23.3.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 84/26


Rectificare la Regulamentul (UE, Euratom) 2022/2434 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 decembrie 2022 de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 în ceea ce privește stabilirea unei strategii de finanțare diversificate ca metodă generală de împrumut

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 319 din 13 decembrie 2022 )

La pagina 3, considerentul 12:

în loc de:

„(12)

Din motive de securitate juridică și de claritate în ceea ce privește asistența financiară deja acordată și în ceea ce privește asistența financiară acordată în temeiul Regulamentului (UE) …/… al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de acordare de sprijin Ucrainei pentru 2023 (asistență macrofinanciară +) (7), prezentul regulament ar trebui să se aplice numai programelor de asistență financiară pentru care actele de bază intră în vigoare la 9 noiembrie 2022 sau după respectiva dată.

se citește:

„(12)

Din motive de securitate juridică și de claritate în ceea ce privește asistența financiară deja acordată și în ceea ce privește asistența financiară acordată în temeiul Regulamentului (UE) 2022/2463 al Parlamentului European și al Consiliului (7), prezentul regulament ar trebui să se aplice numai programelor de asistență financiară pentru care actele de bază intră în vigoare la 9 noiembrie 2022 sau după respectiva dată.