31.5.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 148/26


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/845 AL COMISIEI

din 30 mai 2022

de modificare a anexelor V și XIV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 în ceea ce privește rubricile referitoare la Regatul Unit și Statele Unite din listele conținând țările terțe autorizate pentru introducerea în Uniune a transporturilor de păsări de curte, de materiale germinative provenite de la păsări de curte și de carne proaspătă provenită de la păsări de curte și de la vânat cu pene

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”) (1), în special articolul 230 alineatul (1), articolul 232 alineatul (1) și articolul 232 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2016/429 prevede că transporturile de animale, de materiale germinative și de produse de origine animală trebuie să provină dintr-o țară terță, dintr-un teritoriu terț, dintr-o zonă sau dintr-un compartiment al acestora care sunt listate în conformitate cu articolul 230 alineatul (1) din regulamentul respectiv pentru a intra în Uniune.

(2)

Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei (2) stabilește cerințele de sănătate animală pe care trebuie să le îndeplinească transporturilor de animale anumite specii și categorii, de materiale germinative și de produse de origine animală provenite din țări terțe, din teritorii terțe sau din zone ori compartimente ale acestora, în cazul animalelor de acvacultură, pentru a intra în Uniune.

(3)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei (3) stabilește listele cu țările terțe, teritoriile terțe sau zonele ori compartimentele acestora din care este permisă introducerea în Uniune a animalelor din speciile și categoriile de animale, a materialelor germinative și a produselor de origine animală care intră sub incidența Regulamentului delegat (UE) 2020/692.

(4)

Mai precis, anexele V și XIV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 conțin listele cu țările sau teritoriile terțe ori zonele acestora autorizate pentru introducerea în Uniune a transporturilor de păsări de curte, de materiale germinative provenite de la păsări de curte și, respectiv, de carne proaspătă provenită de la păsări de curte și de la vânat cu pene.

(5)

Statele Unite au notificat Comisiei apariția a două focare de gripă aviară înalt patogenă la păsări de curte: un focar este situat în statul Idaho, Statele Unite, iar celălalt în statul Michigan, Statele Unite, și au fost confirmate la 10 mai 2022 prin analize de laborator (RT-PCR).

(6)

În plus, Statele Unite au notificat Comisiei apariția unui focar de gripă aviară înalt patogenă la păsări de curte. Focarul este situat în statul Minnesota, Statele Unite, și a fost confirmat la 11 mai 2022 prin analize de laborator (RT-PCR).

(7)

În plus, Statele Unite ale Americii au notificat Comisiei apariția unui focar de gripă aviară înalt patogenă la păsări de curte. Focarul este situat în statul Wisconsin, Statele Unite, și a fost confirmat la 13 mai 2022 prin analize de laborator (RT-PCR).

(8)

În plus, Statele Unite au notificat Comisiei apariția unui focar de gripă aviară înalt patogenă la păsări de curte. Focarul este situat în statul Pennsylvania, Statele Unite, și a fost confirmat la 14 mai 2022 prin analize de laborator (RT-PCR).

(9)

Autoritățile veterinare din Statele Unite au stabilit o zonă de control de 10 km în jurul exploatațiilor afectate și au pus în aplicare o politică de depopulare totală pentru a menține sub control prezența gripei aviare înalt patogene și pentru a limita răspândirea ei.

(10)

Statele Unite au transmis Comisiei informații cu privire la situația epidemiologică de pe teritoriul lor și la măsurile pe care le-au luat pentru a preveni răspândirea în continuare a gripei aviare înalt patogene. Aceste informații au fost evaluate de Comisie. Pe baza acestei evaluări și pentru a proteja situația sanitar-veterinară din Uniune, este necesar să nu mai fie autorizată introducerea în Uniune a transporturilor de păsări de curte, de material germinativ provenit de la păsări de curte și de carne proaspătă de păsări de curte și de vânat cu pene din zonele care fac obiectul restricțiilor stabilite de autoritățile veterinare din Statele Unite din cauza focarelor recente de gripă aviară înalt patogenă.

