30.7.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 273/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/1228 AL COMISIEI

din 16 iulie 2021

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/799 în ceea ce privește cerințele pentru construirea, testarea, instalarea, operarea și repararea tahografelor inteligente și a componentelor acestora

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier (1), în special articolul 11,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 165/2014 a introdus tahografe inteligente, care includ o legătură la echipamentul sistemului global de navigație prin satelit (GNSS), un echipament de comunicare în scopul detectării timpurii la distanță și o interfață cu sistemele de transport inteligente.

(2)

Cerințele tehnice pentru construirea, testarea, instalarea, operarea și repararea tahografelor și a componentelor acestora sunt prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/799 al Comisiei (2).

(3)

Regulamentul (UE) nr. 165/2014 și Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (3) au fost modificate prin Regulamentul (UE) 2020/1054 al Parlamentului European și al Consiliului (4). Regulamentul (UE) 2020/1054 prevede introducerea unor caracteristici suplimentare la tahograful inteligent. În consecință, trebuie să fie definită o nouă versiune a tahografului inteligent prin modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/799.

(4)

În conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, poziția vehiculului trebuie înregistrată automat de fiecare dată când vehiculul trece frontiera unui stat membru și de fiecare dată când vehiculul desfășoară activități de încărcare sau descărcare.

(5)

Interfața cu sistemele de transport inteligente, care este opțională în versiunea tahografului inteligent implementată începând cu 15 iunie 2019, trebuie să fie obligatorie pentru noua versiune a tahografului inteligent.

(6)

Noua versiune a tahografului inteligent trebuie să fie pregătită pentru autentificarea semnalului prin satelit Galileo de îndată ce sistemul Galileo devine operațional.

(7)

Pentru a evita înlocuirea fizică a aparaturii de înregistrare ori de câte ori se adoptă o modificare a specificațiilor tehnice ale tahografului, este necesar să se asigure că viitoarele funcționalități ale tahografului pot fi puse în aplicare și îmbunătățite prin actualizări ale software-ului.

(8)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/799 permite instalarea unui adaptor între senzorul de mișcare și tahograf pentru vehicule care, deși au o greutate mai mică de 3,5 tone, pot depăși ocazional pragul respectiv, de exemplu atunci când tractează o remorcă. În urma modificării Regulamentului (CE) nr. 561/2006, obligația de a echipa vehiculele cu tahograf a fost extinsă la vehiculele de peste 2,5 tone. Echiparea obligatorie cu tahograf inteligent a vehiculelor comerciale ușoare face necesară creșterea nivelului de securitate asigurat de adaptor prin instalarea unui senzor intern în interiorul tahografului, care să fie independent de semnalul senzorului de mișcare.

(9)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 42 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa IC la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/799 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 21 august 2023.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 iulie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 60, 28.2.2014, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/799 al Comisiei din 18 martie 2016 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cerințelor pentru construirea, testarea, instalarea, operarea și repararea tahografelor și a componentelor acestora (JO L 139, 26.5.2016, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului (JO L 102, 11.4.2006, p. 1).

(4)  Regulamentul (UE) 2020/1054 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la duratele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor (JO L 249, 31.7.2020, p. 1).


ANEXĂ

Anexa IC la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/799 se modifică după cum urmează:

1.

Cuprinsul se modifică după cum urmează:

(a)

se introduce următorul punct 3.6.4:

„3.6.4.

Înregistrarea operațiunii de încărcare/descărcare”;

(b)

se introduce următorul punct 3.9.18:

„3.9.18

Evenimentul «Anomalie GNSS»”;

(c)

se introduc următoarele puncte 3.12.17, 3.12.18 și 3.12.19:

„3.12.17

Treceri ale frontierei

3.12.18

Operațiuni de încărcare/descărcare

3.12.19

Hartă digitală”;

(d)

punctul 3.20 se înlocuiește cu următorul text:

„3.20

Schimburi de date cu dispozitive externe suplimentare”;

(e)

se introduc următoarele puncte 3.27 și 3.28:

„3.27

Monitorizarea trecerilor frontierei

3.28

Actualizarea software-ului”;

(f)

se introduce următorul punct 4.5.3.2.1.1:

„4.5.3.2.1.1

Identificarea suplimentară a aplicației (neaccesată de versiunea 1 a unităților montate pe vehicule de a doua generație)”;

(g)

se introduc următoarele puncte 4.5.3.2.17-4.5.3.2.22:

„4.5.3.2.17

Statutul de autentificare pentru pozițiile legate de locurile în care încep și/sau se încheie zilele de lucru (neaccesat de versiunea 1 a unităților montate pe vehicule de a doua generație)

4.5.3.2.18

Statutul de autentificare pentru pozițiile unde se atinge timpul de conducere acumulat de trei ore (neaccesat de versiunea 1 a unităților montate pe vehicule de a doua generație)

4.5.3.2.19

Treceri ale frontierei (neaccesate de versiunea 1 a unităților montate pe vehicule de a doua generație)

4.5.3.2.20

Operațiuni de încărcare/descărcare (neaccesate de versiunea 1 a unităților montate pe vehicule de a doua generație)

4.5.3.2.21

Introducerea tipului de încărcătură (neaccesată de versiunea 1 a unităților montate pe vehicule de a doua generație)

4.5.3.2.22

Configurații ale VU (neaccesate de versiunea 1 a unităților montate pe vehicule de a doua generație)”;

(h)

se introduce următorul punct 4.5.4.2.1.1:

„4.5.4.2.1.1

Identificarea suplimentară a aplicației (neaccesată de versiunea 1 a unităților montate pe vehicule de a doua generație)”;

(i)

se introduc următoarele puncte 4.5.4.2.16-4.5.4.2.22:

„4.5.4.2.16

Statutul de autentificare pentru pozițiile legate de locurile în care încep și/sau se încheie zilele de lucru (neaccesat de versiunea 1 a unităților montate pe vehicule de a doua generație)

4.5.4.2.17

Statutul de autentificare pentru pozițiile unde se atinge timpul de conducere acumulat de trei ore (neaccesat de versiunea 1 a unităților montate pe vehicule de a doua generație)

4.5.4.2.18

Treceri ale frontierei (neaccesate de versiunea 1 a unităților montate pe vehicule de a doua generație)

4.5.4.2.19

Operațiuni de încărcare/descărcare (neaccesate de versiunea 1 a unităților montate pe vehicule de a doua generație)

4.5.4.2.20

Introducerea tipului de încărcătură (neaccesată de versiunea 1 a unităților montate pe vehicule de a doua generație)

4.5.4.2.21

Date suplimentare de etalonare (neaccesate de versiunea 1 a unităților montate pe vehicule de a doua generație)

4.5.4.2.22

Configurații ale VU (neaccesate de versiunea 1 a unităților montate pe vehicule de a doua generație)”;

(j)

următorul punct 4.5.5.2.1.1 se introduce după punctul 4.5.5.2.1:

„4.5.5.2.1.1

Identificarea suplimentară a aplicației (neaccesată de versiunea 1 a unităților montate pe vehicule de a doua generație)”;

(k)

se introduce următorul punct 4.5.5.2.6:

„4.5.5.2.6

Configurații ale VU (neaccesate de versiunea 1 a unităților montate pe vehicule de a doua generație)”;

(l)

următorul punct 4.5.6.2.1.1 se introduce după punctul 4.5.6.2.1:

„4.5.6.2.1.1

Identificarea suplimentară a aplicației (neaccesată de versiunea 1 a unităților montate pe vehicule de a doua generație)”;

(m)

se introduce următorul punct 4.5.6.2.6:

„4.5.6.2.6

Configurații ale VU (neaccesate de versiunea 1 a unităților montate pe vehicule de a doua generație)”.

2.

Textul introductiv care precedă lista apendicelor se înlocuiește cu următorul text:

„INTRODUCERE

Prezenta anexă conține cerințe privind aparatura de înregistrare și cardurile de tahograf de a doua generație.

Din 15 iunie 2019, în vehiculele înmatriculate pentru prima dată în Uniune se instalează aparatură de înregistrare de a doua generație și se emit carduri de tahograf de a doua generație.

Pentru a pune în aplicare fără probleme sistemul tahografic de a doua generație, cardurile de tahograf de a doua generație au fost concepute pentru a fi utilizate și în unitățile montate pe vehicule de primă generație, construite în conformitate cu anexa IB la Regulamentul (CEE) nr. 3821/85.

În mod reciproc, cardurile de tahograf de primă generație pot fi utilizate în unități montate pe vehicule de a doua generație. Cu toate acestea, unitățile montate pe vehicule de a doua generație pot fi etalonate numai utilizând carduri de atelier de a doua generație.

Cerințele privind interoperabilitatea dintre sistemele tahografice de prima și a doua generație sunt specificate în prezenta anexă. În acest sens, apendicele 15 conține detalii suplimentare privind gestionarea coexistenței ambelor generații.

În plus, datorită implementării unor noi funcții, cum ar fi utilizarea autentificării mesajelor de navigație de la semnalul deschis al Galileo (Open Signal Navigation Messages Authentication – OSNMA), detectarea trecerilor frontierei, introducerea operațiunilor de încărcare și descărcare, precum și datorită necesității de a mări capacitatea cardului de conducător auto la 56 de zile de activități ale conducătorului auto, prezentul regulament introduce cerințele tehnice pentru a doua versiune a aparaturii de înregistrare și a cardurilor de tahograf de a doua generație.”

3.

Secțiunea 1 se modifică după cum urmează:

(a)

litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

„(f)

«etalonarea unui tahograf inteligent» înseamnă:

actualizarea sau confirmarea parametrilor vehiculului care urmează să fie stocați în memoria de date. Parametrii vehiculului includ identificarea vehiculului (VIN, VRN și statul membru de înmatriculare) și caracteristicile vehiculului [w, k, l, dimensiunea pneurilor, reglajele limitatorului de viteză (dacă este cazul), ora UTC din momentul respectiv, valoarea înregistrată de odometru în momentul respectiv, tipul de încărcătură implicit]; în cursul etalonării unei aparaturi de înregistrare, tipurile și identificatorii tuturor sigiliilor relevante de omologare de tip montate se stochează, de asemenea, în memoria de date;

orice actualizare sau confirmare exclusiv a orei UTC este considerată o reglare a orei și nu o etalonare, cu condiția ca aceasta să nu contravină cerinței 409 prevăzute la punctul 6.4;

pentru etalonarea unei aparaturi de înregistrare trebuie folosit un card de atelier;”;

(b)

litera (g) se înlocuiește cu următorul text:

„(g)

«numărul cardului» înseamnă:

un cod format din 16 caractere alfanumerice, care reprezintă numărul unic de identificare al unui card de tahograf într-un stat membru. Numărul cardului include o identificare, care constă într-o identificare a conducătorului auto sau într-o identificare a titularului cardului împreună cu un indice consecutiv al cardului, un indice de înlocuire a cardului și un indice de reînnoire a cardului;

prin urmare, un card poate fi identificat exclusiv pe baza codului statului membru emitent și a numărului cardului;”;

(c)

literele (i) și (j) se înlocuiesc cu următorul text:

„(i)

«indice de reînnoire a cardului» înseamnă:

al 16-lea caracter alfanumeric al numărului unui card, care crește de fiecare dată când se reînnoiește un card de tahograf corespunzător unei anumite identificări, de exemplu identificarea conducătorului auto sau identificarea titularului împreună cu indicele consecutiv;

(j)

«indice de înlocuire a cardului» înseamnă:

al 15-lea caracter alfanumeric al numărului unui card, care crește de fiecare dată când se înlocuiește un card de tahograf corespunzător unei anumite identificări, de exemplu identificarea conducătorului auto sau identificarea titularului împreună cu indicele consecutiv;”;

(d)

litera (ee) se înlocuiește cu următorul text:

„(ee)

«card nevalabil» înseamnă:

un card pentru care s-a detectat o anomalie sau a cărui autentificare a eșuat sau a cărui dată de început al valabilității nu a fost încă atinsă sau a cărui dată de expirare a fost depășită;

de asemenea, un card este considerat nevalabil de unitatea montată pe vehicul:

dacă a fost deja introdus în unitatea montată pe vehicul un card cu același stat membru emitent, aceeași identificare, de exemplu identificarea conducătorului auto sau identificarea titularului împreună cu indicele consecutiv și un indice de reînnoire mai mare; sau

dacă a fost deja introdus în unitatea montată pe vehicul un card cu același stat membru emitent, aceeași identificare, de exemplu identificarea conducătorului auto sau identificarea titularului împreună cu indicele consecutiv și cu indicele de reînnoire, dar cu un indice de înlocuire mai mare;”;

(e)

litera (ll) se înlocuiește cu următorul text:

„(ll)

«echipament de comunicare la distanță», «modul de comunicare la distanță» sau «echipament de detectare timpurie la distanță» înseamnă:

echipamentul din cadrul unității montate pe vehicul utilizat pentru efectuarea controalelor selective în trafic;”;

(f)

litera (nn) se înlocuiește cu următorul text:

„(nn)

«reînnoire a cardului» înseamnă:

emiterea unui nou card de tahograf la data expirării cardului existent sau dacă acesta nu funcționează corect și a fost returnat autorității emitente;”;

(g)

litera (pp) se înlocuiește cu următorul text:

„(pp)

«înlocuire a cardului» înseamnă:

emiterea unui nou card de tahograf care să înlocuiască un card existent care a fost declarat pierdut, furat sau care nu funcționează corespunzător și care nu a fost returnat autorității emitente;”;

(h)

litera (tt) se înlocuiește cu următorul text:

„(tt)

«reglarea orei» înseamnă:

reglarea orei curente; această reglare poate fi automată, utilizând ca referință ora furnizată de receptorul GNSS, sau poate fi realizată în modul etalonare;”;

(i)

la litera (yy), prima liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

instalat și utilizat numai pe vehiculele de tip M1 și N1, astfel cum sunt definite la articolul 4 din Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului (1),”;

(j)

litera (aaa) se înlocuiește cu următorul text:

„(aaa)

rezervat pentru o utilizare viitoare;”;

(k)

litera (ccc) se înlocuiește cu următorul text:

„(ccc)

«data introducerii» înseamnă:

data prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 165/2014 de la care vehiculele înmatriculate pentru prima dată trebuie să fie echipate cu un tahograf în conformitate cu prezentul regulament.”;

4.

punctul 2.1 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)

Unitatea montată pe vehicul trebuie să includă o interfață ITS, specificată în apendicele 13.

Aparatura de înregistrare poate fi conectată la alte echipamente prin intermediul unor interfețe suplimentare și/sau prin interfața ITS.”;

(b)

la alineatul (7), ultimul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Acest lucru se face în conformitate cu legislația aplicabilă a Uniunii privind protecția datelor și cu respectarea articolului 7 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014.”

5.

Punctul 2.2 se modifică după cum urmează:

(a)

a șasea liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

introducerea manuală a datelor de către conducătorul auto:

introducerea locurilor în care încep și/sau se încheie perioadele zilnice de muncă,

introducerea manuală a activităților conducătorului auto și consimțământul conducătorului auto pentru interfața ITS,

introducerea condițiilor specifice,

înregistrarea operațiunilor de încărcare/descărcare,”;

(b)

se adaugă următoarele liniuțe:

„—

monitorizarea trecerilor frontierei,

actualizarea software-ului.”

6.

Punctul 2.3 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (12), a cincea liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

funcția de descărcare nu este accesibilă în modul operațional, cu excepția:

(a)

cazurilor prevăzute la cerința 193,

(b)

descărcării de pe un card de conducător auto atunci când în VU nu este introdus niciun alt tip de card.”;

(b)

alineatul (13) se modifică după cum urmează:

(i)

a doua liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

în modul societate, datele privind conducătorul auto (cerințele 102, 105, 108, 133a și 133e) pot fi extrase numai pentru perioadele în care nu există nicio blocare sau în care nicio o altă societate (astfel cum este identificată pe baza primelor 13 caractere din numărul cardului de societate) nu a activat vreo blocare;”;

(ii)

a patra liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

datele cu caracter personal înregistrate și produse fie de tahograf, fie de cardurile de tahograf nu trebuie extrase prin interfața ITS a VU, cu excepția cazului în care este verificat consimțământul conducătorului auto la care se referă datele.”

7.

La punctul 2.4. alineatul (14), a patra liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

echipamentul GNSS extern (acest profil este necesar și aplicabil numai pentru varianta cu echipament GNSS extern).”;

8.

Punctul 3.1 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (16) se înlocuiește cu următorul text:

„(16)

La introducerea unui card (sau autentificarea la distanță a unui card), aparatura de înregistrare detectează dacă cardul este un card de tahograf valabil în conformitate cu definiția (ee) din secțiunea 1 și, dacă este valabil, identifică tipul de card și generația cardului.

