15.3.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 87/20


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/425 AL COMISIEI

din 14 martie 2022

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/947 în ceea ce privește amânarea datelor de tranziție pentru utilizarea anumitor sisteme de aeronave fără pilot la bord în categoria „deschise” și a datei de aplicare pentru scenariile standard pentru operațiuni executate în raza vizuală sau în afara razei vizuale

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului (1), în special articolul 57,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 20 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947 al Comisiei (2), sistemele de aeronave fără pilot la bord („UAS”) care nu sunt conforme cu Regulamentul delegat (UE) 2019/945 al Comisiei (3) și care nu sunt de construcție privată pot fi utilizate în continuare în categoria „deschise” în anumite condiții operaționale limitate, dacă au fost introduse pe piață înainte de 1 ianuarie 2023. În temeiul articolului 22 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947, UAS care nu îndeplinesc cerințele din părțile 1-5 din anexa la Regulamentul delegat (UE) 2019/945 pot fi utilizate în categoria „deschise” numai în anumite condiții operaționale limitate pentru o perioadă de tranziție care se încheie la 1 ianuarie 2023.

(2)

În temeiul articolului 23 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947, începând cu 3 decembrie 2023, statele membre pot accepta numai declarațiile făcute de operatorii UAS în conformitate cu articolul 5 alineatul (5) din regulamentul de punere în aplicare respectiv pentru o operațiune care respectă unul dintre cele două scenarii standard, fie în raza vizuală deasupra unei suprafețe controlate la sol într-un mediu populat, fie în afara razei vizuale cu observatori ai spațiului aerian deasupra unei suprafețe controlate la sol într-un mediu slab populat, prevăzute în apendicele 1 la anexa la regulamentul de punere în aplicare menționat.

(3)

O parte dintre standardele armonizate care răspund cerințelor aplicabile UAS din clasele C0-C6 necesare pentru a opera în categoria „deschise” sau în cadrul scenariilor standard, precum și identificarea directă la distanță nu vor fi disponibile până la jumătatea anului 2023. În absența acestor standarde armonizate, producătorii de UAS vor fi împiedicați, în practică, să introducă pe piață UAS conforme înainte de sfârșitul perioadei de tranziție prevăzute la articolul 22 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947.

(4)

Prin urmare, este necesar să se prelungească datele prevăzute la articolele 20 și 22 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947 pentru a se asigura că standardele armonizate care răspund cerințelor aplicabile UAS din clasele C0-C6 sunt disponibile pentru producătorii și operatorii de UAS înainte de expirarea acestor perioade. Totodată, este necesar să se amâne data de aplicare a celor două scenarii standard prevăzute în apendicele 1 la anexa la regulamentul de punere în aplicare menționat, pentru a se asigura că respectivele standarde armonizate sunt disponibile înainte ca statele membre să poată accepta declarații pentru operațiuni conforme cu scenariile standard respective. Până atunci, statele membre trebuie să poată accepta declarațiile întocmite de operatorii UAS în conformitate cu articolul 5 alineatul (5) din regulamentul de punere în aplicare respectiv, pe baza scenariilor standard naționale sau a unor scenarii echivalente.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 127 din Regulamentul (UE) 2018/1139,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 20, „1 ianuarie 2023” se înlocuiește cu „1 ianuarie 2024”.

2.

La articolul 22, textul introductiv se înlocuiește cu următorul text:

„Fără a aduce atingere articolului 20, utilizarea în categoria «deschise» a unor UAS care nu respectă cerințele din părțile 1-5 din anexa la Regulamentul delegat (UE) 2019/945 al Comisiei (*1) este permisă pentru o perioadă de tranziție care se încheie la 31 decembrie 2023, sub rezerva următoarelor condiții:

(*1)  Regulamentul delegat (UE) 2019/945 al Comisiei din 12 martie 2019 privind sistemele de aeronave fără pilot la bord și operatorii de sisteme de aeronave fără pilot la bord din țări terțe (JO L 152, 11.6.2019, p. 1).”"

3.

La articolul 23, alineatele (2), (3) și (4) se înlocuiesc cu următorul text:

„(2)   Articolul 5 alineatul (5) se aplică de la 1 ianuarie 2024.

(3)   Punctul UAS.OPEN.060 subpunctul 2 litera (g) și punctul UAS.SPEC.050 subpunctul 1 litera (l) punctul (i) din anexă se aplică de la 1 iulie 2022, iar punctul UAS.SPEC.050 subpunctul 1 litera (l) punctul (ii) din anexă se aplică de la 1 ianuarie 2024.

(4)   Fără a aduce atingere articolului 21 alineatul (1), până la 31 decembrie 2023 statele membre pot accepta declarații întocmite de operatorii UAS în conformitate cu articolul 5 alineatul (5), pe baza unor scenarii standard naționale sau a unor scenarii echivalente, dacă respectivele scenarii naționale îndeplinesc cerințele de la punctul UAS.SPEC.020 din anexă.

Declarațiile respective își pierd valabilitatea începând cu 1 ianuarie 2026.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 martie 2022.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 212, 22.8.2018, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947 al Comisiei din 24 mai 2019 privind normele și procedurile de operare a aeronavelor fără pilot la bord (JO L 152, 11.6.2019, p. 45).

(3)  Regulamentul delegat (UE) 2019/945 al Comisiei din 12 martie 2019 privind sistemele de aeronave fără pilot la bord și operatorii de sisteme de aeronave fără pilot la bord din țări terțe (JO L 152, 11.6.2019, p. 1).