30.1.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 26/44


DECIZIA (PESC) 2023/191 A CONSILIULUI

din 27 ianuarie 2023

de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 31 iulie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/512/PESC (1).

(2)

În Rezoluția sa ES-11/1, adoptată la 2 martie 2022, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU) a condamnat în termenii cei mai fermi agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei, care încalcă articolul 2 alineatul (4) din Carta ONU. În Rezoluția sa ES-11/4, adoptată la 12 octombrie 2022, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, luând act de declarația Secretarului General al ONU din 29 septembrie 2022, în care acesta a reamintit că orice anexare a teritoriului unui stat de către un alt stat prin folosirea forței sau a amenințării cu forța constituie o încălcare a principiilor Cartei și ale dreptului internațional, a condamnat organizarea de către Federația Rusă în mod ilegal a unor așa-numite „referendumuri” în regiuni din interiorul frontierelor recunoscute la nivel internațional ale Ucrainei și tentativa de anexare ilegală a regiunilor Donețk, Herson, Luhansk și Zaporijia din Ucraina, în urma organizării respectivelor așa-numite „referendumuri”. În ordinul său obligatoriu cuprinzând măsuri provizorii emis la 16 martie 2022, Curtea Internațională de Justiție a dispus ca Federația Rusă să suspende imediat operațiunile militare pe care le-a inițiat pe teritoriul Ucrainei.

(3)

Atât timp cât acțiunile ilegale ale Federației Ruse continuă să încalce interdicția privind folosirea forței, care este o normă imperativă de drept internațional, este oportun să se mențină în vigoare toate măsurile impuse de Uniune și să se ia măsuri suplimentare, dacă este necesar. Astfel, Decizia 2014/512/PESC ar trebui să fie reînnoită pentru o perioadă suplimentară de șase luni.

(4)

Prin urmare, Decizia 2014/512/PESC ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

La articolul 9 din Decizia 2014/512/PESC, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Prezenta decizie se aplică până la 31 iulie 2023.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 27 ianuarie 2023.

Pentru Consiliu

Președintele

J. ROSWALL


(1)  Decizia 2014/512/PESC a Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 229, 31.7.2014, p. 13).