Pentru a verifica dacă un card a fost deja introdus, aparatura de înregistrare utilizează datele cardului de tahograf stocate în memoria sa de date, astfel cum se prevede la cerința 133.”;

(b)

alineatul (20) se înlocuiește cu următorul text:

„(20)

Retragerea cardurilor de tahograf poate funcționa numai după oprirea vehiculului și după ce datele relevante au fost stocate pe carduri. Retragerea cardului necesită o intervenție concretă a utilizatorului.”

9.

Punctul 3.2 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatele (26) și (27) se înlocuiesc cu următorul text:

„(26)

Pentru detectarea manipulării datelor de la senzorul de mișcare, informațiile provenite de la senzorul de mișcare sunt coroborate cu informațiile privind deplasarea vehiculului derivate din receptorul GNSS și din altă sursă independentă (alte surse independente) de senzorul de mișcare. Cel puțin o altă sursă independentă de deplasare a vehiculului se află în interiorul VU, fără a fi necesară o interfață externă.

(27)

Această funcție măsoară poziția vehiculului pentru a permite înregistrarea:

pozițiilor în care conducătorul auto și/sau copilotul își încep(e) ziua de lucru;

pozițiilor în care timpul de conducere acumulat atinge un multiplu de trei ore;

pozițiilor în care vehiculul a trecut frontiera unei țări;

pozițiilor în care au fost efectuate operațiuni de încărcare/descărcare;

pozițiilor în care conducătorul auto și/sau copilotul își încheie ziua de lucru.”;

(b)

la punctul 3.2.1, se adaugă următoarea teză la alineatul (30):

„Toleranțele nu trebuie utilizate pentru a modifica în mod intenționat distanța măsurată.”;

(c)

la punctul 3.2.2, alineatul (33) se înlocuiește cu următorul text:

„(33)

Pentru a asigura o toleranță maximă de ±6 km/h pentru viteza afișată în timpul funcționării și luând în considerare:

o toleranță de ± 2 km/h pentru variațiile semnalului de intrare (variații provocate de pneuri, …);

o toleranță de ± 1 km/h la măsurătorile efectuate în timpul instalării sau al inspecțiilor periodice;

aparatura de înregistrare trebuie să măsoare viteza cu o toleranță de ± 1 km/h (la viteză constantă) dacă vitezele se încadrează între 20 și 180 km/h, iar coeficienții caracteristici ai vehiculului între 2 400 și 25 000 imp/km.

Notă: Datorită rezoluției stocării de date, se adaugă o toleranță suplimentară de ± 0,5 km/h la viteza stocată de aparatura de înregistrare.”;

(d)

la punctul 3.2.3, alineatul (37) se înlocuiește cu următorul text:

„(37)

Poziția absolută se măsoară în coordonate geografice de latitudine și longitudine, în grade și minute, cu o rezoluție de 1/10 de minut.”

10.

Punctul 3.3 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (41) se înlocuiește cu următorul text:

„(41)

Abaterea de timp nu trebuie să depășească ± 1 secundă pe zi, în condiții de temperatură în conformitate cu cerința 213, în absența oricărei reglări a orei.”;

(b)

se introduc alineate (41a), (41b) și (41c) cu următorul text:

„(41a)

Precizia orei, atunci când ora este ajustată de ateliere în conformitate cu cerința 212, trebuie să fie de 3 secunde sau mai bună.

(41b)

Unitatea montată pe vehicul include un contor de abatere care calculează abaterea maximă de timp de la ultima reglare a orei în conformitate cu punctul 3.23. Abaterea maximă de timp este definită de producătorul unității montate pe vehicul și nu trebuie să depășească 1 secundă pe zi, astfel cum se prevede în cerința 41.

(41c)

Contorul de abatere trebuie resetat la 1 secundă după fiecare reglare a orei aparaturii de înregistrare în conformitate cu punctul 3.23. Aceasta include:

reglajele automate ale orei,

reglajele orei efectuate în modul etalonare.”

11.

Punctul 3.6 se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 3.6.1 se modifică după cum urmează:

(i)

alineatele (57)-(59) se înlocuiesc cu următorul text:

„(57)

Locurile sunt definite ca țară și, în plus dacă este cazul, regiune.

(58)

La retragerea cardului de conducător auto (sau a cardului de atelier), aparatura de înregistrare afișează locul curent al vehiculului pe baza informațiilor GNSS și a hărții digitale stocate în conformitate cu punctul 3.12.19 și solicită deținătorului cardului să confirme sau să rectifice manual locul.

(59)

Locul introdus în conformitate cu cerința 58 se consideră a fi locul în care se încheie ziua de lucru. Acesta se înregistrează pe cardul de conducător auto (sau de atelier) relevant ca înregistrare temporară și, prin urmare, poate fi ulterior suprascris.

În următoarele condiții, înregistrarea temporară efectuată la ultima retragere a cardului este validată (și anume, nu se mai suprascrie):

înregistrarea unui loc unde începe ziua de lucru curentă în cursul înregistrării manuale conform cerinței (61);

următoarea înregistrare a unui loc unde începe ziua de lucru curentă dacă titularul cardului nu înregistrează niciun loc în care începe sau s-a încheiat ziua de lucru în cursul înregistrării manuale conform cerinței (61).

În următoarele condiții, înregistrarea temporară efectuată la ultima retragere a cardului este suprascrisă și noua valoare este validată:

următoarea înregistrare a unui loc unde se încheie ziua de lucru curentă dacă titularul cardului nu înregistrează niciun loc în care începe sau s-a încheiat ziua de lucru în cursul introducerii manuale conform cerinței (61).”;

(ii)

la alineatul (60) se adaugă următorul paragraf:

„Aparatura de înregistrare afișează locul curent al vehiculului pe baza informațiilor GNSS și a hărții (hărților) digitale stocate în conformitate cu punctul 3.12.19 și solicită conducătorului auto să confirme sau să rectifice manual locul.”;

(b)

la punctul 3.6.2, alineatul (61) se înlocuiește cu următorul text:

„(61)

Aparatura de înregistrare permite introducerea manuală a activităților numai în momentul introducerii cardului de conducător auto (sau de atelier). Introducerea manuală a activităților se efectuează utilizând valorile datei și orei locale corespunzătoare fusului orar (decalaj UTC) setat la momentul respectiv pentru unitatea montată pe vehicul.

La introducerea cardului de conducător auto sau de atelier, titularului cardului i se vor reaminti următoarele:

data și ora ultimei retrageri a cardului;

în mod opțional: decalajul orei locale setat la momentul respectiv pentru unitatea montată pe vehicul.

La prima introducere a unui card de conducător auto sau de atelier care nu este recunoscut, la momentul respectiv, de unitatea montată pe vehicul, titularul cardului este invitat să își exprime acordul privind extragerea datelor cu caracter personal din tahograf prin intermediul interfeței ITS. Pentru a verifica dacă un card a fost deja introdus, aparatura de înregistrare utilizează datele cardului de tahograf stocate în memoria sa de date, astfel cum se prevede la cerința 133.

Acordul conducătorului auto (respectiv al atelierului) poate fi activat sau dezactivat în orice moment prin comenzile din meniu, cu condiția să fie introdus cardul de conducător auto (respectiv de atelier).

Este posibil să se introducă activități, cu următoarele restricții:

tipul de activitate trebuie să fie MUNCĂ, DISPONIBILITATE sau PAUZĂ/ODIHNĂ;

ora de începere și de încheiere ale fiecărei activități trebuie să se situeze numai între momentul ultimei retrageri a cardului și cel al introducerii sale curente;

activitățile nu trebuie să se suprapună în timp.

Este posibil să se introducă manual date, dacă este necesar, la prima introducere a unui card de conducător auto (sau de atelier) care nu a mai fost utilizat.

Procedura de introducere manuală a activităților include toate etapele consecutive necesare pentru stabilirea tipului, a orei de începere și a orei de încheiere a fiecărei activități. Pentru oricare subdiviziune a perioadei de timp dintre ultima retragere a cardului și introducerea curentă a acestuia, titularul cardului are opțiunea de a nu declara nicio activitate.

În timpul introducerii manuale a datelor asociate introducerii cardului, titularul cardului are posibilitatea de a introduce, dacă este cazul:

locul unde s-a încheiat o zi de lucru anterioară, asociat orei relevante (suprascriind și validând astfel înregistrarea efectuată cu ocazia ultimei retrageri a cardului);

locul unde începe ziua de lucru curentă, asociat orei relevante (validând astfel o înregistrare temporară efectuată cu ocazia ultimei retrageri a cardului).

Pentru locul unde începe ziua de lucru curentă înregistrat la introducerea curentă a cardului, aparatura de înregistrare afișează locul curent al vehiculului pe baza informațiilor GNSS și a hărții (hărților) digitale stocate în conformitate cu punctul 3.12.19 și solicită conducătorului auto să confirme sau să rectifice manual locul.

Dacă titularul cardului nu înregistrează locul în care își începe sau își încheie ziua de lucru în cursul introducerii manuale a datelor asociate introducerii cardului, acest lucru se consideră drept o declarație a faptului că ziua sa de lucru nu s-a modificat de la ultima retragere a cardului. Următoarea înregistrare a unui loc în care se încheie o zi de lucru anterioară suprascrie apoi înregistrarea temporară efectuată cu ocazia ultimei retrageri a cardului.

Dacă se introduce un loc, acesta se înregistrează pe cardul de tahograf relevant.

Introducerea manuală a datelor se întrerupe dacă:

cardul este retras; sau

vehiculul este în mișcare, iar cardul se află în slotul pentru cardul de conducător auto.

Sunt permise întreruperi suplimentare, de exemplu o pauză după o anumită perioadă de inactivitate a utilizatorului. Dacă introducerea manuală a datelor este întreruptă, aparatura de înregistrare validează orice date complete privind locul și activitatea (care indică, fără ambiguitate, fie locul și timpul, fie tipul de activitate, ora de începere și ora încheiere) care au fost deja înregistrate.

Dacă, în cursul introducerii manuale a datelor pentru un card introdus anterior, se introduce un al doilea card de conducător auto sau de atelier, introducerea manuală a datelor pentru primul card poate fi finalizată înainte de a începe introducerea manuală a datelor pentru cel de al doilea card.

Titularul cardului are opțiunea de a introduce manual date conform următoarei proceduri minime:

Se introduc activitățile manual, în ordine cronologică, pentru intervalul dintre ultima retragere a cardului și introducerea curentă a acestuia.

Ora începerii primei activități se setează la ora retragerii cardului. Pentru fiecare înregistrare ulterioară, ora începerii este presetată să urmeze imediat orei de încheiere a înregistrării anterioare. Pentru fiecare activitate se selectează tipul activității și ora încheierii.

Procedura se încheie în momentul în care ora de încheiere a unei activități introduse manual este aceeași cu ora introducerii cardului.

Aparatura de înregistrare permite conducătorilor auto și atelierelor să încarce alternativ intrările manuale care trebuie introduse în timpul procedurii prin interfața ITS specificată în apendicele 13 și, opțional, prin alte interfețe.

Aparatura de înregistrare permite titularului cardului să modifice orice activitate introdusă manual, până în momentul validării prin selectarea unei comenzi specifice. Ulterior, orice astfel de modificări sunt interzise.”;

(c)

la punctul 3.6.3, alineatul (62) se înlocuiește cu următorul text:

„(62)

Aparatura de înregistrare permite conducătorului auto să introducă, în timp real, următoarele două condiții speciale:

„ÎN AFARA ZONEI DE APLICARE A REGLEMENTĂRILOR” (început, sfârșit),

„TRASEU PARCURS PE FERIBOT/ÎN TREN” (început, sfârșit).

O condiție de tip „TRASEU PARCURS PE FERIBOT/ÎN TREN” nu se produce dacă este deschisă o condiție de tip „ÎN AFARA ZONEI DE APLICARE A REGLEMENTĂRILOR”. În cazul în care este deschisă o condiție de tip „ÎN AFARA ZONEI DE APLICARE A REGLEMENTĂRILOR”, aparatura de înregistrare nu permite utilizatorilor să introducă un indicator de început al condiției de tip „TRASEU PARCURS PE FERIBOT/ÎN TREN”.

O condiție deschisă de tip „ÎN AFARA ZONEI DE APLICARE A REGLEMENTĂRILOR” trebuie să fie închisă în mod automat de către aparatura de înregistrare dacă este introdus sau retras un card de conducător auto.

O condiție deschisă de tip „ÎN AFARA ZONEI DE APLICARE A REGLEMENTĂRILOR” împiedică apariția următoarelor evenimente și avertismente:

conducere fără un card adecvat,

avertismente asociate timpului de conducere continuă.

Conducătorul auto trebuie să introducă indicatorul de început pentru „TRASEU PARCURS PE FERIBOT/ÎN TREN” imediat după selectarea opțiunii PAUZĂ/ODIHNĂ pe feribot sau în tren.

Aparatura de înregistrare trebuie să încheie o etapă deschisă de tip „TRASEU PARCURS PE FERIBOT/ÎN TREN” atunci când apare oricare dintre următoarele opțiuni:

conducătorul auto încheie manual etapa „TRASEU PARCURS PE FERIBOT/ÎN TREN”, la sosirea la destinație a feribotului/trenului, înainte de a părăsi feribotul/trenul,

se deschide o condiție de tipul „ÎN AFARA ZONEI DE APLICARE A REGLEMENTĂRILOR”,

conducătorul auto își retrage cardul,

activitatea conducătorului auto se calculează ca CONDUCERE în timpul unui minut calendaristic, în conformitate cu punctul 3.4.

În cazul în care se introduc mai multe condiții specifice de același tip într-un singur minut calendaristic, se înregistrează numai ultima condiție specifică.”;

(d)

se adaugă următorul punct 3.6.4:

„3.6.4.

Înregistrarea operațiunii de încărcare/descărcare

(62a)

Aparatura de înregistrare trebuie să permită conducătorului auto să introducă și să confirme, în timp real, informații care indică faptul că vehiculul se încarcă, se descarcă sau că se efectuează o operațiune de încărcare/descărcare simultană.

În cazul în care în decurs de un minut calendaristic se introduc mai multe operațiunii de încărcare/descărcare de același tip, se înregistrează numai ultima operațiune introdusă.

(62b)

Încărcarea, descărcarea sau operațiunile de încărcare/descărcare simultană se înregistrează ca evenimente separate.

(62c)

Informațiile privind încărcarea/descărcarea se introduc înainte ca vehiculul să părăsească locul în care se efectuează operațiunea de încărcare/descărcare.”

12.

Punctul 3.9 se modifică după cum urmează:

(a)

la punctul 3.9.12, alineatul (83) se înlocuiește cu următorul text:

„(83)

Acest eveniment este declanșat, în celelalte moduri decât modul etalonare, în cazul întreruperii fluxului normal de date dintre senzorul de mișcare și unitatea montată pe vehicul și/sau în cazul unor erori de integritate sau de autentificare a datelor survenite în timpul schimbului de date dintre senzorul de mișcare și unitatea montată pe vehicul. Acest eveniment este declanșat, de asemenea, în celelalte moduri decât modul etalonare, în cazul în care viteza calculată pornind de la impulsurile senzorului de mișcare crește de la 0 la peste 40 km/h în decurs de 1 secundă și apoi rămâne la peste 40 km/h timp de cel puțin 3 secunde.”;

(b)

la punctul 3.9.13, alineatul (84) se înlocuiește cu următorul text:

„(84)

Acest eveniment se declanșează, după cum se precizează in apendicele 12, în celelalte moduri decât modul etalonare, în cazul în care informațiile privind deplasarea calculate de senzorul de mișcare sunt contrazise de informațiile privind deplasarea calculate de receptorul GNSS intern sau de echipamentul GNSS extern sau de altă sursă independentă (alte surse independente) în conformitate cu cerința 26. Acest eveniment nu se declanșează în timpul unui traseu parcurs pe feribot/în tren.”;

(c)

la punctul 3.9.15, alineatul (86) se înlocuiește cu următorul text:

„(86)

Acest eveniment este declanșat, în celelalte moduri decât modul etalonare, atunci când VU detectează o diferență între ora calculată de funcția de măsurare a timpului a VU și ora care provine de la pozițiile autentificate transmise de receptorul GNSS sau de echipamentul GNSS extern. Se detectează o „diferență de oră” în cazul în care diferența depășește ± 3 secunde, corespunzătoare preciziei orei stabilite la cerința 41a, aceasta din urmă fiind majorată cu abaterea maximă de timp pe zi. Acest eveniment este înregistrat împreună cu valoarea indicată de ceasul intern al aparaturii de înregistrare. VU efectuează verificarea declanșării evenimentului «conflict oră» înainte ca VU să reajusteze automat ceasul intern al VU, în conformitate cu cerința 211.”;

(d)

la punctul 3.9.17, a opta liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

Anomalie a interfeței ITS.”;

(e)

se adaugă următorul punct:

„3.9.18

Evenimentul «Anomalie GNSS»

(88a)

Acest eveniment este declanșat, în celelalte moduri decât modul etalonare, atunci când receptorul GNSS detectează un atac sau când autentificarea mesajelor de navigație a eșuat, astfel cum se precizează în apendicele 12. După declanșarea unui eveniment de tip «Anomalie GNSS», VU nu va mai genera alte evenimente de tip «Anomalie GNSS» în următoarele 10 minute.”

