13.8.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 291/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/1348 AL COMISIEI

din 6 mai 2021

de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează criteriile pe baza cărora autoritățile competente pot solicita modificări ale declarației de conformitate privind indici de referință nesemnificativi

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE și a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 (1), în special articolul 26 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Criteriile pe baza cărora autoritățile competente pot solicita modificări ale declarației de conformitate menționate la articolul 26 alineatul (3) din regulamentul respectiv ar trebui să țină seama de natura dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/1011 pe care administratorii de indici de referință nesemnificativi pot decide, în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) din regulamentul respectiv, să nu le aplice. Dat fiind că unele dintre cerințele prevăzute în aceste dispoziții se referă la structura organizațională a administratorului, în timp ce altele se referă la indicele de referință sau la familia de indici de referință în cauză, aceeași distincție se aplică și criteriilor pe baza cărora autoritățile competente pot solicita modificări ale declarației de conformitate.

(2)

În ceea ce privește cerințele referitoare la structura organizațională a administratorului, autoritățile competente ar trebui să poată solicita modificări ale declarației de conformitate privind un indice de referință nesemnificativ în cazul în care consideră că declarația de conformitate nu explică clar motivele pentru care administratorul în cauză ar trebui să aibă dreptul să nu respecte cerințele prevăzute la articolele 4, 5 și 6 din Regulamentul (UE) 2016/1011. Acest lucru ar trebui să fie valabil în special în cazul în care există neclarități în ceea ce privește structura organizațională a administratorului în cauză, identificarea potențialelor conflicte de interese care pot apărea între persoanele implicate în furnizarea indicelui de referință și ceilalți angajați sau celelalte părți din organizația administratorului, procesul de supraveghere a furnizării indicelui de referință nesemnificativ sau cadrul de control pentru furnizarea sau publicarea indicelui de referință nesemnificativ sau pentru punerea la dispoziție a acestuia.

(3)

În ceea ce privește cerințele referitoare la indicele de referință sau la familia de indici de referință, autoritățile competente ar trebui să poată solicita modificări ale declarației de conformitate privind un indice de referință nesemnificativ în cazul în care consideră că declarația de conformitate nu explică clar motivele pentru care administratorul în cauză ar trebui să aibă dreptul să nu respecte cerințele prevăzute la articolul 11 și la articolele 13-16 din Regulamentul (UE) 2016/1011. Acest lucru ar trebui să fie valabil în special în cazul în care există neclarități în ceea ce privește nivelul de control asupra furnizării datelor de intrare, transparența procedurilor de consultare cu privire la orice modificare substanțială a metodologiei indicelui de referință nesemnificativ, procesul de raportare a cazurilor de manipulare sau a tentativelor de manipulare a indicelui de referință nesemnificativ, codul de conduită în cazul în care indicele de referință nesemnificativ se bazează pe date de intrare de la contribuitori, capacitatea administratorului de a revizui asigurarea conformității cu metodologia indicelui de referință nesemnificativ și cu Regulamentul (UE) 2016/1011 și de a raporta cu privire la asigurarea acestei conformități, precum și, atunci când datele de intrare sunt furnizate de un contribuitor supravegheat, capacitatea administratorului de a verifica desfășurarea acestui proces cu aplicarea unor controale adecvate care să asigure exactitatea, integritatea și fiabilitatea datelor de intrare.

(4)

Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de reglementare înaintat Comisiei de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA).

(5)

ESMA a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectul de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat opinia Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor înființat în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (2).

(6)

Pentru a se asigura coerența cu data aplicării articolului 5 din Regulamentul (UE) 2019/2175 al Parlamentului European și al Consiliului (3), care a introdus în Regulamentul (UE) 2016/1011 articolul 26 alineatul (6) din regulamentul respectiv, prezentul regulament ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2022,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Criterii la nivelul administratorului

Autoritățile competente pot solicita modificări ale declarației de conformitate menționate la articolul 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1011 în cazul în care consideră că o astfel de declarație nu explică clar motivele pentru care administratorul în cauză ar trebui să aibă dreptul să nu respecte una sau mai multe dintre cerințele menționate la articolul 26 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1011 și, în special, atunci când există neclarități cu privire la:

(a)

structura organizațională a administratorului în cauză și conflictele de interese care pot apărea ca urmare a structurii acestuia;

(b)

identificarea și gestionarea conflictelor de interese care vizează angajații administratorului în cauză, persoanele ale căror servicii sunt puse la dispoziția acestuia sau se află sub controlul acestuia și persoanele direct implicate în furnizarea indicelui de referință nesemnificativ;

(c)

procesul de supraveghere a furnizării indicelui de referință nesemnificativ, ținând seama de vulnerabilitatea indicelui de referință în cauză și de dimensiunea organizației administratorului;

(d)

cadrul de control pentru furnizarea sau publicarea indicelui de referință nesemnificativ sau pentru punerea la dispoziție a acestuia, inclusiv expunerea administratorului la riscul operațional, la riscul de continuitate a activității sau la riscul de perturbare a procesului de furnizare a indicelui de referință.

Articolul 2

Criterii la nivelul indicelui de referință sau al familiei de indici de referință

Autoritățile competente pot solicita modificări ale declarației de conformitate menționate la articolul 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1011 în cazul în care consideră că o astfel de declarație nu explică clar motivele pentru care administratorul în cauză ar trebui să aibă dreptul să nu respecte una sau mai multe dintre cerințele menționate la articolul 26 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1011 și, în special, atunci când există neclarități cu privire la:

(a)

nivelul de control asupra furnizării datelor de intrare și la măsura în care, ținând seama de natura datelor de intrare, acest nivel de control este suficient pentru a asigura exactitatea, integritatea și fiabilitatea datelor de intrare;

(b)

transparența procedurilor de consultare cu privire la orice modificare substanțială a metodologiei indicelui de referință nesemnificativ, ținând seama de complexitatea metodologiei respective și de natura datelor de intrare utilizate;

(c)

procesul de raportare a cazurilor de manipulare sau a tentativelor de manipulare a indicelui de referință nesemnificativ, în special în ceea ce privește monitorizarea datelor de intrare și a contribuitorilor;

(d)

în cazul în care indicele de referință nesemnificativ se bazează pe date de intrare de la contribuitori, codul de conduită și măsura în care, ținând seama de natura datelor de intrare, acesta include garanții pentru integritatea datelor de intrare utilizate;

(e)

capacitatea administratorului de a revizui asigurarea conformității cu metodologia indicelui de referință nesemnificativ și cu Regulamentul (UE) 2016/1011 și de a raporta cu privire la asigurarea acestei conformități;

(f)

în cazul în care datele de intrare sunt furnizate de un contribuitor supravegheat, măsura în care acest lucru se realizează cu controale adecvate care să asigure exactitatea, integritatea și fiabilitatea datelor de intrare.

Articolul 3

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2022.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 mai 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 171, 29.6.2016, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

(3)  Regulamentul (UE) 2019/2175 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), a Regulamentului (UE) nr. 1094/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale), a Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) 2016/1011 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și a Regulamentului (UE) 2015/847 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri (JO L 334, 27.12.2019, p. 1).