4.8.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 275/19


DECIZIA A CONSILIULUI

din 14 iulie 2023

de modificare a Deciziei 98/481/CE de aprobare a auditorilor externi ai Băncii Centrale Europene

(2023/C 275/08)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Protocolul privind statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 27.1,

având în vedere Recomandarea BCE/2023/15 a Băncii Centrale Europene din 6 iunie 2023 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Băncii Centrale Europene (1),

întrucât:

(1)

Auditul conturilor Băncii Centrale Europene (BCE) și ale băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro urmează se efectuează de auditori externi independenți recomandați de Consiliul guvernatorilor BCE și aprobați de Consiliul Uniunii Europene.

(2)

În 2017, BCE a selectat Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft drept auditori externi pentru exercițiile financiare 2018-2022, cu opțiunea prelungirii acestui mandat pentru exercițiile financiare 2023 și 2024 (2).

(3)

Mandatul Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft a încetat după efectuarea auditului aferent exercițiului financiar 2022. Prin urmare, este necesară desemnarea unor auditori externi începând cu exercițiul financiar 2023.

(4)

BCE intenționează să prelungească mandatul acordat Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft pentru exercițiile financiare 2023 și 2024. Această prelungire este posibilă conform aranjamentelor contractuale dintre BCE și Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

(5)

Consiliul guvernatorilor BCE a recomandat numirea Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft în calitatea de auditori externi ai BCE pentru exercițiile financiare 2023 și 2024.

(6)

Este oportun să se dea curs recomandării Consiliului guvernatorilor BCE și să se modifice Decizia 98/481/CE a Consiliului (3) în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Articolul 1 din Decizia 98/481/CE se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

Se aprobă numirea Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft în calitate de auditori externi ai BCE pentru exercițiile financiare 2023 și 2024.”

Articolul 2

Prezenta decizie produce efecte de la data notificării sale.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează BCE.

Adoptată la Bruxelles, 14 iulie 2023.

Pentru Consiliu

Președintele

L. PLANAS PUCHADES


(1)  JO C 208, 15.6.2023, p. 1.

(2)  Recomandarea BCE/2017/42 a Băncii Centrale Europene din 15 decembrie 2017 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Băncii Centrale Europene (JO C 444, 23.12.2017, p. 1).

(3)  Decizia 98/481/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 de aprobare a auditorilor externi ai Băncii Centrale Europene (JO L 216, 4.8.1998, p. 7).