28.7.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 199/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/1317 AL COMISIEI

din 27 iulie 2022

de stabilire a unor derogări de la Regulamentul (UE) 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește aplicarea standardelor privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor (standardele GAEC) 7 și 8 pentru anul de cerere 2023

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021 de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 (1), în special articolul 148 alineatul (1),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 13 din Regulamentul (UE) 2021/2115, statele membre trebuie să se asigure că toate suprafețele agricole, inclusiv terenurile care nu mai sunt utilizate în scopuri productive, sunt menținute în bune condiții agricole și de mediu și trebuie să stabilească, la nivel național sau regional, standarde minime pentru fermieri și alți beneficiari pentru fiecare standard privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor (standard GAEC) enumerat în anexa III la regulamentul respectiv, în conformitate cu obiectivul principal al acestor standarde menționat în anexa respectivă. Standardele GAEC sunt aplicabile începând cu anul de cerere 2023, cu excepția GAEC 2, care poate fi aplicabil numai începând cu anul de cerere 2024 sau 2025, dacă acest lucru este justificat în mod corespunzător.

(2)

În comunicarea sa intitulată „Garantarea securității alimentare și consolidarea rezilienței sistemelor alimentare” (2), Comisia a prezentat consecințele grave ale invadării Ucrainei de către Rusia asupra securității alimentare mondiale. Invadarea Ucrainei de către Rusia a determinat o creștere vertiginoasă a prețurilor produselor de bază și are un impact asupra ofertei și cererii de produse agricole la nivel mondial. În special, producția mondială de grâu este expusă riscului atât din cauza șocului în materie de aprovizionare, provocat de amploarea cotelor Ucrainei și ale Rusiei pe piețele grâului, cât și din cauza șocului legat de costurile factorilor de producție, în special gaz natural, îngrășăminte cu azot și oxigen. Nivelul incertitudinilor cu privire la situația aprovizionării cu alimente la nivel mondial este ridicat, ceea ce suscită preocupări legate de securitatea alimentară mondială. Pentru a contribui la remedierea rapidă a acestei situații prin menținerea aprovizionării cu alimente, potențialul de producție agricolă de alimente al Uniunii trebuie menținut, asigurând în același timp sustenabilitatea pe termen mediu și lung a aprovizionării cu alimente prin continuarea tranziției către sisteme durabile de producție alimentară, astfel cum se prevede în Strategia „De la fermă la consumator” și în Strategia privind biodiversitatea.

(3)

Atât standardul GAEC 7 „rotația culturilor pe terenuri arabile, cu excepția culturilor care cresc sub apă”, cât și prima cerință din cadrul standardului GAEC 8 „procentajul minim din suprafața agricolă dedicat zonelor sau elementelor neproductive”, enumerate în anexa III la Regulamentul (UE) 2021/2115, care sunt aplicabile începând cu anul de cerere 2023, au un impact asupra utilizării terenurilor arabile în scopuri productive. Prin stabilirea unor cerințe minime în ceea ce privește diversitatea în timp și spațiu a diferitelor culturi, cu scopul de a păstra potențialul solurilor și de a spori fertilitatea acestora pentru a asigura productivitatea pe termen lung, standardul GAEC 7 poate avea un impact asupra alegerii culturilor de către fermieri. Prin impunerea unui procent minim de teren arabil care să fie dedicat zonelor sau elementelor neproductive pentru a îmbunătăți biodiversitatea agricolă necesară pentru ecosisteme sănătoase și productive, în conformitate cu prima cerință din standardul GAEC 8, fermierii pot, pe lângă prezența elementelor de peisaj, să lase în pârloagă o anumită pondere din terenurile arabile în scopuri legate de biodiversitate.

(4)

Având în vedere necesitatea de a răspunde preocupărilor în materie de securitate alimentară legate de disponibilitatea și accesibilitatea alimentelor la nivel mondial și pentru a menține potențialul de producție alimentară al Uniunii, contribuind în același timp la obiectivele Pactului verde al UE, în special la Strategia „De la fermă la consumator” și la Strategia privind biodiversitatea, este, prin urmare, oportun să se acorde în mod excepțional fermierilor posibilitatea de a utiliza terenul lor arabil disponibil pentru producția de alimente, atenuând totodată impactul negativ al acestor alegeri asupra mediului și a schimbărilor climatice. Prin urmare, este necesar ca statele membre să fie autorizate să deroge de la aplicarea, pentru anul de cerere 2023, a standardului GAEC 7 și a primei cerințe din cadrul standardului GAEC 8 enumerate în anexa III la Regulamentul (UE) 2021/2115, astfel cum au fost definite de acestea în planurile lor strategice PAC. Având în vedere că derogarea urmărește să contribuie la remedierea problemelor de securitate alimentară pe termen scurt, este oportun să se stabilească faptul că terenul arabil care nu va fi dedicat zonelor neproductive ca urmare a derogării de la prima cerință din cadrul standardului GAEC 8 enumerată în anexa III la Regulamentul (UE) 2021/2115, astfel cum este definită de statele membre în planurile lor strategice PAC, nu trebuie să fie utilizat pentru cultivarea porumbului și a boabelor de soia, întrucât aceste culturi nu sunt în general destinate producției alimentare. În plus, statele membre care utilizează oricare dintre derogările de la standardele GAEC 7 sau 8 trebuie, în general, să promoveze utilizarea culturilor pentru producția alimentară, precum și utilizarea eco-schemelor și a măsurilor de agromediu și climă programate în planurile lor strategice PAC care au ca obiectiv îmbunătățirea biodiversității agricole și conservarea potențialului solurilor.

