3.6.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 152/103


REGULAMENTUL (UE) 2022/870 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 30 mai 2022

privind măsurile de liberalizare temporară a comerțului în completarea concesiilor comerciale aplicabile produselor ucrainene în temeiul Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

întrucât:

(1)

Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte (2) (denumit în continuare „Acordul de asociere”) reprezintă baza relației dintre Uniune și Ucraina. În conformitate cu Decizia 2014/668/UE a Consiliului (3), titlul IV din Acordul de asociere, care se referă la comerț și aspecte legate de comerț, s-a aplicat cu titlu provizoriu de la 1 ianuarie 2016 și a intrat în vigoare la 1 septembrie 2017, în urma ratificării de către toate statele membre.

(2)

Acordul de asociere exprimă dorința părților la Acordul de asociere (denumite în continuare „Părțile”) de a-și consolida și extinde relațiile într-un mod ambițios și inovator, pentru a facilita și a realiza o integrare economică treptată, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care decurg din calitatea părților de membru al Organizației Mondiale a Comerțului.

(3)

Articolul 2 din Acordul de asociere stabilește, printre altele, respectarea principiilor democratice, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și promovarea respectării principiilor suveranității și integrității teritoriale, inviolabilității frontierelor și independenței, ca elemente esențiale ale Acordului de asociere.

(4)

Articolul 25 din Acordul de asociere prevede instituirea progresivă a unei zone de liber schimb între părți, în conformitate cu articolul XXIV din Acordul General pentru Tarife și Comerț din 1994 (denumit în continuare „GATT 1994”). În acest scop, articolul 29 din Acordul de asociere prevede eliminarea progresivă a taxelor vamale în conformitate cu programul inclus în acesta, precum și posibilitatea de a accelera și de a extinde domeniul de aplicare a unei asemenea eliminări. Articolul 48 din Acordul de asociere prevede că interesul public trebuie luat în considerare înainte de aplicarea măsurilor antidumping între părți.

(5)

Războiul de agresiune neprovocat și nejustificat al Rusiei împotriva Ucrainei începând cu 24 februarie 2022 a avut un impact negativ profund asupra capacității Ucrainei de a face schimburi comerciale cu restul lumii, atât din cauza distrugerii capacității de producție, cât și din cauza indisponibilității unei părți semnificative a mijloacelor de transport, ca urmare a închiderii accesului la Marea Neagră. În aceste circumstanțe excepționale și pentru a atenua impactul economic negativ al războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, este necesar să se accelereze dezvoltarea unor relații economice mai strânse între Uniune și Ucraina pentru a oferi sprijin rapid autorităților și populației ucrainene. Prin urmare, este necesar și oportun să se stimuleze fluxurile comerciale și să se acorde concesii sub forma unor măsuri de liberalizare a comerțului pentru toate produsele, în conformitate cu accelerarea eliminării taxelor vamale pentru schimburile comerciale dintre Uniune și Ucraina.

(6)

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), Uniunea asigură coerența dintre diferitele domenii ale acțiunii sale externe. În temeiul articolului 207 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), politica comercială comună trebuie să se desfășoare în cadrul principiilor și al obiectivelor acțiunii externe a Uniunii.

(7)

Măsurile de liberalizare a comerțului stabilite prin prezentul regulament ar trebui să îmbrace următoarea formă: (i) eliminarea integrală a taxelor la import (denumite în continuare „taxe vamale preferențiale”) la importul de produse industriale din Ucraina; (ii) suspendarea aplicării sistemului prețurilor de intrare pentru fructe și legume; (iii) suspendarea contingentelor tarifare și eliminarea totală a taxelor la import; (iv) prin derogare de la articolul 14 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului (4), taxele antidumping la importurile originare din Ucraina efectuate în cursul aplicării prezentului regulament nu ar trebui să fie percepute în niciun moment, nici după expirarea prezentului regulament și (v) suspendarea temporară a aplicării Regulamentul (UE) 2015/478 al Parlamentului European și al Consiliului (5). Prin intermediul măsurilor respective, Uniunea va oferi, de fapt, un sprijin temporar economic și financiar adecvat în beneficiul Ucrainei și al operatorilor economici care sunt afectați.

