20.6.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 157/47


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2023/1189 A CONSILIULUI

din 19 iunie 2023

privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/788/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Democratică Congo

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 alineatul (2),

având în vedere Decizia 2010/788/PESC a Consiliului din 20 decembrie 2010 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Democratică Congo (1), în special articolul 6 alineatul (2),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 20 decembrie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/788/PESC.

(2)

La 12 decembrie 2016, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2016/2231 (2) ca reacție la obstrucționarea procesului electoral și la încălcările drepturilor omului din Republica Democratică Congo. Decizia (PESC) 2016/2231 a modificat Decizia 2010/788/PESC și a introdus măsuri restrictive autonome la articolul 3 alineatul (2) din Decizia 2010/788/PESC.

(3)

În urma hotărârilor Tribunalului în cauzele T-93/22 (3) și T-94/22 (4), Consiliul consideră că două rubrici ar trebui să fie eliminate de pe lista persoanelor fizice sau juridice, entităților și organismelor prevăzută în anexa II la Decizia 2010/788/PESC.

(4)

Prin urmare, Decizia 2010/788/PESC ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa II la Decizia 2010/788/PESC se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 19 iunie 2023.

Pentru Consiliu

Președintele

E. BUSCH


(1)  JO L 336, 21.12.2010, p. 30.

(2)  Decizia (PESC) 2016/2231 a Consiliului din 12 decembrie 2016 de modificare a Deciziei 2010/788/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo (JO L 336 I, 12.12.2016, p. 7).

(3)  Hotărârea Tribunalului din 8 martie 2023, Ramazani Shadary/Consiliu, T-93/22, ECLI:EU:T:2023:122.

(4)  Hotărârea Tribunalului din 8 martie 2023, Mutondo/Consiliu, T-94/22, ECLI:EU:T:2023:120.


ANEXĂ

De pe lista prevăzută în secțiunea A („Persoane”) din anexa II la Decizia 2010/788/PESC, se elimină următoarele rubrici:

„8.

Emmanuel Ramazani SHADARY;

9.

Kalev MUTONDO.”