13.

La punctul 3.10, ultimul rând din tabel se înlocuiește cu următorul text:

„Interfață ITS

Funcționare corespunzătoare”

 

14.

Punctul 3.12 se modifică după cum urmează:

(a)

primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În sensul prezentului punct,

«365 de zile» înseamnă 365 de zile calendaristice de activitate medie a conducătorilor auto într-un vehicul. Activitatea medie pe zi într-un vehicul implică cel puțin 6 conducători auto sau copiloți, 6 cicluri de introducere și retragere de carduri și 256 de schimbări de activitate. Prin urmare, „365 de zile” implică cel puțin 2 190 de conducători auto sau copiloți, 2 190 de cicluri de introducere și retragere de carduri și 93 440 de schimbări de activitate;

„- numărul mediu de înregistrări privind locul pe zi este definit ca cel puțin 6 înregistrări ale locului în care începe ziua de lucru și 6 înregistrări ale locului în care se încheie ziua de lucru, astfel încât «365 de zile» includ cel puțin 4 380 de înregistrări privind locul;

numărul mediu de poziții pe zi atunci când timpul de conducere acumulat atinge un multiplu de trei ore este definit ca fiind de cel puțin 6 poziții, astfel încât “365 de zile” includ cel puțin 2 190 de astfel de poziții;

numărul mediu de treceri ale frontierei pe zi este definit ca fiind de cel puțin 20 de treceri, astfel încât “365 de zile” includ cel puțin 7 300 de treceri ale frontierei;

numărul mediu de operațiuni de încărcare/descărcare pe zi este definit ca fiind de cel puțin 25 de operațiuni (indiferent de tip), astfel încât “365 zile” includ cel puțin 9 125 de operațiuni de încărcare/descărcare;

orele sunt înregistrate cu o rezoluție de un minut, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel;

valorile odometrului sunt înregistrate cu o rezoluție de un kilometru;

vitezele sunt înregistrate cu o rezoluție de 1 km/h;

pozițiile (latitudinile și longitudinile) sunt înregistrate în grade și minute, cu o rezoluție de 1/10 de minut, cu precizia și timpul de achiziție aferente GNSS și cu un indicator care indică dacă poziția a fost autentificată.”;

(b)

punctul 3.12.1.1 se modifică după cum urmează:

(i)

la alineatul (93) se adaugă următoarea liniuță:

„-

identificatorul versiunii hărții digitale (cerința 1 33l).”;

(ii)

alineatul (94) se înlocuiește cu următorul text:

„(94)

Datele de identificare a unității montate pe vehicul sunt înregistrate și stocate definitiv de producătorul unității montate pe vehicul, cu excepția datelor care pot fi modificate în cazul actualizării software-ului în conformitate cu prezentul regulament, precum și a capacității de a utiliza carduri de tahograf de primă generație.”;

(c)

la punctul 3.12.1.2, la alineatul (97), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(97)

Unitatea montată pe vehicul trebuie să poată înregistra și stoca în memoria sa de date următoarele date legate de cele mai recente 20 de asocieri reușite ale senzorilor de mișcare (dacă, în cursul unei zile calendaristice, au loc mai multe asocieri, se stochează numai prima și ultima asociere din ziua respectivă):”;

(d)

la punctul 3.12.1.3, la alineatul (100), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(100)

Unitatea montată pe vehicul trebuie să poată înregistra și stoca în memoria sa de date următoarele date legate de cele mai recente 20 de cuplări reușite ale echipamentelor GNSS externe (dacă, în cursul unei zile calendaristice, au loc mai multe cuplări, se stochează numai prima și ultima cuplare din ziua respectivă):”;

(e)

punctul 3.12.5 se modifică după cum urmează:

(i)

alineatul (110) se modifică după cum urmează:

(1)

prima liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„-

numărul cardului de conducător auto și/sau al cardului de copilot și statul membru emitent al cardului”;

(2)

se adaugă următoarea liniuță:

„-

un indicator care indică dacă poziția a fost autentificată.”;

(ii)

se introduce următorul alineat (110a):

„(110a)

Pentru locurile unde începe sau se încheie ziua de lucru înregistrate în timpul procedurii de introducere manuală la introducerea cardului în conformitate cu cerința 61, se stochează valoarea curentă a odometrului și poziția curentă a vehiculului.”;

(f)

la punctul 3.12.8, tabelul de la alineatul (117) se modifică după cum urmează:

(i)

al cincilea rând se înlocuiește cu următorul text:

„Încheierea incorectă a ultimei sesiuni a cardului

cele mai recente 10 evenimente.

data și ora introducerii cardului,

tipul, numărul, statul membru emitent și generația cardului (cardurilor),

datele privind ultima sesiune așa cum au fost citite de pe card:

data și ora introducerii cardului.”

(ii)

se adaugă rândul următor:

„Anomalie GNSS

evenimentele cu cea mai mare durată din fiecare dintre ultimele 10 zile în care s-au produs,

cele mai de durată 5 evenimente din ultimele 365 de zile.

data și ora începerii evenimentului,

data și ora încheierii evenimentului,

tipul și numărul cardului (cardurilor), statul membru emitent și generația oricărui card introdus la începutul și/sau la încheierea evenimentului,

numărul de evenimente similare din ziua respectivă.”

(g)

la punctul 3.12.10, următoarele liniuțe se adaugă la alineatul (120):

„-

numărul de serie al senzorului de mișcare, al echipamentului GNSS extern (dacă există) și al echipamentului extern de comunicare la distanță (dacă există);

-

tipul de încărcătură implicit asociat vehiculului (încărcătură de mărfuri sau pasageri);

-

țara în care s-a efectuat etalonarea și data/ora la care receptorul GNSS a furnizat poziția utilizată pentru a determina țara respectivă.”;

(h)

se adaugă următoarele puncte:

„3.12.17.   Treceri ale frontierei

(133a)

Aparatura de înregistrare înregistrează și stochează în memoria sa de date următoarele informații privind trecerile frontierei:

țara din care iese vehiculul;

țara în care intră vehiculul;

poziția unde vehiculul a trecut frontiera.

(133b)

Aparatura de înregistrare înregistrează și stochează în memoria sa de date, alături de țări și poziție, următoarele elemente:

numărul cardului de conducător auto și/sau al cardului de copilot și statul membru emitent al cardului;

generația cardului;

precizia GNSS, data și ora aferente;

un indicator care indică dacă poziția a fost autentificată;

valoarea indicată de odometrul vehiculului în momentul detectării trecerii frontierei.

(133c)

Memoria trebuie să poată stoca aceste date referitoare la trecerea frontierelor timp de cel puțin 365 de zile.

(133d)

La epuizarea capacității de stocare, datele noi înlocuiesc datele cele mai vechi.

3.12.18.   Operațiuni de încărcare/descărcare

(133e)

Aparatura de înregistrare înregistrează și stochează în memoria sa de date următoarele informații privind operațiunile de încărcare și descărcare ale vehiculului:

tipul de operațiune (încărcare, descărcare sau încărcare/descărcare simultană);

poziția unde a avut loc operațiunea de încărcare/descărcare.

(133f)

Atunci când poziția vehiculului nu este disponibilă de la receptorul GNSS în momentul operațiunii de încărcare/descărcare, aparatura de înregistrare utilizează cea mai recentă poziție disponibilă, precum și data și ora aferente.

(133g)

Aparatura de înregistrare înregistrează și stochează în memoria sa de date, alături de tipul operațiunii și de poziție, următoarele elemente:

numărul cardului de conducător auto și/sau al cardului de copilot și statul membru emitent al cardului;

generația cardului;

data și ora operațiunii de încărcare/descărcare;

precizia GNSS, data și ora aferente, dacă este cazul;

un indicator care indică dacă poziția a fost autentificată;

valoarea indicată de odometrul vehiculului.

(133h)

Memoria de date permite stocarea de operațiuni de încărcare/descărcare timp de cel puțin 365 de zile calendaristice.

(133i)

La epuizarea capacității de stocare, datele noi înlocuiesc datele cele mai vechi.

3.12.19.   Hartă digitală

(133j)

În scopul înregistrării poziției vehiculului la trecerea frontierei unei țări, aparatura de înregistrare stochează în memoria sa de date o hartă digitală.

(133k)

Hărțile digitale permise pentru sprijinirea funcției de monitorizare a trecerii frontierei a aparaturii de înregistrare sunt puse la dispoziție de Comisia Europeană pentru a fi descărcate de pe un site web securizat dedicat, în diferite formate.

(133l)

Pentru fiecare dintre aceste hărți, pe site-ul web trebuie să fie disponibil un identificator al versiunii și o valoare hash.

(133m)

Hărțile trebuie să aibă următoarele caracteristici:

un nivel de definiție corespunzător nivelului NUTS 0, în conformitate cu Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică;

o scară de 1:1 milion.

(133n)

Producătorii de tahografe trebuie să selecteze o hartă de pe site-ul web și să o descarce în condiții de siguranță.

(133o)

Producătorii de tahografe trebuie să utilizeze o hartă descărcată de pe site-ul web numai după verificarea integrității acesteia utilizând valoarea hash a hărții.

(133p)

Harta selectată trebuie importată în aparatura de înregistrare de către producător, într-un format corespunzător, dar semantica hărții importate trebuie să rămână neschimbată.

(133q)

Producătorul trebuie să stocheze, de asemenea, identificatorul versiunii hărții utilizate în aparatura de înregistrare.

(133r)

Trebuie să fie posibilă actualizarea sau înlocuirea hărții digitale stocate cu o hartă nouă pusă la dispoziție de Comisia Europeană.

(133s)

Actualizările hărții digitale se efectuează utilizând mecanismele de actualizare a software-ului create de producător, în conformitate cu cerințele 226d și 226e, astfel încât aparatura de înregistrare să poată verifica autenticitatea și integritatea unei noi hărți importate, înainte de a o stoca și de a o înlocui pe cea anterioară.

(133t)

Producătorii de tahografe pot adăuga informații suplimentare la harta de bază menționată la cerința (133m), în alte scopuri decât înregistrarea trecerilor frontierei, cum ar fi frontierele regiunilor UE, cu condiția ca semantica hărții de bază să nu fie modificată.”

15.

Punctul 3.13 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (134), a treia liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„-

pentru a calcula timpul de conducere continuă, durata cumulată a pauzelor și durata acumulată a orelor de conducere ale conducătorului auto pentru săptămâna respectivă și pentru cea anterioară;”;

(b)

se adaugă următorul alineat (135a):

„(135a)

Structura din aplicația «TACHO_G2» depinde de versiune. Versiunea 2 a cardurilor conține fișiere elementare suplimentare față de cele din versiunea 1, în special:

pe cardurile de conducător auto și de atelier:

EF Places_Authentication trebuie să conțină statutul de autentificare a pozițiilor vehiculului stocate în EF Places. Se stochează o marcă temporală cu fiecare statut de autentificare, care trebuie să fie exact aceeași cu data și ora înregistrării stocate cu poziția corespunzătoare în EF Places.

EF GNSS_Places_Authentication trebuie să conțină statutul de autentificare a pozițiilor vehiculului stocate în EF GNSS_Places. Se stochează o marcă temporală cu fiecare statut de autentificare, care trebuie să fie exact aceeași cu data și ora înregistrării stocate cu poziția corespunzătoare în EF Places.

EF Border_Crossings, EF Load_Unload_Operations și EF Load_Type_Entries trebuie să conțină date privind trecerile frontierei, operațiunile de încărcare/descărcare și tipurile de încărcătură.

pe cardurile de atelier:

EF Calibration_Add_Data trebuie să conțină date de etalonare suplimentare față de cele stocate în EF Calibration. Vechea valoare a datei și orei și numărul de identificare al vehiculului se stochează cu fiecare înregistrare suplimentară de date de etalonare, care trebuie să fie exact aceeași cu vechea valoare a datei și orei și cu numărul de identificare al vehiculului stocate cu datele de etalonare corespunzătoare în EF Calibration.

pe toate cardurile de tahograf:

EF VU_Configuration trebuie să conțină setările specifice tahografului ale titularului cardului.

Unitatea montată pe vehicul trebuie să ignore orice statut de autentificare găsit în EF Places_Authentication sau EF GNSS_Places_Authentication, atunci când nu se găsește în EF Places sau EF GNSS_Places nicio poziție a vehiculului cu aceeași marcă temporală.

Unitatea montată pe vehicul trebuie să ignore fișierul elementar EF VU_Configuration pe toate cardurile, în măsura în care nu au fost prevăzute norme specifice cu privire la utilizarea unui astfel de fișier elementar. Normele respective se stabilesc printr-o modificare a anexei IC, care include modificarea sau eliminarea prezentului alineat.”

16.

Punctul 3.14 se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 3.14.1 se modifică după cum urmează:

(i)

alineatul (140) se înlocuiește cu următorul text:

„(140)

Toate evenimentele și anomaliile nedefinite pentru aparatura de înregistrare de primă generație nu se stochează pe cardurile de conducător auto și de atelier de primă generație.”;

(ii)

alineatul (143) se înlocuiește cu următorul text:

„(143)

Înainte de a elibera cardul de conducător auto sau de atelier și după ce toate datele relevante au fost stocate pe card, aparatura de înregistrare resetează «datele privind sesiunea de utilizare a cardului”.”;

(b)

punctul 3.14.2 se modifică după cum urmează:

(i)

la alineatul (144), se adaugă următorul paragraf:

„Structura din aplicația «TACHO_G2» depinde de versiune. Versiunea 2 a cardurilor conține fișiere elementare suplimentare față de cele din versiunea 1, în special.”;

(ii)

se introduc următoarele alineate (147a) și (147b):

„(147a)

La introducerea unui card de conducător auto sau de atelier, aparatura de înregistrare stochează pe card tipul de încărcătură implicit al vehiculului.

(147b)

La introducerea unui card de conducător auto sau de atelier și după procedura de introducere manuală, aparatura de înregistrare verifică ultimul loc în care începe sau se încheie ziua de lucru stocat pe card. Acest loc poate fi temporar, astfel cum se specifică la cerința 59. Dacă acest loc se află într-o altă țară decât cea în care este situat vehiculul în prezent, aparatura de înregistrare stochează pe card o înregistrare de trecere a frontierei, cu:

țara din care a plecat conducătorul auto: nu este disponibilă;

țara în care intră conducătorul auto; țara în care este situat vehiculul în prezent;

data și ora la care conducătorul auto a trecut frontiera: ora de introducere a cardului;

poziția conducătorului auto la trecerea frontierei: nu este disponibilă;

valoarea indicată de odometrul vehiculului: nu este disponibilă.”;

(iii)

se adaugă următorul alineat (150a):

„(150a)

Unitatea montată pe vehicul trebuie să ignore fișierul elementar EF VU_Configuration pe toate cardurile, în măsura în care nu au fost prevăzute norme specifice cu privire la utilizarea unui astfel de fișier elementar. Normele respective se stabilesc printr-o modificare a anexei IC, care include modificarea sau eliminarea prezentului alineat.”

17.

La punctul 3.15.4, alineatul (167) se modifică după cum urmează:

(a)

a doua liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„-

conținutul oricăruia dintre documentele imprimate enumerate la cerința 169, în același format ca și cel al documentelor imprimate;”;

(b)

a cincea și a șasea liniuță se înlocuiesc cu următorul text:

„-

timpul de conducere acumulat al conducătorului auto pentru săptămâna anterioară și pentru săptămâna în curs;

-

timpul de conducere acumulat al copilotului pentru săptămâna anterioară și pentru săptămâna în curs;”;

(c)

a opta, a noua și a zecea liniuță se înlocuiesc cu următorul text:

„-

timpul de conducere acumulat al conducătorului auto pentru săptămâna în curs;

-

timpul de conducere acumulat al copilotului pentru ziua de lucru curentă;

-

timpul de conducere acumulat al conducătorului auto pentru ziua de lucru în curs.”

18.

Punctul 3.18 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (193) se înlocuiește cu următorul text:

„(193)

În plus, ca o caracteristică opțională, aparatura de înregistrare poate, în orice mod de funcționare, să descarce date prin orice altă interfață către o societate autentificată prin intermediul acestui canal. În acest caz, pentru astfel de descărcări se aplică drepturile de acces la date în modul societate.”;

(b)

se introduc următoarele alineate (196a) și (196b):

„(196a)

O întreprindere de transport care utilizează vehicule echipate cu aparatură de înregistrare conformă cu prezenta anexă și care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 561/2006 se asigură că toate datele sunt descărcate de pe unitatea montată pe vehicul și de pe cardurile de conducător auto.

