25.8.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 210/30


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/1662 A COMISIEI

din 16 august 2023

privind cererea de înregistrare, în temeiul Regulamentului (UE) 2019/788 al Parlamentului European și al Consiliului, a inițiativei cetățenești europene intitulate „Conservarea și dezvoltarea culturii, educației, limbii și tradițiilor ucrainene în statele UE”

(Numai textul în limba engleză este autentic)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2019/788 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind inițiativa cetățenească europeană (1), în special articolul 6 alineatele (2) și (3),

întrucât:

(1)

La 17 iulie 2023, Comisiei Europene i-a fost prezentată o cerere de înregistrare a unei inițiative cetățenești europene intitulate „Conservarea și dezvoltarea culturii, educației, limbii și tradițiilor ucrainene în statele UE”.

(2)

Această cerere urmează cererii de înregistrare a unei inițiative cetățenești europene intitulate „Inițiativa cetățenească a Uniunii Europene privind acordarea unui statut special limbii ucrainene în Uniunea Europeană”, care a fost prezentată Comisiei la 26 aprilie 2023.

(3)

Prin scrisoarea din 24 mai 2023 [C(2023) 3440 final], în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2019/788, Comisia a informat grupul de organizatori că, în ceea ce privește cererea de înregistrare depusă la 26 aprilie 2023, cerințele de înregistrare prevăzute la articolul 6 alineatul (3) primul paragraf literele (a), (d) și (e) din regulamentul respectiv sunt îndeplinite și că articolul 6 alineatul (3) primul paragraf litera (b) din regulamentul respectiv nu este aplicabil. Comisia a explicat însă și că inițiativa nu îndeplinește cerința stabilită la articolul 6 alineatul (3) primul paragraf litera (c) din Regulamentul (UE) 2019/788. Inițiativa a menționat Carta europeană a limbilor regionale și minoritare a Consiliului Europei ca temei juridic relevant, în loc de dispoziții ale tratatelor. În examinarea obiectivelor inițiativei, Comisia a făcut trimitere la articolul 342 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și a explicat că acest lucru nu oferă un temei juridic care să permită Comisiei să propună un regulament al Consiliului care să reglementeze utilizarea limbii ucrainene în instituțiile Uniunii, întrucât articolul 342 din TFUE nu prevede niciun rol pentru Comisie. În mod similar, în ceea ce privește dreptul de a utiliza limba ucraineană pentru a comunica cu autoritățile locale și cu organismele guvernamentale, Comisia nu este împuternicită să propună niciun act legislativ în acest sens. În ceea ce privește obiectivul sensibilizării cu privire la diversitatea lingvistică și multilingvism în Uniune și de promovare a politicilor care sprijină protecția și promovarea limbilor și culturilor minoritare în întreaga Europă, deși Comisia ar putea propune acte legislative în temeiul articolului 167 din TFUE, potrivit articolului 167 alineatul (5) din TFUE, orice acțiune a Comisiei ar trebui să se limiteze la „măsuri de stimulare”. Prin urmare, Comisia a informat organizatorii, în temeiul articolului 6 alineatul (4) primul paragraf din Regulamentul (UE) 2019/788, că ar putea fie să modifice inițiativa pentru a ține seama de evaluarea Comisiei, fie să mențină sau să retragă inițiativa inițială, în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2019/788.

(4)

La 17 iulie 2023, grupul de organizatori a transmis din nou inițiativa.

(5)

Organizatorii au formulat obiectivele inițiativei modificate după cum urmează: „pentru ca UE să ia măsuri suplimentare de sprijinire a refugiaților ucraineni. Comisia ar putea propune acte legislative bazate pe articolul 167 din TFUE, punând accentul pe diversitatea națională și regională și pe patrimoniul cultural. Inițiativa urmărește să elimine lacunele culturale și să capaciteze patrimoniul cultural și lingvistic ucrainean în comunitatea UE, promovând un sentiment de apartenență și promovând integrarea refugiaților ucraineni. Putem acționa în direcția unei Europe mai favorabile incluziunii și mai armonioase prin recunoașterea și acceptarea diversității lingvistice și a identităților culturale, prin crearea unei structuri paneuropene de centre de integrare”.

(6)

O anexă la inițiativa modificată oferă detalii suplimentare cu privire la obiectul, obiectivele și contextul inițiativei. Aceasta se referă la conservarea culturii, a limbii, a tradițiilor și a patrimoniului refugiaților ucraineni și la „formularea unei strategii legislative pentru protejarea limbii ucrainene ca viitoare limbă a UE”. În acest context, anexa menționează statutul Ucrainei de țară candidată la aderarea la Uniune printre „argumentele integrării depline a cetățenilor ucraineni în comunitatea europeană”. Prin urmare, inițiativa modificată urmărește „să mențină și să dezvolte cultura, educația, limba și tradițiile ucrainene în țările UE” în temeiul articolului 167 alineatele (2), (3) și (4) din TFUE. Pentru a atinge aceste obiective, organizatorii propun înființarea unor centre de informare în statele membre cu o populație ucraineană de refugiați de cel puțin 10 000 de persoane, „cu sprijin financiar și sub auspiciile structurilor Uniunii Europene”.

