15.7.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 188/75


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/1219 AL COMISIEI

din 14 iulie 2022

de modificare a anexei III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 în ceea ce privește modelele de certificate pentru intrarea în Uniune și tranzitul prin Uniune al transporturilor de anumite produse compuse

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (1), în special articolul 7 alineatul (2) litera (a),

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”) (2), în special articolul 238 alineatul (3) și articolul 239 alineatul (3),

având în vedere Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) (3), și în special articolul 90 primul paragraf literele (a) și (b), articolul 126 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei (4) stabilește norme privind certificatele de sănătate animală prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/429, certificatele oficiale prevăzute în Regulamentul (UE) 2017/625 și certificatele de sănătate animală/oficiale bazate pe regulamentele respective, necesare pentru intrarea în Uniune a anumitor transporturi de animale și mărfuri (denumite în continuare împreună „certificatele”). În special, anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 stabilește, printre altele, modelele de certificate pentru intrarea în Uniune și tranzitul prin Uniune al transporturilor de anumite produse compuse.

(2)

Capitolul 50 din anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 stabilește modelul de certificat de sănătate animală/oficial pentru intrarea în uniune a produselor compuse fără durată lungă de conservare și a produselor compuse cu durată lungă de conservare, care conțin orice cantitate de produse din carne cu excepția gelatinei, colagenului și produselor înalt rafinate și destinate consumului uman (model COMP). Capitolul 52 din anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 stabilește modelul de certificat de sănătate animală pentru tranzitul prin uniune către o țară terță fie prin tranzit imediat, fie după depozitarea în Uniune, a produselor compuse fără durată lungă de conservare și a produselor compuse cu durată lungă de conservare, care conțin orice cantitate de produse din carne și destinate consumului uman (model TRANSIT-COMP). Ambele modele includ o atestare specifică de sănătate animală pentru produsele lactate conținute în produsele compuse. Cerințele privind tratamentele termice din atestările respective trebuie să fie aliniate la tratamentele prevăzute în anexa XXVII la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei (5). În plus, cerința de a indica datele de producție a produselor lactate și a produselor pe bază de colostru conținute în produsele compuse trebuie eliminată ca superfluă având în vedere descrierea din nota de subsol (2) care acoperă toți constituenții de origine animală. În plus, anumite note de subsol din notele la partea II la modelele respective trebuie completate și clarificate. Prin urmare, este necesar să se modifice în consecință capitolele 50 și 52 din anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235.

(3)

În plus, în capitolul 52 din anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235, trebuie eliminată cerința de a indica numărul autorizației unității de origine a produselor lactate conținute în produsele compuse care tranzitează Uniunea, deoarece Uniunea nu este o destinație finală a produselor compuse respective. Prin urmare, este necesar să se modifice în consecință capitolul 52 din anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235.

(4)

Prin urmare, anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 trebuie să fie modificată în consecință.

(5)

Pentru a se evita orice perturbare a schimburilor comerciale în ceea ce privește intrarea în Uniune și tranzitul prin Uniune al transporturilor de anumite produse compuse, utilizarea certificatelor eliberate în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235, astfel cum era aplicabil înainte de modificările aduse prin prezentul regulament, trebuie să fie autorizată în continuare pe parcursul unei perioade de tranziție, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții.

(6)

Întrucât Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 se aplică începând cu 21 aprilie 2021, este necesar, din motive de securitate juridică și pentru a facilita schimburile comerciale, ca modificările Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/2235 efectuate prin prezentul regulament să intre în vigoare în regim de urgență.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Pe parcursul unei perioade de tranziție până la 15 aprilie 2023, transporturile de anumite produse compuse însoțite de certificatele corespunzătoare, eliberate în conformitate cu modelele prevăzute în capitolele 50 și 52 din anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235, astfel cum era aplicabil înainte de modificările aduse regulamentului de punere în aplicare respectiv prin prezentul regulament, trebuie să fie autorizate în continuare pentru intrarea în Uniune și tranzitul prin Uniune cu condiția ca certificatul să fie eliberat cel târziu la 15 ianuarie 2023.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 iulie 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 139, 30.4.2004, p. 55.

(2)  JO L 84, 31.3.2016, p. 1.

(3)  JO L 95, 7.4.2017, p. 1.

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei din 16 decembrie 2020 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) 2016/429 și (UE) 2017/625 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește modelele de certificate de sănătate animală, modelele de certificate oficiale și modelele de certificate de sănătate animală/oficiale pentru intrarea în Uniune și circulația în interiorul Uniunii a transporturilor de anumite categorii de animale și mărfuri, certificarea oficială privind astfel de certificate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 599/2004, a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 636/2014 și (UE) 2019/628, a Directivei 98/68/CE și a Deciziilor 2000/572/CE, 2003/779/CE și 2007/240/CE (JO L 442, 30.12.2020, p. 1).

(5)  Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei din 30 ianuarie 2020 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele privind intrarea în Uniune, precum și circulația și manipularea după intrare, a transporturilor de anumite animale, de materiale germinative și de produse de origine animală (JO L 174, 3.6.2020, p. 379).


ANEXĂ

Anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 se modifică după cum urmează:

1.

Capitolul 50 se înlocuiește cu următorul text:

„CAPITOLUL 50

MODEL DE CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ/OFICIAL PENTRU INTRAREA ÎN UNIUNE A PRODUSELOR COMPUSE FĂRĂ DURATĂ LUNGĂ DE CONSERVARE ȘI A PRODUSELOR COMPUSE CU DURATĂ LUNGĂ DE CONSERVARE, CARE CONȚIN ORICE CANTITATE DE PRODUSE DIN CARNE CU EXCEPȚIA GELATINEI, COLAGENULUI ȘI PRODUSELOR ÎNALT RAFINATE ȘI DESTINATE CONSUMULUI UMAN (MODEL COMP)

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10

Image 11

Image 12

Image 13

2.

Capitolul 52 se înlocuiește cu următorul text:

„CAPITOLUL 52

MODEL DE CERTIFICAT de SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU TRANZITUL PRIN UNIUNE CĂTRE O ȚARĂ TERȚĂ FIE PRIN TRANZIT IMEDIAT, FIE DUPĂ DEPOZITAREA ÎN UNIUNE, A PRODUSELOR COMPUSE FĂRĂ DURATĂ LUNGĂ DE CONSERVARE ȘI A PRODUSELOR COMPUSE CU DURATĂ LUNGĂ DE CONSERVARE, CARE CONȚIN ORICE CANTITATE DE PRODUSE DIN CARNE ȘI DESTINATE CONSUMULUI UMAN (MODEL TRANSIT-COMP)

Image 14

Image 15

Image 16

Image 17

Image 18

Image 19

Image 20

Image 21