într-o țară terță, cu condiția ca acea țară terță:

(i)

să nu fie identificată ca țară terță cu grad înalt de risc care figurează pe lista din actul delegat adoptat în temeiul articolului 9 alineatul (2) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului (*4);

(ii)

să nu fie menționată în anexa I la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuită a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale.

(*4)  Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).”"

7.

Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

Conflicte de interese

(1)   Un ELTIF nu trebuie să investească într-un activ de investiții eligibil la care administratorul ELTIF are sau dobândește un interes direct sau indirect altfel decât prin deținerea de unități sau de acțiuni la ELTIF, EuSEF, EuVECA, OPCVM sau FIA din UE pe care administratorul ELTIF le administrează.

(2)   Un AFIA din UE care administrează un ELTIF și întreprinderile care aparțin aceluiași grup ca AFIA din UE respectiv, precum și personalul acestora pot să coinvestească în ELTIF respectiv și să coinvestească împreună cu ELTIF în același activ, cu condiția ca administratorul ELTIF să fi instituit proceduri organizaționale și administrative pentru identificarea, prevenirea, gestionarea și monitorizarea conflictelor de interese și cu condiția ca astfel de conflicte de interese să fie făcute publice în mod corespunzător.”

8.

Articolele 13, 14, 15 și 16 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 13

Structura portofoliului și diversificarea acestuia

(1)   ELTIF investește cel puțin 55 % din capitalul său în active de investiții eligibile.

(2)   ELTIF nu poate investi mai mult de:

(a)

20 % din capitalul său în instrumente emise de o singură societate de portofoliu eligibilă sau în împrumuturi acordate unei astfel de societăți;

(b)

20 % din capitalul său într-un singur activ real;

(c)

20 % din capitalul său în unități sau acțiuni ale unui singur ELTIF, EuVECA, EuSEF, OPCVM sau FIA din UE administrat de un AFIA din UE;

(d)

10 % din capitalul său în active menționate la articolul 9 alineatul (1) litera (b), în cazul în care activele respective au fost emise de un singur organism, oricare ar fi acesta.

(3)   Valoarea cumulată a securitizărilor simple, transparente și standardizate în portofoliul unui ELTIF nu trebuie să depășească 20 % din valoarea capitalului ELTIF.

(4)   Expunerea globală a ELTIF la riscul de contraparte în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate extrabursiere, al acordurilor repo sau al acordurilor reverse repo nu trebuie să depășească 10 % din valoarea capitalului ELTIF.

(5)   Prin derogare de la alineatul (2) litera (d), un ELTIF poate majora limita de 10 % menționată la litera respectivă la 25 % atunci când obligațiunile sunt emise de către o instituție de credit care își are sediul social într-un stat membru și care prin lege face obiectul unei supravegheri publice speciale destinate protejării deținătorilor de obligațiuni. În special, sumele derivate din emisiunea respectivelor obligațiuni se investesc, conform legii, în active care, pe toată durata de valabilitate a obligațiunilor, pot acoperi creanțele rezultate din obligațiuni și care, în caz de incapacitate de plată a emitentului, ar fi utilizate cu prioritate pentru a rambursa principalul și a plăti dobânzile acumulate.

(6)   Societățile care sunt incluse în același grup în vederea consolidării conturilor, astfel cum se prevede în Directiva 2013/34/UE sau în conformitate cu standardele contabile internaționale recunoscute, sunt considerate ca fiind o singură societate de portofoliu eligibilă sau ca o singură entitate în scopul calculării limitelor menționate la alineatele (1)-(5) de la prezentul articol.

(7)   Limitele de investiții stabilite la alineatele (2)-(4) nu se aplică în cazul în care ELTIF sunt distribuite exclusiv către investitori profesionali. Limita de investiții stabilită la alineatul (2) litera (c) nu se aplică în cazul în care ELTIF este un ELTIF de tip «feeder».

