1.6.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 142/34


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/1060 A COMISIEI

din 30 mai 2023

privind un standard armonizat pentru metodele de încercare și cerințele pentru a demonstra că capacele și capacele din plastic rămân atașate recipientelor pentru băuturi, elaborat în sprijinul Directivei (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1), în special articolul 10 alineatul (6),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (4) din Directiva (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului (2), produsele din plastic de unică folosință menționate la articolul 6 alineatul (1) din directiva respectivă care sunt conforme cu standardele armonizate sau cu părți ale acestora, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt considerate a fi conforme cu cerințele prevăzute la articolul 6 alineatul (1) din directiva menționată care sunt vizate de standardele respective sau de părți ale acestora.

(2)

Prin Decizia de punere în aplicare C(2020) 7244 (3), Comisia a înaintat Comitetului European de Standardizare (CEN) o cerere de elaborare a unui nou standard armonizat privind anumite recipiente din plastic de unică folosință pentru băuturi, având o capacitate de până la trei litri și capace și capace din plastic, în sprijinul articolului 6 alineatul (1) din Directiva (UE) 2019/904.

(3)

Pe baza cererii prevăzute în Decizia de punere în aplicare C(2020) 7244, CEN a elaborat noul standard armonizat EN 17665:2022+A1:2023.

(4)

Comisia, împreună cu CEN, a evaluat dacă standardul elaborat de CEN respectă cerința prevăzută în Decizia de punere în aplicare C(2020) 7244.

(5)

Standardul armonizat EN 17665:2022+A1:2023 îndeplinește cerințele pe care le vizează și care sunt prevăzute în Directiva (UE) 2019/904. Prin urmare, este oportun să se publice referințele acestui standard în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(6)

Conformitatea cu un standard armonizat conferă o prezumție de conformitate cu cerințele esențiale corespunzătoare stabilite în legislația de armonizare a Uniunii, începând de la data publicării referinței standardului respectiv în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Prin urmare, prezenta decizie trebuie să intre în vigoare la data publicării,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Trimiterea la standardul armonizat „EN 17665:2022+A1:2023, Ambalare. Metode de încercare și cerințe pentru a demonstra că capacele și capacele din plastic rămân atașate recipientelor pentru băuturi”, elaborat în sprijinul Directivei (UE) 2019/904, se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 30 mai 2023.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 316, 14.11.2012, p. 12.

(2)  Directiva (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului (JO L 155, 12.6.2019, p. 1).

(3)  Decizia de punere în aplicare C(2020) 7244 a Comisiei din 27 octombrie 2020 privind o cerere de standardizare adresată Comitetului European de Standardizare în ceea ce privește anumite recipiente din plastic de unică folosință pentru băuturi, având o capacitate de până la trei litri și capace și capace din plastic, în sprijinul Directivei (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului.