3.5.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 129/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2022/692 AL COMISIEI

din 16 februarie 2022

de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (1), în special articolul 37 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Tabelul 3 din partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 conține lista de clasificare și etichetare armonizată a substanțelor periculoase, întocmită pe baza criteriilor stabilite în părțile 2-5 din anexa I la regulamentul menționat.

(2)

În temeiul articolului 37 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, au fost transmise Agenției Europene pentru Produse Chimice (denumită în continuare „agenția”) propuneri de a introduce clasificarea și etichetarea armonizată a anumitor substanțe și de a actualiza sau a elimina clasificarea și etichetarea armonizată pentru alte câteva substanțe. După luarea în considerare a observațiilor primite de la părțile implicate, Comitetul pentru evaluarea riscurilor din cadrul agenției (CER) a adoptat următoarele avize (2) cu privire la aceste propuneri:

Avizul din 5 decembrie 2019, referitor la silanamină, 1,1,1-trimetil-N-(trimetilsilil)-, produse de hidroliză cu silice; dioxid de siliciu sintetic amorf, pirogen, sub formă nano, supus unui tratament de suprafață;

Avizul din 4 mai 2020 referitor la ciflutrin (ISO); 3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarboxilat de α-ciano-4-fluoro-3-fenoxibenzil;

Avizul din 4 mai 2020 referitor la beta-ciflutrin (ISO); masa de reacție a substanțelor rel-(R)-ciano(4-fluoro-3-fenoxifenil)metil (1S,3S)-3-(2,2-dicloroetenil)-2,2-dimetilciclopropan-1-carboxilat și rel-(R)-ciano(4-fluoro-3-fenoxifenil)metil (1S,3R)-3-(2,2-dicloroetenil)-2,2-dimetilciclopropan-1-carboxilat;

Avizul din 4 mai 2020 referitor la acetamiprid (ISO); (E)-N-[(6-cloropiridin-3-il)metil]-N’-ciano-N1-metiletanimidamidă; (E)-N1-[(6-cloro-3-piridil)metil]-N2-ciano-N1-metilacetamidină

Avizul din 11 iunie 2020 referitor la telur;

Avizul din 11 iunie 2020 referitor la dioxidul de telur;

Avizul din 11 iunie 2020 referitor la derivatul de 2,2-dimetilpropan-1-ol, tribromo; 3-bromo-2,2-bis(bromometil)propan-1-ol;

Avizul din 11 iunie 2020 referitor la piperonil butoxid (ISO); 2-(2-butoxietoxi)etil 6-propilpiperonil eter;

Avizul din 11 iunie 2020 referitor la benzofenonă;

Avizul din 11 iunie 2020 referitor la acrilat de exo-1,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]hept-2-il; acrilat de izobornil;

Avizul din 11 iunie 2020 referitor la daminozid (ISO); acid 4-(2,2-dimetilhidrazino)-4-oxobutanoic; acid N-dimetilaminosuccinamic;

Avizul din 11 iunie 2020 referitor la clofentezin (ISO); 3,6-bi(o-clorfenil)-1,2,4,5-tetrazină;

Avizul din 11 iunie 2020 referitor la fluopicolid (ISO); 2,6-diclor-N-[3-clor-5-(trifluormetil)-2-piridilmetil]benzamidă;

Avizul din 11 iunie 2020 referitor la triclorosilan;

Avizul din 11 iunie 2020 referitor la acid 2-etilhexanoic și sărurile acestuia;

Avizul din 11 iunie 2020 referitor la o reevaluare efectuată la solicitarea Comisiei Europene a toxicității pentru dezvoltare a acidului N-carboximetilimino-bis(etilennitrilo)tetraacetic (DTPA) și a sărurilor acestuia de pentasodiu și pentapotasiu;

Avizul din 17 septembrie 2020 referitor la bis(2-etilhexanoat) de dibutilstaniu;

Avizul din 17 septembrie 2020 referitor la di(acetat) de dibutilstaniu;

Avizul din 17 septembrie 2020 referitor la tetraoxid de dibor și bariu;

Avizul din 17 septembrie 2020 referitor la chinoclamină (ISO); 2-amino-3-clor-1,4-naftochinonă;

Avizul din 17 septembrie 2020 referitor la 4,4’-oxidi(benzensulfonohidrazidă);

Avizul din 17 septembrie 2020 referitor la toluen-4-sulfonohidrazidă;

Avizul din 17 septembrie 2020 referitor la teofilină; 1,3-dimetil-3,7-dihidro-1H-purina-2,6-dionă;

Avizul din 17 septembrie 2020 referitor la 1,3-bis(1-izocianato-1-metiletil)benzen; [m-TMXDI];

Avizul din 17 septembrie 2020 referitor la Bis(izocianatometil)benzen; [m-XDI];

Avizul din 17 septembrie 2020 referitor la diizocianatul de 2,4,6-triizopropil-m-fenilen;

Avizul din 17 septembrie 2020 referitor la triamida acidului N-(2-nitrofenil) fosforic;

Avizul din 17 septembrie 2020 referitor la cumen;

Avizul din 17 septembrie 2020 referitor la diacrilat de 2-etil-2-[[(1-oxoalil)oxi]metil]-1,3-propandiil; acrilat de 2,2-bis(acriloiloximetil)butil; triacrilat de trimetilolpropan;

Avizul din 17 septembrie 2020 referitor la diizocianat de 1,5-naftilen [conținând < 0,1 % (g/g) particule cu un diametru aerodinamic sub 50 μm];

Avizul din 17 septembrie 2020 referitor la diizocianat de 1,5-naftilen [conținând ≥ 0,1 % (g/g) particule cu un diametru aerodinamic sub 50 μm];

Avizul din 8 octombrie 2020 referitor la bromura de amoniu;

Avizul din 8 octombrie 2020 referitor la 2,4,6-tri-terț-butilfenol;

Avizul din 8 octombrie 2020 referitor la piridalil (ISO); 2,6-dicloro-4-(3,3-dicloroalliloxi)fenil 3-[5-(trifluorometil)-2-piridiloxi]propil eter;

Avizul din 8 octombrie 2020 referitor la 1-oxid de piridin-2-tiol, sarea de sodiu; piritionat de sodiu; piritionă de sodiu;

Avizul din 8 octombrie 2020 referitor la N-(5-cloro-2-izopropilbenzil)-N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamidă; izoflucipram;

Avizul din 8 octombrie 2020 privind 2(2-metoxietoxi)etanol; dietilenglicol monometil eter;

Avizul din 8 octombrie 2020 referitor la 4,4’Izopropilidendifenol bisfenol-A;

Avizul din 8 octombrie 2020 referitor la pendimetalin (ISO); N-(1-etilpropil)-2,6-dinitro-3,4-xilidenă;

Avizul din 8 octombrie 2020 privind dimoxistrobin (ISO); (2E)-2-{2-[(2,5-dimetil-fenoximetil)metil]fenil}-2-(metoximino)-N-metilfenilacetamidă; (E)-2-(metoxiimino)-N-metil-2-[α-(2,5-xililoxi)-o-tolil]acetamidă;

Avizul din 10 decembrie 2020 referitor la 4,4’-sulfonildifenol; bisfenol S;

Avizul din 10 decembrie 2020 referitor la acetat de 2-[N-etil-4-[(5-nitrotiazol-2-il)azo]-m-toluidino]etil; C.I. Albastru de Dispersie 124;

Avizul din 10 decembrie 2020 referitor la acidul perfluoroheptanoic; acid tridecafluoroheptanoic;

Avizul din 10 decembrie 2020 referitor la metil N-(izopropoxicarbonil)-L-valil-(3RS)-3-(4-clorfenil)-β-alaninat; valifenalat;

Avizul din 10 decembrie 2020 referitor la acidul 6-[C12-18-alchil-(nesaturat, cu catenă ramificată)-2,5-dioxopirrolidin-1-il]hexanoic, săruri de sodiu și tris(2-hidroxietil)amoniu;

Avizul din 10 decembrie 2020 referitor la acidul 6-[(C10-C13)-alchil-(cu catenă ramificată, nesaturat)-2,5-dioxopirrolidin-1-il]hexanoic;

Avizul din 10 decembrie 2020 referitor la acidul 6-[C12-18-alchil-(cu catenă ramificată, nesaturat)-2,5-dioxopirrolidin-1-il]hexanoic;

Avizul din 10 decembrie 2020 referitor la 1,3,5-triazin-2,4,6-triamină; Melamină;

Avizul din 10 decembrie 2020 referitor la masa de reacție a substanțelor 3-(difluorometil)-1-metil-N-[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tetrahidro-9-izopropil-1,4-metanonaftalen-5-il]pirazol-4-carboxamidă și 3-(difluorometil)-1-metil-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetrahidro-9-izopropil-1,4-metanonaftalen-5-il]pirazol-4-carboxamidă [conținut relativ ≥ 78 % izomeri sin ≤ 15 % izomeri anti]; izopirazam;

Avizul din 10 decembrie 2020 referitor la Margosa, extract [extras cu apă din semințe de Azadirachta indica și procesat în continuare cu solvenți organici];

Avizul din 10 decembrie 2020 referitor la pentaoxidul de divanadiu; pentoxidul de vanadiu;

Avizul din 10 decembrie 2020 referitor la bentazon (ISO); 3-izopropil-2,1,3-benzotiadiazin-4-onă-2,2-dioxid;

Avizul din 10 decembrie 2020 referitor la o reevaluare, efectuată la solicitarea Comisiei Europene, a noilor informații privind toxicitatea inhalatorie acută a substanțelor 2-butoxietanol; etilenglicol monobutil eter (EGBE).

(3)

Au fost primite informații suplimentare prin care sunt contestate evaluările științifice din avizele RAC din 11 iunie 2020 referitoare la acidul 2-etilhexanoic și sărurile acestuia; din 11 iunie 2020 referitor la o reevaluare efectuată la solicitarea Comisiei Europene a toxicității pentru dezvoltare a acidului N-carboximetilimino-bis(etilennitrilo)tetraacetic (DTPA) și a sărurilor acestuia de pentasodiu și pentapotasiu; din 8 octombrie 2020 referitor la bromura de amoniu; din 10 decembrie 2020 referitor la pentaoxidul de divanadiu; din 10 decembrie 2020 referitor la o reevaluare, efectuată la solicitarea Comisiei Europene, a noilor informații privind toxicitatea inhalatorie acută a substanțelor 2-butoxietanol; etilenglicol monobutil eter (EGBE); și din 10 decembrie 2020 referitor la melamină.

(4)

Aceste informații suplimentare au fost evaluate de Comisie și nu au fost considerate suficiente pentru a pune la îndoială analiza științifică conținută în avizele CER. Prin urmare, este oportun să se introducă, să se actualizeze sau să se elimine clasificarea și etichetarea armonizată a substanțelor în cauză, pe baza evaluărilor efectuate în avizele respective.

(5)

Informații suplimentare privind toxicitatea acută prin inhalare a silanaminei, a 1,1,1-trimetil-N-(trimetilsilil)- și a produselor de hidroliză cu silice, precum și a dioxidului de siliciu sintetic amorf, pirogen, sub formă nano, supus unui tratament de suprafață au fost primite după ce avizul CER a fost transmis Comisiei. Clasificarea silanaminei, a 1,1,1-trimetil-N-(trimetilsilil)- și a produselor de hidroliză cu silice, precum și a dioxidului de siliciu sintetic amorf, pirogen, sub formă nano, supus unui tratament de suprafață, ca prezentând toxicitate acută prin inhalare Cat. 2, recomandată în avizul CER din 5 decembrie 2019, nu ar trebui inclusă în anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, întrucât Comisia a evaluat noile informații științifice și a concluzionat că sunt necesare evaluări suplimentare ale acestor informații din partea CER. Cu toate acestea, clasificarea acestei substanțe ca STOT RE 2, recomandată în avizul CER din 5 decembrie 2019, ar trebui inclusă în anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, deoarece nu au fost primite informații noi care să impună o evaluare suplimentară pentru clasificarea respectivă.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 ar trebui modificat în consecință.

(7)

Nu ar trebui să se solicite imediat respectarea clasificărilor armonizate noi sau actualizate, întrucât este necesară o anumită perioadă de timp pentru a le permite furnizorilor să adapteze etichetarea și ambalajul substanțelor și al amestecurilor la clasificările noi sau actualizate și să vândă stocurile existente, cu condiția respectării cerințelor normative preexistente. Această perioadă de timp este, de asemenea, necesară pentru a le lăsa furnizorilor suficient timp pentru a lua măsurile necesare pentru a asigura continuarea respectării altor cerințe legale în urma modificărilor efectuate în cadrul prezentului regulament. Cu toate acestea, furnizorii ar trebui să aibă posibilitatea de a aplica clasificările armonizate noi sau actualizate și de a adapta în consecință etichetarea și ambalarea, în mod voluntar, înainte de data aplicării prezentului regulament, pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului și pentru a oferi suficientă flexibilitate furnizorilor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 1272/2008

Anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 23 noiembrie 2023.

