23.2.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 42/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2022/255 AL COMISIEI

din 15 decembrie 2021

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 95/93 al Consiliului în ceea ce privește extinderea măsurilor de reducere temporară a obligațiilor de utilizare a sloturilor orare ca urmare a crizei provocate de pandemia de COVID-19

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 95/93 al Consiliului din 18 ianuarie 1993 privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare (1), în special articolul 10a alineatul (5),

întrucât:

(1)

Nivelurile traficului aerian din Spațiul Economic European (SEE) au fost în mod constant mai ridicate în 2021, comparativ cu aceleași săptămâni din 2020 după începutul crizei provocate de pandemia de COVID-19, ceea ce arată că redresarea continuă. Conform previziunilor Eurocontrol, se preconizează că media anuală a traficului aerian va atinge 89 % în 2022 pe baza celui mai realist scenariu.

(2)

Traficul aerian nu se redresează în ritm egal în toate regiunile lumii, iar în anumite țări măsurile sanitare restrictive adoptate de autoritățile publice pentru a atenua răspândirea COVID-19 se mențin și continuă să diminueze cererea consumatorilor. În plus, rămân incerte atât evoluția pandemiei de COVID-19, cât și posibilele noi variante „care determină îngrijorare” ale virusului.

(3)

Aceste circumstanțe sunt independente de voința transportatorilor aerieni, iar ulterioara anulare voluntară sau obligatorie a serviciilor lor aeriene în funcție de evoluția cererii este un răspuns necesar sau legitim la aceste circumstanțe.

(4)

În temeiul articolului 8 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 95/93, coroborat cu articolul 10 alineatul (2), transportatorii aerieni trebuie să utilizeze cel puțin 80 % dintr-o serie de sloturi alocate sau își pierd drepturile asupra respectivelor sloturi, dobândite ca urmare a unei utilizări prealabile (așa-numita regulă „folosești sau pierzi”). Având în vedere criza cauzată de pandemia de COVID-19, pentru a proteja soliditatea financiară a transportatorilor aerieni și pentru a evita impactul negativ asupra mediului provocat de operarea zborurilor cu factor de încărcare zero sau aproape zero doar cu scopul de a-și menține sloturile orare pe aeroporturile respective, regula „folosești sau pierzi” a fost suspendată în perioada 1 martie 2020-27 martie 2021, iar apoi obligativitatea utilizării a fost redusă la 50 % în perioada 28 martie 2021-26 martie 2022.

(5)

În pofida unei creșteri continue a nivelurilor traficului aerian din SEE în 2021, acestea rămân în continuare sub nivelurile de trafic din 2019. Datele Eurocontrol arată că, în octombrie 2021, traficul aerian a fost, în ansamblu, cu 27 % sub nivelurile din 2019.

(6)

Pe baza previziunilor pe șapte ani ale Eurocontrol din 15 octombrie 2021, în scenariul cel mai probabil, nivelurile de trafic ar ajunge în 2022 la o medie anuală de 89 % din nivelurile corespunzătoare din 2019. Pe baza previziunilor lunare ale Eurocontrol disponibile pentru 2021 și a mediei anuale a Eurocontrol pentru 2022, se preconizează că traficul aerian în perioada de planificare orară din vara anului 2022 se va situa la un nivel cuprins între 85 % și cel puțin 89 % față de cel înregistrat în 2019. Cu toate acestea, nivelurile din 2019 vor fi atinse abia spre sfârșitul anului 2023. Prin urmare, este rezonabil să se presupună că probabil scăderea în comparație cu nivelurile traficului aerian din 2019 va persista în perioada de planificare orară din vara anului 2022.

(7)

Datele compilate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) arată că reducerea persistentă a traficului aerian este rezultatul impactului crizei provocate de pandemia de COVID-19. Datele disponibile indică o corelație între creșterea numărului de cazuri și răspunsurile statelor membre și ale țărilor terțe la această creștere, prin adoptarea de măsuri care afectează transportul aerian și au ca efect reducerea nivelului traficului aerian. Astfel de măsuri, care pot fi introduse sau eliminate într-un termen foarte scurt, contribuie la crearea unui climat de incertitudine și au un impact negativ asupra încrederii consumatorilor și a comportamentului acestora în materie de rezervare. Acest lucru demonstrează faptul că reducerea persistentă a traficului aerian este rezultatul impactului crizei provocate de pandemia de COVID-19.

(8)

Deși datele de la ECDC din 30 septembrie 2021 arată că 61,1 % din populația totală din SEE a fost vaccinată integral, datele de pe site-ul web al OMS arată că rata de vaccinare rămâne scăzută într-un număr mare de țări. În plus, persistă incertitudini cu privire la posibilitatea apariției în diferite regiuni a unor noi variante „care determină îngrijorare” ale virusului. Astfel, nivelurile traficului aerian nu se vor redresa în același ritm la nivel mondial.

(9)

Statele membre și țările terțe pot continua să reacționeze la noile variante ale virusului prin impunerea de măsuri care ar putea avea un impact semnificativ asupra călătoriilor aeriene. Prin urmare, este rezonabil să ne așteptăm în continuare la un număr semnificativ de anulări, în special pe rutele către țările care aplică măsuri sanitare foarte stricte sau în care ratele de vaccinare rămân scăzute, ca urmare a crizei provocate de pandemia de COVID-19 în următoarea perioadă de planificare orară de vară. În această situație, nu ne putem aștepta ca transportatorii aerieni să respecte rata normală de utilizare a sloturilor de 80 % pe toate rutele.

