4.3.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 69/117


DECIZIA (UE) 2022/368 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 18 februarie 2022

de modificare a Deciziei (UE) 2015/2218 privind procedura de excludere a membrilor personalului de la prezumția de a avea un impact semnificativ asupra profilului de risc al unei instituții de credit supravegheate (BCE/2022/6)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (6) și articolul 132,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuţii specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (1), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul delegat (UE) nr. 604/2014 al Comisiei (2) a stabilit criterii calitative și cantitative pentru identificarea categoriilor de personal ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al unei instituții. De asemenea, a stabilit o procedură prin care o instituție poate stabili că, deși un membru al personalului îndeplinește criteriile cantitative, activitățile profesionale ale acestuia nu sunt considerate a avea un impact semnificativ asupra profilului de risc al instituției și, pe baza unei astfel de determinări, poate notifica o autoritate competentă, sau poate solicita autorizarea de către aceasta pentru a exclude membrul relevant al personalului de la prezumția că activitățile profesionale ale acestuia au un impact semnificativ asupra profilului de risc al instituției. BCE, care este responsabilă de asigurarea faptului că entitățile aflate sub supravegherea sa directă aplică normele privind identificarea personalului într-un mod coerent care să garanteze fiabilitatea oricărei astfel de identificări, a adoptat Decizia (UE) 2015/2218 a Băncii Centrale Europene (ECB/2015/38) (3) pentru a oferi claritate cu privire la procedura de excludere a membrilor personalului, astfel cum se prevede la articolul 4 din Regulamentul delegat (UE) nr. 604/2014.

(2)

În urma modificării Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (4), Regulamentul delegat (UE) nr. 604/2014 a fost abrogat pentru instituțiile de credit și înlocuit la 14 iunie 2021 de Regulamentul delegat (UE) 2021/923 al Comisiei (5), care reflectă noile proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a defini conceptele de responsabilitate managerială, funcții de control, unități operaționale semnificative și impact semnificativ asupra riscului semnificativ al unității operaționale și pentru a identifica membrii personalului sau categoriile de personal menționate la articolul 94 alineatul (2) litera (c) din Directiva 2013/36/UE. Regulamentul delegat (UE) 2021/923 elimină și procedura de notificare și stabilește criteriile pentru evaluarea circumstanțelor excepționale în temeiul articolului 6 alineatul (4) din Regulamentul delegat (UE) 2021/923,

(3)

Pentru a asigura siguranța juridică pentru instituțiile de credit care au transmis notificări și solicitări în temeiul Regulamentului delegat (UE) 604/2014 sau solicitări pentru aprobarea prealabilă în temeiul Regulamentului delegat (UE) 2021/923 înainte de intrarea în vigoare a prezentei decizii, este necesar să se stabilească măsuri tranzitorii.

(4)

Prin urmare, Decizia (UE) 2015/2218 (BCE/2015/38) ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Modificări

Decizia (UE) 2015/2218 (BCE/2015/38) se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

Domeniul de aplicare

Prezenta decizie prevede cerințele procedurale pentru solicitarea aprobării prealabile pe care instituțiile de credit supravegheate trebuie să o transmită BCE în vederea excluderii membrilor personalului sau categoriilor de personal de la prezumția de a fi personal identificat pe baza criteriilor cantitative prevăzute la articolul 6 din Regulamentul delegat (UE) 2021/923 al Comisiei (*1).

(*1)  Regulamentul delegat (UE) 2021/923 al Comisiei din 25 martie 2021 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care stabilesc criteriile de definire a responsabilității de conducere, a funcțiilor de control, a unităților operaționale importante și a unui impact semnificativ asupra profilului de risc al unei unități operaționale, precum și criteriile de identificare a membrilor personalului sau a categoriilor de personal ale căror activități profesionale au asupra profilului de risc al instituției un impact la fel de semnificativ ca cel al membrilor personalului sau al categoriilor de personal menționate la articolul 92 alineatul (3) din directiva respectivă (JO L 203, 9.6.2021, p. 1).”"

2.

La articolul 2, punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.