Prin derogare de la al doilea paragraf al prezentului articol, substanțele și amestecurile pot fi clasificate, etichetate și ambalate în conformitate cu prezentul regulament de la data intrării în vigoare a acestuia.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 februarie 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 353, 31.12.2008, p. 1.

(2)  Avizele sunt accesibile prin intermediul următorului site web: https://echa.europa.eu/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/name/-/ecNumber/-/casNumber/-/dte_receiptFrom/-/dte_receiptTo/-/prc_public_status/Opinion+Adopted/dte_withdrawnFrom/-/dte_withdrawnTo/-/sbm_expected_submissionFrom/-/sbm_expected_submissionTo/-/dte_finalise_deadlineFrom/-/dte_finalise_deadlineTo/-/haz_addional_hazard/-/lec_submitter/-/dte_assessmentFrom/-/dte_assessmentTo/-/prc_regulatory_programme/-/ Avizele din 11 iunie 2020 și 10 decembrie 2020, referitoare la o reevaluare efectuată la cererea Comisiei Europene, pot fi consultate la următoarea adresă: https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/committee-for-risk-assessment/opinions-of-the-rac-adopted-under-specific-echa-s-executive-director-requests


ANEXĂ

Anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 se modifică după cum urmează:

1.

În partea 3, tabelul 3 se modifică după cum urmează:

(a)

Se adaugă următoarele rubrici:

Nr. de index

Denumirea chimică

Nr. CE

Nr. CAS

Clasificare

Etichetare

Limite de conc. specifice, factori M și ATE

Note

Codul (codurile) claselor și categoriilor de pericol

Codul (codurile) frazelor de pericol

Codul (codurile) pictogramei, cuvântului de avertizare

Codul (codurile) frazelor de pericol

Codul (codurile) frazelor de pericol suplimentare

„014-052-00-7

silanamină, 1,1,1-trimetil-N-(trimetilsilil)-, produse de hidroliză cu silice; dioxid de siliciu sintetic amorf, pirogen, sub formă nano, supus unui tratament de suprafață

272-697-1

68909-20-6

STOT RE 2

H373 (plămâni) (inhalare)

GHS08

Wng

H373 (plămâni) (inhalare)

EUH066”

 

 

„035-005-00-7

bromură de amoniu

235-183-8

12124-97-9

Repr. 1B

Lact.

STOT SE 3

STOT RE 1

Irit. oc. 2

H360FD

H362

H336

H372 (sistem nervos)

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360FD

H362

H336

H372 (sistem nervos)

H319”

 

 

 

„050-032-00-4

bis(2-etilhexanoat) de dibutilstaniu

220-481-2

2781-10-4

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

H341

H360FD

H372 (sistemul imunitar)

GHS08

Dgr

H341

H360FD

H372 (sistemul imunitar)”

 

 

 

„050-033-00-X

di(acetat) de dibutilstaniu

213-928-8

1067-33-0

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

H341

H360FD

H372 (sistemul imunitar)

GHS08

Dgr

H341

H360FD

H372 (sistemul imunitar)”

 

 

 

„052-001-00-0

telur

236-813-4

13494-80-9

Repr. 1B

Lact.

H360Df

H362

GHS08

Dgr

H360Df

H362”

 

 

 

„052-002-00-6

dioxid de telur

231-193-1

7446-07-3

Repr. 1B

Lact.

H360Df

H362

GHS08

Dgr

H360Df

H362”

 

 

 

„056-005-00-3

tetraoxid de dibor și bariu

237-222-4

13701-59-2

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

H360FD

H332

H301

GHS08

GHS06

Dgr

H360FD

H332

H301

 

inhalare:

ATE = 1,5 mg/L (pulberi sau particule lichide pulverizate)

cale orală:

ATE = 100 mg/kg gc”

 

„601-097-00-8

propilbenzen

203-132-9

103-65-1

Flam. Liq. 3

Asp. Tox. 1

STOT SE 3

Aquatic Chronic 2

H226

H304

H335

H411

GHS02

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H226

H304

H335

H411”

 

 

 

„603-243-00-6

derivat de 2,2-dimetilpropan-1-ol, tribromo; 3-bromo-2,2-bis(bromometil)propan-1-ol

