28.2.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 63/56


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/438 A COMISIEI

din 24 februarie 2023

de acordare a unei derogări solicitate de anumite state membre în temeiul Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului pentru utilizarea altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor pentru schimbul și stocarea de informații pentru versiunea 2 a sistemului de control al importurilor 2

[notificată cu numărul C(2023) 1174]

(Numai textele în limbile croată, daneză, estonă, franceză, germană, greacă, neerlandeză, polonă, română și suedeză sunt autentice)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (1), în special articolul 6 alineatul (4) coroborat cu articolul 8 alineatul (2),

după consultarea Comitetului Codului vamal,

întrucât:

(1)

Articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 prevede că toate schimburile de informații dintre autoritățile vamale și dintre operatorii economici și autoritățile vamale, precum și stocarea acestor informații, în conformitate cu legislația vamală, se efectuează prin utilizarea tehnicilor de prelucrare electronică a datelor. În acest scop și în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, Comisia elaborează cerințe comune în materie de date.

(2)

Articolul 6 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 prevede posibilitatea Comisiei de a adopta decizii în cazuri excepționale pentru a permite unuia sau mai multor state membre să deroge de la utilizarea tehnicilor de prelucrare electronică a datelor pentru schimbul și stocarea informațiilor, dacă o astfel de derogare este justificată de situația specifică a statului membru solicitant și este acordată pentru o perioadă de timp specifică.

(3)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/2151 a Comisiei (2) stabilește programul de lucru referitor la dezvoltarea și instalarea sistemelor electronice prevăzute în Codul vamal al Uniunii (denumit în continuare „programul de lucru”). Programul de lucru enumeră sistemele electronice care urmează să fie dezvoltate și datele la care se preconizează că aceste sisteme vor deveni operaționale. Printre altele, programul specifică implementarea și plaja de instalare a sistemului de control al importurilor 2 („ICS2”) în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) și cu articolele 16, 46, 47 și 127-132 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013.

(4)

În plus, articolul 278 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 precizează termenul până la care pot fi utilizate, cu titlu tranzitoriu, alte mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor referitoare la declarațiile sumare de intrare și la analiza de risc în legătură cu mărfurile introduse pe teritoriul vamal al Uniunii.

(5)

În conformitate cu programul de lucru, începând cu 1 martie 2023, statele membre trebuie să fie pregătite să instaleze sistemul național de intrare ca o componentă națională a versiunii 2 a ICS2 pentru a face schimb și a stoca declarații sumare de intrare colectate de la operatorii economici pentru mărfuri transportate pe cale aeriană și trebuie să acorde operatorilor economici posibilitatea de a se conecta la sistem în cadrul plajei de instalare care durează până la 2 octombrie 2023 și, începând cu data la care s-au conectat, de a depune declarații sumare de intrare utilizând sistemul respectiv.

(6)

Cu toate acestea, au apărut trei situații majore și parțial neprevăzute, toate având un impact semnificativ asupra resurselor statelor membre și reprezentând provocări complementare pentru acestea: pandemia de COVID-19 a cauzat întârzieri substanțiale în ceea ce privește dezvoltarea informatică în Austria, Franța, Grecia și Țările de Jos. Retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană și creșterea bruscă a numărului de declarații vamale au necesitat redistribuirea resurselor și rearanjarea priorităților în cazul Franței și al Țărilor de Jos. Consecințele financiare ale invadării Ucrainei de către Rusia asupra activităților vamale ale țărilor învecinate sau din imediata apropiere geografică au agravat și mai mult situația și au necesitat resurse suplimentare în Austria. În special, dificultățile legate de achiziții publice și de licitații, precum și problemele bugetare și de personal generate de circumstanțele menționate anterior au avut un impact semnificativ asupra capacității statelor membre de a respecta termenele, astfel cum au menționat Austria, Belgia, Croația, Danemarca, Estonia, Franța, Grecia, Luxemburg, Polonia, România și Suedia.

(7)

Aceste circumstanțe specifice au cauzat întârzieri semnificative în dezvoltarea informatică în curs și au împiedicat anumite state membre să finalizeze instalarea mijloacelor informatice pentru sistemul național de intrare ca și componenta națională a versiunii 2 a ICS2 până la 1 martie 2023. Prin urmare, la 16 mai 2022 Estonia, la 19 mai 2022 Țările de Jos, la 25 mai 2022 România, la 3 iunie 2022 Grecia, la 7 iunie 2022 Franța, la 23 septembrie 2022 Danemarca, la 28 octombrie 2022 Austria, la 15 decembrie 2022 Suedia, la 19 decembrie 2022 Belgia, la 22 decembrie 2022 Luxemburg, la 23 decembrie 2022 Croația și la 23 ianuarie 2023 Polonia au solicitat să utilizeze alte mijloace pentru schimbul și stocarea de informații decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor, în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 952/2013.

