10.11.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 396/4


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/1933 AL COMISIEI

din 14 iulie 2021

de completare a Regulamentului (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele aplicabile circulației necomerciale a păsărilor de companie într-un stat membru dintr-un teritoriu sau o țară terță

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind circulația necomercială a animalelor de companie și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003 (1), în special articolul 5 alineatul (5), articolul 17 alineatul (2) al doilea paragraf și articolul 19 alineatul (1) primul paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 576/2013 stabilește cerințele de sănătate animală aplicabile circulației necomerciale a animalelor de companie, inclusiv a păsărilor menționate în anexa I partea B (păsările de companie) și prevede că pot fi adoptate, prin intermediul unor acte delegate, măsuri sanitare preventive pentru protecția sănătății animale și publice împotriva bolilor sau a infecțiilor care ar putea fi răspândite ca urmare a circulației necomerciale a păsărilor de companie într-un stat membru dintr-un teritoriu sau dintr-o țară terță.

(2)

Regulamentul (UE) nr. 576/2013 prevede, de asemenea, că măsurile sanitare preventive trebuie să se bazeze pe informații științifice adecvate, fiabile și validate și trebuie aplicate proporțional cu riscul pe care îl prezintă, pentru sănătatea publică sau animală, răspândirea acestor boli sau infecții prin intermediul circulației transfrontaliere a păsărilor de companie.

(3)

În interesul simplității și al transparenței normelor Uniunii, precum și pentru a facilita aplicarea normelor respective și pentru a evita duplicarea, normele privind circulația necomercială a păsărilor de companie într-un stat membru dintr-un teritoriu sau dintr-o țară terță trebuie grupate într-un singur act, nu în mai multe acte separate cu numeroase referințe încrucișate. Această abordare este, de asemenea, în concordanță cu cea adoptată în prezent în contextul elaborării legislației Uniunii în domeniul sănătății animalelor, cum ar fi cea adoptată în Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului (2), care favorizează raționalizarea normelor Uniunii pentru a facilita aplicarea acestora și pentru a reduce sarcina administrativă.

(4)

Gripa aviară este o boală infecțioasă virală a păsărilor, care poate avea un impact negativ asupra sănătății animale și publice. În special, infecțiile păsărilor domestice cu virusurile gripei aviare cauzează două forme principale ale acestei boli, care se disting prin virulența lor. Forma slab patogenă cauzează în general doar simptome ușoare, în timp ce forma înalt patogenă determină rate foarte mari ale mortalității la majoritatea speciilor de păsări domestice. Prin urmare, această boală poate avea un impact grav asupra profitabilității sectorului creșterii păsărilor de curte. În plus, deși gripa aviară apare în principal la păsări, în anumite circumstanțe, pot apărea infecții și la om, cu toate că riscul este în general foarte redus.

(5)

Ca urmare a primei apariții, în 2005, a unui caz de gripă aviară înalt patogenă (HPAI) de subtipul H5N1 la o pasăre captivă introdusă în Uniune, Decizia 2005/759/CE a Comisiei (3) a stabilit măsuri de protecție menite să prevină introducerea și răspândirea virusului HPAI prin circulația în Uniune a păsărilor de companie care își însoțesc proprietarii. Decizia 2005/759/CE a fost abrogată și înlocuită cu Decizia 2007/25/CE a Comisiei (4) din cauza riscurilor continue pe care această circulație le prezintă pentru sănătatea animală. Decizia 2007/25/CE a fost modificată la rândul său, din cauza evoluției situației epidemiologice din Uniune, iar data aplicării sale a fost prelungită de mai multe ori, ultima dată prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/2107 a Comisiei (5). Decizia 2007/25/CE va expira la 31 decembrie 2021.

(6)

Cu toate acestea, întrucât amenințarea globală a gripei aviare a crescut în ultimii ani și nu se așteaptă ca situația epidemiologică să se îmbunătățească în viitorul apropiat, este oportun să se stabilească măsuri permanente de protecție în cadrul Regulamentului (UE) nr. 576/2013, pentru a se asigura că circulația necomercială a păsărilor de companie în Uniune nu prezintă un risc de introducere și răspândire a virusului gripei aviare.