(5)

Având în vedere importanța standardelor GAEC 7 și 8 menționate anterior pentru obiectivele de conservare a potențialului solurilor și de îmbunătățire a biodiversității agricole, ca parte a sustenabilității pe termen lung a sectorului, precum și de menținere a potențialului de producție alimentară, derogarea se limitează la anul de cerere 2023 și nu afectează normele aplicabile în anii de după 2023 și trebuie să se limiteze la ceea ce este strict necesar pentru a răspunde preocupărilor legate de securitatea alimentară mondială. Prin urmare, celelalte trei cerințe din cadrul standardului GAEC 8 enumerate în anexa III la Regulamentul (UE) 2021/2115, inclusiv cerința de menținere a elementelor de peisaj, rămân aplicabile pentru anul de cerere 2023 ca garanție pentru îndeplinirea obiectivului principal al standardului, și anume îmbunătățirea biodiversității agricole.

(6)

Posibilitatea de a deroga de la aplicarea acestor standarde GAEC, astfel cum sunt definite de statele membre în planurile lor strategice PAC, nu aduce atingere obligației prevăzute la articolul 109 alineatul (2) litera (a) punctul (i) din Regulamentul (UE) 2021/2115 ca statele membre să includă în planurile lor strategice PAC descrierea punerii în aplicare și a elementelor conexe ale fiecărui standard GAEC enumerat în anexa III la regulamentul respectiv.

(7)

Întrucât standardele GAEC fac parte din condițiile de referință ale eco-schemelor și din angajamentele în materie de agromediu, climă și alte angajamente în materie de gestionare, este oportun să se stabilească norme privind respectarea condițiilor de referință în cazul în care un stat membru utilizează derogările pentru aplicarea standardului GAEC 7 sau a primei cerințe din cadrul standardului GAEC 8. Pentru a asigura stabilitatea planurilor strategice PAC și a garanta nivelul de ambiție al intervențiilor, care fac parte din arhitectura verde a politicii agricole comune (PAC) începând din 2023, condițiile de referință trebuie să rămână neschimbate indiferent de aplicarea derogării. În special, este oportun ca cerințele de referință ale standardului GAEC 7 sau prima cerință din standardul GAEC 8 să fie respectate în continuare pentru a beneficia de sprijin în cadrul intervențiilor atunci când angajamentele includ aceste cerințe de referință sau se bazează pe acestea.

(8)

Este esențial să se monitorizeze impactul acestor derogări asupra securității alimentare mondiale și asupra mediului și schimbărilor climatice, prin urmare, statele membre trebuie să evalueze și să raporteze Comisiei punerea în aplicare a acestor derogări.

(9)

Pentru a asigura faptul că derogările autorizate prin prezentul regulament sunt eficace pentru îndeplinirea scopului lor și dat fiind faptul că fermierii iau decizii privind însămânțarea pentru recolta din 2023 începând cu vara anului 2022, decizia de a recurge la derogări trebuie luată rapid. Prin urmare, statele membre trebuie să ia decizii și să le notifice Comisiei în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, prin intermediul sistemului informatic pus la dispoziție de Comisie în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1185 al Comisiei (3). Deciziile trebuie incluse în planurile strategice PAC cu prima ocazie, fie atunci când se prezintă din nou planul strategic PAC în conformitate cu articolul 118 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2021/2115, fie în prima cerere de modificare a planului strategic PAC în conformitate cu articolul 119 din regulamentul respectiv. Având în vedere necesitatea de a asigura punerea în aplicare în timp util, deciziile nu trebuie să fie supuse aprobării Comisiei.

