21.10.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 373/1


REGULAMENTUL (UE) 2021/1840 AL COMISIEI

din 20 octombrie 2021

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1418/2007 al Comisiei privind exportul anumitor deșeuri destinate recuperării enumerate în anexa III sau IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului în anumite țări în care Decizia OCDE privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor nu se aplică

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri (1), în special articolul 37 alineatul (2) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 37 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006, Comisia are obligația de a actualiza periodic Regulamentul (CE) nr. 1418/2007 al Comisiei (2) privind exportul anumitor deșeuri destinate recuperării către anumite țări în care Decizia OCDE (3) nu se aplică. Comisia face acest lucru pe baza noilor informații privind legislația aplicabilă în țara terță în cauză în materie de importuri de deșeuri.

(2)

În 2019, Comisia a transmis o solicitare scrisă anumitor țări în care decizia OCDE nu se aplică, prin care solicită confirmarea în scris că deșeurile și amestecurile de deșeuri enumerate în anexa III sau IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006, al căror export nu este interzis în temeiul articolului 36 din regulamentul în cauză, pot fi exportate din Uniune pentru recuperare în țările respective. De asemenea, Comisia a solicitat țărilor în cauză să indice orice procedură națională de control aplicabilă. Comisia a primit răspunsuri, inclusiv solicitări de clarificări suplimentare (4).

(3)

În cadrul celei de a paisprezecea reuniuni, care a avut loc în mai 2019, Conferința părților la Convenția de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora (5) („Convenția de la Basel”) a adoptat Decizia BC-14/12. Această decizie a adăugat noi rubrici referitoare la materialele plastice în anexele la Convenția de la Basel, inclusiv rubrica B3011 din anexa IX referitoare la deșeurile nepericuloase. Aceste modificări au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2021. În plus, la 7 septembrie 2020, Comitetul politicii de mediu al OCDE a adoptat modificări ale apendicelui 4 la Decizia OCDE privind deșeurile de plastic periculoase și a adus clarificări apendicelor 3 și 4 la Decizia OCDE, care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2021.

(4)

În temeiul acestor decizii, Regulamentul delegat (UE) 2020/2174 al Comisiei (6) a modificat anexele IC, III, IIIA, IV, V, VII și VIII la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 pentru a ține seama de modificările referitoare la rubricile referitoare la deșeurile de plastic din anexele la Convenția de la Basel și la Decizia OCDE. Prin urmare, începând cu 1 ianuarie 2021, exporturile de deșeuri de plastic din Uniune către țări cărora nu li se aplică decizia OCDE sunt permise numai dacă aceste deșeuri intră în domeniul de aplicare al noii rubrici B3011 privind deșeurile de plastic, inclusă în anexa IX la Convenția de la Basel, iar țara de destinație permite importul unor astfel de deșeuri pe teritoriul său.

(5)

În 2019 și 2020, Comisia a contactat țările în cauză pentru a solicita clarificări cu privire la procedurile naționale referitoare la noile rubrici privind plasticul în cadrul Convenției de la Basel. Comisia a primit răspunsuri de la 23 de țări și teritorii vamale (7).

(6)

Anumite țări și-au comunicat intenția de a urma proceduri de control diferite de cele prevăzute la articolul 37 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006. În cazurile respective, enumerate în coloana d din anexa la prezentul regulament, se presupune că exportatorii cunosc cerințele legale precise impuse de țara de destinație.

(7)

În cazul în care în anexă se precizează că o țară nu interzice transferurile anumitor deșeuri și nici nu le aplică procedura de notificare prealabilă scrisă și acord preliminar scris descrisă la articolul 35 din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006, articolul 18 din regulamentul în cauză se aplică acestor transferuri mutatis mutandis.

(8)

În cazul în care o țară este inclusă pe lista din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1418/2007, iar Comisia deține informații conform cărora au avut loc modificări ale legislației naționale relevante, dar țara respectivă nu a emis o confirmare în scris ca răspuns la solicitările de informații trimise de Comisie în 2019 și 2020, procedura de notificare prealabilă scrisă și acord preliminar scris se aplică în conformitate cu articolul 37 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006.

(9)

În cazul în care o țară nu figurează pe listă sau un anumit deșeu sau amestec de deșeuri nu este indicat pentru o anumită țară în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1418/2007, aceasta înseamnă că țara respectivă nu a emis o confirmare scrisă sau nu a emis o confirmare în scris pentru deșeurile sau amestecul de deșeuri în cauză potrivit căreia deșeurile pot fi exportate din Uniune către țara respectivă în vederea recuperării. În conformitate cu articolul 37 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006, pentru exporturile destinate recuperării deșeurilor care nu sunt interzise în temeiul articolului 36 din regulamentul menționat către țările respective și în ceea ce privește deșeurile respective, se aplică procedura de notificare prealabilă scrisă și acord preliminar scris. În cazurile respective, în coloana a din anexa la prezentul regulament, în cazul în care țările au indicat că interzic importurile tuturor deșeurilor care fac obiectul anexelor III și IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006, dar nu au furnizat informații specifice cu privire la procedurile lor naționale de control referitoare la deșeurile de plastic care se încadrează la rubrica B3011 privind deșeurile, trebuie să se considere că interdicția generală la import acoperă și deșeurile de plastic de la rubrica B3011.

(10)

În cazurile în care țările au indicat că toate deșeurile care fac obiectul anexelor III și IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 nu vor face obiectul unei proceduri de control sau al altor proceduri de control în temeiul legislației naționale, dar nu au furnizat informații specifice cu privire la procedurile lor naționale de control în ceea ce privește deșeurile de plastic care se încadrează la rubrica B3011 privind deșeurile, procedura de notificare prealabilă scrisă și acord preliminar scris din coloana b din anexa la prezentul regulament trebuie să fie considerată ca fiind aplicabilă în ceea ce privește rubrica B3011.

(11)

De asemenea, Comisia a eliminat, pentru țările care nu au răspuns la cererea sa de informații, rubricile B3010 și GH013 care nu mai există.

(12)

La 25 mai 2021, Consiliul OCDE a aprobat avizul Comitetului politicii de mediu în ceea ce privește respectarea de către Costa Rica a Deciziei OCDE. În consecință, articolul 37 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 nu se aplică țării în cauză și, prin urmare, rubrica privind Costa Rica se elimină din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1418/2007.

(13)

Prin urmare, anexa la Regulamentul (CE) nr. 1418/2007 trebuie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1418/2007 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 octombrie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 190, 12.7.2006, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1418/2007 al Comisiei din 29 noiembrie 2007 privind exportul anumitor deșeuri destinate recuperării enumerate în anexa III sau IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului în anumite țări în care Decizia OCDE privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor nu se aplică (JO L 316, 4.12.2007, p. 6).

(3)  Decizia Consiliului privind controlul transporturilor transfrontaliere de deșeuri destinate operațiunilor de recuperare (OECD/LEGAL/0266.

(4)  Răspunsuri de la: Africa de Sud, Albania, Andorra, Anguilla, Armenia, Azerbaidjan, Bahrain, Bangladesh, Belarus, Benin, Bosnia și Herțegovina, Burkina Faso, Cambodgia, Cabo Verde, Ciad, Columbia, Republica Democratică Congo, Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Cuba, Ecuador, Egipt, El Salvador, Emiratele Arabe Unite, Etiopia, Gabon, Georgia, Ghana, Guatemala, Guineea, Guyana, Haiti, Honduras, Hong Kong (China), India, Indonezia, Jamaica, Kosovo (*), Kârgâzstan, Laos, Liban, Liberia, Madagascar, Malaysia, Mali, Moldova, Monaco, Muntenegru, Maroc, Myanmar/Birmania, Namibia, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Filipine, Qatar, Rwanda, Saint Lucia, San Marino, São Tomé și Príncipe, Senegal, Serbia, Singapore, Sri Lanka, Sudan, Taipeiul Chinez, Thailanda, Trinidad și Tobago, Turkmenistan, Ucraina, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam și Zambia.

(*)Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244/1999, precum și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovo.

