21.6.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 165/30


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/959 AL COMISIEI

din 16 iunie 2022

de modificare a anexei VII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 în ceea ce privește cerințele pentru introducerea în Uniune a anumitor fructe de Capsicum (L.), Citrus L., Citrus sinensis Pers., Prunus persica (L.) Batsch și Punica granatum L.

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2016 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 652/2014 și (UE) nr. 1143/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivelor 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE și 2007/33/CE ale Consiliului (1), în special articolul 41 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 al Comisiei (2) stabilește, în partea A din anexa II, lista organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune a căror prezență pe teritoriul Uniunii nu este cunoscută. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 urmărește să prevină intrarea, stabilirea și răspândirea unor astfel de organisme dăunătoare de carantină pe teritoriul Uniunii, prin stabilirea, în anexa VII, a unor cerințe speciale pentru introducerea pe teritoriul Uniunii a anumitor plante, produse vegetale și a altor obiecte.

(2)

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) (denumit în continuare „organismul dăunător specificat”) este inclus în partea A din anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 ca organism dăunător de carantină pentru Uniune, a cărui prezență nu este cunoscută pe teritoriul Uniunii. De asemenea, el este menționat ca organism dăunător prioritar în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2019/1702 al Comisiei (3). Organismul dăunător specificat este polifag și a fost interceptat pe mai multe plante-gazdă în timpul controalelor la frontieră pe teritoriul Uniunii.

(3)

Pentru fructele de Capsicum (L.), Citrus L., altele decât Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle și Citrus limon (L.) Osbeck, precum și pentru fructele de Prunus persica (L.) Batsch și Punica granatum L. există cerințe specifice de import, pentru a proteja teritoriul Uniunii de organismul dăunător specificat (4). Citrus L. este o categorie care cuprinde fructele de Citrus sinensis Pers.

(4)

În conformitate cu cerințele de import existente, informațiile privind statutul de țară indemnă și de zonă indemnă de organismul dăunător specificat, precum și privind utilizarea unei abordări sistemice și a oricărui tratament aplicat după recoltare, împreună cu documentele justificative privind eficacitatea acestor cerințe, trebuie să fie comunicate înainte de comercializare. Aceste informații ar trebui să permită o evaluare mai ușoară a eficacității cerințelor speciale actuale. Este oportun ca eficacitatea respectivă să fie măsurată în funcție de numărul de neconformități cauzate de prezența organismului dăunător specificat pe mărfurile gazdă importate.

(5)

Întrucât în timpul controalelor la frontieră de pe teritoriul Uniunii continuă să apară neconformități ale transporturilor cu cerințele specifice de import, cauzate de prezența organismului dăunător specificat pe mărfurile gazdă, este justificat să se modifice cerințele speciale prevăzute în anexa VII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072. În particular, trebuie modificate cerințele speciale referitoare la statutul de loc de producție indemn, la utilizarea tratamentelor aplicate după recoltare și la abordarea sistemică, pentru a oferi garanții mai bune privind absența dăunătorilor în cazul fructelor proaspete comercializate.

(6)

Modificarea cerințelor speciale se bazează pe informațiile științifice și tehnice ale analizei riscurilor legate de organismele dăunătoare efectuate de Organizația Europeană și Mediteraneeană pentru Protecția Plantelor (EPPO), pe evaluările riscurilor de marfă, efectuate de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară pentru fructele de Citrus spp. importate din Israel (5) și Africa de Sud (6), pe literatura științifică relevantă și pe observațiile primite din partea țărilor terțe în urma unei consultări în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (Acordul privind măsurile sanitare și fitosanitare).

(7)

Pentru a garanta siguranța și trasabilitatea fitosanitară, trebuie să se asigure aprobarea instalațiilor, cerințele pentru instalațiile de tratare, monitorizarea, auditul, procedurile de documentare și ținerea evidențelor privind tratamentul aplicat.

(8)

În prezent, cerințele stabilite în anexa VII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 pentru fructele de Citrus L. sunt aplicabile și pentru Citrus sinensis Pers. Pe baza datelor privind neconformitatea cauzată de prezența organismului dăunător specificat pe fructele de Citrus, fructele de Citrus sinensis Pers. trebuie să facă obiectul unor cerințe separate, diferite de cerințele aplicabile altor fructe de Citrus L. Acest lucru este important pentru o mai bună garantare a absenței organismului dăunător specificat. Aceste cerințe trebuie să includă o abordare sistemică cu un regim specific de tratament la rece, eventual cu o etapă de prerăcire, pentru a asigura cea mai mare probabilitate posibilă de absență a organismelor dăunătoare.

(9)

Pentru a permite autorităților competente și operatorilor profesioniști să se adapteze la abordarea sistemică, pentru Citrus sinensis Pers. trebuie prevăzută, până la 31 decembrie 2022, o cerință alternativă și temporară privind abordarea sistemică, care să includă o etapă de prerăcire a pulpei fructului la 5 °C, urmată de un tratament la rece timp de cel puțin 25 de zile la o temperatură stabilită între -1 °C și +2 °C.