253-057-0

36483-57-5; 1522-92-5

Carc. 1B

Muta. 2

H350

H341

GHS08

Dgr

H350

H341”

 

 

 

„604-096-00-0

piperonil butoxid (ISO); 2-(2-butoxietoxi)etil 6-propilpiperonil eter;

200-076-7

51-03-6

STOT SE 3

Irit. oc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H335

H319

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H335

H319

H410

EUH066

M = 1

M = 1”

 

„604-097-00-6

2,4,6-tri-terț-butilfenol

211-989-5

732-26-3

Repr. 1B

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Sens. 1B

H360D

H302

H373 (ficat)

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H360D

H302

H373 (ficat)

H317

 

cale orală:

ATE = 500 mg/kg gc”

 

„604-098-00-1

4,4’-sulfonildifenol; bisfenol S

201-250-5

80-09-1

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD”

 

 

 

„606-153-00-5

benzofenonă

204-337-6

119-61-9

Carc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350”

 

 

 

„606-154-00-0

chinoclamină (ISO); 2-amino-3-clor-1,4-naftochinonă

220-529-2

2797-51-5

Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Irit. oc. 2

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361d

H302

H373 (sistemul sanguin, rinichi)

H319

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H361d

H302

H373 (sistemul sanguin, rinichi)

H319

H317

H410

 

cale orală:

ATE = 500 mg/kg gc

M = 10

M = 10”

 

„607-756-00-6

acrilat de exo-1,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]hept-2-il; acrilat de izobornil

227-561-6

5888-33-5

Skin Sens. 1A

H317

GHS07

Wng

H317”

 

 

 

„607-757-00-1

daminozid (ISO); acid 4-(2,2-dimetilhidrazino)-4-oxobutanoic; acid N-dimetilaminosuccinamic

216-485-9

1596-84-5

Carc. 2

H351

GHS08

Wng

H351”

 

 

 

„607-758-00-7

4,4′-oxidi(benzensulfonohidrazidă)

201-286-1

80-51-3

Self-react. D

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H242

H400

H410

GHS02

GHS09

Dgr

H242

H410

 

M = 1

M = 1”

 

„607-759-00-2

toluen-4-sulfonohidrazidă

216-407-3

1576-35-8

Self-react. D

H242

GHS02

Dgr

H242”

 

 

 

„607-760-00-8

acetat de 2-[N-etil-4-[(5-nitrotiazol-2-il)azo]-m-toluidino]etil; C.I. Albastru de Dispersie 124

239-203-6

15141-18-1

Skin Sens. 1A

H317

GHS07

Wng

H317

 

Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0.001 %”

 

„607-761-00-3

Acid perfluorheptanoic; acid tridecafluoroheptanoic

206-798-9

375-85-9

Repr. 1B

STOT RE 1

H360D

H372 (ficat)

GHS08

Dgr

H360D

H372 (ficat)”

 

 

 

„607-762-00-9

metil N-(izopropoxicarbonil)-L-valil-(3RS)-3-(4-clorfenil)-β-alaninat; valifenalat

-

283159-90-0

Carc. 2

Aquatic Chronic 2

H351

H411

GHS08

GHS09

Wng

H351

H411”

 

 

 

„607-763-00-4

acid 6-[C12-18-alchil-(nesaturat, cu catenă ramificată)-2,5-dioxopirrolidin-1-il]hexanoic, săruri de sodiu și tris(2-hidroxietil)amoniu

-

-

Repr. 1B

Irit. oc. 2

H360FD

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360FD

H319”

 

 

 

‘607-764-00-X

acid 6-[(C10-C13)-alchil-(nesaturat, cu catenă ramificată)-2,5-dioxopirrolidin-1-il]hexanoic

-

2156592-54-8

Repr. 1B

Eye Irrit. 2

H360FD

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360FD

H319”

 

 

 

„607-765-00-5

acid 6-[C12-18-alchil-(nesaturat, cu catenă ramificată)-2,5-dioxopirrolidin-1-il]hexanoic

-

-

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD”

 

 

 

„613-341-00-0

clofentezin (ISO); 3,6-bi(o-clorfenil)-1,2,4,5-tetrazină

277-728-2

74115-24-5

Aquatic Chronic 1

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1”

 

„613-342-00-6

teofilină; 1,3-dimetil-3,7-dihidro-1H-purina-2,6-dionă

200-385-7

58-55-9

Repr. 1B

H360D

GHS08

Dgr

H360D”