Columbia a devenit membră a OCDE la 28 aprilie 2020. Regulamentul (CE) nr. 1418/2007 va înceta să se aplice Columbiei după ce organismele relevante ale OCDE vor stabili că această țară respectă pe deplin Decizia OCDE.

(5)  1673 UNTS p. 57.

(6)  Regulamentul delegat (UE) 2020/2174 al Comisiei din 19 octombrie 2020 de modificare a anexelor IC, III, IIIA, IV, V, VII și VIII la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind transferurile de deșeuri (JO L 433, 22.12.2020, p. 11).

(7)  Teritoriile vamale sunt enumerate separat în anexă, chiar dacă aparțin aceleiași țări.


ANEXĂ

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1418/2007 se modifică după cum urmează:

(1)

Tabelul pentru Albania se înlocuiește cu următorul text:

Albania

a

b

c

d”

Toate deșeurile enumerate în anexa III și amestecurile de deșeuri enumerate în anexa IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006, cu excepția celor de la B1010:

Fragmente de fier și oțel cu un grad ridicat de puritate (98 %)

Fragmente de aluminiu cu un grad ridicat de puritate (95 %)

 

de la B1010:

Fragmente de fier și oțel cu un grad ridicat de puritate (98 %)

Fragmente de aluminiu cu un grad ridicat de puritate (95 %)

 

(2)

Tabelul pentru Anguilla se înlocuiește cu următorul text:

Anguilla

a

b

c

d”

 

Toate deșeurile enumerate în anexa III și amestecurile de deșeuri enumerate în anexa IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006

 

 

(3)

Tabelul pentru Argentina se înlocuiește cu următorul text:

Argentina

a

b

c

d

Deșeuri singulare

 

 

 

B1010

B1020

 

 

 

 

 

 

B1030 — B1050

B1060

 

 

 

 

 

 

B1070 — B1090

de la B1100

Mate de galvanizare

Zguri cu conținut de zinc:

Reziduu superficial de la galvanizarea plăcilor de zinc (> 90 % Zn)

Reziduu de fund de la galvanizarea plăcilor de zinc (> 92 % Zn)

Reziduu de la turnarea zincului sub presiune (> 85 % Zn)

Reziduu de la galvanizarea la cald a plăcilor de zinc (în șarje) (> 92 % Zn)

Zguri conținând zinc

 

 

de la B1100:

Zguri (sau tunder) conținând aluminiu, cu excepția zgurilor saline

Deșeuri de căptușeli refractare, inclusiv creuzete, provenite de la topirea cuprului

Zguri de la prelucrarea metalelor prețioase pentru rafinare ulterioară

Zguri de staniu conținând tantal, cu mai puțin de 0,5 % staniu

 

 

 

B1115 — B1130

B1140

 

 

 

 

 

 

B1150 — B1230

B1240

 

 

 

 

 

 

B1250 — B2110

B2120 — B2130

 

 

 

de la B3020:

resturi nesortate

 

 

de la B3020:

toate celelalte deșeuri

 

 

 

B3030 — B3120

B3130 — B4030

 

 

 

 

 

 

GB040 — GC010

GC020

 

 

 

 

 

 

GC030 — GF010

GG030; GG040

 

 

 

 

 

 

GN010 — GN030

Amestecuri de deșeuri

 

 

 

Amestec B1010 și B1050

 

 

 

Amestec B1010 și B1070

 

 

 

Amestec B3040 și B3080

 

 

 

Amestec B1010

 

 

 

Amestec B2010

 

 

 

Amestec B2030

de la amestecul B3020:

resturi nesortate

 

 

de la amestecul B3020:

toate celelalte amestecuri de deșeuri

 

 

 

Amestec B3030

 

 

 

Amestec B3040

 

 

 

Amestec B3050”

(4)

Tabelul pentru Armenia se înlocuiește cu următorul text:

Armenia

a

b

c

d

Deșeuri singulare

 

B1100

 

 

 

B1170 — B1240

 

 

B3040

 

 

 

 

B3060

 

 

 

B3080

 

 

B3140

 

 

 

 

 

Toate celelalte deșeuri enumerate în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006”

 

(5)

Tabelul pentru Azerbaidjan se înlocuiește cu următorul text:

Azerbaidjan

a

b

c

d

Deșeuri singulare

 

de la B1010:

toate celelalte deșeuri

 

de la B1010:

resturi de staniu

resturi de pământuri rare

 

B1020 — B1120

 

 

 

 

 

B1130

 

B1140 — B1250

 

 

 

de la B2010:

deșeuri de ardezie, indiferent dacă sunt cioplite, tăiate

sau altfel

deșeuri de mică

deșeuri de leucit, nefelin și nefelin sienit

deșeuri de fluorină

 

de la B2010:

deșeuri de grafit natural

deșeuri de feldspat

deșeuri silice în formă solidă, cu excepția celor folosite în operațiuni de turnătorie

 

 

 

B2020 — B2030

 

de la B2040:

sulfat de calciu parțial rafinat rezultat din desulfurarea gazelor de coș (FGD)

Zgură de la obținerea cuprului, stabilizată chimic, cu un conținut ridicat de fier (peste 20 %) și prelucrată în conformitate cu specificațiile industriale (de exemplu DIN 4301 și DIN 8201 ), în principal pentru aplicațiile din construcțiiși obținerea materialelor abrazive

sulf în formă solidă

cloruri de sodiu, potasiu

și calciu

resturi de sticlă conținând litiu-tantal și litiu-niobiu

de la B2040:

deșeuri de plăci din fibră ghipsată sau plăci de ghips, rezultând din demolarea construcțiilor

calcar de la producerea cianamidei de calciu (având un pH mai mic de 9)

carborundum (carbură de siliciu)

beton sfărâmat

 

B2060 — B2070

 

 

 

 

 

B2080

 

B2090 — B2100

 

 

 

 

 

B2110

 

B2120

 

 

 

 

 

B2130

 

 

 

B3020 — B3035

 

B3040

 

 

 

 

 

B3050

 

de la B3060:

drojdii de vin

 

de la B3060:

toate celelalte deșeuri

 

 

 

B3065 — B3120

 

B3130 — B4030

 

 

 

GB040 — GC050

 

 

 

 

 

GE020 — GG040

 

 

 

GN010 — GN030”

(6)

Tabelul pentru Bahrain se înlocuiește cu următorul text:

Bahrain

a

b

c

d

B3011

Toate celelalte deșeuri enumerate în anexa III și amestecurile de deșeuri enumerate în anexa IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006”

 

 

(7)

Tabelul pentru Bangladesh se înlocuiește cu următorul text:

Bangladesh

a

b

c

d

Toate deșeurile enumerate în anexa III și amestecurile de deșeuri enumerate în anexa IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006, cu excepția:

de la B1010:

deșeuri și resturi de fier și oțel;

deșeuri și resturi de aluminiu;

deșeuri și resturi de cupru

B2020

B3020

 

 

de la B1010:

deșeuri și resturi de fier și oțel

deșeuri și resturi de aluminiu

deșeuri și resturi de cupru

 

 

 

B2020

 

 

 

B3020”

(8)

Tabelul pentru Belarus se înlocuiește cu următorul text:

Belarus

a

b

c

d

Deșeuri singulare

 

 

B1010 — B1160

 

 

B1170 — B1210

 

 

 

 

B1220

 

 

B1230 — B1240

 

 

 

 

B1250 — B2130

 

 

 

B3020 — B3035

 

de la B3040:

deșeuri și resturi de cauciuc dur (de exemplu ebonită)

de la B3040:

toate celelalte deșeuri

 

 

 

 

B3050

 

 

de la B3060:

drojdii de vin

de la B3060:

toate celelalte deșeuri

 

 

 

B3065 — B3070

 

 

B3080

 

 

 

 

B3090 — B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

GB040 — GG030

 

 

GG040

 

 

 

 

GN010 — GN030

 

Amestecuri de deșeuri

 

 

Amestec B1010 și B1050

 

 

 

Amestec B1010 și B1070

 

 

Amestec B3040 și B3080

 

 

 

 

Amestec B1010

 

 

 

Amestec B2010

 

 

 

Amestec B2030

 

 

 

Amestec B3020

 

 

 

Amestec B3030

 

 