(11)

În plus, Regatul Unit a transmis informații actualizate cu privire la situația epidemiologică de pe teritoriul său în ceea ce privește șase focare de HPAI confirmate în unitățile avicole: două focare în apropiere de Leeming Bar, Hambleton, North Yorkshire, Anglia, Regatul Unit, confirmate la 14 și la 24 noiembrie 2021, două focare în apropiere de Willington, South Derbyshire, Derbyshire, Anglia, Regatul Unit, confirmate la 19 noiembrie 2021 și la 11 decembrie 2021, un focar în apropiere de Clitheroe, Ribble Valley, Lancashire, Anglia, Regatul Unit, confirmat la 28 noiembrie 2021 și un focar în apropiere de Watlington, King’s Lynn and West Norfolk, Norfolk, Anglia, Regatul Unit, confirmat la 26 decembrie 2021. Regatul Unit a transmis și măsurile pe care le-a luat pentru a preveni răspândirea în continuare a bolii respective. În particular, ca urmare a apariției respectivelor focare de HPAI, Regatul Unit a pus în aplicare o politică de depopulare totală pentru a menține sub control și a limita răspândirea bolii respective. În plus, Regatul Unit a finalizat măsurile necesare de curățare și dezinfectare în urma punerii în aplicare a politicii de depopulare totală a exploatațiilor avicole de pe teritoriul său în care au fost constatate cazuri de infecții.

(12)

Comisia a evaluat informațiile transmise de Regatul Unit și a concluzionat că focarele de HPAI din unități avicole situate apropiere de Leeming Bar, Hambleton, North Yorkshire, Anglia, Regatul Unit, de Willington, South Derbyshire, Derbyshire, Anglia, Regatul Unit, de Clitheroe, Ribble Valley, Lancashire, Anglia, Regatul Unit, și de Watlington, King’s Lynn and West Norfolk, Norfolk, Anglia, Regatul Unit au fost eliminate și că nu mai există niciun risc asociat cu intrarea în Uniune a produselor avicole provenite din zonele din Regatul Unit din care a fost suspendată intrarea în Uniune a produselor avicole din cauza acestor focare.

(13)

Prin urmare, este necesar ca anexele V și XIV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 să fie modificate în consecință.

(14)

Având în vedere situația epidemiologică actuală din Statele Unite în ceea ce privește gripa aviară înalt patogenă și riscul mare de introducere a acesteia în Uniune, este necesar ca modificările Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/404 efectuate prin prezentul regulament să intre în vigoare în regim de urgență.

(15)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele V și XIV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 mai 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84, 31.3.2016, p. 1.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei din 30 ianuarie 2020 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele privind intrarea în Uniune, precum și circulația și manipularea după intrare, a transporturilor de anumite animale, de materiale germinative și de produse de origine animală (JO L 174, 3.6.2020, p. 379).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei din 24 martie 2021 de stabilire a listelor cu țările terțe, teritoriile sau zonele din acestea din care introducerea în Uniune de animale, material germinativ și produse de origine animală este autorizată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 114, 31.3.2021, p. 1).


ANEXĂ

Anexele V și XIV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa V se modifică după cum urmează:

(a)

Partea 1 se modifică după cum urmează:

(i)

în rubrica pentru Regatul Unit, rândurile corespunzătoare zonei GB-2.21 se înlocuiesc cu următorul text:

GB

Regatul Unit

GB-2.21

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Ratite destinate sacrificării

SR

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Pui de o zi de ratite

DOR

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Ouă de incubație de ratite

HER

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022”

(ii)

în rubrica pentru Regatul Unit, rândurile corespunzătoare zonei GB-2.25 se înlocuiesc cu următorul text:

GB

Regatul Unit

GB-2.25

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Ratite destinate sacrificării

SR

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Pui de o zi de ratite

DOR

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Ouă de incubație de ratite

HER

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022”

(iii)

în rubrica pentru Regatul Unit, rândurile corespunzătoare zonei GB-2.31 se înlocuiesc cu următorul text:

GB

Regatul Unit

GB-2.31

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Ratite destinate sacrificării

SR

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Pui de o zi de ratite

DOR

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Ouă de incubație de ratite

HER

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022”

(iv)