 

 

 

„613-343-00-1

piridalil (ISO); 2,6-dicloro-4-(3,3-dicloroalliloxi)fenil 3-[5-(trifluorometil)-2-piridiloxi]propil eter

-

179101-81-6

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

M = 1 000

M = 100”

 

„613-344-00-7

1-oxid de piridin-2-tiol, sarea de sodiu; piritionat de sodiu; piritionă de sodiu

223-296-5;

240-062-8

3811-73-2;

15922-78-8

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 2

H331

H311

H302

H372 (sistemul nervos)

H315

H319

H317

H400

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H331

H311

H302

H372 (sistemul nervos)

H315

H319

H317

H410

EUH070

inhalare:

ATE = 0,5 mg/L (pulbere sau particule lichide pulverizate)

dermică:

ATE = 790 mg/kg gc

cale orală:

ATE = 500 mg/kg gc

M = 100”

 

„613-345-00-2

1,3,5-triazin-2,4,6-triamină;

melamină

203-615-4

108-78-1

Carc. 2

STOT RE 2

H351

H373 (tractul urinar)

GHS08

Wng

H351

H373 (tractul urinar)”

 

 

 

„615-046-00-2

1,3-bis(1-izocianato-1-metiletil)benzen; [m-TMXDI]

220-474-4

2778-42-9

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1A

H334

H317

GHS08

Dgr

H334

H317”

 

 

 

„615-047-00-8

1,3-bis(izocianatometil)benzen; [m-XDI]

222-852-4

3634-83-1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1A

H334

H317

GHS08

Dgr

H334

H317

 

Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0.001 %”

 

„615-048-00-3

diizocianat de 2,4,6-triizopropil-m-fenilen

218-485-4

2162-73-4

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

H334

H317

GHS08

Dgr

H334

H317”

 

 

 

„615-049-00-9

diizocianat de 1,5-naftilen

[conținând < 0,1 % (g/g) particule cu un diametru aerodinamic sub 50 μm]

221-641-4

3173-72-6

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Irit. oc. 2

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Chronic 3

H335

H315

H319

H334

H317

H412

GHS07

GHS08

Dgr

H335

H315

H319

H334

H317

H412”

 

 

 

„615-050-00-4

diizocianat de 1,5-naftilen

[conținând ≥ 0,1 % (g/g) particule cu un diametru aerodinamic sub 50 μm]

221-641-4

3173-72-6

Acute Tox. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Irit. oc. 2

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Chronic 3

H330

H335

H315

H319

H334

H317

H412

GHS06

GHS08

Dgr

H330

H335

H315

H319

H334

H317

H412

 

inhalare:

ATE = 0,27 mg/L (pulberi sau particule lichide pulverizate)”

 

„616-237-00-3

fluopicolid (ISO); 2,6-diclor-N-[3-clor-5-(trifluormetil)-2-piridilmetil]benzamidă

-

239110-15-7

Repr. 2

H361d

GHS08

Wng

H361d”

 

 

 

„616-238-00-9

triamida acidului N-(2-nitrofenil) fosforic

477-690-9

874819-71-3

Repr. 1B

STOT RE 2

H360Fd

H373 (rinichi)

GHS08

Dgr

H360Fd

H373 (rinichi)”

 

 

 

„616-239-00-4

N-(5-cloro-2-izopropilbenzil)-N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamidă; izoflucipram

-

1255734-28-1

Repr. 2

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361f

H332

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361f

H332

H317

H410

 

inhalare:

ATE = 2,2 mg/L (pulbere sau particule lichide pulverizate)

M = 10

M = 1”

 

„616-240-00-X

Masa de reacție a substanțelor 3-(difluorometil)-1-metil-N-[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tetrahidro-9-izopropil-1,4-metanonaftalen-5-il]pirazol-4-carboxamidă și 3-(difluorometil)-1-metil-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetrahidro-9-izopropil-1,4-metanonaftalen-5-il]pirazol-4-carboxamidă [conținut relativ ≥ 78 % izomeri sin ≤ 15 % izomeri anti]; izopirazam

-

881685-58-1

Carc. 2

Repr. 1B

Skin Sens. 1B

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H351

H360D

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360D

H317

H410

 

Repr. 1B; H360D:

C ≥ 3 %

M = 10

M = 10”

 