(8)

În scopul prevenirii fraudelor, regimurile preferențiale stabilite de prezentul regulament ar trebui să fie condiționate de respectarea de către Ucraina a tuturor condițiilor relevante pentru obținerea de avantaje care decurg din Acordul de asociere, inclusiv a regulilor de origine a produselor în cauză și a procedurilor aferente, precum și de implicarea Ucrainei în cooperarea administrativă strânsă cu Uniunea, astfel cum se prevede în Acordul de asociere.

(9)

Ucraina ar trebui să se abțină de la introducerea unor noi taxe vamale sau a unor taxe cu efect echivalent, precum și a unor noi restricții cantitative sau a unor măsuri cu efect echivalent, de la creșterea nivelurilor taxelor vamale sau ale altor taxe în vigoare, sau de la introducerea oricăror alte restricții privind schimburile comerciale cu Uniunea, cu excepția cazului în care introducerea acestora ar fi justificată în mod clar în contextul războiului. În cazul nerespectării de către Ucraina a oricăreia dintre condițiile respective, Comisia ar trebui să fie împuternicită să suspende temporar toate sau o parte din regimurile preferențiale stabilite de prezentul regulament.

(10)

Articolul 2 din Acordul de asociere prevede că, printre altele, respectarea principiilor democratice, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și combaterea proliferării armelor de distrugere în masă, a materialelor conexe și a vectorilor acestora constituie elemente esențiale ale Acordului de asociere. În plus, articolul 3 din Acordul de asociere precizează că statul de drept, buna guvernanță, combaterea corupției, combaterea diferitelor forme de criminalitate organizată transnațională și terorism, promovarea dezvoltării durabile și multilateralismul eficace sunt esențiale pentru consolidarea relației dintre părți. Este adecvat să se introducă posibilitatea de a suspenda temporar regimurile preferențiale stabilite prin prezentul regulament în cazul nerespectării de către Ucraina a principiilor generale ale Acordului de asociere, astfel cum se prevede și în alte acorduri de asociere încheiate de Uniune.

(11)

În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei de a suspenda temporar regimurile preferențiale și de a introduce măsuri corective, astfel cum se menționează la articolele 3 și 4 din prezentul regulament, în cazurile în care producătorii din Uniune de produse similare sau aflate în concurență directă sunt sau ar putea fi grav afectați de importurile realizate în temeiul prezentului regulament. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (6).

(12)

Sub rezerva unei anchete a Comisiei, este necesar să se prevadă posibilitatea de a reintroduce taxele vamale aplicabile în temeiul Acordului de asociere, în cazul importurilor oricăror produse aflate sub incidența prezentului regulament care cauzează sau riscă să cauzeze dificultăți grave producătorilor din Uniune de produse similare sau aflate în concurență directă.

(13)

Raportul anual al Comisiei privind punerea în aplicare a zonei de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare, care este parte integrantă din Acordul de asociere, ar trebui să includă o evaluare detaliată a punerii în aplicare a măsurilor de liberalizare a comerțului stabilite de prezentul regulament.

(14)

Având în vedere urgența problemei legate de situația cauzată de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, se consideră oportun să se invoce excepția de la termenul de opt săptămâni prevăzută la articolul 4 din Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat la TUE, la TFUE și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice.

(15)

Având în vedere situația de urgență din Ucraina, prezentul regulament ar trebui să prevadă o dispoziție tranzitorie adecvată și să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Măsuri de liberalizare a comerțului

(1)   Se introduc următoarele regimuri preferențiale:

(a)

taxele vamale preferențiale la importul în Uniune al anumitor produse industriale originare din Ucraina, care fac obiectul unei eliminări treptate pe o perioadă de șapte ani în conformitate cu anexa I-A la Acordul de asociere, se stabilesc la zero;

(b)

aplicarea sistemului prețurilor de intrare se suspendă pentru produsele respective pentru care se aplică, astfel cum se specifică în anexa I-A la Acordul de asociere. Importurilor de produse respective nu li se aplică taxe vamale;

(c)

toate contingentele tarifare stabilite în temeiul anexei I-A la Acordul de asociere se suspendă, iar produsele care fac obiectul contingentelor respective sunt admise la importul în Uniune din Ucraina fără taxe vamale.

(2)   Prin derogare de la articolul 14 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) 2016/1036, taxele antidumping la importurile originare din Ucraina efectuate în cursul aplicării prezentului regulament nu se percep în niciun moment, nici după expirarea prezentului regulament.

(3)   Aplicarea Regulamentului (UE) 2015/478 se suspendă temporar în ceea ce privește importurile originare din Ucraina.