(10)

În cazul Citrus sinensis Pers., atunci când tratamentul la rece se aplică în timpul transportului fructelor în cauză, trebuie ținută o evidență a aplicării acestui tratament, care trebuie pusă la dispoziție la cerere.

(11)

Prezentul regulament trebuie să intre în vigoare și să se aplice cât mai curând posibil, astfel încât cerințele consolidate, care sporesc protecția Uniunii împotriva acestui organism dăunător, să fie puse în aplicare în cel mai scurt timp posibil, pentru a se ține seama de transporturile de fructe specificate aflate în tranzit spre Uniune la momentul intrării în vigoare a prezentului regulament.

(12)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa VII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 14 iulie 2022.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 iunie 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 317, 23.11.2016, p. 4.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 al Comisiei din 28 noiembrie 2019 de stabilire a unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 690/2008 al Comisiei și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2019 al Comisiei (JO L 319, 10.12.2019, p. 1).

(3)  Regulamentul delegat (UE) 2019/1702 al Comisiei din 1 august 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea listei organismelor dăunătoare prioritare (JO L 260, 11.10.2019, p. 8).

(4)  EPPO (2013) „Pest risk analysis for Thaumatotibia leucotreta” (Analiză a riscurilor legate de organismele dăunătoare pentru Thaumatotibia leucotreta). EPPO, Paris. https://pra.eppo.int/pra/9305d7ed-2788-46dc-882d-b4641fa24fff

(5)  „Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Citrus L. fruits from Israel for Thaumatotibia leucotreta under a systems approach” (Aviz științific privind evaluarea riscurilor de marfă prezentate de fructele de Citrus L provenite din Israel în ceea ce privește prezența Thaumatotibia leucotreta, în cadrul unei abordări sistemice). EFSA Journal 2021;19(3):6427, p. 36 https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6427

(6)  „Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Citrus L. fruits from South Africa for Thaumatotibia leucotreta under a systems approach” (Aviz științific privind evaluarea riscurilor de marfă prezentate de fructele de Citrus L provenite din Africa de Sud în ceea ce privește prezența Thaumatotibia leucotreta, în cadrul unei abordări sistemice). EFSA Journal;19(8):6799, p. 63 https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6799


ANEXĂ

Tabelul din anexa VII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 se modifică după cum urmează:

1.

Punctul 62 se înlocuiește cu următorul text:

„62.

Fructele de Capsicum (L.), Citrus L., altele decât Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle Citrus limon (L.) Osbeck. și de Citrus sinensis Pers., Prunus persica (L.) Batsch și Punica granatum L.

0709 60 10

0709 60 91

0709 60 95

0709 60 99

ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 90 00  0809 30 10

0809 30 90

ex 0810 90 75

Țări de pe continentul african, Capul Verde, Sfânta Elena, Madagascar, Réunion, Mauritius și Israel

Declarație oficială care atestă că:

(a)

fructele provin dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsurile fitosanitare, cu condiția ca acest statut de țară indemnă să fi fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine

sau

(b)

fructele provin dintr-o zonă stabilită de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 4(*); zona indemnă de organismul dăunător este menționată în certificatul fitosanitar, cu condiția ca statutul de zonă indemnă să fi fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine

sau

(c)

fructele:

(i)

provin dintr-un loc de producție stabilit de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemn de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 10 (**) și care este inclus pe lista codurilor locurilor de producție care a fost comunicată în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine

și

(ii)

au fost supuse unor inspecții oficiale efectuate la locul de producție la momente potrivite în timpul sezonului de vegetație și înaintea exportului, inclusiv unei examinări vizuale, cu o intensitate care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 2 %, cu un nivel de încredere de 95 % în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 31 (***) și inclusiv prelevării de probe prin metoda distructivă în caz de simptome, și au fost declarate indemne de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)

și

(iii)

sunt însoțite de un certificat fitosanitar care stipulează codurile locurilor de producție

sau

(d)

fructele:

(i)

au fost produse într-un sit de producție aprobat, care este inclus pe lista codurilor siturilor de producție care a fost comunicată în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine

și

(ii)

au făcut obiectul unei abordări sistemice eficace pentru a se asigura absența Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 14 (*****), sau al unui tratament de sine stătător eficace aplicat după recoltare, pentru a se asigura absența Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), cu condiția ca abordarea sistemică respectivă utilizată sau tratamentul aplicat după recoltare, împreună cu documentele justificative privind eficacitatea sa, să fi fost comunicate în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine și ca tratamentul aplicat după recoltare să fi fost evaluat de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară

și

(iii)

înaintea exportului, au fost supuse unor inspecții oficiale vizând detectarea prezenței Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), cu o intensitate care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 2 %, cu un nivel de încredere de 95 % în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 31 (***) și inclusiv prelevării de probe prin metoda distructivă în caz de simptome

și

(iv)

sunt însoțite de un certificat fitosanitar care stipulează codurile siturilor de producție și menționează detaliile tratamentului aplicat după recoltare sau utilizarea abordării sistemice.”

