29.7.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 270/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/1235 AL COMISIEI

din 12 mai 2021

de completare a Regulamentului (UE) 2019/787 al Parlamentului European și al Consiliului cu norme privind cererile de înregistrare a indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, modificarea caietelor de sarcini ale produselor, anularea înregistrării și registrul

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2019/787 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea și etichetarea altor produse alimentare, protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, utilizarea alcoolului etilic și a distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice, și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 (1), în special articolul 33 alineatele (1) și (2) și articolul 41,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2019/787 a abrogat și a înlocuit Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (2). Capitolul III din Regulamentul (UE) 2019/787 stabilește norme privind indicațiile geografice din sectorul băuturilor spirtoase și împuternicește Comisia să adopte acte delegate și acte de punere în aplicare în acest sens. Pentru a se asigura buna funcționare a pieței băuturilor spirtoase în contextul noului cadru juridic și, în special, pentru a se simplifica și raționaliza funcționarea sistemului de indicații geografice privind băuturile spirtoase, trebuie adoptate anumite norme prin intermediul unor astfel de acte. În special, prezentul regulament și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1236 al Comisiei (3) trebuie să înlocuiască o parte din dispozițiile Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 716/2013 al Comisiei (4), care, prin urmare, trebuie abrogate.

(2)

Pentru a facilita examinarea de către Comisie și pentru a furniza informații complete părților în cauză în cadrul procedurii de opoziție, în cazul în care caietul de sarcini al produsului include cerințe specifice privind ambalarea, documentul unic inclus în cererea de înregistrare a unei indicații geografice trebuie să conțină un rezumat al justificării care să demonstreze de ce ambalarea trebuie să aibă loc în aria geografică delimitată pentru a proteja calitatea, pentru a asigura originea sau pentru a asigura controlul băuturii spirtoase.

(3)

Din motive de coerență a procedurii și pentru a facilita examinarea de către Comisie, un stat membru trebuie să garanteze că documentul unic este un rezumat fidel al caietului de sarcini al produsului pe care Comisia se poate baza atunci când evaluează cererea și pe care alte state membre și părți interesate se pot baza pentru a asigura aplicarea indicației geografice. Din aceleași motive, trimiterea la publicarea caietului de sarcini al produsului inclusă în dosarul de cerere transmis Comisiei de către statele membre trebuie să constea în trimiterea electronică la caietul de sarcini al produsului astfel cum a fost publicat în conformitate cu sistemul administrativ al statului membru respectiv.

(4)

Este necesar să se stabilească informațiile care trebuie prezentate pentru ca o cerere de protecție, de aprobare a unei modificări la nivelul Uniunii sau de anulare să fie considerată admisibilă, pentru a se facilita gestionarea unor astfel de cereri și pentru a se accelera examinarea lor.

(5)

În scopul depășirii unor dificultăți temporare și pentru a se asigura faptul că toți producătorii respectă caietul de sarcini al produsului pe termen lung, statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a acorda producătorilor perioade de tranziție de până la 10 ani pentru a se adapta la modificările aduse anumitor norme din caietul de sarcini al produsului.

(6)

Comisia este responsabilă pentru aprobarea modificărilor la nivelul Uniunii ale caietului de sarcini al produsului, în timp ce modificările standard sunt aprobate de statele membre sau de persoana sau organismul responsabil(ă) dintr-o țară terță. Pentru ca procedura să fie eficientă, atunci când o cerere de aprobare a unei modificări la nivelul Uniunii conține și modificări standard, trebuie să se considere că modificările standard nu există și nu sunt aprobate în contextul modificării la nivelul Uniunii.

(7)

Trebuie stabilită procedura de aprobare a modificărilor standard și a modificărilor temporare, pentru ca statele membre să poată efectua o evaluare adecvată a cererilor și să se poată garanta o abordare consecventă la nivelul tuturor statelor membre. Acuratețea și exhaustivitatea evaluării efectuate de statele membre trebuie să fie echivalente cu acuratețea și exhaustivitatea necesare pentru procesul de evaluare din cadrul procedurii care trebuie urmate în cazul cererilor de înregistrare a unei indicații geografice.