(7)

Anumite teritorii și țări terțe aplică, în cazul circulației necomerciale a păsărilor de companie pe teritoriul lor, norme de sănătate animală care sunt echivalente cu cele prevăzute în prezentul regulament. Prin urmare, se poate considera că circulația necomercială a păsărilor de companie din aceste teritorii și țări terțe în Uniune prezintă un risc minim pentru sănătatea animală din Uniune, iar normele privind circulația necomercială a păsărilor de companie stabilite în prezentul regulament nu trebuie să se aplice circulației necomerciale în Uniune a păsărilor de companie care vin din aceste teritorii și țări terțe.

(8)

Pentru a se preveni circulația comercială a păsărilor de companie în Uniune, mascată în mod fraudulos sub forma circulației necomerciale, numărul maxim al păsărilor de companie care își pot însoți proprietarul sau o persoană autorizată trebuie limitat la cinci păsări de companie în cadrul unei singure circulații necomerciale. Întrucât un număr mai mare de păsări reprezintă un risc mai ridicat de introducere și de răspândire a virusului gripei aviare, circulația în Uniune a mai mult de cinci păsări de companie nu trebuie considerată ca fiind o singură circulație necomercială a păsărilor de companie, iar această circulație nu trebuie să intre sub incidența normelor prevăzute în prezentul act. În schimb, această circulație trebuie efectuată în continuare în conformitate cu cerințele privind intrarea în Uniune a păsărilor captive prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei (6) și, de asemenea, trebuie să facă obiectul unor controale oficiale la posturile de inspecție la frontieră, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului (7).

(9)

În plus, prezentul act trebuie să stabilească norme privind mijloacele de identificare a păsărilor de companie care urmează să fie introduse într-un stat membru dintr-un teritoriu sau dintr-o țară terță, pentru a se asigura că se poate face o legătură între păsările de companie și documentul de identificare corespunzător.

(10)

În avizul său științific privind gripa aviară, publicat pentru prima dată la 16 octombrie 2017 (8), Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a considerat că cerințele de sănătate animală prevăzute în Decizia 2007/25/CE sunt eficiente în ceea ce privește atenuarea riscurilor introducerii în Uniune a virusului gripei aviare prin circulația necomercială a păsărilor de companie în statele membre din teritorii sau țări terțe. Prin urmare, cerințele de sănătate animală stabilite în decizia respectivă trebuie utilizate ca bază pentru cerințele stabilite în prezentul regulament.

(11)

Măsurile sanitare preventive pentru circulația necomercială a păsărilor de companie în Uniune trebuie să prevadă mai multe opțiuni în ceea ce privește cerințele aplicabile la intrarea acestora, inclusiv izolarea, fie înainte de o astfel de circulație necomercială, fie la locul de destinație, precum și realizarea de teste prealabile circulației pentru subtipurile H5 și H7 ale virusului HPAI și vaccinarea împotriva subtipurilor H5 și H7 ale virusului HPAI.

(12)

Cu toate acestea, este necesar ca opțiunea de izolare înainte de circulația necomercială în Uniune să fie permisă numai în cazul păsărilor de companie provenind din teritorii sau din țări terțe care au fost evaluate pentru gripa aviară și alte boli relevante pentru speciile aviare. Prin urmare, este necesar ca această opțiune să fie limitată la țările terțe sau la teritoriile enumerate în tabelul din partea 1 a anexei V, a anexei XIV sau a anexei XIX la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei (9) pentru introducerea în Uniune, respectiv, a păsărilor de curte și a materialului germinativ provenit de la păsările de curte, a cărnii proaspete de păsări de curte și de vânat cu pene sau a ouălor și a produselor din ouă.

(13)

În plus, în ceea ce privește opțiunea izolării păsărilor de companie la locul de destinație, este necesar ca aceasta să aibă loc într-o unitate care poate garanta starea de sănătate a animalelor. Prin urmare, este necesar să se prevadă că, în cadrul acestei opțiuni, păsările de companie trebuie să fie plasate într-o unitate de carantină autorizată în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 al Comisiei (10).