«membri identificați ai personalului» înseamnă: (a) toți membrii personalului și toate categoriile de personal ale unei instituții de credit supravegheate ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al instituției de credit și care sunt stabilite la articolul 92 alineatul (3) literele (a)-(c) din Directiva 2013/36/UE; și (b) toți ceilalți membrii ai personalului și toate celelalte categorii de personal care nu sunt prevăzute expres la articolul 92 alineatul (3) literele (a)-(c) din Directiva 2013/36/UE și ale căror activități profesionale au asupra profilului de risc al instituției de credit supravegheate un impact la fel de semnificativ ca cele ale membrilor personalului sau ale categoriilor de personal identificate în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul delegat (UE) 2021/923 al Comisiei.”

3.

Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   O solicitare de aprobare prealabilă, astfel cum este prevăzută la articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2021/923, conține următoarele informații pentru sfârșitul exercițiului financiar precedent și pentru exercițiul financiar în curs:”;

(b)

la alineatul (1), literele (e) și (f) se înlocuiesc cu următorul text:

„(e)

numărul membrilor identificați ai personalului pe baza criteriilor calitative prevăzute la articolul 92 alineatul (3) literele (a) și (b) din Directiva 2013/36/UE și la articolul 5 din Regulamentul delegat (UE) 2021/923”;

„(f)

numărul membrilor identificați ai personalului exclusiv pe baza criteriilor cantitative prevăzute la articolul 92 alineatul (3) litera (c) din Directiva 2013/36/UE și la articolul 6 din Regulamentul delegat (UE) 2021/923, împreună cu indicarea categoriei din care face parte fiecare membru identificat al personalului dintre cele prevăzute la articolul 92 alineatul (3) litera (c) din Directiva 2013/36/UE sau la articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau (b) din Regulamentul delegat (UE) 2021/923;”;

(c)

la alineatul (2), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   O solicitare de aprobare prealabilă, astfel cum este prevăzută la articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2021/923, conține următoarele informații pentru fiecare membru al personalului pentru care se solicită aplicarea articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2021/923:”;

(d)

la alineatul 2, litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

valoarea totală a remunerației în euro și raportul dintre remunerația variabilă și cea fixă acordată membrului personalului în anul de referință;”;

(e)

la alineatul 2, litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

„(f)

criteriile cantitative pe baza cărora membrul personalului a fost evaluat ca fiind membru identificat al personalului [articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau (b) din Regulamentul delegat (UE) 2021/923];”;

(f)

la alineatul 2, litera (g) se înlocuiește cu următorul text:

„(g)

criteriile pe baza cărora se solicită aprobarea prealabilă în temeiul articolului 6 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2021/923 în ceea ce privește membrul personalului [articolul 6 alineatul (2) litera (a) sau (b) din Regulamentul delegat (UE) 2021/923].”;

(g)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   O cerere de aprobare prealabilă, astfel este prevăzută la articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2021/923, conține raportul anual de evaluare a auditului intern sau extern privind procesul de identificare a membrilor identificați ai personalului și a rezultatelor acestuia, pentru fiecare membru al personalului pentru care se solicită o aprobare prealabilă în temeiul articolului 6 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2021/923.”

4.

Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)

titlul se înlocuiește cu următorul text:

Documentația necesară pentru a motiva că membrul personalului sau categoria de personal desfășoară doar activități profesionale și are doar competențe într-o unitate operațională care nu este o unitate operațională semnificativă”;

(b)

la alineatul (1), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Atunci când solicită aprobarea prealabilă în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2021/923, instituțiile de credit supravegheate transmit BCE următoarea documentație pentru a dovedi că un membru al personalului sau categoria de personal din care acesta face parte desfășoară doar activități profesionale și are competențe într-o unitate operațională care nu este semnificativă în sensul articolului 6 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2021/923:”;

(c)

la alineatul (1) se introduce următoarea literă (da):

„(da)

o declarație care să justifice de ce unitatea operațională nu este considerată în alt mod ca având un impact semnificativ asupra capitalului intern al instituției de credit supravegheate;”;

(d)

la alineatul 1, litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

o declarație prin care să se explice de ce instituția de credit supravegheată a acordat membrului personalului sau categoriei de personal din care acesta face parte o remunerație care îndeplinește criteriile prevăzute la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2021/923, chiar dacă membrul personalului sau categoria de personal din care acesta face parte își desfășoară activitatea profesională într-o unitate operațională care nu este semnificativă;”;

