27.12.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 461/2


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/2304 AL COMISIEI

din 18 octombrie 2021

de completare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului cu norme referitoare la eliberarea certificatelor complementare care certifică neutilizarea antibioticelor în producția ecologică de produse de origine animală în scopul exportului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului (1), în special articolul 44 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Anumite țări terțe impun ca produsele de origine animală ecologice să fie produse fără utilizarea de antibiotice. Pentru a se facilita accesul pe piețe în țările respective, operatorii sau grupurile de operatori din Uniune care doresc să exporte astfel de produse trebuie să poată dovedi neutilizarea antibioticelor cu ajutorul unui document oficial.

(2)

În temeiul articolului 35 din Regulamentul (UE) 2018/848, autoritățile competente sau, după caz, autoritățile de control sau organismele de control, furnizează un certificat oricărui operator sau grup de operatori care și-a notificat propria activitate și care respectă regulamentul menționat. Pentru a dovedi faptul că produsele de origine animală ecologice sunt produse fără utilizarea de antibiotice, operatorul sau grupul de operatori trebuie să aibă posibilitatea de a solicita respectivelor autorități competente sau, după caz, autorități de control sau organisme de control să elibereze un certificat complementar. Trebuie stabilit modelul respectivului certificat complementar.

(3)

Din motive de claritate și de securitate juridică, prezentul regulament trebuie să se aplice de la data aplicării Regulamentului (UE) 2018/848,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Certificatul complementar care certifică neutilizarea antibioticelor în producția ecologică de produse de origine animală în scopul exportului

La solicitarea unui operator sau a unui grup de operatori care deține deja certificatul menționat la articolul 35 din Regulamentul (UE) 2018/848, autoritatea competentă relevantă sau, după caz, autoritatea de control relevantă sau organismul de control relevant eliberează un certificat complementar care certifică faptul că operatorul sau grupul de operatori a produs produse de origine animală ecologice fără utilizarea de antibiotice, dacă un astfel de certificat este necesar în scopul exportului produselor respective din Uniune. Modelul respectivului certificat complementar este prevăzut în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2022.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 octombrie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 150, 14.6.2018, p. 1.


ANEXĂ

CERTIFICATUL COMPLEMENTAR CARE CERTIFICĂ NEUTILIZAREA ANTIBIOTICELOR ÎN PRODUCȚIA ECOLOGICĂ DE PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ ÎN SCOPUL EXPORTULUI

1.

Numărul documentului:

2.

(selectați după caz)

Operator

Grup de operatori

3.

Numele și adresa operatorului sau a grupului de operatori:

4.

Numele și adresa autorității competente sau, după caz, a autorității de control sau a organismului de control al operatorului ori al grupului de operatori și numărul de cod în cazul unei autorități de control sau al unui organism de control:

5.

Numărul de document al certificatului furnizat operatorului sau grupului de operatori în temeiul articolului 35 din Regulamentul (UE) 2018/848 și în conformitate cu anexa VI la regulamentul menționat:

Prezentul certificat a fost eliberat pentru a certifica faptul că operatorul sau grupul de operatori (selectați după caz) a produs următoarele produse de origine animală ecologice fără utilizarea de antibiotice:

1.

………………….

2.

………………….

3.

………………….

6.

Data, locul:

Numele și semnătura în numele autorității competente emitente sau, după caz, al autorității de control emitente sau al organismului de control emitent:

7.

Certificat complementar valabil de la………. [a se insera data] până la……….[a se insera data]