(14)

Pentru a atenua și mai mult riscurile de răspândire a virusului gripei aviare în Uniune prin circulația necomercială a păsărilor de companie din teritorii sau din țări terțe, este necesar să se interzică accesul acestor păsări de companie la spectacole, târguri, expoziții sau alte evenimente la care participă păsări pentru o perioadă de timp corespunzătoare după intrarea lor în Uniune. Prin urmare, este necesar să se prevadă că, în această perioadă de timp, păsările de companie trebuie să fie izolate sub control oficial, în conformitate cu controlul oficial prevăzut la articolul 35 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 576/2013.

(15)

Respectarea cerințelor prevăzute în prezentul regulament trebuie să fie certificată de către un medic veterinar oficial din teritoriul sau din țara terță de expediere sau, alternativ, de către un medic veterinar autorizat și trebuie aprobată ulterior de autoritatea competentă din teritoriul sau din țara terță de expediere, în conformitate cu certificatul sanitar-veterinar prevăzut în anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1938 al Comisiei (11), care trebuie să se aplice în paralel cu normele stabilite în prezentul regulament.

(16)

Pentru a se evita un vid juridic în cazul normelor privind circulația necomercială a păsărilor de companie într-un stat membru din teritorii sau din țări terțe, prezentul regulament trebuie să se aplice de la 1 ianuarie 2022, deoarece normele prevăzute în prezentul regulament înlocuiesc mai multe dintre normele prevăzute în prezent în Decizia 2007/25/CE, care se aplică până la 31 decembrie 2021,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)   Prezentul regulament stabilește cerințele de sănătate animală pentru circulația necomercială a animalelor de companie din speciile aviare, astfel cum se menționează în partea B a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 576/2013, într-un stat membru dintr-un teritoriu sau dintr-o țară terță (păsări de companie).

(2)   Prezentul regulament nu se aplică:

(a)

în cazul în care numărul total al păsărilor de companie în timpul unei singure circulații este mai mare de cinci;

(b)

circulației păsărilor de companie provenind din Andorra, Insulele Feroe, Gibraltar, Groenlanda, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Elveția și Statul Cetății Vaticanului.

Articolul 2

Numărul maxim de păsări de companie în cursul unei circulații necomerciale

Numărul maxim al păsărilor de companie care își pot însoți proprietarul sau o persoană autorizată în timpul unei singure circulații necomerciale într-un stat membru dintr-un teritoriu sau dintr-o țară terță nu depășește cinci.

Articolul 3

Marcarea păsărilor de companie

(1)   Păsările de companie care vin dintr-un teritoriu sau dintr-o țară terță pot fi autorizate să intre într-un stat membru numai dacă au fost marcate pe teritoriul sau în țara terță de expediere cu un marcaj individual permanent, inamovibil, lizibil și care afișează un cod alfanumeric.

(2)   În cazul în care păsările de companie sunt deplasate în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (b) punctele (i), (ii) sau (iii), marcajul prevăzut la alineatul (1) de la prezentul articol trebuie să li se fi aplicat înainte de izolarea, testarea sau vaccinarea lor împotriva gripei aviare de subtipurile H5 și H7.

(3)   Prin derogare de la alineatul (1), o descriere a păsărilor de companie este suficientă, cu condiția ca păsările de companie să respecte următoarele cerințe:

(a)

păsările sunt deplasate în condițiile prevăzute la articolul 6;

(b)

au fost introduse într-un container sigilat de autoritatea competentă din teritoriul sau din țara terță de expediere înainte de expedierea lor în Uniune și rămân în respectivul container sigilat pe durata carantinei menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (a).

