9.9.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 234/1


DECIZIA (UE) 2022/1500 A CONSILIULUI

din 9 septembrie 2022

privind suspendarea totală a aplicării Acordului dintre Comunitatea Europeană și Federația Rusă privind facilitarea eliberării vizelor pentru cetățenii Uniunii Europene și ai Federației Ruse

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 77 alineatul (2) litera (a), coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Acordul dintre Comunitatea Europeană și Federația Rusă privind facilitarea eliberării vizelor pentru cetățenii Uniunii Europene și ai Federației Ruse (1) (denumit în continuare „acordul”) a intrat în vigoare la 1 iunie 2007, în paralel cu Acordul dintre Comunitatea Europeană și Federația Rusă privind readmisia (2).

(2)

Scopul acordului este de a facilita, pe bază de reciprocitate, eliberarea de vize cetățenilor Uniunii Europene și ai Federației Ruse, în cazul unei șederi planificate cu o durată de cel mult 90 de zile într-un interval de 180 de zile. Dorința de a facilita contactele între persoane, ca o condiție importantă pentru dezvoltarea constantă a relațiilor economice, umanitare, culturale, științifice și de altă natură, este subliniată în preambulul acordului.

(3)

La articolul 15 alineatul (5) din acord se prevede că fiecare parte poate suspenda total sau parțial acordul din motive referitoare la ordinea publică, apărarea siguranței naționale sau protecția sănătății publice. Decizia de suspendare este notificată celeilalte părți nu mai târziu de 48 de ore înainte de intrarea acesteia în vigoare.

(4)

Ca reacție la anexarea ilegală a Republicii Autonome Crimeea și a orașului Sevastopol de către Federația Rusă în 2014 și la continuarea acțiunilor Rusiei de destabilizare a estului Ucrainei, Uniunea Europeană a introdus sancțiuni economice, răspunzând astfel acțiunilor Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina, legate de punerea în aplicare incompletă a acordurilor de la Minsk, sancțiuni în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și sancțiuni ca răspuns la anexarea ilegală a Republicii Autonome Crimeea și a orașului Sevastopol de către Federația Rusă.

(5)

În calitate de semnatară a acordurilor de la Minsk, Federația Rusă are responsabilitatea clară și directă de a depune eforturi pentru a găsi o soluționare pașnică a conflictului în conformitate cu respectivele principii. Prin decizia de a recunoaște ca entități independente regiunile din estul Ucrainei necontrolate de guvern, Federația Rusă a încălcat în mod flagrant acordurile de la Minsk, care prevăd revenirea deplină a respectivelor zone sub controlul guvernului ucrainean.

(6)

Decizia Federației Ruse de a recunoaște zonele necontrolate de guvern din oblastul Donețk și din oblastul Luhansk ale Ucrainei ca entități independente și decizia ulterioară de a trimite trupe rusești în Ucraina a subminat și mai mult integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și reprezintă încălcări grave ale dreptului internațional și ale acordurilor internaționale, inclusiv a Cartei Organizației Națiunilor Unite, a Actului final de la Helsinki, a Cartei de la Paris și a Memorandumului de la Budapesta.

(7)

De la 24 februarie 2022, când a început agresiunea neprovocată și nejustificată a Rusiei împotriva Ucrainei, situația s-a înrăutățit, iar Rusia și-a extins ocupația totală sau parțială în regiunile estice și sudice ale Ucrainei. De asemenea, Rusia utilizează centrala din Zaporijia, cea mai mare centrală nucleară a Ucrainei, ca bază militară, generând riscul producerii unui incident nuclear major cu efecte de propagare în țările învecinate, inclusiv în statele membre.

(8)

La 24 februarie 2022, Consiliul European, împreună cu partenerii săi internaționali, a condamnat în termenii cei mai fermi agresiunea militară neprovocată și nejustificată a Rusiei împotriva Ucrainei și și-a exprimat solidaritatea deplină cu Ucraina și cu poporul său. Consiliul European a afirmat, de asemenea, că, prin acțiunile sale militare ilegale, Rusia încalcă grav dreptul internațional și subminează securitatea și stabilitatea europeană și mondială. Ulterior, la 25 februarie, Consiliul a adoptat, printre alte măsuri restrictive, suspendarea parțială a aplicării acordului, ca răspuns la agresiunea militară neprovocată și nejustificată a Rusiei (3).

(9)

O agresiune militară asupra unei țări învecinate cu Uniunea Europeană, precum cea asupra Ucrainei, care a dus la impunerea unei serii de măsuri restrictive, justifică luarea de măsuri care să protejeze interesele esențiale de securitate ale Uniunii Europene și ale statelor sale membre.

(10)

Federația Rusă a încălcat, de asemenea, acordurile de la Minsk prin subminarea integrității teritoriale, a suveranității și a independenței Ucrainei. Acest lucru contravine obligațiilor internaționale ale Federației Ruse.

(11)

Acțiunile militare ale Federației Ruse în Ucraina au sporit amenințările la adresa ordinii publice, a securității naționale și a sănătății publice a statelor membre.

(12)

Prin urmare, având în vedere deteriorarea situației declanșate de agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei, Consiliul consideră că aplicarea dispozițiilor acordului care prevede facilitarea eliberării vizelor pentru cetățenii Federației Ruse ce solicită o viză de scurtă ședere ar trebui să fie suspendată în totalitate.

(13)

Prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Irlanda nu participă, în conformitate cu Decizia 2002/192/CE a Consiliului; prin urmare, Irlanda nu participă la adoptarea prezentei decizii, aceasta nu este obligatorie pentru respectivul stat membru și nu i se aplică.

(14)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei decizii, aceasta nu este obligatorie pentru respectivul stat membru și nu i se aplică,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Federația Rusă privind facilitarea eliberării vizelor pentru cetățenii Uniunii Europene și ai Federației Ruse (denumit în continuare „acordul”) se suspendă în totalitate în ceea ce îi privește pe cetățenii Federației Ruse, începând cu 12 septembrie 2022.

Articolul 2

Decizia (UE) 2022/333 se abrogă.

Articolul 3

Președintele Consiliului efectuează, în numele Uniunii, notificarea prevăzută la articolul 15 alineatul (5) din acord.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 9 septembrie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

J. SÍKELA


(1)  JO L 129, 17.5.2007, p. 27.

(2)  JO L 129, 17.5.2007, p. 40.

(3)  Decizia (UE) 2022/333 a Consiliului din 25 februarie 2022 privind suspendarea parțială a aplicării Acordului dintre Comunitatea Europeană și Federația Rusă privind facilitarea eliberării vizelor pentru cetățenii Uniunii Europene și ai Federației Ruse (JO L 54, 25.2.2022, p. 1).