Amestec B3040

 

 

 

 

Amestec B3050”

 

(9)

Tabelul pentru Benin se înlocuiește cu următorul text:

Benin

a

b

c

d

 

Toate deșeurile enumerate în anexa III și amestecurile de deșeuri enumerate în anexa IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006”

 

 

(10)

Tabelul pentru Bosnia și Herțegovina se înlocuiește cu următorul text:

Bosnia și Herțegovina

a

b

c

d

Deșeuri singulare

 

 

 

de la B1010:

resturi de fier și oțel

resturi de cupru

resturi de aluminiu

resturi de zinc

resturi de staniu

 

 

 

de la B1020:

resturi de plumb (excluzând bateriile pe bază de acid și plumb)

 

 

 

B1050

 

 

 

B1090

 

 

 

de la B1100:

zguri de staniu conținând tantal, cu mai puțin de 0,5 % staniu

de la B1120:

metale de tranziție, cu excepția deșeurilor de catalizatori (catalizatori uzați, catalizatori lichizi uzați sau alți catalizatori) incluse în lista A

Scandiu

Vanadiu

Mangan

Cobalt

Cupru

Ytriu

Niobiu

Hafniu

Tungsten

Titan

Crom

Fier

Nichel

Zinc

Zirconiu

Molibden

Tantal

Reniu

 

 

 

B1130

 

 

 

B2020

 

 

 

B3020

 

 

 

B3050

 

 

 

B3065

 

 

 

B3140

 

 

 

GC020”

(11)

Tabelul pentru Brazilia se înlocuiește cu următorul text:

Brazilia

a

b

c

d

Deșeuri singulare

 

 

de la B1010

metale prețioase (aur, argint, metale din grupa platinei, dar nu mercurul)

resturi de fier și oțel

resturi de cupru

resturi de aluminiu

resturi de staniu

resturi de titan

de la B1010

resturi de nichel

resturi de zinc

resturi de tungsten

resturi de molibden

resturi de tantal

resturi de magneziu

resturi de cobalt

resturi de bismut

resturi de zirconiu

resturi de mangan

resturi de germaniu

resturi de vanadiu

resturi de hafniu, indiu, niobiu, reniu și galiu

resturi de toriu

resturi de pământuri rare

resturi de crom

 

B1020

 

 

 

 

B1030

 

 

B1031 — B1040

 

B1031 — B1040

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070

 

 

B1080 — B1090

 

B1080 — B1090

 

de la B1100

Reziduuri conținând zinc:

Reziduu superficial de la galvanizarea plăcilor de zinc (> 90 % Zn)

Reziduu de fund de la galvanizarea plăcilor de zinc (> 92 % Zn)

Reziduu de la turnarea zincului sub presiune (> 85 % Zn)

Reziduu de la galvanizarea la cald a plăcilor de zinc (în șarje) (> 92 %)

Zguri conținând zinc

Deșeuri de căptușeli refractare, inclusiv creuzete, provenite de la topirea cuprului

Zguri de la prelucrarea metalelor prețioase pentru rafinare ulterioară

Zguri de staniu conținând tantal, cu mai puțin de 0,5 % staniu

de la B1100

Mate de galvanizare

Zguri conținând aluminiu, cu excepția zgurilor saline

de la B1100

Reziduuri conținând zinc:

Reziduu superficial de la galvanizarea plăcilor de zinc (> 90 % Zn)

Reziduu de fund de la galvanizarea plăcilor de zinc (> 92 % Zn)

Reziduu de la turnarea zincului sub presiune (> 85 % Zn)

Reziduu de la galvanizarea la cald a plăcilor de zinc (în șarje) (> 92 %)

Zguri conținând zinc

Deșeuri de căptușeli refractare, inclusiv creuzete, provenite de la topirea cuprului

Zguri de la prelucrarea metalelor prețioase pentru rafinare ulterioară

Zguri de staniu conținând tantal, cu mai puțin de 0,5 % staniu

 

 

B1115

 

 

B1120

 

B1120

 

 

B1130

 

 

B1140

 

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160 — B1220

 

B1160 — B1220

 

 

B1230 — B2020

 

 

B2030

 

B2030

 

 

B2040 — B2130

 

 

 

B3020 — B3050

 

B3060 — B3070

 

 

 

 

 

B3080 — B3130

 

B3140

 

 

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

 

GB040 — GC020

 

GC030 — GC050

 

GC030 — GC050

 

 

GE020 — GF010

 

 

GG030 — GG040

 

GG030 — GG040

GN010 — GN030

 

 

 

Amestecuri de deșeuri

 

 

 

Amestec B1010 și B1050

 

 

 

Amestec B1010 și B1070

 

 

Amestec B3040 și B3080

 

 

 

 

Amestec B1010

 

 

Amestec B2010

 

 

 

Amestec B2030

 

 

 

Amestec B3020

 

 

 

Amestec B3030

 

 

 

Amestec B3040

 

 

 

Amestec B3050”

 

(12)

Tabelul pentru Burkina Faso se înlocuiește cu următorul text:

Burkina Faso

a

b

c

d

Toate deșeurile enumerate în anexa III și amestecurile de deșeuri enumerate în anexa IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006”

 

 

 

(13)

Tabelul pentru Cambodgia se înlocuiește cu următorul text:

Cambodgia

a

b

c

d

Toate deșeurile enumerate în anexa III și amestecurile de deșeuri enumerate în anexa IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006, cu excepția celor de la B3011”

 

 

B3011

(14)

Tabelul pentru Capul Verde se înlocuiește cu următorul text:

Cabo Verde

a

b

c

d

Toate deșeurile enumerate în anexa III și amestecurile de deșeuri enumerate în anexa IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006”

 

 

 

(15)

Tabelul pentru China se elimină.

(16)

Tabelul pentru Taipeiul Chinez se înlocuiește cu următorul text

Taipeiul Chinez

a

b

c

d

 

de la B1010:

metale prețioase (aur, argint, metale din grupa platinei, dar nu mercurul)

resturi de molibden

resturi de tantal

resturi de cobalt

resturi de bismut

resturi de zirconiu

resturi de mangan

resturi de vanadiu

resturi de hafniu, indiu, niobiu, reniu și galiu

resturi de toriu

resturi de pământuri rare

resturi de crom

 

de la B1010:

resturi de fier și oțel

resturi de cupru

resturi de nichel

resturi de aluminiu

resturi de zinc

resturi de staniu

resturi de tungsten

resturi de magneziu

resturi de titan

resturi de germaniu

de la B1020:

resturi de cadmiu

resturi de plumb (excluzând bateriile pe bază de acid și plumb)

resturi de seleniu

de la B1020:

resturi de antimoniu

resturi de beriliu

resturi de telur

 

 

 

B1030 — B1031

 

 

B1040

 

 

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070 — B1090

 

 

 

de la B1100:

Zguri (sau tunder) conținând aluminiu, cu excepția zgurilor saline

 

de la B1100:

Mate de galvanizare

Reziduuri conținând zinc

 

B1115

 

 

 

B1120

 

B1120

 

B1130 — B1150

 

 

B1160

 

 

 

 

B1170 — B1250

 

 

 

B2010 — B2030

 

 

 

de la B2040:

sulfat de calciu parțial rafinat rezultat din desulfurarea gazelor de coș (FGD)

deșeuri de plăci din fibră ghipsată sau plăci de ghips, rezultând din demolarea construcțiilor

sulf în formă solidă

calcar de la producerea cianamidei de calciu (având un pH mai mic de 9)

cloruri de sodiu, potasiu și calciu

carborundum (carbură de siliciu)

beton sfărâmat

resturi de sticlă conținând litiu-tantal și litiu-niobiu

 

de la B2040:

zgură de la obținerea cuprului, stabilizată chimic, cu un conținut ridicat de fier (peste 20 %) și prelucrată în conformitate cu specificațiile industriale (de exemplu DIN 4301 și DIN 8201 ), în principal pentru aplicațiile din construcții și obținerea materialelor abrazive

 

B2060 — B2130

 

 

 

 

 

B3011

 

de la B3020:

hârtie sau carton fabricat în principal din pastă mecanică

altele, inclusiv, dar nu limitate la:

