11.10.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 264/8


REGULAMENTUL (UE) 2022/1923 AL COMISIEI

din 10 octombrie 2022

de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea acidului ascorbic (E 300), a ascorbatului de sodiu (E301) și a ascorbatului de calciu (E302) în ton

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari (1), în special articolul 10 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 conține o listă a Uniunii cuprinzând aditivii alimentari autorizați pentru utilizare în produsele alimentare și condițiile lor de utilizare.

(2)

Lista respectivă poate fi actualizată în conformitate cu procedura comună menționată la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1331/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (2), fie la inițiativa Comisiei, fie în urma unei cereri.

(3)

În conformitate cu anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008, acidul ascorbic (E 300), ascorbatul de sodiu (E 301) și ascorbatul de calciu (E 302) (denumiți în continuare „aditivii alimentari”) sunt autorizați în prezent ca aditivi alimentari, printre alte categorii, în categoria 09.1.1 „pește neprelucrat” și în categoria 09.2 „Pești și produse pescărești prelucrate, inclusiv moluște și crustacee”, la quantum satis. Comitetul științific pentru alimentație a considerat că utilizarea lor ca antioxidanți este acceptabilă. În avizul său științific privind reevaluarea siguranței aditivilor alimentari (3), Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a confirmat că nu există nicio problemă de siguranță pentru utilizarea lor ca aditivi alimentari la utilizările și la nivelurile de utilizare raportate și că nu este necesară o doză zilnică acceptabilă numerică. O astfel de concluzie înseamnă că substanța prezintă un nivel foarte scăzut de îngrijorare în ceea ce privește siguranța, că există informații fiabile pentru expunere și pentru toxicitate și că există o probabilitate scăzută de a avea efecte adverse asupra sănătății umane în doze care nu induc dezechilibre nutriționale la animale. În prezent, nu este stabilit niciun nivel numeric maxim pentru aditivii alimentari respectivi și aceștia trebuie utilizați în conformitate cu bunele practici de fabricație, la un nivel care să nu depășească ceea ce este necesar pentru atingerea scopului preconizat și cu condiția ca consumatorul să nu fie indus în eroare.

(4)

În cazul peștilor neprelucrați, antioxidanții sunt utilizați pentru a încetini decolorarea pulpei de pește și râncezirea. În cazul tonului neprelucrat, consumatorii leagă prospețimea de culoarea roșie naturală a pulpei de ton proaspăt.

(5)

Fileul de ton decongelat comercializat ca ton „proaspăt” trebuie să fie obținut din ton congelat la o temperatură mai mică de – 18 °C după pescuit (denumit în continuare „ton proaspăt”), în timp ce alte fileuri de ton decongelate se utilizează numai pentru conserve (denumit în continuare „ton pentru conserve”), în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (4). Utilizarea aditivilor alimentari în cazul tonului pentru conserve în cantități mari pentru a restabili în mod artificial culoarea cărnii de ton proaspăt oferă ocazia de a comercializa în mod fraudulos tonul pentru conserve ca ton proaspăt, de a-l vinde la un preț mai mare, de a induce în eroare consumatorii cu privire la produs și de a-i expune la riscul de otrăvire cu histamină.

(6)

Cu toate acestea, o astfel de utilizare a aditivilor alimentari nu respectă condițiile generale de includere și utilizare a aditivilor alimentari în listele Uniunii și principiul quantum satis.

(7)

În urma investigațiilor privind frauda alimentară în temeiul Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului (5), autoritățile competente raportează periodic cazurile în care se constată că fileul de ton vândut ca proaspăt conține aditivi alimentari în cantități mai mari decât cele considerate de autoritățile competente respective ca fiind necesare pentru obținerea efectului tipic antioxidant asupra tonului proaspăt. Pe această bază, autoritățile competente suspectează că aditivii alimentari sunt utilizați în tonul pentru conserve pentru a-i reda culoarea și pentru a-l introduce pe piață ca ton proaspăt.

