28.6.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 170/15


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/1009 AL CONSILIULUI

din 27 iunie 2022

privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1183/2005 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Democratică Congo

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1183/2005 al Consiliului din 18 iulie 2005 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Democratică Congo (1), în special articolul 9 alineatul (2),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 18 iulie 2005, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 1183/2005.

(2)

Ca urmare a hotărârii Tribunalului în cauza T-108/21 (2), o rubrică ar trebui să fie eliminată de pe lista persoanelor, entităților și organismelor care figurează în anexa Ia la Regulamentul (CE) nr. 1183/2005.

(3)

Prin urmare, anexa Ia la Regulamentul (CE) nr. 1183/2005 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa Ia la Regulamentul (CE) nr. 1183/2005 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 27 iunie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

A. PANNIER-RUNACHER


(1)  JO L 193, 23.7.2005, p. 1.

(2)  Hotărârea Tribunalului din 27 aprilie 2022, Ferdinand Ilunga Luyoyo/Consiliul Uniunii Europene, T-108/21, ECLI:EU:T:2022:253.


ANEXĂ

De pe lista prevăzută în secțiunea A („Persoane”) din anexa Ia la Regulamentul (CE) nr. 1183/2005 se elimină următoarea rubrică:

„3.

Ferdinand Ilunga LUYOYO”.