Termenul maxim de descărcare a datelor relevante nu trebuie să depășească:

90 de zile pentru datele de pe unitatea montată pe vehicul;

28 de zile pentru datele de pe cardul de conducător auto.

(196b)

Întreprinderile de transport trebuie să păstreze datele descărcate de pe unitatea montată pe vehicul și de pe cardurile de conducător auto timp de cel puțin douăsprezece luni de la înregistrare.”

19.

La punctul 3.19, la alineatul (199) se adaugă următoarele liniuțe:

„-

poziția vehiculului;

-

o indicație a faptului că, în prezent, este posibil ca conducătorul auto să încalce timpul de conducere.”;

20.

Punctul 3.20 se modifică după cum urmează:

(a)

titlul se înlocuiește cu următorul text:

„3.20.

Schimburi de date cu dispozitive externe suplimentare”;

(b)

alineatul (200) se înlocuiește cu următorul text:

„(200)

Aparatura de înregistrare trebuie să fie echipată, de asemenea, cu o interfață ITS în conformitate cu apendicele 13, care permite ca datele înregistrate sau produse fie de tahograf, fie de cardurile de tahograf, să fie utilizate de un echipament extern.

În modul operațional, este necesar consimțământul conducătorului auto pentru transmiterea datelor cu caracter personal prin interfața ITS. Cu toate acestea, consimțământul conducătorului auto nu se aplică datelor de pe tahograf sau de pe card accesate în modul control, modul societate sau modul etalonare. Datele și drepturile de acces funcțional pentru aceste moduri sunt specificate în cerințele 12 și 13.

Cerințele următoare se aplică datelor ITS puse la dispoziție prin intermediul interfeței respective:

datele cu caracter personal sunt disponibile numai după ce conducătorul auto și-a dat consimțământul verificabil, acceptând faptul că datele cu caracter personal pot părăsi rețeaua vehiculului.

Un set de date existente selectate care pot fi disponibile prin intermediul interfeței ITS și clasificarea datelor ca date cu caracter personal sau nepersonal sunt specificate în apendicele 13. De asemenea, în plus față de setul de date prevăzut în apendicele 13, pot fi extrase date suplimentare. Producătorul VU clasifică datele respective ca «date cu caracter personal» sau «date fără caracter personal», consimțământul conducătorului auto fiind aplicabil datelor clasificate ca «date cu caracter personal»;

consimțământul conducătorului auto poate fi activat sau dezactivat în orice moment prin comenzile din meniu, cu condiția să fie introdus cardul de conducător auto;

prezența interfeței ITS nu trebuie, în nicio situație, să perturbe sau să influențeze funcționarea corectă și securitatea unității montate pe vehicul.

Pot coexista interfețe suplimentare ale unităților montate pe vehicule, cu condiția să se respecte pe deplin cerințele din apendicele 13 în ceea ce privește consimțământul conducătorului auto. Aparatura de înregistrare trebuie să aibă capacitatea de a comunica starea consimțământului conducătorului auto către alte platforme din rețeaua vehiculului și către dispozitive externe.

Pentru datele cu caracter personal injectate în rețeaua vehiculului care sunt prelucrate ulterior în afara rețelei vehiculului, nu este responsabilitatea producătorului tahografului să se asigure că datele cu caracter personal se prelucrează în conformitate cu legislația Uniunii privind protecția datelor.

Interfața ITS trebuie să permită, de asemenea, introducerea datelor în timpul procedurii de introducere manuală în conformitate cu cerința 61, atât pentru conducătorul auto, cât și pentru copilot.

Interfața ITS poate fi utilizată, de asemenea, pentru a introduce informații suplimentare, în timp real, cum ar fi:

selectarea activității conducătorului auto, în conformitate cu cerința 46;

locuri în conformitate cu cerința 56;

condiții specifice, în conformitate cu cerința 62;

operațiuni de încărcare/descărcare, în conformitate cu cerința 62a.

Aceste informații pot fi introduse și prin intermediul altor interfețe.”;

(c)

alineatul (201) se înlocuiește cu următorul text:

„(201)

În scopul retrocompatibilității, tahografele pot rămâne în continuare echipate cu interfața de legătură serială menționată în anexa IB la Regulamentul (CEE) nr. 3821/85, astfel cum a fost modificat ultima dată. Legătura serială este clasificată ca parte a rețelei vehiculului, în conformitate cu cerința 200.”

21.

Punctul 3.21 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (202) se modifică după cum urmează:

(i)

a noua liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„-

actualizarea sau confirmarea altor parametri cunoscuți de aparatura de înregistrare: identificarea vehiculului, w, l, dimensiunea pneurilor, reglajele limitatorului de viteză, dacă este cazul, și tipul de sarcină implicit;”;

(ii)

se adaugă următoarea liniuță:

„-

înregistrarea automată a țării în care s-a efectuat etalonarea și data/ora la care receptorul GNSS a furnizat poziția utilizată pentru a determina țara respectivă.”;

(b)

alineatul (205) se înlocuiește cu următorul text:

„(205)

Cuplarea echipamentului GNSS extern la VU implică cel puțin:

actualizarea datelor privind instalarea echipamentului GNSS extern reținute de echipamentul GNSS extern (după caz);

copierea, din echipamentul GNSS extern în memoria de date a VU, a datelor necesare pentru identificarea echipamentului GNSS extern, inclusiv a numărului de serie al echipamentului GNSS extern.”

22.

La punctul 3.22, la alineatul (209) se adaugă următorul paragraf:

„Atunci când modul I/O al liniei de semnalizare I/O de etalonare este activ în conformitate cu această cerință, avertismentul «conducere fără un card corespunzător» (cerința 75) nu este declanșat de unitatea montată pe vehicul.”

23.

Punctul 3.23 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (211) se înlocuiește cu următorul text:

„(211)

Ora ceasului intern al VU se reglează automat la intervale de timp variabile. Următoarea reglare automată a orei se declanșează după 72 h-168 h de la reglarea prealabilă și după ce VU poate accesa ora GNSS printr-un mesaj de poziție autentificat valabil, în conformitate cu apendicele 12. Cu toate acestea, reglarea orei nu trebuie să fie niciodată mai mare decât abaterea maximă de timp acumulată pe zi, astfel cum a fost calculată de producătorul VU în conformitate cu cerința 41b. Dacă diferența dintre ora indicată de ceasul intern al VU și ora receptorului GNSS este mai mare decât abaterea maximă de timp acumulată pe zi, atunci reglajul orei aduce ceasul intern al VU cât mai aproape posibil de ora receptorului GNSS. Setarea orei poate fi realizată numai dacă ora furnizată de receptorul GNSS este obținută utilizând mesaje de poziție autentificate, astfel cum se prevede în apendicele 12. Referința temporală pentru setarea automată a orei ceasului intern al VU este ora furnizată în mesajul de poziție autentificat.”;

(b)

alineatul (212) se înlocuiește cu următorul text:

„(212)

Funcția de reglare a orei trebuie să permită, de asemenea, reglarea declanșată a orei curente, în modul etalonare.

Atelierele pot regla ora:

fie prin scrierea unei valori a orei în VU, utilizând serviciul WriteDataByIdentifier în conformitate cu secțiunea 6.2 din apendicele 8,

fie prin solicitarea unei alinieri a ceasului VU la ora furnizată de receptorul GNSS. Acest lucru poate fi realizat numai dacă ora furnizată de receptorul GNSS este obținută utilizând mesaje de poziție autentificate. În acest din urmă caz, se utilizează serviciul RoutineControl în conformitate cu secțiunea 8 din apendicele 8.”

24.

Se introduc următoarele puncte 3.27 și 3.28:

„3.27.

Monitorizarea trecerilor frontierei

(226a)

Această funcție trebuie să detecteze când vehiculul a trecut frontiera unei țări, ce țară a părăsit și în ce țară a intrat.

(226b)

Detectarea trecerii frontierei se bazează pe poziția măsurată de aparatura de înregistrare și pe harta digitală stocată în conformitate cu punctul 3.12.19.

(226c)

Trecerile frontierei legate de prezența vehiculului într-o țară pentru o perioadă mai scurtă de 120 s nu se înregistrează.

3.28.

Actualizarea software-ului

(226d)

Unitatea montată pe vehicul include o funcție pentru implementarea actualizărilor software-ului ori de câte ori astfel de actualizări nu implică disponibilitatea unor resurse hardware suplimentare față de resursele stabilite în cerința 226f, iar autoritățile de omologare de tip autorizează actualizările software-ului pe baza unității montate pe vehicul omologate de tip existente, în conformitate cu articolul 12 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014.

(226e)

Funcția de actualizare a software-ului este concepută pentru a suporta următoarele caracteristici funcționale, ori de câte ori acestea sunt obligatorii din punct de vedere juridic:

modificarea funcțiilor menționate la punctul 2.2, cu excepția funcției de actualizare a software-ului în sine;

adăugarea de noi funcții direct legate de punerea în aplicare a legislației Uniunii în domeniul transportului rutier;

modificarea modurilor de operare de la punctul 2.3;

modificarea structurii fișierului, cum ar fi adăugarea de date noi sau creșterea dimensiunii fișierului;

instalarea de corecții software pentru a remedia atât defectele de software, cât și defectele de securitate sau atacurile raportate asupra funcțiilor aparaturii de înregistrare.

(226f)

Unitatea montată pe vehicul furnizează resurse hardware gratuite de cel puțin 35 % pentru software-ul și datele necesare pentru punerea în aplicare a cerinței 226e și resurse hardware gratuite de cel puțin 65 % pentru actualizarea hărții digitale pe baza resurselor hardware necesare pentru versiunea 2021 a hărții NUTS 0.”

25.

La punctul 4.1, după alineatul (235), imaginea „Modele de carduri de tahograf utilizate în Uniune”, reversul cardului de control se înlocuiește cu următoarea imagine:

Image 1

26.

Punctul 4.5 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (246) se înlocuiește cu următorul text:

„(246)

Pe cardurile de tahograf pot fi stocate orice alte date suplimentare, cu condiția ca stocarea datelor respective să respecte legislația aplicabilă privind protecția datelor.”;

(b)

la alineatul (247), se introduce următoarea notă după a doua liniuță:

Notă: versiunea 2 a cardurilor de a doua generație conține fișiere elementare suplimentare în DF Tachograph_G2.”;

(c)

punctul 4.5.3.2 se modifică după cum urmează:

(i)

titlul se înlocuiește cu următorul text:

„4.5.3.2.

Aplicația tahografică de generația 2 (inaccesibilă pentru prima generație de unități montate pe vehicule, accesibilă versiunii 1 și versiunii 2 a celei de a doua generații de unități montate pe vehicule)”;

(ii)

următorul punct 4.5.3.2.1.1 se introduce după punctul 4.5.3.2.1:

„4.5.3.2.1.1.

Identificarea suplimentară a aplicației (neaccesată de versiunea 1 a unităților montate pe vehicule de a doua generație)

(278a)

Cardul de conducător auto permite stocarea de date suplimentare de identificare a aplicației aplicabile numai pentru versiunea 2.”;

(iii)

la punctul 4.5.3.2.7, alineatul (287) se înlocuiește cu următorul text:

„(287)

Cardul de conducător auto permite stocarea de date privind cele mai recente 12 evenimente din fiecare tip (și anume, 132 de evenimente).”;

(iv)

la punctul 4.5.3.2.8, alineatul (290) se înlocuiește cu următorul text:

„(290)

Cardul de conducător auto permite stocarea de date privind cele mai recente 24 de anomalii din fiecare tip (și anume, 48 de anomalii).”;

(v)

la punctul 4.5.3.2.9, alineatul (292) se înlocuiește cu următorul text:

„(292)

Memoria cardului de conducător auto permite stocarea de date privind activitățile conducătorului auto timp de 56 de zile (activitatea medie a unui conducător auto este definită pentru această cerință ca incluzând 117 schimbări de activitate pe zi).”;

(vi)

la punctul 4.5.3.2.10, alineatul (295) se înlocuiește cu următorul text:

„(295)

Cardul de conducător auto permite stocarea a 200 de astfel de înregistrări.”;

(vii)

la punctul 4.5.3.2.11, alineatul (297) se înlocuiește cu următorul text:

„(297)

Memoria cardului de conducător auto permite stocarea a 112 astfel de înregistrări.”;

(viii)

la punctul 4.5.3.2.14, alineatul (302) se înlocuiește cu următorul text:

„(302)

Cardul de conducător auto permite stocarea a 112 astfel de înregistrări.”;

(ix)

la punctul 4.5.3.2.15, alineatul (304) se înlocuiește cu următorul text:

„(304)

Cardul de conducător auto permite stocarea a 200 astfel de înregistrări.”;

(x)

la punctul 4.5.3.2.16, alineatul (306) se înlocuiește cu următorul text:

„(306)

Cardul de conducător auto permite stocarea a 336 astfel de înregistrări.”;

(xi)

se adaugă următoarele puncte 4.5.3.2.17-4.5.3.2.22:

„4.5.3.2.17.

Statutul de autentificare pentru pozițiile legate de locurile în care încep și/sau se încheie zilele de lucru (neaccesat de versiunea 1 a unităților montate pe vehicule de a doua generație)

(306a)

Cardul de conducător auto permite stocarea de date suplimentare privind locurile în care încep și/sau se încheie zilele de lucru, introduse de conducătorul auto în conformitate cu punctul 4.5.3.2.11:

data și ora înregistrării, care trebuie să fie exact aceeași dată și oră ca cea stocată în EF Places în DF Tachograph_G2;

un indicator care indică dacă poziția a fost autentificată.

(306b)

Memoria cardului de conducător auto permite stocarea a 112 astfel de înregistrări.

4.5.3.2.18.

Statutul de autentificare pentru pozițiile unde se atinge timpul de conducere acumulat de trei ore (neaccesat de versiunea 1 a unităților montate pe vehicule de a doua generație)

(306c)

Cardul de conducător auto permite stocarea de date suplimentare legate de poziția vehiculului atunci când timpul de conducere acumulat atinge un multiplu de trei ore în conformitate cu punctul 4.5.3.2.16:

data și ora când timpul de conducere acumulat atinge un multiplu de trei ore, care trebuie să fie exact aceeași dată și oră ca cea stocată în EF GNSS_Places în DF Tachograph_G2;

un indicator care indică dacă poziția a fost autentificată.

(306d)

Cardul de conducător auto permite stocarea a 336 astfel de înregistrări.

4.5.3.2.19.

Treceri ale frontierei (neaccesate de versiunea 1 a unităților montate pe vehicule de a doua generație)

(306e)

Cardul de conducător auto permite stocarea următoarelor date referitoare la trecerile frontierei fie la introducerea cardului în conformitate cu cerința 147b, fie cu cardul deja introdus:

țara din care iese vehiculul;

țara în care intră vehiculul;

data și ora la care vehiculul a trecut frontiera;

poziția vehiculului la trecerea frontierei;

precizia GNSS;

un indicator care indică dacă poziția a fost autentificată;

valoarea indicată de odometrul vehiculului.

(306f)

Memoria cardului de conducător auto permite stocarea a 1120 astfel de înregistrări.

4.5.3.2.20.

Operațiuni de încărcare/descărcare (neaccesate de versiunea 1 a unităților montate pe vehicule de a doua generație)

(306 g)

Cardul de conducător auto permite stocarea următoarelor date referitoare la operațiunile de încărcare/descărcare:

tipul de operațiune (încărcare, descărcare sau încărcare/descărcare simultană);

data și ora operațiunii de încărcare/descărcare;

poziția vehiculului;

precizia GNSS, data și ora determinării poziției;

un indicator care indică dacă poziția a fost autentificată;

valoarea indicată de odometrul vehiculului.

(306h)

Cardul de conducător auto permite stocarea a 1624 de operațiuni de încărcare/descărcare.

4.5.3.2.21.

Introducerea tipului de încărcătură (neaccesată de versiunea 1 a unităților montate pe vehicule de a doua generație)

(306i)

Cardul de conducător auto permite stocarea următoarelor date referitoare la operațiunile de încărcare/descărcare înregistrate automat de VU la fiecare introducere a cardului:

tipul de încărcătură înregistrat (mărfuri sau pasageri);

data și ora înregistrării.

(306j)

Cardul de conducător auto permite stocarea a 336 astfel de înregistrări.

4.5.3.2.22.

Configurații ale VU (neaccesate de versiunea 1 a unităților montate pe vehicule de a doua generație)

(306k)

Cardul de conducător auto permite stocarea setărilor specifice tahografului ale titularului cardului.

