3.6.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 153/53


REGULAMENTUL (UE) 2022/879 AL CONSILIULUI

din 3 iunie 2022

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia (PESC) 2022/884 a Consiliului din 3 iunie 2022 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 31 iulie 2014, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 833/2014 (2).

(2)

Regulamentul (UE) nr. 833/2014 pune în aplicare anumite măsuri prevăzute în Decizia 2014/512/PESC a Consiliului (3).

(3)

La 3 iunie 2022, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2022/884 prin care se modifică Decizia 2014/512/PESC și se impun măsuri restrictive suplimentare în diverse sectoare.

(4)

Prin Decizia (PESC) 2022/884 se extinde interdicția privind furnizarea de servicii specializate de mesagerie financiară în ceea ce privește alte trei instituții de credit ruse.

(5)

Prin Decizia (PESC) 2022/884 se extinde de asemenea lista persoanelor care au legătură cu baza industrială și de apărare a Rusiei, cărora li se impun restricții mai stricte la export în ceea ce privește produsele și tehnologiile cu dublă utilizare, precum și produsele și tehnologiile care ar putea contribui la consolidarea tehnologică a sectorului apărării și securității din Rusia.

(6)

Se consideră, de asemenea, că este adecvat să se extindă lista articolelor supuse controlului care ar putea contribui la consolidarea militară și tehnologică a Rusiei sau la dezvoltarea sectorului său de apărare și securitate.

(7)

Prin Decizia (PESC) 2022/884 se extinde suspendarea în Uniune a licențelor de difuzare a canalelor mass-media ruse aflate sub controlul permanent al conducerii ruse.

(8)

Federația Rusă s-a angajat într-o campanie internațională sistematică de manipulare și de denaturare a faptelor prin intermediul mass-mediei pentru a-și consolida strategia de destabilizare a țărilor cu care se învecinează și a Uniunii și a statelor sale membre. În special, propaganda a vizat în mod repetat și consecvent partidele politice europene, în special în perioadele electorale, precum și societatea civilă, solicitanții de azil, minoritățile etnice ruse, minoritățile de gen și funcționarea instituțiilor democratice din Uniune și din statele sale membre.

(9)

Pentru a justifica și a sprijini agresiunea îndreptată împotriva Ucrainei, Federația Rusă s-a angajat în acțiuni de propagandă continue și concertate ce vizează societatea civilă din Uniune și din țările din vecinătate, denaturând și manipulând grav faptele.

(10)

Respectivele acțiuni de propagandă au fost canalizate prin intermediul mai multor canale mass-media aflate sub controlul permanent, direct sau indirect, al conducerii Federației Ruse. Astfel de acțiuni constituie o amenințare semnificativă și directă la adresa ordinii și securității publice a Uniunii. Respectivele canale mass-media sunt absolut esențiale pentru promovarea și sprijinirea agresiunii îndreptate împotriva Ucrainei și pentru destabilizarea țărilor învecinate cu aceasta.

(11)

Având în vedere gravitatea situației și ca reacție la acțiunile Rusiei de destabilizare a situației din Ucraina, este necesar, în concordanță cu drepturile și libertățile fundamentale recunoscute prin Carta drepturilor fundamentale, în special cu dreptul la libertatea de exprimare și de informare, astfel cum este recunoscut la articolul 11 din aceasta, să se introducă măsuri restrictive suplimentare pentru a suspenda activitățile de difuzare ale unor astfel de canale mass-media în Uniune sau direcționate către Uniune. Măsurile ar trebui să fie menținute până când agresiunea împotriva Ucrainei va înceta și până când Federația Rusă și canalele sale mass-media asociate vor înceta să desfășoare acțiuni de propagandă împotriva Uniunii și a statelor sale membre.

(12)

Este oportun să i se confere Consiliului competențe de executare pentru a decide, prin intermediul unor acte de punere în aplicare și în urma examinării faptelor relevante, dacă măsurile restrictive trebuie să devină aplicabile, la data precizată în prezentul regulament, în ceea ce privește una sau mai multe dintre entitățile care figurează pe lista din anexa VI la prezentul regulament.

(13)

În concordanță cu drepturile și libertățile fundamentale recunoscute prin Carta drepturilor fundamentale, în special cu dreptul la libertatea de exprimare și de informare, libertatea de a desfășura o activitate comercială și dreptul de proprietate, astfel cum sunt recunoscute la articolele 11, 16 și 17 din aceasta, respectivele măsuri nu împiedică canalele mass-media și personalul lor să desfășoare activități în Uniune, altele decât difuzarea, cum ar fi cercetarea și interviurile. În special, respectivele măsuri nu modifică obligația de a respecta drepturile, libertățile și principiile menționate la articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană, inclusiv în Carta drepturilor fundamentale, și în constituțiile statelor membre, potrivit domeniului de aplicare al acestora.

(14)

Prin Decizia (PESC) 2022/884 se impune, de asemenea, o interdicție de a face publicitate produselor sau serviciilor în cadrul oricărui conținut produs sau difuzat de canalele mass-media ruse aflate sub controlul permanent al conducerii ruse, ale căror licențe de difuzare sunt suspendate.

(15)

Prin Decizia (PESC) 2022/884 se impun, de asemenea, interdicții în ceea ce privește achiziționarea, importul sau transferul în statele membre, în mod direct sau indirect, de țiței și de anumite produse petroliere, care provin din Rusia sau sunt exportate din Rusia, precum și în ceea ce privește asigurarea și reasigurarea transportului maritim al acestor mărfuri către țări terțe. Sunt prevăzute perioade de tranziție adecvate.

(16)

Având în vedere situația geografică specifică a mai multor state membre, care generează o dependență specifică de țițeiul importat prin conducte din Rusia, fără o aprovizionare alternativă viabilă pe termen scurt, interzicerea importului de țiței din Rusia ar trebui să nu se aplice temporar, până când Consiliul decide altfel, importurilor prin conducte de țiței din Rusia în statele membre respective. Respectivele state membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a obține aprovizionări alternative, astfel încât să se asigure că importurile prin conducte de țiței din Rusia fac obiectul interdicțiilor cât mai curând posibil.

(17)

Este necesar să se interzică transferul, transportul sau revânzarea ulterioară a țițeiului din Rusia, livrat într-un stat membru prin conducte, către alte state membre sau către țări terțe, precum și să se interzică, după o perioadă de tranziție de opt luni, transferul, transportul sau revânzarea ulterioară către alte state membre a produselor petroliere obținute din astfel de țiței. Având în vedere dependența specifică a Cehiei de astfel de produse petroliere, ar trebui să i se acorde o perioadă suplimentară de zece luni pentru a găsi aprovizionări alternative.

