23.2.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 42/95


DECIZIA (PESC) 2022/264 A CONSILIULUI

din 23 februarie 2022

de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 31 iulie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/512/PESC (1).

(2)

În concluziile sale din 24 și 25 iunie 2021, Consiliul European a invitat Rusia să își asume în întregime responsabilitatea în ceea ce privește asigurarea punerii în aplicare depline a acordurilor de la Minsk, aceasta fiind condiția esențială pentru orice schimbare substanțială a poziției Uniunii. Acesta a subliniat necesitatea unui răspuns ferm și coordonat din partea Uniunii și a statelor sale membre la orice nouă activitate răuvoitoare, ilegală și destabilizatoare din partea Rusiei, utilizându-se pe deplin toate instrumentele aflate la dispoziția Uniunii și asigurându-se coordonarea cu partenerii. În acest scop, Consiliul European a invitat, de asemenea, Comisia și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (denumit în continuare „Înaltul Reprezentant”) să prezinte opțiuni pentru măsuri restrictive suplimentare, inclusiv sancțiuni economice.

(3)

În concluziile sale din 16 decembrie 2021, Consiliul European a subliniat necesitatea urgentă ca Rusia să dezamorseze tensiunile cauzate de concentrarea de forțe militare de-a lungul frontierei sale cu Ucraina și de retorica agresivă. Acesta și-a reafirmat sprijinul deplin pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Consiliul European a încurajat eforturile diplomatice și a sprijinit formatul Normandia pentru realizarea punerii în aplicare depline a acordurilor de la Minsk, dar în același timp a afirmat că orice nouă agresiune militară împotriva Ucrainei va antrena consecințe masive și un cost aspru ca răspuns, inclusiv măsuri restrictive stabilite în coordonare cu partenerii.

(4)

La 24 ianuarie 2022, Consiliul a aprobat concluzii în care a condamnat acțiunile agresive și amenințările continue ale Rusiei împotriva Ucrainei și a solicitat Rusiei să detensioneze situația, să respecte dreptul internațional și să participe în mod constructiv la dialog în cadrul mecanismelor internaționale stabilite. Consiliul a reafirmat angajamentul deplin al Uniunii față de principiile fundamentale pe care se bazează securitatea europeană, consacrate în Carta Organizației Națiunilor Unite (ONU) și în documentele fondatoare ale Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, inclusiv Actul final de la Helsinki și Carta de la Paris. Aceste principii fundamentale includ în special egalitatea suverană și integritatea teritorială a statelor, inviolabilitatea frontierelor, abținerea de la amenințarea cu forța sau de la folosirea acesteia și libertatea statelor de a-și alege sau de a-și modifica propriile mecanisme de securitate. Consiliul a afirmat că principiile nu sunt nici negociabile, nici supuse revizuirii sau reinterpretării și că încălcarea lor de către Rusia reprezintă un obstacol în calea unui spațiu de securitate comun și indivizibil în Europa și amenință pacea și stabilitatea pe continentul european. Reamintind Concluziile Consiliului European din 16 decembrie 2021, Consiliul a reafirmat că orice nouă agresiune militară a Rusiei împotriva Ucrainei va avea consecințe majore și costuri grave, inclusiv un spectru larg de măsuri restrictive sectoriale și individuale care ar urma să fie adoptate în coordonare cu partenerii.

(5)

La 19 februarie 2022, Înaltul Reprezentant a emis o declarație în numele Uniunii, exprimându-și îngrijorarea cu privire la concentrarea masivă de forțe armate ruse în Ucraina și în jurul acesteia și a solicitat Rusiei să acționeze în direcția unui dialog semnificativ și a diplomației, să dea dovadă de reținere și să detensioneze situația printr-o retragere substanțială a forțelor militare din apropierea frontierelor Ucrainei.

(6)

La 21 februarie 2022, președintele Federației Ruse a semnat un decret prin care se recunoaște „independența și suveranitatea” zonelor necontrolate de guvern din oblastele Donețk și Lugansk ale Ucrainei și a comandat forțelor armate ruse să pătrundă în aceste zone.