(306l)

Capacitatea de stocare a cardului de conducător auto pentru setările specifice tahografului ale titularului cardului este de 3072 de octeți.”;

(d)

punctul 4.5.4.2 se modifică după cum urmează:

(i)

titlul se înlocuiește cu următorul text:

„4.5.4.2.

Aplicația tahografică de generația 2 (inaccesibilă pentru prima generație de unități montate pe vehicule, accesibilă versiunii 1 și versiunii 2 a celei de a doua generații de unități montate pe vehicule)”;

(ii)

următorul punct 4.5.4.2.1.1 se introduce după punctul 4.5.4.2.1:

„4.5.4.2.1.1.

Identificarea suplimentară a aplicației (neaccesată de versiunea 1 a unităților montate pe vehicule de a doua generație)

(330a)

Cardul de atelier permite stocarea de date suplimentare de identificare a aplicației aplicabile numai pentru versiunea 2.”;

(iii)

la punctul 4.5.4.2.6, alineatul (338) se înlocuiește cu următorul text:

„(338)

Cardul de atelier permite stocarea a 255 astfel de înregistrări.”;

(iv)

la punctul 4.5.4.2.8,, alineatul (344) se înlocuiește cu următorul text:

„(344)

Cardul de atelier permite stocarea de date privind activitatea conducătorului auto timp de 1 zi, conținând 240 de modificări de activitate.”;

(v)

la punctul 4.5.4.2.9, alineatul (346) se înlocuiește cu următorul text:

„(346)

Cardul de atelier permite stocarea a 8 astfel de înregistrări.”;

(vi)

punctul 4.5.4.2.10 se înlocuiește cu următorul text:

„4.5.4.2.10.

Date privind locurile și pozițiile în care încep și/sau se încheie zilele de lucru

(347)

Cardul de atelier permite stocarea înregistrărilor de date privind locurile și pozițiile în care încep și/sau încheie zilele de lucru în același mod ca un card de conducător auto.

(348)

Cardul de atelier permite stocarea a 4 perechi de astfel de înregistrări.”;

(vii)

la punctul 4.5.4.2.13, alineatul (352) se înlocuiește cu următorul text:

„(352)

Cardul de atelier permite stocarea a 8 astfel de înregistrări.”;

(viii)

la punctul 4.5.4.2.14, alineatul (354) se înlocuiește cu următorul text:

„(354)

Cardul de atelier permite stocarea a 24 astfel de înregistrări.”;

(ix)

la punctul 4.5.4.2.15, alineatul (356) se înlocuiește cu următorul text:

„(356)

Cardul de atelier permite stocarea a 4 astfel de înregistrări.”;

(x)

se adaugă următoarele puncte 4.5.4.2.16-4.5.4.2.22:

„4.5.4.2.16.

Statutul de autentificare pentru pozițiile legate de locurile în care încep și/sau se încheie zilele de lucru (neaccesat de versiunea 1 a unităților montate pe vehicule de a doua generație)

(356a)

Cardul de atelier permite stocarea de date suplimentare privind locurile și pozițiile în care încep și/sau încheie zilele de lucru în același mod ca un card de conducător auto.

(356b)

Memoria cardului de atelier permite stocarea a 4 perechi de astfel de înregistrări.

4.5.4.2.17.

Statutul de autentificare pentru pozițiile unde se atinge timpul de conducere acumulat de trei ore (neaccesat de versiunea 1 a unităților montate pe vehicule de a doua generație)

(356c)

Cardul de atelier permite stocarea de date suplimentare legate de poziția vehiculului atunci când timpul de conducere acumulat atinge un multiplu de trei ore în același mod ca un card de conducător auto.

(356d)

Cardul de atelier permite stocarea a 24 astfel de înregistrări.

4.5.4.2.18.

Treceri ale frontierei (neaccesate de versiunea 1 a unităților montate pe vehicule de a doua generație)

(356e)

Cardul de atelier permite stocarea de date privind trecerile frontierei, în același mod ca un card de conducător auto.

(356f)

Memoria cardului de atelier permite stocarea a 4 astfel de înregistrări.

4.5.4.2.19.

Operațiuni de încărcare/descărcare (neaccesate de versiunea 1 a unităților montate pe vehicule de a doua generație)

(356 g)

Cardul de atelier permite stocarea operațiunilor de încărcare/descărcare, în același mod ca un card de conducător auto.

(356h)

Cardul de atelier permite stocarea a 8 operațiuni de încărcare, descărcare sau încărcare/descărcare simultană.

4.5.4.2.20.

Introducerea tipului de încărcătură (neaccesată de versiunea 1 a unităților montate pe vehicule de a doua generație)

(356i)

Cardul de atelier permite stocarea de înregistrări privind tipul de încărcătură, în același mod ca un card de conducător auto.

(356j)

Cardul de atelier permite stocarea a 4 astfel de înregistrări.

4.5.4.2.21.

Date suplimentare de etalonare (neaccesate de versiunea 1 a unităților montate pe vehicule de a doua generație)

(356k)

Cardul de atelier permite stocarea de date suplimentare de etalonare aplicabile numai pentru versiunea 2:

vechea dată și oră și numărul de identificare al vehiculului, care trebuie să fie exact aceleași valori ca cele stocate în EF Calibration în DF Tachograph_G2;

tipul de încărcătură implicit introdus în timpul acestei etalonări;

țara în care s-a efectuat etalonarea și data/ora la care receptorul GNSS a furnizat poziția utilizată pentru a determina țara respectivă.

(356 l)

Cardul de atelier permite stocarea a 255 astfel de înregistrări.

4.5.4.2.22.

Configurații ale VU (neaccesate de versiunea 1 a unităților montate pe vehicule de a doua generație)

(356 m)

Cardul de atelier permite stocarea setărilor specifice tahografului ale titularului cardului.

(356n)

Capacitatea de stocare a cardului de atelier pentru setările specifice tahografului ale titularului cardului este de 3072 de octeți.”;

(e)

punctul 4.5.5 se modifică după cum urmează:

(i)

la punctul 4.5.5.1.5, a doua liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„-

tipul controlului (afișare și/sau imprimare și/sau descărcare din VU și/sau de pe card);”;

(ii)

următorul punct 4.5.5.2.1.1 se introduce după punctul 4.5.5.2.1:

„4.5.5.2.1.1.

Identificarea suplimentară a aplicației (neaccesată de versiunea 1 a unităților montate pe vehicule de a doua generație)

(363a)

Cardul de control permite stocarea de date suplimentare de identificare a aplicației aplicabile numai pentru versiunea 2.”;

(iii)

următorul punct se introduce după punctul 4.5.5.2.5:

„4.5.5.2.6.

Configurații ale VU (neaccesate de versiunea 1 a unităților montate pe vehicule de a doua generație)

(368a)

Cardul de control permite stocarea setărilor specifice tahografului ale titularului cardului.

(368b)

Capacitatea de stocare a cardului de control pentru setările specifice tahografului ale titularului cardului este de 3072 de octeți.”;

(f)

punctul 4.5.6.2 se modifică după cum urmează:

(i)

următorul punct se introduce după punctul 4.5.6.2.1:

„4.5.6.2.1.1.

Identificarea suplimentară a aplicației (neaccesată de versiunea 1 a unităților montate pe vehicule de a doua generație)

(375a)

Cardul de societate permite stocarea de date suplimentare de identificare a aplicației aplicabile numai pentru versiunea 2.”;

(ii)

se adaugă următorul punct 4.5.6.2.6:

„4.5.6.2.6.

Configurații ale VU (neaccesate de versiunea 1 a unităților montate pe vehicule de a doua generație)

(380a)

Cardul de societate permite stocarea setărilor specifice tahografului ale titularului cardului.

(380b)

Capacitatea de stocare a cardului de societate pentru setările specifice tahografului ale titularului cardului este de 3072 de octeți.”

27.

Punctul 5 se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 5.1 se modifică după cum urmează:

(i)

alineatul (383) se înlocuiește cu următorul text:

„(383)

Înainte de a fi activată, aparatura de înregistrare nu înregistrează și nu stochează datele menționate la cerințele 102-133 inclusiv. Cu toate acestea, înainte de a fi activată, aparatura de înregistrare poate înregistra și stoca evenimentele de tentativă de încălcare a securității în conformitate cu cerința 117 și anomaliile aparaturii de înregistrare în conformitate cu cerința 118.”;

(ii)

alineatul (392) se înlocuiește cu următorul text:

„(392)

Instalarea este urmată de o etalonare. Nu este necesar ca prima etalonare să includă introducerea identificarea de înmatriculare a vehiculului (VRN și statul membru) în cazul în care acesta nu este cunoscut de atelierul aprobat care trebuie să efectueze etalonarea. În aceste condiții și numai în acest moment, este posibil ca proprietarul vehiculului să introducă VRN și statul membru folosind cardul de societate înainte de utilizarea vehiculului în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 561/2006 (de exemplu, utilizând comenzile prin intermediul unei structuri corespunzătoare a meniului interfeței om-mașină a unității montate pe vehicul). Actualizarea sau confirmarea acestei introduceri este posibilă numai atunci când se folosește un card de atelier.”;

(b)

punctul 5.2 se modifică după cum urmează:

(i)

la alineatul (395), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„După ce aparatura de înregistrare a fost verificată la instalare, se aplică pe aparatura de înregistrare o plăcuță de instalare, gravată sau imprimată în mod permanent, clar vizibilă și ușor accesibilă. În cazurile în care acest lucru nu este posibil, plăcuța se montează pe stâlpul «B» al vehiculului pentru a fi clar vizibilă. Pentru vehiculele care nu au un stâlp «B», plăcuța de instalare trebuie fixată în zona ușii vehiculului și trebuie să fie clar vizibilă în toate cazurile.”;

(ii)

alineatul (396) se modifică după cum urmează:

(1)

a zecea liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„-

numărul de serie al echipamentului de comunicare la distanță, dacă există;”;

(2)

se adaugă a șaisprezecea liniuță cu următorul text:

„-

tipul de încărcătură implicit asociat vehiculului.”

28.

Punctul 6.4 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (409) se înlocuiește cu următorul text:

„(409)

Inspecțiile periodice ale aparaturii montate pe vehicule se efectuează după orice reparație a aparaturii sau după orice modificare a coeficientului caracteristic al vehiculului sau a circumferinței efective ale pneurilor sau după ce aparatura a indicat ora UTC cu o eroare de peste 5 de minute sau dacă VRN a fost modificat și cel puțin o dată în termen de doi ani (24 de luni) de la ultima inspecție.”;

(b)

la alineatul (410) se adaugă a noua liniuță cu următorul text:

„-

dacă identificatorul versiunii hărții digitale stocate este cel mai recent.”;

(c)

se introduce următorul alineat (410a):

„(410a)

În cazul detectării unei manipulări de către autoritățile naționale competente, vehiculul poate fi trimis la un atelier autorizat pentru reetalonarea aparaturii de înregistrare.”

29.

Punctul 8 se modifică după cum urmează:

(a)

la punctul 8.1, alineatele (429) și (430) se înlocuiesc cu următorul text:

„(429)

Procedurile de actualizare in situ a software-ului aparaturii de înregistrare trebuie aprobate de autoritatea care a acordat omologarea de tip pentru aparatura de înregistrare în cauză. Actualizarea software-ului nu trebuie să modifice și nici să șteargă niciun fel de date privind activitatea conducătorului auto stocate în aparatura de înregistrare. Software-ul poate fi actualizat numai pe răspunderea producătorului aparaturii.

(430)

Omologarea de tip a modificărilor aduse software-ului în scopul actualizării unei aparaturi de înregistrare deja omologate de tip nu poate fi refuzată dacă modificările respective vizează numai funcții nespecificate în prezenta anexă. Actualizarea software-ului unei aparaturi de înregistrare poate să nu implice introducerea de noi seturi de caractere, dacă acest lucru nu este fezabil din punct de vedere tehnic.”;

(b)

punctul 8.4 se modifică după cum urmează:

(i)

alineatul (443) se înlocuiește cu următorul text:

„(443)

Laboratorul nu efectuează niciun test de interoperabilitate pentru aparatura de înregistrare sau cardurile de tahograf care nu au trecut cu succes analiza vulnerabilității în cadrul unei evaluări a securității, precum și o evaluare funcțională, în afară de situațiile excepționale prezentate în cerința 432.”;

(ii)

alineatul (447) se înlocuiește cu următorul text:

„(447)

Certificatul de interoperabilitate este eliberat de către laborator producătorului numai după obținerea de rezultate satisfăcătoare la toate testele de interoperabilitate solicitate și după ce producătorul a demonstrat că a fost acordat atât un certificat funcțional valabil, cât și un certificat de securitate valabil pentru produs, cu excepția circumstanțelor excepționale descrise în cerința 432.”

30.

Apendicele 1 se modifică după cum urmează:

(a)

cuprinsul se modifică după cum urmează:

(i)

se introduc următoarele puncte 2.11a și 2.11b:

„2.11a.

CardBorderCrossing

2.11b.

CardBorderCrossingRecord”;

(ii)

se introduc următoarele puncte 2.24a, 2.24b, 2.24c și 2.24d:

„2.24a.

CardLoadTypeEntries

2.24b.

CardLoadTypeEntryRecord

2.24c.

CardLoadUnloadOperations

2.24d.

CardLoadUnloadRecord”;

(iii)

se introduce următorul punct 2.26a:

„2.26a.

CardPlaceAuthDailyWorkPeriod”;

(iv)

se introduce următorul punct 2.48a:

„2.48a.

CompanyCardApplicationIdentificationV2”;

(v)

se introduce următorul punct 2.50a:

„2.50a.

ControlCardApplicationIdentificationV2”;

(vi)

se introduce următorul punct 2.60a:

„2.60a.

DownloadInterfaceVersion”;

(vii)

se introduce următorul punct 2.61a:

„2.61a.

DriverCardApplicationIdentificationV2”;

(viii)

se introduc următoarele puncte 2.79a, 2.79b și 2.79c:

„2.79a.

GNSSAuthAccumulatedDriving

2.79b.

GNSSAuthStatusADRecord

2.79c.

GNSSPlaceAuthRecord”;

(ix)

punctul 2.84 se înlocuiește cu următorul text:

„2.84.

Rezervat pentru o utilizare viitoare”;

(x)

se introduce următorul punct 2.89a:

„2.89a.

LengthOfFollowingData”;

(xi)

se introduce următorul punct 2.90a:

„2.90a.

LoadType”;

(xii)

se introduce următorul punct 2.101a:

„2.101a.

NoOfBorderCrossingRecords”;

(xiii)

se introduce următorul punct 2.111a:

„2.111a.

NoOfLoadUnloadRecords”;

(xiv)

se introduce următorul punct 2.112a:

„2.112a.

NoOfLoadTypeEntryRecords”;

(xv)

se introduce următorul punct 2.114a:

„2.114a.

OperationType”;

(xvi)

se introduc următoarele puncte 2.116a și 2.116b:

„2.116a.

PlaceAuthRecord

2.116b.

PlaceAuthStatusRecord”;

(xvii)

se introduce următorul punct 2.117a:

„2.117a.

PositionAuthenticationStatus”;

(xviii)

se introduce următorul punct 2.158a:

„2.158a.

TachographCardsGen1Suppression”;

(xix)

se introduce următorul punct 2.166a:

„2.166a.

VehicleRegistrationIdentificationRecordArray”;

(xx)

se introduce următorul punct 2.185a:

„2.185a.

VuConfigurationLengthRange”;

(xxi)

se introduce următorul punct 2.192a:

„2.192a.

VuDigitalMapVersion”;

(xxii)

se introduc următoarele puncte 2.203a și 2.203b:

„2.203a.

VuBorderCrossingRecord

2.203b.

VuBorderCrossingRecordArray”;

(xxiii)

se introduce următorul punct 2.204a:

„2.204a.

VuGnssMaximalTimeDifference”;

(xxiv)

se introduc următoarele puncte 2.208a și 2.208b:

„2.208a.

VuLoadUnloadRecord

2.208b.

VuLoadUnloadRecordArray”;

(xxv)

se introduce următorul punct 2.222a:

„2.222a.

VuRtcTime”;

(xxvi)

se introduc următoarele puncte 2.234a, 2.234b și 2.234c:

„2.234a.

WorkshopCardApplicationIdentificationV2

2.234b.

WorkshopCardCalibrationAddData

2.234c.

WorkshopCardCalibrationAddDataRecord”;

(b)

la punctul 2, textul de dinaintea punctului 2.1 se înlocuiește cu următorul text:

„Pentru oricare dintre următoarele tipuri de date, valoarea implicită pentru un conținut «necunoscut» sau care «nu se aplică» va consta în completarea elementului de date cu octeți Hex «FF», cu excepția cazului în care se prevede altfel.