Articolul 4

Măsuri sanitare preventive pentru circulația necomercială a păsărilor de companie într-un stat membru dintr-un teritoriu sau dintr-o țară terță

(1)   Păsările de companie pot fi introduse într-un stat membru dintr-un teritoriu sau dintr-o țară terță numai dacă îndeplinesc următoarele cerințe:

(a)

teritoriul sau țara terță de expediere este membru (membră) a(l) Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor (OIE);

(b)

păsările de companie îndeplinesc una dintre următoarele seturi de condiții:

(i)

sunt originare dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu menționat(ă) în prima coloană a tabelului din partea 1 a anexei V, a anexei XIV sau a anexei XIX la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404, unde trebuie să fi fost izolate sub supraveghere oficială pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile înainte de data expedierii din teritoriul respectiv sau din țara terță respectivă; sau

(ii)

în ultimele șase luni înainte de data expedierii în Uniune și cel târziu cu 60 de zile înainte de data expedierii în Uniune, au primit o vaccinare primară completă și, după caz, au fost revaccinate, în conformitate cu instrucțiunile producătorilor, cu un vaccin autorizat împotriva gripei aviare de subtipurile H5 și H7, care nu trebuie să fi fost un vaccin viu atenuat și care trebuie să fi fost administrat de un medic veterinar autorizat sau de un medic veterinar oficial din teritoriul sau țara terță de expediere; sau

(iii)

pe teritoriul sau în țara terță de expediere, au fost:

ținute în izolare sub supravegherea unui medic veterinar autorizat sau a unui medic veterinar oficial timp de cel puțin 14 zile înainte de data expedierii către Uniune;

și

supuse unui test de detectare a antigenului sau a genomului virusului gripei aviare de tip H5 și H7, cu rezultate negative, efectuat pe un eșantion prelevat de un medic veterinar autorizat sau de un medic veterinar oficial cel mai devreme în a șaptea zi de izolare;

(c)

păsările de companie au fost supuse, în cursul unei perioade de 48 de ore sau în ultima zi lucrătoare anterioară datei expedierii din teritoriul sau din țara terță, unei inspecții clinice efectuate de un medic veterinar autorizat sau de un medic veterinar oficial din teritoriul sau din țara terță de expediere și s-a constatat că sunt lipsite de orice semne evidente de boală;

(d)

în perioada dintre inspecția clinică menționată la litera (c) și plecarea din teritoriul sau din țara terță de expediere, păsările de companie nu au intrat în contact cu alte păsări.

(2)   Testele care trebuie efectuate și vaccinurile care trebuie administrate în conformitate cu alineatul (1) litera (b) punctele (ii) și (iii) de la prezentul articol respectă cerințele de la capitolul 3.3.4 din Manualul de teste de diagnostic și vaccinuri pentru animale terestre, ediția a 8-a, 2018, al Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor (OIE).

Articolul 5

Circulația păsărilor de companie după sosirea în Uniune

Proprietarii sau persoanele autorizate deplasează numai păsări de companie provenind dintr-un teritoriu sau o țară terță care au intrat în Uniune direct de la punctul de intrare a călătorilor până la o gospodărie sau la o altă reședință din Uniune, unde păsările de companie sunt ținute sub control oficial timp de cel puțin 30 de zile de la data introducerii lor în Uniune și, în această perioadă, păsările de companie nu pot participa la spectacole, târguri, expoziții sau alte evenimente la care participă păsări.

Articolul 6

Derogare de la cerințele articolului 4 alineatul (1) litera (b) și ale articolului 5

(1)   Prin derogare de la cerințele articolului 4 alineatul (1) litera (b) și ale articolului 5, păsările de companie care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (b) pot fi introduse într-un stat membru dintr-un teritoriu sau dintr-o țară terță dacă respectă următoarele condiții:

(a)

sunt destinate unei unități de carantină autorizate în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 în statul membru de destinație, unde trebuie să fie supuse carantinei pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile imediat după sosirea în Uniune;

(b)

proprietarul sau persoana autorizată deplasează păsările de companie direct de la punctul de intrare a călătorilor în Uniune până la unitatea de carantină autorizată, menționată la litera (a);

(c)

păsările sunt eliberate din carantină numai pe baza autorizației scrise a unui medic veterinar oficial.

(2)   Autoritatea competentă:

(a)

monitorizează sosirea păsărilor de companie în unitatea de carantină autorizată menționată la alineatul (1) litera (a);

(b)

inspectează condițiile de carantină, inclusiv datele referitoare la mortalitate, și efectuează o inspecție clinică a păsărilor, cel puțin la începutul și la sfârșitul perioadei de carantină.