(7)

La 22 februarie 2022, Înaltul Reprezentant a emis o declarație în numele Uniunii prin care a condamnat respectivul act ilegal, care subminează și mai mult suveranitatea și independența Ucrainei și reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional și a acordurilor internaționale, inclusiv a Cartei ONU, a Actului final de la Helsinki, a Cartei de la Paris și a Memorandumului de la Budapesta, precum și acordurile de la Minsk și Rezoluția 2202 (2015) a Consiliului de Securitate al ONU. Înaltul Reprezentant a făcut apel la Rusia, în calitate de parte la conflict, să anuleze recunoașterea, să își respecte angajamentele, să respecte dreptul internațional și să revină la discuțiile din cadrul formatului Normandia și al Grupului trilateral de contact. El a anunțat că Uniunea va răspunde la aceste ultime încălcări comise de Rusia prin adoptarea de urgență a unor măsuri restrictive suplimentare.

(8)

Având în vedere gravitatea situației, Consiliul consideră că este oportună adoptarea unor măsuri restrictive suplimentare ca reacție la acțiunile Rusiei de destabilizare a situației din Ucraina.

(9)

În special, ar trebui impuse restricții privind accesul la piața de capital, interzicându-se în special finanțarea Rusiei, a guvernului acesteia și a băncii sale centrale.

(10)

Sunt necesare acțiuni suplimentare din partea Uniunii pentru punerea în aplicare a anumitor măsuri.

(11)

Prin urmare, Decizia 2014/512/PESC ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2014/512/PESC se modifică după cum urmează:

1.

După articolul 1, se introduce următorul articol:

„Articolul 1a

(1)   Se interzice achiziționarea sau vânzarea directă sau indirectă, furnizarea în mod direct sau indirect de servicii de investiții sau de asistență la emitere sau orice alt fel de tranzacționare de valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise după 9 martie 2022 de către:

(a)

Rusia și guvernul acesteia;

(b)

Banca Centrală a Rusiei; sau

(c)

o persoană juridică, o entitate sau un organism care acționează în numele sau sub conducerea entității menționate la litera (b).

(2)   Se interzice încheierea sau participarea, în mod direct sau indirect, la orice acord de acordare de noi împrumuturi sau credite oricărei persoane juridice ori entități sau oricărui organism menționat la alineatul (1) după 23 februarie 2022. Interdicția nu se aplică împrumuturilor sau creditelor care au un obiectiv specific și documentat de a furniza finanțare pentru importuri sau exporturi neinterzise de bunuri și servicii nefinanciare între Uniune și orice stat terț, inclusiv pentru cheltuielile aferente unor bunuri și servicii dintr-un alt stat terț care sunt necesare pentru executarea contractelor de export sau de import.

(3)   Interdicția de la alineatul (2) nu se aplică tragerilor sau plăților efectuate în temeiul unui contract încheiat înainte de 23 februarie 2022 dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

toate clauzele și condițiile acestor trageri sau plăți:

(i)

au fost convenite înainte de 23 februarie 2022; și

(ii)

nu au fost modificate la respectiva dată sau după respectiva dată; și

(b)

înainte de 23 februarie 2022 a fost stabilit un termen contractual pentru rambursarea integrală a tuturor fondurilor puse la dispoziție și pentru anularea tuturor angajamentelor, drepturilor și obligațiilor stabilite în temeiul contractului.

Clauzele și condițiile privind tragerile și plățile menționate la litera (a) includ dispoziții privind durata termenului de rambursare pentru fiecare tragere sau plată, rata dobânzii aplicată sau metoda de calcul a ratei dobânzii, precum și cuantumul maxim.”

2.

La articolul 7 alineatul (1), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

entitățile menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (b) sau (c), alineatul (2) litera (c) sau (d) sau la articolul 1a alineatul (1) litera (a), (b) sau (c) ori care figurează în anexa I, II, III sau IV;”.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 23 februarie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Decizia 2014/512/PESC a Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 229, 31.7.2014, p. 13).