Toate tipurile de date sunt utilizate pentru aplicațiile de generația 1 și de generația 2, cu excepția cazului în care se prevede altfel. Sunt indicate tipurile de date utilizate numai pentru aplicațiile de generația 2, versiunea 2.

Pentru tipurile de date referitoare la card pentru aplicațiile de generația 1 și de generația 2, dimensiunea specificată în prezentul apendice este cea pentru aplicația de generația 2. Se presupune că dimensiunea pentru aplicația de generația 1 trebuie să fie deja cunoscută de cititor. Numerele cerințelor din anexa IC legate de aceste tipuri de date includ atât aplicațiile de generația 1, cât și aplicațiile de generația 2.

Tipurile de date referitoare la card nedefinite pentru cardurile de generația 1 nu sunt stocate în aplicația de generația 1 a cardurilor de generația 2. În special:

Numerele de omologare de tip stocate în aplicația de generația 1 a cardurilor de generația 2 sunt trunchiate la primele 8 caractere, acolo unde este necesar;

Numai indicatorul «TRASEU PARCURS PE FERIBOT/ÎN TREN început» al unei condiții specifice «TRASEU PARCURS PE FERIBOT/ÎN TREN» se stochează în aplicația de generația 1 a cardurilor de generația 2.”;

(c)

se introduc următoarele puncte 2.11a și 2.11b:

„2.11a.

CardBorderCrossings

Generația 2, versiunea 2:

Informații, stocate pe un card de conducător auto sau pe un card de atelier, privind trecerile frontierei efectuate de vehicul atunci când acesta a trecut frontiera unei țări (cerințele 306f și 356f din anexa IC).

Image 2

borderCrossingPointerNewestRecord este indicele ultimei înregistrări actualizate de pe card privind trecerea frontierei.

Atribuirea valorii este numărul care corespunde numărătorului înregistrării de pe card privind trecerea frontierei, începând cu valoarea '0' pentru prima ocurență a înregistrării de pe card privind trecerea frontierei din structură.

cardBorderCrossingRecords este setul de înregistrări de pe card privind trecerea frontierei.

2.11b.

CardBorderCrossingRecord

Generația 2, versiunea 2:

Informații, stocate pe un card de conducător auto sau pe un card de atelier, privind trecerile frontierei efectuate de vehicul atunci când acesta a trecut frontiera unei țări (cerințele 147b, 306e și 356e din anexa IC).

Image 3

countryLeft este țara din care a ieșit vehiculul sau «nu există informații disponibile» în conformitate cu cerința 147b din anexa IC. «Restul lumii» (cod NationNumeric «FF» H) se utilizează atunci când unitatea montată pe vehicul nu este în măsură să determine țara în care este situat vehiculul (de exemplu, țara actuală nu face parte din hărțile digitale stocate).

countryEntered este țara în care a intrat vehiculul sau țara în care este situat vehiculul la momentul introducerii cardului. «Restul lumii» (cod NationNumeric «FF» H) se utilizează atunci când unitatea montată pe vehicul nu este în măsură să determine țara în care este situat vehiculul (de exemplu, țara actuală nu face parte din hărțile digitale stocate).

gnssPlaceAuthRecord conține informații privind poziția vehiculului atunci când unitatea montată pe vehicul a detectat că vehiculul a trecut frontiera unei țări sau „nicio informație disponibilă” în conformitate cu cerința 147b din anexa IC, precum și statutul său de autentificare.

vehicleOdometerValue este valoarea odometrului atunci când unitatea montată pe vehicul a detectat că vehiculul a trecut frontiera unei țări sau «nicio informație disponibilă» în conformitate cu cerința 147b din anexa IC.”;

(d)

se introduc următoarele puncte 2.24a, 2.24b, 2.24c și 2.24d:

„2.24a.

CardLoadTypeEntries

Generația 2, versiunea 2:

Informații, stocate pe un card de conducător auto sau pe un card de atelier, privind înregistrările referitoare la tipul de încărcătură atunci când cardul este introdus într-o unitate montată pe vehicul (cerințele 306j și 356j din anexa IC).

Image 4

loadTypeEntryPointerNewestRecord este indicele ultimei înregistrări actualizate de pe card privind tipul de încărcătură.

Atribuirea valorii: numărul care corespunde numărătorului înregistrării de pe card privind tipul de încărcătură, începând cu valoarea '0' pentru prima ocurență a înregistrării de pe card privind tipul de încărcătură din structură.

cardLoadTypeEntryRecords este setul de înregistrări care conțin data și ora înregistrării și tipul de încărcătură introdus.

2.24b.

CardLoadTypeEntryRecord

Generația 2, versiunea 2:

Informații, stocate pe un card de conducător auto sau pe un card de atelier, privind modificările tipului de încărcătură înregistrate atunci când cardul este introdus într-o unitate montată pe vehicul (cerințele 306i și 356i din anexa IC).

Image 5

timeStamp este data și ora la care a fost introdus tipul de încărcătură.

loadTypeEntered este tipul de încărcătură introdus.

2.24c.

CardLoadUnloadOperations

Generația 2, versiunea 2:

Informații, stocate pe un card de conducător auto sau pe un card de atelier, privind operațiunile de încărcare/descărcare ale vehiculului (cerințele 306h și 356h din anexa IC).

Image 6

loadUnloadPointerNewestRecord este indicele ultimei înregistrări actualizate de pe card privind încărcarea/descărcarea.

Atribuirea valorii: este numărul care corespunde numărătorului înregistrării de pe card privind încărcarea/descărcarea, începând cu valoarea '0' pentru prima ocurență a înregistrării de pe card privind încărcarea/descărcarea din structură.

cardLoadUnloadRecords este setul de înregistrări care conțin indicația tipului de operațiune efectuată (încărcare, descărcare sau încărcare și descărcare simultană), data și ora la care a fost introdusă operațiunea de încărcare/descărcare, informații privind poziția vehiculului și valoarea odometrului vehiculului.

2.24d.

CardLoadUnloadRecord

Generația 2, versiunea 2:

Informații, stocate pe un card de conducător auto sau pe un card de atelier, privind operațiunile de încărcare/descărcare ale vehiculului (cerințele 306g și 356g din anexa IC).

Image 7

timeStamp este data și ora de începere a operațiunii de încărcare/descărcare.

operationType este tipul de operațiune introdus (încărcare, descărcare sau încărcare/descărcare simultană).

gnssPlaceAuthRecord conține informații referitoare la poziția vehiculului.

vehicleOdometerValue este valoarea odometrului legată de începerea operațiunii de încărcare/descărcare.”;

(e)

se introduce următorul punct 2.26a:

„2.26 a.

CardPlaceAuthDailyWorkPeriod

Generația 2, versiunea 2:

Informații, stocate pe un card de conducător auto sau de atelier, care furnizează statutul de autentificare a locurilor în care încep și/sau se încheie zilele de lucru (cerințele 306b și 356b din anexa IC).

Image 8

placeAuthPointerNewestRecord este indicele ultimei înregistrări actualizate privind statutul de autentificare a locului.

Atribuirea valorii: este numărul care corespunde numărătorului înregistrării privind statutul de autentificare a locului, începând cu valoarea '0' pentru prima ocurență a înregistrărilor privind statutul de autentificare a locului din structură.

placeAuthStatusRecords este setul de înregistrări care conțin statutul de autentificare a locului pentru locurile introduse.”;

(f)

la punctul 2.36, textul corespunzător atribuirii valorii ‘bbH’ se înlocuiește cu textul următor:

 

„‘bb’H Indice pentru schimbările privind utilizarea elementelor de date definite pentru structura dată de octetul cel mai semnificativ.

 

‘00’H pentru aplicații de generația 1

 

‘00’H pentru versiunea 1 a aplicațiilor de generația 2

 

‘01’H pentru versiunea 2 a aplicațiilor de generația 2”;

(g)

la punctul 2.40, paragraful dintre titlu și cod se înlocuiește cu următorul text:

„Generația 2:

Informații, stocate pe un card de conducător auto sau pe un card de atelier, privind unitățile montate pe vehicul utilizate de titularul cardului (cerințele 304 și 352 din anexa IC).”;

(h)

se introduce următorul punct 2.48a:

„2.48 a.

CompanyCardApplicationIdentificationV2

Generația 2, versiunea 2:

Informații stocate pe un card de societate privind identificarea aplicației de pe card (cerința 375a din anexa IC).

Image 9

lengthOfFollowingData este numărul de octeți care urmează în înregistrare.

vuConfigurationLengthRange este numărul de octeți de pe un card de tahograf, disponibil pentru stocarea configurațiilor VU.”;

(i)

se introduce următorul punct 2.50a:

„2.50a.

ControlCardApplicationIdentificationV2

Generația 2, versiunea 2:

Informații stocate pe un card de control privind identificarea aplicației de pe card (cerința 363a din anexa IC).

Image 10

lengthOfFollowingData este numărul de octeți care urmează în înregistrare.

vuConfigurationLengthRange este numărul de octeți de pe un card de tahograf, disponibil pentru stocarea configurațiilor VU.”;

(j)

se introduce următorul punct 2.60a:

„2.60a.

DownloadInterfaceVersion

Generația 2, versiunea 2:

Cod care indică versiunea interfeței de descărcare a unei unități montate pe vehicul.

Image 11

Atribuirea valorii: ‘aabb’H:

 

‘aa’H ‘00’H: neutilizat,

 

‘01’H: unitate montată pe vehicul de generația 2;

 

‘bb’H ‘00’H: neutilizat,

 

‘01’H: versiunea 2 a unității montată pe vehicul de generația 2.”;

(k)

se introduce următorul punct 2.61a:

„2.61a.

DriverCardApplicationIdentificationV2

Generația 2, versiunea 2:

Informații stocate pe un card de conducător auto privind identificarea aplicației de pe card (cerința 278a din anexa IC).

Image 12

lengthOfFollowingData este numărul de octeți care urmează în înregistrare.

noOfBorderCrossingRecords este numărul de înregistrări privind trecerea frontierei care pot fi stocate pe cardul de conducător auto.

noOfLoadUnloadRecords este numărul de înregistrări privind încărcarea/descărcarea care pot fi stocate pe cardul de conducător auto.

noOfLoadTypeEntryRecords este numărul de înregistrări privind tipul de încărcătură care pot fi stocate pe cardul de conducător auto.

vuConfigurationLengthRange este numărul de octeți de pe un card de tahograf, disponibil pentru stocarea configurațiilor VU.”;

(l)

punctul 2.63 se înlocuiește cu următorul text:

„2.63.

DSRCSecurityData

Generația 2:

Pentru definiția acestui tip de date, a se vedea apendicele 11.”;

(m)

la punctul 2.66, textul corespunzător generației 2 se înlocuiește cu următorul text:

„Generația 2

Image 13

Atribuirea valorii: conform standardului ISO/IEC8824-1.”;

(n)

punctul 2.70 se modifică după cum urmează:

(i)

titlul corespunzător Generației 2 se înlocuiește cu următorul text:

„Generația 2, versiunea 1:”;

(ii)

se adaugă următorul text:

 

„Generația 2, versiunea 2:

‘0x’H

Evenimente generale,

‘00’H

Nu sunt disponibile detalii suplimentare,

‘01’H

Introducerea unui card nevalabil,

‘02’H

Conflict de carduri,

‘03’H

Suprapunerea timpului,

‘04’H

Conducere fără un card adecvat,

‘05’H

Introducerea cardului în timpul conducerii,

‘06’H

Ultima sesiune a cardului nu a fost încheiată corect,

‘07’H

Depășire a limitei de viteză,

‘08’H

Întrerupere a alimentării cu energie electrică,

‘09’H

Eroare privind datele de la senzorul de mișcare,

‘0A’H

Conflict privind deplasarea vehiculului,

‘0B’H

Conflict oră (GNSS față de ceasul intern al VU),

‘0C’H

Eroare de comunicare cu echipamentul de comunicare la distanță,

‘0D’H

Absența informațiilor de poziționare de la receptorul GNSS,

‘0E’H

Eroare de comunicare cu echipamentul GNSS extern,

‘0F’H

Anomalie GNSS,

‘1x’H

Evenimente care țin de tentativele de încălcare a securității privind unitatea montată pe vehicul,

‘10’H

Nu sunt disponibile detalii suplimentare,

‘11’H

Eroare de autentificare a senzorului de mișcare,

‘12’H

Eroare de autentificare a cardului de tahograf,

‘13’H

Înlocuirea neautorizată a senzorului de mișcare,

‘14’H

Eroare de integritate care afectează introducerea datelor pe card,

‘15’H

Eroare de integritate a datelor stocate privind utilizatorul,

‘16’H

Eroare de transfer intern de date,

‘17’H

Deschidere neautorizată a carcasei,

‘18’H

Sabotarea hardware-ului,

‘19’H

Detectare a manipulării frauduloase a GNSS,

‘1A’H

Eroare de autentificare a echipamentului GNSS extern,

‘1B’H

Certificatul echipamentului GNSS extern a expirat,

‘1C’H

Inconsecvență între datele provenite de la senzorul de mișcare și datele înregistrate privind activitatea conducătorului auto,

de la ‘1D’H până la‘1F’H

RFU,

‘2x’H

Evenimente care țin de tentativele de încălcare a securității privind senzorul,

‘20’H

Nu sunt disponibile detalii suplimentare,

‘21’H

Eroare de autentificare,

‘22’H

Eroare de integritate a datelor stocate,

‘23’H

Eroare de transfer intern de date,

‘24’H

Deschidere neautorizată a carcasei,

‘25’H

Sabotarea hardware-ului,

de la ‘26’H până la ‘2F’H

RFU,

‘3x’H

Anomalii ale aparaturii de înregistrare,

‘30’H

Nu sunt disponibile detalii suplimentare,

‘31’H

Anomalie internă a VU,

‘32’H

Anomalie a imprimantei,

‘33’H

Anomalie a afișajului,

‘34’H

Anomalie la descărcare,

‘35’H

Anomalie a senzorului,

‘36’H

Receptor GNSS intern,

‘37’H

Echipament GNSS extern,

‘38’H

Echipament de comunicare la distanță,

‘39’H

Interfață ITS,

‘3A’H

Anomalie a senzorului intern,

de la ‘3B’H până la ‘3F’H

RFU,

‘4x’H

Anomalii ale cardului,

‘40’H

Nu sunt disponibile detalii suplimentare,

de la ‘41’H până la ‘4F’H

RFU,

de la ‘50’H până la ‘7F’H

RFU,

de la ‘80’H până la ‘FF’H

Specific producătorului.”;

(o)

punctul 2.71 se înlocuiește cu următorul text:

„2.71.

ExtendedSealIdentifier

Generația 2:

Identificatorul lung al sigiliului identifică în mod unic un sigiliu (cerința 401 din anexa IC).

Image 14

manufacturerCode este codul producătorului sigiliului. Atribuirea valorii: a se vedea înregistrarea în baza de date care urmează să fie gestionată de Comisia Europeană (a se vedea https://dtc.jrc.ec.europa.eu).

sealIdentifier este un identificator al sigiliului care este unic pentru producător. Atribuirea valorii: cod alfanumeric, unic în domeniul producătorului în conformitate cu [ISO8859-1].”;

(p)

la punctul 2.76, paragraful dintre titlu și cod se înlocuiește cu următorul text:

„Generația 2:

Coordonatele geografice sunt codate sub formă de numere întregi. Aceste numere întregi sunt multipli ai codării ±DDMM.M pentru latitudine și ±DDDMM.M pentru longitudine. Aici ±DD, respectiv ± DDD, denotă gradele, iar MM.M minutele. Longitudinea și latitudinea unei poziții necunoscute sunt reprezentate ca Hex «7FFFFF» (zecimal 8388607).”;

(q)

se introduc următoarele puncte 2.79a, 2.79b și 2.79c:

„2.79a.

GNSSAuthAccumulatedDriving

Generația 2, versiunea 2:

Informații, stocate pe un card de conducător auto sau pe un card de atelier, care furnizează statutul de autentificare a pozițiilor GNSS ale vehiculului dacă timpul de conducere acumulat ajunge la un multiplu de trei ore (cerințele 306d și 356d din anexa IC).

Image 15

gnssAuthADPointerNewestRecord este indicele ultimei înregistrări actualizate privind statutul de autentificare a poziției GNSS.

Atribuirea valorii este numărul care corespunde numărătorului înregistrării privind statutul de autentificare a poziției GNSS, începând cu valoarea '0' pentru prima ocurență a înregistrării privind statutul de autentificare a poziției GNSS din structură.

gnssAuthStatusADRecords este setul de înregistrări care conțin data și ora la care timpul de conducere acumulat atinge un multiplu de trei ore și statutul de autentificare a poziției GNSS.

2.79b.