(8)

Este necesar să se instituie norme pentru a stabili coordonarea dintre procedurile de modificare a caietului de sarcini al unui produs în cazurile în care cereri privind o modificare la nivelul Uniunii și o modificare standard sunt pendinte în același timp la Comisie și, respectiv, la autoritatea competentă a statului membru. Întrucât ambele cereri modifică același caiet de sarcini al unui produs, urmând două proceduri paralele diferite cu calendare diferite, trebuie instituite norme pentru a se evita inconsecvențele.

(9)

Normele privind procedura de anulare a înregistrării unei indicații geografice trebuie completate pentru a clarifica faptul că statele membre se numără printre persoanele juridice care pot avea un interes legitim în depunerea unei cereri de anulare în temeiul articolului 32 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) 2019/787 și pentru a include trimiterile exacte la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în care se face publicarea.

(10)

Pentru a se asigura transparența și uniformitatea la nivelul tuturor statelor membre, este necesar să se instituie registrul electronic al indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase menționat la articolul 33 din Regulamentul (UE) 2019/787 („registrul”) și să se adopte norme suplimentare privind conținutul și formatul registrului. În special, deoarece documentele disponibile și cele care trebuie să fie puse la dispoziție pentru fiecare denumire înregistrată diferă în funcție de temeiul juridic în baza căruia au fost protejate inițial denumirile, cerințele pentru documentele respective trebuie adaptate în consecință. Pentru a se permite stabilirea datelor de prioritate în legătură cu alte drepturi de proprietate intelectuală, registrul trebuie să indice data unei cereri de înregistrare, precum și data și trimiterea la publicarea instrumentului de protecție a indicației geografice. Registrul trebuie să fie o bază de date electronică gestionată în cadrul sistemelor digitale puse la dispoziție de Comisie și trebuie să fie accesibil publicului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

Dispoziție introductivă

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește norme care completează Regulamentul (UE) 2019/787 în ceea ce privește indicațiile geografice ale băuturilor spirtoase, în special privind:

(a)

cererile de înregistrare;

(b)

modificările aduse caietului de sarcini al produsului;

(c)

anularea înregistrării;

(d)

registrul indicațiilor geografice.

CAPITOLUL II

Dispoziții specifice

SECȚIUNEA 1

CEREREA DE ÎNREGISTRARE

Articolul 2

[Competențe delegate – articolul 41 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2019/787] Cerințe suplimentare privind documentul unic

În cazul în care documentul unic menționat la articolul 23 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2019/787 include cerințe specifice privind ambalarea, trebuie de asemenea inclus un rezumat al justificării menționate la articolul 22 alineatul (1) al doilea paragraf din regulamentul respectiv.

Articolul 3

[Competențe delegate – articolul 41 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2019/787] Dosarul de cerere depus de un stat membru

Atunci când depune la Comisie un dosar de cerere în conformitate cu articolul 24 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2019/787, statul membru în cauză trebuie să certifice faptul că documentul unic menționat la articolul 23 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) 2019/787 este un rezumat fidel al caietului de sarcini al produsului. Statul membru este responsabil pentru orice divergență semnificativă între documentul unic și caietul de sarcini al produsului. Dosarul de cerere trebuie să includă trimiterea electronică la publicarea caietului de sarcini al produsului.

Articolul 4

[Competențe delegate – articolul 41 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2019/787] Admisibilitatea cererii

(1)   O cerere de înregistrare este considerată admisibilă dacă a fost depusă în conformitate cu articolul 24 din Regulamentul (UE) 2019/787 și comunicată Comisiei în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) [2021/1236, inclusiv documentul unic întocmit în conformitate cu articolul 3 din regulamentul de punere în aplicare respectiv, și dacă este completă.

O cerere de înregistrare este considerată completă atunci când respectă articolele 22 și 23 din Regulamentul (UE) 2019/787 și articolele 2 și 3 din prezentul regulament.