1.

carton dur

2.

resturi nesortate

 

de la B3020:

hârtie sau carton nealbite sau din hârtie sau carton ondulate

alte tipuri de hârtie sau carton, fabricate în principal din pastă de hârtie înălbită obținută chimic, necolorată în masă

 

B3026 — B3035

 

 

 

B3040

 

B3040

 

 

 

B3050

 

B3060

 

 

B3065

 

 

 

 

B3070

 

 

 

B3080

 

B3080

B3090 — B3100

 

 

 

 

B3110 — B3140

 

 

 

B4010

 

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

 

 

GB040

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

GC030

 

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

Amestecuri de deșeuri

 

Toate amestecurile de deșeuri enumerate în anexa IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006”

 

 

(17)

Tabelul pentru Columbia se înlocuiește cu următorul text:

Columbia

a

b

c

d

Deșeuri singulare

 

 

B1010 — B1070

 

 

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

 

 

B1100

 

 

B1115 — B1150

 

 

 

 

B1160

 

 

B1170 — B1190

 

 

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

 

 

B1220

 

 

B1230 — B1250

 

 

 

de la B2010:

toate celelalte deșeuri

de la B2010:

deșeuri de mică

 

 

B2020 — B2030

 

 

 

de la B2040:

toate celelalte deșeuri

de la B2040:

zgură de la obținerea cuprului, stabilizată chimic, cu un conținut ridicat de fier (peste 20 %) și prelucrată în conformitate cu specificațiile industriale (de exemplu DIN 4301 și DIN 8201 ), în principal pentru aplicațiile din construcții și obținerea materialelor abrazive

 

 

B2060 — B2130

 

 

 

B3020

 

 

 

de la B3030:

deșeuri de mătase (inclusiv gogoși nedepănabile, deșeuri de fire și destrămătură):

necardate sau nedărăcite

altele

deșeuri de lână sau de păr fin sau grosier de origine animală, inclusiv deșeuri de fire, cu excepția destrămăturii:

resturi de la pieptănatul lânii sau al părului fin de animale

alte deșeuri de lână sau de păr fin de animale

deșeuri de păr aspru de animale

deșeuri de bumbac (inclusiv deșeuri de fire și destrămătură)

deșeuri de fire (inclusiv resturi de fire)

destrămătură

altele

câlți și deșeuri din in

câlți și deșeuri (inclusiv deșeuri de fire și destrămătură) de iută și alte fibre textile liberiene (excluzând inul, cânepa și ramia)

deșeuri din fibre sintetice sau artificiale (inclusiv pieptănătură, deșeuri de fire și destrămătură):

din fibre sintetice

din fibre artificiale

îmbrăcăminte uzată și alte articole textile uzate

deșeuri de cârpe, resturi de sfoară, coarde, frânghii și parâme precum și articole uzate din sfoară, coarde, frânghii sau parâme din materiale textile:

sortate

altele

de la B3030:

câlți și deșeuri (inclusiv deșeuri de fire și destrămătură) de cânepă (Cannabis sativa L.)

câlți și deșeuri (inclusiv deșeuri de fire și destrămătură) de sisal și alte fibre textile din genul Agave

câlți, resturi de la pieptănat și deșeuri (inclusiv deșeuri de fire și destrămătură) de nucă de cocos

câlți, resturi de la pieptănat și deșeuri (inclusiv deșeuri de fire și destrămătură) de abacă (cânepă de Manila sau Musa textilis Nee)

câlți, resturi de la pieptănat și deșeuri (inclusiv deșeuri de fire și destrămătură) de ramie și alte fibre textile vegetale, care nu sunt specificate sau incluse în altă categorie

 

 

B3035 — B3040

 

 

 

de la B3050:

deșeuri de plută: plută concasată, granulată sau pulverizată

de la B3050:

deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu în bușteni, brichete, pelete sau alte forme similare

 

 

de la B3060:

drojdii de vin

alte deșeuri din industria agroalimentară, cu excepția subproduselor secundare care îndeplinesc cerințele și standardele naționale și internaționale pentru consumul uman sau animal

de la B3060:

toate celelalte deșeuri

 

 

 

B3065

 

 

de la B3070:

deșeuri de păr uman

deșeuri de paie

de la B3070:

micelii de fungi inactive de la obținerea penicilinei, folosite ca hrană pentru animale

 

 

B3080

 

 

 

 

B3090 — B3100

 

 

B3110 — B3130

 

 

 

 

B3140 — B4010

 

 

B4020 — B4030

 

 

 

de la GB040:

Deșeuri de căptușeli refractare, inclusiv creuzete, provenite de la topirea cuprului

Zguri de staniu conținând tantal, cu mai puțin de 0,5 % staniu

de la GB040:

Zguri de la prelucrarea metalelor prețioase pentru rafinare ulterioară

 

 

GB040

 

 

 

GC010

 

 

 

 

GC020

 

 

GC030 — GF010

 

 

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010 — GN030

Amestecuri de deșeuri

 

 

 

Amestec B1010 și B1050

 

 

 

Amestec B1010 și B1070

 

 

 

Amestec B1010

 

 

Toate celelalte amestecuri de deșeuri enumerate în anexa IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006”

 

(18)

Următorul tabel pentru Congo se inserează în ordine alfabetică:

Congo

a

b

c

d

Toate deșeurile enumerate în anexa III și amestecurile de deșeuri enumerate în anexa IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006”

 

 

 

(19)

Tabelul pentru Costa Rica se elimină.

(20)

Tabelul pentru Cuba se înlocuiește cu următorul text:

Cuba

a

b

c

d

 

B3011

Toate celelalte deșeuri enumerate în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006”

 

(21)

Tabelul pentru Curaçao se înlocuiește cu următorul text:

Curaçao

a

b

c

d

Deșeuri singulare

 

B1010 — B2130

 

 

 

B3020

 

 

de la B3030

Îmbrăcăminte uzată și alte articole textile uzate

Deșeuri de cârpe, resturi de sfoară, coarde, frânghii și parâme precum și articole uzate din sfoară, coarde, frânghii sau parâme din materiale textile

de la B3030

toate celelalte deșeuri

 

 

B3035

 

 

 

 

B3040 — B3065

 

 

B3070

 

 

 

 

B3080 — B4030

 

 

 

GB040 — GF010

 

 

GG030 — GG040

 

 

 

 

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

 

Amestecuri de deșeuri

 

Toate amestecurile de deșeuri enumerate în anexa IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006”

 

 

(22)

Tabelul pentru Ecuador se înlocuiește cu următorul text:

Ecuador

a

b

c

d

 

B3011

 

Toate celelalte deșeuri enumerate în anexa III și amestecurile de deșeuri enumerate în anexa IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006”

(23)

Tabelul pentru Egipt se înlocuiește cu următorul text:

Egipt

a

b

c

d

Deșeuri singulare

de la B1010:

Deșeuri care conțin compuși de crom hexavalent

de la B1010:

Resturi de fier și oțel

Resturi de cupru

Resturi de aluminiu

 

de la B1010:

toate celelalte deșeuri

 

 

 

B1020

B1030 — B1040

 

 

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070

 

 

B1080 — B1140

 

 

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

 

B1190

 

 

 

 

 

 

B1210 — B1230

 

B1240

 

 

 

 

 

B1250

B2010

 

 

 

de la B2020:

Rebuturi de la lămpi catodice și alte tipuri de sticlă activată

de la B2020:

toate celelalte deșeuri

 

 

 

B2030

 

 

de la B2040:

Zgură de la obținerea cuprului, stabilizată chimic, cu un conținut ridicat de fier (peste 20 %) și prelucrată în conformitate cu specificațiile industriale (de exemplu DIN 4301 și DIN 8201 ), în principal pentru aplicațiile din construcții și obținerea materialelor abrazive

de la B2040:

toate celelalte deșeuri

 

 

B2060 — B2080

 

 

 

B2090

 

 

 

 

B2100 — B2110

 

 

B2120

 

 

 

 

B2130

 

 

 

 

 

B3011

 

 

 

B3020 — B3027

 

B3030; B3035

 

 

 

 

 

B3040

 

B3050 — B3070

 

