12.8.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 211/83


REGULAMENTUL (UE) 2022/1393 AL COMISIEI

din 11 august 2022

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește nivelurile maxime de delta-9-tetrahidrocanabinol (Δ9-THC) din semințele de cânepă și din produsele derivate din acestea

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 315/93 al Consiliului din 8 februarie 1993 de stabilire a procedurilor comunitare privind contaminanții din alimente (1), în special articolul 2 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei (2) stabilește nivelurile maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare.

(2)

În 2015, Grupul pentru contaminanții din lanțul alimentar al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a adoptat un aviz științific privind riscurile pentru sănătatea umană legate de prezența tetrahidrocanabinolului (THC) în lapte și în alte alimente de origine animală (3). THC, mai precis Δ9-THC, este cea mai relevantă componentă a plantei de cânepă Cannabis sativa. Autoritatea a stabilit o doză acută de referință (DAR) de 1 μg Δ9-THC/kg de greutate corporală (Gc).

(3)

Pentru a obține mai multe date privind prezența Δ9-THC și a altor precursori relevanți care nu sunt psihoactivi în produsele alimentare derivate din cânepă și în alimentele care conțin cânepă sau ingrediente derivate din cânepă, a fost adoptată Recomandarea (UE) 2016/2115 a Comisiei (4).

(4)

La 7 ianuarie 2020, autoritatea a publicat un raport științific de evaluare a expunerii acute umane la Δ9-THC (5), luând în considerare datele privind incidența generate prin Recomandarea (UE) 2016/2115. Doza acută de referință de 1 μg/kg greutate corporală a fost depășită în anumite estimări privind expunerea acută. Deși este de așteptat ca estimările privind expunerea să supraestimeze expunerea acută la Δ9-THC în Uniune, expunerea actuală la Δ9-THC reprezintă un risc potențial pentru sănătate.

(5)

Prin urmare, trebuie stabilite nivelurile maxime din semințele de cânepă și din produsele derivate din semințe de cânepă pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății umane. Dat fiind că acidul delta-9-tetrahidrocanabinolic (Δ9-THCA) poate fi convertit în Δ9-THC prin prelucrare, nivelurile maxime trebuie stabilite pentru suma de Δ9-THC și Δ9-THCA, exprimată în echivalenți de Δ9-THC.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 trebuie să fie modificat în consecință.

(7)

Pentru a permite operatorilor economici să se pregătească pentru noile norme introduse prin prezentul regulament, este adecvat să se prevadă un termen rezonabil până la aplicarea nivelurilor maxime. De asemenea, este adecvat să se prevadă o perioadă de tranziție pentru produsele alimentare introduse legal pe piață înainte de data aplicării prezentului regulament.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Produsele alimentare enumerate în anexă, introduse pe piață în mod legal înainte de 1 ianuarie 2023, pot rămâne pe piață până la data durabilității lor minimale sau până la data-limită de consum.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2023.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 august 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 37, 13.2.1993, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare (JO L 364, 20.12.2006, p. 5).

(3)  European Food Safety Authority (EFSA) Journal 2015;13(6):4141

(4)  Recomandarea (UE) 2016/2115 a Comisiei din 1 decembrie 2016 privind monitorizarea prezenței Δ9-tetrahidrocanabinolului, a precursorilor săi și a altor canabinoide în produsele alimentare (JO L 327, 2.12.2016, p. 103).

(5)  EFSA (Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară), Arcella D, Cascio C și Mackay K, 2020. Acute human exposure assessment to tetrahydrocannabinol9-THC) (Evaluarea expunerii acute umane la tetrahidrocanabinol). EFSA Journal 2020;18(1):5953, 41 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020,5953.


ANEXĂ

În secțiunea 8 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1881/2006, se adaugă următoarea rubrică 8.6:

Produse alimentare

Niveluri maxime (mg/kg)

„8.6.

Echivalenți de delta-9-tetrahidrocanabinol (Δ9-THC)  (*1)

 

8.6.1.

Semințe de cânepă

3,0

8.6.2.

Semințe de cânepă măcinate, semințe de cânepă (parțial) degresate și alte produse derivate/prelucrate din semințe de cânepă  (*2), cu excepția produselor menționate la punctul 8.6.3.

3,0

8.6.3.

Ulei din semințe de cânepă

7,5


(*1)  nivelul maxim se referă la suma de delta-9-tetrahidrocanabinol (Δ9-THC) și acid delta-9-tetrahidrocanabinolic (Δ9-THCA), exprimată ca Δ9-THC. Nivelului de Δ9-THCA i se aplică un factor de 0,877, iar nivelul maxim se referă la suma de Δ9-THC + 0,877 x Δ9-THCA (în cazul stabilirii și cuantificării separate a Δ9-THC și Δ9-THCA).

(*2)  produsele derivate/prelucrate din semințele de cânepă sunt produse derivate/prelucrate exclusiv din semințe de cânepă.”