Articolul 14

Redresarea pozițiilor de investiții

În situația în care ELTIF încalcă cerințele în materie de structură și diversificare a portofoliului prevăzute la articolul 13 sau limitele de împrumut stabilite la articolul 16 alineatul (1) litera (a), iar administratorul ELTIF nu deține niciun control asupra încălcării, administratorul ELTIF ia măsurile care se impun, într-un termen adecvat, pentru a redresa poziția, ținând cont în mod corespunzător de interesele investitorilor ELTIF.

Articolul 15

Limitele de concentrare

(1)   Un ELTIF nu poate achiziționa mai mult de 30 % din unitățile sau acțiunile unui singur ELTIF, EuVECA, EuSEF, OPCVM sau FIA din UE administrat de un AFIA din UE. Aceste limite de concentrare nu se aplică în cazul în care ELTIF sunt distribuite exclusiv către investitori profesionali și nu se aplică unui ELTIF de tip «feeder» care investește în ELTIF-ul său de tip «master».

(2)   Limitele de concentrare prevăzute la articolul 56 alineatul (2) din Directiva 2009/65/CE se aplică investițiilor în activele menționate la articolul 9 alineatul (1) litera (b) din prezentul regulament, cu excepția cazului în care ELTIF sunt distribuite exclusiv către investitori profesionali.

Articolul 16

Împrumuturi de numerar

(1)   Un ELTIF poate împrumuta numerar cu condiția ca un astfel de împrumut să îndeplinească toate condițiile următoare:

(a)

să nu reprezinte mai mult de 50 % din valoarea netă a activelor ELTIF în cazurile ELTIF care pot fi distribuite către investitorii de retail și mai mult de 100 % din valoarea netă a activelor ELTIF în cazurile în care ELTIF sunt distribuite exclusiv către investitori profesionali;

(b)

să aibă drept scop realizarea de investiții sau furnizarea de lichidități, inclusiv pentru achitarea costurilor și a cheltuielilor, cu condiția ca deținerile de numerar sau de echivalente de numerar ale ELTIF să nu fie suficiente pentru efectuarea investiției în cauză;

(c)

să fie contractat în aceeași monedă ca și activele care urmează să fie cumpărate cu numerarul împrumutat sau într-o altă monedă atunci când expunerea la riscul valutar a fost acoperită adecvat împotriva riscurilor;

(d)

să nu aibă o maturitate mai lungă decât durata de funcționare a ELTIF.

Atunci când împrumută numerar, un ELTIF poate greva active pentru a-și pune în aplicare strategia de împrumut.

Acordurile de împrumut care sunt acoperite integral de angajamentele de capital ale investitorilor nu sunt considerate împrumuturi în sensul prezentului alineat.

(2)   Administratorul ELTIF precizează în prospectul ELTIF dacă ELTIF intenționează să împrumute numerar în cadrul strategiei de investiții a ELTIF și, în caz afirmativ, precizează de asemenea în acesta limitele de împrumut.

(3)   Limitele de împrumut care trebuie precizate în prospect așa cum sunt menționate la alineatul (2) se aplică numai de la data precizată în regulile sau actele constitutive ale ELTIF. Data respectivă nu trebuie să depășească trei ani de la data la care a început distribuirea ELTIF.

(4)   Limitele de împrumut menționate la alineatul (1) litera (a) se suspendă temporar în cazul în care ELTIF atrage capital suplimentar sau își reduce capitalul existent. Suspendarea este limitată în timp la perioada strict necesară, ținând seama în mod corespunzător de interesele investitorilor în ELTIF și, în orice caz, nu depășește 12 luni.”

9.

La articolul 17 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Cerințele privind structura și diversificarea portofoliului prevăzute la articolul 13:

(a)

se aplică până la data precizată în regulile sau actele constitutive ale ELTIF;

(b)

încetează să se mai aplice din momentul în care ELTIF începe să vândă active în scopul răscumpărării unităților sau acțiunilor investitorilor după încheierea duratei de funcționare a ELTIF;

(c)

sunt suspendate temporar în cazul în care ELTIF colectează capital suplimentar sau își reduce capitalul existent, în măsura în care o astfel de suspendare nu depășește 12 luni.”

10.