(e)

la alineatul 1, litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

„(f)

o declarație motivată prin care să se explice de ce membrul personalului sau categoria de personal din care acesta face parte nu îndeplinește criteriile calitative stabilite la articolul 92 alineatul (3) literele (a) și (b) din Directiva 2013/36/UE și la articolul 5 din Regulamentul delegat (UE) 2021/923;”;

(f)

la alineatul (1), se adaugă următoarea literă (g):

„(g)

o declarație detaliată și cuprinzătoare care să explice de ce unitatea operațională nu este o linie de activitate esențială, astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (1) punctul (36) din Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului (*2) sau astfel cum este definită în orice act delegat pe care Comisia este împuternicită să îl adopte în temeiul articolului 2 alineatul (2) din directiva respectivă.

(*2)  Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 173, 12.6.2014, p. 190).”"

5.

Articolul 5 se modifică după cum urmează:

(a)

titlul se înlocuiește cu următorul text:

Documentația necesară pentru a motiva că activitățile profesionale ale membrului personalului sau ale categoriei de personal nu au un impact semnificativ asupra profilului de risc al unei unități operaționale semnificative”;

(b)

la alineatul (1), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Atunci când solicită aprobarea prealabilă prevăzută la articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2021/923, instituțiile de credit supravegheate transmit BCE următoarea documentație pentru a dovedi că activitățile profesionale ale unui membru al personalului sau ale categoriei de personal din care acesta face parte nu au un impact semnificativ asupra profilului de risc al unității operaționale semnificative, în sensul articolului 6 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul delegat (UE) 2021/923:”;

(c)

la alineatul 1, litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

o descriere detaliată a criteriilor prevăzute la articolul 3 din Regulamentul delegat (UE) 2021/923 care au fost utilizate pentru a stabili că activitățile profesionale ale membrului relevant al personalului sau ale categoriei de personal din care acesta face parte nu au un impact semnificativ asupra profilului de risc al unei unități operaționale semnificative, precizând totodată cum au fost aplicate aceste criterii și cum au fost avuți în vedere toți indicatorii de performanță și de risc relevanți utilizați pentru măsurarea internă a riscului;”;

(d)

la alineatul 1, litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

o declarație prin care să se explice de ce instituția de credit supravegheată a acordat membrului personalului sau categoriei de personal din care acesta face parte o remunerație care îndeplinește criteriile prevăzute la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2021/923, chiar dacă membrul personalului nu are un impact semnificativ asupra profilului de risc al unei unități operaționale semnificative;”;

(e)

la alineatul 1, litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

o declarație motivată prin care să se explice de ce membrul relevant al personalului sau categoria de personal din care acesta face parte nu îndeplinește criteriile calitative stabilite la articolul 92 alineatul (3) literele (a) și (b) din Directiva 2013/36/UE și la articolul 5 din Regulamentul delegat (UE) 2021/923.”;

6.

Articolul 6 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Atunci când solicită aprobarea prealabilă prevăzută la articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2021/923 pentru un membru al personalului căruia i s-a atribuit o remunerație totală de 1 000 000 EUR sau mai mult în sau pentru exercițiul financiar precedent, instituțiile de credit supravegheate transmit BCE următoarea documentație pentru a motiva circumstanțele excepționale prevăzute la articolul 6 alineatul (4) din Regulamentul delegat (UE) 2021/923:”;

(b)

la alineatul 1, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

o descriere detaliată a oricăror circumstanțe excepționale legate de membrul relevant al personalului care să explice de ce instituția de credit supravegheată a acordat membrului personalului o remunerație de 1 000 000 EUR sau mai mult, chiar dacă membrul personalului nu are în mod oficial un impact semnificativ asupra profilului de risc al instituției de credit supravegheate.”

7.

Articolul 7 se elimină.

8.

Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

Perioada pentru depunerea solicitărilor pentru aprobare prealabilă

Solicitările pentru aprobarea prealabilă prevăzută la articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2021/923 se transmit fără întârziere, și în termen de cel mult șase luni de la încheierea exercițiului financiar precedent.”

9.