Articolul 2

Condiții de acordare a regimurilor preferențiale

Regimurile preferențiale prevăzute la articolul 1 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) sunt supuse următoarelor condiții:

(a)

respectarea regulilor de origine a produselor, precum și a procedurilor aferente, astfel cum se prevede în Acordul de asociere;

(b)

neintroducerea de către Ucraina a unor noi taxe vamale sau a unor taxe cu efect echivalent, precum și a unor noi restricții cantitative sau a unor măsuri cu efect echivalent asupra importurilor originare din Uniune, păstrarea taxelor vamale și a celorlalte taxe la nivelurile actuale și neintroducerea oricăror alte restricții, inclusiv a unor măsuri administrative interne discriminatorii, cu excepția cazului în care introducerea acestora ar fi justificată în mod clar în contextul războiului; și

(c)

respectarea de către Ucraina a principiilor democratice, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale și respectarea principiilor statului de drept, precum și eforturile continue și susținute în ceea ce privește lupta împotriva corupției și a activităților ilegale prevăzute la articolele 2, 3 și 22 din Acordul de asociere.

Articolul 3

Suspendarea temporară

(1)   În cazul în care Comisia constată că există suficiente dovezi ale nerespectării condițiilor stabilite la articolul 2 de către Ucraina, aceasta poate suspenda, integral sau parțial, prin intermediul unui act de punere în aplicare, regimurile preferențiale prevăzute la articolul 1 alineatul (1) literele (a), (b) și (c). Respectivul act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 5 alineatul (2).

(2)   În cazul în care un stat membru solicită Comisiei să suspende oricare dintre regimurile preferențiale din cauza nerespectării de către Ucraina a condițiilor stabilite la articolul 2 litera (b), Comisia furnizează un aviz motivat, în termen de patru luni de la data solicitării, în care precizează dacă plângerea referitoare la nerespectarea de către Ucraina a condițiilor respective este întemeiată. În cazul în care Comisia concluzionează că plângerea este întemeiată, aceasta inițiază procedura menționată la alineatul (1) de la prezentul articol.

Articolul 4

Clauza de salvgardare

(1)   Dacă un produs originar din Ucraina este importat în condiții care cauzează sau care riscă să cauzeze dificultăți grave producătorilor din Uniune de produse similare sau aflate în concurență directă, taxele vamale aplicabile în temeiul Acordului de asociere importurilor produsului respectiv pot fi reintroduse oricând.

(2)   Comisia monitorizează îndeaproape impactul prezentului regulament, inclusiv în ceea ce privește prețurile pe piața Uniunii, ținând cont de informațiile cu privire la exporturile, importurile și producția Uniunii de produse care fac obiectul măsurilor de liberalizare a comerțului stabilite de prezentul regulament.

(3)   Comisia ia o decizie de deschidere a unei anchete într-un termen rezonabil:

(a)

la cererea unui stat membru;

(b)

la cererea unei persoane juridice sau a unei asociații fără personalitate juridică care acționează în numele industriei Uniunii, ceea ce înseamnă toți producătorii din Uniune de produse similare sau direct concurente sau o proporție majoră a acestora; sau

(c)

la inițiativa proprie a Comisiei, în cazul în care aceasta consideră că există suficiente elemente de probă prima facie în sensul existenței dificultăților grave pentru producătorii din Uniune de produse similare sau aflate în concurență directă, așa cum se menționează la alineatul (1).

În sensul prezentului alineat, „proporție majoră a producătorilor din Uniune de produse similare sau direct concurente” înseamnă producătorii din Uniune a căror producție colectivă constituie mai mult de 50 % din producția totală a Uniunii de produse similare sau aflate în concurență directă realizată de către acea parte a industriei Uniunii care și-a exprimat susținerea sau opoziția față de cerere, și care reprezintă nu mai puțin de 25 % din totalul producției de produse similare sau aflate în concurență directă realizate de industria Uniunii.

(4)   În cazul în care decide deschiderea unei anchete, Comisia publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un aviz care anunță deschiderea acestei anchete. Avizul prezintă un rezumat al informațiilor primite și prevede că orice informație utilă trebuie comunicată Comisiei. Avizul precizează termenul în care părțile interesate își pot prezenta în scris punctele de vedere. Termenul respectiv nu poate depăși patru luni de la data publicării avizului.