(7)

Comisia consideră că măsurile solicitate de inițiativă ar putea, în principiu, să fie propuse în temeiul articolului 79 alineatul (4) din TFUE, care permite adoptarea de „măsuri pentru încurajarea și sprijinirea acțiunii statelor membre, cu scopul de a favoriza integrarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere legală pe teritoriul lor”, dar „excluzând orice armonizare a actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale statelor membre”. Cu condiția ca inițiativa să se limiteze la promovarea integrării refugiaților ucraineni în statele membre în cauză, articolul 79 alineatul (4) din TFUE ar constitui un temei juridic adecvat. O astfel de integrare ar putea implica dobândirea cunoașterii limbilor naționale și a societății statelor membre în cauză în vederea facilitării comunicării dintre refugiații ucraineni și cetățenii Uniunii, precum și a încurajării interacțiunii și a dezvoltării relațiilor sociale dintre aceștia.

(8)

Comisia consideră, de asemenea, că articolul 78 alineatul (2) litera (c) din TFUE, potrivit căruia pot fi adoptate măsuri legislative pentru „un sistem comun de protecție temporară a persoanelor strămutate în cazul unui aflux masiv”, ar putea constitui un temei juridic suplimentar, cu condiția ca inițiativa să fie limitată la refugiații ucraineni care beneficiază numai de protecție temporară și ca domeniul de aplicare temporal al inițiativei să fie apoi limitat la durata protecției temporare.

(9)

În plus, în ceea ce privește măsurile specifice propuse de inițiativa modificată pentru conservarea culturii, limbii, tradițiilor și patrimoniului poporului ucrainean, Comisia are competența de a prezenta o propunere de act juridic al Uniunii în temeiul articolului 167 din TFUE, pentru a îmbunătăți cunoașterea și diseminarea culturii popoarelor europene și pentru a salvgarda patrimoniul cultural. Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 167 alineatul (5) din TFUE, orice acțiune a Comisiei în această privință ar trebui să se limiteze la propunerea de „măsuri de stimulare”.

(10)

Din aceste motive, Comisia consideră că niciuna dintre părțile inițiativei modificate nu se află, în mod vădit, în afara sferei sale de competență în virtutea căreia Comisia poate prezenta o propunere de act juridic al Uniunii în scopul punerii în aplicare a tratatelor.

(11)

Această concluzie nu aduce atingere evaluării efectuate pentru a se stabili dacă în acest caz ar fi îndeplinite condițiile concrete de fond necesare pentru o acțiune din partea Comisiei, inclusiv respectarea principiilor proporționalității, subsidiarității și compatibilității cu drepturile fundamentale.

(12)

Grupul de organizatori a furnizat dovezi corespunzătoare că aceasta îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 5 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2019/788 și a desemnat persoanele de contact în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) primul paragraf din același regulament.

(13)

Inițiativa modificată propusă nu este vădit abuzivă, neserioasă sau vexatorie și nici nu contravine vădit valorilor Uniunii, astfel cum sunt prevăzute la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană sau drepturilor consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

(14)

Prin urmare, inițiativa intitulată „Conservarea și dezvoltarea culturii, educației, limbii și tradițiilor ucrainene în statele UE” ar trebui înregistrată.

(15)

Concluzia conform căreia sunt îndeplinite condițiile de înregistrare prevăzute la articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2019/788 nu înseamnă confirmarea în vreun fel de către Comisie a corectitudinii factuale a conținutului inițiativei modificate, care ține de responsabilitatea exclusivă a grupului de organizatori ai inițiativei. Conținutul inițiativei modificate exprimă doar punctele de vedere ale grupului de organizatori și nu se poate considera în niciun caz că acesta reflectă opiniile Comisiei,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se înregistrează inițiativa intitulată „Conservarea și dezvoltarea culturii, educației, limbii și tradițiilor ucrainene în statele UE”.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează grupului de organizatori ai inițiativei cetățenești „Conservarea și dezvoltarea culturii, educației, limbii și tradițiilor ucrainene în statele UE”, reprezentat de domnul Konstantins ČERŅENOKS și de domnul Dmitrijs SARAFANOVS, care acționează în calitate de persoane de contact.

Adoptată la Bruxelles, 16 august 2023.

Pentru Comisie

Věra JOUROVÁ

Vicepreședintă


(1)  JO L 130, 17.5.2019, p. 55.