15.2.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 47/1


REGULAMENTUL (UE) 2023/331 AL CONSILIULUI

din 14 februarie 2023

de modificare a anumitor regulamente ale Consiliului referitoare la măsuri restrictive în vederea introducerii unor dispoziții privind o derogare din rațiuni umanitare

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Uniunea Europeană este în măsură să impună măsuri restrictive, inclusiv înghețarea fondurilor și a resurselor economice, împotriva unor persoane fizice sau juridice, entități și organisme desemnate. Regulamentele Consiliului pun în aplicare astfel de măsuri.

(2)

La 9 decembrie 2022, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CSONU) a adoptat Rezoluția 2664 (2022). Punctul 1 al respectivei rezoluții introduce o derogare de la sancțiunile ce constau în înghețarea activelor impuse de Consiliul de Securitate sau de către Comitetul de sancțiuni al acestuia pentru asistența umanitară și alte activități prin care se oferă ajutor pentru nevoile umane de bază și este aplicabilă anumitor entități și persoane. În înțelesul prezentului regulament, punctul 1 din Rezoluția 2664 (2022) este denumit „derogarea din rațiuni umanitare”.

(3)

La 14 februarie 2023, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2023/338 (1) pentru a pune în aplicare Rezoluția 2664 (2022) în dreptul Uniunii.

(4)

Rezoluția 2664 (2022) subliniază că, în cazul în care derogarea din rațiuni umanitare intră în conflict cu rezoluțiile anterioare, aceasta înlocuiește rezoluțiile anterioare în ceea ce privește conflictul în cauză. Cu toate acestea, Rezoluția 2664 (2022) clarifică faptul că punctul 1 din Rezoluția 2615 (2021) a CSONU rămâne în vigoare.

(5)

În Rezoluția 2664 (2022) se solicită ca furnizorii care se bazează pe derogarea din rațiuni umanitare să depună eforturi rezonabile pentru a reduce la minimum acumularea oricăror beneficii interzise prin sancțiuni, obținute fie prin furnizare directă sau indirectă, fie prin deturnare de către persoanele sau entitățile enumerate în regulamentul relevant, inclusiv prin consolidarea strategiilor și proceselor de gestionare a riscurilor și de diligență necesară.

(6)

Modificările intră în domeniul de aplicare al tratatului și, prin urmare, este necesară o acțiune de reglementare la nivelul Uniunii pentru punerea lor în aplicare, în special pentru a se asigura aplicarea lor uniformă în toate statele membre.

(7)

Prin urmare, Regulamentele (CE) nr. 1210/2003 (2), (CE) nr. 305/2006 (3), (UE) nr. 356/2010 (4), (UE) nr. 224/2014 (5), (UE) nr. 1352/2014 (6) și (UE) 2022/2309 (7) ale Consiliului ar trebui modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 4, se adaugă următorul alineat:

„(4)   Alineatele (1), (2) și (3) nu se aplică punerii la dispoziție de fonduri sau resurse economice necesare pentru a asigura furnizarea la timp a asistenței umanitare și derularea altor activități prin care se oferă ajutor pentru nevoile umane de bază, atunci când asistența și activitățile menționate sunt desfășurate de:

(a)

Organizația Națiunilor Unite, inclusiv prin programele și fondurile și de către alte entități și organisme ale acesteia, precum și de agențiile specializate și organizațiile conexe ale acesteia;

(b)

organizații internaționale;

(c)

organizații umanitare cu statut de observator în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite și de membri ai respectivelor organizații umanitare;

(d)

organizații neguvernamentale finanțate bilateral sau multilateral care participă la planurile de răspuns umanitar ale Organizației Națiunilor Unite, la planurile de răspuns pentru refugiați, la alte apeluri sau clustere umanitare ale Organizației Națiunilor Unite coordonate de Oficiul Organizației Națiunilor Unite pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA);

(e)

angajații, beneficiarii, filialele sau partenerii de implementare ai entităților menționate la literele (a)-(d), pe durata și în măsura în care acționează în aceste calități; sau de

(f)

alte entități relevante, astfel cum au fost stabilite de Comitetul pentru sancțiuni.”

2.

Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 7

(1)   Se interzice participarea în cunoștință de cauză și deliberată la activități care au drept scop sau efect direct sau indirect eludarea articolului 4 alineatele (1)-(3) sau promovarea tranzacțiilor menționate la articolele 2 și 3.

(2)   Orice informație conform căreia dispozițiile prezentului regulament sunt sau au fost eludate se notifică autorităților competente ale statelor membre enumerate în anexa V și, direct sau prin intermediul acestor autorități competente, Comisiei.”