(18)

Având în vedere expunerea geografică specifică a Bulgariei, ar trebui să se prevadă, pentru o perioadă limitată, o derogare specială de la interdicția de a importa țiței transportat pe cale maritimă (denumit în continuare „țiței transportat pe mare”) și produse petroliere. Având în vedere situația specifică a Croației legată de necesitatea ca rafinăria sa să obțină aprovizionarea regulată cu motorină în vid pentru funcționarea sa, ar trebui să fie posibil ca autoritatea națională competentă să autorizeze achiziționarea, importul sau transferul de motorină în vid rusă pentru o anumită perioadă, în anumite condiții.

(19)

În cazul în care aprovizionarea cu țiței prin conducte din Rusia către un stat membru fără ieșire la mare este întreruptă din motive independente de controlul statului membru respectiv, ar trebui să se permită importul în acest stat membru al țițeiului transportat pe mare din Rusia, printr-o derogare temporară excepțională, până când aprovizionarea prin conducte este reluată sau până când Consiliul decide că statului membru respectiv urmează să i se aplice interdicția de a importa țiței livrat prin conducte.

(20)

În cazul unei întreruperi bruște a aprovizionării cu petrol, fie prin conducte, fie transportat pe mare, statele membre ar trebui să acționeze în spiritul solidarității și al cooperării regionale, implicând atât autoritățile publice, cât și întreprinderile din domeniul energiei, în strânsă coordonare cu Grupul de coordonare pentru petrol, în vederea unor posibile eliberări de stocuri de petrol, inclusiv stocuri de petrol de urgență, și a altor măsuri, inclusiv aprovizionarea cu un amestec adecvat, astfel cum sunt prevăzute în planurile lor naționale pentru situații neprevăzute sau convenite în conformitate cu Directiva 2009/119/CE. Acest angajament de solidaritate și cooperare este deosebit de important având în vedere agresiunea Rusiei asupra Ucrainei și o posibilă întrerupere a aprovizionării în regiune cu țiței rusesc sau cu produse petroliere rafinate, în special în ceea ce privește conductele sau porturile de la Marea Neagră. Comisia va monitoriza piețele și securitatea aprovizionării și va prezenta, Consiliului rapoarte periodice și, dacă este necesar, propuneri de consolidare a securității aprovizionării.

(21)

În conformitate cu principiul libertății de tranzit, interdicțiile privind achiziționarea, importul sau transferul de țiței transportat pe mare și de anumite produse petroliere din Rusia nu ar trebui să aducă atingere achiziționării, importului sau transferului unor astfel de mărfuri care provin dintr-o țară terță și doar tranzitează Rusia. În special, interdicțiile respective nu ar trebui să se aplice în situația în care Rusia este identificată ca stat de export în declarațiile vamale, dacă țara de origine a țițeiului și a altor produse petroliere este identificată în declarațiile respective ca fiind un stat terț.

(22)

Autoritățile naționale ar trebui să efectueze controalele necesare pentru a se asigura că tranzitul mărfurilor din țări terțe nu duce la eludarea interdicțiilor. În cazul în care există suficiente dovezi că importurile de mărfuri din țări terțe conduc la eludarea interdicției, astfel de importuri ar trebui să fie interzise.

(23)

În plus, prin Decizia (PESC) 2022/884 se impun interdicții privind furnizarea către Rusia de servicii de contabilitate, de audit, de evidență contabilă și de consultanță fiscală, precum și de servicii de consultanță în afaceri și în management și servicii de relații publice.

(24)

Pentru a se asigura punerea în aplicare fără probleme a articolului 5m din Regulamentul (UE) nr. 833/2014, termenul pentru încetarea activităților prevăzute la alineatele (2) și (3) de la articolul menționat ar trebui să fie prelungit de la 10 mai 2022 până la 5 iulie 2022.

(25)

Este oportun să se clarifice faptul că prezentul regulament nu împiedică primirea plăților de către o persoană juridică, o entitate sau un organism înregistrat(ă) sau constituit(ă) în temeiul legislației unui stat membru de la contrapartea rusă în temeiul contractelor privind produsele și tehnologiile enumerate în anexa X la Regulamentul (UE) nr. 833/2014 care au fost încheiate înainte de 26 februarie 2022 și executate de respectiva persoană juridică, entitate sau organism înainte de 27 mai 2022.

(26)

Având în vedere anexa II la Regulamentul (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 ianuarie 2005 privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe (4), serviciile de contabilitate, de audit, de evidență contabilă și de consultanță fiscală cuprind înregistrarea tranzacțiilor comerciale pentru întreprinderi și alți beneficiari, serviciile de examinare a registrelor contabile și a situațiilor financiare, planificarea declarațiilor fiscale și consultanță fiscală, precum și pregătirea documentației fiscale. Serviciile de consultanță pentru întreprinderi, de consultanță în management și de relații publice cuprind serviciile de consultanță și de asistență operațională pentru întreprinderi privind politica și strategia de afaceri a acestora, precum și privind planificarea generală, structurarea și controlul unei organizații. Comisioanele de management, auditarea managementului, managementul comercial, gestionarea resurselor umane, organizarea producției și consultanța în managementul proiectelor, precum și serviciile de consultanță și de asistență operațională privind îmbunătățirea imaginii clienților și relațiile acestora cu publicul larg și cu alte instituții sunt toate incluse.

(27)

Pentru a asigura punerea în aplicare corectă a măsurilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 833/2014, derogarea de la interdicția privind transportul de mărfuri de către întreprinderile de transport rutier stabilite în Rusia ar trebui să fie extinsă la toate reprezentanțele diplomatice și consulare din Rusia. De asemenea, ar trebui să fie extinse anumite derogări de la interdicțiile privind acceptarea depozitelor și fiduciile, precum și să se clarifice și să se consolideze dispozițiile privind sancțiunile naționale pentru încălcarea măsurilor prevăzute în respectivul regulament.

(28)

Aceste măsuri intră sub incidența tratatului și, prin urmare, este necesară o acțiune de reglementare la nivelul Uniunii, în special pentru a se asigura aplicarea lor uniformă în toate statele membre.

(29)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 833/2014 ar trebui să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 833/2014 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2f, se adaugă următorul alineat:

„(3)   Se interzice publicitatea pentru produse sau servicii în cadrul oricărui conținut produs sau difuzat de persoanele juridice, entitățile sau organismele enumerate în anexa XV, inclusiv prin transmisia sau distribuția prin oricare dintre mijloacele menționate la alineatul (1).”

2.

La articolul 3 alineatul (3), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

transportul, din Rusia sau prin Rusia, în Uniune de gaze naturale și de petrol, inclusiv de produse obținute prin rafinarea petrolului, cu excepția cazului în care acesta este interzis în temeiul articolului 3m sau 3n; sau”.

3.

La articolul 3a alineatul (2), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

este necesară pentru asigurarea aprovizionării critice cu energie în Uniune, precum și a transportului, din Rusia sau prin Rusia, în Uniune de gaze naturale și de petrol, inclusiv de produse obținute prin rafinarea petrolului, cu excepția cazului în care acestea sunt interzise în temeiul articolului 3m sau 3n; sau”.

4.