(10)

Prin urmare, este necesară prelungirea perioadei prevăzute la articolul 10a alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 95/93 pentru a acoperi perioada de programare orară din vara anului 2022 de la 27 martie 2022 până la 29 octombrie 2022.

(11)

Datele privind anularea zborurilor, factorii de încărcare, dimensiunea și utilizarea flotei au variat foarte mult de la un transportator aerian la altul, în funcție de modelul lor de afaceri și de piața deservită. În medie, s-a putut detecta o tendință de îmbunătățire din martie 2021 până în iulie 2021, pe baza datelor transmise pentru 16 transportatori din Uniune și 16 transportatori din afara Uniunii. Transportatorii aerieni care efectuează operațiuni pe rute pe distanțe lungi afectate de măsuri sanitare care împiedică călătoriile pasagerilor au prezentat o tendință mai puțin pozitivă în ceea ce privește indicatorii monitorizați, justificând și mai mult prelungirea perioadei de reducere a obligațiilor de utilizare a sloturilor orare prevăzută la articolul 10a alineatul (3).

(12)

Semnele generale încurajatoare de redresare a călătoriilor aeriene pe piața SEE, redeschiderea unor piețe internaționale importante (de exemplu, Statele Unite ale Americii începând din noiembrie 2021) și ușurința din ce în ce mai mare de a călători în țările care recunosc certificatul privind COVID-19 justifică creșterea ratei de utilizare a sloturilor la 64 %.

(13)

Datele privind rezervările în avans indică faptul că, în 2021, pasagerii încă rezervă zboruri mai aproape de data plecării, în comparație cu rezervările din 2019. Cu toate acestea, tendința se îmbunătățește treptat.

(14)

Rata de utilizare a sloturilor orare trebuie stabilită la un nivel care să contribuie la obiectivul de a acorda transportatorilor aerieni o reducere a obligațiilor de utilizare a sloturilor orare în circumstanțele actuale, dar și la obiectivul de a asigura o utilizare eficientă a capacității aeroportuare. De asemenea, rata de utilizare a sloturilor orare ar trebui să țină seama de schimbările structurale pe termen mai lung în ceea ce privește piața și comportamentul consumatorilor, pentru a permite adaptarea treptată a pieței la evoluția cererii și deblocarea capacității pentru perioada de planificare orară din vara anului 2023. Mai mult, este puțin probabil ca o eventuală eliberare a unei părți a capacității aeroportuare ca urmare a acestei noi rate de utilizare să provoace o perturbare gravă a operațiunilor și rețelelor transportatorilor aerieni, cum s-ar întâmpla în cazul unei rate de utilizare mai mari.

(15)

Scenariul cel mai probabil al prognozelor Eurocontrol privind traficul aerian stabilește nivelul traficului aerian în perioada de planificare orară din vara anului 2022 la un nivel mai mare de 85 % și care ar putea depăși 89 %. Prin urmare, rata de utilizare de 64 % oferă în continuare transportatorilor aerieni o marjă rezonabilă pentru situații neprevăzute în cazul în care zborurile planificate ar trebui să fie anulate în termen scurt.

(16)

Nivelurile mai scăzute ale traficului aerian către alte regiuni ale lumii nu trebuie să fie luate în considerare în rata de utilizare, deoarece se poate acorda o derogare adecvată de la regula „folosești sau pierzi” pe rutele afectate în temeiul articolului 10 alineatul (4) litera (e) din Regulamentul (CEE) nr. 95/93.

(17)

Deși se presupune, în general, că transportatorii aerieni vor opera zboruri odată cu creșterea cererii, un prag de utilizare mai scăzut prezintă riscul ca unii transportatori să limiteze operațiunile din anumite aeroporturi la minimul necesar doar pentru păstrarea drepturilor istorice asupra acestor sloturi orare, în detrimentul transportatorilor concurenți, al administratorilor de aeroporturi și al consumatorilor. O rată de utilizare de 64 % va atenua aceste riscuri.

(18)

În scopul securității juridice, în special în ceea ce îi privește pe coordonatorii de sloturi și pe operatorii aerieni, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare în regim de urgență în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 10a din Regulamentul (CEE) nr. 95/93, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   În ceea ce privește sloturile care nu au fost puse la dispoziția coordonatorului pentru realocare în conformitate cu articolul 10 alineatul (2a), în decursul perioadei cuprinse între 28 martie 2021 și 29 octombrie 2022 și în sensul articolului 8 alineatul (2) și al articolului 10 alineatul (2), dacă un transportator aerian îi dovedește coordonatorului că a utilizat seria de sloturi în cauză, astfel cum a fost autorizat de coordonator, timp de cel puțin 50 % în cursul perioadei de planificare orară cuprinse între 28 martie 2021 și 30 octombrie 2021, timp de 50 % în cursul perioadei de planificare orară cuprinse între 31 octombrie 2021 și 26 martie 2022 și timp de 64 % în cursul perioadei de planificare orară cuprinse între 27 martie 2022 și 29 octombrie 2022, respectivul transportator aerian are dreptul la aceeași serie de sloturi în următoarea perioadă de planificare orară echivalentă.

În ceea ce privește perioada menționată la primul paragraf de la prezentul alineat, valoarea procentuală menționată la articolul 10 alineatul (4) și la articolul 14 alineatul (6) litera (a) este de 50 % pentru perioada de planificare orară cuprinsă între 28 martie 2021 și 30 octombrie 2021, de 50 % pentru perioada de planificare orară cuprinsă între 31 octombrie 2021 și 26 martie 2022 și de 64 % pentru perioada de planificare orară cuprinsă între 27 martie 2022 și 29 octombrie 2022.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 decembrie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 14, 22.1.1993, p. 1.