Articolul 2

La articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 305/2006 al Consiliului se adaugă următorul alineat:

„(4)   Alineatele (1) și (2) nu se aplică punerii la dispoziție de fonduri sau resurse economice necesare pentru a asigura furnizarea la timp a asistenței umanitare sau a sprijini alte activități prin care se oferă ajutor pentru nevoile umane de bază, atunci când asistența și activitățile menționate sunt desfășurate de:

(a)

Organizația Națiunilor Unite, inclusiv prin programele și fondurile și de către alte entități și organisme ale acesteia, precum și de agențiile specializate și organizațiile conexe ale acesteia;

(b)

organizații internaționale;

(c)

organizații umanitare cu statut de observator în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite și de membri ai respectivelor organizații umanitare;

(d)

organizații neguvernamentale finanțate bilateral sau multilateral care participă la planurile de răspuns umanitar ale Organizației Națiunilor Unite, la planurile de răspuns pentru refugiați, la alte apeluri sau clustere umanitare ale Organizației Națiunilor Unite coordonate de Oficiul Organizației Națiunilor Unite pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA);

(e)

angajații, beneficiarii, filialele sau partenerii de implementare ai entităților menționate la literele (a)-(d), pe durata și în măsura în care acționează în aceste calități; sau

(f)

alte entități relevante, astfel cum au fost stabilite de Comitetul pentru sancțiuni.”

Articolul 3

În Regulamentul (UE) nr. 356/2010 al Consiliului, articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

(1)   Articolul 2 alineatele (1) și (2) nu se aplică punerii la dispoziție de fonduri sau resurse economice necesare pentru a asigura furnizarea la timp a asistenței umanitare sau a sprijini alte activități prin care se oferă ajutor pentru nevoile umane de bază, atunci când asistența și activitățile menționate sunt desfășurate de:

(a)

Organizația Națiunilor Unite, inclusiv prin programele, fondurile și de către alte entități și organisme ale acesteia, precum și de agențiile specializate și organizațiile conexe ale acesteia;

(b)

organizații internaționale;

(c)

organizații umanitare cu statut de observator în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite și de membri ai respectivelor organizații umanitare;

(d)

organizații neguvernamentale finanțate bilateral sau multilateral care participă la planurile de răspuns umanitar ale Organizației Națiunilor Unite, la planurile de răspuns pentru refugiați, la alte apeluri sau clustere umanitare ale Organizației Națiunilor Unite coordonate de Oficiul Organizației Națiunilor Unite pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA);

(e)

angajații, beneficiarii, filialele sau partenerii de implementare ai entităților menționate la literele (a)-(d), pe durata și în măsura în care acționează în aceste calități; sau

(f)

alte entități relevante, astfel cum au fost stabilite de Comitetul pentru sancțiuni.

(2)   Derogarea prevăzută la alineatul (1) nu angajează în niciun fel răspunderea persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor care au pus la dispoziție fonduri sau resurse economice, în cazul în care acestea nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat să suspecteze că acțiunile lor nu vor face obiectul acestei derogări.”

Articolul 4

Regulamentul (UE) nr. 224/2014 al Consiliului se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 5, se adaugă următorul alineat:

„(4)   Alineatele (1) și (2) nu se aplică punerii la dispoziție de fonduri sau resurse economice necesare pentru a asigura furnizarea la timp a asistenței umanitare sau a sprijini alte activități prin care se oferă ajutor pentru nevoile umane de bază, atunci când asistența și activitățile menționate sunt desfășurate de:

(a)

Organizația Națiunilor Unite, inclusiv prin programele, fondurile și de către alte entități și organisme ale acesteia, precum și de agențiile specializate și organizațiile conexe ale acesteia;

(b)

organizații internaționale;

(c)

organizații umanitare cu statut de observator în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite și de membri ai respectivelor organizații umanitare;

(d)

organizații neguvernamentale finanțate bilateral sau multilateral care participă la planurile de răspuns umanitar ale Organizației Națiunilor Unite, la planurile de răspuns pentru refugiați, la alte apeluri sau clustere umanitare ale Organizației Națiunilor Unite coordonate de Oficiul Organizației Națiunilor Unite pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA);

(e)

angajații, beneficiarii, filialele sau partenerii de implementare ai entităților menționate la literele (a)-(d), pe durata și în măsura în care acționează în aceste calități; sau

(f)

alte entități relevante, astfel cum au fost stabilite de Comitetul pentru sancțiuni.”

2.

Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

Se interzice participarea în cunoștință de cauză și deliberată la activități care au drept scop sau efect eludarea măsurilor menționate la articolul 2, la articolul 5 alineatul (1) și la articolul 5 alineatul (2).”