La articolul 3ea alineatul (5), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

cu excepția cazului în care sunt interzise în temeiul articolului 3m sau 3n, achiziționarea, importul sau transportul în Uniune de gaze naturale și de petrol, inclusiv de produse obținute prin rafinarea petrolului, de titan, aluminiu, cupru, nichel, paladiu și minereu de fier, precum și de anumite produse chimice și produse din fier astfel cum figurează pe lista din anexa XXIV;”.

5.

La articolul 3l alineatul (4), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

cu excepția cazului în care sunt interzise în temeiul articolului 3m sau 3n, achiziționarea, importul sau transportul în Uniune de gaze naturale și de petrol, inclusiv de produse obținute prin rafinarea petrolului, precum și de titan, aluminiu, cupru, nichel, paladiu și minereu de fier;”.

6.

La articolul 3l alineatul (4), litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

funcționarea reprezentanțelor diplomatice și consulare în Rusia, inclusiv a delegațiilor, ambasadelor și misiunilor, sau a organizațiilor internaționale în Rusia care beneficiază de imunitate în conformitate cu dreptul internațional; sau”.

7.

Se introduc următoarele articole:

„Articolul 3m

(1)   Se interzice achiziționarea, importul sau transferul, în mod direct sau indirect, de țiței sau de produse petroliere, astfel cum sunt enumerate în anexa XXV, dacă acestea provin din Rusia sau sunt exportate din Rusia.

(2)   Se interzice furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică, de servicii de intermediere, de finanțare sau de asistență financiară sau de orice alte servicii în legătură interdicția prevăzută la alineatul (1).

(3)   Interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (2) nu se aplică:

(a)

până la 5 decembrie 2022 în ceea ce privește tranzacțiile punctuale cu livrare în termen scurt, încheiate și executate înainte de respectiva dată, sau în ceea ce privește executarea contractelor de achiziționare, import sau transfer de mărfuri încadrate la codul NC 2709 00 încheiate înainte de 4 iunie 2022 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte, cu condiția ca statele membre relevante să notifice contractele respective Comisiei până la 24 iunie 2022 și ca tranzacțiile punctuale cu livrare în termen scurt să fie notificate Comisiei de către statele membre relevante în termen de 10 zile de la finalizarea lor;

(b)

până la 5 februarie 2023 în ceea ce privește tranzacțiile punctuale cu livrare în termen scurt, încheiate și executate înainte de această dată, sau în ceea ce privește executarea contractelor de achiziționare, import sau transfer de mărfuri încadrate la codul NC 2710 încheiate înainte de 4 iunie 2022 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte, cu condiția ca statele membre relevante să notifice contractele respective Comisiei până la 24 iunie 2022 și ca tranzacțiile punctuale cu livrare în termen scurt să fie notificate Comisiei de către statele membre relevante în termen de 10 zile de la finalizarea lor;

(c)

în ceea ce privește achiziționarea, importul sau transferul de țiței transportat pe mare și de produse petroliere enumerate în anexa XXV, în cazul în care mărfurile respective provin dintr-o țară terță și sunt doar încărcate în Rusia, sunt expediate din Rusia sau tranzitează teritoriul acesteia, cu condiția ca atât originea cât și proprietarul mărfurilor respective să nu fie rusești;

(d)

țițeiului încadrat la codul NC 2709 00 care este livrat prin conducte din Rusia în statele membre, până când Consiliul decide că se aplică interdicțiile de la alineatele (1) și (2).

(4)   În cazul în care aprovizionarea cu țiței prin conducte din Rusia către un stat membru fără ieșire la mare este întreruptă din motive independente de controlul statului membru respectiv, în acest stat membru poate fi importat țiței transportat pe mare din Rusia, încadrat la codul NC 2709 00, printr-o derogare temporară excepțională de la alineatele (1) și (2), până când aprovizionarea este reluată sau până când decizia Consiliului menționată la alineatul (3) litera (d) se aplică statului membru respectiv, luându-se în considerare data care survine mai devreme.

(5)   Începând cu 5 decembrie 2022 și, prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritățile competente din Bulgaria pot să autorizeze executarea până la 31 decembrie 2024 a contractelor încheiate înainte de 4 iunie 2022 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte, având ca obiect achiziționarea, importul sau transferul de țiței transportat pe mare și de produse petroliere enumerate în anexa XXV care provin din Rusia sau sunt exportate din Rusia.

(6)   Începând cu 5 februarie 2023 și, prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritățile competente ale Croației pot autoriza până la 31 decembrie 2023 achiziționarea, importul sau transferul motorinei în vid încadrate la codul NC 2710 19 71 care provine din Rusia sau este exportată din Rusia, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

nu este disponibilă nicio aprovizionare alternativă cu motorină în vid; și

(b)

Croația a notificat Comisiei, cu cel puțin două săptămâni înainte de data autorizației, motivele pentru care consideră că ar trebui acordată o autorizație specifică, iar Comisia nu a ridicat obiecții în termenul respectiv.

(7)   Mărfurile importate în urma unei derogări acordate de o autoritate competentă în temeiul alineatului (5) sau (6) nu pot să fie vândute cumpărătorilor situați într-un alt stat membru sau într-o țară terță.

(8)   Se interzice transferul sau transportul țițeiului livrat prin conducte în statele membre astfel cum se menționează la alineatul (3) litera (d), către alte state membre sau către țări terțe, sau vânzarea acestuia către cumpărători din alte state membre sau din țări terțe.

Toate transporturile și containerele de astfel de țiței trebuie să fie marcate clar cu «REBCO: exportul interzis».

Începând cu 5 februarie 2023, în cazul în care țițeiul a fost livrat prin conducte către un stat membru, astfel cum se menționează la alineatul (3) litera (d), se interzice transferul sau transportul produselor petroliere încadrate la codul NC 2710 care sunt obținute din astfel de țiței către alte state membre sau către țări terțe, sau vânzarea unor astfel de produse petroliere către cumpărători din alte state membre sau din țări terțe.

Prin derogare temporară, interdicțiile menționate la al treilea paragraf se aplică de la 5 decembrie 2023 pentru importul și transferul în Cehia și pentru vânzarea către cumpărători din Cehia a produselor petroliere obținute din țiței livrat prin conducte către un alt stat membru, astfel cum se menționează la alineatul (3) litera (d). În cazul în care se pun la dispoziția Cehiei, înainte de această dată, aprovizionări alternative cu astfel de produse petroliere, Consiliul pune capăt respectivei derogări temporare. În perioada care se încheie la 5 decembrie 2023, volumele acestor produse petroliere importate în Cehia din alte state membre nu depășesc volumele medii importate în Cehia din aceste alte state membre în aceeași perioadă din cursul ultimilor cinci ani.

(9)   Interdicțiile de la alineatul (1) nu se aplică achizițiilor în Rusia de mărfuri care figurează pe lista din anexa XXV care sunt necesare pentru a satisface nevoile esențiale ale cumpărătorului din Rusia sau ale proiectelor umanitare din Rusia.