(2)   În cazul în care consideră că o cerere este inadmisibilă, Comisia informează autoritățile statului membru sau țării terțe în cauză sau solicitantul stabilit într-o țară terță, după caz, cu privire la motivele inadmisibilității.

Articolul 5

[Competențe delegate – articolul 41 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2019/787] Perioada de tranziție națională

(1)   În scopul depășirii unor dificultăți temporare, cu obiectivul pe termen lung de a se asigura faptul că toți producătorii din aria în cauză respectă caietul de sarcini al produsului, un stat membru poate acorda o perioadă de tranziție, cu condiția ca operatorii respectivi să fi comercializat în mod legal și continuu băutura spirtoasă în cauză, utilizând denumirile respective, timp de cel puțin cinci ani înainte de depunerea cererii la autoritățile statului membru și cu condiția ca aceste dificultăți temporare să fi fost aduse în discuție în cadrul procedurii de opoziție la nivel național menționate la articolul 24 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2019/787.

Perioada de tranziție începe de la data la care dosarul de cerere este prezentat Comisiei și este cât mai scurtă posibil. Perioada de tranziție nu poate depăși 10 ani.

(2)   Alineatul (1) se aplică mutatis mutandis unei indicații geografice care se referă la o arie geografică situată într-o țară terță, cu excepția procedurii de opoziție la nivel național.

(3)   Perioada de tranziție menționată la alineatul (1) trebuie indicată în dosarul de cerere depus la Comisie în conformitate cu articolul 24 alineatul (7) sau (8) din Regulamentul (UE) 2019/787.

SECȚIUNEA 2

MODIFICAREA CAIETULUI DE SARCINI AL PRODUSULUI

Articolul 6

[Competențe delegate – articolul 41 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2019/787] Cererile de modificări la nivelul Uniunii ale caietului de sarcini al unui produs

În sensul articolului 31 din Regulamentul (UE) 2019/787, o cerere de aprobare a unei modificări la nivelul Uniunii a caietului de sarcini al unui produs trebuie să conțină numai modificări la nivelul Uniunii. Dacă o cerere de aprobare a unei modificări la nivelul Uniunii conține, de asemenea, modificări standard sau temporare, procedura pentru modificări la nivelul Uniunii se aplică doar modificării la nivelul Uniunii. Modificările standard sau temporare incluse în cerere sunt considerate a nu fi fost prezentate.

Articolul 7

[Competențe delegate – articolul 41 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2019/787] Admisibilitatea cererilor de aprobare a modificărilor la nivelul Uniunii

(1)   Cererile de aprobare a unei modificări la nivelul Uniunii a caietului de sarcini al unui produs sunt considerate admisibile dacă au fost depuse în conformitate cu articolul 31 din Regulamentul (UE) 2019/787 și comunicate Comisiei în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1236 și dacă sunt conforme cu articolul 7 din regulamentul de punere în aplicare respectiv.

Aprobarea de către Comisie a unei cereri de aprobare a unei modificări la nivelul Uniunii a caietului de sarcini al unui produs vizează doar modificările la nivelul Uniunii care figurează în cererea respectivă.

(2)   În cazul în care consideră că o cerere este inadmisibilă, Comisia informează autoritățile statului membru sau țării terțe în cauză sau solicitantul stabilit într-o țară terță, după caz, cu privire la motivele inadmisibilității.

Articolul 8

[Competențe delegate – articolul 41 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2019/787] Modificări standard aduse caietului de sarcini al unui produs

(1)   În sensul articolului 31 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2019/787, cererile de aprobare a unei modificări standard a caietul de sarcini al unui produs se depun la autoritățile statului membru pe al cărui teritoriu este situată aria geografică a produsului în cauză. Solicitanții trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la articolul 24 alineatul (1), (2) sau (3) din Regulamentul (UE) 2019/787. Dacă cererea de aprobare a unei modificări standard a caietului de sarcini al unui produs nu provine de la solicitantul care a depus cererea de protecție a denumirii sau a denumirilor la care se referă caietul de sarcini al produsului, statul membru trebuie să ofere solicitantului respectiv posibilitatea de a formula observații cu privire la cerere, dacă respectivul solicitant există în continuare.