Articolul 9 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Pe baza informațiilor cuprinse într-o solicitare de aprobare prealabilă, astfel cum se menționează la articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2021/923, BCE evaluează:”;

(b)

la alineatul 1, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

motivele pentru care instituția de credit supravegheată a stabilit că membrul relevant al personalului sau categoria de personal din care acesta face parte îndeplinește una dintre condițiile prevăzute la articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2021/923;”;

(c)

la alineatul 1, litera (c) punctele (i) și (ii) se înlocuiesc cu următorul text:

„(i)

dacă instituția de credit supravegheată a ținut seama în mod corespunzător de condiția prevăzută la articolul 6 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2021/923 sau prevăzută la articolul 6 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul delegat (UE) 2021/923, după caz; și

(ii)

dacă instituția de credit supravegheată a demonstrat că membrul personalului în cauză sau categoria de personal căreia îi aparține membrul personalului pentru care este depusă solicitarea de aprobare prealabilă, astfel cum se menționează la articolul 6 alineatul (3) din regulamentul delegat (UE) 2021/923, nu are asupra profilului de risc al instituției de credit supravegheate un impact la fel de semnificativ ca cel al categoriilor de personal menționate la articolul 92 alineatul (3) literele (a), (b) sau (c) din Directiva 2013/36/UE;”;

(d)

alineatul (1) litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

în ceea ce privește cererile de aprobare prealabilă pentru membrii personalului cărora li s-a acordat o remunerație totală de 1 000 000 EUR sau mai mult, dacă se aplică circumstanțe excepționale. În astfel de cazuri, BCE informează Autoritatea Bancară Europeană cu privire la rezultatele evaluării inițiale înainte de a lua orice decizie.”;

(e)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   BCE emite o decizie în termen de 3 luni de la primirea documentației complete.”;

(f)

alineatul (3) se elimină.

10.

La articolul 10, alineatul (1) se înlocuiește cu textul următor:

„(1)   O aprobare prealabilă acordată de BCE astfel cum este prevăzut la articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2021/923 este limitată la activitatea membrului personalului din cursul exercițiului financiar următor celui în care a fost notificată instituției de credit supravegheate decizia BCE în materie de supraveghere care conține aprobarea.”

Articolul 2

Dispoziții tranzitorii

(1)   Notificările în temeiul articolului 4 alineatul (4) din Regulamentul delegat (UE) nr. 604/2014 și cererile de aprobare prealabilă în temeiul articolului 4 alineatul (5) din regulamentul delegat respectiv, depuse înainte de 14 iunie 2021, continuă să facă obiectul procedurilor și cerințelor prevăzute în Decizia (UE) 2015/2218 (ECB/2015/38), astfel cum se aplică înainte de data intrării în vigoare a prezentei decizii.

(2)   Solicitările de aprobare prealabilă depuse în temeiul articolului 6 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2021/923 înainte de intrarea în vigoare a prezentei decizii fac obiectul procedurilor și cerințelor prevăzute de Decizia (UE) 2015/2218 (BCE/2015/38) întrucât acestea sunt aplicabile anterior datei intrării în vigoare a prezentei decizii.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Frankfurt pe Main,18 februarie 2022.

Președintele BCE

Christine LAGARDE


(1)  JO L 287, 29.10.2013, p. 63.

(2)  Regulamentul delegat (UE) nr. 604/2014 al Comisiei din 4 martie 2014 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la criteriile calitative și cantitative corespunzătoare pentru identificarea categoriilor de personal ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al unei instituții (JO L 167, 6.6.2014, p. 30).

(3)  Decizia (UE) 2015/2218 a Băncii Centrale Europene din 20 noiembrie 2015 privind procedura de excludere a membrilor personalului de la prezumția de a avea un impact semnificativ asupra profilului de risc al unei instituții de credit supravegheate (BCE/2015/38) (JO L 314, 1.12.2015, p. 66).

(4)  Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

(5)  Regulamentul delegat (UE) 2021/923 al Comisiei din 25 martie 2021 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care stabilesc criteriile de definire a responsabilității de conducere, a funcțiilor de control, a unităților operaționale importante și a unui impact semnificativ asupra profilului de risc al unei unități operaționale, precum și criteriile de identificare a membrilor personalului sau a categoriilor de personal ale căror activități profesionale au asupra profilului de risc al instituției un impact la fel de semnificativ ca cel al membrilor personalului sau al categoriilor de personal menționate la articolul 92 alineatul (3) din directiva respectivă (JO L 203,9.6.2021, p. 1).