 

 

 

 

B3080

B3090 — B3130

 

 

 

 

 

 

B3140

B4010

 

 

 

B4020

 

 

 

 

B4030

 

 

GC010 — GC050

 

 

 

GE020

 

 

 

 

GF010

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

 

Amestecuri de deșeuri

Amestec de B1010 și B1050, dacă conține compuși de crom hexavalent

Amestec de B1010 și B1070, dacă conține compuși de crom hexavalent

Amestec B1010, dacă conține compuși de crom hexavalent

Amestec de B1010 și B1050, cu excepția celor care conțin compuși de crom hexavalent

Amestec de B1010 și B1070, cu excepția celor care conțin compuși de crom hexavalent

Amestec B1010, dacă conține resturi de fier și oțel, resturi de cupru, resturi de aluminiu

 

Amestec B1010, cu excepția celor care conțin compuși de crom hexavalent sau resturi de fier și oțel, resturi de cupru sau resturi de aluminiu

Amestec B2010

 

 

 

 

Amestec B2030

 

 

 

Amestec B3020

 

 

 

Amestec B3030

 

 

 

 

 

Amestec B3040

 

Amestec B3050

 

Amestec B3040 și B3080”

(24)

Tabelul pentru El Salvador se înlocuiește cu următorul text:

El Salvador

a

b

c

d

 

B3011

 

Toate celelalte deșeuri enumerate în anexa III și amestecurile de deșeuri enumerate în anexa IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006”

(25)

Tabelul pentru Georgia se înlocuiește cu următorul text:

Georgia

a

b

c

d

 

 

 

B1010; B1020

B1030 — B1110

 

 

 

 

 

 

B1115

B1120 — B1190

 

 

 

 

 

 

B1200

B1210 — B1250

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030

 

 

 

de la B2040:

toate celelalte deșeuri

 

 

de la B2040:

zgură de la obținerea cuprului, stabilizată chimic, cu un conținut ridicat de fier (peste 20 %) și prelucrată în conformitate cu specificațiile industriale (de exemplu DIN 4301 și DIN 8201 ), în principal pentru aplicațiile din construcții și obținerea materialelor abrazive

 

 

 

B2050

B2060 — B2130

 

 

 

 

 

 

B3020

B3026; B3027

 

 

 

B3030 — B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

 

 

 

B3060

B3065 — B3140

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

 

 

 

 

 

 

GN010 — GN030

Amestecuri de deșeuri

Amestec B1010 și B1050

 

 

Amestec B1010

Amestec B1010 și B1070

 

 

 

Amestec B2010

 

 

 

Amestec B2030

 

 

 

 

 

 

Amestec B3020

Amestec B3030

 

 

 

Amestec B3040 și B3080

 

 

 

Amestec B3040

 

 

 

 

 

 

Amestec B3050”

(26)

Tabelul pentru Ghana se înlocuiește cu următorul text:

Ghana

a

b

c

d

 

B3011

 

Toate celelalte deșeuri enumerate în anexa III și amestecurile de deșeuri din anexa IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006”

(27)

Următorul privind Haiti se inserează în ordine alfabetică:

Haiti

a

b

c

d

 

B3011

Toate celelalte deșeuri enumerate în anexa III și amestecurile de deșeuri enumerate în anexa IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006”

 

(28)

Tabelul pentru Hong Kong (China) se înlocuiește cu următorul text:

Hong Kong (China)

a

b

c

d

Deșeuri singulare

 

B1010 — B1030

 

 

B1031

 

 

 

 

B1040 — B1050

 

 

B1060 — B1090

 

 

 

 

B1100

 

 

 

B1115

 

 

de la B1120:

Lantanide (metale pământuri rare):

Lantan

Praseodimiu

Samariu

Gadoliniu

Disprosiu

Erbiu

Yterbiu

Ceriu

Neodim

Europiu

Terbiu

Holmiu

Tuliu

Lutețiu

de la B1120:

Metale de tranziție, cu excepția deșeurilor de catalizatori (catalizatori uzați, catalizatori lichizi uzați sau alți catalizatori) incluse în lista A

Scandiu

Vanadiu

Mangan

Cobalt

Cupru

Ytriu

Niobiu

Hafniu

Tungsten

Titan

Crom

Fier

Nichel

Zinc

Zirconiu

Molibden

Tantal

Reniu

 

 

B1140 — B1190

 

 

 

 

B1200; B1210

 

 

B1220

 

 

 

 

B1230

 

 

B1240

 

 

 

 

B1250

 

 

 

B2010 — B2040

 

 

B2060 — B2080

 

 

 

 

B2090

 

 

B2100

 

 

 

 

B2110

 

 

B2120; B2130

 

 

 

 

B3020 — B3090

 

 

B3100; B3110

 

 

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

 

GB040

 

 

 

GC010

 

 

GC020

deșeuri de plăci circuite imprimate

GC020

cu excepția deșeurilor de plăci circuite imprimate

 

 

 

GC030

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020 — GN030

 

 

Amestecuri de deșeuri

Amestec de B1010 și B1070

Amestec de B1010 și B1050

 

 

 

Amestec B1010

 

 

 

Amestec B2010

 

 

 

Amestec B2030

 

 

 

Amestecul B3020, limitat la deșeuri din hârtie sau carton nealbite sau din hârtie sau carton ondulate, din alte tipuri de hârtie sau carton, fabricate în principal din pastă chimică albită, necolorată în masă, din hârtie sau carton fabricate în principal din pastă mecanică (de exemplu, ziare, reviste și materiale tipărite similare)

 

 

 

Amestec B3030

 

 

 

Amestec B3040

 

 

 

Amestec de B3040 și B3080

 

 

 

Amestec B3050”

 

 

(29)

Tabelul pentru India se înlocuiește cu următorul text:

India

a

b

c

d

 

 

 

de la B1010:

Deșeuri de metale și aliajele acestora în formă metalică, nedispersabilă:

Fragmente de toriu

Fragmente de pământuri rare

de la B1010:

Deșeuri de metale și aliajele acestora în formă metalică, nedispersabilă:

Metale prețioase (aur, argint, metale din grupa platinei, dar nu mercurul)

Fragmente de fier și oțel

Fragmente de cupru

Fragmente de nichel

Fragmente de aluminiu

Fragmente de zinc

Fragmente de staniu

Fragmente de wolfram

Fragmente de molibden

Fragmente de tantal

Fragmente de magneziu

Fragmente de cobalt

Fragmente de bismut

Fragmente de titan

Fragmente de zirconiu

Fragmente de mangan

Fragmente de germaniu

Fragmente de vanadiu

Fragmente de hafniu, indiu, niobiu, reniu și galiu

Fragmente de crom

 

 

 

B1020

 

 

 

B1030

 

 

 

B1031

 

 

 

B1040

 

 

 

B1050:

Resturi (fracțiunea grea) de metale neferoase amestecate, care conțin camdiu, antimoniu, plumb și telur

B1050:

Resturi (fracțiunea grea) de metale neferoase amestecate, care conțin alte metale decât cele menționate

 

 

 

B1060

 

 

 

B1070

 

 

 

B1080

 

 

 

B1090

 

 

 

de la B1100:

Deșeuri care conțin metale rezultate din topirea, fuziunea și rafinarea metalelor:

Catozi de zinc

Reziduuri conținând zinc:

Reziduu superficial de la galvanizarea plăcilor de zinc (> 90 % Zn)

Reziduu de fund de la galvanizarea plăcilor de zinc (> 92 % Zn)

Reziduu de la turnarea zincului sub presiune (> 85 % Zn)

Reziduu de la galvanizarea la cald a plăcilor de zinc (în șarje) (> 92 % Zn)

Zguri conținând zinc

Zguri (sau tunder) conținând aluminiu, cu excepția zgurilor saline

B1115

 

 

 

 

 

 

B1120 — B1240

B1250

 

 

 

 

 

 

B2010 — B2100

B2110 — B2130

 

 

 

B3020; B3026

 

 

 

 

 

 

B3027

 

 

 

de la B3030:

Deșeuri textile Următoarele materiale, cu condiția să nu fie amestecate cu alte deșeuri și să fie fabricate conform unei specificații:

Deșeuri de lână sau de păr animal fin sau aspru, inclusiv deșeuri de fire textile, dar cu excepția materialul fibros garnetat

resturi de la pieptănatul lânii sau al părului animal fin

alte deșeuri de lână

sau de păr fin de animale

deșeuri de păr aspru de animal

Deșeuri de bumbac (inclusiv deșeuri de fire textile și material fibros garnetat)

deșeuri de fire textile (inclusiv resturi de fire)

material fibros garnetat

altele

Câlți și deșeuri din in

Câlți și deșeuri (inclusiv deșeuri de fire textile și material fibros garnetat) de cânepă (Cannabis sativa L.)