(8)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (4) al treilea paragraf din regulamentul menționat anterior, astfel de derogări nu ar trebui să afecteze schimbul de informații între statul membru căruia i se adresează și alte state membre și nici schimbul și stocarea de informații în alte state membre în scopul aplicării legislației vamale. Austria, Belgia, Croația, Danemarca, Estonia, Franța, Grecia, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, România și Suedia trebuie să notifice Comisiei progresele înregistrate la instalarea sistemului național de intrare al versiunii 2 a ICS2 în ceea ce privește mărfurile transportate pe cale aeriană, ca parte a procesului de raportare a progreselor prevăzut la articolul 278a din Regulamentul (UE) nr. 952/2013. Trebuie să se asigure comunicarea și schimbul de informații privind planificarea la nivel național, astfel cum se prevede la articolul 4 din Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/2151.

(9)

Având în vedere importanța sistemului ICS2 în stabilirea unei abordări integrate la nivelul UE pentru consolidarea gestionării riscurilor vamale și în asigurarea securității și siguranței înainte de sosire, facilitând totodată libera circulație a comerțului legitim, precum și având în vedere natura și complexitatea sistemului ICS2, modificările necesare alinierii la cerințele Codului vamal al Uniunii au repercusiuni și asupra altor sisteme informatice conexe sau dependente. Prin urmare, durata derogării ar trebui menținută la un nivel minim strict. În acest context și având în vedere impactul circumstanțelor excepționale care au cauzat întârzieri în ceea ce privește dezvoltarea informatică în curs a versiunii 2 a ICS 2 în statele membre și stadiul actual al acestei dezvoltări, derogarea ar trebui să dureze cel mult până la 30 iunie 2023,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Statele membre pot utiliza alte mijloace pentru schimbul și stocarea de informații decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor în cadrul componentei comune a versiunii 2 a sistemului electronic prevăzute la articolul 182 din Regulamentul (UE) 2015/2447 (3) („ICS2”) până la 30 iunie 2023, cu condiția ca utilizarea altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor să nu afecteze schimbul de informații între un stat membru și alte state membre sau schimbul și stocarea de informații în alte state membre în scopul aplicării legislației vamale.

(2)   În scopul respectării condiției prevăzute la alineatul (1), statele membre utilizează sistemul electronic menționat la articolul 36 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2015/2447 („CRMS”) pentru a face schimb de informații după cum urmează:

(a)

autoritățile vamale ale statelor membre cărora le-au fost comunicate datele declarației sumare de intrare prin intermediul ICS2, astfel cum se menționează la articolul 186 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) 2015/2447, comunică rezultatele analizei lor de risc biroului vamal de primă intrare din statul membru căruia i se acordă derogarea prevăzută la alineatul (1);

(b)

biroul vamal de primă intrare menționat la articolul 186 alineatul (7) primul paragraf din Regulamentul (UE) 2015/2447 trebuie să comunice recomandarea de a controla mărfurile unui birou vamal, menționat la articolul 186 alineatul (7) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2015/2447, dintr-un stat membru căruia i se acordă derogarea prevăzută la alineatul (1);

(c)

biroul vamal al unui stat membru căruia i se acordă o derogare prevăzută la alineatul (1), menționat la articolul 186 alineatul (7) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2015/2447, trebuie să comunice decizia privind controlul mărfurilor menționate la litera (b) tuturor birourilor vamale potențial vizate de circulația mărfurilor;

(d)

biroul vamal al unui stat membru căruia i se acordă derogarea prevăzută la alineatul (1) trebuie să comunice rezultatele controlului pe care l-a efectuat altor autorități vamale ale statelor membre, în conformitate cu articolul 186 alineatul (7a) din Regulamentul (UE) 2015/2447.

Articolul 2

Prezenta decizie se aplică de la 1 martie 2023 până la 30 iunie 2023.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Regatului Belgiei, Regatului Danemarcei, Republicii Estonia, Republicii Elene, Republicii Franceze, Republicii Croația, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polonia, României și Regatului Suediei.

Adoptată la Bruxelles, 24 februarie 2023.

Pentru Comisie

Paolo GENTILONI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/2151 a Comisiei din 13 decembrie 2019 de stabilire a programului de lucru referitor la dezvoltarea și instalarea sistemelor electronice prevăzute în Codul vamal al Uniunii (JO L 325, 16.12.2019, p. 168).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 558).