Cererea de aprobare a unei modificări standard trebuie să includă o descriere a modificărilor standard și să demonstreze că modificările propuse se califică drept modificări standard în conformitate cu articolul 31 din Regulamentul (UE) 2019/787. Trebuie adăugat un rezumat al motivelor pentru care sunt necesare modificările.

(2)   În cazul în care consideră că sunt îndeplinite cerințele Regulamentului (UE) 2019/787 și dispozițiile adoptate în temeiul acestui regulament, statul membru poate aproba modificarea standard. Decizia de aprobare trebuie să includă caietul de sarcini al produsului, astfel cum a fost modificat și consolidat, și, dacă este cazul, documentul unic consolidat, astfel cum a fost modificat.

Decizia de aprobare trebuie făcută publică. Modificarea standard aprobată devine aplicabilă în statul membru în cauză de la data la care decizia de aprobare a fost făcută publică. Statul membru comunică Comisiei modificările standard aprobate în termen de cel mult o lună de la data la care a fost făcută publică decizia națională de aprobare. Statul membru comunică Comisiei, fără întârzieri nejustificate, toate hotărârile naționale definitive și fără drept de apel care anulează o decizie de aprobare a unei modificări standard.

(3)   Deciziile de aprobare a modificărilor standard privind băuturile spirtoase originare din țări terțe sunt comunicate Comisiei de către un grup solicitant care are un interes legitim, fie direct Comisiei, fie prin intermediul autorităților țării terțe în cauză, în termen de cel mult o lună de la data la care decizia relevantă a fost făcută publică.

(4)   Comunicarea către Comisie a unei modificări standard aprobate se consideră a fi făcută corespunzător atunci când este în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) [2021/1236.

(5)   În cazul în care modificarea standard implică o modificare a documentului unic, Comisia publică descrierea modificării standard respective și documentul unic modificat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, în termen de trei luni de la data la care a primit comunicarea respectivei modificări standard.

În cazul în care modificarea standard nu implică o modificare a documentului unic, Comisia face publică descrierea modificării standard, prin intermediul sistemelor digitale menționate la articolul 13 alineatul (1) primul paragraf litera (a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1236, în termen de trei luni de la data la care a primit comunicarea respectivei modificări standard.

Expeditorul unei comunicări privind o modificare standard rămâne responsabil pentru conținutul acesteia.

(6)   Modificările standard se aplică pe teritoriul Uniunii de la data la care au fost publicate în temeiul alineatului (5) primul paragraf sau făcute publice în temeiul alineatului (5) al doilea paragraf.

(7)   Dacă aria geografică cuprinde mai mult de un stat membru, statele membre în cauză aplică procedura pentru modificările standard separat pentru partea ariei care se află pe teritoriul lor. Modificarea standard se aplică pe teritoriul statelor membre în cauză numai după intrarea în vigoare a ultimei decizii naționale de aprobare. Ultimul stat membru care aprobă modificarea standard trebuie să transmită Comisiei comunicarea relevantă în termen de cel mult o lună de la data la care a fost făcută publică decizia sa de aprobare.

Dacă unul sau mai multe dintre statele membre în cauză nu adoptă decizia națională de aprobare menționată la primul paragraf, oricare dintre statele membre în cauză poate transmite cererea respectivă în cadrul procedurii de modificare la nivelul Uniunii.

(8)   Alineatul (7) se aplică mutatis mutandis în cazul în care o parte a ariei geografice în cauză este situată pe teritoriul unei țări terțe.

Articolul 9

[Competențe delegate – articolul 41 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2019/787] Relația dintre modificările la nivelul Uniunii și modificările standard

(1)   În cazul în care o modificare standard care implică o modificare a documentului unic este aprobată în timp ce o cerere de aprobare a unei modificări la nivelul Uniunii este pendinte, statul membru în cauză trebuie să actualizeze în consecință documentul unic inclus în cererea de aprobare a unei modificări la nivelul Uniunii. Dacă modificarea pendinte la nivelul Uniunii a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, pentru procedura de opoziție, versiunea actualizată a documentului unic se publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, ca anexă la Regulamentul de punere în aplicare de aprobare a modificării la nivelul Uniunii.