Articolul 18 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 18

Răscumpărarea unităților sau a acțiunilor ELTIF

(1)   Investitorii într-un ELTIF nu pot cere răscumpărarea unităților sau a acțiunilor lor înainte de încheierea duratei de funcționare a ELTIF. Răscumpărarea către investitori este posibilă din ziua următoare datei încheierii duratei de funcționare a ELTIF.

Regulile sau actele constitutive al ELTIF trebuie să indice clar o dată exactă de încheiere a duratei de funcționare a ELTIF și pot prevedea dreptul de a prelungi temporar durata de funcționare a ELTIF și condițiile în care se poate exercita dreptul respectiv.

În regulile sau actele constitutive ale ELTIF, precum și în prezentarea informațiilor către investitori se stabilesc procedurile de răscumpărare a unităților sau acțiunilor și de cesiune a activelor și se precizează clar că răscumpărarea de către investitori este posibilă din ziua următoare datei încheierii duratei de funcționare a ELTIF.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1) de la prezentul articol, regulile sau actele constitutive ale ELTIF pot prevedea posibilitatea răscumpărărilor înainte de încheierea duratei de funcționare a ELTIF, cu îndeplinirea tuturor condițiilor următoare:

(a)

răscumpărările nu sunt acordate înainte de sfârșitul unei perioade minime de deținere sau înainte de data precizată la articolul 17 alineatul (1) litera (a);

(b)

la momentul autorizării și pe întreaga durată de funcționare a ELTIF, administratorul ELTIF poate demonstra autorității competente a ELTIF că ELTIF dispune de o politică de răscumpărare și de instrumente management al lichidității adecvate care sunt compatibile cu strategia de investiții pe termen lung a ELTIF;

(c)

politica de răscumpărare a ELTIF indică în mod clar procedurile și condițiile pentru răscumpărări;

(d)

politica de răscumpărare a ELTIF asigură faptul că răscumpărările se limitează la procentul din activele ELTIF menționate la articolul 9 alineatul (1) litera (b).

(e)

politica de răscumpărare a ELTIF asigură faptul că investitorii sunt tratați corect și că răscumpărările sunt acordate pe baza unui sistem proporțional dacă cererile de răscumpărare dintr-o anumită perioadă depășesc procentajul menționat la litera (d) de la prezentul paragraf.

Condiția privind perioada minimă de deținere menționată la primul paragraf litera (a) nu se aplică ELTIF de tip «feeder» care investesc în ELTIF de tip «master».

(3)   Durata de funcționare a ELTIF trebuie să fie compatibilă cu caracterul pe termen lung al ELTIF și trebuie să fie compatibilă cu ciclurile de viață ale fiecăruia dintre activele ELTIF, măsurate în conformitate cu profilul de nelichiditate și cu ciclul de viață economică al activului, precum și cu obiectivul de investiții pe termen lung declarat al ELTIF.

(4)   Investitorii pot opta întotdeauna pentru răscumpărarea în numerar.

(5)   Răscumpărarea în natură a activelor ELTIF este posibilă numai dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

(a)

regulile sau actele constitutive ale ELTIF oferă posibilitatea respectivă, cu condiția ca toți investitorii să fie tratați echitabil;

(b)

investitorul solicită în scris ca răscumpărarea să se facă din activele ELTIF;

(c)

nu există norme speciale care să limiteze transferul activelor în cauză.

(6)   ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare în care precizează circumstanțele care asigură că durata de funcționare a ELTIF este considerată compatibilă cu ciclurile de viață ale fiecăruia dintre activele individuale ale ELTIF, astfel cum este menționat la alineatul (3).

ESMA elaborează, de asemenea, proiecte de standarde tehnice de reglementare în care precizează următoarele:

(a)

criteriile de stabilire a perioadei minime de deținere menționate la alineatul (2) primul paragraf litera (a);

(b)

informațiile minime care trebuie furnizate autorității competente a ELTIF în temeiul alineatului (2) primul paragraf litera (b);

(c)

cerințele care trebuie îndeplinite de ELTIF în ceea ce privește politica sa de răscumpărare și instrumentele sale de gestionare a lichidităților, menționate la alineatul (2) primul paragraf literele (b) și (c); și

(d)

criteriile de evaluare a procentajului menționat la alineatul (2) primul paragraf litera (d), luând în considerare, printre altele, fluxurile de trezorerie și pasivele preconizate ale ELTIF.