GNSSAuthStatusADRecord

Generația 2, versiunea 2:

Informații, stocate pe un card de conducător auto sau pe un card de atelier, care furnizează statutul de autentificare a unei poziții GNSS a vehiculului dacă timpul de conducere acumulat ajunge la un multiplu de trei ore (cerințele 306c și 356c din anexa IC). Alte informații referitoare la poziția GNSS în sine sunt stocate într-o altă înregistrare (a se vedea 2.79 GNSSAccumulatedDrivingRecord).

Image 16

timeStamp data și ora la care timpul de conducere acumulat atinge un multiplu de trei ore (care trebuie să fie exact aceeași dată și oră ca cea corespunzătoare din GNSSAccumulatedDrivingRecord).

authenticationStatus este statutul de autentificare a poziției GNSS atunci când timpul de conducere acumulat atinge un multiplu de trei ore.

2.79c.

GNSSPlaceAuthRecord

Generația 2, versiunea 2:

Informații privind poziția GNSS a vehiculului (cerințele 108, 109, 110, 296, 306a, 306c, 306e, 306g, 356a, 356c, 356e și 356g din anexa IC).

Image 17

timeStamp este data și ora la care a fost stabilită poziția GNSS a vehiculului.

gnssAccuracy este precizia datelor de poziționare GNSS.

geoCoordinates este locul înregistrat folosind GNSS.

authenticationStatus este statutul de autentificare a poziției GNSS atunci când aceasta a fost stabilită.”;

(r)

punctul 2.84 se înlocuiește cu următorul text:

„2.84.

Rezervat pentru o utilizare viitoare”;

(s)

se introduce următorul punct 2.89a:

„2.89a.

LengthOfFollowingData

Generația 2, versiunea 2:

Indicator de lungime pentru înregistrări care pot fi extinse.

Image 18

Atribuirea valorii: a se vedea apendicele 2.”;

(t)

se introduce următorul punct 2.90a:

„2.90a.

LoadType

Generația 2, versiunea 2:

Cod de identificare a tipului de încărcătură introdus.

Image 19

Atribuirea valorii:

‘00’H

Tip de încărcătură nedefinit;

‘01’H

Mărfuri;

‘02’H

Pasageri;

‘03’H .. ‘FF’H

RFU.”;

(u)

se introduce următorul punct 2.101a:

„2.101a.

NoOfBorderCrossingRecords

Generația 2, versiunea 2:

Numărul de înregistrări privind trecerea frontierei care pot fi stocate pe un card de conducător auto sau de atelier.

Image 20

Atribuirea valorii: a se vedea apendicele 2.”;

(v)

se introduce următorul punct 2.111a:

„2.111a.

NoOfLoadUnloadRecords

Generația 2, versiunea 2:

Numărul de înregistrări privind încărcarea/descărcarea care pot fi stocate pe un card.

Image 21

Atribuirea valorii: a se vedea apendicele 2.”;

(w)

se introduce următorul punct 2.112a:

„2.112a.

NoOfLoadTypeEntryRecords

Generația 2, versiunea 2:

Numărul de înregistrări privind tipul de încărcătură care pot fi stocate pe un card de conducător auto sau de atelier.

Image 22

Atribuirea valorii: a se vedea apendicele 2.”;

(x)

se introduce următorul punct 2.114a:

„2.114a.

OperationType

Generația 2, versiunea 2:

Cod de identificare a unui tip de operațiune introdus.

Image 23

Atribuirea valorii:

‘00’H

RFU,

‘01’H

Operațiune de încărcare;

‘02’H

Operațiune de descărcare;

‘03’H

Operațiune de încărcare/descărcare simultană;

‘04’H

RFU.”;

(y)

se introduc următoarele puncte 2.116a și 2.116b:

„2.116a.

PlaceAuthRecord

Informații privind un loc unde începe sau se încheie o zi de lucru (cerințele 108, 271, 296, 324 și 347 din anexa IC).

Generația 2, versiunea 2:

Image 24

entryTime este data și ora aferente înregistrării.

entryTypeDailyWorkPeriod este tipul de înregistrare.

dailyWorkPeriodCountry este țara introdusă.

dailyWorkPeriodRegion este regiunea introdusă.

vehicleOdometerValue este valoarea indicată de odometru în momentul introducerii datelor privind locul.

entryGNSSPlaceAuthRecord este locul înregistrat, statutul și ora autentificării GNSS.

2.116b.

PlaceAuthStatusRecord

Generația 2, versiunea 2:

Informații, stocate pe un card de conducător auto sau de atelier, care furnizează statutul de autentificare a unui loc în care începe și/sau se încheie o zi de lucru (cerințele 306a și 356a din anexa IC). Alte informații referitoare la locul în sine sunt stocate într-o altă înregistrare (a se vedea 2.117 PlaceRecord).

Image 25

entryTime este data și ora aferente înregistrării (care este aceeași dată și oră ca cea corespunzătoare din PlaceRecord).

autentificationStatus este statutul de autentificare al poziției GNSS înregistrate.”;

(z)

se introduce următorul punct 2.117a:

„2.117a.

PositionAuthenticationStatus

Generația 2, versiunea 2:

Image 26

Atribuirea valorii (a se vedea apendicele 12):

‘00’H

Neautentificată (a se vedea apendicele 12, cerința GNS_39);

‘01’H

Autentificată (a se vedea apendicele 12, cerința GNS_39);

‘02’H .. ‘FF’H

RFU.”;

(aa)

la punctul 2.120, valorile atribuite ‘22’H -‘7F’H se înlocuiesc cu următorul text:

„‘22’H

VuBorderCrossingRecord,

‘23’H

VuLoadUnloadRecord,

‘24’H

VehicleRegistrationIdentification,

de la ‘25’H până la ‘7F’H

RFU.”;

(bb)

se introduce următorul punct 2.158a:

„2.158a.

TachographCardsGen1Suppression

Generația 2, versiunea 2:

Capacitatea unei VU de a doua generație de a utiliza prima generație de carduri de conducător auto, de carduri de control și de carduri de societate (a se vedea apendicele 15, MIG_002).

Image 27 Atribuirea valorii:

‘0000’H

VU poate să utilizeze generația 1 de carduri de tahograf (valoare implicită),

‘A5E3’H

VU nu poate să utilizeze cardurile de tahograf de generația 1,

Toate celelalte valori

Nu se utilizează.”;

(cc)

se introduce următorul punct 2.166a:

„2.166a.

VehicleRegistrationIdentificationRecordArray

Generația 2, versiunea 2:

Numărul de identificare al vehiculului, plus metadatele utilizate în protocolul de descărcare.

Image 28

recordType reprezintă tipul înregistrării (VehicleRegistrationIdentification). Atribuirea valorii: a se vedea RecordType.

recordSize este dimensiunea VehicleRegistrationIdentification în octeți.

noOfRecords este numărul de înregistrări cuprinse în setul de înregistrări.

records este setul numerelor de identificare a vehiculului.”;

(dd)

la punctul 2.168, prima linie după titlu se înlocuiește cu următorul text:

„Generația 2, versiunea 1:”;

(ee)

punctul 2.174 se modifică după cum urmează:

(i)

titlul pentru Generația 2 se înlocuiește cu următorul text:

„Generația 2, versiunea 1:”;

(ii)

se adaugă următorul text:

„Generația 2, versiunea 2:

Image 29

În plus față de generația 1, se utilizează următorul element de date:

sensorSerialNumber este numărul de serie al senzorului de mișcare cuplat cu unitatea montată pe vehicul la sfârșitul etalonării;

sensorGNSSSerialNumber este numărul de serie al echipamentului GNSS extern cuplat cu unitatea montată pe vehicul la sfârșitul etalonării (dacă există);

rcmSerialNumber este numărul de serie al echipamentului de comunicare la distanță cuplat cu unitatea montată pe vehicul la sfârșitul etalonării (dacă există);

sealDataVu oferă informații cu privire la sigiliile care sunt atașate la diferite componente ale vehiculului.

byDefaultLoadType este tipul de încărcătură implicit al vehiculului (prezent numai în versiunea 2).

calibrationCountry este țara în care s-a efectuat etalonarea.

calibrationCountryTimestamp este data și ora la care receptorul GNSS a furnizat poziția utilizată pentru a determina țara în care s-a efectuat etalonarea.”;

(ff)

se introduce următorul punct 2.185 a:

„2.185 a.

VuConfigurationLengthRange

Generația 2, versiunea 2:

Numărul de octeți de pe un card de tahograf, disponibil pentru stocarea configurațiilor VU.

Image 30

Atribuirea valorii: a se vedea apendicele 2.”;

(gg)

se introduce următorul punct 2.192a:

„2.192a.

VuDigitalMapVersion

Generația 2, versiunea 2:

Versiunea hărții digitale stocate în unitatea montată pe vehicul (cerința 133j din anexa IC).

Image 31

Atribuirea valorii: astfel cum se specifică pe site-ul securizat dedicat pus la dispoziție de Comisia Europeană (cerința 133k din anexa IC).”;

(hh)

punctul 2.203 se modifică după cum urmează:

(i)

titlul corespunzător Generației 2 se înlocuiește cu următorul text:

„Generația 2, versiunea 1:”;

(ii)

se adaugă următorul text:

„Generația 2, versiunea 2:

Informații stocate într-o unitate montată pe vehicul privind poziția GNSS a vehiculului dacă timpul de conducere acumulat ajunge la un multiplu de trei ore (cerințele 108, 110 din anexa IC).

Image 32

În Generația 2 versiunea 2, în loc de gnssPlaceRecord se utilizează gnssPlaceAuthRecord, care conține, în plus, statutul de autentificare GNSS.”;

(ii)

se introduc următoarele puncte 2.203a și 2.203b:

„2.203a.

VuBorderCrossingRecord

Generația 2, versiunea 2:

Informații, stocate într-o unitate montată pe vehicul, privind trecerile frontierei efectuate de vehicul atunci când acesta a trecut frontiera unei țări (cerințele 133a și 133b din anexa IC).

Image 33

cardNumberAndGenDriverSlot identifică cardul introdus în slotul pentru cardul de conducător auto, inclusiv generația cardului respectiv.

cardNumberAndGenCodriverSlot identifică cardul introdus în slotul pentru cardul de copilot, inclusiv generația cardului respectiv.

countryLeft este țara din care a ieșit vehiculul, pe baza ultimei poziții disponibile înainte de a fi detectată trecerea frontierei. «Restul lumii» (cod NationNumeric «FF» H) se utilizează atunci când unitatea montată pe vehicul nu este în măsură să determine țara în care este situat vehiculul (de exemplu, țara actuală nu face parte din hărțile digitale stocate).

countryEntered este țara în care a intrat vehiculul. «Restul lumii» (cod NationNumeric «FF» H) se utilizează atunci când unitatea montată pe vehicul nu este în măsură să determine țara în care este situat vehiculul (de exemplu, țara actuală nu face parte din hărțile digitale stocate).

gnssPlaceAuthRecord conține informații referitoare la poziția vehiculului în momentul detectării trecerii frontierei și statutul său de autentificare.

vehicleOdometerValue este valoarea odometrului atunci când unitatea montată pe vehicul a detectat că vehiculul a trecut frontiera unei țări.

2.203b.

VuBorderCrossingRecordArray

Generația 2, versiunea 2:

Informații, stocate într-o unitate montată pe vehicul, privind trecerile frontierei efectuate de vehicul (cerința 133c din anexa IC).

Image 34

recordType reprezintă tipul înregistrării (VuBorderCrossingRecord). Atribuirea valorii: a se vedea RecordType.

recordSize este dimensiunea VuBorderCrossingRecord în octeți.

noOfRecords este numărul de înregistrări cuprinse în setul de înregistrări.

records este un set de înregistrări privind trecerea frontierei.”;

(jj)

se introduce următorul punct 2.204a:

„2.204a.

VuGnssMaximalTimeDifference

Generația 2, versiunea 2:

Diferența maximă dintre ora reală și ora indicată de ceasul Real Time Clock al VU, bazată pe abaterea maximă de timp specificată la cerința 041 din anexa IC, transmisă de unitatea montată pe vehicul către un echipament GNSS extern, a se vedea cerința GNS_3g din apendicele 12.

Image 35

”;

(kk)

la punctul 2.205, textul corespunzător Generației 2 se înlocuiește cu următorul text:

„Generația 2:

Image 36

În plus față de generația 1, se utilizează următoarele elemente de date:

vuGeneration identifică generația unității montate pe vehicul.

vuAbility oferă informații cu privire la faptul dacă VU este compatibilă sau nu cu carduri de tahograf de generația 1.

vuDigitalMapVersion este versiunea hărții digitale stocate în unitatea montată pe vehicul (prezentă numai în versiunea 2).”;

(ll)

se introduc următoarele puncte 2.208a și 2.208b:

„2.208 a.

VuLoadUnloadRecord

Generația 2, versiunea 2:

Informații, stocate într-o unitate montată pe vehicul, privind o operațiune de încărcare/descărcare înregistrată (cerințele 133e, 133f și 133g din anexa IC).

Image 37

timeStamp este data și ora la care a fost introdusă operațiunea de încărcare/descărcare.

operationType este tipul operațiunii introduse (încărcare, descărcare sau încărcare/descărcare simultană).

cardNumberAndGenDriverSlot identifică cardul introdus în slotul pentru cardul de conducător auto, inclusiv generația cardului respectiv.

cardNumberAndGenCodriverSlot identifică cardul introdus în slotul pentru cardul de copilot, inclusiv generația cardului respectiv.

gnssPlaceAuthRecord conține informații referitoare la poziția vehiculului și statutul său de autentificare.

vehicleOdometerValue este valoarea odometrului legată de operațiunea de încărcare/descărcare.

2.208b.

VuLoadUnloadRecordArray

Generația 2, versiunea 2:

Informații, stocate într-o unitate montată pe vehicul, privind o operațiune de încărcare/descărcare efectuată de vehicul (cerința 133h din anexa IC).

Image 38

recordType reprezintă tipul înregistrării (VuLoadUnloadRecord). Atribuirea valorii: A se vedea RecordType.

recordSize este dimensiunea VuLoadUnloadRecord în octeți.

noOfRecords este numărul de înregistrări cuprinse în setul de înregistrări.

records este un set de înregistrări privind operațiunile de încărcare/descărcare.”;

(mm)

punctul 2.219 se modifică după cum urmează:

(i)

titlul pentru Generația 2 se înlocuiește cu următorul text:

„Generația 2, versiunea 1:”;

(ii)

se adaugă următorul text:

„Generația 2, versiunea 2:

Informații, stocate într-o unitate montată pe vehicul, privind un loc în care un conducător auto începe sau încheie o zi de lucru (cerința 087 din anexa 1B sau cerințele 108 și 110 din anexa 1C).

Image 39

În loc de placeRecord, în structura de date aferentă generației 2 versiunea 2 se utilizează următorul element de date:

placeAuthRecord conține informațiile privind locul introdus, poziția înregistrată, statutul de autentificare GNSS și ora de determinare a poziției.”;

(nn)

următorul punct se introduce după punctul 2.222:

„2.222a.

VuRtcTime

Generația 2, versiunea 2:

Ora ceasului RTC al VU, transmisă de VU către un echipament GNSS extern, a se vedea cerința GNS_3f din apendicele 12.

Image 40

”;

(oo)

se introduc următoarele puncte 2.234a, 2.234b și 2.234c:

„2.234a.

WorkshopCardApplicationIdentificationV2

Generația 2, versiunea 2:

Informații stocate pe un card de atelier privind identificarea aplicației de pe card (cerința 330a din anexa IC).

Image 41

lengthOfFollowingData este numărul de octeți care urmează în înregistrare.

noOfBorderCrossingRecords este numărul de înregistrări privind trecerea frontierei care pot fi stocate pe cardul de atelier.

noOfLoadUnloadRecords este numărul de înregistrări privind încărcarea/descărcarea care pot fi stocate pe cardul de atelier.

noOfLoadTypeEntryRecords este numărul de înregistrări privind tipul de încărcătură care pot fi stocate pe cardul de atelier.

vuConfigurationLengthRange este numărul de octeți de pe un card de tahograf, disponibil pentru stocarea configurațiilor VU.

2.234b.

WorkshopCardCalibrationAddData

Generația 2, versiunea 2:

Informații, stocate pe un card de atelier, privind datele suplimentare (și anume, tipul de încărcătură implicit) introduse în timpul unei etalonări (cerința 356l din anexa IC).

Image 42

calibrationPointerNewestRecord este indicele ultimei înregistrări actualizate de date suplimentare de etalonare.

Atribuirea valorii este numărul care corespunde numărătorului înregistrării privind datele suplimentare de etalonare, începând cu valoarea '0' pentru prima ocurență a înregistrării privind datele suplimentare de etalonare din structură.

workshopCardCalibrationAddDataRecords este setul de înregistrări care conțin vechea valoare a datei și orei, valoarea de identificare a vehiculului și tipul de încărcătură implicit al vehiculului.

2.234c.