Câlți și deșeuri (inclusiv deșeuri de fire textile și material fibros garnetat) de iută și alte fibre textile liberiene (excluzând inul, cânepa și ramia)

Câlți și deșeuri (inclusiv deșeuri de fire textile și material fibros garnetat) de sisal și alte fibre textile din genul Agave

Câlți, resturi de la pieptănat și deșeuri (inclusiv deșeuri de fire textile și material fibros garnetat) de nucă de cocos

Câlți, resturi de la pieptănat și deșeuri (inclusiv deșeuri de fire textile și material fibros garnetat) de abacă (cânepă de Manila sau Musa textilis Nee)

Câlți, resturi de la pieptănat și deșeuri (inclusiv deșeuri de fire textile și material fibros garnetat) de ramie și alte fibre textile vegetale, care nu sunt specificate sau incluse în altă categorie

Deșeuri din fibre sintetice sau artificiale (inclusiv pieptănătură, deșeuri de fire textile și material fibros garnetat):

de fibre sintetice

de fibre artificiale

Îmbrăcăminte uzată și alte articole textile uzate

Deșeuri de cârpe, resturi de sfoară, coarde, frânghii și parâme precum și articole uzate din sfoară, coarde, frânghii sau parâme din materiale textile

sortate

altele

 

 

 

B3035 — B3060

B3065

 

 

 

 

 

 

B3070 — B3130

 

 

 

B3140:

Deșeuri de anvelope pneumatice și de alt tip, cu excepția celor care nu conduc la recuperarea și reciclarea resurselor, dar nu pentru refolosirea directă

B3140:

Anvelope de aeronave exportate către producătorii originali ai echipamentelor pentru reșapare și reimportate după reșapare de către companiile aeriene pentru întreținerea aeronavelor și care rămân fie la bord, fie sub custodia antrepozitelor companiilor aeriene respective situate în zona de operațiuni aeriene a zonelor vamale

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

GB040

Zguri obținute din metale prețioase și din prelucrarea cuprului pentru rafinare ulterioară

262030 262090

Deșeuri de căptușeli refractare, inclusiv creuzete, provenite de la topirea cuprului

Zguri de la prelucrarea metalelor prețioase pentru rafinare ulterioară

Zguri de staniu conținând tantal, cu mai puțin de 0,5 % staniu

 

 

 

GC010

Ansambluri electrice alcătuite numai din metale sau aliaje

 

 

 

GC020

Resturi de echipamente electronice (de exemplu plăci circuite imprimate, componente electronice, fire etc.) și componente electronice reciclate destinate recuperării metalelor de bază și prețioase

 

 

 

GG040”

(30)

Tabelul pentru Indonezia se înlocuiește cu următorul text:

Indonezia

a

b

c

d

Deșeuri singulare

B1010

Fragmente de toriu

 

 

Toate deșeurile de la B1010, cu excepția:

Fragmentelor de toriu

B1020

 

 

de la B1020:

Fragmente de antimoniu; beriliu, fragmente de cadmiu

B1030 — B1250

 

 

 

B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030 — B2130

 

 

 

 

 

 

B3011

de la B3020:

carton dur

 

 

B3020 cu excepția cartonului dur

B3026; B3027

 

 

 

de la B3030:

îmbrăcăminte uzată și alte articole textile uzate

 

 

B3030 cu îmbrăcămintei uzate și altor articole textile uzate

B3035

 

 

 

 

 

 

B3040

B3050 — B3070

 

 

 

 

 

 

B3080

B3090 — B3140

 

 

 

GB040 — GC050

 

 

 

GE020

 

 

 

Amestecuri de deșeuri

Toate deșeurile din această categorie”

 

 

 

(31)

Tabelul pentru Iran (Republica Islamică Iran) se înlocuiește cu următorul text:

Iran (Republica Islamică Iran)

a

b

c

d

 

B1010 – B1090

 

 

de la B1100:[I

următoarele reziduuri conținând zinc:

Reziduu de la galvanizarea la cald a plăcilor de zinc (în șarje) (> 92 % Zn)

Zguri conținând zinc

Zguri (sau tunder) conținând aluminiu, cu excepția zgurilor saline

Deșeuri de căptușeli refractare, inclusiv creuzete, provenite de la topirea cuprului

Zguri de la prelucrarea metalelor prețioase pentru rafinare ulterioară

Zguri de staniu conținând tantal, cu mai puțin de 0,5 % staniu

de la B1100:

caloți de zinc

următoarele reziduuri conținând zinc:

Reziduu superficial de la galvanizarea plăcilor de zinc (> 90 % Zn)

Reziduu de fund de la galvanizarea plăcilor de zinc (> 92 % Zn)

Reziduu de la turnarea zincului sub presiune (> 85 % Zn)

 

 

B1115

 

 

 

 

B1120 —– B1150

 

 

B1160 —– B1210

 

 

 

 

B1220 —– B2010

 

 

B2020 —– B2130

 

 

 

 

B3020

 

 

B3030 —– B3040

 

 

 

de la B3050

deșeuri de plută: plută concasată, granulată sau pulverizată

de la B3050

deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu în bușteni, brichete, pelete sau alte forme similare

 

 

B3060 —– B3070

 

 

 

 

B3080

 

 

B3090 –— B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010 —– B4030

 

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 70 01

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010

 

 

 

GN020

 

 

 

GN030”

 

 

 

(32)

Următorul tabel pentru Jamaica se inserează în ordine alfabetică:

Jamaica

a

b

c

d

 

B3011

Toate celelalte deșeuri enumerate în anexa III și amestecurile de deșeuri enumerate în anexa IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006”

 

(33)

Tabelul pentru Kazahstan se înlocuiește cu următorul text:

Kazahstan

a

b

c

d

Deșeuri singulare

 

B1010 —– B1160

 

 

 

B1170 —– B1240

 

B1170 —– B1240

 

B1250 —– B 2130

 

 

 

B 3020 —– B 3035

 

 

 

de la B3040

Deșeuri și fragmente de cauciuc dur (de exemplu ebonită)

 

de la B3040

Alte deșeuri de cauciuc (cu excepția deșeurilor specificate în altă parte)

 

B3050

 

 

 

B3060

Deșeuri provenite din industria agroalimentară, cu condiția ca acestea să nu fie infecțioase, cu excepția drojdiilor de vin

 

B3060

numai drojdii de vin

 

B3065 —– B3070

 

 

 

B3080

 

B3080

 

B3090 —– B3130

 

 

 

B3140

 

B3140

 

B4010 —– B4030

 

 

 

GB040 – GG030

 

 

 

GG040

 

GG040

 

GN010 —– GN030

 

 

Amestecuri de deșeuri

 

Amestec B1010 și B1050

 

 

 

Amestec B1010 și B1070

 

 

 

Amestec B3040 și B3080

 

Amestec B3040 și B3080

 

Amestec B1010

 

 

 

Amestec B2010

 

 

 

Amestec B2030

 

 

 

Amestec B3020

 

 

 

Amestec B3030

 

 

Amestec B3040

 

 

 

 

Amestec B3050”

 

 

(34)

Următorul tabel pentru Kosovo se inserează în ordine alfabetică:

Kosovo  (*)

a

b

c

d

 

Toate deșeurile enumerate în anexa III și amestecurile de deșeuri enumerate în anexa IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006

 

Toate deșeurile enumerate în anexa III și amestecurile de deșeuri enumerate în anexa IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006”

(*)  Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244/1999, precum și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovo.”"