ESMA înaintează Comisiei proiectele de standarde tehnice de reglementare menționate la primul și al doilea paragraf până la 10 ianuarie 2024.

Se deleagă Comisiei competența de a completa prezentul regulament prin adoptarea standardelor tehnice de reglementare menționate la primul și la al doilea paragraf, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

11.

Articolul 19 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Regulile sau actele constitutive ale ELTIF nu împiedică investitorii să își transfere în mod liber unitățile sau acțiunile unor părți terțe, altele decât administratorul ELTIF, sub rezerva cerințelor de reglementare aplicabile și a condițiilor stabilite în prospectul ELTIF.”;

(b)

se introduce următorul alineat:

„(2a)   Regulile sau actele constitutive ale ELTIF pot prevedea posibilitatea corelării totale sau parțiale, pe durata de funcționare a ELTIF, a cererilor de transfer de unități sau acțiuni ale ELTIF din partea investitorilor care se retrag din ELTIF cu cererile de transfer din partea investitorilor potențiali, dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

(a)

administratorul ELTIF a definit o politică de corelare a cererilor care stabilește în mod clar toate elementele următoare:

(i)

procesul de transfer atât pentru investitorii care se retrag, cât și pentru investitorii potențiali;

(ii)

rolul administratorului ELTIF sau al administratorului fondului în efectuarea transferurilor și corelarea cererilor;

(iii)

perioadele în care investitorii care se retrag și investitorii potențiali pot solicita transferul de unități sau acțiuni ale ELTIF;

(iv)

regulile de determinare a prețului de executare;

(v)

regulile de determinare a condițiilor referitoare la cote-părți;

(vi)

calendarul și natura publicării informaților privind procesul de transfer;

(vii)

comisioanele, costurile și tarifele, dacă există, legate de procesul de transfer;

(b)

politica și procedurile de corelare a cererilor investitorilor care se retrag din ELTIF cu cererile investitorilor potențiali garantează că investitorii sunt tratați în mod echitabil și că, în cazul în care există o neconcordanță între investitorii care se retrag și investitorii potențiali, corelarea se face pe o bază proporțională;

(c)

corelarea cererilor îi permite administratorului ELTIF să monitorizeze riscul de lichiditate al ELTIF și corelarea este compatibilă cu strategia de investiții pe termen lung a ELTIF.”;

(c)

se adaugă următorul alineat:

„(5)   ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare în care precizează circumstanțele de utilizare a corelării prevăzute la alineatul (2a), inclusiv informațiile pe care ELTIF trebuie să le comunice investitorilor.

ESMA înaintează Comisiei proiectele de standarde tehnice de reglementare menționate la primul paragraf până la 10 ianuarie 2024.

Se deleagă Comisiei competența de a completa prezentul regulament prin adoptarea standardelor tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

12.

La articolul 21, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   ELTIF informează autoritatea competentă a ELTIF, cu cel puțin un an înainte de data la care se încheie durata de funcționare a ELTIF, cu privire la cesiunea ordonată a activelor sale în vederea răscumpărării unităților sau a acțiunilor investitorilor la încheierea duratei de funcționare a ELTIF. La cererea autorității competente a ELTIF, ELTIF prezintă autorității competente a ELTIF un calendar detaliat pentru cesiunea ordonată a activelor sale.”

13.

La articolul 22, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Un ELTIF își poate reduce capitalul în mod proporțional în cazul cesionării unui activ înainte de încheierea duratei de funcționare a ELTIF, cu condiția ca cesionarea să fie considerată de administratorul ELTIF ca fiind în interesul investitorilor.”

14.