(10)   Statele membre raportează Comisiei, până cel târziu la 8 iunie 2022 și, ulterior, la fiecare trei luni, cantitățile de țiței încadrate la codul NC 2709 00 importate prin conducte, astfel cum se menționează la alineatul (3) litera (d). Cifrele privind importurile respective trebuie defalcate pe conducte. În cazul în care derogarea temporară excepțională menționată la alineatul (4) se aplică în ceea ce privește un stat membru fără ieșire la mare, statul membru respectiv raportează Comisiei la fiecare trei luni cantitățile de țiței transportat pe mare, încadrat la codul NC 2709 00, pe care îl importă din Rusia, pe durata în care se aplică derogarea respectivă.

În perioada care se încheie la 5 decembrie 2023, menționată la alineatul (8) al patrulea paragraf, statele membre raportează Comisiei la fiecare trei luni cantitățile de produse petroliere încadrate la codul NC 2710, obținute din țiței livrat prin conducte, pe care le exportă către Cehia, astfel cum se menționează la alineatul (3) litera (d).

Articolul 3n

(1)   Se interzice furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de finanțare sau de asistență financiară, legate de transportul, inclusiv prin transferuri de la navă la navă, către țări terțe, de țiței sau de produse petroliere care figurează pe listele din anexa XXV, care provin din Rusia sau care au fost exportate din Rusia.

(2)   Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu se aplică în ceea ce privește:

(a)

executarea până la 5 decembrie 2022 a contractelor încheiate înainte de 4 iunie 2022 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte; sau

(b)

transportul de țiței sau de produse petroliere care figurează pe listele din anexa XXV, în cazul în care mărfurile respective provin dintr-o țară terță și sunt doar încărcate în Rusia, sunt expediate din Rusia sau tranzitează teritoriul acesteia, cu condiția ca atât originea cât și proprietarul mărfurilor respective să nu fie rusești.”

8.

Articolul 5aa se modifică după cum urmează:

(a)

se adaugă următorul alineat:

„(2a)   Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu se aplică în ceea ce privește primirea plăților datorate de persoanele juridice, entitățile sau organismele menționate la alineatul respectiv în temeiul contractelor executate înainte de 15 mai 2022.”

(b)

la alineatul (3), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

cu excepția cazului în care sunt interzise în temeiul articolului 3m sau 3n, tranzacțiile care sunt strict necesare pentru achiziționarea, importul sau transportul, în mod direct sau indirect, de gaze naturale și de petrol, inclusiv de produse obținute prin rafinarea petrolului, precum și de titan, aluminiu, cupru, nichel, paladiu și minereu de fier, din Rusia sau prin Rusia, în Uniune, într-o țară membră a Spațiului Economic European, în Elveția sau în Balcanii de Vest;”

(c)

la alineatul (3) se adaugă următoarele litere:

„(d)

tranzacțiilor, inclusiv vânzările, care sunt strict necesare pentru lichidarea, până la 5 septembrie 2022, a unei întreprinderi comune sau a unei construcții juridice similare încheiate înainte de 16 martie 2022, în care este implicată o persoană juridică, o entitate sau un organism dintre cele menționate la alineatul (1);

(e)

tranzacțiile legate de furnizarea de servicii de comunicații electronice, servicii de centru de date și de furnizarea de servicii și echipamente necesare pentru funcționarea, întreținerea și securitatea acestora, inclusiv furnizarea de firewall-uri și de servicii de centru de apel către o persoană juridică, o entitate sau un organism care figurează pe lista din anexa XIX.”

9.

Articolul 5c se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5c

(1)   Prin derogare de la articolul 5b alineatele (1) și (2), autoritățile competente pot autoriza acceptarea unui astfel de depozit sau furnizarea unui astfel de portofel, cont sau serviciu de păstrare în custodie în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce au stabilit că acceptarea unei astfel de depozit sau furnizarea unui astfel de portofel, cont sau serviciu de păstrare în custodie:

(a)

este necesară pentru satisfacerea nevoilor de bază ale persoanelor fizice sau juridice, ale entităților sau ale organismelor menționate la articolul 5b alineatul (1) și ale membrilor de familie aflați în întreținerea acestora, inclusiv pentru cheltuielile pentru alimente, chirie sau ipotecă, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și plata serviciilor de utilitate publică;

(b)

este destinată exclusiv pentru plata unor onorarii rezonabile sau pentru rambursarea cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice;

(c)

este destinată exclusiv pentru plata comisioanelor sau a cheltuielilor corespunzătoare păstrării sau administrării curente a fondurilor sau a resurselor economice înghețate;

(d)

este necesară pentru acoperirea unor cheltuieli extraordinare, cu condiția ca autoritatea competentă relevantă să fi notificat autorităților competente ale celorlalte state membre și Comisiei, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea autorizației, motivele pe baza cărora consideră că ar trebui să fie acordată o autorizație specifică; sau

(e)

este necesară în scopuri oficiale ale unei misiuni diplomatice, ale unui oficiu consular sau ale unei organizații internaționale.

(2)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1) litera (a), (b), (c) sau (e), în termen de două săptămâni de la acordarea autorizației.”

10.

La articolul 5f, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Alineatul (1) nu se aplică resortisanților unui stat membru, ai unei țări membre a Spațiului Economic European sau ai Elveției, ori persoanelor fizice care dețin un permis de ședere temporară sau permanentă într-un stat membru, într-o țară membră a Spațiului Economic European sau în Elveția.”

11.

Articolul 5h se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5h

(1)   Se interzice furnizarea de servicii specializate de mesagerie financiară, care sunt utilizate pentru schimbul de date financiare, persoanelor juridice, entităților sau organismelor care figurează pe lista pe lista din anexa XIV sau oricăror persoane juridice, entități sau organisme stabilite în Rusia ale căror drepturi de proprietate sunt deținute, direct sau indirect, în proporție de peste 50 % de o entitate care figurează pe lista din anexa XIV.

(2)   Pentru fiecare persoană juridică, entitate sau organism dintre cele menționate în anexa XIV, interdicția prevăzută la alineatul (1) se aplică de la data menționată în acest sens în anexa respectivă. Interdicția se aplică de la aceeași dată oricăror persoane juridice, entități sau organisme stabilite în Rusia ale căror drepturi de proprietate sunt deținute, direct sau indirect, în proporție de peste 50 % de o entitate care figurează pe lista din anexa XIV.”

12.

La articolul 5k alineatul (2), litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

cu excepția cazului în care sunt interzise în temeiul articolului 3m sau 3n, achiziționarea, importul sau transportul de gaze naturale și de petrol, inclusiv de produse obținute prin rafinarea petrolului, precum și de titan, aluminiu, cupru, nichel, paladiu și minereu de fier, din Rusia sau prin Rusia, în Uniune; sau”

13.