„650-058-00-1

Margosa, extract [extras cu apă din semințe de Azadirachta indica și procesat în continuare cu solvenți organici]

283-644-7

84696-25-3

Repr. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H317

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H317

H410

 

M = 10”

 

(b)

intrările corespunzătoare numerelor de index 014-001-00-9; 023-001-00-8; 601-024-00-X; 603-014-00-0; 603-107-00-6; 604-030-00-0; 607-111-00-9; 607-230-00-6; 607-253-00-1; 607-254-00-7; 607-734-00-6; 607-735-00-1; 607-736-00-7; 608-032-00-2; 609-042-00-X; 613-012-00-1; 616-164-00-7 sunt înlocuite cu următoarele rubrici omoloage:

Nr. de index

Denumirea chimică

Nr. CE

Nr. CAS

Clasificare

Etichetare

Limite de conc. specifice, factori M și ATE

Note

Codul (codurile) claselor și categoriilor de pericol

Codul (codurile) frazelor de pericol

Codul (codurile) pictogramei, cuvântului de avertizare

Codul (codurile) frazelor de pericol

Codul (codurile) frazelor de pericol suplimentare

„014-001-00-9

triclorosilan

233-042-5

10025-78-2

Flam. Liq. 1

Water-react. 1

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1A

Eye Dam. 1

H224

H260

H331

H302

H314

H318

GHS02

GHS06

GHS05

Dgr

H224

H260

H331

H302

H314

EUH014

EUH029

EUH071

inhalare:

ATE = 7,6 mg/L (vapori)

cale orală:

ATE = 1 000 mg/kg gc”

 

„023-001-00-8

pentaoxid de divanadiu; pentoxid de vanadiu

215-239-8

1314-62-1

Muta. 2

Carc. 1B

Repr. 2

Lact.

Acute Tox. 3

Acute Tox. 2

STOT SE 3

STOT RE 1

Aquatic Chronic 2

H341

H350

H361fd

H362

H301

H330

H335

H372 (căile respiratorii, inhalare)

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H341

H350

H361fd

H362

H301

H330

H335

H372 (căile respiratorii, inhalare)

H411

 

inhalare:

ATE = 0,05 mg/L (pulbere sau particule lichide pulverizate)

cale orală:

ATE = 220 mg/kg gc”

 

„601-024-00-X

Cumen

202-704-5

98-82-8

Flam. Liq. 3

Carc. 1B

Asp. Tox. 1

STOT SE 3

Aquatic Chronic 2

H226

H350

H304

H335

H411

GHS02

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H226

H350

H304

H335

H411”

 

 

 

„603-014-00-0

2-butoxietanol; eter monobutilic al etilenglicolului

203-905-0

111-76-2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Irit. oc. 2

H331

H302

H315

H319

GHS06

Dgr

H331

H302

H315

H319

 

inhalare:

ATE = 3 mg/L (vapori)

cale orală:

ATE = 1 200 mg/kg gc”

 

„603-107-00-6

2-(2-metoxietoxi)etanol; dietilenglicol monometil eter

203-906-6

111-77-3

Repr. 1B

H360D

GHS08

Dgr

H360D

 

Repr. 1B; H360D: C ≥ 3 %”

 

„604-030-00-0

4,4’-izopropilidendifenol; bisfenol A

201-245-8

80-05-7

Repr. 1B

STOT SE 3

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360F

H335

H318

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H360F

H335

H318

H317

H410

 

M = 1

M = 10”

 

„607-111-00-9

diacrilat de 2-etil-2-[[(1-oxoalil)oxi]metil]-1,3-propandiil; acrilat de 2,2-bis(acriloiloximetil)butil;

triacrilat de trimetilolpropan

239-701-3

15625-89-5

Carc. 2

Skin Irrit. 2

Irit. oc. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H315

H319

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H315

H319

H317

H410

 

M = 1

M = 1

D”

„607-230-00-6

acid 2-etilhexanoic și sărurile acestuia, cu excepția celor specificate în altă parte în prezenta anexă

-

-

Repr. 1B

H360D

GHS08

Dgr

H360D

 

 

 

„607-253-00-1

ciflutrin (ISO); 3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarboxilat de α-ciano-4-fluoro-3-fenoxibenzil

269-855-7

68359-37-5

Lact.