Articolul 23 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (3), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

informațiile care trebuie comunicate de organismele de plasament colectiv de tip închis în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului (*5);

(*5)  Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE (JO L 168, 30.6.2017, p. 12).”;"

(b)

se introduce următorul alineat:

„(3a)   Prospectul ELTIF de tip «feeder» conține următoarele informații:

(a)

o declarație care să ateste că ELTIF de tip «feeder» este un «feeder» al unui ELTIF de tip «master» și că, în această calitate, investește în permanență cel puțin 85 % din activele sale în unități ale respectivului ELTIF de tip «master»;

(b)

obiectivul și politica de investiții ale ELTIF de tip «feeder», inclusiv profilul de risc și informații din care să reiasă dacă performanțele ELTIF de tip «feeder» și cele ale ELTIF de tip «master» sunt identice sau în ce măsură și din ce motive acestea sunt diferite;

(c)

o scurtă descriere a ELTIF de tip «master», a organizării, obiectivului și politicii sale de investiții, inclusiv a profilului său de risc, precum și indicarea modalităților prin care se poate obține prospectul ELTIF de tip «master»;

(d)

un rezumat al acordului încheiat între ELTIF de tip «feeder» și ELTIF de tip «master» sau al normelor interne de conduită menționate la articolul 29 alineatul (6);

(e)

modul în care deținătorii de unități sau de acțiuni pot obține informații suplimentare privind ELTIF de tip «master» și acordul încheiat între ELTIF de tip «feeder» și ELTIF de tip «master», astfel cum este menționat la articolul 29 alineatul (6);

(f)

o descriere a tuturor remunerațiilor sau a rambursărilor costurilor pe care trebuie să le plătească ELTIF de tip «feeder» ca urmare a investiției acestuia în unitățile sau acțiunile ELTIF de tip «master», precum și a tarifelor cumulate ale ELTIF de tip «feeder» și ale ELTIF de tip «master»;”;

(c)

la alineatul (5) se adaugă următorul paragraf:

„În cazul în care ELTIF este distribuit către investitori de retail, administratorul ELTIF include în raportul anual al ELTIF de tip «feeder» o declarație privind tarifele cumulate ale ELTIF de tip «feeder» și ale ELTIF de tip «master». Raportul anual al ELTIF de tip «feeder» indică modalitatea de obținere a raportului anual al ELTIF de tip «master».”

15.

La articolul 25, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   În prospect se prezintă rata globală a costurilor ELTIF.”

16.

Articolul 26 se elimină.

17.

Articolul 27 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 27

Procesul de evaluare internă în cazul ELTIF care pot fi comercializate către investitori de retail

Administratorul unui ELTIF ale cărui unități sau acțiuni pot fi distribuite către investitori de retail face obiectul cerințelor prevăzute la articolul 16 alineatul (3) de la al doilea la al cincilea paragraf și la al șaptelea paragraf din Directiva 2014/65/UE și la articolul 24 alineatul (2) din respectiva directivă.”

18.

Articolul 28 se elimină.

19.

La articolul 29 se adaugă următoarele alineate:

„(6)   În cazul unei structuri de tip «master-feeder», ELTIF de tip «master» furnizează ELTIF de tip «feeder» toate documentele și informațiile necesare pentru ca acesta din urmă să îndeplinească cerințele din prezentul regulament. În acest scop, ELTIF de tip «feeder» încheie un acord cu ELTIF de tip «master».

Acordul menționat la primul paragraf este pus la dispoziția tuturor deținătorilor de unități sau de acțiuni, la cererea acestora și în mod gratuit. În cazul în care ELTIF de tip «master» și ELTIF de tip «feeder» sunt administrate de același administrator al ELTIF, acordul poate fi înlocuit cu norme interne de conduită care să asigure respectarea cerințelor de la prezentul alineat.

(7)   În cazul în care ELTIF de tip «master» și ELTIF de tip «feeder» au depozitari diferiți, depozitarii în cauză încheie un acord privind schimbul de informații, cu scopul de a asigura îndeplinirea obligațiilor de către ambii depozitari. ELTIF de tip «feeder» nu investește în unitățile sau acțiunile ELTIF de tip «master» decât după ce acordul respectiv intră în vigoare.