Articolul 5m se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5m

(1)   Se interzice înregistrarea, furnizarea unui sediu social și a unei adrese comerciale sau administrative, precum și furnizarea de servicii de administrare unei fiducii sau oricărei construcții juridice similare care are drept constituitor sau beneficiar:

(a)

resortisanți ruși sau persoane fizice care își au reședința în Rusia;

(b)

persoane juridice, entități sau organisme stabilite în Rusia;

(c)

persoane juridice, entități sau organisme ale căror drepturi de proprietate sunt deținute, în mod direct sau indirect, în proporție de peste 50 % de o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism menționat la litera (a) sau (b);

(d)

persoane juridice, entități sau organisme controlate de o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism menționat la litera (a), (b) sau (c);

(e)

o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care acționează în numele sau în conformitate cu instrucțiunile unei persoane fizice sau juridice, unei entități sau unui organism menționat la litera (a), (b), (c) sau (d).

(2)   Se interzice ca, începând cu 5 iulie 2022, să se acționeze sau să se ia măsuri ca o altă persoană să acționeze în calitate de administrator fiduciar, acționar nominal, director, secretar sau o funcție similară pentru o fiducie ori o construcție juridică similară astfel cum este menționată la alineatul (1).

(3)   Alineatele (1) și (2) nu se aplică operațiunilor care sunt strict necesare pentru rezilierea, până la 5 iulie 2022, a contractelor care nu respectă prezentul articol, încheiate înainte de 9 aprilie 2022, sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte.

(4)   Alineatele (1) și (2) nu se aplică atunci când constituitorul sau beneficiarul este un resortisant al unui stat membru sau o persoană fizică ce deține un permis de ședere temporară sau permanentă într-un stat membru.

(5)   Prin derogare de la alineatul (2), autoritățile competente pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, continuarea serviciilor menționate la alineatul (2) după data de 5 iulie 2022, pentru:

(a)

finalizarea până la 5 septembrie 2022 a operațiunilor strict necesare pentru rezilierea contractelor menționate la alineatul (3), cu condiția ca respectivele operațiuni să fi fost inițiate înainte de 11 mai 2022; sau

(b)

alte motive, cu condiția ca prestatorii de servicii să nu accepte de la persoanele menționate la alineatul (1) sau să nu le pună acestora la dispoziție fonduri sau resurse economice, în mod direct sau indirect, sau să nu le furnizeze în alt mod niciun beneficiu din activele plasate într-o fiducie.

(6)   Prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritățile competente pot autoriza serviciile menționate la alineatele respective, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce au stabilit că acest lucru este necesar:

(a)

în scopuri umanitare, precum furnizarea de asistență sau facilitarea furnizării de asistență, inclusiv de materiale medicale, alimente sau transferul de lucrători umanitari și acordarea de asistență conexă sau în scopul unor evacuări;

(b)

în scopul desfășurării unor activități ale societății civile care promovează în mod direct democrația, drepturile omului sau statul de drept în Rusia; sau

(c)

în scopul operării fiduciilor al căror obiectiv este de a administra sisteme de pensii ocupaționale, polițe de asigurare sau sisteme de alocare de acțiuni angajaților, organizații caritabile, cluburi sportive de amatori și fonduri pentru minori sau pentru adulți vulnerabili.

(7)   Statul membru în cauză informează Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatului (5) sau (6) în termen de două săptămâni de la acordarea respectivei autorizații.”

14.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 5n

(1)   Se interzice furnizarea, în mod direct sau indirect, de servicii de contabilitate, de audit, inclusiv de audit statutar, de evidență contabilă sau de consultanță fiscală, sau de servicii de consultanță în afaceri și în management și servicii de relații publice către:

(a)

guvernul Rusiei; sau

(b)

persoane juridice, entități sau organisme stabilite în Rusia.

(2)   Alineatul (1) nu se aplică în ceea ce privește furnizarea de servicii care sunt strict necesare pentru finalizarea până la 5 iulie 2022 a contractelor care nu sunt conforme cu prezentul articol, încheiate înainte de 4 iunie 2022, sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte.

(3)   Alineatul (1) nu se aplică furnizării de servicii care sunt strict necesare pentru exercitarea dreptului la apărare în cadrul unor proceduri judiciare și a dreptului la o cale de atac efectivă.

(4)   Alineatul (1) nu se aplică prestării de servicii destinate utilizării exclusive de către persoane juridice, entități sau organisme stabilite în Rusia care sunt deținute sau controlate exclusiv sau în comun de o persoană juridică, o entitate sau un organism care este înregistrat(ă) sau constituit(ă) în temeiul legislației unui stat membru.

(5)   Prin derogare de la alineatul (1), autoritățile competente pot autoriza serviciile menționate la alineatul respectiv, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce au stabilit că acest lucru este necesar pentru:

(a)

scopuri umanitare, precum acordarea de asistență sau facilitarea acordării de asistență, inclusiv furnizarea de materiale medicale, de alimente sau transferul de lucrători umanitari și acordarea de asistență conexă sau în scopul unor evacuări; sau

(b)

activități ale societății civile care promovează în mod direct democrația, drepturile omului sau statul de drept în Rusia.”

15.

La articolul 8, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile, inclusiv, după caz, sancțiuni penale, care se aplică în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive. Statele membre prevăd, de asemenea, măsuri adecvate de confiscare a produselor unor astfel de încălcări.”

16.

Anexa IV se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

17.

Anexa VII se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

18.

Anexa VIII se modifică în conformitate cu anexa III la prezentul regulament.

19.

Anexa XII se modifică în conformitate cu anexa IV la prezentul regulament.

20.

Anexa XIV se înlocuiește cu textul care figurează în anexa V la prezentul regulament.

21.

Anexa XV se modifică în conformitate cu anexa VI la prezentul regulament.

Prezentul punct se aplică în ceea ce privește una sau mai multe dintre entitățile menționate în anexa VI la prezentul regulament începând cu 25 iunie 2022 și cu condiția ca, după ce a examinat respectivele cazuri, Consiliul să decidă astfel printr-un act de punere în aplicare.

22.

Anexa XXI se modifică în conformitate cu anexa VII la prezentul regulament.

23.

Anexa XXV se adaugă în conformitate cu anexa VIII la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 iunie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

C. COLONNA


(1)  JO L 153, 3.6.2022.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 833/2014 al Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 229, 31.7.2014, p. 1).

(3)  Decizia 2014/512/PESC a Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 229, 31.7.2014, p. 13).

(4)  JO L 35, 8.2.2005, p. 23.