(8)

Întrucât este de competența autorităților naționale competente să stabilească faptul că principiul quantum satis nu a fost respectat, iar acest lucru poate fi dificil, statele membre, în special Spania, au solicitat Comisiei să stabilească un nivel maxim adecvat pentru utilizarea aditivilor alimentari ca antioxidanți în tonul decongelat vândut ca ton proaspăt (neprelucrat) sau ton marinat (prelucrat).

(9)

Prin urmare, în interesul securității juridice și pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și practici echitabile în comerțul cu produse alimentare, este oportun să se stabilească un nivel maxim de utilizare în ton a aditivilor din categoriile de produse alimentare 09.1.1 și 09.2 din partea E a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008.

(10)

Nivelul maxim trebuie să permită menținerea nivelurilor actuale de utilizare legitimă în conformitate cu bunele practici de fabricație. Pe baza informațiilor furnizate autorității de către industrie în vederea reevaluării siguranței aditivilor alimentari, se consideră adecvat un nivel maxim de 300 mg/kg Acest nivel este cel mai ridicat nivel de utilizare raportat de industrie, astfel cum este menționat în avizul științific al autorității.

(11)

Comisia a fost informată cu privire la studiile efectuate de industria piscicolă și la avizul unei autorități competente care a concluzionat că utilizarea a 900 mg/kg de aditivi alimentari este necesară pentru a controla oxidarea fileului de ton menținut la o temperatură sub 4 °C timp de 10 zile. Cu toate acestea, având în vedere informațiile disponibile și, în special, faptul că controalele oficiale efectuate de alte autorități competente au arătat că se poate atinge un termen de valabilitate de 10 zile pentru tonul decongelat cu un tratament de 300 mg/kg fără modificarea culorii inițiale, nivelul de 300 mg/kg pare a fi suficient pentru a obține efectul antioxidant dorit.

(12)

Stabilirea unui nivel maxim pentru utilizarea acidului ascorbic (E 300), a ascorbatului de sodiu (E 301) și a ascorbatului de calciu (E302) ca antioxidanți în ton nu este susceptibilă de a avea un efect asupra sănătății umane. Prin urmare, în temeiul articolului 3 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1331/2008, nu este necesar să se solicite avizul autorității.

(13)

Prin urmare, anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 trebuie modificată în consecință.

(14)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 octombrie 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 354, 31.12.2008, p. 16.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1331/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 de instituire a unei proceduri comune de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare (JO L 354, 31.12.2008, p. 1).

(3)  EFSA Journal 2015;13(5):4087, 124 pp.

(4)  Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (JO L 139, 30.4.2004, p. 55).

(5)  Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (JO L 95, 7.4.2017, p. 1).


ANEXĂ

Partea E din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 se modifică după cum urmează:

(i)

în categoria de produse alimentare 09.1.1 „Pește neprelucrat”, între rubrica referitoare la E 302 Ascorbat de calciu și rubrica referitoare la E 315 Acid eritorbic se introduc următoarele rubrici:

 

„E 300

Acid ascorbic

300 mg/kg

(96)

numai ton

 

E 301

Ascorbat de sodiu

300 mg/kg

(96)

numai ton

 

E 302

Ascorbat de calciu

300 mg/kg

(96)

numai ton

(96):

E 300, E 301 și E 302 sunt autorizate individual sau în combinație, iar limita maximă se aplică sumei exprimate ca acid ascorbic”;

(ii)

în categoria de produse alimentare 09.2 „Pești și produse pescărești prelucrate, inclusiv moluște și crustacee”, între rubrica referitoare la E 251-252 Nitrați și E 315 Acid eritorbic se introduc următoarele rubrici:

 

„E 300

Acid ascorbic

300 mg/kg

(96)

numai ton

 

E 301

Ascorbat de sodiu

300 mg/kg

(96)

numai ton

 

E 302

Ascorbat de calciu

300 mg/kg

(96)

numai ton

(96):

E 300, E 301 și E 302 sunt autorizate individual sau în combinație, iar limita maximă se aplică sumei exprimate ca acid ascorbic”.