Atunci când respectă cerințele de la prezentul alineat, nu se poate considera că depozitarul fondului de tip «master» sau cel al ELTIF de tip «feeder» încalcă normele care stabilesc restricții de publicare a informațiilor sau normele de protecție a datelor, în cazurile în care astfel de norme sunt impuse printr-un contract, printr-un act cu putere de lege sau printr-un act administrativ. Respectarea cerințelor respective nu atrage în niciun mod răspunderea unui astfel de depozitar sau a unei persoane împuternicite de acesta.

ELTIF de tip «feeder» sau, după caz, administratorul ELTIF de tip «feeder» are sarcina de a comunica depozitarului ELTIF de tip «feeder» orice informații despre ELTIF de tip «master» necesare pentru îndeplinirea sarcinilor depozitarului ELTIF de tip «feeder». Depozitarul ELTIF de tip «master» informează imediat autoritățile competente ale statului membru de origine al ELTIF de tip «master», al ELTIF de tip «feeder» sau, dacă este cazul, al administratorului și al depozitarului ELTIF de tip «feeder» despre orice nereguli constatate cu privire la ELTIF de tip «master» care se consideră că au un impact negativ asupra ELTIF de tip «feeder».”

20.

Articolul 30 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 30

Cerințe specifice privind distribuirea și comercializarea ELTIF către investitori de retail

(1)   Unitățile sau acțiunile unui ELTIF pot fi comercializate unui investitor de retail numai dacă s-a efectuat o evaluare a caracterului adecvat în conformitate cu articolul 25 alineatul (2) din Directiva 2014/65/UE și o declarație privind caracterul adecvat a fost furnizată investitorului de retail respectiv, în conformitate cu articolul 25 alineatul (6) al doilea și al treilea paragraf din directiva respectivă.

Evaluarea caracterului adecvat menționată la primul paragraf de la prezentul alineat se efectuează indiferent dacă unitățile sau acțiunile ELTIF sunt achiziționate de investitorii de retail de la distribuitorul sau administratorul ELTIF sau prin intermediul pieței secundare în conformitate cu articolul 19 din prezentul regulament.

Consimțământul explicit al investitorului de retail care indică faptul că înțelege riscurile investiției într-un ELTIF trebuie obținut atunci când sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

(a)

evaluarea caracterului adecvat nu este furnizată în contextul consultanței de investiții;

(b)

ELTIF este considerat neadecvat pentru investitorul de retail pe baza evaluării caracterului adecvat efectuate în temeiul primului paragraf;

(c)

investitorul de retail dorește să continue tranzacția în pofida faptului că ELTIF este considerat neadecvat pentru investitorul respectiv.

Distribuitorul sau, atunci când oferă sau plasează direct unități sau acțiuni ale unui ELTIF către un investitor de retail, administratorul ELTIF întocmește un dosar în conformitate cu articolul 25 alineatul (5) din Directiva 2014/65/UE.

(2)   Distribuitorul sau, atunci când oferă sau plasează direct unități sau acțiuni ale unui ELTIF către un investitor de retail, administratorul ELTIF emite o avertizare scrisă clară care informează investitorul de retail în legătură cu următoarele:

(a)

dacă durata de funcționare a unui ELTIF oferit sau plasat unui investitor de retail depășește 10 ani, că produsul ELTIF ar putea să nu fie potrivit pentru investitorii de retail care nu sunt în măsură să își asume un angajament pe un termen atât de lung și cu caracter nelichid;

(b)

dacă regulile sau actele constitutive ale unui ELTIF prevăd posibilitatea corelării unităților sau acțiunilor ELTIF astfel cum se menționează la articolul 19 alineatul (2a), că existența unei astfel de posibilități nu garantează și nu conferă investitorului de retail dreptul de a ieși sau de a răscumpăra unitățile sau acțiunile sale din ELTIF în cauză.

(3)   Alineatele (1) și (2) nu se aplică în cazul în care investitorul de retail este un membru al personalului cu funcții superioare sau un administrator de portofoliu, un director, un funcționar sau un agent sau un angajat al administratorului ELTIF sau al unei entități afiliate administratorului ELTIF și deține suficiente cunoștințe despre ELTIF.