(2)   În cazul în care versiunea modificată a documentului unic inclusă într-o cerere de modificare standard aprobată la nivel național nu ține seama de cele mai recente modificări la nivelul Uniunii care au fost aprobate, modificarea standard respectivă nu se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Statul membru care a aprobat modificarea standard respectivă trebuie să transmită Comisiei versiunea consolidată a documentului unic, astfel cum a fost modificat atât în urma modificării la nivelul Uniunii, cât și în urma modificării standard, pentru a fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 10

[Competențe delegate – articolul 41 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2019/787] Modificări temporare aduse caietului de sarcini al unui produs

(1)   Modificările temporare ale caietului de sarcini al unui produs se aprobă și se fac publice de către statul membru pe teritoriul căruia este situată aria geografică a produsului în cauză. Modificările temporare trebuie comunicate Comisiei împreună cu motivele care stau la baza lor, cel târziu la o lună de la data la care a fost făcută publică decizia națională de aprobare. O modificare temporară devine aplicabilă în statul membru în cauză de la data la care decizia de aprobare a modificării a fost făcută publică.

(2)   Dacă aria geografică include mai mult de un stat membru, procedura de modificare temporară se aplică separat în statele membre în cauză pentru partea ariei care se află pe teritoriul lor.

(3)   Modificările temporare privind băuturile spirtoase originare din țări terțe sunt comunicate Comisiei, împreună cu motivele care stau la baza lor, de un grup solicitant care are un interes legitim, fie direct, fie prin intermediul autorităților țării terțe în cauză, în termen de cel mult o lună de la aprobarea lor.

(4)   Comunicarea către Comisie a unei modificări temporare aprobate se consideră a fi făcută corespunzător atunci când este în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1236.

(5)   Comisia face publică comunicarea modificării temporare prin intermediul sistemelor digitale menționate la articolul 13 alineatul (1) primul paragraf litera (a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1236 în termen de trei luni de la data la care a primit comunicarea respectivei modificări temporare. O modificare temporară se aplică pe teritoriul Uniunii de la data la care a fost făcută publică de către Comisie.

Expeditorul unei comunicări privind o modificare temporară rămâne responsabil pentru conținutul acesteia.

SECȚIUNEA 3

ANULAREA UNEI INDICAȚII GEOGRAFICE

Articolul 11

[Competențe delegate – articolul 41 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2019/787] Procedura de anulare

(1)   În sensul articolului 32 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) 2019/787, o cerere de anulare a înregistrării unei indicații geografice poate fi depusă de statele membre din proprie inițiativă.

(2)   Comisia publică cererile de anulare depuse în temeiul articolului 32 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) 2019/787 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C.

Articolul 12

[Competențe delegate – articolul 41 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2019/787] Admisibilitatea cererilor de anulare

(1)   În sensul articolului 32 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2019/787, o cerere de anulare este considerată admisibilă dacă:

(a)

îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 10 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1236, precum și

(b)

în cazul cererilor în temeiul articolului 32 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/787, se bazează pe motivele menționate la primul paragraf al dispoziției respective.

(2)   În cazul în care consideră că o cerere de anulare este inadmisibilă, Comisia informează autoritățile statului membru sau ale țării terțe în cauză sau persoana fizică sau juridică ce a depus cererea, după caz, cu privire la motivele inadmisibilității.

(3)   Declarațiile de opoziție motivate în ceea ce privește anularea sunt admisibile numai în cazul în care indică utilizarea comercială a denumirii înregistrate de către persoana interesată.

SECȚIUNEA 4

REGISTRUL

Articolul 13

[Competențe delegate – articolul 33 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2019/787] Registrul

(1)   Se instituie registrul electronic al indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase menționat la articolul 33 din Regulamentul (UE) 2019/787 („registrul”). Acesta se bazează pe sisteme digitale gestionate de Comisie și accesibile publicului.

