20.1.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 19/92


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/140 AL COMISIEI

din 19 ianuarie 2023

de modificare pentru a 332-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida (1), în special articolul 7 alineatul (1) litera (a) și articolul 7a alineatul (1),

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 cuprinde lista persoanelor, a grupurilor și a entităților cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în temeiul regulamentului respectiv.

(2)

La 16 ianuarie 2023, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit în temeiul Rezoluțiilor 1267(1999), 1989(2011) și 2253(2015) ale Consiliului de Securitate al ONU, a adăugat o mențiune pe lista persoanelor, a grupurilor și a entităților cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice.

(3)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar trebui modificată în consecință.

(4)

Pentru a se asigura eficacitatea măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare imediat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 ianuarie 2023.

Pentru Comisie,

Pentru Președintă,

Directorul general

Direcția Generală Stabilitate Financiară, Servicii Financiare și Uniunea Piețelor de Capital


(1)  JO L 139, 29.5.2002, p. 9.


ANEXĂ

În anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002, la rubrica „Persoane fizice” se adaugă următoarea mențiune:

„ABDUL REHMAN MAKKI [alias cert: (a) Abdur Rehman Makki; (b) Abdur Rahman Makki; (c) Abdul Rahman Makki; (d) Hafiz Abdul Rahman Makki; (e) Hafiz Abdul Rehman Makki; (f) Hafiz Abdul Rehman]. Data nașterii: 10.12.1954. Locul nașterii: Bahawalpur, provincia Punjab, Pakistan. Cetățenie: pakistaneză. Pașaport nr.: (a) CG9153881 (pașaport pakistanez emis la 2.11.2007; (b) A5199819 (pașaport pakistanez). Număr național de identificare: (a) 6110111883885 (pakistanez); (b) 34454009709 (pakistanez). Adresă: Tayyiba Markaz, Muridke, provincia Punjab, Pakistan. Alte informații: Amir/șef adjunct al grupului LASHKAR-E-TAYYIBA (LET), cunoscut și sub denumirea JAMAAT-UD-DAWA (JUD), și șef al departamentului Afaceri politice al JUD/LET. De asemenea, a ocupat funcția de șef al departamentului Relații externe al LET și de membru al Shura (organul de conducere). Cumnat al șefului JUD/LET, Hafiz Muhammad Saeed.Numele tatălui este Hafiz Abdullah Bahwalpuri. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 16.1.2023.”