(35)

Tabelul pentru Kuweit se înlocuiește cu următorul text:

Kuweit

a

b

c

d

 

 

 

B1010

Toate celelalte deșeuri enumerate în anexa III și amestecurile de deșeuri enumerate în anexa IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006”

 

 

 

(36)

Tabelul pentru Kârgâzstan se înlocuiește cu următorul text:

Kârgâzstan

a

b

c

d

Deșeuri singulare

de la B1010:

resturi de toriu

 

 

de la B1010:

toate celelalte deșeuri

B1020 — B1115

 

 

 

de la B1120:

toate lantanidele (metale pământuri rare)

 

 

de la B1120:

Toate metalele de tranziție, cu excepția deșeurilor de catalizatori (catalizatori uzați, catalizatori lichizi uzați sau alți catalizatori) incluse în lista A

 

 

 

B1130

B1140

 

 

 

 

 

 

B1150

B1160 — B1240

 

 

 

 

 

 

B1250

B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

de la B2030:

fibre pe bază de ceramică, care nu sunt specificate sau incluse în altă parte

 

 

de la B2030:

deșeuri și resturi ceramico-metalice (materiale compozite conținând ceramică și metale)

B2040 — B2130

 

 

 

 

 

 

B3020

de la B3030:

câlți și deșeuri din in

câlți și deșeuri (inclusiv deșeuri de fire și destrămătură) de cânepă (Cannabis sativa L.)

 

 

de la B3030:

toate celelalte deșeuri

B3035 — B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

de la B3060:

toate celelalte deșeuri

 

 

de la B3060:

deșeuri, reziduuri și produse secundare vegetale uscate și sterilizate, sub formă de pelete sau nu, de natură a fi utilizate pentru hrana animalelor, care nu sunt specificate sau incluse în altă categorie

 

 

 

B3065

B3070 — B4030

 

 

 

GB040 — GN030

 

 

 

Amestecuri de deșeuri

 

 

 

Toate amestecurile de deșeuri enumerate în anexa IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006”

(37)

Următorul tabel pentru Laos se inserează în ordine alfabetică:

Laos

a

b

c

d

de la B1010:

resturi de toriu

B1010, cu excepția fragmentelor de Toriu

 

 

 

B1020 — B1250

 

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

 

GC010; GC020

 

 

 

 

 

 

Toate celelalte deșeuri enumerate în anexa III și toate amestecurile de deșeuri enumerate în anexa IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006”

(38)

Tabelul pentru Liban se înlocuiește cu următorul text:

Liban

a

b

c

d

de la B1010:

Fragmente de crom

de la B1010:

toate celelalte deșeuri

 

B1010, cu excepția

fragmentelor de crom

B1020 — B1090

 

 

 

de la B1100:

Zguri conținând zinc

Zguri (sau tunder) conținând aluminiu, cu excepția zgurilor saline

de la B1100:

Catozi de zinc

Reziduuri conținând zinc

Reziduu superficial de la galvanizarea plăcilor de zinc (> 90 % Zn)

Reziduu de fund de la galvanizarea plăcilor de zinc (> 92 % Zn)

Reziduu de la turnarea zincului sub presiune (> 85 % Zn)

Reziduu de la galvanizarea la cald a plăcilor de zinc (în șarje) (> 92 % Zn)

Deșeuri de material refractar, inclusiv creuzete provenind din topirea cuprului

Zguri de la prelucrarea metalelor prețioase pentru rafinare ulterioară

Zguri de staniu conținând tantal, cu mai puțin de 0,5 % staniu

 

de la B1100:

Catozi de zinc

Reziduuri conținând zinc

Reziduu superficial de la galvanizarea plăcilor de zinc (> 90 % Zn)

Reziduu de fund de la galvanizarea plăcilor de zinc (> 92 % Zn)

Reziduu de la turnarea zincului sub presiune (> 85 % Zn)

Reziduu de la galvanizarea la cald a plăcilor de zinc (în șarje) (> 92 % Zn)

Deșeuri de căptușeli refractare, inclusiv creuzete, provenite de la topirea cuprului

Zguri de la prelucrarea metalelor prețioase pentru rafinare ulterioară

Zguri de staniu conținând tantal, cu mai puțin de 0,5 % staniu

 

B1115

 

B1115

B1120 — B1140

 

 

 

 

B1150 — B2030

 

B1150 — B2030

de la B2040:

toate celelalte deșeuri

de la B2040:

zgură de la obținerea cuprului, stabilizată chimic, cu un conținut ridicat de fier (peste 20 %) și prelucrată în conformitate cu specificațiile industriale (de exemplu DIN 4301 și DIN 8201 ), în principal pentru aplicațiile din construcții și obținerea materialelor abrazive

 

 

B2060 — B2130

 

 

 

 

B3020 — B3130

 

B3020 — B3130

B3140

 

 

 

 

B4010 — B4030

 

B4010 — B4030

 

GB040

 

GB040

 

GC010; GC020

 

GC010; GC020

GC030; GC050

 

 

 

 

GE020 — GN030

 

GE020 — GN030”

(39)

Tabelul pentru Liberia se înlocuiește cu următorul text:

Liberia

a

b

c

d

Toate deșeurile enumerate în anexa III și amestecurile de deșeuri enumerate în anexa IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 cu excepția

B1010

B1250

B3011

 

 

 

 

B1010 — B1250”

 

 

(40)

Tabelul pentru Madagascar se înlocuiește cu următorul text:

Madagascar

a

b

c

d

 

Toate deșeurile enumerate în anexa III și amestecurile de deșeuri enumerate în anexa IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006”

 

 

(41)

Tabelul pentru Malaysia se înlocuiește cu următorul text:

Malaysia

a

b

c

d

Deșeuri singulare

 

 

 

B1010; B1020

B1030

 

 

 

 

 

 

B1031

 

B1040 — B1080

 

 

B1090

 

 

 

 

B1100

 

 

 

 

 

B1115

 

 

 

B1200 — B2030

B1120 — B1190

 

 

 

de la B2040:

deșeuri de plăci din fibră ghipsată sau plăci de ghips, rezultând din demolarea construcțiilor

beton sfărâmat

sulfat de calciu parțial rafinat rezultat din desulfurarea gazelor de coș (FGD)

de la B2040:

zgură de la obținerea cuprului, stabilizată chimic, cu un conținut ridicat de fier (peste 20 %) și prelucrată în conformitate cu specificațiile industriale (de exemplu DIN 4301 și DIN 8201 ), în principal pentru aplicațiile din construcții și obținerea materialelor abrazive

 

de la B2040:

sulf în formă solidă

calcar de la producerea cianamidei de calciu (având un pH mai mic de 9)

cloruri de sodiu, potasiu și calciu

carborundum (carbură de siliciu)

resturi de sticlă conținând litiu-tantal și litiu-niobiu

B2060 — B2130

 

 

 

 

 

 

B3011 — B3027

de la B3030:

câlți și deșeuri (inclusiv deșeuri de fire și destrămătură) de cânepă (Cannabis sativa L.)

de la B3030:

deșeuri de lână sau de păr fin sau grosier de origine animală, inclusiv deșeuri de fire, cu excepția destrămăturii:

resturi de la pieptănatul lânii sau al părului fin de animale

alte deșeuri de lână sau de păr fin de animale

deșeuri de păr aspru de animale

 

de la B3030:

toate celelalte deșeuri

 

 

 

B3035 — B3050

 

de la B3060:

deșeuri, reziduuri și produse secundare vegetale uscate și sterilizate, sub formă de pelete sau nu, de natură a fi utilizate pentru hrana animalelor, care nu sunt specificate sau incluse în altă categorie

Degras: reziduuri provenite de la tratarea grăsimilor sau a cerii de origine animală sau vegetală

deșeuri de oase și coarne, neprelucrate, degresate, preparate simplu (dar netăiate în forme), tratate cu acid sau degelificate

alte deșeuri din industria agroalimentară, cu excepția subproduselor secundare care îndeplinesc cerințele și standardele naționale și internaționale pentru consumul uman sau animal

 

de la B3060:

drojdii de vin

deșeuri de pește

coji, pelicule (pielițe) și alte resturi, de cacao

 