în rubrica pentru Regatul Unit, rândurile corespunzătoare zonei GB-2.37 se înlocuiesc cu următorul text:

GB

Regatul Unit

GB-2.37

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Ratite destinate sacrificării

SR

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Pui de o zi de ratite

DOR

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Ouă de incubație de ratite

HER

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022”

(v)

în rubrica pentru Regatul Unit, rândurile corespunzătoare zonei GB-2.58 se înlocuiesc cu următorul text:

GB

Regatul Unit

GB-2.58

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Ratite destinate sacrificării

SR

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Pui de o zi de ratite

DOR

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Ouă de incubație de ratite

HER

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022”

(vi)

în rubrica pentru Regatul Unit, rândurile corespunzătoare zonei GB-2.78 se înlocuiesc cu următorul text:

GB

Regatul Unit

GB-2.78

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Ratite destinate sacrificării

SR

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Pui de o zi de ratite

DOR

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Ouă de incubație de ratite

HER

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022”

(vii)

în rubrica pentru Statele Unite, următoarele rânduri corespunzătoare zonelor US-2.205-US-2.209 se adaugă după rândurile corespunzătoare zonei US-2.204:

US

Statele Unite ale Americii

US-2.205

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N, P1

 

10.5.2022

 

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

N, P1

 

10.5.2022

 

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N, P1

 

10.5.2022

 

Ratite destinate sacrificării

SR

N, P1

 

10.5.2022

 

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N, P1

 

10.5.2022

 

Pui de o zi de ratite

DOR

N, P1

 

10.5.2022

 

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N, P1

 

10.5.2022

 

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N, P1

 

10.5.2022

 

Ouă de incubație de ratite

HER

N, P1

 

10.5.2022

 

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N, P1

 

10.5.2022

 

US-2.206

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N, P1

 

10.5.2022

 

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

N, P1

 

10.5.2022

 

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N, P1

 

10.5.2022

 

Ratite destinate sacrificării

SR

N, P1

 

10.5.2022

 

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N, P1

 

10.5.2022

 

Pui de o zi de ratite

DOR

N, P1

 

10.5.2022

 

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N, P1

 

10.5.2022

 

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N, P1

 

10.5.2022

 

Ouă de incubație de ratite

HER

N, P1

 

10.5.2022

 

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N, P1

 

10.5.2022

 

US-2.207

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N, P1

 

11.5.2022

 

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

N, P1

 

11.5.2022

 

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N, P1

 

11.5.2022

 

Ratite destinate sacrificării

SR

N, P1

 

11.5.2022

 

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N, P1

 

11.5.2022

 

Pui de o zi de ratite

DOR

N, P1

 

11.5.2022

 

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N, P1

 

11.5.2022

 

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N, P1

 

11.5.2022

 

Ouă de incubație de ratite

HER

N, P1

 

11.5.2022

 

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N, P1

 

11.5.2022

 

US-2.208

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N, P1

 

13.5.2022

 

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

N, P1

 

13.5.2022

 

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N, P1

 

13.5.2022

 

Ratite destinate sacrificării

SR

N, P1

 

13.5.2022

 

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N, P1

 

13.5.2022

 

Pui de o zi de ratite

DOR

N, P1

 

13.5.2022

 

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N, P1

 

13.5.2022

 

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N, P1

 

13.5.2022

 

Ouă de incubație de ratite

HER

N, P1

 

13.5.2022

 

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N, P1

 

13.5.2022

 

US-2.209

Păsări de curte de reproducție, altele decât ratitele, și păsări de curte pentru producție, altele decât ratitele

BPP

N, P1

 

14.5.2022

 

Ratite de reproducție și ratite pentru producție

BPR

N, P1

 

14.5.2022

 

Păsări de curte destinate sacrificării, altele decât ratitele

SP

N, P1

 

14.5.2022

 

Ratite destinate sacrificării

SR

N, P1

 

14.5.2022

 

Pui de o zi, alții decât de ratite

DOC

N, P1

 

14.5.2022

 

Pui de o zi de ratite

DOR

N, P1

 

14.5.2022

 

Mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele

POU-LT20

N, P1

 