(4)   Un ELTIF de tip «feeder» indică în comunicările sale cu caracter publicitar că investește în permanență cel puțin 85 % din activele sale în unitățile ELTIF de tip «master».

(5)   Regulile sau actele constitutive ale unui ELTIF distribuit către investitori de retail în clasele relevante de unități sau acțiuni trebuie să prevadă că toți investitorii beneficiază de tratament egal și că nu se acordă tratament preferențial sau beneficii economice specifice unor investitori individuali sau grupuri de investitori în cadrul clasei sau claselor relevante.

(6)   Forma juridică a unui ELTIF distribuit către investitori de retail nu atrage o răspundere suplimentară pentru investitorul de retail și nu presupune angajamente suplimentare în numele unui astfel de investitor, în afară de capitalul angajat inițial.

(7)   Pe durata perioadei de subscriere și în decursul unei perioade de două săptămâni de la semnarea acordului inițial de angajament sau de subscriere pentru unități sau acțiuni ale ELTIF, investitorii de retail pot să își anuleze subscrierea și să își recupereze banii, fără nicio penalitate.

(8)   Administratorul unui ELTIF distribuit către investitorii de retail stabilește proceduri și mecanisme adecvate pentru soluționarea reclamațiilor adresate de investitorii de retail, care să le permită acestora să depună reclamații în limba oficială sau în una din limbile oficiale ale statului membru al acestora.”

21.

La articolul 31, alineatul (4) se modifică după cum urmează:

(a)

literele (a) și (b) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a)

prospectul ELTIF; și

(b)

documentul cu informații-cheie al ELTIF, în cazul distribuirii către investitori de retail.”;

(b)

litera (c) se elimină.

22.

La articolul 34, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Prerogativele ESMA în conformitate cu Directiva 2011/61/UE sunt exercitate, de asemenea, cu privire la prezentul regulament și în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului (*6).

(*6)  Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).”"

23.

Articolul 37 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 37

Examinare

(1)   Comisia examinează aplicarea prezentului regulament și analizează cel puțin următoarele elemente:

(a)

măsura în care ELTIF sunt distribuite în Uniune, inclusiv dacă AFIA menționați la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2011/61/UE ar putea avea un interes în distribuirea ELTIF;

(b)

aplicarea dispozițiilor privind autorizarea ELTIF, astfel cum se prevede la articolele 3-6;

(c)

dacă ar trebui actualizate dispozițiile privind registrul central public al ELTIF, astfel cum este prevăzut la articolul 3;

(d)

dacă ar trebui actualizate lista activelor și investițiilor eligibile, cerințele privind structura și diversificarea portofoliului, normele privind concentrarea, precum și limitele privind împrumutul de numerar;

(e)

impactul asupra diversificării activelor generat de aplicarea limitei de investiții pentru activele de investiții eligibile prevăzute la articolul 13 alineatul (1);

(f)

dacă ar trebui actualizate dispozițiile privind conflictele de interese prevăzute la articolul 12;

(g)

aplicarea articolului 18 și impactul respectivei aplicări asupra politicii de răscumpărare și a duratei de funcționare a ELTIF;

(h)

dacă cerințele în materie de transparență prevăzute în capitolul IV sunt adecvate;

(i)

dacă dispozițiile privind distribuirea unităților sau acțiunilor ELTIF prevăzute în capitolul V sunt adecvate și asigură o protecție eficace a investitorilor, inclusiv a investitorilor de retail;

(j)

dacă ELTIF au avut o contribuție semnificativă la realizarea obiectivelor Uniunii, cum ar fi cele prevăzute în Pactul verde european și în alte domenii prioritare.

(2)   Până la 10 aprilie 2030, pe baza examinării menționate la alineatul (1) de la prezentul articol și după consultarea ESMA, Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a contribuției prezentului regulament și a ELTIF la finalizarea uniunii piețelor de capital și la îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 1 alineatul (2). Raportul este însoțit, dacă este cazul, de o propunere legislativă.”