(10)

Având în vedere necesitatea ca deciziile statelor membre să fie luate în timp util înainte de deciziile fermierilor privind însămânțarea, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare în regim de urgență în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(11)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru politica agricolă comună,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Decizii de derogare de la aplicarea anumitor standarde privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor pentru anul de cerere 2023

(1)   Prin derogare de la articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2021/2115, statele membre pot decide să deroge, pentru anul de cerere 2023, de la aplicarea unuia sau a ambelor standarde GAEC următoare enumerate în anexa III la regulamentul respectiv, astfel cum sunt definite de statele membre în planurile lor strategice PAC:

(a)

GAEC 7 „Rotația culturilor pe terenuri arabile, cu excepția culturilor care cresc sub apă”;

(b)

GAEC 8, prima cerință „Procentajul minim din suprafața agricolă dedicat zonelor sau elementelor neproductive:

Ponderea minimă de cel puțin 4 % din terenul arabil la nivel de fermă alocat zonelor și elementelor neproductive, inclusiv terenuri lăsate în pârloagă.

În cazul în care un fermier se angajează să aloce cel puțin 7 % din terenul său arabil unor zone sau elemente neproductive, inclusiv terenuri lăsate în pârloagă, în cadrul unei eco-scheme consolidate în conformitate cu articolul 31 alineatul (6), ponderea care trebuie să respecte prezentul standard GAEC se reduce la 3 %.

Ponderea minimă de cel puțin 7 % din terenul arabil la nivel de fermă dacă acesta include, de asemenea, culturi intermediare sau culturi fixatoare de azot, cultivate fără utilizarea de produse de protecție a plantelor, din care 3 % reprezintă terenuri lăsate în pârloagă sau elemente neproductive. Statele membre ar trebui să utilizeze factorul de ponderare de 0,3 pentru culturile intermediare”.

Statele membre care recurg la derogarea menționată la primul paragraf litera (b) se asigură că aceasta se aplică exclusiv terenurilor lăsate în pârloagă și nu se aplică altor elemente neproductive.

Statele membre se asigură că terenul arabil care nu va fi destinat zonelor neproductive ca urmare a derogării menționate la primul paragraf litera (b) nu este utilizat pentru cultivarea porumbului, a boabelor de soia sau a speciilor forestiere cu ciclu scurt de producție.

Statele membre care recurg la oricare dintre derogările menționate la primul paragraf promovează cultivarea culturilor destinate producției alimentare.

Statele membre care utilizează oricare dintre derogările menționate la primul paragraf promovează eco-schemele și măsurile de agromediu și climă programate în planurile lor strategice PAC care au ca obiectiv îmbunătățirea biodiversității agricole și conservarea potențialului solurilor.

(2)   În scopul eco-schemelor menționate la articolul 31 din Regulamentul (UE) 2021/2115 și al angajamentelor în materie de agromediu, climă și alte angajamente în materie de gestionare menționate la articolul 70 din regulamentul respectiv și stabilite de statele membre în planurile lor strategice PAC, pentru anul de cerere 2023, condițiile de referință menționate la articolul 31 alineatul (5) primul paragraf litera (a) și la articolul 70 alineatul (3) primul paragraf litera (a) din regulamentul respectiv în ceea ce privește GAEC 7 și prima cerință din cadrul GAEC 8 nu se modifică prin deciziile statului membru menționate la alineatul (1) al prezentului articol.

Articolul 2

Termen, notificarea deciziilor și aplicarea acestora

(1)   În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, statele membre care decid să utilizeze derogările menționate la articolul 1 alineatul (1) notifică Comisiei deciziile luate în temeiul alineatului respectiv prin intermediul sistemului informatic pus la dispoziție de Comisie în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1185.

(2)   Statele membre includ deciziile luate în temeiul articolului 1 alineatul (1) din prezentul regulament în secțiunea 3.10 privind condiționalitatea și standardele GAEC din planurile strategice PAC fie în cadrul unei retransmiteri a planului strategic PAC în conformitate cu articolul 118 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2021/2115, fie în cadrul primei cereri de modificare a planului strategic PAC în conformitate cu articolul 119 din regulamentul respectiv.

(3)   Deciziile luate în temeiul articolului 1 alineatul (1) din prezentul regulament nu fac obiectul aprobării Comisiei menționate la articolul 118 alineatul (6) sau la articolul 119 alineatul (10) din Regulamentul (UE) 2021/2115.

(4)   Deciziile luate în temeiul articolului 1 alineatul (1) se aplică pentru anul de cerere 2023.

(5)   Statele membre care recurg la oricare dintre derogările menționate la articolul 1 alineatul (1) includ în raportul anual privind performanța menționat la articolul 134 din Regulamentul (UE) 2021/2115, care trebuie prezentat la 15 februarie 2024, o evaluare a efectelor aplicării acestor derogări asupra securității alimentare mondiale, asupra conservării mediului și a combaterii schimbărilor climatice.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 iulie 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 435, 6.12.2021, p. 1.

(2)  COM(2022) 133 final.

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1185 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013 și (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește notificările către Comisie ale informațiilor și documentelor, precum și de modificare și abrogare a mai multor regulamente ale Comisiei (JO L 171, 4.7.2017, p. 113).