14.5.2022

 

Ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HEP

N, P1

 

14.5.2022

 

Ouă de incubație de ratite

HER

N, P1

 

14.5.2022

 

Mai puțin de 20 de ouă de incubație de păsări de curte, altele decât ratitele

HE-LT20

N, P1

 

14.5.2022”

 

(b)

Partea 2 se modifică după cum urmează: în rubrica pentru Statele Unite, următoarele descrieri ale zonelor US-2.205-US-2.209 se adaugă după descrierea zonei US-2.204:

„Statele Unite ale Americii

US-2.205

State of Idaho

Ada County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 116.2942052°W 43.7596877°N),

US-2.206

State of Michigan

Muskegon County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 85.9209812°W 43.3395919°N.

US-2.207

State of Minnesota

Chisago County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 92.6956363°W 45.5063470°N).

US-2.208

State of Wisconsin

Barron 07

Barron County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 91.7498191°W 45.4483193°N).

US-2.209

State of Pennsylvania

Berks 06

Berks County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.1681315°W 40.4962471°N)”

2.

În anexa XIV, partea 1 se modifică după cum urmează:

(i)

în rubrica pentru Regatul Unit, rândurile corespunzătoare zonei GB-2.21 se înlocuiesc cu următorul text:

GB

Regatul Unit

GB-2.21

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Carne proaspătă de ratite

RAT

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

P1

 

14.11.2021

14.5.2022”

(ii)

în rubrica pentru Regatul Unit, rândurile corespunzătoare zonei GB-2.25 se înlocuiesc cu următorul text:

GB

Regatul Unit

GB-2.25

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Carne proaspătă de ratite

RAT

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

P1

 

19.11.2021

18.5.2022”

(iii)

în rubrica pentru Regatul Unit, rândurile corespunzătoare zonei GB-2.31 se înlocuiesc cu următorul text:

GB

Regatul Unit

GB-2.31

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Carne proaspătă de ratite

RAT

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

P1

 

24.11.2021

14.5.2022”

(iv)

în rubrica pentru Regatul Unit, rândurile corespunzătoare zonei GB-2.37 se înlocuiesc cu următorul text:

GB

Regatul Unit

GB-2.37

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Carne proaspătă de ratite

RAT

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

P1

 

26.11.2021

16.5.2022”

(v)

în rubrica pentru Regatul Unit, rândurile corespunzătoare zonei GB-2.58 se înlocuiesc cu următorul text:

GB

Regatul Unit

GB-2.58

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Carne proaspătă de ratite

RAT

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

P1

 

11.12.2021

18.5.2022”

(vi)

în rubrica pentru Regatul Unit, rândurile corespunzătoare zonei GB-2.78 se înlocuiesc cu următorul text:

GB

Regatul Unit

GB-2.78

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Carne proaspătă de ratite

RAT

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

P1

 

28.12.2021

19.5.2022”

(vii)

în rubrica pentru Statele Unite, următoarele rânduri corespunzătoare zonelor US-2.205-US-2.209 se adaugă după rândurile corespunzătoare zonei US-2.204:

US

Statele Unite ale Americii

US-2.205

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

N, P1

 

10.5.2022

 

Carne proaspătă de ratite

RAT

N, P1

 

10.5.2022

 

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

P1

 

10.5.2022

 

US-2.206

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

N, P1

 

10.5.2022

 

Carne proaspătă de ratite

RAT

N, P1

 

10.5.2022

 

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

P1

 

10.5.2022

 

US-2.207

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

N, P1

 

11.5.2022

 

Carne proaspătă de ratite

RAT

N, P1

 

11.5.2022

 

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

P1

 

11.5.2022

 

US-2.208

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

N, P1

 

13.5.2022

 

Carne proaspătă de ratite

RAT

N, P1

 

13.5.2022

 

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

P1

 

13.5.2022

 

US-2.209

Carne proaspătă de păsări de curte, altele decât ratitele

POU

N, P1

 

14.5.2022

 

Carne proaspătă de ratite

RAT

N, P1

 

14.5.2022

 

Carne proaspătă de vânat cu pene

GBM

P1

 

14.5.2022”