B3065

 

 

de la B3070:

micelii de fungi inactive de la obținerea penicilinei, folosite ca hrană pentru animale

 

 

de la B3070:

deșeuri de păr uman

deșeuri de paie

 

 

 

B3080 — B3140

B4010 — B4030

 

 

 

GB040

 

 

 

 

GC010

 

 

GC020 — GC050

 

 

 

 

 

 

GE020 — GF010

GG040

 

 

 

GG030

 

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

Amestecuri de deșeuri

 

 

 

Toate amestecurile de deșeuri enumerate în anexa IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006”

(42)

Tabelul pentru Moldova (Republica Moldova) se înlocuiește cu următorul text:

Moldova (Republica Moldova)

a

b

c

d

Deșeuri singulare

 

 

 

GE020

Toate celelalte deșeuri enumerate în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006

 

 

 

Amestecuri de deșeuri

Toate amestecurile de deșeuri enumerate în anexa IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006”

 

 

 

(43)

Următorul tabel pentru Monaco se inserează în ordine alfabetică:

Monaco

a

b

c

d

 

 

 

Toate deșeurile enumerate în anexa III și amestecurile de deșeuri enumerate în anexa IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006”

(44)

Tabelul pentru Muntenegru se înlocuiește cu următorul text:

Muntenegru

a

b

c

d

 

 

 

Toate deșeurile enumerate în anexa III și amestecurile de deșeuri enumerate în anexa IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006”

(45)

Tabelul pentru Maroc se înlocuiește cu următorul text:

Maroc

a

b

c

d

Deșeuri singulare

 

de la B1010:

metale prețioase (aur, argint, metale din grupa platinei, dar nu mercurul)

 

de la B1010:

toate celelalte deșeuri

 

B1020; B1030

 

 

 

B1240

 

 

 

B1250

 

B1250

 

B2010 — B2040

 

 

 

B2060 — B2130

 

 

 

B3020

 

 

 

de la B3030:

toate celelalte deșeuri

 

de la B3030:

îmbrăcăminte uzată și alte articole textile uzate

 

B3035 — B3130

 

 

 

B3140

 

B3140

 

B4010 — B4030

 

 

 

GB040 — GC050

 

 

 

GE020 — GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010 — GN030

 

GN030

Amestecuri de deșeuri

 

Toate amestecurile de deșeuri enumerate în anexa IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006”

 

 

(46)

Următorul tabel pentru Myanmar/Birmania se inserează în ordine alfabetică:

Myanmar/Birmania

a

b

c

d

 

 

 

Toate deșeurile enumerate în anexa III și amestecurile de deșeuri enumerate în anexa IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006”

(47)

Tabelul pentru Ne palse înlocuiește cu următorul text:

Nepal

a

b

c

d

Deșeuri singulare

de la B1010

resturi de zinc

resturi de magneziu

resturi de bismut

resturi de titan

resturi de zirconiu

resturi de mangan

resturi de germaniu

resturi de vanadiu

resturi de hafniu, indiu, niobiu, reniu și galiu

resturi de toriu

resturi de pământuri rare

de la B1010

resturi de nichel

resturi de tungsten

resturi de molibden

resturi de tantal

resturi de cobalt

resturi de crom

de la B1010

metale prețioase (aur, argint, metale din grupa platinei, dar nu mercurul)

resturi de fier și oțel

resturi de aluminiu

resturi de staniu

de la B1010

resturi de cupru

B1020 — B1190

 

 

 

 

B1200

 

 

B1210 — B2040

 

 

 

 

B2060

 

 

B2070 — B2130

 

 

 

de la B3020

Deșeuri și resturi de hârtie sau carton provenind din:

altele, inclusiv, dar nu limitate la:

1.

carton dur

2.

resturi nesortate

de la B3020

Deșeuri și resturi de hârtie sau carton provenind din:

hârtie sau carton nealbite sau din hârtie sau carton ondulate

alte tipuri de hârtie sau carton, fabricate în principal din pastă de hârtie înălbită obținută chimic, necolorată în masă

hârtie sau carton fabricat în principal din pastă mecanică (de exemplu, ziare, reviste și materiale tipărite similare)

 

 

B3030 — B4030

 

 

 

GB040 — GF010

 

 

 

 

GG030 — GG040

 

 

GN010 — GN030

 

 

 

Amestecuri de deșeuri

 

Amestec B3020

 

 

Toate celelalte amestecuri de deșeuri enumerate în anexa IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006”

 

 

 

(48)

Următorul tabel pentru Nicaragua se inserează în ordine alfabetică:

Nicaragua

a

b

c

d

 

B3011

Toate celelalte deșeuri enumerate în anexa III și amestecurile de deșeuri enumerate în anexa IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006”

 

(49)

Tabelul pentru Niger se înlocuiește cu următorul text:

Niger

a

b

c

d

Deșeuri singulare

de la B1010:

resturi de crom

resturi de zinc

resturi de cupru

de la B1010:

toate celelalte deșeuri

 

 

B1020

 

 

 

 

B1030 — B1050

 

 

B1060 — B1080

 

 

 

 

B1090

 

 

B1100

 

 

 

 

B1115 — B1130

 

 

B1140

 

 

 

 

B1150; B1160

 

 

B1170 — B1190

 

 

 

 

B1200; B1210

 

 

B1220

 

 

 

 

B1230

 

 

B1240

 

 

 

 

B1250

 

 

 

B2010 — B2030

 

 

B2040

 

 

 

 

B2060 — B2110

 

 

B2120

 

 

 

 

B2130

 

 

 

B3020

 

 

B3026

 

 

 

 

B3027 — B3120

 

 

B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010

 

 

 

 

B4020; B4030

 

 

GB040

 

 

 

 

GC010 — GC050

 

 

 

GE020 — GG040

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

Amestecuri de deșeuri

Amestec B1010 și B1050

Amestec B1010 și B1070

Amestec B1010

Toate celelalte amestecuri de deșeuri enumerate în anexa IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006”

 

 

(50)

Următorul tabel pentru Nigeria se inserează în ordine alfabetică:

Nigeria

a

b

c

d

Deșeuri singulare

 

B1010

 

 

B1020

resturi de plumb (excluzând bateriile pe bază de acid și plumb)

B1020

toate celelalte deșeuri

 

 

 

B1030 — B1100

 

 

B1115

 

 

 

B1120

 

 

 

 

B1130

 

 

B1140

 

 

 

 

B1150

 

 

B1170 — B1250

 

 

 

B2010 — B2040

B2130

 

 

B2060 — B2120

 

 

 

 

B3020

 

 

B3026

 

 

 

 

B3027 — B3050

 

 

B3060

 

 

 

B3065

 

 

 

B3070 — B3140

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

GB040

 

 

 

GC010 — GC050

 

 

 

GE020 — GG040

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

 

Amestecuri de deșeuri

Toate amestecurile de deșeuri enumerate în anexa IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006”

 

 

 

(51)

Tabelul pentru Oman se înlocuiește cu următorul text:

Oman

a

b

c

d

Deșeuri singulare

 

 

 

de la B1010:

Fragmente de fier și oțel

Fragmente de aluminiu

 

 

 

de la B2040:

Zgură de la obținerea cuprului

 

 

 

B3011

 

 

 

GG040

Toate celelalte deșeuri enumerate în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006”

 

 

 

(52)

Tabelul pentru Pakistan se înlocuiește cu următorul text:

Pakistan

a

b

c

d

Deșeuri singulare

 

 

B1010 — B1080

 

 

 

 

B1090

 

 

B1100

 

 

 

 

B1115

 

 

B1120 — B2130

 

 

B3011

 

 

 

 

B3020 — B3035

 

 

 

 

B3040

 

 

B3050

 

de la B3060:

drojdii de vin

degras; reziduuri provenite de la tratarea grăsimilor sau a cerii de origine animală sau vegetală

deșeuri de oase și coarne, neprelucrate, degresate, preparate simplu (dar netăiate în forme), tratate cu acid sau degelificate

coji, pelicule (pielițe) și alte resturi, de cacao

 

de la B3060:

deșeuri, reziduuri și produse secundare vegetale uscate și sterilizate, sub fo