ANEXA I

În anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 833/2014, se adaugă următoarele persoane fizice sau juridice, entități sau organisme:

„46th TSNII Central Scientific Research Institute (Al 46-lea Institut Central de Cercetare Științifică TSNII)

Alagir Resistor Factory (Fabrica de rezistoare Alagir)

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements (Institutul Rus de Cercetare în Domeniul Măsurătorilor Optice și Fizice)

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC (Institutul Rus de Cercetare Științifică Etalon)

Almaz, JSC

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia (Întreprinderea de Producție Științifică Arzam Temp Avia)

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC (Sistemul automatizat de achiziții publice pentru comenzi din domeniul apărării statului)

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC) (Biroul de Proiectare în domeniul automaticii Dolgoprudniy)

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC (Centrul de Cercetare Științifică în domeniul Tehnologiei Electronice de Calcul)

Electrosignal JSC

Energiya JSC

Engineering Center Moselectronproekt (Centrul de Inginerie Moselectronproekt)

Etalon Scientific and Production Association (Asociația Științifică și de Producție Etalon)

Evgeny Krayushin

Foreign Trade Association Mashpriborintorg (Asociația de Comerț Exterior Mashpriborintorg)

Ineko LLC

Informakustika JSC

Institute of High Energy Physics (Institutul de Fizică a Particulelor cu Energie Înaltă)

Institute of Theoretical and Experimental Physics (Institutul de Fizică Teoretică și Experimentală)

Inteltech PJSC

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics (ISE SO RAN Institutul de Electronică de Putere Înaltă)

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC (Institutul de Cercetare Științifică a Dispozitivelor Telemecanice din Kaluga)

Kulon Scientific-Research Institute JSC (Institutul de Cercetare Științifică din Kulon)

Lutch Design Office JSC (Biroul de Proiectare Lutch)

Meteor Plant JSC

Moscow Communications Research Institute JSC (Institutul de Cercetare în Domeniul Comunicațiilor din Moscova)

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC (Institutul de Cercetare în domeniul Radioingineriei Ordinul Steagul Roșu al Muncii din Moscova)

NPO Elektromechaniki JSC

Omsk Production Union Irtysh JSC

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC (Institutul de Cercetare Științifică în Domeniul Ingineriei Instrumentale din Omsk)

Optron, JSC

Pella Shipyard OJSC (Șantierul naval Pella)

Polyot Chelyabinsk Radio Plant, JSC

Pskov Distance Communications Equipment Plant (Uzina de Echipamente pentru Comunicații la Distanță din Pskov)

Radiozavod JSC

Razryad JSC

Research Production Association Mars

Ryazan Radio-Plant

Scientific Production Center Vigstar JSC (Centrul Științific de Producție «Vigstar»)

Scientific Production Enterprise „Radiosviaz” (Întreprinderea Științifică de Producție «Radiosviaz»)

Scientific Research Institute Ferrite-Domen (Institutul de Cercetare Științifică Ferrite-Domen)

Scientific Research Institute of Communication Management Systems (Institutul de Cercetare Științifică în Domeniul Gestionării Comunicațiilor)

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components (Asociația de Producție Științifică și Institutul de Cercetare Științifică pentru RadioComponente)

Scientific-Production Enterprise «Kant» (Întreprinderea de Producție Științifică «Kant»)

Scientific-Production Enterprise «Svyaz» (Întreprinderea de Producție Științifică «Svyaz»)

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC (Întreprinderea de Producție Științifică «Almaz»)

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC (Întreprinderea de Producție Științifică «Salyut»)

Scientific-Production Enterprise Volna (Întreprinderea de Producție Științifică «Volna»)

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC (Întreprinderea de Producție Științifică «Vostok»)

Scientific-Research Institute «Argon» (Institutul de Cercetare Științifică «Argon»)

Scientific-Research Institute and Factory Platan (Institutul de Cercetare Științifică și uzina «Platan»)

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC (Institutul de Cercetare Științifică în Domeniul Sistemelor Automatizate și al Complexelor de Comunicații «Neptune»)

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology (Biroul Tehnic și de Proiectare Specială pentru Tehnologia Releu)

Special Design Bureau Salute JSC (Biroul de Proiectare Specială «Salute»)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company «Salute» (Compania de rachete tactice «Salute»)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company «State Machine Building Design Bureau „Vympel” By Name I.I.Toropov» (Compania de rachete tactice Biroul de stat de proiectare pentru construcția de mașini «Vympel» denumită după I.I.Toropov)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company «URALELEMENT» (Compania de rachete tactice «URALELEMENT»)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company «Plant Dagdiesel» (Compania de rachete tactice «Plant Dagdiesel»)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company «Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering» (Compania de rachete tactice, Institutul de Cercetare Științifică în Domeniul Ingineriei Termice Marine)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela (Compania de rachete tactice «PA Strela»)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov (Compania de rachete tactice «Kulakov»)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo (Compania de rachete tactice «Ravenstvo»)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service (Compania de rachete tactice «Ravenstvo-service»)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant (Compania de rachete tactice «Saratov Radio Instrument Plant»)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press (Compania de rachete tactice «Severny Press»)

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company «Research Center for Automated Design» (Compania de rachete tactice, Centrul de Cercetare pentru Proiectarea Automatizată)

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya (Compania de rachete tactice «KB Mashinostroeniya»)

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics (Compania de rachete tactice «NPO Electromechanics»)

Tactical Missile Company, NPO Lightning (Compania de rachete tactice «NPO Lightning»)

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant «Molot» (Compania de rachete tactice «Petrovsky Electromechanical Plant Molot»)

Tactical Missile Company, PJSC «MBDB „ISKRA”» (Compania de rachete tactice «MBDB ISKRA»)

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia (Compania de rachete tactice «ANPP Temp Avia»)

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau (Compania de rachete tactice, Biroul de Proiectare Raduga)

Tactical Missile Corporation, «Central Design Bureau of Automation» (Corporația de rachete tactice, Biroul Central de Proiectare pentru Automatizare)

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant (Corporația de rachete tactice, Uzina de reparare a aeronavelor 711)

Tactical Missile Corporation, AO GNPP «Region» (Corporația de rachete tactice AO GNPP «Region»)

Tactical Missile Corporation, AO TMKB «Soyuz» (Corporația de rachete tactice AO TMKB «Soyuz»)

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant (Corporația de rachete tactice, Uzina mecanică și optică Azov)

Tactical Missile Corporation, Concern «MPO – Gidropribor» (Corporația de rachete tactice, Concernul «MPO – Gidropribor»)

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company «KRASNY GIDROPRESS» (Corporația de rachete tactice «KRASNY GIDROPRESS»)

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard (Corporația de rachete tactice «Avangard»)

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron (Corporația de rachete tactice «Granit-Electron»)

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga (Corporația de rachete tactice «Electrotyaga»)

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash (Corporația de rachete tactice «GosNIIMash»)

Tactical Missile Corporation, RKB Globus (Corporația de rachete tactice «RKB Globus»)

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant (Corporația de rachete tactice, Uzina de aviație Smolensk)

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering (Corporația de rachete tactice «TRV Engineering»)

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau «Detal» (Corporația de rachete tactice, Biroul de proiectare Ural «Detal»)

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company (Corporația de rachete tactice «Zvezda-Strela»)

Tambov Plant (TZ) «October»

United Shipbuilding Corporation «Production Association Northern Machine Building Enterprise» (Corporația unită a șantierelor navale, Asociația de producție Întreprinderea nordică de construcții de mașini)

United Shipbuilding Corporation JSC «5th Shipyard» (Corporația unită a șantierelor navale «Al 5-lea șantier naval»)”.