WorkshopCardCalibrationAddDataRecord

Generația 2, versiunea 2:

Informații, stocate pe un card de atelier, privind tipul de încărcătură implicit introduse în timpul unei etalonări (cerința 356k din anexa IC).

Image 43

oldTimeValue este vechea valoare a datei și orei care figurează în WorkshopCardCalibrationRecord corespunzător;

vehicleIdentificationNumber este numărul de identificare al vehiculului, care figurează, de asemenea, în WorkshopCardCalibrationRecord;

byDefaultLoadType este tipul de încărcătură implicit al vehiculului (prezent numai în versiunea 2).

calibrationCountry este țara în care s-a efectuat etalonarea;

calibrationCountryTimestamp este data și ora la care receptorul GNSS a furnizat poziția utilizată pentru a determina țara respectivă.”

31.

Apendicele 2 se modifică după cum urmează:

(a)

la punctul 2.5, al doilea subparagraf de la paragraful TCS_09 se înlocuiește cu următorul text:

„Starea de funcționare, atunci când execută comenzi sau interfațează cu unitatea montată pe vehicul,”;

(b)

punctul 3 se modifică după cum urmează:

(i)

la punctul 3.2.1, a patra liniuță de la paragraful TCS_16 se elimină.

(ii)

punctul 3.5.7.2 se modifică după cum urmează:

(1)

paragraful TCS_86 se înlocuiește cu următorul text:

„TCS_86

Comanda poate fi executată în MF, în DF Tachograph și în DF Tachograph_G2; a se vedea, de asemenea, TCS_34.”;

(2)

paragrafele TCS_88 și TCS_89 se înlocuiesc cu următorul text:

„TCS_88

Pentru APDU-urile cu lungime redusă se aplică următoarele dispoziții: IFD trebuie să utilizeze numărul minim de APDU-uri necesar pentru a transmite datele utile ale comenzii și să transmită numărul maxim de octeți în prima APDU de comandă. Cu toate acestea, cardul trebuie să fie compatibil cu orice valoare ‘Lc’ de până la 255 de octeți.

TCS_89 Pentru APDU-urile cu lungime extinsă se aplică următoarele dispoziții: dacă certificatul nu se încadrează într-o singură APDU, cardul trebuie să fie compatibil cu înlănțuirea comenzilor. IFD trebuie să utilizeze numărul minim de APDU-uri necesar pentru a transmite datele utile ale comenzii și să transmită numărul maxim de octeți în prima APDU de comandă. Dacă este necesară înlănțuirea, cardul trebuie să fie compatibil cu orice valoare ‘Lc’ până la dimensiunea maximă a lungimii extinse indicată.

  Notă: Conform apendicelui 11, cardul stochează certificatul sau conținutul relevant al certificatului și își actualizează currentAuthenticatedTime.

  Structura mesajului de răspuns și cuvintele de stare sunt cele definite în TCS_85.”;

(iii)

la punctul 3.5.10, ultimul rând al tabelului de la paragraful TCS_101 se înlocuiește cu următorul text:

„Le

1

‘00h’

Conform specificațiilor din ISO/IEC 7816-4

(iv)

la punctul 3.5.16, ultimul rând al tabelului de la paragraful TCS_138 se înlocuiește cu următorul text:

„Le

1

‘00h’

Conform specificațiilor din ISO/IEC 7816-4

(c)

punctul 4 se modifică după cum urmează:

(i)

la paragraful TCS_141, al doilea subparagraf se înlocuiește cu următorul text:

„Numărul maxim și numărul minim de înregistrări pentru diferitele aplicații este specificat în prezentul capitol. În versiunea 2 a cardurilor de conducător auto și de atelier de generația 2, aplicația de generația 1 trebuie să fie compatibilă cu numărul maxim de înregistrări specificat la TCS_150 și TCS_158.”;

(ii)

la punctul 4.2.1, tabelul de la paragraful TCS_150 se modifică după cum urmează:

1.

rândul referitor la cardIssuingAuthorityName se înlocuiește cu următorul text:

Image 44

”;

2.

rândul referitor la LastCardDownload se înlocuiește cu următorul text:

Image 45

”;

(iii)

punctul 4.2.2 se modifică după cum urmează:

(1)

paragraful TCS_152 se înlocuiește cu următorul text:

„TCS_152

După personalizarea sa, aplicația de card de conducător auto de generația 2 trebuie să aibă următoarea structură permanentă a fișierelor și următoarele norme de accesare a fișierelor:

Observații:

identificatorul de EF scurt SFID este dat ca număr zecimal, de exemplu valoarea 30 corespunde lui 11110 în cod binar.

EF Application_Identification_V2, EF Places_Authentication, EF GNSS_Places_Authentication, EF Border_Crossings, EF Load_Unload_Operations, EF VU_Configuration și EF Load_Type_Entries sunt prezente numai în versiunea 2 a cardului de conducător auto de generația 2.

cardStructureVersion în EF Application_Identification este egal cu {01 01} pentru versiunea 2 a cardului de conducător auto de generația 2, dar este egal cu {01 00} pentru versiunea 1 a cardului de conducător auto de generația 2.

Image 46

În acest tabel sunt folosite următoarele abrevieri pentru condițiile de securitate:

SC1

ALW SAU SM-MAC-G2

SC5

Pentru comanda Read Binary cu octet INS par: SM-C-MAC-G2 ȘI SM-R-ENC-MAC-G2

Pentru comanda Read Binary cu octet INS impar (dacă este compatibil): NEV”;

(2)

paragraful TCS_154 se înlocuiește cu următorul text:

„TCS_154

Aplicația de card de conducător auto de generația 2 trebuie să aibă următoarea structură de date:

Image 47

Image 48

Image 49

”;

3.

la paragraful TCS_155, tabelul se înlocuiește cu următorul text:

 

 

 

 

 

 

Min

Max

n1

NoOfEventsPerType

12

12

n2

NoOfFaultsPerType

24

24

n3

NoOfCardVehicleRecords

200

200

n4

NoOfCardPlaceRecords

112

112

n6

CardActivityLengthRange

13776 de octeți

(56 de zile * 117 modificări de activitate)

13776 de octeți

(56 de zile * 117 modificări de activitate)

n7

NoOfCardVehicleUnitRecords

200

200

n8

NoOfGNSSADRecords

336

336

n9

NoOfSpecificConditionRecords

112

112

n10

NoOfBorderCrossingRecords

1120

1120

n11

NoOfLoadUnloadRecords

1624

1624

n12

NoOfLoadTypeEntryRecords

336

336

n13

VuConfigurationLengthRange

3072 de octeți

3072 de octeți

”;

(iv)

punctul 4.3.2 se modifică după cum urmează:

1.

paragraful TCS_160 se înlocuiește cu următorul text:

„TCS_160

După personalizarea sa, aplicația de card de atelier de generația 2 trebuie să aibă următoarea structură permanentă a fișierelor și următoarele norme de accesare a fișierelor.

Observații:

identificatorul de EF scurt SFID este dat ca număr zecimal, de exemplu valoarea 30 corespunde lui 11110 în cod binar.

EF Application_Identification_V2, EF Places_Authentication, EF GNSS_Places_Authentication, EF Border_Crossings, EF Load_Unload_Operations, EF Load_Type_Entries, EF VU_Configuration și EF Calibration_Add_Data sunt prezente numai în versiunea 2 a cardului de atelier de generația 2.

cardStructureVersion în EF Application_Identification este egal cu {01 01} pentru versiunea 2 a cardului de atelier de generația 2, dar este egal cu {01 00} pentru versiunea 1 a cardului de atelier de generația 2.

Image 50

În acest tabel sunt folosite următoarele abrevieri pentru condițiile de securitate:

SC1

ALW SAU SM-MAC-G2

SC5

Pentru comanda Read Binary cu octet INS par: SM-C-MAC-G2 ȘI SM-R-ENC-MAC-G2

Pentru comanda Read Binary cu octet INS impar (dacă este compatibil): NEV”;

2.

la paragraful TCS_162, tabelul se înlocuiește cu următorul text:

Image 51

Image 52

Image 53

Image 54

”;

(3)

la paragraful TCS_163, tabelul se înlocuiește cu următorul text:

 

 

 

 

 

 

Min

Max

n1

NoOfEventsPerType

3

3

n2

NoOfFaultsPerType

6

6

n3

NoOfCardVehicleRecords

8

8

n4

NoOfCardPlaceRecords

8

8

n5

NoOfCalibrationRecords

255

255

n6

CardActivityLengthRange

492 de octeți (1 zi * 240 de modificări de activitate)

492 de octeți (1 zi *

240 de modificări de activitate)

n7

NoOfCardVehicleUnitRecords

8

8

n8

NoOfGNSSADRecords

24

24

n9

NoOfSpecificConditionRecords

4

4

n10

NoOfBorderCrossingRecords

4

4

n11

NoOfLoadUnloadRecords

8

8

n12

NoOfLoadTypeEntryRecords

4

4

n13

VuConfigurationLengthRange

3072 de octeți

3072 de octeți

”;

(v)

punctul 4.4.2 se modifică după cum urmează:

1.

paragraful TCS_168 se înlocuiește cu următorul text:

„TCS_168

După personalizarea sa, aplicația de card de control de generația 2 trebuie să aibă următoarea structură permanentă a fișierelor și următoarele norme de accesare a fișierelor.

Observații:

identificatorul de EF scurt SFID este dat ca număr zecimal, de exemplu valoarea 30 corespunde lui 11110 în cod binar,

EF Application_Identification_V2 și EF VU_Configuration sunt prezente numai în versiunea 2 a cardului de control de generația 2,

cardStructureVersion în EF Application_Identification este egal cu {01 01} pentru versiunea 2 a cardului de control de generația 2, dar este egal cu {01 00} pentru versiunea 1 a cardului de control de generația 2.

Image 55

În acest tabel sunt folosite următoarele abrevieri pentru condițiile de securitate:

SC1

ALW SAU SM-MAC-G2

SC5

Pentru comanda Read Binary cu octet INS par: SM-C-MAC-G2 ȘI SM-R-ENC-MAC-G2

Pentru comanda Read Binary cu octet INS impar (dacă este compatibil): NEV”;

2.

la paragraful TCS_170, tabelul se înlocuiește cu următorul text:

Image 56

Image 57

”;

3.

la paragraful TCS_171, tabelul se înlocuiește cu următorul text:

 

 

 

 

 

 

Min

Max

n7

NoOfControlActivityRecords

230

520

n13

VuConfigurationLengthRange

3072 de octeți

3072 de octeți

”;

(vi)

punctul 4.5.2 se modifică după cum urmează:

1.

paragraful TCS_176 se înlocuiește cu următorul text:

„TCS_176

După personalizarea sa, aplicația de card de societate de generația 2 trebuie să aibă următoarea structură permanentă a fișierelor și următoarele norme de accesare a fișierelor.

Observații:

identificatorul de EF scurt SFID este dat ca număr zecimal, de exemplu valoarea 30 corespunde lui 11110 în cod binar,

EF Application_Identification_V2 și EF VU_Configuration sunt prezente numai în versiunea 2 a cardului de societate de generația 2,

cardStructureVersion în EF Application_Identification este egal cu {01 01} pentru versiunea 2 a cardului de societate de generația 2, dar este egal cu {01 00} pentru versiunea 1 a cardului de societate de generația 2.

Image 58

În acest tabel sunt folosite următoarele abrevieri pentru condițiile de securitate:

SC1

ALW SAU SM-MAC-G2

SC5

Pentru comanda Read Binary cu octet INS par: SM-C-MAC-G2 ȘI SM-R-ENC-MAC-G2

Pentru comanda Read Binary cu octet INS impar (dacă este compatibil): NEV”;

2.

la paragraful TCS_178, tabelul se înlocuiește cu următorul text:

Image 59

”;

3.

la paragraful TCS_179, tabelul se înlocuiește cu următorul text:

 

 

 

 

 

 

Min

Max

n8

NoOfCompanyActivityRecords

230

520

n13

VuConfigurationLengthRange

3072 de octeți

3072 de octeți

32.

Apendicele 3 se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 1 se modifică după cum urmează:

(i)

paragraful referitor la condițiile specifice se înlocuiește cu următorul text:

Condiții specifice, introduceri manuale

Image 60

În afara zonei de aplicare a reglementărilor

Image 61

Traseu parcurs pe feribot/în tren

Image 62

Operațiune de încărcare

Image 63

Operațiune de descărcare

Image 64

Operațiune de încărcare/descărcare simultană

Image 65

Tipul de încărcătură: pasageri

Image 66

Tipul de încărcătură: mărfuri

Image 67

Tipul de încărcătură: tip de încărcătură nedefinit”;

(ii)

pictogramele pentru diverse se modifică după cum urmează:

(1)

pictograma Securitate se înlocuiește cu:

Image 68

Securitate/date autentificate/sigilii”;

(2)

se adaugă următoarea pictogramă:

Image 69

Hartă digitală/trecere a frontierei”;

(b)

punctul 2 se modifică după cum urmează:

(i)

următoarele combinații de pictograme se adaugă la pictogramele din categoria diverse:

 

Image 70

Poziția unde vehiculul a trecut frontiera dintre două țări

Image 71

Poziția unde a avut loc o operațiune de încărcare

Image 72

Poziția unde a avut loc o operațiune de descărcare

Image 73

Poziția unde a avut loc o operațiune de încărcare/descărcare simultană”;

(ii)

următoarea combinație de pictograme se adaugă la pictogramele din categoria documente imprimate:

Image 74

Document imprimat privind istoricul cardurilor introduse”;

(iii)

următoarea combinație de pictograme se adaugă la pictogramele din categoria evenimente:

Image 75

Anomalie GNSS”.

33.

Apendicele 4 se modifică după cum urmează:

(a)

la punctul 1, paragraful PRT_005 se înlocuiește cu următorul text:

„PRT_005

La imprimare, câmpurile de date constituite din șiruri de caractere sunt aliniate la stânga și completate cu spații până la lungimea elementului de date sau trunchiate la lungimea elementului de date, atunci când este necesar. Numele și adresele pot fi imprimate pe două rânduri.”;

(b)

punctul 2 se modifică după cum urmează:

(i)

după tabel și înainte de paragraful PRT_007 se adaugă următoarele liniuțe:

„-

într-un bloc de date, textul de după ‘pi=’ se referă la pictograma sau combinația de pictograme corespunzătoare definită în apendicele 3;

-

atunci când este imprimată după longitudinea și latitudinea unei poziții înregistrate sau după marca temporală în momentul determinării poziției, pictograma Image 76 indică faptul că această poziție a fost calculată pe baza mesajelor de navigație autentificate;

-

* date disponibile numai în tahografele GEN2 (toate versiunile);

-

** date disponibile numai în GEN2 versiunea 2.”;

(ii)

blocurile 2 și 3 se înlocuiesc după cum urmează:

Image 77

Image 78

În cazul în care cardul este un card nenominal, pe care nu figurează niciun nume de titular, în locul acestuia se imprimă denumirea societății, a atelierului sau a organismului de control.”;

(iii)

înainte de blocul 4, propoziția precedată de un asterisc se elimină.

(iv)

următorul bloc se introduce după blocul 4:

Image 79

”;

(v)

blocul 5 se înlocuiește după cum urmează:

Image 80

”;

(vi)

înainte de blocul 6, propoziția precedată de un asterisc se elimină.

(vii)

următorul bloc se introduce după blocul 8a:

Image 81

”;

(viii)

blocul 8,2 se înlocuiește după cum urmează:

Image 82

”;

(ix)

blocul 10,2 se înlocuiește după cum urmează:

Image 83

”;

(x)

înainte de blocul 11, propoziția precedată de un asterisc se elimină.

(xi)

blocurile 11,4 și 11,5 se înlocuiesc după cum urmează:

Image 84

Image 85

Image 86

Image 87

”;

(xii)

blocul 14 se înlocuiește după cum urmează:

Image 88

”;

(xiii)

blocul 15,1 se înlocuiește după cum urmează:

Image 89

”;

(xiv)

blocurile 16 și 16,1 se înlocuiesc după cum urmează:

16

Identificarea GNSS*

Image 90

Image 91

Image 92

Image 93

”;

(xv)

blocul 17,1 se înlocuiește după cum urmează:

Image 94

Scopul etalonării (p) este un cod numeric care indică motivul pentru care au fost înregistrați respectivii parametri de etalonare, codat în conformitate cu elementul de date CalibrationPurpose.”;

(xvi)

blocul 23 se înlocuiește după cum urmează:

Image 95 ”;

(c)

punctul 3 se modifică după cum urmează:

(i)

la punctul 3.1, paragraful PRT_008 se înlocuiește cu următorul text:

„PRT_008

Documentul imprimat zilnic privind activitățile conducătorului auto extrase de pe card respectă următorul format:

Image 96 ”;

(ii)