2.

Între punctele 62 și 63 se introduce următorul punct 62.1:

„62.1

Fructele de Citrus sinensis Pers.

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

Țări de pe continentul african, Capul Verde, Sfânta Elena, Madagascar, Réunion, Mauritius și Israel

Declarație oficială care atestă că:

(a)

fructele provin dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsurile fitosanitare, cu condiția ca acest statut de țară indemnă să fi fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine

sau

(b)

fructele provin dintr-o zonă stabilită de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 4(*); zona indemnă de organismul dăunător este menționată în certificatul fitosanitar, cu condiția ca statutul de zonă indemnă să fi fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine

sau

(c)

fructele:

(i)

provin dintr-un loc de producție stabilit de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemn de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 10(**) și care este inclus pe lista codurilor locurilor de producție care a fost comunicată în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine

și

(ii)

au fost supuse unor inspecții oficiale efectuate la locul de producție la momente potrivite în timpul sezonului de vegetație și înaintea exportului, inclusiv unei examinări vizuale, cu o intensitate care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 2 %, cu un nivel de încredere de 95 % în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 31 (***) și inclusiv prelevării de probe prin metoda distructivă în caz de simptome, și au fost declarate indemne de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)

și

(iii)

sunt însoțite de un certificat fitosanitar care stipulează codurile locurilor de producție

sau

(d)

fructele:

(i)

au fost produse într-un sit de producție aprobat, care este inclus pe lista codurilor siturilor de producție care a fost comunicată în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine

și

(ii)

au fost supuse:

unei abordări sistemice eficace, care include un tratament la rece între 0 °C și -1 °C timp de cel puțin 16 zile, în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante ISPM 14 (*****) și ISPM 42 (****), cu condiția ca tratamentul la rece să fi fost documentat și verificat pentru fiecare transport de către țara terță exportatoare și ca abordarea sistemică, împreună cu documentele justificative privind eficacitatea sa, să fi fost comunicată în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine

sau

unei abordări sistemice eficace în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 14 (*****), care include o etapă de prerăcire a pulpei fructului la temperatura tratamentului la rece aplicat, urmată de respectivul tratament la rece timp de cel puțin 20 de zile, la o temperatură stabilită între -1 °C și +2 °C, cu condiția ca etapa de prerăcire și tratamentul la rece să fi fost documentate și verificate pentru fiecare transport de către țara terță exportatoare și cu condiția ca abordarea sistemică, împreună cu documentele justificative privind eficacitatea sa, să fi fost comunicată în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine

sau

unui tratament de sine stătător eficace aplicat după recoltare pentru a se asigura absența Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), cu condiția ca respectivul tratament aplicat după recoltare, împreună cu documentele justificative privind eficacitatea sa, să fi fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine și să fi fost evaluat de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară,

sau

până la 31 decembrie 2022, unei abordări sistemice eficace în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 14 (*****), care include o etapă de prerăcire a pulpei fructului la 5 °C, urmată de un tratament la rece timp de cel puțin 25 de zile la o temperatură stabilită între -1 °C și +2 °C, cu condiția ca etapa de prerăcire și tratamentul la rece să fi fost documentate și verificate pentru fiecare transport de către țara terță exportatoare și cu condiția ca abordarea sistemică, împreună cu documentele justificative privind eficacitatea sa, să fi fost comunicată în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine,

și

(iii)

înaintea exportului, au fost supuse unor inspecții oficiale vizând detectarea prezenței Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), cu o intensitate care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 2 %, cu un nivel de încredere de 95 % în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 31 (***) și inclusiv prelevării de probe prin metoda distructivă în caz de simptome

și

(iv)

sunt însoțite de un certificat fitosanitar care stipulează codurile siturilor de producție, menționează detaliile tratamentului aplicat după recoltare sau utilizarea abordării sistemice, împreună cu temperatura stabilită utilizată și cu durata tratamentului la rece aplicat în cadrul abordării sistemice respective

și

(v)

în cazul în care tratamentul la rece a fost aplicat în timpul transportului, pe lângă certificatul fitosanitar, a fost ținută o evidență a aplicării acestui tratament, care a fost pusă la dispoziție la cerere.”

(*)

ISPM 4 „Cerințe pentru instituirea zonelor indemne de dăunători”.

(**)

ISPM 10 „Cerințe pentru stabilirea locurilor de producție indemne de dăunători și a siturilor de producție indemne de dăunători”.

(***)

ISPM 31 „Metodologii de eșantionare a transporturilor”.

(****)

ISPM 42 „Cerințe pentru utilizarea tratamentelor termice ca măsuri fitosanitare”.

(*****)

ISPM 14 „Utilizarea de măsuri integrate într-o abordare sistemică pentru gestionarea riscurilor determinate de organismele dăunătoare”.