(5)   Comisia caută toate informațiile pe care le consideră necesare și poate verifica informațiile primite de la Ucraina sau de la orice altă sursă relevantă. Comisia poate fi asistată de funcționari ai statului membru pe teritoriul căruia ar putea fi efectuate verificări, în urma unei cereri în acest sens din partea respectivului stat membru.

(6)   La examinarea posibilei existențe a dificultăților grave pentru producătorii din Uniune de produse similare sau aflate în concurență directă, așa cum se menționează la alineatul (1), Comisia ia în considerare, printre altele, următorii factori privind producătorii din Uniune, atunci când sunt disponibile informații relevante:

cota de piață;

producția;

stocurile;

capacitatea de producție;

utilizarea capacității;

ocuparea forței de muncă;

importurile;

prețurile.

(7)   Ancheta se încheie în termen de șase luni de la publicarea avizului menționat la alineatul (4) de la prezentul articol. În circumstanțe excepționale Comisia poate prelungi termenul respectiv prin intermediul unui act de punere în aplicare adoptat în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 5 alineatul (2).

(8)   În termen de trei luni de la încheierea anchetei, Comisia decide cu privire la reintroducerea taxelor vamale aplicabile în temeiul Acordului de asociere, prin intermediul unui act de punere în aplicare adoptat în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 5 alineatul (2) din prezentul regulament. Actul de punere în aplicare respectiv intră în vigoare în termen de o lună de la data publicării.

Taxele vamale aplicabile în temeiul Acordului de asociere pot fi reintroduse pe perioada de timp necesară pentru a contracara deteriorarea situației economice sau financiare a producătorilor din Uniune sau pe perioada cât persistă riscul unor asemenea deteriorări. În cazul în care din constatarea definitivă a faptelor reiese că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul (1) de la prezentul articol, Comisia adoptă un act de punere în aplicare pentru încetarea anchetei și a procedurilor. Actul de punere în aplicare respectiv este adoptat în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 5 alineatul (2) din prezentul regulament.

(9)   În cazul în care circumstanțe excepționale care necesită o acțiune imediată fac ancheta imposibilă, Comisia poate lua orice măsură preventivă care este necesară, după informarea Comitetului Codului Vamal menționat la articolul 5 alineatul (1).

Articolul 5

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de Comitetul Codului Vamal instituit prin articolul 285 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (7). Respectivul comitet reprezintă un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 6

Evaluarea punerii în aplicare a măsurilor de liberalizare a comerțului

Raportul anual al Comisiei privind punerea în aplicare a zonei de liber schimb complex și cuprinzător include o evaluare detaliată a punerii în aplicare a măsurilor de liberalizare a comerțului prevăzute în prezentul regulament și include, după caz, o evaluare a impactului social al acestor măsuri în Ucraina și în Uniune. Informațiile privind importurile de produse menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (c) se pun la dispoziție pe site-ul web al Comisiei.

Articolul 7

Dispoziție tranzitorie

Regimurile preferențiale menționate la articolul 1 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) se aplică produselor care, la 4 iunie 2022, fie se află în tranzit din Ucraina către Uniune, fie se află sub control vamal în Uniune, sub rezerva prezentării unei cereri în acest sens autorităților vamale competente din Uniune în termen de șase luni de la data respectivă.

Articolul 8

Intrarea în vigoare și aplicarea

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Prezentul regulament se aplică până la 5 iunie 2023.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 mai 2022.

Pentru Parlamentul European

Președinta

R. METSOLA

Pentru Consiliu

Președintele

B. LE MAIRE


(1)  Poziția Parlamentului European din 19 mai 2022 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 24 mai 2022.

(2)  JO L 161, 29.5.2014, p. 3.

(3)  Decizia 2014/668/UE a Consiliului din 23 iunie 2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, în ceea ce privește titlul III (cu excepția dispozițiilor referitoare la tratamentul aplicat resortisanților țărilor terțe care lucrează cu forme legale pe teritoriul celeilalte părți) și titlurile IV, V, VI și VII din acord, precum și a anexelor și protocoalelor aferente (JO L 278, 20.9.2014, p. 1).

(4)  Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (JO L 176, 30.6.2016, p. 21).

(5)  Regulamentul (UE) 2015/478 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2015 privind regimul comun aplicabil importurilor (JO L 83, 27.3.2015, p. 16).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

(7)  Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).