24.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 37a

Examinarea aspectelor de sustenabilitate ale ELTIF

Până la 11 ianuarie 2026, Comisia efectuează o evaluare și prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului, însoțit de o propunere legislativă, dacă este cazul, cu privire la cel puțin următoarele:

(a)

dacă este fezabilă crearea unei denumiri opționale de «ELTIF distribuit ca fiind sustenabil din punctul de vedere al mediului» sau «ELTIF verde» și mai ales:

(i)

dacă o astfel de denumire ar trebui rezervată pentru ELTIF care sunt produse financiare care au ca obiectiv realizarea de investiții durabile în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului (*7);

(ii)

dacă o astfel de denumire ar trebui rezervată ELTIF care își investesc toate activele eligibile sau o parte semnificativă a acestora sau a activelor lor totale în activități sustenabile și, în caz afirmativ, modul în care urmează să fie definită partea semnificativă;

(iii)

dacă activitățile sustenabile pot fi legate de criteriile de durabilitate stabilite în actele delegate adoptate în temeiul articolului 10 alineatul (3), al articolului 11 alineatul (3), al articolului 12 alineatul (2), al articolului 13 alineatul (2), al articolului 14 alineatul (2) și al articolului 15 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului (*8);

(b)

dacă ar trebui să existe o obligație generală pentru ELTIF de a respecta, în deciziile lor de investiții, principiul «a nu prejudicia în mod semnificativ» în înțelesul articolului 2a din Regulamentul (UE) 2019/2088 sau dacă această obligație ar trebui să se limiteze la ELTIF distribuite ca fiind sustenabile din punctul de vedere al mediului sau verzi, în eventualitatea în care o astfel de denumire opțională este considerată fezabilă;

(c)

dacă există vreun potențial de îmbunătățire a cadrului pentru ELTIF printr-o contribuție mai semnificativă la obiectivele Pactului verde european, fără a submina natura ELTIF.

(*7)  Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare (JO L 317, 9.12.2019, p. 1)."

(*8)  Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088 (JO L 198, 22.6.2020, p. 13).”"

Articolul 2

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 10 ianuarie 2024.

ELTIF autorizate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2015/760 aplicabile înainte de 10 ianuarie 2024 și care respectă dispozițiile respective sunt considerate a respecta prezentul regulament până la 11 ianuarie 2029. ELTIF autorizate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2015/760 aplicabile înainte de 10 ianuarie 2024 care nu mobilizează capital suplimentar sunt considerate a respecta prezentul regulament.

În pofida celui de al treilea paragraf, un ELTIF autorizat înainte de 10 ianuarie 2024 poate alege să facă obiectul prezentului regulament, cu condiția ca autoritatea competentă a ELTIF să fie notificată în acest sens.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 15 martie 2023.

Pentru Parlamentul European

Președinta

R. METSOLA

Pentru Consiliu

Președintele

J. ROSWALL


(1)  JO C 290, 29.7.2022, p. 64.

(2)  Poziția Parlamentului European din 15 februarie 2023 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 7 martie 2023.

(3)  Regulamentul (UE) 2015/760 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind fondurile europene de investiții pe termen lung (JO L 123, 19.5.2015, p. 98).

(4)  Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare (JO L 317, 9.12.2019, p. 1).

(5)  Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088 (JO L 198, 22.6.2020, p. 13).

(6)  Regulamentul (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată, și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012 (JO L 347, 28.12.2017, p. 35).

(7)  Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

(8)  Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010 (JO L 174, 1.7.2011, p. 1).

(9)  Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP) (JO L 352, 9.12.2014, p. 1).

(10)  Directiva (UE) 2019/1160 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 de modificare a Directivelor 2009/65/CE și 2011/61/UE în ceea ce privește distribuția transfrontalieră a organismelor de plasament colectiv (JO L 188, 12.7.2019, p. 106).

(11)  Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).

(12)  Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 173, 12.6.2014, p. 190).

(13)  Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 173, 12.6.2014, p. 84).