3.12.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 311/1


REGULAMENTUL (UE) 2022/2367 AL CONSILIULUI

din 3 decembrie 2022

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia (PESC) 2022/2369 a Consiliului din 3 decembrie 2022 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 31 iulie 2014, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 833/2014 (2) privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina.

(2)

Prin Regulamentul (UE) nr. 833/2014 sunt puse în aplicare anumite măsuri prevăzute în Decizia 2014/512/PESC a Consiliului (3).

(3)

La 6 octombrie 2022, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2022/1909 (4) prin care a fost introdusă o derogare de la interdicția de a furniza servicii de transport maritim și de la interdicția de a furniza asistență tehnică, servicii de intermediere sau finanțare ori asistență financiară în legătură cu transportul maritim către țări terțe al țițeiului sau al produselor petroliere care sunt originare din Rusia sau sunt exportate din Rusia, achiziționate la un preț egal sau inferior plafonului prețurilor prestabilit, convenit de Coaliția pentru plafonarea prețurilor. Derogarea respectivă este menită să atenueze consecințele negative asupra aprovizionării cu energie a țărilor terțe și să reducă creșterile prețurilor determinate de condiții de piață extraordinare, limitând în același timp veniturile din petrol ale Rusiei.

(4)

La 3 decembrie 2022, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2022/2369 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC. Prin Decizia (PESC) 2022/2369 se stabilește plafonul prețului, și anume prețul pe baril la care sau sub care țițeiul din Rusia beneficiază de derogarea de la interdicția de a furniza servicii de transport maritim și de la interdicția de a furniza asistență tehnică, servicii de intermediere sau finanțare ori asistență financiară în legătură cu transportul maritim către țări terțe.

(5)

Prin Decizia (PESC) 2022/2369 se clarifică interdicția existentă privind comercializarea și intermedierea țițeiului sau produselor petroliere rusești și se extinde derogarea privind plafonul prețului atunci când astfel de mărfuri sunt comercializate la un preț egal sau inferior plafonului prețului.

(6)

De asemenea, prin Decizia (PESC) 2022/2369 se prelungește perioada de tranziție aplicabilă în cazul serviciilor de transport de țiței și de anumite produse petroliere după fiecare modificare subsecventă a plafonului prețului pentru o perioadă de 90 de zile, la furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de finanțare ori de asistență financiară, în legătură cu transportul, în aceleași condiții. Această măsură este necesară pentru a se asigura aplicarea consecventă a plafonului prețului de către toți operatorii.

(7)

Prin Decizia (PESC) 2022/2369 se introduce o perioadă de tranziție de 45 de zile pentru navele care transportă țiței originar din Rusia, care a fost achiziționat și încărcat pe navă înainte de 5 decembrie 2022 și descărcat la portul de destinație finală înainte de 19 ianuarie 2023.

(8)

Prin Decizia (PESC) 2022/2369 se clarifică faptul că interdicția de a presta servicii legate de transportul de țiței sau produse petroliere rusești, efectuat de o navă aflată sub pavilionul unei țări terțe, se aplică în cazul navelor care au transportat în trecut astfel de mărfuri achiziționate la un preț care depășea plafonul prețului, cu condiția ca operatorul responsabil cu transportul respectiv să fi știut sau să fi avut motive întemeiate să suspecteze aceasta. Acest lucru este necesar pentru a asigura securitatea juridică.

(9)

Prin Decizia (PESC) 2022/2369 se introduce o derogare de la interdicția de a furniza servicii de transport maritim și de la interdicția de a furniza asistență tehnică, servicii de intermediere sau finanțare ori asistență financiară în legătură cu transportul maritim către țări terțe, în cazul în care acest lucru este necesar pentru prevenirea urgentă sau reducerea efectelor unui eveniment care poate să aibă un impact grav și semnificativ asupra sănătății și siguranței umane sau asupra mediului, ori ca răspuns la dezastre naturale.