(2)   La intrarea în vigoare a unui instrument juridic care conferă protecție denumirii unei indicații geografice, Comisia înregistrează în registru următoarele date:

(a)

denumirea sau denumirile care urmează să fie protejate ca indicație geografică, inclusiv transcrierile sau transliterările lor în caractere latine, dacă este cazul. Denumirile multiple, transcrierile și transliterările se înregistrează ca denumiri alternative, separate printr-un spațiu, o linie oblică și un al doilea spațiu;

(b)

categoria băuturii spirtoase;

(c)

numărul dosarului;

(d)

tipul de „indicație geografică”;

(e)

numele țării sau al țărilor de origine;

(f)

data cererii și trimiterea la instrumentul juridic care protejează denumirea:

(i)

în cazul indicațiilor geografice înregistrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/787 sau cu Regulamentul (CE) nr. 110/2008, cu excepția indicațiilor geografice recunoscute menționate la articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 110/2008, data cererii și trimiterea electronică la instrumentele de protecție a denumirii la nivelul Uniunii;

(ii)

în cazul indicațiilor geografice recunoscute menționate la articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 110/2008, data publicării instrumentului de protecție inițială a indicației geografice la nivelul Uniunii și trimiterea electronică la instrumentul respectiv;

(g)

trimiterea sau trimiterile electronice la instrumentul sau instrumentele juridice privind indicația geografică ulterioare instrumentelor juridice menționate la litera (f);

(h)

trimiterile la documentul unic, la specificațiile de bază din dosarul tehnic, la caietul de sarcini al produsului sau la dosarul tehnic, dacă sunt disponibile, după cum urmează:

(i)

pentru indicațiile geografice înregistrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/787, trimiterea electronică la documentul unic, inclusiv trimiterea electronică la caietul de sarcini al produsului. În cazul în care aria geografică este situată pe teritoriul unei țări terțe, trimiterea electronică la documentul unic, inclusiv trimiterea la publicarea caietului de sarcini al produsului;

(ii)

pentru indicațiile geografice înregistrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 110/2008, trimiterea electronică la specificațiile de bază din dosarul tehnic;

(iii)

pentru indicațiile geografice recunoscute menționate la articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 110/2008, dosarul tehnic.

(3)   Dacă aprobă o modificare la nivelul Uniunii a caietului de sarcini al unui produs sau primește o comunicare privind o modificare standard aprobată a caietului de sarcini al unui produs care implică o modificare a informațiilor înregistrate în registru, Comisia înregistrează noile date, cu efect de la data de aplicare a modificării în Uniune. Datele referitoare la modificările temporare trebuie de asemenea înregistrate.

(4)   În cazul în care înregistrarea unei indicații geografice a fost anulată, Comisia elimină denumirea din registru de la data la care intră în vigoare actul de punere în aplicare relevant în temeiul articolului 32 din Regulamentul (UE) 2019/787 și păstrează o evidență a anulării.

(5)   Indicațiile geografice protejate prin regulamentele de punere în aplicare adoptate între 8 iunie 2019 și data aplicării prezentului regulament se înregistrează în registru.

(6)   Comisia păstrează documentația referitoare la înregistrarea unei indicații geografice în format digital sau pe hârtie pe perioada de valabilitate a indicației geografice și, în cazul anulării, timp de 10 ani după aceea.

CAPITOLUL III

Dispoziții finale

Articolul 14

Abrogare

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 716/2013 se abrogă.

Articolul 15

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 mai 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 130, 17.5.2019, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului (JO L 39, 13.2.2008, p. 16).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1236 al Comisiei din 12 mai 2021 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2019/787 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cererile de înregistrare a indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, procedura de opoziție, modificarea caietelor de sarcini ale produselor, anularea înregistrării, utilizarea simbolului și controlul (a se vedea pagina 10 din prezentul Jurnal Oficial).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 716/2013 al Comisiei din 25 iulie 2013 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase (JO L 201, 26.7.2013, p. 21).