ANEXA II

Anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 833/2014 se modifică după cum urmează:

1.

În subcategoria X.A.I.003 din categoria I – Produse electronice, punctul (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Schimbătoare de frecvență și componente special concepute, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821;”.

2.

Se adaugă următoarele categorii:

„Categoria IX – Materiale speciale și echipamente conexe

X.C.IX.001

Compuși cu compoziție chimică definită, prezentați separat, în conformitate cu nota 1 de la capitolele 28 și 29 din Nomenclatura combinată:

(a)

În concentrații mai mari sau egale cu 95 % în greutate, după cum urmează:

1.

Diclorură de etilenă (CAS 107-06-2);

2.

Nitrometan (CAS 75-52-5);

3.

Acid picric (CAS 88-89-1);

4.

Clorură de aluminiu (CAS 7446-70-0);

5.

Arsen (CAS 7440-38-2);

6.

Trioxid de arsen (CAS 1327-53-3);

7.

Bis (2-cloroetil) clorhidrat de etilamină (CAS 3590-07-6);

8.

Bis (2-cloroetil) clorhidrat de metilamină (CAS 55-86-7);

9.

Tris (2-cloretil) clorhidrat de amină (CAS 817-09-4);

10.

Tributilfosfit (CAS 102-85-2);

11.

Isocinat de metan (CAS 624-83-9);

12.

Chinaldină (CAS 91-63-4);

13.

2-bromcloretan (CAS 107-04-0);

14.

Benzil (CAS 134-81-6);

15.

Dietil eter (CAS 60-29-7);

16.

Dimetil eter (CAS 115-10-6);

17.

Dimetilaminoetanol (CAS 108-01-0);

18.

2-metoxietanol (CAS 109-86-4);

19.

Butirilcolinesterază (BCHE);

20.

Dietilentriamină (CAS 111-40-0);

21.

Diclormetan (CAS 75-09-2);

22.

Dimetilamină (CAS 121-69-7);

23.

Bromură de etil (CAS 74-96-4);

24.

Clorură de etil (CAS 75-00-3);

25.

Etilamină (CAS 75-04-7);

26.

Hexamină (CAS 100-97-0);

27.

Izopropanol (CAS 67-63-0);

28.

Bromură de izopropil (CAS 75-26-3);

29.

Izopropil eter (CAS 108-20-3);

30.

Metilamină (CAS 74-89-5);

31.

Bromură de etil (CAS 74-83-9);

32.

Monoizopropilamină (CAS 75-31-0);

33.

Clorură de obidoximă (CAS 114-90-9);

34.

Bromură de potasiu (CAS 7758-02-3);

35.

Piridină (CAS 110-86-1);

36.

Bromură de piridostigmină (CAS 101-26-8);

37.

Bromură de sodiu (CAS 7647-15-6);

38.

Sodiu metalic (CAS 7440-23-5);

39.

Tributilamină (CAS 102-82-9);

40.

Trietilamină (CAS 121-44-8); sau

41.

Trimetilamină (CAS 75-50-3).

(b)

În concentrații mai mari sau egale cu 90 % în greutate, după cum urmează:

1.

Acetonă (CAS 67-64-1);

2.

Acetilenă (CAS 74-86-2);

3.

Amoniac (CAS 7664-41-7);

4.

Antimoniu (CAS 7440-36-0);

5.

Benzaldehidă (CAS 100-52-7);

6.

Benzoină (CAS 119-53-9);

7.

1-Butanol (CAS 71-36-3);

8.

2-Butanol (CAS 78-92-2);

9.

Izobutanol (CAS 78-83-1);

10.

Tert-Butanol (CAS 75-65-0);

11.

Carbură de calciu (CAS 75-20-7);

12.

Monoxid de carbon (CAS 630-08-0);

13.

Clor (CAS 7782-50-5);

14.

Ciclohexanol (CAS 108-93-0);

15.

Diciclohexilamină (CAS 101-83-7);

16.

Etanol (CAS 64-17-5);

17.

Etilenă (CAS 74-85-1);

18.

Oxid de etilenă (CAS 75-21-8);

19.

Fluorapatită (CAS 1306-05-4);

20.

Clorură de hidrogen (CAS 7647-01-0);

21.

Hidrogen sulfurat (CAS 7783-06-4);

22.

Acid mandelic (CAS 90-64-2);

23.

Metanol (CAS 67-56-1);

24.

Clorură de metil (CAS 74-87-3);

25.

Iodură de metil (CAS 74-88-4);

26.

Metil mercaptan (CAS 74-93-1);

27.

Monoetilenglicol (CAS 107-21-1);

28.

Clorură de oxalil (CAS 79-37-8);

29.

Sulfură de potasiu (CAS 1312-73-8);

30.

Tiocioanat de potasiu (CAS 333-20-0);

31.

Hipoclorit de sodiu (CAS 7681-52-9);

32.

Sulf (CAS 7704-34-9);

33.

Dioxid de sulf (CAS 7446-09-5);

34.

Trioxid de sulf (7446-11-9);

35.

Clorură de tiofosforil (CAS 3982-91-0);

36.

Fosfit de triizobutil (CAS 1606-96-8);

37.

Fosfor alb (CAS 12185-10-3); sau

38.

Fosfor galben (CAS 7723-14-0).

X.C.IX.002

Fentanil și derivații săi alfentanil, sufentanil, remifentanil, carfentanil și sărurile acestora.

Notă:

X.C.IX.002 nu supune controlului produse identificate ca bunuri de consum ambalate pentru vânzare cu amănuntul pentru uz personal sau ambalate pentru uz individual.

X.C.IX.003

Precursori chimici ai substanțelor chimice care acționează asupra sistemului nervos central, după cum urmează:

(a)

4-anilino-N-fenetilpiperidină (CAS 21409-26-7); sau

(b)

N-fenetil-4-piperidonă (CAS 39742-60-4).

Note:

1.

X.C.IX.003 nu supune controlului «amestecuri de substanțe chimice» care conțin una sau mai multe substanțe chimice menționate la X.C.IX.003 în care niciuna dintre substanțele chimice individual menționate nu depășește 1 % din greutatea amestecului.

2.

X.C.IX.003 nu supune controlului produse identificate ca bunuri de consum ambalate pentru vânzare cu amănuntul pentru uz personal sau ambalate pentru uz individual.

Categoria X – Prelucrarea materialelor

X.B.X.001

«Reactoare cu debit continuu» și «componentele modulare» ale acestora.

Note tehnice:

1.

În sensul poziției X.B.X.001, «reactoarele cu debit continuu» constau în sisteme autoconfigurabile (plug and play) în care reactanții sunt alimentați continuu în reactor, iar produsul rezultat este colectat la ieșire.

2.

În sensul poziției X.B.X.001, «componentele modulare» sunt module fluidice, pompe de lichid, supape, module cu pat închis, module de amestecare, indicatoare de presiune, separatoare lichid-lichid etc.