(10)

În cele din urmă, prin Decizia (PESC) 2022/2369 se introduce o revizuire periodică a mecanismului de plafonare a prețurilor, pentru a se ține seama de eficacitatea măsurii în ceea ce privește rezultatele sale preconizate, punerea sa în aplicare, aderarea internațională la mecanismul de plafonare a prețurilor și alinierea informală la acesta, precum și de impactul său potențial asupra Uniunii și a statelor sale membre, și pentru a se răspunde evoluțiilor pieței, inclusiv posibilelor perturbări. Este necesar ca o astfel de revizuire să țină seama de obiectivele plafonului prețului, inclusiv de capacitatea acestuia de a reduce veniturile din petrol ale Rusiei, precum și de principiul conform căruia plafonul prețului ar trebui să fie cu cel puțin 5 % mai mic decât prețul mediu al pieței pentru petrolul și produsele petroliere rusești. Prețul mediu al pieței ar trebui să fie calculat în cooperare cu Agenția Internațională a Energiei. Orice considerații care ar putea afecta funcționarea și condițiile plafonului prețului urmează să fie discutate în cadrul Coaliției pentru plafonarea prețurilor, după discutarea în cadrul Consiliului. Pentru a evalua în timp util evoluțiile pieței, o astfel de revizuire ar trebui efectuată începând de la jumătatea lunii ianuarie 2023, iar ulterior Consiliul ar trebui să revină asupra chestiunii la fiecare două luni.

(11)

Având în vedere circumstanțele actuale, care pun la încercare competitivitatea transportului maritim din Uniune, precum și faptul că sectorul transportului maritim este un sector economic care se redresează lent, Comisia intenționează să adopte de urgență măsuri de sprijin adecvate, inclusiv prin continuarea dezvoltării instrumentelor existente până cel târziu la 5 februarie 2023, urmărind să păstreze credibilitatea și importanța strategică a sectorului transportului maritim din Uniune, să mențină și să consolideze și mai mult competitivitatea transportului maritim din Uniune, menținând totodată interesul pentru exploatarea competitivă a navelor care arborează pavilionul unui stat membru, precum și încurajând schimbarea de pavilion a navelor în favoarea registrelor navale ale statelor membre.

(12)

Aceste măsuri intră sub incidența tratatului și, prin urmare, este necesară o acțiune de reglementare la nivelul Uniunii, în special pentru a se asigura aplicarea lor uniformă în toate statele membre.

(13)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 833/2014 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Articolul 3n din Regulamentul (UE) nr. 833/2014 se modifică după cum urmează:

1.

Alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Se interzice furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de finanțare ori de asistență financiară, legate de comercializarea, intermedierea sau transportul, inclusiv prin transferuri de la navă la navă, către țări terțe, de țiței sau de produse petroliere astfel cum figurează în anexa XXV, care sunt originare din Rusia sau care au fost exportate din Rusia.”

2.

Alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Se interzice comercializarea, intermedierea sau transportul către țări terțe, inclusiv prin transferuri de la o navă la alta, de țiței încadrat la codul NC 2709 00, de la 5 decembrie 2022, sau de produse petroliere încadrate la codul NC 2710, de la 5 februarie 2023, astfel cum figurează în anexa XXV, care sunt originare din Rusia sau care au fost exportate din Rusia.”

3.

Alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Interdicția prevăzută la alineatul (4) din prezentul articol se aplică de la data intrării în vigoare a primei decizii a Consiliului de modificare a anexei XI la Decizia 2014/512/PESC în conformitate cu articolul 4p alineatul (9) litera (a) din respectiva decizie.

De la data intrării în vigoare a fiecărei decizii ulterioare a Consiliului de modificare a anexei XI la Decizia 2014/512/PESC, interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (4) din prezentul articol nu se aplică, pentru o perioadă de 90 de zile, transportului de produse care figurează în anexa XXV la prezentul regulament, care sunt originare din Rusia sau au fost exportate din Rusia, și nici furnizării, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de finanțare ori de asistență financiară în legătură cu transportul cu condiția ca:

(a)

transportul sau furnizarea de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de finanțare ori de asistență financiară în legătură cu transportul să se bazeze pe un contract încheiat înainte de data intrării în vigoare a fiecărei decizii ulterioare a Consiliului de modificare a anexei XI la Decizia 2014/512/PESC; și

(b)

prețul de achiziție pe baril să nu fi depășit, la data încheierii contractului respectiv, prețul stabilit în anexa XXVIII la prezentul regulament.”

4.

Alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (4) nu se aplică:

(a)

de la 5 decembrie 2022, țițeiului încadrat la codul NC 2709 00 și, de la 5 februarie 2023, produselor petroliere încadrate la codul NC 2710, care sunt originare din Rusia sau au fost exportate din Rusia, cu condiția ca prețul de achiziție pe baril al unor astfel de produse să nu depășească prețul stabilit în anexa XXVIII;

(b)

țițeiului sau produselor petroliere care figurează în anexa XXV, în cazul în care mărfurile respective sunt originare dintr-o țară terță și doar sunt încărcate în Rusia, pleacă din Rusia sau tranzitează Rusia, cu condiția ca originea lor să nu fie rusească, iar proprietarul mărfurilor respective să nu fie resortisant rus;

(c)

transportului sau asistenței tehnice, serviciilor de intermediere, finanțării sau asistenței financiare în legătură cu un astfel de transport al produselor menționate în anexa XXIX către țările terțe menționate în anexa respectivă, pe durata specificată în anexa respectivă;

(d)

de la 5 decembrie 2022, țițeiului încadrat la codul NC 2709 00, care este originar din Rusia sau care a fost exportat din Rusia, achiziționat la un preț superior celui stabilit în anexa XXVIII, care este încărcat pe o navă în portul de încărcare înainte de 5 decembrie 2022 și descărcat în portul de destinație finală înainte de 19 ianuarie 2023.”

5.

Alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

„(7)   În cazul în care, după intrarea în vigoare a unei decizii a Consiliului de modificare a anexei XI la Decizia 2014/512/PESC, o navă a transportat țiței sau produse petroliere rusești menționate la alineatul (4), iar operatorul responsabil cu transportul a știut sau avea motive întemeiate să suspecteze că țițeiul sau produsele petroliere respective au fost achiziționate, la data încheierii contractului pentru respectiva achiziție, la un preț superior celui stabilit în anexa XXVIII la prezentul regulament, se interzice prestarea serviciilor menționate la alineatul (1) din prezentul articol referitoare la transportul de țiței sau de produse petroliere care sunt originare din Rusia sau sunt exportate din Rusia, astfel cum sunt menționate la alineatul (4) din prezentul articol de către nava respectivă pentru o perioadă de 90 de zile de la data descărcării mărfurilor achiziționate la un preț superior plafonului prețului.”

6.

Se adaugă următoarele alineate:

„(9)   Interdicțiile de la alineatele (1) și (4) nu se aplică transportului sau furnizării de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de finanțare ori de asistență financiară în legătură cu transportul necesar pentru prevenirea urgentă sau reducerea efectelor unui eveniment care poate să aibă un impact grav și semnificativ asupra sănătății și siguranței umane sau asupra mediului ori ca răspuns la dezastre naturale, cu condiția ca autoritatea națională competentă să fi fost notificată imediat după identificarea evenimentului.

(10)   Statele membre și Comisia se informează reciproc cu privire la cazurile detectate de încălcare sau de eludare a interdicțiilor prevăzute în prezentul articol.

Orice informație furnizată sau primită în conformitate cu prezentul articol se utilizează în scopurile pentru care a fost furnizată sau primită, inclusiv în scopul asigurării eficacității măsurii.

(11)   Funcționarea mecanismului de plafonare a prețurilor, inclusiv anexa XXVIII, precum și interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (4) de la prezentul articol se revizuiesc începând de la jumătatea lunii ianuarie 2023 și ulterior la fiecare două luni.

Revizuirea ține seama de eficacitatea măsurii în ceea ce privește rezultatele sale preconizate, punerea sa în aplicare, aderarea internațională la mecanismul de plafonare a prețurilor și alinierea informală la acest mecanism, precum și de impactul său potențial asupra Uniunii și a statelor sale membre. Aceasta răspunde evoluțiilor pieței, inclusiv posibilelor perturbări.

Pentru a atinge obiectivele plafonului prețului, inclusiv capacitatea acestuia de a reduce veniturile din petrol ale Rusiei, plafonul de preț este cu cel puțin 5 % mai mic decât prețul mediu al pieței pentru petrolul și produsele petroliere rusești, calculat pe baza datelor furnizate de Agenția Internațională a Energiei.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 decembrie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

M. BEK


(1)  JO L 311 I, 3.12.2022.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 833/2014 al Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 229, 31.7.2014, p. 1).

(3)  Decizia 2014/512/PESC a Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 229, 31.7.2014, p. 13).

(4)  Decizia (PESC) 2022/1909 a Consiliului din 6 octombrie 2022 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 259 I, 6.10.2022, p. 122).