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

STOT SE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H362

H330

H300

H370 (sistemul nervos)

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H362

H330

H300

H370 (sistemul nervos)

H410

 

inhalare:

ATE = 0,14 mg/L (pulbere sau particule lichide pulverizate)

cale orală:

ATE = 14 mg/kg gc

M = 1 000 000

M = 1 000 000 ”

 

„607-254-00-7

beta-ciflutrin (ISO); masa de reacție a substanțelor rel-(R)-ciano(4-fluoro-3-fenoxifenil)metil (1S,3S)-3-(2,2-dicloroetenil)-2,2-dimetilciclopropan-1-carboxilat și rel-(R)-ciano(4-fluoro-3-fenoxifenil)metil (1S,3R)-3-(2,2-dicloroetenil)-2,2-dimetilciclopropan-1-carboxilat

-

1820573-27-0

Lact.

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

STOT SE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H362

H330

H300

H370 (sistemul nervos)

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H362

H330

H300

H370 (sistemul nervos)

H410

 

inhalare:

ATE = 0,081 mg/L (pulbere sau particule lichide pulverizate)

cale orală:

ATE = 11 mg/kg gc

M = 1 000 000

M = 1 000 000 ”

 

„607-734-00-6

2,2’,2”,2"’,2""-(etan-1,2-diilnitrilo)pentaacetat de pentapotasiu

404-290-3

7216-95-7

Repr. 1B

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Irit. oc. 2

H360D

H332

H373 (inhalare)

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360D

H332

H373 (inhalare)

H319

 

Repr. 1B; H360D: C ≥ 3 %

inhalare:

ATE = 1,5 mg/L (pulberi sau particule lichide pulverizate)”

 

„607-735-00-1

acid N-carboximetiliminobis(etilennitrilo)tetraacetic

200-652-8

67-43-6

Repr. 1B

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Irit. oc. 2

H360D

H332

H373 (inhalare)

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360D

H332

H373 (inhalare)

H319

 

Repr. 1B; H360D: C ≥ 3 %

inhalare:

ATE = 1,5 mg/L (pulberi sau particule lichide pulverizate)”

 

„607-736-00-7

(carboxilatometil)iminobis(etilennitrilo)tetraacetat de pentasodiu

205-391-3

140-01-2

Repr. 1B

Acute Tox. 4

STOT RE 2

H360D

H332

H373 (inhalare)

GHS08

GHS07

Dgr

H360D

H332

H373 (inhalare)

 

Repr. 1B; H360D: C ≥ 3 %

inhalare:

ATE = 1,5 mg/L (pulberi sau particule lichide pulverizate)”

 

„608-032-00-2

acetamiprid (ISO); (1E)-N-[(6-cloropiridin-3-il)metil]-N’-ciano-N-metiletanimidamidă; (E)-N1-[(6-cloro-3-piridil)metil]-N2-ciano-N1-metilacetamidină

-

135410-20-7 160430-64-8

Repr. 2

Acute Tox. 3

Aquatic Chronic 1

Aquatic Acute 1

H361d

H301

H410

H400

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H361d

H301

H410

 

cale orală:

ATE = 140 mg/kg gc

M = 10

M = 10”

 

„609-042-00-X

pendimetalin (ISO); N-(1-etilpropil)-2,6-dinitro-3,4-xilidenă

254-938-2

40487-42-1

Repr. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H400

H410

GHS08

GSH09

Wng

H361d

H410

 

M = 100

M = 10”

 

„613-012-00-1

bentazon (ISO); 3-izopropil-2,1,3-benzotiadiazin-4-onă-2,2-dioxid

246-585-8

25057-89-0

Repr. 2

Acute Tox. 4

Irit. oc. 2

Skin Sens. 1

H361d

H302

H319

H317

GHS08

GHS07

Wng

H361d

H302

H319

H317

 

cale orală: ATE = 1 600 mg/kg gc”

 

„616-164-00-7

dimoxistrobin (ISO); (2E)-2-{2-[(2,5-dimetil-fenoximetil)metil]fenil}-2-(metoximino)-N-metilfenilacetamidă; (E)-2-(Metoxiimino)-N-metil-2-[α-(2,5-xililoxi)-o-tolil]acetamidă

 

149961-52-4

Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361d

H332

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H361d

H332

H410

 

inhalare:

ATE = 1,3 mg/L (pulbere sau particule lichide pulverizate)

M = 100

M = 100”

 

(c)

intrarea corespunzătoare numărului de index 615-007-00-X se elimină.