X.B.X.002

Asamblori și sintetizatoare de acid nucleic care nu sunt supuse controlului în temeiul poziției 2B352.i, care sunt parțial sau integral automatizate și concepute pentru a genera acizi nucleici mai mari de 50 baze.

X.B.X.003

Sintetizatoare peptidice automatizate capabile să funcționeze în condiții de atmosferă controlată.”


ANEXA III

În anexa VIII la Regulamentul (UE) nr. 833/2014, se adaugă următoarele țări partenere:

„REGATUL UNIT

COREEA DE SUD”.


ANEXA IV

În anexa XII la Regulamentul (UE) nr. 833/2014, titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Lista persoanelor juridice, a entităților și a organismelor menționate la articolul 5 alineatul (2)”.


ANEXA V

Anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 833/2014 se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA XIV

Lista persoanelor juridice, a entităților și a organismelor menționate la articolul 5h

Denumirea persoanei juridice, a entității sau a organismului

Data de aplicare

Bank Otkritie

12 martie 2022

Novikombank

12 martie 2022

Promsvyazbank

12 martie 2022

Bank Rossiya

12 martie 2022

Sovcombank

12 martie 2022

VNESHECONOMBANK (VEB)

12 martie 2022

VTB BANK

12 martie 2022

Sberbank

14 iunie 2022

Credit Bank of Moscow

14 iunie 2022

Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC Rosselkhozbank

14 iunie 2022


ANEXA VI

În anexa XV la Regulamentul (UE) nr. 833/2014, se adaugă următoarele entități:

„Rossiya RTR/RTR Planeta

Rossiya 24/Russia 24

TV Centre International”.


ANEXA VII

Anexa XXI la Regulamentul (UE) nr. 833/2014 se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA XXI

Lista produselor și a tehnologiilor menționate la articolul 3i

Codul NC

Denumirea produsului

0306

Crustacee, atât decorticate, cât și nedecorticate, vii, proaspete, refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură; crustacee afumate, atât decorticate, cât și nedecorticate, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul afumării; crustacee nedecorticate, fierte în apă sau în aburi, chiar refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură

16043100

Caviar

16043200

Înlocuitori de caviar

2208

Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic sub 80 %; distilate, rachiuri, lichioruri și alte băuturi spirtoase

2303

Reziduuri rezultate de la fabricarea amidonului și reziduuri similare, pulpa de sfeclă de zahăr, resturi rezultate din prelucrarea trestiei de zahăr și alte deșeuri rezultate de la fabricarea zahărului, depuneri și deșeuri rezultate de la fabricarea berii sau de la distilare, chiar aglomerate sub formă de pelete

2523

Cimenturi hidraulice (inclusiv cimenturi nepulverizate numite «clinkers»), chiar colorate

ex ex2825

Hidrazină și hidroxilamină și sărurile lor anorganice; alte baze anorganice; alți oxizi, hidroxizi și peroxizi de metale, cu excepția codurilor NC 2825 20 00 și 2825 30 00

ex ex2835

Fosfinați (hipofosfiți), fosfonați (fosfiți) și fosfați; polifosfați, cu compoziție chimică definită sau nu, cu excepția codului NC 2835 26 00

ex ex2901

Hidrocarburi aciclice, cu excepția codului NC 2901 10 00

2902

Hidrocarburi ciclice

ex ex2905

Alcooli aciclici și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați, cu excepția codului NC 2905 11 00

2907

Fenoli; fenoli-alcooli

2909

Eteri, eteri-alcooli, eteri-fenoli, eteri-alcooli-fenoli, peroxizi ai alcoolilor, peroxizi ai eterilor, peroxizi ai acetalilor și ai semiacetalilor, peroxizi ai cetonelor (cu compoziție chimică definită sau nu) și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

310420

Clorură de potasiu

310520

Îngrășăminte minerale sau chimice care conțin cele trei elemente fertilizante azot, fosfor și potasiu

310560

Îngrășăminte minerale sau chimice care conțin două elemente fertilizante fosfor și potasiu

ex ex31059020

Alte îngrășăminte care conțin clorură de potasiu

ex ex31059080

Alte îngrășăminte care conțin clorură de potasiu

3902

Polimeri de propilenă sau de alte olefine, sub forme primare

4011

Anvelope pneumatice noi, din cauciuc

44

Lemn și articole din lemn; cărbune de lemn

4705

Paste din lemn obținute prin combinarea unei prelucrări mecanice și a unei prelucrări chimice

4804

Hârtii și cartoane kraft necretate, în rulouri sau foi, altele decât cele încadrate la poziția 4802 sau 4803

6810

Articole din ciment, din beton sau din piatră artificială, chiar armate

7005

Geam (sticlă flotată și sticlă șlefuită sau polizată pe una sau două fețe) în foi sau în plăci, chiar cu strat absorbant, reflectorizant sau nereflectorizant, dar neprelucrată altfel

7007

Sticlă securit, constând din sticlă călită sau formată din foi lipite (stratificată)

7010

Damigene, sticle, baloane, borcane, căni, ambalaje tubulare, fiole și alte recipiente, din sticlă, folosite pentru transport sau ambalare; recipiente din sticlă pentru conserve; dopuri, capace și alte dispozitive de închidere, din sticlă

7019

Fibre de sticlă (inclusiv vata de sticlă) și articole din aceste materiale [de exemplu, fire, semitort (rovings), țesături]

7106

Argint (inclusiv argint aurit sau platinat), sub formă brută sau semiprelucrată sau sub formă de pulbere

7606

Table și benzi de aluminiu, cu o grosime peste 0,2 mm

7801

Plumb sub formă brută

ex ex8411

Turboreactoare, turbopropulsoare și alte turbine cu gaz cu excepția pieselor de turboreactoare sau turbopropulsoare cu codul NC 8411 91 00

8431

Părți care pot fi recunoscute ca fiind numai sau în principal destinate mașinilor sau aparatelor de la pozițiile 8425 –8430

8901

Pacheboturi, nave de croazieră, feriboturi, cargouri, șlepuri și nave similare pentru transportul persoanelor sau mărfurilor

8904

Remorchere și împingătoare

8905

Nave-far, nave pentru stingerea incendiilor, nave de dragare, macarale plutitoare și alte nave pentru care navigația este numai subsidiară față de funcția principală; docuri plutitoare; platforme de forare sau de exploatare, plutitoare sau submersibile

9403

Alt mobilier și părți ale acestuia


ANEXA VIII

Se adaugă următoarea anexă:

„ANEXA XXV

Lista referitoare la țiței și produse petroliere menționate la articolele 3m și 3n

Codul NC

Descrierea

2709 00

Uleiuri brute din petrol sau din minerale bituminoase

2710

Uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase, altele decât uleiurile brute; preparate nedenumite și necuprinse în altă parte, care conțin în greutate minimum 70 % uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase și pentru care aceste uleiuri constituie elementele de bază; deșeuri de uleiuri