Articolul 5

Regulamentul (UE) nr. 1352/2014 al Consiliului se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2, se adaugă următorul alineat:

„(3)   Alineatele (1) și (2) nu se aplică punerii la dispoziție de fonduri sau resurse economice necesare pentru a asigura furnizarea la timp a asistenței umanitare sau a sprijini alte activități prin care se oferă ajutor pentru nevoile umane de bază, atunci când asistența și activitățile menționate sunt desfășurate de:

(a)

Organizația Națiunilor Unite, inclusiv prin programele, fondurile și de către alte entități și organisme ale acesteia, precum și de agențiile specializate și organizațiile conexe ale acesteia;

(b)

organizații internaționale;

(c)

organizații umanitare cu statut de observator în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite și membri ai respectivelor organizații umanitare;

(d)

organizații neguvernamentale finanțate bilateral sau multilateral care participă la planurile de răspuns umanitar ale Organizației Națiunilor Unite, la planurile de răspuns pentru refugiați, la alte apeluri sau clustere umanitare ale Organizației Națiunilor Unite coordonate de Oficiul Organizației Națiunilor Unite pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA);

(e)

angajații, beneficiarii, filialele sau partenerii de implementare ai entităților menționate la literele (a)-(d), pe durata și în măsura în care acționează în aceste calități; sau de

(f)

alte entități relevante, astfel cum au fost stabilite de Comitetul pentru sancțiuni.”

2.

Articolul 3a se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 3a

(1)   Prin derogare de la articolele 1a și 2, autoritățile competente ale statelor membre pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate și cu condiția ca Comitetul de sancțiuni să fi stabilit , de la caz la caz, că este necesară o derogare pentru a facilita activitatea Organizației Națiunilor Unite și a altor organizații umanitare în Yemen sau în orice alt scop conform cu obiectivele RCSONU 2140 (2014) și RCSONU 2216 (2015):

(a)

furnizarea de asistență tehnică, finanțare sau asistență financiară în legătură cu activitățile descrise la articolul 1a;

(b)

deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice.

(2)   Alineatul (1) litera (b) nu aduce atingere articolului 2 alineatul (3).”

3.

Articolul 10 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 10

Se interzice participarea în cunoștință de cauză și deliberată la activități care au drept scop sau efect eludarea măsurilor menționate la articolul 2 alineatele (1) și (2).”

Articolul 6

Articolul 5 din Regulamentul (UE) 2022/2309 al Consiliului se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5

Articolul 3 alineatele (1) și (2) nu se aplică punerii la dispoziție de fonduri sau resurse economice necesare pentru a asigura furnizarea la timp a asistenței umanitare sau a sprijini alte activități prin care se oferă ajutor pentru nevoile umane de bază, atunci când asistența și activitățile menționate sunt desfășurate de:

(a)

Organizația Națiunilor Unite, inclusiv prin programele, fondurile și de către alte entități și organisme ale acesteia, precum și de agențiile specializate și organizațiile conexe ale acesteia;

(b)

organizații internaționale;

(c)

organizații umanitare cu statut de observator în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite și de membri ai respectivelor organizații umanitare;

(d)

organizații neguvernamentale finanțate bilateral sau multilateral care participă la planurile de răspuns umanitar ale Organizației Națiunilor Unite, la planurile de răspuns pentru refugiați, la alte apeluri sau clustere umanitare ale Organizației Națiunilor Unite coordonate de Oficiul Organizației Națiunilor Unite pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA);

(e)

angajații, beneficiarii, filialele sau partenerii de implementare ai entităților menționate la literele (a)-(d), pe durata și în măsura în care acționează în aceste calități; sau de

(f)

alte entități relevante, astfel cum au fost stabilite de Comitetul pentru sancțiuni.”

Articolul 7

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 februarie 2023.

Pentru Consiliu

Președintele

E. SVANTESSON


(1)  A se vedea pagina 50 din prezentul Jurnal Oficial.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului din 7 iulie 2003 privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2465/96 (JO L 169, 8.7.2003, p. 6).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 305/2006 al Consiliului din 21 februarie 2006 de impunere a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane suspectate de implicare în asasinarea fostului prim-ministru libanez Rafiq Hariri (JO L 51, 22.2.2006, p. 1).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 356/2010 al Consiliului din 26 aprilie 2010 de impunere a anumitor măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva unor persoane fizice sau juridice, entități sau organisme, având în vedere situația din Somalia (JO L 105, 27.4.2010, p. 1).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 224/2014 al Consiliului din 10 martie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Centrafricană (JO L 70, 11.3.2014, p. 1).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 1352/2014 al Consiliului din 18 decembrie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Yemen (JO L 365, 19.12.2014, p. 60).

(7)  Regulamentul (UE) 2022/2309 al Consiliului din 25 noiembrie 2022 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Haiti (JO L 307, 28.11.2022, p. 17).