Articolul 7

Certificare sanitar-veterinară

(1)   Păsările de companie pot fi introduse în Uniune numai dacă îndeplinesc următoarele cerințe:

(a)

un medic veterinar oficial din teritoriul sau din țara terță de expediere a certificat că păsările de companie respectă cerințele prevăzute în prezentul regulament, în conformitate cu certificatul sanitar-veterinar prevăzut în anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1938; sau

(b)

un medic veterinar autorizat din teritoriul sau din țara terță a certificat că păsările de companie respectă cerințele prevăzute în prezentul regulament, în conformitate cu certificatul sanitar-veterinar prevăzut în anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1938, iar certificarea respectivă a fost ulterior aprobată de autoritatea competentă din teritoriul sau din țara terță în cauză.

(2)   Păsările de companie pot fi introduse în Uniune numai în cazul în care certificatul sanitar-veterinar menționat la alineatul (1) a fost completat de către medicul veterinar oficial sau de către medicul veterinar autorizat din teritoriul sau din țara terță de expediere pe baza unei declarații scrise a proprietarului sau a persoanei autorizate, care face parte din respectivul certificat sanitar-veterinar, precum și pe baza:

(a)

dovezilor furnizate de proprietar sau de persoana autorizată că au fost luate măsuri pentru plasarea în carantină a păsărilor de companie într-o unitate de carantină autorizată în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul delegat (UE) 2019/2035, în cazul păsărilor de companie care urmează să fie supuse carantinei în conformitate cu articolul 6 din prezentul regulament; sau

(b)

autorizației acordate de statul membru de destinație, în cazul păsărilor de companie cărora li s-a acordat o derogare în conformitate cu articolul 32 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 576/2013.

Articolul 8

Intrare în vigoare și aplicabilitate

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2022.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 iulie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 178, 28.6.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”) (JO L 84, 31.3.2016, p. 1).

(3)  Decizia 2005/759/CE a Comisiei din 27 octombrie 2005 privind unele măsuri de protecție în legătură cu gripa aviară puternic patogenă în anumite țări terțe și circulația păsărilor provenind din țări terțe, care își însoțesc proprietarii (JO L 285, 28.10.2005, p. 52).

(4)  Decizia 2007/25/CE a Comisiei din 22 decembrie 2006 privind anumite măsuri de protecție referitoare la influența aviară produsă de tulpini înalt patogene și circulația păsărilor de companie care își însoțesc proprietarii în Comunitate (JO L 8, 13.1.2007, p. 29).

(5)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/2107 a Comisiei din 14 decembrie 2020 de modificare a Deciziei 2007/25/CE a Comisiei în ceea ce privește perioada de aplicare a acesteia (JO L 425, 16.12.2020, p. 103).

(6)  Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei din 30 ianuarie 2020 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele privind intrarea în Uniune, precum și circulația și manipularea după intrare, a transporturilor de anumite animale, de materiale germinative și de produse de origine animală (JO L 174, 3.6.2020, p. 379).

(7)  Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) (JO L 95, 7.4.2017, p. 1).

(8)  EFSA Journal 2017;15(10):4991.

(9)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 al Comisiei din 24 martie 2021 de stabilire a listelor cu țările terțe, teritoriile sau zonele din acestea din care introducerea în Uniune de animale, material germinativ și produse de origine animală este autorizată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 114, 31.3.2021, p. 1).

(10)  Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 al Comisiei din 28 iunie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele pentru unitățile care dețin animale terestre și incubatoare, precum și pentru trasabilitatea anumitor animale terestre deținute și a ouălor pentru incubație (JO L 314, 5.12.2019, p. 115).

(11)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1938 al Comisiei din 10 noiembrie 2021 de stabilire a modelului de document de identificare pentru circulația necomercială a păsărilor de companie într-un stat membru dintr-un teritoriu sau o țară terță și de abrogare a Deciziei 2007/25/CE (JO L 396, 10.11.2021, p. 47).