11.11.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 398/25


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/1953 AL COMISIEI

din 10 noiembrie 2021

de modificare a Directivei 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare pentru contractele de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii și pentru concursurile de proiecte

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ (1), în special articolul 17 alineatul (4) al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

Prin Decizia 2014/115/UE (2), Consiliul a aprobat Protocolul de modificare a acordului privind achizițiile publice (3), încheiat în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului. Acordul modificat privind achizițiile publice (denumit în continuare „acordul”) este un instrument plurilateral, iar obiectivul său este de a deschide în mod reciproc piețele de achiziții publice între părțile la acord. Acordul se aplică în cazul oricărui contract de achiziții cu o valoare mai mare sau egală cu sumele stabilite în acord (denumite în continuare „praguri”) și exprimate în drepturi speciale de tragere.

(2)

Unul dintre obiectivele Directivei 2014/25/UE este de a permite entităților contractante care aplică directiva respectivă să respecte, în același timp, obligațiile prevăzute în acord. În conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din Directiva 2014/25/UE, Comisia trebuie să verifice, o dată la doi ani, dacă pragurile pentru contractele de furnizare, servicii și lucrări, precum și pentru concursurile de proiecte prevăzute la articolul 15 literele (a) și (b) din directiva menționată corespund pragurilor stabilite în acord. Având în vedere faptul că valoarea pragurilor calculată în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din Directiva 2014/25/UE este diferită de valoarea pragurilor stabilite la articolul 15 literele (a) și (b) din directiva menționată, este necesar să se revizuiască aceste praguri.

(3)

Articolul 17 alineatul (1) din Directiva 2014/25/UE prevede că, din doi în doi ani, Comisia revizuiește pragurile cu efect de la 1 ianuarie. Prin urmare, pragurile pentru anii 2022-2023 trebuie să se aplice de la 1 ianuarie 2022.

(4)

Prin urmare, Directiva 2014/25/UE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Articolul 15 din Directiva 2014/25/UE se modifică după cum urmează:

1.

la litera (a), „428 000 EUR” se înlocuiește cu „431 000 EUR”;

2.

la litera (b), „5 350 000 EUR” se înlocuiește cu „5 382 000 EUR”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2022.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 noiembrie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 94, 28.3.2014, p. 243.

(2)  Decizia 2014/115/UE a Consiliului din 2 decembrie 2013 privind încheierea Protocolului de modificare a Acordului privind achizițiile publice (JO L 68, 7.3.2014, p. 1).

(3)  JO L 68, 7.3.2014, p. 2.