2.3.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 63/1


REGULAMENTUL (UE) 2022/345 AL CONSILIULUI

din 1 martie 2022

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia (PESC) 2022/346 a Consiliului din 1 martie 2022 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 31 iulie 2014, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 833/2014 (2).

(2)

Regulamentul (UE) nr. 833/2014 pune în aplicare anumite măsuri prevăzute în Decizia 2014/512/PESC a Consiliului (3).

(3)

La 1 martie 2022, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2022/346 prin care se modifică Decizia 2014/512/PESC și se impun măsuri restrictive suplimentare în ceea ce privește furnizarea de servicii specializate de mesagerie financiară anumitor instituții de credit rusești și filialelor lor rusești care sunt relevante pentru sistemul financiar rusesc și cărora li se aplică deja măsurile restrictive impuse de către Uniune sau de către țările partenere și, sub rezerva anumitor derogări, în ceea ce privește colaborarea cu Fondul de investiții directe al Rusiei. De asemenea, prin decizia respectivă se interzice, sub rezerva anumitor derogări, furnizarea de bancnote euro Rusiei.

(4)

Aceste măsuri intră sub incidența tratatului și, prin urmare, este necesară o acțiune de reglementare la nivelul Uniunii, în special pentru a se asigura aplicarea lor uniformă în toate statele membre.

(5)

Pentru a se asigura eficacitatea măsurilor prevăzute prin prezentul regulament, regulamentul ar trebui să intre în vigoare la data publicării sale.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 833/2014 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 833/2014 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2d, alineatele (1) și (4) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   Autoritățile competente fac schimb de informații cu celelalte state membre și cu Comisia cu privire la autorizațiile acordate și la refuzurile emise în temeiul articolelor 2, 2a și 2b. Schimburile de informații se efectuează utilizând sistemul electronic prevăzut la articolul 23 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2021/821.

(4)   După caz și pe bază de reciprocitate, Comisia, în consultare cu statele membre, face schimb de informații cu țările partenere, cu scopul de a sprijini eficacitatea măsurilor de control al exporturilor prevăzute în prezentul regulament și aplicarea consecventă a măsurilor de control al exporturilor aplicate de țările partenere.”

2.

La articolul 2e, se adaugă următoarele alineate:

„(3)   Sunt interzise investițiile, participarea sau orice altă contribuție la proiecte cofinanțate de Fondul de investiții directe al Rusiei.

(4)   Prin derogare de la alineatul (3), autoritățile competente pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, o participare la investiții în, sau o contribuție la, proiecte cofinanțate de Fondul de investiții directe al Rusiei, după ce stabilesc că o astfel de participare la investiții sau contribuție este datorată în temeiul unor contracte încheiate înainte de 2 martie 2022 sau al unor contracte auxiliare necesare pentru executarea unor astfel de contracte.”

3.

Se introduc următoarele articole:

„Articolul 5h

Începând cu 12 martie 2022, se interzice furnizarea de servicii specializate de mesagerie financiară, care sunt utilizate pentru schimbul de date financiare, persoanelor juridice, entităților sau organismelor care figurează pe lista din anexa XIV sau oricăror persoane juridice, entități sau organisme stabilite în Rusia ale căror drepturi de proprietate sunt deținute, direct sau indirect, în proporție de peste 50 %, de o entitate care figurează pe lista din anexa XIV.

Articolul 5i

(1)   Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de bancnote euro către Rusia sau către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia, inclusiv guvernul și Banca Centrală a Rusiei, sau în scopul utilizării în Rusia.

(2)   Interdicția de la alineatul (1) nu se aplică vânzării, furnizării, transferului sau exportului de bancnote euro, cu condiția ca o astfel de vânzare, furnizare, transfer sau export să fie necesar(ă) pentru:

(a)

uzul personal al persoanelor fizice care călătoresc în Rusia sau al rudelor apropiate care călătoresc împreună cu acestea; sau

(b)

scopurile oficiale ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare sau organizațiilor internaționale din Rusia care beneficiază de imunitate în conformitate cu dreptul internațional.”

4.

Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

Se interzice participarea, în cunoștință de cauză și deliberată, la activități care au drept scop sau efect eludarea interdicțiilor prevăzute în prezentul regulament, inclusiv acționând ca substitut pentru persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele menționate la articolul 2e alineatul (3) și la articolele 5, 5a, 5b, 5e, 5f, 5h și 5i sau acționând în beneficiul acestora utilizând derogările prevăzute la articolul 2e alineatul (4), articolul 5 alineatul (6), articolul 5a alineatul (2), articolul 5b alineatul (2), articolul 5e alineatul (2), articolul 5f alineatul (2) sau articolul 5i alineatul (2).”

5.

Anexa la prezentul regulament se adaugă ca anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 833/2014.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 martie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

J.-Y. LE DRIAN


(1)  JO L 63, 2.3.2022.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 833/2014 al Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 229, 31.7.2014, p. 1).

(3)  Decizia 2014/512/PESC a Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 229, 31.7.2014, p. 13).


ANEXĂ

„ANEXA XIV

Lista persoanelor juridice, entităților și organismelor menționate la articolul 5h

Bank Otkritie

Novikombank

Promsvyazbank

Bank Rossiya

Sovcombank

VNESHECONOMBANK (VEB)

VTB BANK

”.